Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I"

Transkript

1 Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende vis kan redegøre for husholdningers og virksomheders beslutninger og deres samspil på et marked. Den studerende skal ligeledes kunne arbejde videre med argumenterne omkring frie markeder, offentlig regulering, international handel og kunne forstå betydningen af de karakteristika, der knytter sig til forskellige varer og forskellige konkurrenceformer. Alle begreber og økonomiske principper er præcist beskrevet. Alle fagets mål opfyldes og evnen til selvstændigt arbejde er udtalt. Den studerende skal formå at formulere sig korrekt om fagets emner. OPGAVE Forkert. Et offentlige gode er defineret ved at være ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbar. En vare er rivaliserende, hvis én persons forbrug af varen gør det umuligt for andre personer at forbruge same vare. Omvendt er det muligt for mange personer at forbruge en ikke-rivaliserende vare, og yderligere forbrug af varen er omkostningsfrit. En vare er ekskluderbar, hvis det er muligt at forhindre personer i at forbruge varen, og ikke-ekskluderbar hvis det er umuligt. Fisk betragtes normalt som en fælles ressource, som er defineret ved at være ikke-ekskluderbar og rivaliserende. I et frit marked er det umuligt at forhindre fiskeri (fisk er ikke-ekskluderbar) og øget fiskeri mindsker tilgængeligheden af fisk for andre (fisk er rivaliserende). 1.2 Korrekt. Ved en lovgivningsbestemt minimumspris er det ulovligt at sælge/købe den pågældende vare til en pris under minimumsprisen. Dette 1

2 kan mindske den handlede mængde på et marked. Dette er illustreret i nedenstående diagram, hvor S angiver udbuddet af varen, mens D angiver efterspørgslen. Uden en minimumspris vil markedsligevægten være karakteriseret ved markedsprisen p og handlet mængde q. Indførelse af en minimumspris, som ligger over p, bevirker at den efterspurgte mængde falder til q d, mens den udbudte mængde stiger til q s. Den handlede mængde mellem købere og sælgere bliver q d (svarende til at sælgerne bliver rationeret), hvilket er mindre end q. Endelig kan det nævnes, at en lovgivningsbestemt minimumspris under p ingen effekt vil have på den handlede mængde. Figur 1 Pris S P* Minimumspris D q d q* q s Overskudsudbud 1.3 Forkert. I følge teorien om komparative fordele kan det netop være fordelagtigt at handle med hinanden, selvom at den ene person er mere produktiv end den anden person i fremstillingen af alle varer. I forbindelse med handel, er det vigtigt at skelne mellem absolutte fordele og komparative fordele. Den mest produktive person har en absolut fordel i produktionen af hver varer, idet vedkommende har en højere produktivitet end den anden. Den person som har den absolutte fordel ved produktionen af en vare har dog ikke nødvendigvis den komparative fordel. Man har en komparativ fordel i produktionen af en vare, hvis man har de laveste alternativomkostninger. Alternativomkostningerne ved at producere vare 1 er lig med den produktion, man må afgive af vare 2. Betragt følgende eksempel: Person 1 kan producere 10 fisk pr. dag eller 5 kartofler pr. dag. Person 2 kan producere 2

3 2 fisk pr. dag eller 4 kartofler. Person 1 har altså den absolutte fordel ved produktionen af begge varer. Alternativomkostningen ved at producere fisk er en half kartoffel for person 1, mens den er 2 kartofler for person 2. Person 1 har altså en komparativ fordel ved produktionen af fisk. Person 2 har dog den komparative fordel i produktionen af kartofler, idet vedkommende kunskalafgiveenhalvfisk pr. kartoffel, mens person 1 skal afgive 2 fisk pr. kartoffel. Hvis vi betragter en situation uden handel, hvor både person 1 og person 2 forbruger begge varer, så vil det kunne betale sig for dem at handle sammen. Hvis person 1 sænker produktionen af kartofler med 2 stk. og til gengæld øger produktionen af fisk med 4 stk., og person 2 sænker produktionen af fisk med 2 stk. og til gengæld øger produktionen af kartofler med 4 stk., så er den samlede produktion af hhv. fisk og kartofler steget med 2 stk. Derved kan de fx begge få én enhed mere af begge varer ved at handle med hinanden. Dette kan eventuelt illustreres grafisk. 1.4 Forkert. Den observerede positive samvariation mellem overvægt og for lidt søvn kan skyldes en manglende variabel, som forklarer både overvægt og for lidt søvn (fx kunne man forestille manglende opmærksomhed fra forældre, psykiske problemer eller et stort sukkerindtag umiddelbart før sengetid). I så tilfælde vil det ikke være muligt at mindske overvægten via tiltag, som udelukkende sigter mod at mindske søvnunderskuddet. Der er også mulighed for såkaldt omvendt kausalitet, dvs. omvendt årsagssammenhæng. Hvis overvægtige har sværere ved at sove end andre, så kan det være overvægt, som skaber søvnunderskuddet og ikke omvendt. I så tilfælde vil tiltag som udelukkende sigter mod at mindske søvnunderskuddet ikke hjælpe på overvægten. 1.5 Forkert. For at vise at udsagnet ikke er rigtigt, er det tilstrækkeligt blot at vise et eksempel, hvor et eksportsubsidium bevirker mindre aggregerede velfærd. I figur 2 er illustreret et tilfælde, hvor et eksportsubsidium reducerer den aggregerede velfærd i landet. Figuren tager udgangspunkt i et standard udbuds-efterspørgsels-diagram, hvor S angiver indenlandsk udbud, mens D angiver indenlandsk efterspørgsel. Uden handel er ligevægten i punktet, hvor S og D krydser hinanden ved ligevægtsprisen p w.idetfølgende tages forsimplende udgangspunkt i en situation med frihandel, hvor verdensmarkedsprisen er netop p w svarende til, at nettoeksporten er nul. Der indføres nu et eksportsubsidium p s til indenlandsk produktion, som 3

4 eksporteres. Producenterne får derved p w + p s pr. enhed, som sælges på eksportmarkederne. Producenterne vil nu sælge hele produktionen i udlandet til den højere pris, hvilket også gør det fordelagtigt at øge produktionen. De indenlandske forbrugere kan købe varen i udlandet til prisen p w og forbruger dermed det samme som før. Den aggregerede velfærd er forbrugeroverskuddet plus producentoverskuddet fratrukket subsidie-udgifterne betalt af det offentlige. Forbrugeroverskuddet er uændret og lig a + b. Producentoverskuddet var før c, men er nu steget med b + d. Eksportstøtten udgør arealet b + d + e. Samlet set er den aggregerede velfærd dermed faldet med arealet e, som er dødvægtstabet ved eksportstøtten. Pris Figur 2 S a p w +p s p w b d e subsidie c D import eksport nettoeksport OPGAVE Det koster den enkelte virksomhed 50 øre at producere en ølflaske og 4,50 krone at producere indholdet, hvilket giver 5 kroner pr. stk. Virksomhedens samlede omkostninger bliver dermed C =5Q, hvorq er produktionens størrelse. De gennemsnitlige omkostninger er defineret som AC = C/Q og bliver dermed (5Q) /Q = 5 kroner. Marginalomkostningerne angiver meromkostningerne ved at producere én enhed yderligere, hvilket også er 5 4

5 kroner. Dette kan også ses ved at differentiere de samlede omkostninger. Man kan evt. bemærke, at der ikke er faste omkostninger, og at der derfor må være tale om langt sigt. 2.2 Ved fuldkommen konkurrence betragter den enkelte virksomhed prisen som givet, og virksomhedens marginalindtægter bliver dermed identisk med prisen. Virksomheden vil producere der, hvor p = MC forudsat, at p AC i den pågældende punkt. Virksomhedens udbudskurve bliver dermed identisk med MC-kurven, som i det pågældende tilfælde er vandret ud fra en pris på 5 kroner. Den aggregerede udbudskurve findes ved vandret addition af de enkelte udbudskurver. Da alle producenterne har den samme omkostningsstruktur, bliver den aggregerede udbudskurve vandret ud fra en pris på 5 kroner. Dette er illustreret i figur 3, hvor efterspørgselskurven også er angivet (i opgaveformuleringen er det angivet, at der er tale om ret linje, som starter i punktet (0,10) og slutter i punktet (100,0), hvor prisen er i kroner, mens mængden er angivet i antal mio. flasker pr. år). I markedsligevægten er prisen 5 kroner, og der købes/sælges 50 mio. flaskeromåret(hvilketkan udregnes eller aflæses grafisk). Kroner pr. stk. Figur A Udbud MC Efterspørgsel En eksternalitet opstår, hvis et individs handlinger direkte påvirker et andet individs velfærd, uden at der betales eller modtages kompensation herfor. Der er her tale om en negativ eksternalitet i forbindelse med forbruget af varen, idet forbrugerne skaffer sig af med tomme flasker på en 5

6 måde, som koster det offentlige 1 krone pr. flaske til oprydning, renovation mv. Den enkelte forbruger har dermed en negativ eksternalitet på andre i samfundet, som er med til at finansiere de offentlige udgifter. Den marginale samfundsmæssige gevinst ved forbrug af varen (MSB) er dermed én krone lavere end den marginale private gevinst (MPB), som illustreret i figur 4. Da hældningen på MPB og dermed MSB er -1/10 vil skæringen mellem MSB og MSC ske ved en produktion på 40 mio. flasker, hvilket er 10 mio. mindre end i markedsløsningen. Kroner pr. stk. Figur B A MSC=MPC MC MSB MPB En eksternalitet bliver internaliseret, hvis individernes incitamenter ændres, således at de i deres handlinger tager højde for effekten af eksternaliteten. En afgift, som internaliserer en eksternalitet, kaldes en Pigou-skat. I det konkrete tilfælde vil en afgift på én krone kunne internalisere eksternaliteten. Det er ligegyldigt, om afgiften pålægges producenten eller forbrugeren, idet skatteincidensen er den samme i de to tilfælde. Hvis afgiften pålægges virksomhederne vil MC-kurven rykke op med én krone, hvilket vil give en markedsligevægt på 40 mio. flasker. Alternativt pålægges forbrugerne afgiften, hvorved MPB-kurven flytter ned til MSB-kurven, hvilket vil give samme resultat. 2.5 Indførelse af pantsystemet bevirker, at alle forbrugere leverer flaskerne tilbage til producenten, idet indtægten på 1 krone overstiger omkostningerne på 50 øre. Forbrugerens samlede omkostninger ved køb af én øl bliver nu prisen på øllen plus ekstra udgifter til opbevaring mv. svarende til 50 øre pr. 6

7 flaske. Efterspørgselskurven rykker dermed ned med 50 øre. Tilbagelevering af flaskerne til producenterne reducerer deres marginalomkostninger samt gennemsnitsomkostninger med 50 øre, da de ikke længere skal producere flasker. Derved rykkes udbudskurven ned med 50 øre. I den nye markedsligevægt er produktionen/forbruget uændret 50 mio. flasker øl om året. Markedsprisen uden pant er derimod faldet fra 5 kroner til 4,50 krone. Samlet set er forbrugeroverskuddet uændret. Producentoverskuddet er nul både før og efter. Den aggregerede velfærd stiger, da pantsystemet fjerner eksternaliteten i markedsligevægten. Den aggregerede velfærde stiger dermed med 50 mio. kroner. 2.6 I følge Coase teoremet vil markedet selv løse problemet med eksternaliteter, hvis de forskellige private aktører kan forhandle med hinanden uden omkostninger. Man kan i dette tilfælde vise, at markedsløsningen bliver efficient. Dette kan eventuelt uddybes med et eksempel (jf. Mankiw og Taylor, 2006, side 196). Hvis der er mange parter involveret, vil man ofte forvente, at eksternaliteterne ikke bliver internaliseret i markedet, da der vil være store omkostninger forbundet med at kommunikere, forhandle samt udfærdige legalt bindende kontrakter. I det konkrete tilfælde er der netop mange som bliver påvirket af den negative eksternalitet. På den anden side er virksomhedens producentoverskud og forbrugeroverskud uændret ved indførelsen af pantsystemet, som endda kan indføres uden yderligere omkostninger. Det vilderforværemuligtatfåsystemetindført,hvisblotfåafdepersonersom er berørt af eksternaliteten ville være villige til at betale lidt for indførelsen. Set i det lys er det ikke utænkeligt, at pantsystemet ville opstå af sig selv i et frit marked. 7

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller and Roskilde universitetscenter SamBas 4. semester 2002 Hus 14.1 Vejleder Børge Klemmensen Skrevet af Mads Ville Markussen, Magnus Bønneland Mortensen

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. oktober 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 2/9-09 4 2 Forelæsning

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse Bachelorafhandling Forfattere: Nationaløkonomisk institut Catarina Kaalund Andersen, 300917 Maria Frank Christensen, 300817 Vejleder: Philipp J.H. Schröder Karteldannelse og stabilitet - en komparativ

Læs mere

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 5 Resultater... 14 Konklusioner... 18 Anbefalinger... 19 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Aktive forbrugere og økonomisk performance.

Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Aktive forbrugere og økonomisk performance. Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Aktive forbrugere og økonomisk performance Peter Møllgaard med assistance fra Morten Eskild Friehling 201 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering 705119_omslag.qxp 14/10/04 8:05 Side 1 04:20 Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere