Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling"

Transkript

1 HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden Pengene skal anvendes til kompetenceudvikling af de ansatte ledere såvel som medarbejdere - indenfor hovedorganisationsområderne OAO, AC og FTF. I Region Nordjylland skal der anvendes følgende beløb til kompetenceudvikling indenfor de tre hovedorganisationsområder på henholdsvis Sundhedsområdet, Regional Udvikling og Specialområdet. Pengene skal anvendes i perioden og de skal senest være aftalt anvendt den 30. juni Sundhedsområdet* Regional Udvikling Specialområdet I alt OAO AC FTF I alt (* fællesområdets ansatte i regionshuset finansieres af sundhedsområdet i denne forbindelse) Forslag til administrationsprocedure På baggrund af drøftelser i de tre beslutningsfora (henholdsvis OAO, AC og FTF), har HR undersøgt forskellige muligheder for at administrere anvendelsen af kompetencemidlerne. HR er dermed nået frem til et forslag til, hvordan kompetencemidlerne kan administreres mest hensigtsmæssigt. Forslaget fremgår af det følgende. Det er aftalt i det koordinerende forum, at der så vidt muligt skal gælde ensartede procedurer for de tre hovedorganisationsområder, samt at pengene fordeles i to runder i efteråret henholdsvis 2009 og Principperne for kompetencemidlernes anvendelse/fordeling er: at trepartsmidlerne kan anvendes til kursusafgift, kursusmaterialer, transport og ophold at trepartsmidlerne ikke kan anvendes til vikardækning. Til gengæld er der i forbindelse med nogle kurser mulighed for at søge om SVU eller VEU-dækning. Det påhviler den enkelte leder/medarbejder at undersøge mulighederne herfor. at pengene skal anvendes, så flest mulige ansatte får del i dem. Det betyder for det første, at en ansat, der har fået tildelt et kursus i første runde, 1

2 ikke kan få igen i den anden. Og for det andet, at trepartsmidlerne ikke nødvendigvis skal dække alle udgifter til et kursus, men blot kan være et tilskud, således at dyre kurser ikke udhuler kompetencemidlernes anvendelse til flest mulige ansatte. Den resterende udgift betales i disse tilfælde af sektorens eget kursusbudget. For AC: for at sikre det ovenstående princip, har AC s fora besluttet, at der skal gælde et vejledende tildelingsmaksimum på ca kr. at fordelingen af kompetencemidlerne mellem faggrupperne, sker i nogenlunde overensstemmelse med sektorens reelle fordeling af faggrupper. at de eventuelle prioriteringer, som beslutningsforaerne har angivet, følges HR følger op med en optælling efter første fordelingsrunde for at sikre, at principperne følges. Tallene vil blive forelagt de tre beslutningsfora, som herefter tager stilling til, om der er noget som giver anledning til ændringer i forbindelse med anden udbudsrunde. Administrationsprocedure Aftalen om trepartsmidler til kompetenceudvikling betinger, at midlerne anvendes til kompetencegivende kurser eller efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. HR foreslår, at trepartsmidlerne til kompetenceudvikling administreres på den følgende måde: De tre beslutningsfora drøfter og beslutter hvorvidt de vil prioritere bestemte kurser/uddannelser/emner. Prioriteringerne skal ikke indeholde bestemmelser om hvor mange penge, der skal afsættes til de enkelte kurser/uddannelser, men blot hvilke kurser/uddannelser, som det enkelte forum ønsker, at der prioriteres, når midlerne udmøntes. Der er altså ikke tale om en rangordnet prioritering af bestemte kurser/uddannelser. Eventuelle prioriteringer meddeles til sektorledelserne sammen med besked om de ovenfor nævnte principper som skal ligge bag fordelingen af midlerne. Ansatte, der ved en MedarbejderUdviklingsSamtale eller anden samtale, med nærmeste leder aftaler at søge om midler til kompetenceudvikling, fremsender det vedhæftede ansøgningsskema til sektorledelsen. I regi af de enkelte sektorledelser besluttes det, hvilke ansatte der får tildelt midler til kursus/uddannelse. Ansatte med tilsagn fra sektorledelsen om midler til kursus/uddannelse tilmelder sig selv til kurset/uddannelsen. Udgifterne i forbindelse med kurset bogføres lokalt i sektorerne på en række særlige kontonumre, som oplyses af HR. (Sygehusenes bogføring sker via kursustjenesterejser). Af fakturaerne skal følgende oplysningerne fremgå: navn, cpr.nr., sektor, afdeling, hovedorganisation (OAO, FTF el. AC), kursus el. uddannelsestype. Kommunikationskurser hos University Collage Nordjylland Efter aftale med beslutningsforaene (FTF/AC) har HR/Region Nordjylland indgået aftale med University Collage Nordjylland om, at de udvikler kommunikationskurser, som er særligt tilrettelagt for regionens medarbejdere. Udover den ovenstående administrationsprocedure er der derfor mulighed for, at beslutningsforaene disponerer midler til kommunikationskurser hos UCN. Administrationsproceduren for kommunikationskurserne hos UCN er, som følger: De enkelte beslutningsfora beslutter hvor stor en andel af deres midler, de ønsker afsat til kommunikationskurser hos UCN. 2

3 HR meddeler sektorerne (opdelt på de enkelte sygehuse), hvor mange personer, de kan sende af sted på kurset indenfor hvert af de tre hovedorganisationsområder. Ansatte der ved en MedarbejderUdviklingsSamtale eller anden samtale med nærmeste leder får tilsagn om at søge om at komme på kommunikationskursus, fremsender det vedhæftede ansøgningsskema til sektorledelsen. I regi af de enkelte sektorledelser besluttes det, hvilke ansatte, der skal på kurset. Kursusdeltagerne tilmelder sig kurset hos UCN. Kursusafgiften bogføres centralt som et engangsbeløb Sygehusenes bogføring af kørsel og materialer sker via kursustjenesterejser. Evaluering Sektorerne sender samtlige ansøgningsskemaer ind til HR, som gennemgår disse med henblik på en evaluering af fordelingen af midler. Evalueringen vil dels følge op på foraenes prioriteringer og dels på fordelingen af midler faggrupperne imellem. Herefter forelægges evalueringens tal for de tre beslutningsfora, som herefter tager stilling til, om fordelingen i første runde giver anledning til ændringer i anden runde. Hvem gør hvad? For at sikre, at den ovennævnte administrationsprocedure virker efter hensigten følger her en oversigt over hvem der har ansvaret for de forskellige dele af proceduren. Hvad er foraenes ansvar Foraene har ansvaret for følgende: at beslutte hvilke prioriteringer, der ønskes i 1. udmøntningsrunde at drøfte evalueringen, når denne foreligger at beslutte, hvilke prioriteringer, der ønskes i 2. udmøntningsrunde Hvad er HRs ansvar HR har ansvaret for følgende: at informere sektorledelser og medarbejdere om alle aspekter af kompetencemidlerne til kompetenceudvikling (hvad, hvor meget, hvornår, hvem, hvordan) at udgifterne i forbindelse med de særligt tilrettelagte kurser (kommunikationskurser hos UCN) bogføres, og at det sker fra de rette konti at fordelingen efter første runde evalueres Hvad er sektorernes ansvar Tilsvarende har sektorledelserne ansvar for følgende: at de penge, der er givet til den pågældende sektor til hvert af de tre hovedorganisationsområder, er aftalt anvendt inden fristens udløb den 30. juni at kurser/uddannelser lever op til kravet om at være kompetencegivende kurser/efterog videreuddannelse hos anerkendte udbydere at principperne for fordelingen af midler følges at samtlige ansøgninger om midler sendes ind til HR både dem, der har fået tilsagn og dem, der har fået afslag at udgifterne i forbindelse med kurser/uddannelser bogføres, og at det sker fra de rette konti at der fremgår relevante oplysninger af fakturaerne Bilag Ansøgningsskema. 3

4 HR-Afdelingen Januar 2010 J.nr Inspirationskatalog for brug af kompetenceudviklingsmidler beregnet til medlemmerne af OAO OAO-forbundene (Offentligt Ansattes Organisationer): HK, herunder Dansk Lægesekretærforening FOA 3F Teknisk Landsforbund Dansk Socialrådgiverforening Socialpædagogerne Håndværkerne 4

5 Indledning I forbindelse med trepartsaftalens indgåelse blev det bl.a. aftalt, at der skal sættes ekstra fokus på kompetenceudvikling og derfor er der i overenskomsterne fra 2008 afsat særlige midler til formålet. Pengene skal udmøntes lokalt og deres anvendelse skal aftales imellem arbejdstagerne (de faglige organisationer) og arbejdsgiveren (Regionen). De faglige organisationer og Regionen har i flere måneder forhandlet for at nå til enighed om hvordan pengene skal anvendes. Resultatet af forhandlingerne er at finde i dette katalog. Pengene kommer oven i de midler, der allerede er afsat i budgetterne på de enkelte arbejdspladser i regionen og er således en slags glasur på kagen. Pengene træder ikke i stedet for de lokalt afsatte midler de supplerer dem, så der kan fås endnu mere kompetenceudvikling end normalt. Midlerne er fordelt på de tre hovedorganisationer; OAO, FTF og AC, og de skal være aftalt anvendt inden udgangen af juni 2011, da de ellers bortfalder. Pengene fordeles ud på alle sektorer i regionen og det er de lokale ledelser, der får ansvaret for udmøntningen af midlerne. Der er ikke midler til kompetenceudvikling for alle medarbejdere, men der er afsat godt 12 mio. kroner til Region Nordjylland, så der er tale om en massiv mulighed for at gøre noget ekstra. Hvordan aftales den lokale anvendelse af midlerne? Fælles for samtlige medarbejdere er, at kompetenceudviklingsmidlerne udmøntes efter en MUS-samtale med nærmeste leder det er altså aftalen mellem lederen og medarbejderen, der er afgørende. Hvad kan midlerne anvendes til? Inspirationskataloget skal som navnet antyder give inspiration til valget af kompetenceudvikling for OAO-gruppen. Inspirationskataloget er opdelt i faggrupper og i en fælles del. Leder og medarbejder skal tage udgangspunkt i inspirationskataloget, men midlerne kan anvendes til andre typer efter- og videreuddannelse, der fortrinsvis skal være kompetencegivende og udbydes af anerkendte udbydere. Det er væsentligt at faggruppernes forskellige tilgodeses, hvorfor der er en bred vifte af tilbud i inspirationskataloget, og samtidig ligger det partnerne stærkt på sinde, at det er de lokale forhold og den enkelte medarbejders og ønsker, der er i centrum. 5

6 Det er vigtigt at sikre en bred udnyttelse af de tilbud, der præsenteres i inspirationskataloget, og der skal i videst muligt omfang tages hensyn til at medarbejderne kan opnå kompetencegivende uddannelse. For at så mange som muligt kan få gavn af kompetenceudviklingsmidlerne, kan den ansatte få betalt ét modul på en diplom- eller akademiuddannelse af disse midler. Øvrige moduler må finansieres af arbejdspladsens eget kursusbudget. Hvordan søges midlerne? Der henvises til udsendte information til hhv. ledelsessystemet og samtlige medarbejdere udsendt januar Yderligere information Kan fås ved henvendelse til HR-afdelingen Chefkonsulent Ane Allermann tlf mail eller klik ind på Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling på 6

7 FOA Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Uddannelsen er opdelt i seks moduler på hver syv uger. Uddannelsen forgår på Sosu Nord se Professionel praksis i sundhedssektoren. Sundhedspraksis. Sammenhængende patientforløb. Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis. Specialforløb. Afgangsprojekt. Der vil være mulighed for at søge SVU til uddannelsen. 7

8 FOA og 3F AMU-kurser Nedenstående liste med AMU-kurser er ikke udtømmende. Se uddannelsesinstitutionernes hjemmesider for flere oplysninger: SosuNord:www.sosunord.dk Social- og sundhedskolen i Thisted:www.sosu-stv.dk AMU Nordjylland: Forebyggelse og sundhedsfremme. Uddannelsens længde er 5 dage. Pleje og behandling af kræftpatienter. Uddannelsens længde er 10 dage. Kirurgisk fordybelsesmodul. Uddannelsens længde er 20 dage. Psykiatrisk suppleringsuddannelse. Uddannelsens længde er 20 dage. Patienttransport og forflytning m.v. Uddannelsens længde er 10 dage. Portører og hospitalsassistenters kontakt med psykisk syge. Uddannelsens længde er 5 dage. Forflytning og speciallejring. Uddannelsens længde er 5 dage. 8

9 Arbejde med døende og afdøde patienter. Uddannelsens længde er 5 dage. Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder. Uddannelsens længde er 10 dage. Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling. Uddannelsens længde er 5 dage. Tegn til tale. Uddannelsens længde er 5 dage. Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Uddannelsens længde er 3 dage. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. Uddannelsens længde er 3,2 dage. Hospitals- og institutionshygiejne. Uddannelsens længde er 3 dage. Hvad fejler den syge? Uddannelsens længde er 5 dage. 9

10 Grunduddannelse som serviceassistent Serviceassistenten er fremtidens professionelle servicemedarbejder som har en uddannelse indenfor erhvervsrengøring, simpel fremstilling og anretning af mad, kontorsupport samt servicering af beboere/brugere og kunder. AMU Nordjylland udbyder såvel grundforløb som hovedforløb på Serviceassistentuddannelsen. 10

11 Socialpædagogerne De faglige kurserne for socialpædagogerne kan foregå på University College Nordjylland (UCN) og nedenstående oplistning kan bruges som inspiration. Ansøgningsfrist og optagelse hos udbyderen Til kurser i foråret 2010 skal ansøgningen være UCN i hænde snarest muligt. Ansøgningsfristen til moduler i efteråret 2010 er den 15. maj Normalt gives der svar på ansøgningen indenfor to uger efter sidste ansøgningsfrist, men til moduler i foråret, vil dette ske hurtigere. Ansøgningsskemaet kan downloades på Ikke alle moduler herunder har angivet et tidspunkt for afholdelse, men er i stedet påført teksten oprettes efter, idet modulet ikke pt. er udbudt på UCN. For et almindeligt undervisningshold oprettes, skal der være minimum 15 deltagere, hvis dette ikke kan efterkommes er der mulighed for at tilbyde modulet som enten blended learning (minimum 8 deltagere) eller som e-læring (minimum 5 deltagere). På findes flere oplysninger om: Adgangskrav/realkompetencevurdering Undervisningens placering og tilrettelæggelse Uddybende beskrivelser og generelle informationer vedrørende uddannelserne Nuancerede beskrivelser af alle moduler Uddannelsesplanlægning/studievejledning SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) Hvad kan uddannelserne bruges til Yderligere information Ønskes yderligere oplysninger om indholdet eller har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Kristine Fooken Jensen på eller på telefon:

12 Modulnummer Fagmodul Tid Sted Semester Psykologi Modul 1 Udviklings- og personlighedspsykologi Torsdage Modul 2 Kognitions- og neuropsykologi Tirsdage Modul 3 Pædagogisk psykologi Torsdage Modul 4 Pædagogisk-psykologisk Tirsdage intervention Modul 5 Gruppe- og Torsdage organisationspsykologi Vejledning og supervision Modul 1 Vejledning og supervision som personlig kompetencegivende læreproces Torsdage Modul 3 Kollegial vejledning og Uge 43-48, supervision fuld tid Modul 5 Vejledningsmetodik Uge 36-41, fuld tid Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Aalborg Foråret 2010 Uge 4-22 Aalborg Efteråret 2010 Aalborg Efteråret 2010 Aalborg Efteråret 2010 Almen pædagogik Modul 1 Socialisering, læring og undervisning Oprettes efter Modul 2 Dannelsesteori Oprettes efter Modul 3 Samfundets organisering af pædagogisk praksis Oprettes efter Modul 5 Didaktik Oprettes efter Pædagogisk arbejde Modul 1 Pædagogfaglige teorier og begreber Oprettes efter Modul 2 Dannelse, etik og læring Oprettes efter Modul 3 Institution og samfund Oprettes efter Skolestart Modul 2 Børns leg, udvikling og læring Mandage Aalborg Foråret 2011, uge 3-20 Modul 4 Børns sproglige udvikling Mandage Aalborg Efteråret 2010, 12

13 Uge 35-2 Socialpædagogik Modul 1 Normalitet og afvigelse i det moderne samfund Fredage Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Modul 3 Handicapområdet Oprettes efter Modul 4 Børn, unge og familier med særlige Torsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 5 Socialt belastede grupper Oprettes efter Specialpædagogik Modul 1 Samfund og specialpædagogik Tirsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Modul 2 Individ og specialpædagogik Tirsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 3 Sproglige vanskeligheder Onsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Studiestøttende Sprogbeskrivelse Onsdage Aalborg Efteråret 2010 kursus Modul 4 Talevanskeligheder Torsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Studiestøttende Stemmedannelse Torsdage Aalborg Foråret 2010 kursus Modul 5 Læsevanskeligheder Onsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 6 Sociale og psykiske Torsdage Aalborg Efteråret 2010, Modul 9 vanskeligheder (AKT) Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret) Mandage Uge 35-2 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 11 Hørevanskeligheder Torsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Modul 14 Medfødt døvblindhed Oprettes efter 13

14 HK For kontor- og IT-ansatte er uddannelser på diplomniveau højest på prioriteringslisten, mens det for lægesekretærer er sundhedskommunomuddannelsen. Se mere på Opmærksomheden skal henledes på to nye specialevalg af særlig interesse for ansatte i det regionale sundhedsvæsen, herunder lægesekretærer. Teknisk Landsforbund og håndværkere For ansatte i disse faggrupper er der ikke specifikke kurser eller uddannelser i inspirationskataloget. Der opfordres til at de ansatte sammen med nærmeste leder finder tilbud, der matcher et for kompetenceudvikling. Socialrådgivere For socialrådgivere prioriteres diplomuddannelser, f.eks. i offentlig forvaltning, ledelse, familieterapi, kriminologi og psykiatri, og masteruddannelser, samt masteruddannelser. 14

15 Fælles for samtlige faggrupper: Anerkendende kommunikation i professionelle relationer i sundhedssektoren Fagspecifikke kurser University College Nordjylland har udviklet en række fagspecifikke kurser af tosyv dages varighed med fællestitlen Anerkendende kommunikation i professionelle relationer i sundhedssektoren. I skrivende stund ser kursustilbuddet ud som beskrevet nedenfor, men det er ikke endeligt på plads, hvorfor ændringer vil forekomme. Der oprettes et særligt site for Regionens ansatte på som er tilgængelig fra 1. februar 2010, hvor alle kurserne fremgår med priser, tidspunkter, tilmeldinger mv. Særligt for HK-ansatte fokuseres der på at kurserne skal være ects-givende, således at de kan indgå i en samlet kompetenceudvikling. Kommunikation mellem den professionelle og patienter/pårørende Generelle temaer Samtalen kunsten at tale sammen At bestræbe sig på personorienteret kommunikation den professionelle samtale i et etisk og filosofisk perspektiv Strukturering af den professionelle samtale Narrativ samtalepraksis Den organisatoriske rammes betydning for kommunikation og faglig udvikling Work-shop: skriftlig kommunikation hvordan kommer jeg igennem med mit budskab. Specifikke temaer Guidet egenbeslutning gensidig problemløsning og professionel kommunikation Motivationssamtalen i sundhedssektoren Den løsningsfokuserede samtale kommunikation rettes mod hurtigt at skabe ændringer i relation til sundhedsfremmende adfærd KAWA kommunikation Den svære samtale ifm. alvorlig sygdom og død Kommunikative udfordringer når børn er pårørende Internkulturel kommunikation i sundhedssektoren 15

16 Kommunikationens betydning for samarbejde og samarbejdsrelationer i sundhedssektoren Kollegial trivsel fremmes gennem kommunikation Tværfaglig kommunikation og samarbejde med fokus på forandring og praksisudvikling At skabe refleksive og anerkende fora blandt kolleger at fremme brug af forskellighed i faglig udvikling af samarbejde Kommunikation fremmer forståelsen kommunikationens betydning for det tværfaglige arbejde Kurser rettet mod ledere Når platformen for ens arbejde flytter sig, må alle flytte sig Kommunikation et betydningsfyldt ledelsesværktøj 16

17 Diplomuddannelser UCN har samlet en række diplommoduler med kommunikation som fællesnævner, som udbydes særligt til Regionens ansatte. Diplommodulerne kræver, at man som minimum har kvalifikationer på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU-niveau) og to års erhvervserfaring derefter. Har man ikke disse kvalifikationer, kan man søge om en realkompetencevurdering af sine kvalifikationer via uddannelsesinstitutionen, som vil afgøre om man alligevel kan komme ind på uddannelsen. Det endelige udbud fremgår af hvor der findes en særlig site for Regionens ansatte. Der findes diplommoduler inden for følgende kategorier: Sundhedsfaglige Kommunikation (i sundhedssektoren) Børnefamilien og den professionelle) Forandrings- og læreprocesser Formidlings- og undervisningspraksis Pædagogiske Konfliktløsning Konflikthåndtering som kulturkompetence Kollegial vejledning og supervision Vejledningsmetodik Vejledning og supervision som personlig kompetencegivende læreproces Konflikthåndtering som kulturkopmpetence Tværfaglige Relationsarbejde i psykiatrien Ledelse Det personlige lederskab lederskab og kommunikation Ledelse og coaching Forandringsledelse Offentlig ledelse Kommunikation 17

18 HR-sekretariatet 18. august 2009 Evaluering af trepartsmidler til kompetenceudvikling Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling skal udmøntes af to omgange i efteråret henholdsvis 2009 og Det koordinerende forum til fordeling af midlerne (med repræsentanter fra OAO, FTF og AC), har besluttet, at der efter første fordelingsrunde skal ske en evaluering af fordelingen for at sikre, at det sker i overensstemmelse med de principper, som forumet har udstukket. Evalueringen giver mulighed for at rette op på eventuelle skævheder i anden runde. Der vil senere blive sendt informationsmateriale ud til sektorerne, som bl.a. beskriver meget nøje, hvordan evalueringen skal forløbe, og hvilke dokumentationskrav, der er til dem. I dette dokument vil vi skitsere de overordnede linjer i evalueringen. Principperne er følgende: at trepartsmidlerne kan anvendes til kursusafgift, kursusmaterialer, transport og ophold at trepartsmidlerne ikke kan anvendes til vikardækning at pengene skal anvendes, så flest mulige ansatte får del i dem. Det betyder for det første, at en ansat, der har fået tildelt et kursus i første runde, ikke kan få igen i den anden. Og for det andet, at trepartsmidlerne ikke nødvendigvis skal dække alle udgifter til et kursus, men blot kan være et tilskud, således at dyre kurser ikke udhuler kompetencemidlernes anvendelse til flest mulige ansatte. Den resterende udgift betales i disse tilfælde af sektorens eget kursusbudget. at fordelingen af kompetencemidlerne mellem faggrupperne, sker i nogenlunde overensstemmelse med sektorens reelle fordeling af faggrupper. at de eventuelle prioriteringer, som beslutningsforaene har angivet, følges. Evalueringen baserer sig på ansøgningsskemaer (hhv. i en elektronisk udgave i rejsesystemet for de somatiske sygehuse, og i en papirudgave for de resterende sektorer) både de, der er imødekommet og de, der er afvist - som sektorerne sender ind til HR. På baggrund af skemaerne laver HR følgende opgørelser, som fremlægges for det koordinerende forum: 1. Princippet om at flest mulige får del i midlerne: - Opgørelse af hvor mange ansøgninger, der er imødekommet i hver enkelt sektor og samlet for regionen - Opgørelse af gennemsnitsbeløb, som er tildelt pr. imødekommet ansøgning i hver sektor og samlet 2. Princippet om at kompetencemidlerne fordeles mellem faggrupperne i nogenlunde overensstemmelse med den reelle fordeling af faggrupper i sektoren - Opgørelse af fordelingen af trepartsmidler mellem faggrupper i hver enkelt sektor og samlet for regionen. Opgørelsen holdes op imod den reelle fordeling af faggrupper for 18

19 hver enkelt sektor fordelt på kategorierne i skemaet nedenfor - Opgørelse af hvordan afviste ansøgninger fordeler sig på faggrupperne fordelt på kategorierne i skemaet nedenfor*. AC: Overlæger 20 % Yngre læger 51 % Øvrige AC ere 29 % I alt 100 % FTF: Sygeplejersker 72 % Bioanalytikere 9,5 % Fysio- og ergoterapeuter 7,5 % Jordemødre 3 % Farmakonomer 1 % Radiografer 2 % Økonomaer/køkkenassistenter 5 % I alt 100 % OAO: HK ere (kontor, it, telefonist, laboratorie- og miljø samt 26 % lægesekretærer) Socialrådgivere 1 % Socialpædagoger 8 % Håndværkere (håndværkere, værkstedspersonale, 4 % regionsbetjente, specialarbejdere) FOA (SOSA, rengøringsassistenter, husassistenter, 55 % pædagogmedhjælpere) Portører 5 % Øvrige (serviceassistenter, audiologiassistenter, 1 % fysiologiassistenter, fotografer, tekniske designere, typografer) I alt 100 % 3. Princippet om at tage højde for beslutningsforaenes prioriteringer - opgørelser af hvor mange ansøgninger, der er imødekommet til de konkrete kurser, som beslutningsforaene har prioriteret og hvor mange penge, der er anvendt hertil. Opgørelsen laves sektorvist og samlet. - opgørelse over hvor mange ansøgninger til et af de kurser, som beslutningsforaene har prioriteret, der er blevet afvist*. Alle opgørelser fremlægges for det koordinerende forum, som foretager en vurdering med henblik på eventuelle justeringer i forbindelse med den anden fordelingsrunde. * Med hensyn til de afviste ansøgninger, så kan billedet ikke blive fuldstændig retvisende, da ikke alle ansatte, der har fået afslag ved en samtale med nærmeste leder, vil udfylde et ansøgningsskema. 19

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 Indledningsfag (side 3) Indledende erhvervsøkonomi med regneark Akademiuddannelsen i Ledelse (side 3-4) Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser... 1 Ansøgningsfrister... 2 Hvor meget kan du ansøge om og til hvad... 2 Hvilke uddannelser støtter fonden?...

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

AFTALE OM KOMPETENCEFOND

AFTALE OM KOMPETENCEFOND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FOA FAG OG

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ledige pladser forår 2016 - Sundhedsfaglig videreuddannelse (Med forbehold for ændringer. Opdateret 12/11-2015)

Ledige pladser forår 2016 - Sundhedsfaglig videreuddannelse (Med forbehold for ændringer. Opdateret 12/11-2015) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis 191116001 Uge 2 11 Aarhus 5 7.100 Inkontinens 192216451 Uge 2 17 Aarhus 10 13.300 Tors- og fredag Vanskeligt helende sår 192216651

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område aftale om Kompetenceudvikling 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om kompetenceudvikling 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer indholdsfortegnelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

FOKUS-rådsmøde

FOKUS-rådsmøde Mødet holdes på Brittas kontor. 1. MUS forår 2016 samt GRUS efterår 2016 (15 minutter) : Orientering omkring tanker med MUS forår 16 og GRUS efterår 16 og dialog omkring oplæg til MUS/Ny løn. Punktet er

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Kursuskalender Forår 2018 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Antal dage Kursusnrummer

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien er foldet ud gennem drøftelser af, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal bestride på THL. THL har defineret nogle nøglekompetencer,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: 1. Indledning:... 1 2. Omfattet:... 2 3. Tid:... 2 4. Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner:... 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Akademiuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere