Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni."

Transkript

1 Ledelse Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Udvikling af lærings- og børnemiljø herunder de fysiske, psykiske og æstetiske rammer, aktiviteter og forhold, vi tilbyder børnene. God pædagogisk praksis: Hverdagen skal tilrettelægges, så børn kan være nysgerrige, undersøgende og aktive i fællesskaberne (og) så børn kan inddrages og have medansvar for egen udvikling og læring. Læring og læringsmiljøer: Alle børn lærer forskelligt, på alle tidspunkter, i alle situationer og oftest via leg og bevægelse. Styrkelse af det pædagogiske arbejde vedr: Læreplan, herunder dokumentation og evaluering Sundhedsfremmende indsatser vedr. kost og bevægelse Børns skabende virksomhed - kunst og kultur. Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni. Pædagogisk markedsplads 16. sept., hvor hvert hus formidler dokumentation vedr. specifik læreplan. Førstehjælpskurser for kommende skolebørn i efteråret Kragebakken er i gang med uddannelse til idrætsinstitution og øvrige huse er uddannet som pædagogiske bevægelseshuse i Pædagogisk inspirationsdag: Willumsen i Børnehøjde for den samlede personalegruppe 5. juni v. museets undervisere. Deltagelse i fælles personale-foredrag vedr. hverdagspædagogik d. 21. januar Pædagogisk markedsplads 17. september Afholdes igen i 2015, evt. anden form aftales i forbindelse med evaluering i vinteren Vinter 2015: Udvikling af fælles koncept i området for specifik læreplan til anvendelse fra Førstehjælpskurser for kommende skolebørn i efteråret Gentages i Kragebakken certificeret som Idrætsbørnehus oktober Der er fra fælles konto indkøbt fælles materialer til idræts-lege i området samt til de enkelte huse. Idrætsprojekt for kommende skolebørn i vinteren Dette gentages i 2015, samme koncept med fælles afslutning på Marbækskolen i marts, dog vil børnene i 2015 blive sammensat i grupper udelukkende relaterende til den lokale skole, de indskrives i for at understøtte børnenes relationsdannelse til kommende klassekammerater. Huskunstnerprojekt for områdets børnehuse i samarbejde med Willumsens Museum vinter/forår Fernisering 20/ Pilotprojekt for 4-årige vedr. kultur-natur-dannelse i efteråret 2014 med deltagelse af Skibbyssen. I 2015 forventes det tilrettede projekt udbredt til kommunens øvrige børnehuse. Deltagelse i aprilfestival 2015 børneteater. Nordstjernen deltager i pilotforløb i forbindelse med forskningsprojekt vedr. læringslaboratorium for 0-2-årige Projektet forventes udrullet til samtlige kommunens vuggestuer i løbet af Side 1 af 6

2 Øget kvalitet og refleksion i det pædagogiske arbejde God ledelse: At prioritere at ledelse og personale kan planlægge, reflektere over og drøfte den pædagogiske praksis God pædagogisk praksis: Udvikle en evalueringskultur, hvor systematisk refleksion og feedback indgår som et naturligt og vigtigt led i det daglige arbejde Erfarings- og vidensdeling på tværs af huse vedr. den pædagogiske praksis. Tilbud til alle medarbejdere om 1-dags jobpraktik i et andet børnehus i området. Praktikken indbefatter evaluering samt efterfølgende erfaringsformidling til kolleger i eget hus. Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Udvidelse af jobpraktik til også at indbefatte 1-dags praktik i 0-klasse på den relevante skole, for de pædagoger der er tilknyttet de ældste børn. Praktikforløb gennemføres vinter 2014 og efterår Fornyet indsats omkring alm. Jobpraktik i januar-februar Forsøg med lederjobpraktik i 2015 med erfaringsformidling til lederteamet. Etablering af sparrings/udviklingsgruppe på tværs af husene vedr. vuggestuepædagogik det overvejes i 2015 hvordan dette mål evt. kan indgå i kontekst med forskningsprojektet. Sparrings/udviklingsgruppe på tværs af husene vedr. IT som pædagogisk aktivitet er etableret i juni 2014 med deltagelse af en IT-ansvarlig fra hvert hus samt områdeleder. Møder afholdes kvartalsvis med fokus på aftalte temaer. Fra august er ansat pædagogisk IT-medarbejder i kommunen som også deltager i møderne. Idrætsprojekt for kommende skolebørn planlægges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 3 huse i hhv. Skibby, Dalby og Skuldelev. I 2015 vil dette udvalgsarbejde ikke kun omhandle logistisk planlægning af forløb, men også indbefatte idrætspædagogisk refleksion og sparring med brug af K1-skemaer. I efteråret 2014 igangsatte MED-udvalget et indsatsforløb omkring sygefravær med udgangspunkt i forståelsen af kerneopgaven. Forløbet indebar drøftelser på de enkelte huses personalemøder med udgangspunkt i artikel om kerneopgaven og med deltagelse af områdeleder. På baggrund af dette udarbejdede lederteamet i samarbejde med udviklingskonsulent Tine Meinertz fra HR-afdelingen en model over kerneopgaven i børnehusene i HHS. I forlængelse heraf blev afholdt et fælles personalemøde, hvor kerneopgaven blev sat i forhold til de prioriteringer og valg, man som medarbejder dagligt må gøre omkring aktiviteter og planlægning af pædagogisk og praktisk arbejde. HHS indfører fra januar 2015 ny mødestruktur i husene, hvilket forventes at give gode rammer for den videre indsats omkring kerneopgaven. Side 2 af 6

3 Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Dygtighed på faglige metoder og værktøjer vedr. analyse, screening, observation og vurdering af børn og det pædagogiske miljø. Inklusion: Det enkelte barn skal så vidt muligt tilbydes et miljø, som svarer til dets behov, og det skal i stigende grad være et inkluderende pædagogisk miljø, som bevidst modvirker eksklusion og segregering. Der skal arbejdes på tværs af faggrupper og kommunale sektorer, så alle fagpersoner samarbejder for barnets bedste Fortsat implementering og udvikling af arbejdet med: LP-modellen, BTI, sprogvurdering, TRAS, TRASMO, mv. Kontinuerlige LP-møder i alle huse med systematisk brug af modellen, supervision v. LP-konsulent 2 gange årligt. Nye ledere tilbydes introkursus. Forsøg med LPmøder på tværs af huse. Øvrige metoder og værktøjer anvendes jf. aftaler med fagpersoner Kommunens ny sprog- og læsepolitik samt mål/evaluering vedr. skolereformen formulerer nye indsatser vedr. sprogvurdering og samarbejde mellem sprogpædagog/tale-hørelærer og læsevejledere på skolerne. Mål og politikker implementeres fra efteråret Der afventes i 2015 udspil fra Dagtilbuds nye udviklingscenter UCBK omkring funktioner vedr. sprogpædagog og sprognetværk i områderne. Der vil desuden blive årlige trivselsmålinger blandt børnene med krav om handleplaner for indsatser i de enkelte børnehuse. Dette sker første gang i efteråret Der har været afholdt forældremøder i alle huse i HHS i sommeren 2014 vedr. børns sprogudvikling med oplæg v. sprogpædagoger samt læsevejleder fra den tilknyttede skole. Dagtilbud har i 2014 gennemført evaluering af LP-arbejdet i børnehusene. Resultatet kalder på fornyet indsats og der vil derfor i 2015 blive iværksat et revitaliserings-forløb med kurser og møder for medarbejdere og ledere. I Hornsherred Syd forventes det, at den ny mødestruktur fra januar 2015 vil give bedre vilkår for kontinuerligt arbejde med LP-modellen. Side 3 af 6

4 Kommunikation Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Styrkelse af kommunikationsveje mellem hjem og børnehus/område Forældreinddragelse: Ledelse og personale bør sammen med forældrene forholde sig til, hvordan og hvornår forældrene individuelt og kollektivt inddrages, og hvad formålet er med forældresamarbejdet. Information, synliggørelse og begrundelse vedr. nye tiltag og aktiviteter i husene/området Fornyelse og opdatering af husenes hjemmesider med øget fokus på nyhedsformidling og aktivitetsbeskrivelse Implementering af Børne-intra Tabulex fra august Det forventes at al skriftlig kommunikation herunder nyhedsformidling mellem kommune/børnehus og den samlede forældrekreds i løbet af 2015 vil overgå til Tabulex frem for i papirform. Tabulex vil desuden i stigende grad blive brugt til kommunikation mellem hjem og børnehus. I 2015 vil alle børnehuses hjemmesider bliver forenklet og tilrettet for at sikre, at de oplysninger der ligger på siderne er korrekte og opdaterede. Dette foretages centralt. Styrkelse af samarbejde mellem hjem og børnehus vedr. barnets trivsel, læring og udvikling. Forældreinddragelse: Der skal skabes muligheder for samspil og anerkendende relationer i samarbejde med forældrene gennem daglig dialog, formaliserede forældresamtaler og møder. Inklusion: Personalet skal støtte og vejlede familien for at sikre, at barnet får et sammenhængende, trygt og udviklende børneliv på tværs af dagtilbud og hjem. Kvalitet og kontinuitet i forældresamtaler Fastsættelse af fælles standard vedr. planlagte forældresamtaler med afsæt i best practice fra de enkelte huse. Forældremøder i alle huse i 2013 med tema omkring forældresamarbejde. Input tages op i bestyrelse og lederteam for videre opfølgning. Fælles personalemøde vedr. forældresamarbejde nov Fastlæggelse af indsatser i de enkelte huse. I juni 2014 fastsatte Dagtilbud et fælles koncept for forældresamtaler. Forældresamtaler holdes nu årligt for alle børn og der holdes 3 typer samtaler: startsamtale, statussamtale, skolestartsamtale. I HHS er i efteråret 2014 udarbejdet fælles standardiserede dagsordner til de 3 typer samtale, som alle i området herefter anvender. Dagsorden målrettet forældrene er under udarbejdelse og forventes færdig i vinteren På baggrund af dialog-aftner mellem personale/forældre og fagpersoner blev i efteråret 2013 udarbejdet et inspirationskatalog vedr. de faglige pejlemærker. Kataloget er genstand for løbende drøftelser og indsatser i forældrebestyrelser, ledelsesteams og i personalegrupper i I november 2014 blev afholdt forældremøder i alle huse med temaet det daglige arbejde med læreplan for at øge forældrenes kendskab til de pædagogiske overvejelser, der ligger bag hverdagsaktiviteter med børnene. I foråret 2015 forventes afholdt et fælles forældremøde i området med foredrag v. Lola Jensen omkring børns trivsel og sundhed. Mødet holdes på foranledning af områdets sundhedsambassadører og med tilslutning fra bestyrelsen. Ved mødet deltager også alle områdets ansatte for at understøtte det fælles samarbejde mellem hjem og børnehus omkring foredragets temaer og pointer. Side 4 af 6

5 Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Økonomistyring Frigivelse af personaleressourcer til kvalitetsforbedring i den pædagogiske praksis. God ledelse: At tilrettelægge, organisere og prioritere, så kommunale og dagtilbudsbestemte strategier og mål kan gennemføres og følges. At håndtere og handle på forhold, der hæmmer udviklingen af den pædagogiske praksis. Optimering af mødevirksomhed samt prioritering og organisering af pædagogisk, administrativt og praktisk arbejde Drøftelse i lederteam samt på p- møder og udarbejdelse af fælles og lokale handleplaner. Der er via LEAN-konsulenter blevet foretaget kortlægning af alle fast tilbagevendede møder og mødetyper på dagtilbudsområdet. Alle pædagogiske ledere deltager i temadag vedr. god mødeledelse samt visuel kommunikation og sætter sig mål for forbedring af møder i husene. I efteråret 2014 pågik et udviklingsprojekt i lederteamet og MED-udvalg vedr. optimering af mødevirksomhed i husene. Projektet blev faciliteret af HR-afdelingen og førte til fastsættelse af en ny mødestruktur for interne personalemøder i børnehusene. Der afholdes fremover så vidt muligt ikke interne møder udenfor åbningstiden. Der vil blive holdt 3 typer møder ugentligt i hvert hus: Fagmøder, teammøder og koordinerende møder. Til disse møder skal foreligge dagsorden og referat/dokumentation af drøftelser. Den ny mødestruktur starter januar 2015 og vil løbende blive evalueret i MED-udvalg og lederteam i løbet af MED-udvalg og lederteam drøfter i dec planlægning og anvendelse af forberedelsestid i børnehusene med henblik på primo 2015 at fastlægge en ens linie i området for dette. Side 5 af 6

6 Udviklingsmål Hornsherred Syd , opdateret Digitalisering Inddragelse af digitale medier i det pædagogiske læringsmiljø Læring og læringsmiljøer: Sikre at alle børn har mulighed for aktiv deltagelse i fleksible, mangfoldige og udviklingsorienterede miljøer og fællesskaber Eksperimenterende undersøgelse af, hvordan digitale medier kan understøtte, udvikle og udfordre det pædagogiske læringsmiljø. Læringsprojekter i Børnehusene Solstrålen og Nordstjernen i foråret Implementering af IT-kuffert i alle børnehuse i kommunen med introkurser for personalegrupperne Implementering af IT-kuffert understøttes via ansættelse af pædagogisk IT-support medarbejder i dagtilbud sommeren Der er i HHS etableret en sparrings-gruppe på tværs af børnehusene i området vedr. pædagogisk brug af IT i hverdagen med børnene med deltagelse af IT-support-medarbejderen. Øget anvendelse af pc til effektivisering af pædagogisk/administrative opgaver, kommunikation og organisering af samarbejde i hverdagen. God ledelse: At tilrettelægge, organisere og prioritere, så kommunale og dagtilbudsbestemte strategier og mål kan gennemføres og følges Kompetenceudvikling vedr. personalets færdigheder på pc Alle medarbejdere oprettes som brugere af det kommunale intranet, outlook og kalendersystem. Medarbejdere med ønske og behov tilbydes efter aftale med leder introkursus til det administrative netværk og/eller grundkursus i Word via kommunens kursuskatalog. Alle pædagogiske ledere introduceres til arkiveringssystemet Captia og tager det i anvendelse. Alle medarbejdere deltager i juni 2014 i kursus vedr. brug af børne-intra Tabulex. Lederne deltager herudover i administrationskursus vedr. Tabulex. Overgang til nyt arkiveringssystem SB-SYS fra nytår Alle ledere deltager i 1 times intro til systemet i dec. 14 og der vil være yderligere mulighed for support i løbet af januar. I forbindelse med ny mødestruktur i HHS vil der være forventning til medarbejdere om selv i øget omfang at opsøge information/orientering bla. via pc. Alle fastansatte medarbejdere i HHS er oprettet som brugere af Outlook og intranet i Fr.sund kommune, og information vil derfor bla. kunne tilstiles den enkelte medarbejders job-mail. Fra ledelsesmæssig side vil der være opmærksomhed på at medarbejderen guides til at opsøge og finde den fornødne information. Side 6 af 6

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud Inklusion, Trivsel & Læring Sammenhæng Pædagogiske Læreplaner Projekter Udvikling af LEDELSE Digitalisering Læringssyn Overgang RUSA Personlig

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere