ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA"

Transkript

1 ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen ~ Får mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Kan ansøge Jobcentret om at afholde udgifterne helt eller delvist ~ Hjælpemidlet vil følge medarbejderen, hvis denne skifter job BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det daglige arbejde lettes ~ Bedre mulighed for at udføre sit job ~ Skånehensynene tilgodeses ~ øger chancen for at bevare jobbet, på trods af helbredsproblemer ~ Det er uden udgifter for den enkelte ~ Hjælpemidlet følger med, hvis man skifter job HVAD GØR 17 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

2 DELVIS SYGE I RASKMELDINGER ~ Gradvis genoptagelse af arbejde ved sygdom ~ Gensidig aftale mellem virksomhed, medarbejder og Jobcenter ~ Løbende udvidelse af timetal indtil raskmelding finder sted ~ Fraværet skal være på mindst 4 timer ugentligt ~ Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge ~ Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode ~ Medarbejderen genoptager sit arbejde så hurtigt som muligt ved sygdom ~ Kontakten til medarbejderen fastholdes ~ Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden ~ Refusionen nedsættes i takt med at arbejdstiden udvides ~ Er lønnen ophørt inden genoptagelse af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget - og sygedagpenge i det resterende timetal BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det sikres, at kontakten til arbejdsplads og kolleger opretholdes ~ Mulighed for lettere arbejdsfunktioner i starten efter en sygemelding ~ Mulighed for en langsom opstart ved sygdom ~ Der skal ske en løbende udvidelse af timetallet, i et nærmere aftalt forløb ~ Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcentret inden 4 uger ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

3 EURES (Rekruttering i udlandet) ~ EURES = European Employment Services ~ Et samarbejdsnetværk, der fremmer arbejdstagerens fri bevægelighed i alle EU/EØS lande, incl. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz ~ Parterne er:./ Jobcentrene./ Fagforeningerne./ Arbejdsgiverorganisationer ~ Netværket koordineres af Europa Kommissionen ~ Vigtigste mål er at:./ Informere, vejlede og rådgive arbejdstagere om jobmuligheder samt leve- og arbejdsvilkår i samarbejdsområdet./ Yde støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte arbejdstagere fra andre lande./ Rådgive og vejlede arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner ~ Eures-vejledere over hele landet ~ Rådgivning om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og rekrutteringsmuiigheder ~ Udarbejdelse af jobopslag i forhold til kvalifikationsønsker, opgavebeskrivelse m.v. ~ Oprette stillingsopslag i den fælles europæiske jobdatabase ~ Oprette stillingsopslag direkte i de nationale jobdatabaser ~ Hjælp til screening af indkomne ansøgninger ~ Vejledning om EU-forhold, formaliteter ved ind/udrejse, skat, bolig, sygesikring, social sikkerhed m.v. BETYDNING FOR DEN LEDIGE ~ Kan gratis tilmelde sig "My Eures" for jobsøgende ~ Oprette sit CVog gøre det tilgængeligt for alle registrerede arbejdsgivere og Eures-vejledere ~ Giver oplysning om leve- og arbejdsvilkår i de forskellige lande ~ Individuel rådgivning på Jobcentret / hos Eures-vejlederen ~ Kontakt det lokale Jobcenter ~ Se mere på eller ~ Henvend dig direkte til en af Eures-vejlederne, navnene findes på

4 FLEKSJOB ~ Gælder for personer med varigt nedsat arbejdsevne, mellem 18 og 65 år, uden mulighed for at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår ~ Må ikke modtage social pension ~ Kan tilbydes til ansatte, såvel som ledige ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, både med hensyn til opsigelse, barsel m.v. ~ Jobcentret afgør om betingelserne er opfyldt ~ De faglige organisationer skal inddrages ved fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Virksomheden udbetaler løn og modtager tilskud til overenskomstens mindsteløn med 1/2-delen eller 2/3-del af bruttolønnen ~ Tilskuddet ydes også til overenskomstbestemte udgifter som arbejdsgiverbidrag, ATP, pension m.v. ~ Tilskuddets størrelse afhænger af medarbejderens arbejdsevne og timetal ~ Ved sygdom gælder overenskomstens regler for løn under sygdom. ~ Der udbetales refusion fra 1. sygedag. Dog ikke både sygedagpenge og fleksjobrefusion for samme periode, men max det højeste beløb ~ OBS - ved udbetaling af løn under sygdom, betaler arbejdsgiveren forskellen mellem løn og sygedagpenge ~ Der tages skånehensyn i arbejdet ~ Medarbejderen modtager overenskomstmæssig løn ~ Der er ved ledighed mulighed for at få ledighedsydeise, i stedet for dagpenge ~ Der er mulighed for at få fleksydelse i stedet for efterløn HVAD GØR 11 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

5 JOBNET > Findes på > Landets største jobportal med over 1 mio. besøgende om måneden > Henvender sig til både virksomheder og jobsøgende > Her findes landets største antal CV'ere > Her findes oplysninger om dit lokale Jobcenter > Her findes Jobcentrets elektroniske blanketter, samt vejledning i at udfylde disse HVAD BRUGES JOBNET TIL? > Information om gratis annoncering vedrørende ledige stillinger > CV-bank (alle ledige skal ligge sit CV på Jobnet) > Udsøgning af CV i forbindelse med rekruttering > Særlige lokale informationer om Jobcentret > Tilmelddin virksomhedsom brugerpå eller > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

6 '---- LØNTILSKUD ~ Der kan ydes løntilskud, når der ansættes ledige i virksomheden ~ Der skal være tale om udvidelse i forhold til de ordinært ansatte ~ De øvrige ansatte skal acceptere ansættelsen ~ Det overordnede formål er, at den ledige ansættes på normale vilkår ved løntilskudsperiodens udløb ~ Den ledige bliver opkvalificeret gennem optræning ~ Der kan suppleres med kurser o.lign. ~ Jobcentret kan helt eller delvist bevilge hjælp til kurser o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Får en medarbejder, som de selv oplærer i de beskrevne arbejdsfunktioner ~ Ansættelsesperioden skal være på mindst 12 måneder ~ Modtager løntilskud, hvis størrelse og periode vurderes individuelt ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssig løn og vilkår, indenfor området ~ Opsigelsesvarsel i henhold til gældende overenskomst Dog tidligst 14 dage efter, at arbejdsgiveren har givet Jobcentret meddelelse herom ~ Sikres overenskomstmæssig løn ~ Der udarbejdes en jobplan ~ Får mulighed for opkvalificering ~ Formålet er ordinær ansættelse efter løntilskudsperiodens udløb ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Læs mere på under "arbejdsgiver/fakta om jobcentrets tilbud" ~ For ledige dagpengemodtagere findes nødvendige blanketter på For private arbejdsgivere: AB250, ABO35,AF62A, AB420 For offentlige arbejdsgivere: AB250, ABO36,AF62A, AB 421

7 LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER (Skånejob) ~ Tilbydes personer, der modtager førtidspension ~ En stilling på særlige vilkår ~ Arbejdsfunktioner skal beskrives ~ Skånehensyn skal beskrives ~ Arbejdsopgaver og timetal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager ~ Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med de faglige organisationer ~ Løntilskuddet svarer til 1/2-delen af den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Dog højst 1/6-del af den lokale mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde ~ Udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag refunderes med samme andel som lønudgiften ~ Sygedagpengerefusion ved sygdom og barsel, hvis der arbejdes mere end 9 timers pr. uge ~ Mulighed for at oprette en 56 aftale (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Mulighed for delvis syge- / raskmelding ~ I visse tilfælde kan der ydes hjælp til arbejdsredskaber, kurser eller indretning af arbejdspladsen BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Giver mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og hermed til kolleger og virksomhed ~ Førtidspensionen bevares. Der kan dog ske modregning i pensionen, ved visse indtægtsgrænser ~ Timetal og skånehensyn tilrettelægges efter de behov den enkelte har ~ Kontakt Jobcentret i førtidspensionistens bopælskommune

8 MENTORORDNING ~ Frikøb af medarbejder eller køb af ekstern konsulent, til styrkelse af introduktion for nyansat medarbejder ~ Skal være afgørende for, at personen opnår ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud ~ Introduktionen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren normalt forventes at varetage ~ Kan bevilges til personer, der ansættes i ordinære stillinger, fleksjob, løntilskud, skånejob eller virksomhedspraktik ~ Kan ligeledes bevilges til ledige, der inden ansættelsen modtog arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Udpeger mentor blandt medarbejderne ~ I mindre virksomheder - med op til 10 ansatte - kan det være en ekstern konsulent ~ Kan ansøge Jobcentret om refusion af lønnen, til det timetal og den periode, der er aftalt ~ Der kan ydes økonomisk tilskud til uddannelse af mentor ~ Sikrer en optimal indslusning i virksomheden ~ Medarbejderen får den nødvendige tid og hjælp til indføring i det nye arbejdsområde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Ansøgningsblanket kan også hentes på (nr. AF90A)

9 PARTNERSKABSAFTALE ]obcenter ; > En nedskrevet samarbejdsaftale mellem virksomhed og Jobcenter > Fremmer indsatsen for at fastholde medarbejderen > En forebyggende indsats med fokus på fravær > Undgå at en sygemelding fører til f.eks. afskedigelse > Styrke den fælles indsats for medarbejderen > Frivillig for partnerne og baseret på dialog > Kan også omfatte integration af nye medarbejdere gennem f.eks. praktik > Fremmer samarbejdet mellem virksomhed og Jobcenter > Kan ikke tilsidesætte gældende eller kommende lovgivninger > Tager udgangspunkt i virksomhedens behov og ønsker > Sikrer en fast kontaktperson i Jobcentret > Aftalen kan indskrives i virksomhedens personalepolitik BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN > Sikrer en hurtig og ensartet betjening af alle ansatte > Giver øget fokus på og omsorg til den enkelte > Giver synlighed for alle ansatte om virksomhedens tiltag ved sygdom > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

10 PERSONLIG ASSISTANCE ~ For medarbejdere med et handicap der betyder, at der er brug for praktisk hjælp på arbejdet ~ Praktisk hjælp betyder, at det skal afklares, hvilken arbejdsmæssig betydning medarbejderens lidelse/handicap har ~ Egen læge skal beskrive handicappet ~ Gælder for medarbejdere, der arbejder på ordinære vilkår, i fleksjob, job med løntilskud og aftale baserede skånejob m.fl. ~ Selvstændige har også mulighed for personlig assistance ~ Mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Der kan ydes tilskud i op til 20 timer om ugen ~ Virksomheden får refusion ud fra den studentertimelønsats, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK / Staten. Jobcentret kan, ved krav om særlige kvalifikationer (f.eks. tegnsprogstolk), aftale løn herudover ~ Der kan benyttes en allerede ansat eller der kan ansættes en ny medarbejder som personlig assistent ~ Virksomheden udbetaler løn ~ Jobcentret refunderer beløbet hver 3. måned BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, på trods af helbredsmæssige problemer ~ Kan lette det daglige arbejde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Handicapkonsulenten / sagsbehandleren administrerer ordningen og træffer afgørelse

11 REKRUTTERING > Jobcentret kan matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med ledige > Jobcentret kan hjælpe virksomheder med rekruttering, når de mangler arbejdskraft > Jobcentret har kontakt til mange ledige med mange forskellige kvalifikationer > Jobcentret har overblik over de forskellige job- og støttemuligheder, som findes BETYDNING FOR DEN LEDIGE > Kan få hjælp til at oprette virksomheden som bruger på > Kan få hjælp til at matche deres ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft > Kan få hjælp til annoncering på > Kan få hjælp til at finde relevante medarbejdere til de ledige stillinger > Kan få kvalificeret rådgivning omkring forskellige job- og støttemuligheder > Får synliggjort deres faglige- og personlige kompetencer, via CV på nettet > Får hjælp med kontakten til virksomhederne > Ledige som har fysiske, psykiske eller sociale problemer, får hjælp til at afdække og udvikle deres kompetencer, med henblik på opkvalificering > Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan fastholde eller få job på ordinære vilkår, får råd- og vejledning omkring de støttemuligheder, som findes > > Kontakt det lokale Jobcenter Se mere på

12 RUNDBORDSSAMTALER ~ Anvendes ofte i forbindelse med sygemeldte medarbejdere eller hvor medarbejderen er i risiko for at miste arbejdet på grund af helbredsmæssige problemer ~ Jobcentrets sagsbehandler og virksomhedskonsulent kan deltage ~ Tillids- og sikkerhedsrepræsentant bør altid deltage ~ Formålet er en koordineret indsats, som sikrer medarbejderen de bedst mulige betingelser i forhold til fastholdelse, forebyggelse og hurtig afklaring ~ Viser omsorg for den enkelte medarbejder ~ øger chancen for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Forbedrer det psykiske arbejdsmiljø ~ Er med til at sikre at problemerne løses hurtigst muligt ~ Der laves en koordineret indsats, hvor ansvaret fordeles i det fortsatte forløb ~ Kan være en del af personalepolitikken for at nedbringe sygefravær BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Skal give sit samtykke ~ Bevarer tilknytningen til arbejdspladsen ~ Får mulighed for at beskrive sin situation og sine problemer ~ Får hurtig hjælp til løsning af problemerne ~ Der laves en plan for det videre forløb og det bliver afklaret, hvem der gør hvad ~ Et fælles overblik kan gøre det lettere at finde de bedste løsninger ~ Man føler sig ikke alene med problemerne ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

13 "'"---- VIRKSOMHEDSPRAKTIK ~ En ulønnet foranstaltning ~ Kan anvendes af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på efterfølgende ansættelse ~ Kan anvendes af sygemeldte, for afklaring af ressourcer ~ Kan anvendes som afprøvning forud for virksomhedsrevalidering ~ Varighed og formål aftales individuelt ~ Praktikanten er forsikret via Jobcentret i den aftalte periode ~ Jobcentret godkender aftalen og sikrer det administrative arbejde ~ Antallet af praktikanter skal ses i forhold til antallet af ordinært ansatte ~ Får en ekstra medarbejder, til oplæring og afklaring, i den aftalte periode ~ Introducerer praktikanten i de aftalte arbejdsopgaver ~ Stiller ressourcer til rådighed for såvel praktikant som Jobcenter ~ Deltager i opfølgningssamtaler med Jobcenterets medarbejder ~ Virksomhed og medarbejder får mulighed for at se hinanden an, inden en eventuel ansættelse BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Den sygemeldte -får afklaret sine ressourcer og muligheder ~ Den ledige - får eventuelt mulighed for ordinært job eller job med løntilskud efter praktikperioden ~ Den ledige som søger læreplads/voksenlæreplads - får mulighed for at prøve faget ~ Revalidenden - får mulighed for at blive optrænet og afprøve forskellige jobområder ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsskema findes på

14 -- VI RKSOM H E DSREV ALI DE RI NG ~ Erhvervsrettede tiltag og økonomisk hjælp der kan bidrage til, at en medarbejder fastholdes i job eller at ledige kommer ind på arbejdsmarkedet ~ Tilbydes medarbejdere og ledige med begrænsning i arbejdsevnen der bevirker, at de ikke er i stand til at varetage hidtidigt arbejde ~ Kan foregå på hidtidig arbejdsplads eller i anden virksomhed ~ Medarbejdere kan omplaceres til andet arbejde ~ Ofte startes med forrevalidering eller praktik, hvor ressourcer og barrierer afklares. Ligesom det afklares, om man opfylder betingelserne for virksomhedsrevalidering BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ For oplæring i virksomheden ydes der kompensation via løntilskud ~ Løntilskuddets størrelse og periode aftales individuelt ~ Mulighed for at fastholde en medarbejder, som ikke længere kan varetage hidtidigt arbejde på grund af sygdom, ulykke o.lign. ~ Mulighed for at indsluse ny medarbejder på arbejdspladsen ~ Mulighed for at få betalt relevante kurser o.lign. ~ Mulighed for ledige for at opnå opkvalificering og kompetencer ~ Mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, i nye arbejdsfunktioner ~ Mulighed for eventuel omplacering og optræning i anden virksomhed ~ Mulighed for deltagelse i relevante kurser, som sikrer optimal omskoling ~ Der udbetales som minimum fagets mindsteløn ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

15 VOKSENLÆRLING ~ Personen skal være fyldt 25 år ~ Der kan gives tilskud til voksenlærlinge indenfor områder, der fremgår af positivlisten ~ Der kan som udgangspunkt, ikke gives tilskud til voksenlærling indenfor uddannelsesområder, hvor der er elever i skolepraktik. Jobcentret kan dog give dispensation i særlige tilfælde ~ Virksomheden skal godkendes som praktiksted og skal indgå uddannelsesaftale med den kommende voksenlærling. Begge dele i samarbejde med den relevante erhvervsskole, som også skal godkende uddannelsesaftalen. ~ Ansøgningen indgives til Jobcentret senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse ~ Jobcentret bevilger og udbetaler tilskuddet BETYDNING FOR VOKSENLÆRLINGEN I ELEVEN ~ Virksomheden kan få et tilskud til ~ lønnen de første 2% år ~ Mulighed for at få en uddannelse, I skoleperioder kan virksomheden selvom man er ude over den få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes normale uddannelsesalder Elevrefusion). ~ Mulighed for at få afkortet ~ Ordningen administreres af ATPhuset, uddannelsestiden, hvis man har som kan kontaktes på tlf. relevant erhvervserfaring eller se nærmere på ~ Der udbetales voksenløn under under "erhvervssikring" uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært indenfor området ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsblanketten kan fås hos Jobcentret eller på ~ Se en oversigt over voksenerhvervsuddannelser på

16 56 AFTALE (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Iværksættes ved langvarig eller kronisk lidelse, med forhøjet risiko for mindst ti sygefraværsdage indenforet år ~ Skal aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder ~ Gælder i 2 år ~ Kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det sidste år, på grund af den lidelse, som aftalen omhandler ~ Kan også gives til f.eks. langvarige behandlinger, som fertilitetsbehandlinger ~ Gælder alle typer ansættelser ~ Modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis medarbejderens fravær skyldes den sygdom, som aftalen omhandler BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Sikrer større tryghed i ansættelsen, selvom man får en øget fraværsrisiko ~ Alle har mulighed for at indgå en 56 aftale, uanset om de får løn eller sygedagpenge ~ Det er overenskomsten der bestemmer, om medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Jobcentret fremsender blanket til udfyldelse, som skal returneres til Jobcentret ~ Jobcentret rekvirerer lægeattest fra medarbejderens egen læge ~ Jobcentret giver svar til både virksomhed og medarbejder, om aftalen kan godkendes

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater

FÅ HJÆLP FRA DIT JOBCENTER BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI MÅLGRUPPE. Alle typer ansættelser. Også projektansættelser. vikariater 1 FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Kontakt dit jobcenter, hvis I ønsker hjælp til at finde jeres næste medarbejder. Brug dit jobcenter og de forskellige tilbud. Ved større rekrutteringsopgaver på tværs

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere