PERSONLIG ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIG ASSISTANCE"

Transkript

1 MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger

2 2 I Anvend de kompenserende ordninger

3 Indhold Indledning... 5 Personlig assistance i erhverv... 6 Personlig assistance under efterog videreuddannelse Hjælpemidler - arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Isbryderordningen løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse Mentor Fortrinsadgang Anvend de kompenserende ordninger I 3

4 4 I Anvend de kompenserende ordninger

5 Indledning Personer med handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som personer uden handicap. Anvend de kompenserende ordninger er en pjece udarbejdet af Specialfunktionen Job & Handicap. Pjecen giver et overblik over de mange muligheder for at kompensere for handicap i erhverv. De kompenserende ordninger kan medvirke til, at flere med en funktionsnedsættelse kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Dette er til gavn for både den enkelte, for samfundsøkonomien og for virksomhederne, som mangler arbejdskraften. I pjecen her finder du information om: Personlig assistance til erhverv Personlig assistance til efter- og videreuddannelse Hjælpemidler (arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber) Isbryderordningen Mentor Fortrinsadgang Hvis du har behov for mere viden om dine muligheder for anvendelse af de kompenserende ordninger, kan du kontakte nøglepersonen på handicapområdet i dit lokale jobcenter. FUNKTIONSNEDSÆTTELSE ELLER HANDICAP? Med det miljørelaterede handicapbegreb skelner vi mellem begreberne funktionsnedsættelse og handicap. En funktionsnedsættelse er det observerbare, fx høretabet, lammelsen, ordblindheden, depressionen osv. En funktionsnedsættelse behøver ikke at være et handicap, men kan blive det, hvis man møder barrierer i sine omgivelser. Det er i disse situationer, at vi skal overveje mulighederne for at kompensere for at skabe lige muligheder for erhvervsudøvelse. Anvend de kompenserende ordninger I 5

6 Personlig assistance i erhverv Jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv, kapitel 3. Personlig assistance i erhverv betyder, at man kan kompenseres med praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når en funktionsnedsættelse medfører barrierer i opgavevaretagelsen. Ordningen kan også kombineres med de øvrige kompenserende ordninger. HVILKE STØTTEMULIGHEDER OMFATTER ORDNINGEN? Praktisk bistand fx specifikke løft, sekretæreller chaufførbistand og korrekturlæsning Tegnsprogstolkning inkl. skrivetolkning, MHS-tolkning og videotolkning Særlig personlig støtte fx støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver. HVEM ER OMFATTET? Ansatte i ordinære job og fleksjob Selvstændige Personer, der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven. Personer ansat i beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven 103 er ikke omfattet. Denne støtte skal bevilges efter Servicelovens paragraffer. BETINGELSER FOR BEVILLING For at være omfattet af mulighederne for personlig assistance, skal man have en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Dermed menes, at der ikke må være tale om en funktionsnedsættelse af forbigående karakter, og at funktionsnedsættelsen medfører en betydelig barriere i det konkrete job. Det er en forudsætning, at der ikke er uforenelighed mellem erhvervet og funktionsnedsættelsen. Man skal som bevillingshaver selv kunne varetage det fagligt indholdsmæssige i erhvervet. En personlig assistent må ikke overtage hele arbejdsopgaver eller fungere som almindelig medhjælp eller vikar. OMFANG Ved 37 timers ansættelse kan man som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan man få assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved 37 timers ansættelse. For deltidsansatte, delvist raskmeldte og fleksjobansatte kan man som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20/37-dele af den fremmødte tid. 6 I Anvend de kompenserende ordninger

7 Antallet af personlig assistance-timer bevilges altid efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde. ANSÆTTELSE OG TILSKUD Anvendelse af en personlig assistent kan iværksættes på tre forskellige måder: Assistenten ansættes på ordinære vilkår i virksomheden Assistenten rekvireres hos et vikarbureau En tegnsprogstolk rekvireres hos et tegnsprogskontor. Som udgangspunkt får arbejdsgiver et tilskud til den personlige assistents løn svarende til studentertimelønssatsen forhandlet mellem HK og staten. Hvis assistentens opgaver er særligt kvalifikationskrævende, kan jobcenteret give mindstelønnen på det pågældende område. SÆRLIGT OM PERSONLIG ASSISTANCE I FLEKSJOB HVORDAN SØGER MAN? Kontakt din sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i dit lokale jobcenter, hvis du mener, at personlig assistance er relevant for dig. Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på Specialfunktionens hjemmeside: Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i. Det er nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelsen. Jobcentret afgør hvilken dokumentation, der er behov for. Det anbefales, at der afholdes et møde mellem jobcenter, borger og arbejdsgiver for at vurdere mulighederne for kompensering i det konkrete ansættelsesforhold. Det er muligt for personer i fleksjob at få personlig assistance. Personlig assistance kan være med til at øge både timetal og effektivitet i et fleksjob, og det kan gøre flere typer af job mulige for den fleksjobvisiterede. Allerede ved etablering af fleksjobbet bør det overvejes, om nogle af skånehensynene kan imødekommes med kompensering. Anvend de kompenserende ordninger I 7

8 EKSEMPLER PÅ BEVILLING AF PERSONLIG ASSISTANCE TIL ERHVERV PER er blikkenslager og ordblind. Han får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon. ASHIL er gangbesværet og pædagog. Han får personlig assistance til bestemte fysisk belastende aktiviteter med børnene. PIA er sekretær og stærkt hørehæmmet. Hun får tolkebistand i forbindelse med møder på arbejdspladsen. METTE har et medfødt udviklingshandicap og modtager førtidspension. Hun har gennemført en praktik i kantine og ønsker nu et rigtigt job. Mette har svært ved at bevare fokus på opgaverne, og hun er næsten for selskabelig i forhold til kolleger og gæster. Mette ansættes i løntilskudsjob for førtidspensionister i 30 timer om ugen og bevilges personlig assistance 10 timer ugentligt, så hun fastholdes i opgaverne. Derudover får Mette støtte til at agere socialt hensigtsmæssigt. JENS er elektriker og har alvorlig kraftnedsættelse i armen efter en arbejdsskade. Han kan ikke arbejde med armen løftet. Efter en længere sygemelding genoptager Jens sit tidligere arbejde på en delvis raskmelding med otte timers personlig assistance om ugen. Efter en tid kan Jens raskmeldes på fuld tid med 16 timers personlig assistance pr. uge. Marcus er tømrer med speciale i at lægge tag. Efter en whiplashlæsion har han nedsat kraft i venstre arm og snurren i fingrene. Man overvejer revalidering, men Marcus vil helst blive i sit gamle job. En personlig assistent, bevilget 10 timer pr. uge, bærer værktøj og materialer op på taget, og på den måde lykkes det at fastholde Marcus i jobbet. 8 I Anvend de kompenserende ordninger

9 Anvend de kompenserende ordninger I 9

10 Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv, kapitel 4. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får de samme muligheder for efter- og videreuddannelse som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. Alle ordningerne, som er beskrevet i denne pjece, kan kombineres efter konkret vurdering af kompensationsbehovet. HVAD INDEBÆRER ORDNINGEN? Den personlige assistent yder praktisk bistand eller særlig personlig støtte ved de opgaver, som medfører barrierer for personen med funktionsnedsættelse. Der kan fx være tale om: Sekretærbistand Tegnsprogstolkning inkl. skrivetolkning, MHS-tolkning og videotolkning Støtte til strukturering, planlægning, mv. Der kan som udgangspunkt bevilges personlig assistance i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud i op til fuld tid. Antallet af personlig assistance-timer bevilges altid efter en vurdering af behovet i det enkelte tilfælde. Tilskud kan gives til både undervisningstimer og forberedelse. HVEM ER OMFATTET? Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering efter beskæftigelsesindsatsloven jobrettet uddannelse ressourceforløb uddannelse på deltid med bevarelse af dagpengeretten Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Personer, der i forbindelse med ansættelse får tilskud til opkvalificering. 10 I Anvend de kompenserende ordninger

11 HENRIK er blind og har sin egen virksomhed. Han deltager i fritiden i et avanceret IT-kursus og har fået bevilget personlig assistance i 20 timer pr. uge til at læse op fra skærm og skriftligt uddannelsesmateriale samt til at assistere ved både teoretisk undervisning og hjemmeopgaver. Assistancen gives som supplement til de tekniske hjælpemidler, han i forvejen har i sit arbejde. SEKTORANSVAR Det er en betingelse for bevilling af personlig assistance, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning, jf. sektoransvarsprincippet. Hvis der er mulighed for Specialpædagogisk Støtte (SPS), går dette forud for bevilling af personlig assistance. Det er den studerende og uddannelsesinstitutionen, som sammen søger SPS. Læs mere på Her kan man også se, hvilke uddannelser, der er dækket af SPS. HVORDAN SØGER MAN? Kontakt din sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i dit lokale jobcenter. Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på Specialfunktionens hjemmeside: Der skal søges til den konkrete uddannelse og for en bestemt periode. ANDERS er snedker. Han er svært hørehæmmet og er derfor bevilget personlig assistance i form af tegnsprogstolkning i ni timer pr. kvartal til brug ved personalemøder og instruktion. Han er yderligere bevilget 20 timers tolkebistand i forbindelse med sin deltagelse i efter- og videreuddannelse i maskinstyring. MARIE er uddannet lærer og døv. Hun er ledig og modtager kontanthjælp som jobparat. Sagsbehandleren ønsker at afklare Maries beskæftigelsesmuligheder igennem et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10. Der bevilges tegnsprogstolk i 15 timer om ugen. EKSEMPLER PÅ BEVILLING AF PERSONLIG Anvend de kompenserende ordninger I 11

12 Hjælpemidler - arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76, og 100. Man kan søge om hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning i forbindelse med sit arbejde eller deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. HVAD OMFATTER ORDNINGEN? Jobcentret kan bevilge arbejdsredskaber arbejdspladsindretning HVEM ER OMFATTET? Lønmodtagere ansat i ordinært job Selvstændige Fleksjobansatte Førtidspensionister ansat i job med løntilskud (tidligere skånejob) Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering Ledige, der deltager i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud Personer i tilbud efter integrationsloven kan bevilges hjælpemidler efter integrationslovens 24a. Hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) bevilges til de konkrete arbejdsopgaver i det konkrete job. Såfremt man har behov for hjælpemidlet i ethvert erhverv, bevilges det i stedet efter Serviceloven. BETINGELSER FOR BEVILLING For at jobcentret kan bevilge hjælpemidler, er det en betingelse at, arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på den pågældende arbejdsplads/ branche og i den konkrete arbejdsfunktion hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen. Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud til virksomheden. 12 I Anvend de kompenserende ordninger

13 HVORDAN SØGER MAN? Kontakt din sagsbehandler eller en nøgleperson i jobcentret i din bopælskommune, hvis du mener, et hjælpemiddel er relevant for dig. Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på Specialfunktionens hjemmeside: Jobcenteret sørger for at indhente den nødvendige dokumentation og de vurderinger, der skal til for at finde det rette hjælpemiddel. Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning kan først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i. EKSEMPLER PÅ BEVILLING AF ARBEJDSRED- SKABER OG ARBEJDSPLADSINDRETNING ERLING er hørehæmmet og arbejder på en virksomhed, der fabrikerer spændbetonelementer. Han er bevilget audioudstyr med en speciel vibratorfunktion, så han kan opfatte de nødvendige advarende lydsignaler under sit job i produktionshallen. ANETTE er blind og arbejder som underviser. Hun er bevilget pc-udstyr med talesyntese samt særlige arbejdsredskaber til speciel placering af pc-udstyret. ANDERS er selvstændig arkitekt. Han har en øjensygdom, der gør, at hans syn bliver svagere og svagere, og der er risiko for, at han må lukke sin virksomhed. Arbejdsredskaber i form af CCTV-forstørrelse, særlige lamper, talegenkendelsesprogram samt to timers personlig assistance om ugen til sekretæropgaver bevirker, at Anders er i stand til at fortsætte med sin virksomhed. IDA er ufaglært og har haft svært ved at komme i gang med uddannelse efter et skoleforløb med mange nederlag. Ida har i flere år modtaget kontanthjælp, og en screening afslører, at hun er ordblind. En virksomhedspraktik på et bibliotek understøttes med en læsescanner og ordblindesoftware samt personlig assistance i fem timer om ugen. Ida får efterhånden mod på at gennemføre biblioteksassistentuddannelsen. NANNA er civilingeniør og arbejder primært ved computer. Hun har en medfødt ryglidelse, som gør det svært at holde til det stillesiddende arbejde. Derfor bevilges Nanna en ergonomisk kontorstol, så hun kan variere sine arbejdsstillinger ved det hæve-/sænkebord, som hun havde i forvejen. KATRINE har ADHD og har derfor meget svært ved at gennemføre de praktikker, der iværksættes i jobcenteret. Katrine er meget motiveret for at komme i arbejde, men mister hurtigt fokus og overblikket. Jobcenteret bevilger en app med tilhørende hardware, som i løbet af dagen hjælper Katrine med at huske, hvad hun skal. Den kommunikerer med notifikationer alt efter tidspunktet og GPS-signalet om, hvor hun befinder sig. Anvend de kompenserende ordninger I 13

14 Isbryderordningen løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse Jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12. Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til. Mange personer med funktionsnedsættelse har ikke haft samme muligheder for erhvervserfaring gennem fritidsjob og frivilligt arbejde under uddannelsen som deres medstuderende. Isbryderordningen kan kompensere for dette og give relevant erfaring og netværk, som kan styrke jobsøgningen. Det er en betingelse, at isbryderordningen etableres inden for det fagområde, som uddannelsen kvalificerer til. Der er ikke krav om forudgående ledighed eller om medlemsskab af A-kasse. HVAD INDEBÆRER ORDNINGEN? Arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn forhandlet med jobcentret. Hvis man modtager dagpenge, skal man være opmærksom på, at der forbruges af dagpengeperioden, mens man er i løntilskuddet. HVEM KAN BENYTTE ISBRYDERORDNINGEN? For at komme i en isbryderordning er kriterierne, at man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemsskab) man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til ansættelsen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse. Personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn både i private og offentlige ansættelser Isbryderordningen kan vare i op til ét år 14 I Anvend de kompenserende ordninger

15 EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF ISBRYDERORDNINGEN HVORDAN GØR MAN? Hvis man har fundet et job og ønsker at benytte isbryderordningen, skal man henvende sig til jobcentret. Ved ansættelse i isbryderordningen, skal A-kassen orienteres, hvis man er dagpengeberettiget. Man kan først starte i isbryderjobbet, når alle aftaler er på plads. Isbryderordningen kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger, fx personlig assistance og hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt for, at isbryderen kan varetage sit job. EVA er uddannet IT-supporter og har en alvorlig synsnedsættelse. Efter et halvt års ansættelse i isbryderordningen bliver Eva en vigtig medarbejder, og arbejdsgiver vælger at fastansætte hende i programmeringsafdelingen. Eva har fået bevilget personlig assistance i 15 timer om ugen til oplæsning af post samt til chaufførbistand rundt til virksomhedens kunder. SUSANNE bliver uddannet pædagog gennem revalidering. En ulykke har medført spastisk lammelse, mest i armene. Hun bliver som nyuddannet pædagog ansat i job med løntilskud gennem isbryderordningen. Der bevilges 10 timers personlig assistance om ugen til specifikke løfteopgaver. Susanne bliver fastansat efter et års ansættelse med løntilskuddet. Anvend de kompenserende ordninger I 15

16 Mentor Jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 9b. En mentor kan bevilges, når der for en periode er behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholde et job, beskæftigelsesrettet tilbud eller uddannelse. Mentoren er ofte en kollega på virksomheden, som frikøbes af jobcentret i et antal timer, men kan også rekvireres hos et mentorkorps. Mentorstøtten er midlertidig, idet der skal være en forventning om progression hos personen, som har en mentor tilknyttet. Man kan få en mentor i op til seks måneder ad gangen, men med mulighed for forlængelse, hvis det er nødvendigt for at opnå det formulerede mål for mentorindsatsen. HVAD INDEBÆRER ORDNINGEN? Mentoren kan fx yde støtte til at komme op om morgenen møde på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet kontakte jobcentret, lægen, kommunen mv. besøge virksomheder forud for ansættelse benytte offentlig transport fungere socialt med kollegerne. HVEM ER OMFATTET? Man kan få bevilget mentor, hvis man er i job eller fleksjob og har behov for støtte til at fastholdes i arbejdet deltager i tilbud via jobcentret, fx virksomhedspraktik eller løntilskud er aktiveringsparat kontanthjælpsmodtager. Det er et krav, at mentorstøtten er en del af en beskæftigelsesrettet indsats, og at støtten er afgørende for, at personen kan gennemføre eller deltage i tilbud, uddannelse eller job. Derudover skal støtten ligge ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsessted med rimelighed kan forventes at tilbyde selv. Det er ikke et krav, at man har en funktionsnedsættelse, for at få en mentor. Der kan i øvrigt bevilges mentor i forbindelse med udskrivning efter psykiatrisk indlæggelse og i forbindelse med løsladelse fra fængsel (mentor fra Kriminalforsorgen). 16 I Anvend de kompenserende ordninger

17 HVORDAN GØR MAN? Kontakt dit lokale jobcenter og forhør dig om mulighederne, hvis du mener, at en mentor kan være relevant for dig. EKSEMPLER PÅ BEVILLING AF MENTOR ANNE på 25 år er sygemeldt fra ledighed. På grund af gentagne depressioner og angst har hun haft svært ved at tage en uddannelse og fastholde et job. Jobcentret bevilger Anne mentorstøtte. Hun har en tæt og god kontakt til sin mentor, som følger hende i de situationer, hvor hun er utryg og angst. Efterhånden kan Anne se en fremtid med uddannelse og job for sig. Mentoren er fortsat en nødvendig støtte for Anne, efter at hun er startet på uddannelsen. LISE har et udviklingshandicap og i nogle år har hun arbejdet på et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Hun kunne godt tænke sig at arbejde i et cafeteria i en helt almindelig virksomhed. Efter en praktikperiode på tre måneder blev Lise ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. For at give Lise den nødvendige støtte under skiftet til et rigtigt job, blev en medarbejder i cafeteriet frikøbt fem timer hver uge for at være mentor for Lise i de første måneder. Anvend de kompenserende ordninger I 17

18 Fortrinsadgang Jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., kapitel 2. Reglerne om fortrinsadgang har til formål at styrke muligheder for beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelse. HVAD INDEBÆRER ORDNINGEN? Ordningen indebærer, at ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge opslåede stillinger i det offentlige med fortrinsadgang. Dette gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser. Ansøgere med fortrinsadgang har ret til at komme til en jobsamtale. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med fortrinsadgang, skal han eller hun sende en skriftlig redegørelse til jobcentret og vente med at besætte stillingen, til der er gennemført en dialog med jobcentret. Jobcentret skal i denne dialog sikre, at ansøgers kompetencer tages i betragtning arbejdsgiver kender til de handicapkompenserende ordninger HVEM ER OMFATTET? Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have eller har vanskeligt ved at opnå ansættelse. HVORDAN GØR MAN? Man kan enten inddrage jobcentret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcentret. Hvis jobcentret inddrages og vurderer, at ansøger kan benytte fortrinsadgangen, har vedkommende krav på en ansættelsessamtale. Hvis man vælger at søge en stilling med fortrinsadgang uden at inddrage jobcentret, har man krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav nævnt i jobopslaget er opfyldt. Hvis man ønsker jobcentrets hjælp til at søge en stilling med fortrinsadgang, kan man kontakte nøglepersonen på handicapområdet i det lokale jobcenter. Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på Specialfunktionens hjemmeside: 18 I Anvend de kompenserende ordninger

19 EKSEMPLER PÅ BRUG AF REGLERNE OM FORTRINSADGANG CLAUS er kørestolsbruger på grund af en medfødt funktionsnedsættelse. Han er uddannet skolelærer men har haft svært ved at blive inviteret til ansættelsessamtaler. Ved hjælp af fortrinsadgang kommer han til samtale og bliver ansat i en nyoprettet stilling som lærer. KATARINA er ingeniør men bliver fyret på grund af nedskæringer i firmaet. Hun har epilepsi og er bekymret for, at det forhindrer hende i at få nyt job. Katarina søger med fortrin et job som ingeniør i en teknisk forvaltning. Da en anden ansøger er bedre kvalificeret, får Katarina ikke jobbet, men ansættes i stedet i job med løntilskud samme sted. Anvend de kompenserende ordninger I 19

20 Specialfunktionen Job & Handicap Specialfunktionen Job & Handicap er tilknyttet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har til opgave at understøtte den landsdækkende beskæftigelsesindsats for borgere med funktionsnedsættelse. Vi henvender os først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Specialfunktionen tilbyder blandt andet: Gratis kurser i de kompenserende ordninger målrettet sagsbehandlere i jobcentrene og andre interesserede Daglig hotline med juridisk/praktisk vejledning og sparring Online information om de handicapkompenserende ordninger, relevant lovgivning, gode metoder mm. Dannebrogsgade 3, Odense C Hotline:

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger Indhold Indledning... 5 Personlig

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler på jobbet Indslusning og fastholdelse Der findes forskellige muligheder for at støtte personer med et handicap, som enten

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014 Den nye tværfaglighed april 2014/ Eva Holum Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009

Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009 Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009 Hjælp til selvhjælp Nyhedsbrev nr. 4 Indhold: Hjælp til selvhjælp - Guide og hjemmeside 1 Mainstreaming 2 Best practise 3 Specialfunktionen har tidligere udsendt guiden

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009

Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev 2. årgang marts 2009 Nyhedsbrev nr. 5 Indhold: DVD om kompenserende ordninger Aktivitetsplan 2009 Kurser for Andre Aktører Nyt om FUA Blanketter på hjemmesiden Lovstof 1 2 2 3 4 4-7 S å e r

Læs mere

Kreds Storstrøm den 6. oktober. Uddannelse og beskæftigelse. v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie

Kreds Storstrøm den 6. oktober. Uddannelse og beskæftigelse. v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie Kreds Storstrøm den 6. oktober Uddannelse og beskæftigelse v. Linda Schwartz Larsen og Mehdi Owliaie Program Kort præsentation Hvad er udfordringerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse? Undersøgelse

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Carina Thygesen Beier, Fastholdelses- og handicapkonsulent, Haderslev

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Anette Hansen, seniorkonsulent Oplæg, Faggruppe i DS, Dalum Landbohøjskole 21. september 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere