Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompensering med gevinst. eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger"

Transkript

1 Kompensering med gevinst eksempler på anvendelsen af de handicapkompenserende ordninger

2 Anvend de kompenserende ordninger strategisk 2 Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger 3 Odense screener før første møde 4 De seks ordninger 6 25 regneeksempler 10 Kompensering med gevinst

3 2 3 Anvend de kompenserende ordninger strategisk Jobcenter Vejle ser potentiale i de kompenserende ordninger Erfaringer fra jobcentre på tværs af landet viser, at de handicapkompenserende ordninger rummer et stort fastholdelsespotentiale. Som en metode til at minimere udgifterne til forsørgelse. Sygedagpengereformen og det øgede fokus på virksomhedssamarbejde gør det oplagt at anvende personlig assistance og arbejdsredskaber som en metode til at vende folk i døren. Konsulentvirksomheden COWI har i 2014 udgivet rapporten: Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap. Rapporten belyser, at hvis blot 1 pct. af gruppen af personer med handicap flytter sig fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, vil det betyde markante samfundsøkonomiske gevinster. Målgruppen I Danmark registrerer vi ikke, om personer har en funktionsnedsættelse. Men ved at kombinere resultaterne fra forskellige undersøgelser, kan vi få et retvisende billede af omfanget. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har spurgt godt danskere i den arbejdsdygtige alder, om de har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. 17,6 pct. svarer ja En ekstern undersøgelse foretaget i Jobcenter Aarhus viser, at 7,4 pct. af de arbejdsmarkedsparate ledige har en varig funktionsnedsættelse Analysefirmaet New Insight har undersøgt gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate og fundet, at 94 pct. af personerne har helbredsmæssige problemer De mange eksempler Alle jobcentre kan finde eksempler på, at et arbejdsredskab eller en personlig assistent har fastholdt en medarbejder i sit job. SJH har bedt en række jobcentre på tværs af landet om at dokumentere, at kompenserende ordninger er anvendelige redskaber til fastholdelse. Kataloget samler regneeksempler fra jobcentrene Ringkøbing-Skjern, Vejle, Vordingborg og Slagelse. Bliv inspireret af de mange eksempler Foretag en lignende intern analyse Afgør om I opnår det fulde udbytte af de kompenserende ordninger Ledelsens opgave 1. Sæt fokus på de kompenserende ordninger som et strategisk redskab til fastholdelse 2. Styrk nøglepersonernes faglighed og synlighed i jobcentret 3. Løft det generelle kendskab til ordningerne blandt medarbejderne i jobcentret Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) understøtter indsatsen med blandt andet gratis kurser målrettet sagsbehandlere i jobcentrene og en daglig hotline med juridisk/ praktisk sparring. Se mere på bagsiden af dette katalog. På de næste sider kan du læse, hvordan man på ledelsesniveau i henholdsvis Jobcenter Vejle og Odense har sat de kompenserende ordninger på dagsordenen. Arbejdsmarkedschef i Jobcenter Vejle, Michael Petterson, er ikke i tvivl om, at de kompenserende ordninger er anvendelige redskaber til at indfri intentionerne bag sygedagpengereformen. Hvorfor er det aktuelt at sætte fokus på de kompenserende ordninger netop nu? Sygedagpengereformen siger, at vi ønsker, at det enkelte menneske kan deltage på arbejdsmarkedet med den livskvalitet, og den samfundsgevinst det indebærer. Reformen siger så, at det skal ske tidligere og med et endnu større fokus på virksomhedssamarbejdet end tidligere. Hjælpemidler, mentorskab eller personlig assistance er i den forbindelse vigtige redskaber, da vi ofte taler om mennesker, der har tabt balancepunktet i deres liv. Her kan ordningerne vise sig nyttige, og ad den vej understøtter vi sygedagpengereformen og yder en service til virksomhederne. En service som opleves som reel service. Giver det med dine øjne som jobcenterchef økonomisk gevinst at anvende ordningerne? Der er slet og ret en økonomisk gevinst i det her. Vi kan med ordningerne medvirke til, at personerne er kortere tid på sygedagpenge, eller måske slet ikke når at blive kunder hos os, fordi vi kan anvende ordningerne til en forebyggende indsats. Og det er der penge i. Man må overveje strategisk, hvordan man får det største udbytte af ordningerne. I hvilke situationer og til hvilke målgrupper er det, at ordningerne kan anvendes til at fastholde personer på arbejdsmarkedet? Vi har i hvert fald indikationer på en reduceret tilgang af sygemeldinger. På den måde kan vi påvise, at der er et økonomisk rationale bag vores prioriteringer. Hvordan opnår man som jobcenter det fulde udbytte af ordningerne? Vores set-up i brugen af de kompenserende ordninger er sådan, at vi har to nøglepersoner. Det har flere formål. De leverer en indsats i forhold til den forebyggende indsats på virksomhederne, hvor de ser på blandt andet arbejdspladsindretning og på mulige hjælpemidler - både til glæde for den enkelte sygemeldte men også i høj grad for arbejdsgiveren. Nøglepersonerne har også en intern funktion. De kan sidde med til møder og være en del af den dialog, vores øvrige medarbejdere har med borgere. De er også formidlere i forhold til ny viden på området om for eksempel lovændringer og i forhold til, hvad der helt konkret virker. Kompensering med gevinst Kompensering med gevinst

4 4 5 Odense screener før første møde I Jobcenter Odense udfylder nyledige borgere et skema, der blandt andet omhandler helbredsoplysninger. På den måde bliver kompenserende støtte overvejet fra starten. Det er langt fra altid, at en borgers funktionsnedsættelse bliver adresseret i mødet med jobcentret. Borgeren bringer det måske ikke selv på banen, og der bliver heller ikke systematisk spurgt ind til det fra jobkonsulentens side. Resultatet kan være, at muligheden for at yde støtte med kompenserende ordninger aldrig eller først sent bliver overvejet. Det vil man gerne undgå i Jobcenter Odense. Derfor spørger man systematisk ind til helbredsforhold hos nye ledige under 30 år. I de tilfælde, hvor der er en helbredsmæssig problemstilling, involveres afdelingen Job og Funktion, hvor nøglepersonerne på handicapområdet er placeret. Denne faste praksis har ifølge konstitueret arbejdsmarkedschef i Jobcenter Odense, Dennis Mølgaard, nogle klare fordele. - For os har det været en naturlig vej at gå. Det er med til, at vi i hvert enkelt tilfælde får taget en individuel og konkret vurdering af, hvad der er behov for. - Et handicap behøver ikke være en barriere. Meget afhænger af den enkeltes øvrige ressourcer. Det grundlæggende ved screeningen er at få selekteret og få synliggjort, hvem der har et handicap, der udgør en barriere, og hvad der i så fald skal til. Kræver det personlig assistance, så er det den vej, vi går, forklarer Dennis Mølgaard. En anden effekt ved modellen er, at det for kollegerne i jobcentret bliver meget tydeligt, hvad de kan bruge nøglepersonerne i Job og Funktion til. Det organisatoriske set-up betyder, at det ikke kun er f.eks. sygedagpengeområdet, der kender til funktionen, men at handicapindsatsen bliver kendt i hele jobcentret. For den konstituerede arbejdsmarkedschef handler det først og fremmest om, at man får taget fat på de forhold, der kan stå i vejen for en tilbagevenden til job. - Ud over handicap så handler det om at screene for det, som er barrieren. Det kunne være, at det bare handler om at få en ekstra vejledningssamtale eller måske et truckcertifikat. Der er jo mange løsninger og mange forskellige typer af problematikker. Pointen er at få dette element inkorporeret på linje med de øvrige overvejelser på vejen mod selvforsørgelse hverken mere eller mindre, siger Dennis Mølgaard. Sådan gør de i Jobcenter Odense Gælder for unge under 30 år (LAB 2.1) 1. Efter 4 ugers ledighed indkaldes borgeren først til en samtale med en myndighedssagsbehandler (tirsdag i 5. uge) og efterfølgende til en samtale med en jobkonsulent (torsdag i 5. uge) 2. Som forberedelse til møderne får den ledige tilsendt et skema, i hvilket der bl.a. spørges ind til helbredsmæssige problemstillinger. 3. Oplyser den ledige at have problemer af helbredsmæssig karakter udleveres en informationsfolder, hvor kontaktoplysninger på medarbejderne i Job og Funktion fremgår. Ligeledes vil sagsbehandleren/jobkonsulenten tage en dialog med Job og Funktion om bevilling af evt. hjælpemidler eller, hvorvidt brug af kompenserende ordninger kan bringes i spil. 4. Er dette en mulighed, oprettes en særskilt sag i Job og Funktion, og borgeren vil løbende blive fulgt af en konsulent her fra. Job og Funktion er en central enhed, der servicerer både rehabiliteringscenteret og arbejdsmarkedscenteret. Afdelingen er bemandet med tre medarbejdere, der har bevillingskompetencen i forhold til Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og til bevilling af hjælpemidler til forsikrede ledige og evt. mentorstøtte. Kompensering med gevinst

5 6 7 De seks ordninger 1. Personlig assistance - arbejdsmæssigt Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der kan kompenseres via praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse medfører barrierer for opgavevaretagelsen. Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger. Assistancen må ikke få karakter af vikardækning eller alm. medhjælp. Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen? Praktisk bistand, fx specifikke løft Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHStolkning, fjerntolkning) Særlig støtte, hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at: - Skabe overblik i arbejdsdagen - Strukturere arbejdsopgaverne - Fastholde fokus i arbejdsfunktionen - Give løbende hjælp til at indlære og træne nye arbejdsfunktioner, men også til at fastholde de allerede indlærte arbejdsfunktioner - Overskue og gennemføre arbejdsopgaver - Være bindeled til kolleger - Kunne deltage i virksomhedens sociale liv Hvem er omfattet? Ansatte i ordinære job Ansatte i job med løntilskud Ansatte i fleksjob Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ansatte i virksomhedspraktik Selvstændige Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11, virksomhedspraktik og nytteindsats Kort og godt: Enhver ansættelsesform. Personer ansat i beskyttet beskæftigelse er ikke omfattet. 2. Personlig assistance - under efter- og videreuddannelse Personlig assistance under efter- og videreuddannelse skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får de samme uddannelsesmæssige muligheder som andre. Muligheden gælder, uanset om personen i forvejen får tilskud til personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. De forskellige ordninger er selvstændige og kan sagtens kombineres. Hvad indebærer ordningen? Den personlige assistent skal hjælpe med at udføre de praktiske opgaver, som medfører barrierer for personen med funktionsnedsættelse. Tilskud kan gives til undervisningstimer og forberedelse. Eksempler Sekretærbistand Tolkebistand (tegnsprogstolkning, skrivetolkning, MHStolkning, fjerntolkning) Anden særlig støtte, herunder strukturering, planlægning mv. Hjælp ved forberedelse Hvem er omfattet? Ledige - i kapitel 10 forløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Der kan, efter en konkret vurdering, bevilges tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde ydes tilskud i op til 37 timer pr. uge. 3. Fortrinsadgang Personer med funktionsnedsættelse kan have svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked - selvom de har de nødvendige kvalifikationer. Hvad indebærer ordningen? Kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge med fortrinsadgang til opslåede ledige stillinger og bevillinger (taxibevillinger, kiosker mv.) i det offentlige. Ansøgere, som jobcentret har vurderet kan benytte fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale. Hvis ansøger vælger selv at gøre opmærksom på, at man søger med fortrinsadgang på grund af funktionsnedsættelse - uden at kontakte jobcentret - har ansøger krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav for stillingen er opfyldt. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med funktionsnedsættelse, skal han sende en skriftlig redegørelse til jobcentret og vente med at besætte stillingen, til der er gennemført en forhandling med jobcentret. Jobcentret skal via forhandling sikre, at: Ansøgers kompetencer tages i betragtning Arbejdsgiver kender til kompensationsmulighederne og dermed, at man ikke - på grund af funktionsnedsættelsen - er blevet fravalgt til jobbet Hvem er omfattet? Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have/ har vanskeligt ved at opnå ansættelse.

6 Arbejdspladsindretning/ arbejdsredskaber Man kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med deltagelse i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats samt til personer, der er i job. Jobcentret bevilger arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Hvad omfatter ordningen? Der kan bevilges: Undervisningsmaterialer Arbejdsredskaber Mindre arbejdspladsindretning Betingelsen er At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende At arbejdspladsindretningen/arbejdsredskaberne er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud At redskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11 Selvstændige 5. Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse - Isbryderordningen Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldet Isbryderordningen, har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk. Hvad indebærer ordningen? Arbejdsgiveren kan få tilskud til den nye medarbejders løn Der ydes tilskud til ansættelse i såvel offentlige som private job Der optjenes ikke timer under ansættelsen, der tæller som ledighed Løn- og ansættelsesforhold skal mindst være på overenskomstmæssige vilkår, dvs. fuld overenskomstmæssig løn i såvel offentlig som privat ansættelse At man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til At ansættelsen påbegyndes senest 2 år efter afsluttet uddannelse 6. Mentorordningen Der kan bevilges mentor, når der i en periode er behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholdes i et beskæftigelsesrettet tilbud, i uddannelse eller job. Personer med psykosociale problemstillinger kan ofte have behov for mentorstøtte, men man behøver ikke at have en funktionsnedsættelse for at få bevilget mentor. Mentor, der kan superviseres eller uddannes til opgaven, er ofte en frikøbt medarbejder, men kan også være en ekstern konsulent. Det er et krav, at mentorstøtten er en del af en tværgående indsats, der: Har et klart beskæftigelsesrettet mål Er afgørende for, at personen kan gennemføre eller deltage i tilbud/uddannelse/job Ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsessted med rimelighed kan forventes at tilbyde Besøg på virksomheden forud for ansættelse At benytte offentlig transport (fx hvis personen lider af angst for det) Hvem er omfattet? Man kan få bevilget mentor, hvis man: Er nyansat eller har behov for støtte til at fastholdes i arbejde Deltager i tilbud, uddannelse, ressource- eller kontaktforløb via jobcentret Er bevilget fleksjob eller førtidspension Har behov for støtte til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesstedet mv. Er aktiveringsparat kontanthjælpsmodtager Hvem er omfattet? Lønmodtagere, ansat i ordinære job Fleksjobansatte Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob Ledige, ansat i job med løntilskud Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering Hvem er omfattet? Kriterierne er: At man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed At uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemsskab) Hvad indebærer ordningen? Mentoren kan fx støtte personen i: At komme op om morgenen At møde på arbejdspladsen/uddannelsesstedet At kontakte jobcentret At koordinere indsatsen mellem flere offentlige forvaltninger, kontakt til læge mv.

7 regneeksempler SJH har i udarbejdelsen af dette katalog samarbejdet med en række jobcentre forskellige steder i landet. Fire af disse jobcentre har bidraget til kataloget med konkrete eksempler på den effekt og økonomiske betydning, de kompenserende ordninger har. De følgende 25 eksempler stammer fra jobcentrene Ringkøbing-Skjern, Vejle, Slagelse og Vordingborg. Regneeksemplernes fokus er primært rettet mod de økonomiske forhold ved anvendelse af de kompenserende ordninger herunder den statslige refusion. Pr. 1. januar 2016 indføres et nyt refusionssystem jf. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Nærværende regneeksempler er alle baseret på det nuværende refusionssystem. Enhver fejl eller uklarhed i casene er alene SJH s ansvar.

8 12 13 Sygemeldt. Kvinde, 43 år Mand, 36 år Diskusprolaps, Har diskusprolaps opereret og to opereret gange to gange Planlægger og koordinator i et rengøringsselskab Planlægger og koordinator i et rengøringsselskab. Vender tilbage i job efter indkøb af Vender arbejdsredskaber tilbage i job efter indkøb af arbejdsredskaber. Sygedagpenge incl refusion kr. pr. måned derefter Har Sclerose Landmand, svineopdræt. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 18 timer om ugen. I risiko for at overgå til sygedagpenge Hjælpemidler: Swopper, ståstøttestol, ståmåtte, underarmsstøtte, mousetrapper. Udgift Engangsudgift til hjælpemidler: til hjælpemidler: kr kr. Jobcentrets udgift: 4.253,50 kr. Jobcentrets udgift: 4.253,50 kr. Se videre om refusion på sidste side 18 timers ugentlig personlig assistance Der assisteres ved vaccination af grise og spuling af staldbygninger 18t x 114,68 kr x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Éngangsudgift Raskmeldt borger på 4.253,50 fastholdt kr. i job til Ingen hjælpemidler. udgifter til sygedagpenge/dagpenge Derefter ingen yderligere udgifter til sygedagpenge Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på 4.253,50 kr. Månedlig udgift på kr.

9 14 15 Kvinde, 59 år Kvinde, 53 år Har slidgigt i nakken og nervesmerter Socialrådgiver. Fastholdes i sit job ved bevilling af hjælpemidler. Ville have sygemeldt sig. I så fald kr. pr. måned det første år incl. refusion Har 2 x diskusprolaps i nakken og en stivgørende operation i nakken Bandagist. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. Ville have sygemeldt sig. I så fald kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler: Stol, underarmsstøtte, aflastningsmåtte og Dictus-talegenkendelse Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. 12 timers personlig assistance 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr.. Jobcentrets udgift: ,50 kr. Jobcentrets udgift: kr Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på ,50 kr. Månedlig udgift på kr.

10 16 17 Sygemeldt. Kvinde, 37 år Sygemeldt. Mand, 36 år Har diskusprolaps i lænden, nakke- og skulderproblematik og stress/depression Radiograf. Vender tilbage i job efter sygemelding ved brug af hjælpemidler. Stod ellers foran en fyreseddel. Sygedagpenge Har kronisk myeloid leukæmi Mekaniker. Sygemeldt og 56 aftale. På vej mod fleksjob men fastholdes i ordinær beskæftigelse ved anvendelse af hjælpemidler. Sygedagpenge Hjælpemidler: Underarmsstøtte og aflastningsmåtte Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Hjælpemidler: Letvægtsværktøj og en lift Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: 1.522,50 kr. Jobcentrets udgift: ,50 kr. Raskmeldt borger fastholdt i job Raskmeldt borger fastholdt i job Hjælpemidler afgørende for resultatet. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på 1.522,50 kr. Engangsudgift på ,50 kr.

11 18 19 Ledighedsydelse. Mand, 47 år Mand, 47 år Har synsnedsættelse Har skulderlidelse Tidligere butikschef. Ansættes i fleksjob i en Fakta-butik og bevilges hjælpemidler. Ledighedsydelse kr. pr. måned de første 18 mdr. incl. refusion Derefter kr. pr. måned Butikschef. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. I tilfælde af sygemelding Fleksjobansættelse i Fakta-butik Hjælpemiddel bevilget: Lommelyslup Udgifter til hjælpemiddel: 152 kr. Jobcentrets udgift: 76 kr. 12 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til vareopfyldning og varehåndtering 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger i fleksjob - månedlig udgift: kr. Ingen udgifter til ledighedsydelse/dagpenge Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Engangsudgift på 76 kr. Månedlig udgift på kr.

12 20 21 Mand, 28 år Mand, 58 år Har svær synsnedsættelse Bankassistent. Fastholdes i sit job ved bevilling af hjælpemidler. I tilfælde af sygemelding Har slidgigt i begge hænder og skuldre samt lungesygdom Selvstændig landmand. Fastholdes i sit job med personlig assistance i 12 timer om ugen. I tilfælde af sygemelding Hjælpemidler bevilges: Cobra CCTV, Lupbrille, Indslagslup & Lyslup Engangsudgift til hjælpemidler: Cobra CCTV: kr. Forskellige lupper: kr. Jobcentrets udgift: kr. 12 timers personlig assistance Hjælp til klovbeskæring, malkning, aflevering af kalve og reparationer 12t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift kr. Månedlig udgift på kr.

13 22 23 Mand, 38 år Kvinde, 32 år Har kronisk rygskade, anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen Fisker på rejekutter. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler. I tilfælde af sygemelding Har diagnose med ADHD problematik Folkeskolelærer. Fastholdes i sit job med bevilling af personlig assistance. I tilfælde af sygemelding Hjælpemidler bevilget: Arbejdsbord med hævesænke funktion, sortérbord på dæk og transportbånd fra tank til arbejdsbord Engangsudgifter til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. 5 timers ugentlig personlig assistance Planlægning, struktur, faglig sparring 5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Månedlig udgift på kr.

14 24 25 Sygemeldt. Mand, 35 år Sygemeldt. Mand, 57 år Har rygsmerter Har discusprolaps og dårligt knæ Selvstændig teltudlejer. Vender tilbage i job med personlig assistance efter ca. 6 måneders sygemelding. Sygedagpenge Selvstændig vognmand. Vender tilbage i job med anvendelse af forskellige hjælpemidler efter ca. 6 måneders sygemelding. Sygedagpenge 15 timers ugentlig personlig assistance Til forskellige fysisk krævende opgaver 15t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: Montering af fjernbetjening til lift, fremstilling og indkøb af alu-vogn og alu-rampe og to el-sugekopper Engangsudgifter til hjælpemidler: kr Jobcentrets udgift: kr. Borger raskmeldt og fastholdt i job Hjælpemidler afgørende for resultatet. Månedlig udgift på kr. Engangsudgift på kr.

15 26 27 Mand, 26 år Mand, 43 år Har ADHD og neurologisk lidelse, der øger søvnbehovet Maler. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Risiko for at overgå til sygedagpenge Har nedslidte knæ Lagermedarbejder og chauffør. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Risiko for at overgå til sygedagpenge 15 timers ugentlig personlig assistance Til at blive sat i gang med opgaven, instruktion og fastholdelse i opgaven 15t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. 20 timers ugentlig personlig assistance Til tunge løft og andre knæbelastende opgaver. 20t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Månedlig udgift på kr. Månedlig udgift på kr.

16 28 29 Mand, 62 år Kvinde, 53 år Har Parkinsons cerebellar ataksi Har Dysleksi Selvstændig revisor. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemiddel, ville have lukket virksomheden, der har yderligere én ansat. I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Social- og sundhedshjælper. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler. I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler bevilget: Trappelift, da kontoret ligger på 1. sal. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: ViTre software beregnet til ordblinde. Brugt til journalskrivning og øget papirarbejde. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Engangsudgift på kr.

17 30 31 Kvinde, 53 år Kvinde, 53 år Har sclerose Har rygskade Jurist. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Økonomimedarbejder. Fastholdes i sit job med bevilling af hjælpemidler I risiko for sygedagpenge/dagpenge kr. pr. måned det første år incl. refusion Hjælpemidler bevilget: Stol med elektrisk højdejustering, der gør det muligt trods fremskreden Sclerose at rejse sig fra kontorstol. Engangsudgift til hjælpemidler: kr. Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler bevilget: Stol med nakkestøtte. Engangsudgift til hjælpemidler: kr Jobcentrets udgift: kr. Hjælpemidler afgørende for resultatet. Hjælpemiddel afgørende for resultatet. Engangsudgift på kr. Engangsudgift på kr.

18 32 33 Kvinde, 55 år Mand, 62 år Har kronisk tarmsygdom som medfører fysisk svækkelse og skånebehov i forbindelse med fysisk udfoldelse Pædagog på et julemærkehjem. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance Risiko for at overgå til sygedagpenge Har medfødt lav intelligens, hørehandicap og begyndende demens Specialarbejder. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance Sygedagpenge 6,5 timers ugentlig personlig assistance Støtte i forbindelse med fysiske aktiviteter med børnene. 6,5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. 17 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til IT-opgaver. 17t x 144,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Månedlig udgift: kr. Månedlig udgift: kr.

19 34 35 Kvinde I ordinær beskæftigelse. Mand Har problemer med lymfesystemet efter endt kræftbehandling Dagplejemor. Fastholdes i ordinær beskæftigelse med personlig assistance. Sygedagpenge Mangler højre hånd Job med løntilskud i fiskebutik. Overgår til ordinær beskæftigelse med personlig assistance. Løntilskud i 6 måneder kr. pr. måned 10 timers ugentlig personlig assistance 10t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr 11,5 timers ugentlig personlig assistance 11,5t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger i ordinær beskæftigelse efter job med løntilskud Månedlig udgift: kr. Månedlig udgift alt i alt: kr.

20 36 Sygemeldt. Mand, 31 år Har ødelagt ryg og ankel efter fald fra stige Selvstændig blikkenslager. Fastholdes i sit job med personlig assistance. Ville alternativt have afviklet sit firma. Sygedagpenge 13 timers ugentlig personlig assistance Hjælp til fysisk krævende opgaver og opgaver på tag. 13t x 114,68 kr. x 4,33 uger = kr. Jobcentrets udgift: kr. Borger raskmeldt og fastholdt i job Månedlig udgift på kr. Kompensering med gevinst

21 Specialfunktionen Job & Handicap Specialfunktionen Job & Handicap er tilknyttet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og har til opgave at understøtte den landsdækkende beskæftigelsesindsats for borgere med funktionsnedsættelse. Vi henvender os først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Specialfunktionen tilbyder blandt andet: Gratis kurser i de kompenserende ordninger målrettet sagsbehandlere i jobcentrene Daglig hotline med juridisk/praktisk vejledning og sparring Hjemmesiderne bmhandicap.dk og metodevejviseren.dk, der samler lovgivning, blanketter og praksisnær inspiration Dannebrogsgade 3, Odense C. Hotline: Udgivet oktober oplag - august 2015

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap

Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap Socialrådgiverdage 2015 Andreas Jull Sørensen Sekretariatschef i Det Centrale Handicapråd DISPOSITION Kort om Det Centrale Handicapråd Beskæftigelsessituationen

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger 2 I Anvend de kompenserende ordninger

Læs mere

PERSONLIG ASSISTANCE

PERSONLIG ASSISTANCE MENTOR PERSONLIG ASSISTANCE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE HJÆLPE- MIDLER ISBRYDER- ORDNING PERSONLIG ASSISTANCE ERHVERV FORTRINS- ADGANG Anvend de kompenserende ordninger Indhold Indledning... 5 Personlig

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 4 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014 Den nye tværfaglighed april 2014/ Eva Holum Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017

Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Hvordan får vi flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job? Socialrådgiverdage 2017 Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Carina Thygesen Beier, Fastholdelses- og handicapkonsulent, Haderslev

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009

Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009 Nyhedsbrev 2. årgang januar 2009 Hjælp til selvhjælp Nyhedsbrev nr. 4 Indhold: Hjælp til selvhjælp - Guide og hjemmeside 1 Mainstreaming 2 Best practise 3 Specialfunktionen har tidligere udsendt guiden

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STUforløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere