ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA"

Transkript

1 ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen ~ Får mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Kan ansøge Jobcentret om at afholde udgifterne helt eller delvist ~ Hjælpemidlet vil følge medarbejderen, hvis denne skifter job BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det daglige arbejde lettes ~ Bedre mulighed for at udføre sit job ~ Skånehensynene tilgodeses ~ øger chancen for at bevare jobbet, på trods af helbredsproblemer ~ Det er uden udgifter for den enkelte ~ Hjælpemidlet følger med, hvis man skifter job HVAD GØR 17 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

2 DELVIS SYGE I RASKMELDINGER ~ Gradvis genoptagelse af arbejde ved sygdom ~ Gensidig aftale mellem virksomhed, medarbejder og Jobcenter ~ Løbende udvidelse af timetal indtil raskmelding finder sted ~ Fraværet skal være på mindst 4 timer ugentligt ~ Ved 33 timers arbejde pr. uge bortfalder de supplerende sygedagpenge ~ Refusion kan kun ydes i en midlertidig periode ~ Medarbejderen genoptager sit arbejde så hurtigt som muligt ved sygdom ~ Kontakten til medarbejderen fastholdes ~ Der ydes refusion af sygedagpenge for fraværstimer ved sygdom udover arbejdsgiverperioden ~ Refusionen nedsættes i takt med at arbejdstiden udvides ~ Er lønnen ophørt inden genoptagelse af arbejdet, udbetales løn til medarbejderen for det antal timer, arbejdet er genoptaget - og sygedagpenge i det resterende timetal BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Det sikres, at kontakten til arbejdsplads og kolleger opretholdes ~ Mulighed for lettere arbejdsfunktioner i starten efter en sygemelding ~ Mulighed for en langsom opstart ved sygdom ~ Der skal ske en løbende udvidelse af timetallet, i et nærmere aftalt forløb ~ Anmeldelse om sygdom indgives til Jobcentret inden 4 uger ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

3 EURES (Rekruttering i udlandet) ~ EURES = European Employment Services ~ Et samarbejdsnetværk, der fremmer arbejdstagerens fri bevægelighed i alle EU/EØS lande, incl. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz ~ Parterne er:./ Jobcentrene./ Fagforeningerne./ Arbejdsgiverorganisationer ~ Netværket koordineres af Europa Kommissionen ~ Vigtigste mål er at:./ Informere, vejlede og rådgive arbejdstagere om jobmuligheder samt leve- og arbejdsvilkår i samarbejdsområdet./ Yde støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte arbejdstagere fra andre lande./ Rådgive og vejlede arbejdstagere og arbejdsgivere i grænseregioner ~ Eures-vejledere over hele landet ~ Rådgivning om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og rekrutteringsmuiigheder ~ Udarbejdelse af jobopslag i forhold til kvalifikationsønsker, opgavebeskrivelse m.v. ~ Oprette stillingsopslag i den fælles europæiske jobdatabase ~ Oprette stillingsopslag direkte i de nationale jobdatabaser ~ Hjælp til screening af indkomne ansøgninger ~ Vejledning om EU-forhold, formaliteter ved ind/udrejse, skat, bolig, sygesikring, social sikkerhed m.v. BETYDNING FOR DEN LEDIGE ~ Kan gratis tilmelde sig "My Eures" for jobsøgende ~ Oprette sit CVog gøre det tilgængeligt for alle registrerede arbejdsgivere og Eures-vejledere ~ Giver oplysning om leve- og arbejdsvilkår i de forskellige lande ~ Individuel rådgivning på Jobcentret / hos Eures-vejlederen ~ Kontakt det lokale Jobcenter ~ Se mere på eller ~ Henvend dig direkte til en af Eures-vejlederne, navnene findes på

4 FLEKSJOB ~ Gælder for personer med varigt nedsat arbejdsevne, mellem 18 og 65 år, uden mulighed for at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår ~ Må ikke modtage social pension ~ Kan tilbydes til ansatte, såvel som ledige ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, både med hensyn til opsigelse, barsel m.v. ~ Jobcentret afgør om betingelserne er opfyldt ~ De faglige organisationer skal inddrages ved fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Virksomheden udbetaler løn og modtager tilskud til overenskomstens mindsteløn med 1/2-delen eller 2/3-del af bruttolønnen ~ Tilskuddet ydes også til overenskomstbestemte udgifter som arbejdsgiverbidrag, ATP, pension m.v. ~ Tilskuddets størrelse afhænger af medarbejderens arbejdsevne og timetal ~ Ved sygdom gælder overenskomstens regler for løn under sygdom. ~ Der udbetales refusion fra 1. sygedag. Dog ikke både sygedagpenge og fleksjobrefusion for samme periode, men max det højeste beløb ~ OBS - ved udbetaling af løn under sygdom, betaler arbejdsgiveren forskellen mellem løn og sygedagpenge ~ Der tages skånehensyn i arbejdet ~ Medarbejderen modtager overenskomstmæssig løn ~ Der er ved ledighed mulighed for at få ledighedsydeise, i stedet for dagpenge ~ Der er mulighed for at få fleksydelse i stedet for efterløn HVAD GØR 11 ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

5 JOBNET > Findes på > Landets største jobportal med over 1 mio. besøgende om måneden > Henvender sig til både virksomheder og jobsøgende > Her findes landets største antal CV'ere > Her findes oplysninger om dit lokale Jobcenter > Her findes Jobcentrets elektroniske blanketter, samt vejledning i at udfylde disse HVAD BRUGES JOBNET TIL? > Information om gratis annoncering vedrørende ledige stillinger > CV-bank (alle ledige skal ligge sit CV på Jobnet) > Udsøgning af CV i forbindelse med rekruttering > Særlige lokale informationer om Jobcentret > Tilmelddin virksomhedsom brugerpå eller > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

6 '---- LØNTILSKUD ~ Der kan ydes løntilskud, når der ansættes ledige i virksomheden ~ Der skal være tale om udvidelse i forhold til de ordinært ansatte ~ De øvrige ansatte skal acceptere ansættelsen ~ Det overordnede formål er, at den ledige ansættes på normale vilkår ved løntilskudsperiodens udløb ~ Den ledige bliver opkvalificeret gennem optræning ~ Der kan suppleres med kurser o.lign. ~ Jobcentret kan helt eller delvist bevilge hjælp til kurser o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Får en medarbejder, som de selv oplærer i de beskrevne arbejdsfunktioner ~ Ansættelsesperioden skal være på mindst 12 måneder ~ Modtager løntilskud, hvis størrelse og periode vurderes individuelt ~ Ansættelsen sker på overenskomstmæssig løn og vilkår, indenfor området ~ Opsigelsesvarsel i henhold til gældende overenskomst Dog tidligst 14 dage efter, at arbejdsgiveren har givet Jobcentret meddelelse herom ~ Sikres overenskomstmæssig løn ~ Der udarbejdes en jobplan ~ Får mulighed for opkvalificering ~ Formålet er ordinær ansættelse efter løntilskudsperiodens udløb ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Læs mere på under "arbejdsgiver/fakta om jobcentrets tilbud" ~ For ledige dagpengemodtagere findes nødvendige blanketter på For private arbejdsgivere: AB250, ABO35,AF62A, AB420 For offentlige arbejdsgivere: AB250, ABO36,AF62A, AB 421

7 LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER (Skånejob) ~ Tilbydes personer, der modtager førtidspension ~ En stilling på særlige vilkår ~ Arbejdsfunktioner skal beskrives ~ Skånehensyn skal beskrives ~ Arbejdsopgaver og timetal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager ~ Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med de faglige organisationer ~ Løntilskuddet svarer til 1/2-delen af den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Dog højst 1/6-del af den lokale mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde ~ Udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag refunderes med samme andel som lønudgiften ~ Sygedagpengerefusion ved sygdom og barsel, hvis der arbejdes mere end 9 timers pr. uge ~ Mulighed for at oprette en 56 aftale (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Mulighed for delvis syge- / raskmelding ~ I visse tilfælde kan der ydes hjælp til arbejdsredskaber, kurser eller indretning af arbejdspladsen BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Giver mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og hermed til kolleger og virksomhed ~ Førtidspensionen bevares. Der kan dog ske modregning i pensionen, ved visse indtægtsgrænser ~ Timetal og skånehensyn tilrettelægges efter de behov den enkelte har ~ Kontakt Jobcentret i førtidspensionistens bopælskommune

8 MENTORORDNING ~ Frikøb af medarbejder eller køb af ekstern konsulent, til styrkelse af introduktion for nyansat medarbejder ~ Skal være afgørende for, at personen opnår ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud ~ Introduktionen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren normalt forventes at varetage ~ Kan bevilges til personer, der ansættes i ordinære stillinger, fleksjob, løntilskud, skånejob eller virksomhedspraktik ~ Kan ligeledes bevilges til ledige, der inden ansættelsen modtog arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp o.lign. BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Udpeger mentor blandt medarbejderne ~ I mindre virksomheder - med op til 10 ansatte - kan det være en ekstern konsulent ~ Kan ansøge Jobcentret om refusion af lønnen, til det timetal og den periode, der er aftalt ~ Der kan ydes økonomisk tilskud til uddannelse af mentor ~ Sikrer en optimal indslusning i virksomheden ~ Medarbejderen får den nødvendige tid og hjælp til indføring i det nye arbejdsområde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Ansøgningsblanket kan også hentes på (nr. AF90A)

9 PARTNERSKABSAFTALE ]obcenter ; > En nedskrevet samarbejdsaftale mellem virksomhed og Jobcenter > Fremmer indsatsen for at fastholde medarbejderen > En forebyggende indsats med fokus på fravær > Undgå at en sygemelding fører til f.eks. afskedigelse > Styrke den fælles indsats for medarbejderen > Frivillig for partnerne og baseret på dialog > Kan også omfatte integration af nye medarbejdere gennem f.eks. praktik > Fremmer samarbejdet mellem virksomhed og Jobcenter > Kan ikke tilsidesætte gældende eller kommende lovgivninger > Tager udgangspunkt i virksomhedens behov og ønsker > Sikrer en fast kontaktperson i Jobcentret > Aftalen kan indskrives i virksomhedens personalepolitik BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN > Sikrer en hurtig og ensartet betjening af alle ansatte > Giver øget fokus på og omsorg til den enkelte > Giver synlighed for alle ansatte om virksomhedens tiltag ved sygdom > Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune

10 PERSONLIG ASSISTANCE ~ For medarbejdere med et handicap der betyder, at der er brug for praktisk hjælp på arbejdet ~ Praktisk hjælp betyder, at det skal afklares, hvilken arbejdsmæssig betydning medarbejderens lidelse/handicap har ~ Egen læge skal beskrive handicappet ~ Gælder for medarbejdere, der arbejder på ordinære vilkår, i fleksjob, job med løntilskud og aftale baserede skånejob m.fl. ~ Selvstændige har også mulighed for personlig assistance ~ Mulighed for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Der kan ydes tilskud i op til 20 timer om ugen ~ Virksomheden får refusion ud fra den studentertimelønsats, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK / Staten. Jobcentret kan, ved krav om særlige kvalifikationer (f.eks. tegnsprogstolk), aftale løn herudover ~ Der kan benyttes en allerede ansat eller der kan ansættes en ny medarbejder som personlig assistent ~ Virksomheden udbetaler løn ~ Jobcentret refunderer beløbet hver 3. måned BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, på trods af helbredsmæssige problemer ~ Kan lette det daglige arbejde ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Handicapkonsulenten / sagsbehandleren administrerer ordningen og træffer afgørelse

11 REKRUTTERING > Jobcentret kan matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med ledige > Jobcentret kan hjælpe virksomheder med rekruttering, når de mangler arbejdskraft > Jobcentret har kontakt til mange ledige med mange forskellige kvalifikationer > Jobcentret har overblik over de forskellige job- og støttemuligheder, som findes BETYDNING FOR DEN LEDIGE > Kan få hjælp til at oprette virksomheden som bruger på > Kan få hjælp til at matche deres ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft > Kan få hjælp til annoncering på > Kan få hjælp til at finde relevante medarbejdere til de ledige stillinger > Kan få kvalificeret rådgivning omkring forskellige job- og støttemuligheder > Får synliggjort deres faglige- og personlige kompetencer, via CV på nettet > Får hjælp med kontakten til virksomhederne > Ledige som har fysiske, psykiske eller sociale problemer, får hjælp til at afdække og udvikle deres kompetencer, med henblik på opkvalificering > Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan fastholde eller få job på ordinære vilkår, får råd- og vejledning omkring de støttemuligheder, som findes > > Kontakt det lokale Jobcenter Se mere på

12 RUNDBORDSSAMTALER ~ Anvendes ofte i forbindelse med sygemeldte medarbejdere eller hvor medarbejderen er i risiko for at miste arbejdet på grund af helbredsmæssige problemer ~ Jobcentrets sagsbehandler og virksomhedskonsulent kan deltage ~ Tillids- og sikkerhedsrepræsentant bør altid deltage ~ Formålet er en koordineret indsats, som sikrer medarbejderen de bedst mulige betingelser i forhold til fastholdelse, forebyggelse og hurtig afklaring ~ Viser omsorg for den enkelte medarbejder ~ øger chancen for at fastholde en værdifuld medarbejder ~ Forbedrer det psykiske arbejdsmiljø ~ Er med til at sikre at problemerne løses hurtigst muligt ~ Der laves en koordineret indsats, hvor ansvaret fordeles i det fortsatte forløb ~ Kan være en del af personalepolitikken for at nedbringe sygefravær BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Skal give sit samtykke ~ Bevarer tilknytningen til arbejdspladsen ~ Får mulighed for at beskrive sin situation og sine problemer ~ Får hurtig hjælp til løsning af problemerne ~ Der laves en plan for det videre forløb og det bliver afklaret, hvem der gør hvad ~ Et fælles overblik kan gøre det lettere at finde de bedste løsninger ~ Man føler sig ikke alene med problemerne ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

13 "'"---- VIRKSOMHEDSPRAKTIK ~ En ulønnet foranstaltning ~ Kan anvendes af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på efterfølgende ansættelse ~ Kan anvendes af sygemeldte, for afklaring af ressourcer ~ Kan anvendes som afprøvning forud for virksomhedsrevalidering ~ Varighed og formål aftales individuelt ~ Praktikanten er forsikret via Jobcentret i den aftalte periode ~ Jobcentret godkender aftalen og sikrer det administrative arbejde ~ Antallet af praktikanter skal ses i forhold til antallet af ordinært ansatte ~ Får en ekstra medarbejder, til oplæring og afklaring, i den aftalte periode ~ Introducerer praktikanten i de aftalte arbejdsopgaver ~ Stiller ressourcer til rådighed for såvel praktikant som Jobcenter ~ Deltager i opfølgningssamtaler med Jobcenterets medarbejder ~ Virksomhed og medarbejder får mulighed for at se hinanden an, inden en eventuel ansættelse BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Den sygemeldte -får afklaret sine ressourcer og muligheder ~ Den ledige - får eventuelt mulighed for ordinært job eller job med løntilskud efter praktikperioden ~ Den ledige som søger læreplads/voksenlæreplads - får mulighed for at prøve faget ~ Revalidenden - får mulighed for at blive optrænet og afprøve forskellige jobområder ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune eller ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsskema findes på

14 -- VI RKSOM H E DSREV ALI DE RI NG ~ Erhvervsrettede tiltag og økonomisk hjælp der kan bidrage til, at en medarbejder fastholdes i job eller at ledige kommer ind på arbejdsmarkedet ~ Tilbydes medarbejdere og ledige med begrænsning i arbejdsevnen der bevirker, at de ikke er i stand til at varetage hidtidigt arbejde ~ Kan foregå på hidtidig arbejdsplads eller i anden virksomhed ~ Medarbejdere kan omplaceres til andet arbejde ~ Ofte startes med forrevalidering eller praktik, hvor ressourcer og barrierer afklares. Ligesom det afklares, om man opfylder betingelserne for virksomhedsrevalidering BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ For oplæring i virksomheden ydes der kompensation via løntilskud ~ Løntilskuddets størrelse og periode aftales individuelt ~ Mulighed for at fastholde en medarbejder, som ikke længere kan varetage hidtidigt arbejde på grund af sygdom, ulykke o.lign. ~ Mulighed for at indsluse ny medarbejder på arbejdspladsen ~ Mulighed for at få betalt relevante kurser o.lign. ~ Mulighed for ledige for at opnå opkvalificering og kompetencer ~ Mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, i nye arbejdsfunktioner ~ Mulighed for eventuel omplacering og optræning i anden virksomhed ~ Mulighed for deltagelse i relevante kurser, som sikrer optimal omskoling ~ Der udbetales som minimum fagets mindsteløn ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune

15 VOKSENLÆRLING ~ Personen skal være fyldt 25 år ~ Der kan gives tilskud til voksenlærlinge indenfor områder, der fremgår af positivlisten ~ Der kan som udgangspunkt, ikke gives tilskud til voksenlærling indenfor uddannelsesområder, hvor der er elever i skolepraktik. Jobcentret kan dog give dispensation i særlige tilfælde ~ Virksomheden skal godkendes som praktiksted og skal indgå uddannelsesaftale med den kommende voksenlærling. Begge dele i samarbejde med den relevante erhvervsskole, som også skal godkende uddannelsesaftalen. ~ Ansøgningen indgives til Jobcentret senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse ~ Jobcentret bevilger og udbetaler tilskuddet BETYDNING FOR VOKSENLÆRLINGEN I ELEVEN ~ Virksomheden kan få et tilskud til ~ lønnen de første 2% år ~ Mulighed for at få en uddannelse, I skoleperioder kan virksomheden selvom man er ude over den få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes normale uddannelsesalder Elevrefusion). ~ Mulighed for at få afkortet ~ Ordningen administreres af ATPhuset, uddannelsestiden, hvis man har som kan kontaktes på tlf. relevant erhvervserfaring eller se nærmere på ~ Der udbetales voksenløn under under "erhvervssikring" uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært indenfor området ~ Kontakt Jobcentret i virksomhedens bopælskommune ~ Ansøgningsblanketten kan fås hos Jobcentret eller på ~ Se en oversigt over voksenerhvervsuddannelser på

16 56 AFTALE (refusion fra 1. sygedag ved kronisk sygdom) ~ Iværksættes ved langvarig eller kronisk lidelse, med forhøjet risiko for mindst ti sygefraværsdage indenforet år ~ Skal aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder ~ Gælder i 2 år ~ Kan fornyes, hvis medarbejderen har haft fravær i mindst 10 dage indenfor det sidste år, på grund af den lidelse, som aftalen omhandler ~ Kan også gives til f.eks. langvarige behandlinger, som fertilitetsbehandlinger ~ Gælder alle typer ansættelser ~ Modtager sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis medarbejderens fravær skyldes den sygdom, som aftalen omhandler BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN ~ Sikrer større tryghed i ansættelsen, selvom man får en øget fraværsrisiko ~ Alle har mulighed for at indgå en 56 aftale, uanset om de får løn eller sygedagpenge ~ Det er overenskomsten der bestemmer, om medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom ~ Kontakt Jobcentret i medarbejderens bopælskommune ~ Jobcentret fremsender blanket til udfyldelse, som skal returneres til Jobcentret ~ Jobcentret rekvirerer lægeattest fra medarbejderens egen læge ~ Jobcentret giver svar til både virksomhed og medarbejder, om aftalen kan godkendes

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere