Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger"

Transkript

1 Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

2 Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense screener før første møde 4 De seks ordninger 6 25 regneeksempler 10 Kompensering med gevinst

3 2 3 Anvend de kompenserende ordninger strategisk Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger Erfaringer fra jobcentre på tværs af landet viser, at de handicapkompenserende ordninger rummer et stort fastholdelsespotentiale. Som en metode til at minimere udgifterne til forsørgelse. Sygedagpengereformen og det øgede fokus på virksomhedssamarbejde gør det oplagt at anvende personlig assistance og arbejdsredskaber som en metode til at vende folk i døren. Konsulentvirksomheden COWI har i 2014 udgivet rapporten: Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap. Rapporten belyser, at hvis blot 1 pct. af gruppen af personer med handicap flytter sig fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, vil det betyde markante samfundsøkonomiske gevinster. Målgruppen I Danmark registrerer vi ikke, om personer har en funktionsnedsættelse. Men ved at kombinere resultaterne fra forskellige undersøgelser, kan vi få et retvisende billede af omfanget. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har spurgt godt danskere i den arbejdsdygtige alder, om de har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. 17,6 pct. svarer ja En ekstern undersøgelse foretaget i Jobcenter Aarhus viser, at 7,4 pct. af de arbejdsmarkedsparate ledige har en varig funktionsnedsættelse Analysefirmaet New Insight har undersøgt gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate og fundet, at 94 pct. af personerne har helbredsmæssige problemer De mange eksempler Alle jobcentre kan finde eksempler på, at et arbejdsredskab eller en personlig assistent har fastholdt en medarbejder i sit job. SJH har bedt en række jobcentre på tværs af landet om at dokumentere, at kompenserende ordninger er anvendelige redskaber til fastholdelse. Kataloget samler regneeksempler fra jobcentrene Ringkøbing-Skjern, Vejle, Vordingborg og Slagelse. Bliv inspireret af de mange eksempler Foretag en lignende intern analyse Afgør om I opnår det fulde udbytte af de kompenserende ordninger Ledelsens opgave 1. Sæt fokus på de kompenserende ordninger som et strategisk redskab til fastholdelse 2. Styrk nøglepersonernes faglighed og synlighed i jobcentret 3. Løft det generelle kendskab til ordningerne blandt medarbejderne i jobcentret Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) understøtter indsatsen med blandt andet gratis kurser målrettet sagsbehandlere i jobcentrene og en daglig hotline med juridisk/ praktisk sparring. Se mere på bagsiden af dette katalog. På de næste sider kan du læse, hvordan man på ledelsesniveau i henholdsvis Jobcenter Vejle og Odense har sat de kompenserende ordninger på dagsordenen. Arbejdsmarkedschef i Jobcenter Vejle, Michael Petterson, er ikke i tvivl om, at de kompenserende ordninger er anvendelige redskaber til at indfri intentionerne bag sygedagpengereformen. Hvorfor er det aktuelt at sætte fokus på de kompenserende ordninger netop nu? Sygedagpengereformen siger, at vi ønsker, at det enkelte menneske kan deltage på arbejdsmarkedet med den livskvalitet, og den samfundsgevinst det indebærer. Reformen siger så, at det skal ske tidligere og med et endnu større fokus på virksomhedssamarbejdet end tidligere. Hjælpemidler, mentorskab eller personlig assistance er i den forbindelse vigtige redskaber, da vi ofte taler om mennesker, der har tabt balancepunktet i deres liv. Her kan ordningerne vise sig nyttige, og ad den vej understøtter vi sygedagpengereformen og yder en service til virksomhederne. En service som opleves som reel service. Giver det med dine øjne som jobcenterchef økonomisk gevinst at anvende ordningerne? Der er slet og ret en økonomisk gevinst i det her. Vi kan med ordningerne medvirke til, at personerne er kortere tid på sygedagpenge, eller måske slet ikke når at blive kunder hos os, fordi vi kan anvende ordningerne til en forebyggende indsats. Og det er der penge i. Man må overveje strategisk, hvordan man får det største udbytte af ordningerne. I hvilke situationer og til hvilke målgrupper er det, at ordningerne kan anvendes til at fastholde personer på arbejdsmarkedet? Vi har i hvert fald indikationer på en reduceret tilgang af sygemeldinger. På den måde kan vi påvise, at der er et økonomisk rationale bag vores prioriteringer. Hvordan opnår man som jobcenter det fulde udbytte af ordningerne? Vores set-up i brugen af de kompenserende ordninger er sådan, at vi har to nøglepersoner. Det har flere formål. De leverer en indsats i forhold til den forebyggende indsats på virksomhederne, hvor de ser på blandt andet arbejdspladsindretning og på mulige hjælpemidler - både til glæde for den enkelte sygemeldte men også i høj grad for arbejdsgiveren. Nøglepersonerne har også en intern funktion. De kan sidde med til møder og være en del af den dialog, vores øvrige medarbejdere har med borgere. De er også formidlere i forhold til ny viden på området om for eksempel lovændringer og i forhold til, hvad der helt konkret virker. Kompensering med gevinst Kompensering med gevinst

4 4 5 Odense screener før første møde I Jobcenter Odense udfylder nyledige borgere et skema, der blandt andet omhandler helbredsoplysninger. På den måde bliver kompenserende støtte overvejet fra starten. Det er langt fra altid, at en borgers funktionsnedsættelse bliver adresseret i mødet med jobcentret. Borgeren bringer det måske ikke selv på banen, og der bliver heller ikke systematisk spurgt ind til det fra jobkonsulentens side. Resultatet kan være, at muligheden for at yde støtte med kompenserende ordninger aldrig eller først sent bliver overvejet. Det vil man gerne undgå i Jobcenter Odense. Derfor spørger man systematisk ind til helbredsforhold hos nye ledige under 30 år. I de tilfælde, hvor der er en helbredsmæssig problemstilling, involveres afdelingen Job og Funktion, hvor nøglepersonerne på handicapområdet er placeret. Denne faste praksis har ifølge konstitueret arbejdsmarkedschef i Jobcenter Odense, Dennis Mølgaard, nogle klare fordele. - For os har det været en naturlig vej at gå. Det er med til, at vi i hvert enkelt tilfælde får taget en individuel og konkret vurdering af, hvad der er behov for. - Et handicap behøver ikke være en barriere. Meget afhænger af den enkeltes øvrige ressourcer. Det grundlæggende ved screeningen er at få selekteret og få synliggjort, hvem der har et handicap, der udgør en barriere, og hvad der i så fald skal til. Kræver det personlig assistance, så er det den vej, vi går, forklarer Dennis Mølgaard. En anden effekt ved modellen er, at det for kollegerne i jobcentret bliver meget tydeligt, hvad de kan bruge nøglepersonerne i Job og Funktion til. Det organisatoriske set-up betyder, at det ikke kun er f.eks. sygedagpengeområdet, der kender til funktionen, men at handicapindsatsen bliver kendt i hele jobcentret. For den konstituerede arbejdsmarkedschef handler det først og fremmest om, at man får taget fat på de forhold, der kan stå i vejen for en tilbagevenden til job. - Ud over handicap så handler det om at screene for det, som er barrieren. Det kunne være, at det bare handler om at få en ekstra vejledningssamtale eller måske et truckcertifikat. Der er jo mange løsninger og mange forskellige typer af problematikker. Pointen er at få dette element inkorporeret på linje med de øvrige overvejelser på vejen mod selvforsørgelse hverken mere eller mindre, siger Dennis Mølgaard. Sådan gør de i Jobcenter Odense Gælder for unge under 30 år (LAB 2.1) 1. Efter 4 ugers ledighed indkaldes borgeren først til en samtale med en myndighedssagsbehandler (tirsdag i 5. uge) og efterfølgende til en samtale med en jobkonsulent (torsdag i 5. uge) 2. Som forberedelse til møderne får den ledige tilsendt et skema, i hvilket der bl.a. spørges ind til helbredsmæssige problemstillinger. 3. Oplyser den ledige at have problemer af helbredsmæssig karakter udleveres en informationsfolder, hvor kontaktoplysninger på medarbejderne i Job og Funktion fremgår. Ligeledes vil sagsbehandleren/jobkonsulenten tage en dialog med Job og Funktion om bevilling af evt. hjælpemidler eller, hvorvidt brug af kompenserende ordninger kan bringes i spil. 4. Er dette en mulighed, oprettes en særskilt sag i Job og Funktion, og borgeren vil løbende blive fulgt af en konsulent her fra. Job og Funktion er en central enhed, der servicerer både rehabiliteringscenteret og arbejdsmarkedscenteret. Afdelingen er bemandet med tre medarbejdere, der har bevillingskompetencen i forhold til Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og til bevilling af hjælpemidler til forsikrede ledige og evt. mentorstøtte. Kompensering med gevinst

5 6 7 De seks ordninger 1. Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der kan kompenseres via praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse medfører barrierer for opgavevaretagelsen. Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger. Assistancen må ikke få karakter af vikardækning eller alm. medhjælp. Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen? Praktisk bistand, fx specifikke løft Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHStolkning, fjerntolkning) Særlig støtte, hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at: - Skabe overblik i arbejdsdagen - Strukturere arbejdsopgaverne - Fastholde fokus i arbejdsfunktionen - Give løbende hjælp til at indlære og træne nye arbejdsfunktioner, men også til at fastholde de allerede indlærte arbejdsfunktioner - Overskue og gennemføre arbejdsopgaver - Være bindeled til kolleger - Kunne deltage i virksomhedens sociale liv Hvem er omfattet? Ansatte i ordinære job Ansatte i job med løntilskud Ansatte i fleksjob Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ansatte i virksomhedspraktik Selvstændige Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11, virksomhedspraktik og nytteindsats Kort og godt: Enhver ansættelsesform. Personer ansat i beskyttet beskæftigelse er ikke omfattet. 2. Personlig assistance - under efter- og videreuddannelse Personlig assistance under efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får de samme uddannelsesmæssige muligheder som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får tilskud til personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. De forskellige ordninger er selvstændige og kan sagtens kombineres. Hvad indebærer ordningen? Den personlige assistent skal hjælpe med at udføre de praktiske opgaver, som medfører barrierer for personen med funktionsnedsættelse. Tilskud kan gives til undervisningstimer og forberedelse. Eksempler Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHStolkning, fjerntolkning) Anden særlig støtte, herunder strukturering, planlægning mv. Hjælp ved forberedelse Hvem er omfattet? Ledige - i kapitel 10 forløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Der kan, efter en konkret vurdering, bevilges tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde ydes tilskud i op til 37 timer pr. uge. 3. Fortrinsadgang Personer med funktionsnedsættelse kan have svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked - selvom de har de nødvendige kvalifikationer. Hvad indebærer ordningen? Kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge med fortrinsadgang til opslåede ledige stillinger og bevillinger (taxibevillinger, kiosker mv.) i det offentlige. Ansøgere, som jobcentret har vurderet kan benytte fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale. Hvis ansøger vælger selv at gøre opmærksom på, at man søger med fortrinsadgang på grund af funktionsnedsættelse - uden at kontakte jobcentret - har ansøger krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav for stillingen er opfyldt. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med funktionsnedsættelse, skal han sende en skriftlig redegørelse til jobcentret og vente med at besætte stillingen, til der er gennemført en forhandling med jobcentret. Jobcentret skal via forhandling sikre, at: Ansøgers kompetencer tages i betragtning Arbejdsgiver kender til kompensationsmulighederne og dermed, at man ikke - på grund af funktionsnedsættelsen - er blevet fravalgt til jobbet Hvem er omfattet? Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have/ har vanskeligt ved at opnå ansættelse.

6 Arbejdspladsindretning/ arbejdsredskaber Man kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med deltagelse i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats samt til personer, der er i job. Jobcentret bevilger arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Hvad omfatter ordningen? Der kan bevilges: Undervisningsmaterialer Arbejdsredskaber Mindre arbejdspladsindretning Betingelsen er At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende At arbejdspladsindretningen/arbejdsredskaberne er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud At redskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11 Selvstændige 5. Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse - Isbryderordningen Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldet Isbryderordningen, har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk. Hvad indebærer ordningen? Arbejdsgiveren kan få tilskud til den nye medarbejders løn Der ydes tilskud til ansættelse i såvel offentlige som private job Der optjenes ikke timer under ansættelsen, der tæller som ledighed Løn- og ansættelsesforhold skal mindst være på overenskomstmæssige vilkår, dvs. fuld overenskomstmæssig løn i såvel offentlig som privat ansættelse At man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til At ansættelsen påbegyndes senest 2 år efter afsluttet uddannelse 6. Mentorordningen Der kan bevilges mentor, når der i en periode er behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholdes i et beskæftigelsesrettet tilbud, i uddannelse eller job. Personer med psykosociale problemstillinger kan ofte have behov for mentorstøtte, men man behøver ikke at have en funktionsnedsættelse for at få bevilget mentor. Mentor, der kan superviseres eller uddannes til opgaven, er ofte en frikøbt medarbejder, men kan også være en ekstern konsulent. Det er et krav, at mentorstøtten er en del af en tværgående indsats, der: Har et klart beskæftigelsesrettet mål Er afgørende for, at personen kan gennemføre eller deltage i tilbud/uddannelse/job Ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsessted med rimelighed kan forventes at tilbyde Besøg på virksomheden forud for ansættelse At benytte offentlig transport (fx hvis personen lider af angst for det) Hvem er omfattet? Man kan få bevilget mentor, hvis man: Er nyansat eller har behov for støtte til at fastholdes i arbejde Deltager i tilbud, uddannelse, ressource- eller kontaktforløb via jobcentret Er bevilget fleksjob eller førtidspension Har behov for støtte til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesstedet mv. Er aktiveringsparat kontanthjælpsmodtager Hvem er omfattet? Lønmodtagere, ansat i ordinære job Fleksjobansatte Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ledige, ansat i job med løntilskud Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering Hvem er omfattet? Kriterierne er: At man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed At uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemsskab) Hvad indebærer ordningen? Mentoren kan fx støtte personen i: At komme op om morgenen At møde på arbejdspladsen/uddannelsesstedet At kontakte jobcentret At koordinere indsatsen mellem flere offentlige forvaltninger, kontakt til læge mv.

7 regneeksempler SJH har i udarbejdelsen af dette katalog samarbejdet med en række jobcentre forskellige steder i landet. Fire af disse jobcentre har bidraget til kataloget med konkrete eksempler på den effekt og økonomiske betydning, de kompenserende ordninger har. De følgende 25 eksempler stammer fra jobcentrene Ringkøbing-Skjern, Vejle, Slagelse og Vordingborg. Regneeksemplernes fokus er primært rettet mod de økonomiske forhold ved anvendelse af de kompenserende ordninger herunder den statslige refusion. Pr. 1. januar 2016 indføres et nyt refusionssystem jf. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Nærværende regneeksempler er alle baseret på det nuværende refusionssystem. Enhver fejl eller uklarhed i casene er alene SJH s ansvar.

8 12 13 Sygemeldt. Kvinde, 43 år Mand, 36 år Diskusprolaps, Har diskusprolaps opereret og to opereret gange to gange Planlægger og koordinator i et rengøringsselskab Planlægger og koordinator i et rengøringsselskab. Vender tilbage i job efter indkøb af Vender arbejdsredskaber tilbage i job efter indkøb af arbejdsredskaber. Sygedagpenge incl refusion kr. pr. måned derefter Har Sclerose Landmand, svineopdræt. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 18 timer om ugen. I risiko for at overgå til sygedagpenge Hjælpemidler: Swopper, ståstøttestol, ståmåtte, underarmsstøtte, mousetrapper. Udgift Engangsudgift til hjælpemidler: til hjælpemidler: kr kr. Jobcentrets udgift: 4.253,50 kr. Jobcentrets udgift: 4.253,50 kr. Se videre om refusion på sidste side 18 timers ugentlig personlig assistance Der assisteres ved vaccination af grise og spuling af staldbygninger 18t x 114,68 kr x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Éngangsudgift Raskmeldt borger på 4.253,50 fastholdt kr. i job til Ingen hjælpemidler. udgifter til sygedagpenge/dagpenge Derefter ingen yderligere udgifter til sygedagpenge Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på 4.253,50 kr. Månedlig udgift på kr.

9 14 15 Kvinde, 59 år Kvinde, 53 år Har slidgigt i nakken og nervesmerter Socialrådgiver. Fastholdes i sit job ved bevilling af hjælpemidler. Ville have sygemeldt sig. I så fald kr. pr. måned det første år incl. refusion Har 2 x diskusprolaps i nakken og en stivgørende operation i nakken Bandagist. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. Ville have sygemeldt sig. I så fald kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler: Stol, underarmsstøtte, aflastningsmåtte og Dictus-talegenkendelse Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. 12 timers personlig assistance 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr.. Jobcentrets udgift: ,50 kr. Jobcentrets udgift: kr Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på ,50 kr. Månedlig udgift på kr.

10 16 17 Sygemeldt. Kvinde, 37 år Sygemeldt. Mand, 36 år Har diskusprolaps i lænden, nakke- og skulderproblematik og stress/depression Radiograf. Vender tilbage i job efter sygemelding ved brug af hjælpemidler. Stod ellers foran en fyreseddel. Sygedagpenge Har kronisk myeloid leukæmi Mekaniker. Sygemeldt og 56 aftale. På vej mod fleksjob men fastholdes i ordinær beskæftigelse ved anvendelse af hjælpemidler. Sygedagpenge Hjælpemidler: Underarmsstøtte og aflastningsmåtte Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Hjælpemidler: Letvægtsværktøj og en lift Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: 1.522,50 kr. Jobcentrets udgift: ,50 kr. Raskmeldt borger fastholdt i job Raskmeldt borger fastholdt i job Hjælpemidler afgørende for resultatet. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på 1.522,50 kr. Engangsudgift på ,50 kr.

11 18 19 Ledighedsydelse. Mand, 47 år Mand, 47 år Har synsnedsættelse Har skulderlidelse Tidligere butikschef. Ansættes i fleksjob i en Fakta-butik og bevilges hjælpemidler. Ledighedsydelse kr. pr. måned de første 18 mdr. incl. refusion Derefter kr. pr. måned Butikschef. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. I tilfælde af sygemelding Fleksjobansættelse i Fakta-butik Hjælpemiddel bevilget: Lommelyslup Udgifter til hjælpemiddel: 152 kr. Jobcentrets udgift: 76 kr. 12 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til vareopfyldning og varehåndtering 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger i fleksjob - månedlig udgift: kr. Ingen udgifter til ledighedsydelse/dagpenge Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Engangsudgift på 76 kr. Månedlig udgift på kr.

12 20 21 Mand, 28 år Mand, 58 år Har svær synsnedsættelse Bankassistent. Fastholdes i sit job ved bevilling af hjælpemidler. I tilfælde af sygemelding Har slidgigt i begge hænder og skuldre samt lungesygdom Selvstændig landmand. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. I tilfælde af sygemelding Hjælpemidler bevilges: Cobra CCTV, Lupbrille, Indslagslup & Lyslup Engangsudgift til hjælpemidler: Cobra CCTV: kr. Forskellige lupper: kr. Jobcentrets udgift: kr. 12 timers personlig assistance Hjælp til klovbeskæring, malkning, aflevering af kalve og reparationer 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift kr. Månedlig udgift på kr.

13 22 23 Mand, 38 år Kvinde, 32 år Har kronisk rygskade, anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen Fisker på rejekutter. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler. I tilfælde af sygemelding Har diagnose med ADHD problematik Folkeskolelærer. Fastholdes i sit job med bevilling af personlig assistance. I tilfælde af sygemelding Hjælpemidler bevilget: Arbejdsbord med hævesænke funktion, sortérbord på dæk og transportbånd fra tank til arbejdsbord Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. 5 timers ugentlig personlig assistance Planlægning, struktur, faglig sparring 5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Månedlig udgift på kr.

14 24 25 Sygemeldt. Mand, 35 år Sygemeldt. Mand, 57 år Har rygsmerter Har discusprolaps og dårligt knæ Selvstændig teltudlejer. Vender tilbage i job med personlig assistance efter ca. 6 måneders sygemelding. Sygedagpenge Selvstændig vognmand. Vender tilbage i job med anvendelse af forskellige hjælpemidler efter ca. 6 måneders sygemelding. Sygedagpenge 15 timers ugentlig personlig assistance Til forskellige fysisk krævende opgaver 15t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: Montering af fjernbetjening til lift, fremstilling og indkøb af alu-vogn og alu-rampe og to el-sugekopper Engangsudgifter til hjælpemidler: kr Jobcentrets udgift: kr. Borger raskmeldt og fastholdt i job Hjælpemidler afgørende for resultatet. Månedlig udgift på kr. Engangsudgift på kr.

15 26 27 Mand, 26 år Mand, 43 år Har ADHD og neurologisk lidelse, der øger søvnbehovet Maler. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Risiko for at overgå til sygedagpenge Har nedslidte knæ Lagermedarbejder og chauffør. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Risiko for at overgå til sygedagpenge 15 timers ugentlig personlig assistance Til at blive sat i gang med opgaven, instruktion og fastholdelse i opgaven 15t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. 20 timers ugentlig personlig assistance Til tunge løft og andre knæbelastende opgaver. 20t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Månedlig udgift på kr. Månedlig udgift på kr.

16 28 29 Mand, 62 år Kvinde, 53 år Har Parkinsons cerebellar ataksi Har Dysleksi Selvstændig revisor. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemiddel, ville have lukket virksomheden, der har yderligere én ansat. I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Social- og sundhedshjælper. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler. I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler bevilget: Trappelift, da kontoret ligger på 1. sal. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: ViTre software beregnet til ordblinde. Brugt til journalskrivning og øget papirarbejde. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Engangsudgift på kr.

17 30 31 Kvinde, 53 år Kvinde, 53 år Har sclerose Har rygskade Jurist. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Økonomimedarbejder. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler bevilget: Stol med elektrisk højdejustering, der gør det muligt trods fremskreden Sclerose at rejse sig fra kontorstol. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: Stol med nakkestøtte. Engangsudgift til hjælpemidler: kr Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Engangsudgift på kr.

18 32 33 Kvinde, 55 år Mand, 62 år Har kronisk tarmsygdom som medfører fysisk svækkelse og skånebehov i forbindelse med fysisk udfoldelse Pædagog på et julemærkehjem. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance Risiko for at overgå til sygedagpenge Har medfødt lav intelligens, hørehandicap og begyndende demens Specialarbejder. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance Sygedagpenge 6,5 timers ugentlig personlig assistance Støtte i forbindelse med fysiske aktiviteter med børnene. 6,5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. 17 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til IT-opgaver. 17t x 144,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Månedlig udgift: kr. Månedlig udgift: kr.

19 34 35 Kvinde I ordinær beskæftigelse. Mand Har problemer med lymfesystemet efter endt kræftbehandling Dagplejemor. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance. Sygedagpenge Mangler højre hånd Job med løntilskud i fiskebutik. Overgår til ordinær beskæftigelse med personlig assistance. Løntilskud i 6 måneder kr. pr. måned 10 timers ugentlig personlig assistance 10t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr 11,5 timers ugentlig personlig assistance 11,5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger i ordinær beskæftigelse efter job med løntilskud Månedlig udgift: kr. Månedlig udgift alt i alt: kr.

20 36 Sygemeldt. Mand, 31 år Har ødelagt ryg og ankel efter fald fra stige Selvstændig blikkenslager. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Ville alternativt have afviklet sit firma. Sygedagpenge 13 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til fysisk krævende opgaver og opgaver på tag. 13t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger raskmeldt og fastholdt i job Månedlig udgift på kr. Kompensering med gevinst

21 Specialfunktionen Job & Handicap Specialfunktionen Job & Handicap er tilknyttet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har til opgave at understøtte den landsdækkende beskæftigelsesindsats for borgere med funktionsnedsættelse. Vi henvender os først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Specialfunktionen tilbyder blandt andet: Gratis kurser i de kompenserende ordninger målrettet sagsbehandlere i jobcentrene Daglig hotline med juridisk/praktisk vejledning og sparring Hjemmesiderne bmhandicap.dk og metodevejviseren.dk, der samler lovgivning, blanketter og praksisnær inspiration Dannebrogsgade 3, Odense C. Hotline: Udgivet oktober oplag - august 2015

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere