ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA"

Transkript

1 ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen ~ Får mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Kan ansøge Jobcentret om at afholde udgifterne helt eller delvist ~ Hjælpemidlet vil følge medarbejderen, hvis denne skifter job BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det daglige arbejde lettes ~ Bedre mulighed for at udføre sit job ~ Skånehensynene tilgodeses ~ øger chancen for at bevare jobbet, på trods af helbredsproblemer ~ Det er uden udgifter for den enkelte ~ Hjælpemidlet følger med, hvis man skifter job HVAD GØR 17 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

2 DELVIS SYGE I RASKMELDINGER ~ Gradvis genoptagelse af arbejde ved sygdom ~ Gensidig aftale mellem virksomhed, medarbejder og Jobcenter ~ Løbende udvidelse af timetal indtil raskmelding finder sted ~ Fraværet skal være på mindst 4 timer ugentligt ~ Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge ~ Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode ~ Medarbejderen genoptager sit arbejde så hurtigt som muligt ved sygdom ~ Kontakten til medarbejderen fastholdes ~ Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden ~ Refusionen nedsættes i takt med at arbejdstiden udvides ~ Er lønnen ophørt inden genoptagelse af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget - og sygedagpenge i det resterende timetal BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det sikres, at kontakten til arbejdsplads og kolleger opretholdes ~ Mulighed for lettere arbejdsfunktioner i starten efter en sygemelding ~ Mulighed for en langsom opstart ved sygdom ~ Der skal ske en løbende udvidelse af timetallet, i et nærmere aftalt forløb ~ Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcentret inden 4 uger ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

3 EURES (Rekruttering i udlandet) ~ EURES = European Employment Services ~ Et samarbejdsnetværk, der fremmer arbejdstagerens fri bevægelighed i alle EU/EØS lande, incl. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz ~ Parterne er:./ Jobcentrene./ Fagforeningerne./ Arbejdsgiverorganisationer ~ Netværket koordineres af Europa Kommissionen ~ Vigtigste mål er at:./ Informere, vejlede og rådgive arbejdstagere om jobmuligheder samt leve- og arbejdsvilkår i samarbejdsområdet./ Yde støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte arbejdstagere fra andre lande./ Rådgive og vejlede arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner ~ Eures-vejledere over hele landet ~ Rådgivning om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og rekrutteringsmuiigheder ~ Udarbejdelse af jobopslag i forhold til kvalifikationsønsker, opgavebeskrivelse m.v. ~ Oprette stillingsopslag i den fælles europæiske jobdatabase ~ Oprette stillingsopslag direkte i de nationale jobdatabaser ~ Hjælp til screening af indkomne ansøgninger ~ Vejledning om EU-forhold, formaliteter ved ind/udrejse, skat, bolig, sygesikring, social sikkerhed m.v. BETYDNING FOR DEN LEDIGE ~ Kan gratis tilmelde sig "My Eures" for jobsøgende ~ Oprette sit CVog gøre det tilgængeligt for alle registrerede arbejdsgivere og Eures-vejledere ~ Giver oplysning om leve- og arbejdsvilkår i de forskellige lande ~ Individuel rådgivning på Jobcentret / hos Eures-vejlederen ~ Kontakt det lokale Jobcenter ~ Se mere på eller ~ Henvend dig direkte til en af Eures-vejlederne, navnene findes på

4 FLEKSJOB ~ Gælder for personer med varigt nedsat arbejdsevne, mellem 18 og 65 år, uden mulighed for at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår ~ Må ikke modtage social pension ~ Kan tilbydes til ansatte, såvel som ledige ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, både med hensyn til opsigelse, barsel m.v. ~ Jobcentret afgør om betingelserne er opfyldt ~ De faglige organisationer skal inddrages ved fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Virksomheden udbetaler løn og modtager tilskud til overenskomstens mindsteløn med 1/2-delen eller 2/3-del af bruttolønnen ~ Tilskuddet ydes også til overenskomstbestemte udgifter som arbejdsgiverbidrag, ATP, pension m.v. ~ Tilskuddets størrelse afhænger af medarbejderens arbejdsevne og timetal ~ Ved sygdom gælder overenskomstens regler for løn under sygdom. ~ Der udbetales refusion fra 1. sygedag. Dog ikke både sygedagpenge og fleksjobrefusion for samme periode, men max det højeste beløb ~ OBS - ved udbetaling af løn under sygdom, betaler arbejdsgiveren forskellen mellem løn og sygedagpenge ~ Der tages skånehensyn i arbejdet ~ Medarbejderen modtager overenskomstmæssig løn ~ Der er ved ledighed mulighed for at få ledighedsydeise, i stedet for dagpenge ~ Der er mulighed for at få fleksydelse i stedet for efterløn HVAD GØR 11 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

5 JOBNET > Findes på > Landets største jobportal med over 1 mio. besøgende om måneden > Henvender sig til både virksomheder og jobsøgende > Her findes landets største antal CV'ere > Her findes oplysninger om dit lokale Jobcenter > Her findes Jobcentrets elektroniske blanketter, samt vejledning i at udfylde disse HVAD BRUGES JOBNET TIL? > Information om gratis annoncering vedrørende ledige stillinger > CV-bank (alle ledige skal ligge sit CV på Jobnet) > Udsøgning af CV i forbindelse med rekruttering > Særlige lokale informationer om Jobcentret > Tilmelddin virksomhedsom brugerpå eller > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

6 '---- LØNTILSKUD ~ Der kan ydes løntilskud, når der ansættes ledige i virksomheden ~ Der skal være tale om udvidelse i forhold til de ordinært ansatte ~ De øvrige ansatte skal acceptere ansættelsen ~ Det overordnede formål er, at den ledige ansættes på normale vilkår ved løntilskudsperiodens udløb ~ Den ledige bliver opkvalificeret gennem optræning ~ Der kan suppleres med kurser o.lign. ~ Jobcentret kan helt eller delvist bevilge hjælp til kurser o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Får en medarbejder, som de selv oplærer i de beskrevne arbejdsfunktioner ~ Ansættelsesperioden skal være på mindst 12 måneder ~ Modtager løntilskud, hvis størrelse og periode vurderes individuelt ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssig løn og vilkår, indenfor området ~ Opsigelsesvarsel i henhold til gældende overenskomst Dog tidligst 14 dage efter, at arbejdsgiveren har givet Jobcentret meddelelse herom ~ Sikres overenskomstmæssig løn ~ Der udarbejdes en jobplan ~ Får mulighed for opkvalificering ~ Formålet er ordinær ansættelse efter løntilskudsperiodens udløb ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Læs mere på under "arbejdsgiver/fakta om jobcentrets tilbud" ~ For ledige dagpengemodtagere findes nødvendige blanketter på For private arbejdsgivere: AB250, ABO35,AF62A, AB420 For offentlige arbejdsgivere: AB250, ABO36,AF62A, AB 421

7 LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER (Skånejob) ~ Tilbydes personer, der modtager førtidspension ~ En stilling på særlige vilkår ~ Arbejdsfunktioner skal beskrives ~ Skånehensyn skal beskrives ~ Arbejdsopgaver og timetal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager ~ Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med de faglige organisationer ~ Løntilskuddet svarer til 1/2-delen af den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Dog højst 1/6-del af den lokale mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde ~ Udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag refunderes med samme andel som lønudgiften ~ Sygedagpengerefusion ved sygdom og barsel, hvis der arbejdes mere end 9 timers pr. uge ~ Mulighed for at oprette en 56 aftale (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Mulighed for delvis syge- / raskmelding ~ I visse tilfælde kan der ydes hjælp til arbejdsredskaber, kurser eller indretning af arbejdspladsen BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Giver mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og hermed til kolleger og virksomhed ~ Førtidspensionen bevares. Der kan dog ske modregning i pensionen, ved visse indtægtsgrænser ~ Timetal og skånehensyn tilrettelægges efter de behov den enkelte har ~ Kontakt Jobcentret i førtidspensionistens bopælskommune

8 MENTORORDNING ~ Frikøb af medarbejder eller køb af ekstern konsulent, til styrkelse af introduktion for nyansat medarbejder ~ Skal være afgørende for, at personen opnår ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud ~ Introduktionen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren normalt forventes at varetage ~ Kan bevilges til personer, der ansættes i ordinære stillinger, fleksjob, løntilskud, skånejob eller virksomhedspraktik ~ Kan ligeledes bevilges til ledige, der inden ansættelsen modtog arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Udpeger mentor blandt medarbejderne ~ I mindre virksomheder - med op til 10 ansatte - kan det være en ekstern konsulent ~ Kan ansøge Jobcentret om refusion af lønnen, til det timetal og den periode, der er aftalt ~ Der kan ydes økonomisk tilskud til uddannelse af mentor ~ Sikrer en optimal indslusning i virksomheden ~ Medarbejderen får den nødvendige tid og hjælp til indføring i det nye arbejdsområde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Ansøgningsblanket kan også hentes på (nr. AF90A)

9 PARTNERSKABSAFTALE ]obcenter ; > En nedskrevet samarbejdsaftale mellem virksomhed og Jobcenter > Fremmer indsatsen for at fastholde medarbejderen > En forebyggende indsats med fokus på fravær > Undgå at en sygemelding fører til f.eks. afskedigelse > Styrke den fælles indsats for medarbejderen > Frivillig for partnerne og baseret på dialog > Kan også omfatte integration af nye medarbejdere gennem f.eks. praktik > Fremmer samarbejdet mellem virksomhed og Jobcenter > Kan ikke tilsidesætte gældende eller kommende lovgivninger > Tager udgangspunkt i virksomhedens behov og ønsker > Sikrer en fast kontaktperson i Jobcentret > Aftalen kan indskrives i virksomhedens personalepolitik BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN > Sikrer en hurtig og ensartet betjening af alle ansatte > Giver øget fokus på og omsorg til den enkelte > Giver synlighed for alle ansatte om virksomhedens tiltag ved sygdom > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

10 PERSONLIG ASSISTANCE ~ For medarbejdere med et handicap der betyder, at der er brug for praktisk hjælp på arbejdet ~ Praktisk hjælp betyder, at det skal afklares, hvilken arbejdsmæssig betydning medarbejderens lidelse/handicap har ~ Egen læge skal beskrive handicappet ~ Gælder for medarbejdere, der arbejder på ordinære vilkår, i fleksjob, job med løntilskud og aftale baserede skånejob m.fl. ~ Selvstændige har også mulighed for personlig assistance ~ Mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Der kan ydes tilskud i op til 20 timer om ugen ~ Virksomheden får refusion ud fra den studentertimelønsats, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK / Staten. Jobcentret kan, ved krav om særlige kvalifikationer (f.eks. tegnsprogstolk), aftale løn herudover ~ Der kan benyttes en allerede ansat eller der kan ansættes en ny medarbejder som personlig assistent ~ Virksomheden udbetaler løn ~ Jobcentret refunderer beløbet hver 3. måned BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, på trods af helbredsmæssige problemer ~ Kan lette det daglige arbejde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Handicapkonsulenten / sagsbehandleren administrerer ordningen og træffer afgørelse

11 REKRUTTERING > Jobcentret kan matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med ledige > Jobcentret kan hjælpe virksomheder med rekruttering, når de mangler arbejdskraft > Jobcentret har kontakt til mange ledige med mange forskellige kvalifikationer > Jobcentret har overblik over de forskellige job- og støttemuligheder, som findes BETYDNING FOR DEN LEDIGE > Kan få hjælp til at oprette virksomheden som bruger på > Kan få hjælp til at matche deres ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft > Kan få hjælp til annoncering på > Kan få hjælp til at finde relevante medarbejdere til de ledige stillinger > Kan få kvalificeret rådgivning omkring forskellige job- og støttemuligheder > Får synliggjort deres faglige- og personlige kompetencer, via CV på nettet > Får hjælp med kontakten til virksomhederne > Ledige som har fysiske, psykiske eller sociale problemer, får hjælp til at afdække og udvikle deres kompetencer, med henblik på opkvalificering > Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan fastholde eller få job på ordinære vilkår, får råd- og vejledning omkring de støttemuligheder, som findes > > Kontakt det lokale Jobcenter Se mere på

12 RUNDBORDSSAMTALER ~ Anvendes ofte i forbindelse med sygemeldte medarbejdere eller hvor medarbejderen er i risiko for at miste arbejdet på grund af helbredsmæssige problemer ~ Jobcentrets sagsbehandler og virksomhedskonsulent kan deltage ~ Tillids- og sikkerhedsrepræsentant bør altid deltage ~ Formålet er en koordineret indsats, som sikrer medarbejderen de bedst mulige betingelser i forhold til fastholdelse, forebyggelse og hurtig afklaring ~ Viser omsorg for den enkelte medarbejder ~ øger chancen for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Forbedrer det psykiske arbejdsmiljø ~ Er med til at sikre at problemerne løses hurtigst muligt ~ Der laves en koordineret indsats, hvor ansvaret fordeles i det fortsatte forløb ~ Kan være en del af personalepolitikken for at nedbringe sygefravær BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Skal give sit samtykke ~ Bevarer tilknytningen til arbejdspladsen ~ Får mulighed for at beskrive sin situation og sine problemer ~ Får hurtig hjælp til løsning af problemerne ~ Der laves en plan for det videre forløb og det bliver afklaret, hvem der gør hvad ~ Et fælles overblik kan gøre det lettere at finde de bedste løsninger ~ Man føler sig ikke alene med problemerne ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

13 "'"---- VIRKSOMHEDSPRAKTIK ~ En ulønnet foranstaltning ~ Kan anvendes af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på efterfølgende ansættelse ~ Kan anvendes af sygemeldte, for afklaring af ressourcer ~ Kan anvendes som afprøvning forud for virksomhedsrevalidering ~ Varighed og formål aftales individuelt ~ Praktikanten er forsikret via Jobcentret i den aftalte periode ~ Jobcentret godkender aftalen og sikrer det administrative arbejde ~ Antallet af praktikanter skal ses i forhold til antallet af ordinært ansatte ~ Får en ekstra medarbejder, til oplæring og afklaring, i den aftalte periode ~ Introducerer praktikanten i de aftalte arbejdsopgaver ~ Stiller ressourcer til rådighed for såvel praktikant som Jobcenter ~ Deltager i opfølgningssamtaler med Jobcenterets medarbejder ~ Virksomhed og medarbejder får mulighed for at se hinanden an, inden en eventuel ansættelse BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Den sygemeldte -får afklaret sine ressourcer og muligheder ~ Den ledige - får eventuelt mulighed for ordinært job eller job med løntilskud efter praktikperioden ~ Den ledige som søger læreplads/voksenlæreplads - får mulighed for at prøve faget ~ Revalidenden - får mulighed for at blive optrænet og afprøve forskellige jobområder ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsskema findes på

14 -- VI RKSOM H E DSREV ALI DE RI NG ~ Erhvervsrettede tiltag og økonomisk hjælp der kan bidrage til, at en medarbejder fastholdes i job eller at ledige kommer ind på arbejdsmarkedet ~ Tilbydes medarbejdere og ledige med begrænsning i arbejdsevnen der bevirker, at de ikke er i stand til at varetage hidtidigt arbejde ~ Kan foregå på hidtidig arbejdsplads eller i anden virksomhed ~ Medarbejdere kan omplaceres til andet arbejde ~ Ofte startes med forrevalidering eller praktik, hvor ressourcer og barrierer afklares. Ligesom det afklares, om man opfylder betingelserne for virksomhedsrevalidering BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ For oplæring i virksomheden ydes der kompensation via løntilskud ~ Løntilskuddets størrelse og periode aftales individuelt ~ Mulighed for at fastholde en medarbejder, som ikke længere kan varetage hidtidigt arbejde på grund af sygdom, ulykke o.lign. ~ Mulighed for at indsluse ny medarbejder på arbejdspladsen ~ Mulighed for at få betalt relevante kurser o.lign. ~ Mulighed for ledige for at opnå opkvalificering og kompetencer ~ Mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, i nye arbejdsfunktioner ~ Mulighed for eventuel omplacering og optræning i anden virksomhed ~ Mulighed for deltagelse i relevante kurser, som sikrer optimal omskoling ~ Der udbetales som minimum fagets mindsteløn ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

15 VOKSENLÆRLING ~ Personen skal være fyldt 25 år ~ Der kan gives tilskud til voksenlærlinge indenfor områder, der fremgår af positivlisten ~ Der kan som udgangspunkt, ikke gives tilskud til voksenlærling indenfor uddannelsesområder, hvor der er elever i skolepraktik. Jobcentret kan dog give dispensation i særlige tilfælde ~ Virksomheden skal godkendes som praktiksted og skal indgå uddannelsesaftale med den kommende voksenlærling. Begge dele i samarbejde med den relevante erhvervsskole, som også skal godkende uddannelsesaftalen. ~ Ansøgningen indgives til Jobcentret senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse ~ Jobcentret bevilger og udbetaler tilskuddet BETYDNING FOR VOKSENLÆRLINGEN I ELEVEN ~ Virksomheden kan få et tilskud til ~ lønnen de første 2% år ~ Mulighed for at få en uddannelse, I skoleperioder kan virksomheden selvom man er ude over den få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes normale uddannelsesalder Elevrefusion). ~ Mulighed for at få afkortet ~ Ordningen administreres af ATPhuset, uddannelsestiden, hvis man har som kan kontaktes på tlf. relevant erhvervserfaring eller se nærmere på ~ Der udbetales voksenløn under under "erhvervssikring" uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært indenfor området ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsblanketten kan fås hos Jobcentret eller på ~ Se en oversigt over voksenerhvervsuddannelser på

16 56 AFTALE (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Iværksættes ved langvarig eller kronisk lidelse, med forhøjet risiko for mindst ti sygefraværsdage indenforet år ~ Skal aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder ~ Gælder i 2 år ~ Kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det sidste år, på grund af den lidelse, som aftalen omhandler ~ Kan også gives til f.eks. langvarige behandlinger, som fertilitetsbehandlinger ~ Gælder alle typer ansættelser ~ Modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis medarbejderens fravær skyldes den sygdom, som aftalen omhandler BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Sikrer større tryghed i ansættelsen, selvom man får en øget fraværsrisiko ~ Alle har mulighed for at indgå en 56 aftale, uanset om de får løn eller sygedagpenge ~ Det er overenskomsten der bestemmer, om medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Jobcentret fremsender blanket til udfyldelse, som skal returneres til Jobcentret ~ Jobcentret rekvirerer lægeattest fra medarbejderens egen læge ~ Jobcentret giver svar til både virksomhed og medarbejder, om aftalen kan godkendes

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere