Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling"

Transkript

1 HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden Pengene skal anvendes til kompetenceudvikling af de ansatte ledere såvel som medarbejdere - indenfor hovedorganisationsområderne OAO, AC og FTF. I Region Nordjylland skal der anvendes følgende beløb til kompetenceudvikling indenfor de tre hovedorganisationsområder på henholdsvis Sundhedsområdet, Regional Udvikling og Specialområdet. Pengene skal anvendes i perioden og de skal senest være aftalt anvendt den 30. juni Sundhedsområdet* Regional Udvikling Specialområdet I alt OAO AC FTF I alt (* fællesområdets ansatte i regionshuset finansieres af sundhedsområdet i denne forbindelse) Forslag til administrationsprocedure På baggrund af drøftelser i de tre beslutningsfora (henholdsvis OAO, AC og FTF), har HR undersøgt forskellige muligheder for at administrere anvendelsen af kompetencemidlerne. HR er dermed nået frem til et forslag til, hvordan kompetencemidlerne kan administreres mest hensigtsmæssigt. Forslaget fremgår af det følgende. Det er aftalt i det koordinerende forum, at der så vidt muligt skal gælde ensartede procedurer for de tre hovedorganisationsområder, samt at pengene fordeles i to runder i efteråret henholdsvis 2009 og Principperne for kompetencemidlernes anvendelse/fordeling er: at trepartsmidlerne kan anvendes til kursusafgift, kursusmaterialer, transport og ophold at trepartsmidlerne ikke kan anvendes til vikardækning. Til gengæld er der i forbindelse med nogle kurser mulighed for at søge om SVU eller VEU-dækning. Det påhviler den enkelte leder/medarbejder at undersøge mulighederne herfor. at pengene skal anvendes, så flest mulige ansatte får del i dem. Det betyder for det første, at en ansat, der har fået tildelt et kursus i første runde, 1

2 ikke kan få igen i den anden. Og for det andet, at trepartsmidlerne ikke nødvendigvis skal dække alle udgifter til et kursus, men blot kan være et tilskud, således at dyre kurser ikke udhuler kompetencemidlernes anvendelse til flest mulige ansatte. Den resterende udgift betales i disse tilfælde af sektorens eget kursusbudget. For AC: for at sikre det ovenstående princip, har AC s fora besluttet, at der skal gælde et vejledende tildelingsmaksimum på ca kr. at fordelingen af kompetencemidlerne mellem faggrupperne, sker i nogenlunde overensstemmelse med sektorens reelle fordeling af faggrupper. at de eventuelle prioriteringer, som beslutningsforaerne har angivet, følges HR følger op med en optælling efter første fordelingsrunde for at sikre, at principperne følges. Tallene vil blive forelagt de tre beslutningsfora, som herefter tager stilling til, om der er noget som giver anledning til ændringer i forbindelse med anden udbudsrunde. Administrationsprocedure Aftalen om trepartsmidler til kompetenceudvikling betinger, at midlerne anvendes til kompetencegivende kurser eller efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. HR foreslår, at trepartsmidlerne til kompetenceudvikling administreres på den følgende måde: De tre beslutningsfora drøfter og beslutter hvorvidt de vil prioritere bestemte kurser/uddannelser/emner. Prioriteringerne skal ikke indeholde bestemmelser om hvor mange penge, der skal afsættes til de enkelte kurser/uddannelser, men blot hvilke kurser/uddannelser, som det enkelte forum ønsker, at der prioriteres, når midlerne udmøntes. Der er altså ikke tale om en rangordnet prioritering af bestemte kurser/uddannelser. Eventuelle prioriteringer meddeles til sektorledelserne sammen med besked om de ovenfor nævnte principper som skal ligge bag fordelingen af midlerne. Ansatte, der ved en MedarbejderUdviklingsSamtale eller anden samtale, med nærmeste leder aftaler at søge om midler til kompetenceudvikling, fremsender det vedhæftede ansøgningsskema til sektorledelsen. I regi af de enkelte sektorledelser besluttes det, hvilke ansatte der får tildelt midler til kursus/uddannelse. Ansatte med tilsagn fra sektorledelsen om midler til kursus/uddannelse tilmelder sig selv til kurset/uddannelsen. Udgifterne i forbindelse med kurset bogføres lokalt i sektorerne på en række særlige kontonumre, som oplyses af HR. (Sygehusenes bogføring sker via kursustjenesterejser). Af fakturaerne skal følgende oplysningerne fremgå: navn, cpr.nr., sektor, afdeling, hovedorganisation (OAO, FTF el. AC), kursus el. uddannelsestype. Kommunikationskurser hos University Collage Nordjylland Efter aftale med beslutningsforaene (FTF/AC) har HR/Region Nordjylland indgået aftale med University Collage Nordjylland om, at de udvikler kommunikationskurser, som er særligt tilrettelagt for regionens medarbejdere. Udover den ovenstående administrationsprocedure er der derfor mulighed for, at beslutningsforaene disponerer midler til kommunikationskurser hos UCN. Administrationsproceduren for kommunikationskurserne hos UCN er, som følger: De enkelte beslutningsfora beslutter hvor stor en andel af deres midler, de ønsker afsat til kommunikationskurser hos UCN. 2

3 HR meddeler sektorerne (opdelt på de enkelte sygehuse), hvor mange personer, de kan sende af sted på kurset indenfor hvert af de tre hovedorganisationsområder. Ansatte der ved en MedarbejderUdviklingsSamtale eller anden samtale med nærmeste leder får tilsagn om at søge om at komme på kommunikationskursus, fremsender det vedhæftede ansøgningsskema til sektorledelsen. I regi af de enkelte sektorledelser besluttes det, hvilke ansatte, der skal på kurset. Kursusdeltagerne tilmelder sig kurset hos UCN. Kursusafgiften bogføres centralt som et engangsbeløb Sygehusenes bogføring af kørsel og materialer sker via kursustjenesterejser. Evaluering Sektorerne sender samtlige ansøgningsskemaer ind til HR, som gennemgår disse med henblik på en evaluering af fordelingen af midler. Evalueringen vil dels følge op på foraenes prioriteringer og dels på fordelingen af midler faggrupperne imellem. Herefter forelægges evalueringens tal for de tre beslutningsfora, som herefter tager stilling til, om fordelingen i første runde giver anledning til ændringer i anden runde. Hvem gør hvad? For at sikre, at den ovennævnte administrationsprocedure virker efter hensigten følger her en oversigt over hvem der har ansvaret for de forskellige dele af proceduren. Hvad er foraenes ansvar Foraene har ansvaret for følgende: at beslutte hvilke prioriteringer, der ønskes i 1. udmøntningsrunde at drøfte evalueringen, når denne foreligger at beslutte, hvilke prioriteringer, der ønskes i 2. udmøntningsrunde Hvad er HRs ansvar HR har ansvaret for følgende: at informere sektorledelser og medarbejdere om alle aspekter af kompetencemidlerne til kompetenceudvikling (hvad, hvor meget, hvornår, hvem, hvordan) at udgifterne i forbindelse med de særligt tilrettelagte kurser (kommunikationskurser hos UCN) bogføres, og at det sker fra de rette konti at fordelingen efter første runde evalueres Hvad er sektorernes ansvar Tilsvarende har sektorledelserne ansvar for følgende: at de penge, der er givet til den pågældende sektor til hvert af de tre hovedorganisationsområder, er aftalt anvendt inden fristens udløb den 30. juni at kurser/uddannelser lever op til kravet om at være kompetencegivende kurser/efterog videreuddannelse hos anerkendte udbydere at principperne for fordelingen af midler følges at samtlige ansøgninger om midler sendes ind til HR både dem, der har fået tilsagn og dem, der har fået afslag at udgifterne i forbindelse med kurser/uddannelser bogføres, og at det sker fra de rette konti at der fremgår relevante oplysninger af fakturaerne Bilag Ansøgningsskema. 3

4 HR-Afdelingen Januar 2010 J.nr Inspirationskatalog for brug af kompetenceudviklingsmidler beregnet til medlemmerne af OAO OAO-forbundene (Offentligt Ansattes Organisationer): HK, herunder Dansk Lægesekretærforening FOA 3F Teknisk Landsforbund Dansk Socialrådgiverforening Socialpædagogerne Håndværkerne 4

5 Indledning I forbindelse med trepartsaftalens indgåelse blev det bl.a. aftalt, at der skal sættes ekstra fokus på kompetenceudvikling og derfor er der i overenskomsterne fra 2008 afsat særlige midler til formålet. Pengene skal udmøntes lokalt og deres anvendelse skal aftales imellem arbejdstagerne (de faglige organisationer) og arbejdsgiveren (Regionen). De faglige organisationer og Regionen har i flere måneder forhandlet for at nå til enighed om hvordan pengene skal anvendes. Resultatet af forhandlingerne er at finde i dette katalog. Pengene kommer oven i de midler, der allerede er afsat i budgetterne på de enkelte arbejdspladser i regionen og er således en slags glasur på kagen. Pengene træder ikke i stedet for de lokalt afsatte midler de supplerer dem, så der kan fås endnu mere kompetenceudvikling end normalt. Midlerne er fordelt på de tre hovedorganisationer; OAO, FTF og AC, og de skal være aftalt anvendt inden udgangen af juni 2011, da de ellers bortfalder. Pengene fordeles ud på alle sektorer i regionen og det er de lokale ledelser, der får ansvaret for udmøntningen af midlerne. Der er ikke midler til kompetenceudvikling for alle medarbejdere, men der er afsat godt 12 mio. kroner til Region Nordjylland, så der er tale om en massiv mulighed for at gøre noget ekstra. Hvordan aftales den lokale anvendelse af midlerne? Fælles for samtlige medarbejdere er, at kompetenceudviklingsmidlerne udmøntes efter en MUS-samtale med nærmeste leder det er altså aftalen mellem lederen og medarbejderen, der er afgørende. Hvad kan midlerne anvendes til? Inspirationskataloget skal som navnet antyder give inspiration til valget af kompetenceudvikling for OAO-gruppen. Inspirationskataloget er opdelt i faggrupper og i en fælles del. Leder og medarbejder skal tage udgangspunkt i inspirationskataloget, men midlerne kan anvendes til andre typer efter- og videreuddannelse, der fortrinsvis skal være kompetencegivende og udbydes af anerkendte udbydere. Det er væsentligt at faggruppernes forskellige tilgodeses, hvorfor der er en bred vifte af tilbud i inspirationskataloget, og samtidig ligger det partnerne stærkt på sinde, at det er de lokale forhold og den enkelte medarbejders og ønsker, der er i centrum. 5

6 Det er vigtigt at sikre en bred udnyttelse af de tilbud, der præsenteres i inspirationskataloget, og der skal i videst muligt omfang tages hensyn til at medarbejderne kan opnå kompetencegivende uddannelse. For at så mange som muligt kan få gavn af kompetenceudviklingsmidlerne, kan den ansatte få betalt ét modul på en diplom- eller akademiuddannelse af disse midler. Øvrige moduler må finansieres af arbejdspladsens eget kursusbudget. Hvordan søges midlerne? Der henvises til udsendte information til hhv. ledelsessystemet og samtlige medarbejdere udsendt januar Yderligere information Kan fås ved henvendelse til HR-afdelingen Chefkonsulent Ane Allermann tlf mail eller klik ind på Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling på 6

7 FOA Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Uddannelsen er opdelt i seks moduler på hver syv uger. Uddannelsen forgår på Sosu Nord se Professionel praksis i sundhedssektoren. Sundhedspraksis. Sammenhængende patientforløb. Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis. Specialforløb. Afgangsprojekt. Der vil være mulighed for at søge SVU til uddannelsen. 7

8 FOA og 3F AMU-kurser Nedenstående liste med AMU-kurser er ikke udtømmende. Se uddannelsesinstitutionernes hjemmesider for flere oplysninger: SosuNord:www.sosunord.dk Social- og sundhedskolen i Thisted:www.sosu-stv.dk AMU Nordjylland: Forebyggelse og sundhedsfremme. Uddannelsens længde er 5 dage. Pleje og behandling af kræftpatienter. Uddannelsens længde er 10 dage. Kirurgisk fordybelsesmodul. Uddannelsens længde er 20 dage. Psykiatrisk suppleringsuddannelse. Uddannelsens længde er 20 dage. Patienttransport og forflytning m.v. Uddannelsens længde er 10 dage. Portører og hospitalsassistenters kontakt med psykisk syge. Uddannelsens længde er 5 dage. Forflytning og speciallejring. Uddannelsens længde er 5 dage. 8

9 Arbejde med døende og afdøde patienter. Uddannelsens længde er 5 dage. Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder. Uddannelsens længde er 10 dage. Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling. Uddannelsens længde er 5 dage. Tegn til tale. Uddannelsens længde er 5 dage. Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Uddannelsens længde er 3 dage. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. Uddannelsens længde er 3,2 dage. Hospitals- og institutionshygiejne. Uddannelsens længde er 3 dage. Hvad fejler den syge? Uddannelsens længde er 5 dage. 9

10 Grunduddannelse som serviceassistent Serviceassistenten er fremtidens professionelle servicemedarbejder som har en uddannelse indenfor erhvervsrengøring, simpel fremstilling og anretning af mad, kontorsupport samt servicering af beboere/brugere og kunder. AMU Nordjylland udbyder såvel grundforløb som hovedforløb på Serviceassistentuddannelsen. 10

11 Socialpædagogerne De faglige kurserne for socialpædagogerne kan foregå på University College Nordjylland (UCN) og nedenstående oplistning kan bruges som inspiration. Ansøgningsfrist og optagelse hos udbyderen Til kurser i foråret 2010 skal ansøgningen være UCN i hænde snarest muligt. Ansøgningsfristen til moduler i efteråret 2010 er den 15. maj Normalt gives der svar på ansøgningen indenfor to uger efter sidste ansøgningsfrist, men til moduler i foråret, vil dette ske hurtigere. Ansøgningsskemaet kan downloades på Ikke alle moduler herunder har angivet et tidspunkt for afholdelse, men er i stedet påført teksten oprettes efter, idet modulet ikke pt. er udbudt på UCN. For et almindeligt undervisningshold oprettes, skal der være minimum 15 deltagere, hvis dette ikke kan efterkommes er der mulighed for at tilbyde modulet som enten blended learning (minimum 8 deltagere) eller som e-læring (minimum 5 deltagere). På findes flere oplysninger om: Adgangskrav/realkompetencevurdering Undervisningens placering og tilrettelæggelse Uddybende beskrivelser og generelle informationer vedrørende uddannelserne Nuancerede beskrivelser af alle moduler Uddannelsesplanlægning/studievejledning SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) Hvad kan uddannelserne bruges til Yderligere information Ønskes yderligere oplysninger om indholdet eller har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Kristine Fooken Jensen på eller på telefon:

12 Modulnummer Fagmodul Tid Sted Semester Psykologi Modul 1 Udviklings- og personlighedspsykologi Torsdage Modul 2 Kognitions- og neuropsykologi Tirsdage Modul 3 Pædagogisk psykologi Torsdage Modul 4 Pædagogisk-psykologisk Tirsdage intervention Modul 5 Gruppe- og Torsdage organisationspsykologi Vejledning og supervision Modul 1 Vejledning og supervision som personlig kompetencegivende læreproces Torsdage Modul 3 Kollegial vejledning og Uge 43-48, supervision fuld tid Modul 5 Vejledningsmetodik Uge 36-41, fuld tid Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Aalborg Foråret 2010 Uge 4-22 Aalborg Efteråret 2010 Aalborg Efteråret 2010 Aalborg Efteråret 2010 Almen pædagogik Modul 1 Socialisering, læring og undervisning Oprettes efter Modul 2 Dannelsesteori Oprettes efter Modul 3 Samfundets organisering af pædagogisk praksis Oprettes efter Modul 5 Didaktik Oprettes efter Pædagogisk arbejde Modul 1 Pædagogfaglige teorier og begreber Oprettes efter Modul 2 Dannelse, etik og læring Oprettes efter Modul 3 Institution og samfund Oprettes efter Skolestart Modul 2 Børns leg, udvikling og læring Mandage Aalborg Foråret 2011, uge 3-20 Modul 4 Børns sproglige udvikling Mandage Aalborg Efteråret 2010, 12

13 Uge 35-2 Socialpædagogik Modul 1 Normalitet og afvigelse i det moderne samfund Fredage Aalborg Efteråret 2010, uge 35-2 Modul 3 Handicapområdet Oprettes efter Modul 4 Børn, unge og familier med særlige Torsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 5 Socialt belastede grupper Oprettes efter Specialpædagogik Modul 1 Samfund og specialpædagogik Tirsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Modul 2 Individ og specialpædagogik Tirsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 3 Sproglige vanskeligheder Onsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Studiestøttende Sprogbeskrivelse Onsdage Aalborg Efteråret 2010 kursus Modul 4 Talevanskeligheder Torsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Studiestøttende Stemmedannelse Torsdage Aalborg Foråret 2010 kursus Modul 5 Læsevanskeligheder Onsdage Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 6 Sociale og psykiske Torsdage Aalborg Efteråret 2010, Modul 9 vanskeligheder (AKT) Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret) Mandage Uge 35-2 Aalborg Foråret 2010, Uge 4-22 Modul 11 Hørevanskeligheder Torsdage Aalborg Efteråret 2010, Uge 35-2 Modul 14 Medfødt døvblindhed Oprettes efter 13

14 HK For kontor- og IT-ansatte er uddannelser på diplomniveau højest på prioriteringslisten, mens det for lægesekretærer er sundhedskommunomuddannelsen. Se mere på Opmærksomheden skal henledes på to nye specialevalg af særlig interesse for ansatte i det regionale sundhedsvæsen, herunder lægesekretærer. Teknisk Landsforbund og håndværkere For ansatte i disse faggrupper er der ikke specifikke kurser eller uddannelser i inspirationskataloget. Der opfordres til at de ansatte sammen med nærmeste leder finder tilbud, der matcher et for kompetenceudvikling. Socialrådgivere For socialrådgivere prioriteres diplomuddannelser, f.eks. i offentlig forvaltning, ledelse, familieterapi, kriminologi og psykiatri, og masteruddannelser, samt masteruddannelser. 14

15 Fælles for samtlige faggrupper: Anerkendende kommunikation i professionelle relationer i sundhedssektoren Fagspecifikke kurser University College Nordjylland har udviklet en række fagspecifikke kurser af tosyv dages varighed med fællestitlen Anerkendende kommunikation i professionelle relationer i sundhedssektoren. I skrivende stund ser kursustilbuddet ud som beskrevet nedenfor, men det er ikke endeligt på plads, hvorfor ændringer vil forekomme. Der oprettes et særligt site for Regionens ansatte på som er tilgængelig fra 1. februar 2010, hvor alle kurserne fremgår med priser, tidspunkter, tilmeldinger mv. Særligt for HK-ansatte fokuseres der på at kurserne skal være ects-givende, således at de kan indgå i en samlet kompetenceudvikling. Kommunikation mellem den professionelle og patienter/pårørende Generelle temaer Samtalen kunsten at tale sammen At bestræbe sig på personorienteret kommunikation den professionelle samtale i et etisk og filosofisk perspektiv Strukturering af den professionelle samtale Narrativ samtalepraksis Den organisatoriske rammes betydning for kommunikation og faglig udvikling Work-shop: skriftlig kommunikation hvordan kommer jeg igennem med mit budskab. Specifikke temaer Guidet egenbeslutning gensidig problemløsning og professionel kommunikation Motivationssamtalen i sundhedssektoren Den løsningsfokuserede samtale kommunikation rettes mod hurtigt at skabe ændringer i relation til sundhedsfremmende adfærd KAWA kommunikation Den svære samtale ifm. alvorlig sygdom og død Kommunikative udfordringer når børn er pårørende Internkulturel kommunikation i sundhedssektoren 15

16 Kommunikationens betydning for samarbejde og samarbejdsrelationer i sundhedssektoren Kollegial trivsel fremmes gennem kommunikation Tværfaglig kommunikation og samarbejde med fokus på forandring og praksisudvikling At skabe refleksive og anerkende fora blandt kolleger at fremme brug af forskellighed i faglig udvikling af samarbejde Kommunikation fremmer forståelsen kommunikationens betydning for det tværfaglige arbejde Kurser rettet mod ledere Når platformen for ens arbejde flytter sig, må alle flytte sig Kommunikation et betydningsfyldt ledelsesværktøj 16

17 Diplomuddannelser UCN har samlet en række diplommoduler med kommunikation som fællesnævner, som udbydes særligt til Regionens ansatte. Diplommodulerne kræver, at man som minimum har kvalifikationer på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU-niveau) og to års erhvervserfaring derefter. Har man ikke disse kvalifikationer, kan man søge om en realkompetencevurdering af sine kvalifikationer via uddannelsesinstitutionen, som vil afgøre om man alligevel kan komme ind på uddannelsen. Det endelige udbud fremgår af hvor der findes en særlig site for Regionens ansatte. Der findes diplommoduler inden for følgende kategorier: Sundhedsfaglige Kommunikation (i sundhedssektoren) Børnefamilien og den professionelle) Forandrings- og læreprocesser Formidlings- og undervisningspraksis Pædagogiske Konfliktløsning Konflikthåndtering som kulturkompetence Kollegial vejledning og supervision Vejledningsmetodik Vejledning og supervision som personlig kompetencegivende læreproces Konflikthåndtering som kulturkopmpetence Tværfaglige Relationsarbejde i psykiatrien Ledelse Det personlige lederskab lederskab og kommunikation Ledelse og coaching Forandringsledelse Offentlig ledelse Kommunikation 17

18 HR-sekretariatet 18. august 2009 Evaluering af trepartsmidler til kompetenceudvikling Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling skal udmøntes af to omgange i efteråret henholdsvis 2009 og Det koordinerende forum til fordeling af midlerne (med repræsentanter fra OAO, FTF og AC), har besluttet, at der efter første fordelingsrunde skal ske en evaluering af fordelingen for at sikre, at det sker i overensstemmelse med de principper, som forumet har udstukket. Evalueringen giver mulighed for at rette op på eventuelle skævheder i anden runde. Der vil senere blive sendt informationsmateriale ud til sektorerne, som bl.a. beskriver meget nøje, hvordan evalueringen skal forløbe, og hvilke dokumentationskrav, der er til dem. I dette dokument vil vi skitsere de overordnede linjer i evalueringen. Principperne er følgende: at trepartsmidlerne kan anvendes til kursusafgift, kursusmaterialer, transport og ophold at trepartsmidlerne ikke kan anvendes til vikardækning at pengene skal anvendes, så flest mulige ansatte får del i dem. Det betyder for det første, at en ansat, der har fået tildelt et kursus i første runde, ikke kan få igen i den anden. Og for det andet, at trepartsmidlerne ikke nødvendigvis skal dække alle udgifter til et kursus, men blot kan være et tilskud, således at dyre kurser ikke udhuler kompetencemidlernes anvendelse til flest mulige ansatte. Den resterende udgift betales i disse tilfælde af sektorens eget kursusbudget. at fordelingen af kompetencemidlerne mellem faggrupperne, sker i nogenlunde overensstemmelse med sektorens reelle fordeling af faggrupper. at de eventuelle prioriteringer, som beslutningsforaene har angivet, følges. Evalueringen baserer sig på ansøgningsskemaer (hhv. i en elektronisk udgave i rejsesystemet for de somatiske sygehuse, og i en papirudgave for de resterende sektorer) både de, der er imødekommet og de, der er afvist - som sektorerne sender ind til HR. På baggrund af skemaerne laver HR følgende opgørelser, som fremlægges for det koordinerende forum: 1. Princippet om at flest mulige får del i midlerne: - Opgørelse af hvor mange ansøgninger, der er imødekommet i hver enkelt sektor og samlet for regionen - Opgørelse af gennemsnitsbeløb, som er tildelt pr. imødekommet ansøgning i hver sektor og samlet 2. Princippet om at kompetencemidlerne fordeles mellem faggrupperne i nogenlunde overensstemmelse med den reelle fordeling af faggrupper i sektoren - Opgørelse af fordelingen af trepartsmidler mellem faggrupper i hver enkelt sektor og samlet for regionen. Opgørelsen holdes op imod den reelle fordeling af faggrupper for 18

19 hver enkelt sektor fordelt på kategorierne i skemaet nedenfor - Opgørelse af hvordan afviste ansøgninger fordeler sig på faggrupperne fordelt på kategorierne i skemaet nedenfor*. AC: Overlæger 20 % Yngre læger 51 % Øvrige AC ere 29 % I alt 100 % FTF: Sygeplejersker 72 % Bioanalytikere 9,5 % Fysio- og ergoterapeuter 7,5 % Jordemødre 3 % Farmakonomer 1 % Radiografer 2 % Økonomaer/køkkenassistenter 5 % I alt 100 % OAO: HK ere (kontor, it, telefonist, laboratorie- og miljø samt 26 % lægesekretærer) Socialrådgivere 1 % Socialpædagoger 8 % Håndværkere (håndværkere, værkstedspersonale, 4 % regionsbetjente, specialarbejdere) FOA (SOSA, rengøringsassistenter, husassistenter, 55 % pædagogmedhjælpere) Portører 5 % Øvrige (serviceassistenter, audiologiassistenter, 1 % fysiologiassistenter, fotografer, tekniske designere, typografer) I alt 100 % 3. Princippet om at tage højde for beslutningsforaenes prioriteringer - opgørelser af hvor mange ansøgninger, der er imødekommet til de konkrete kurser, som beslutningsforaene har prioriteret og hvor mange penge, der er anvendt hertil. Opgørelsen laves sektorvist og samlet. - opgørelse over hvor mange ansøgninger til et af de kurser, som beslutningsforaene har prioriteret, der er blevet afvist*. Alle opgørelser fremlægges for det koordinerende forum, som foretager en vurdering med henblik på eventuelle justeringer i forbindelse med den anden fordelingsrunde. * Med hensyn til de afviste ansøgninger, så kan billedet ikke blive fuldstændig retvisende, da ikke alle ansatte, der har fået afslag ved en samtale med nærmeste leder, vil udfylde et ansøgningsskema. 19

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: 1. Indledning:... 1 2. Omfattet:... 2 3. Tid:... 2 4. Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner:... 2

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere