samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)"

Transkript

1 Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Belægninger (BEL-GEN) Side 2 af 33 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING Vejdirektoratet Entrepriserne (Delaftalerne) Udbudsmaterialets opbygning Entreprisernes omfang Entreprisernes løbetid BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Udbudsbekendtgørelse Gyldighed Tilbudsgrundlag Tilbudsfasen Enkeltstående og samlede tilbud Alternative tilbud Forbehold Vedståelse Fejl i tilbudslisten BESTEMMELSER OM TILBUD Tilbuddets form og indhold Tilbudssprog Tilbudsbrev Tilbudsgivers organisering Tilbudslisten og tilbudssamlelisten Tro og love-erklæring Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Krav til egnethed ved tilbud på flere entrepriser BESTEMMELSER OM TILDELING Kontrol for egnethed og konditionsmæssighed Tildeling af entreprisekontrakter BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE Samlet overdragelse af flere entrepriser Indgåelse af kontrakt Dokumentation efter kontrahering Afholdelse af opstartworkshop Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 Belægninger (BEL-GEN) Side 3 af OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ og KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Bilag Bilag 1.1 Fagområdet asfaltarbejder (BEL-AS) Bilag 1.2 Fagområdet kørebaneafmærkning (BEL-KA) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

5 Belægninger (BEL-GEN) Side 4 af ORIENTERING Samlet vedligeholdsudbud 2013 er et offentligt udbud uden indledende prækvalifikation, som består af ca. 100 entrepriser (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet delaftaler) inden for følgende hovedområder: Belægninger (BEL) Bygværker (BYG) På Vejdirektoratets leverandørportal for Samlet vedligeholdsudbud 2013 findes udbudsmateriale for samtlige entrepriser, samt en række dokumenter med orientering om udbuddet. 1.1 VEJDIREKTORATET Entrepriserne udbydes af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Som medordregivere indgår: Den selvejende institution Limfjordsbroen, ved Aalborg Kommune vedr. slidlagsudskiftning samt skibsstødsikring af Limfjordsbroen. I det følgende benyttes om ordregiver og medordregiver i fællesskab enten betegnelsen Vejdirektoratet, VD eller bygherren, mens de bydende og den virksomhed, der senere indgås aftale med, benævnes tilbudsgiver, entreprenør eller virksomhed. Vejdirektoratets driftsdivision er organiseret i 3 områder: Norddanmark Syddanmark Østdanmark (ND) (SD) (OD) som vist på efterfølgende kort.

6 Belægninger (BEL-GEN) Side 5 af 33 Statsvejen på Bornholm indgår ikke i udbuddet.

7 Belægninger (BEL-GEN) Side 6 af ENTREPRISERNE (DELAFTALERNE) Vejdirektoratet udbyder ved Samlet vedligeholdsudbud 2013 de i efterfølgende skema anførte entrepriser. Områderne Norddanmark (ND) og Østdanmark (OD) er for hovedområdet BEL, underinddelt i 2 geografiske udbudsområder ND-N og ND-S. Områderne Norddanmark (ND) og Syddanmark (SD) er for fagområdet BYG-BTV samlet til et udbudsområde kaldet Vestdanmark (VSTD). Entrepriserne vil, bortset fra mindre grænsekorrektioner, alle være beliggende inden for et enkelt udbudsområde. Hovedområde Fagområde Udbudsområder (antal entrepriser/delaftaler) ND SD OD BEL AS Asfaltarbejder BEL KA Kørebaneafmærkning BYG AV Vedligehold af almindelige bygværker BYG BTV Broteknisk vedligehold 1 1 BYG SV Vedligehold af store bygværker Skemaet viser udbudsområderne for hvert fagområde, samt antallet af entrepriser i hvert udbudsområde. Et udbudsområde kan således omfatte en del af et område eller kombinationen af 2 områder.

8 Belægninger (BEL-GEN) Side 7 af UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING Figuren nedenfor viser en oversigt over de generelle dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte entrepriser: UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI Udbudsbekendtgørelse (UBK) Styring og samarbejde (AAB- og SAB-SOS) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Arbejdsbeskrivelser (AAB- og SAB) Tilbudslister (TBL) JURA Entreprisekontrakt (EK) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Tilbudssamlelisten Særlige betingelser (SB) Almindelige betingelser (AB 92) Til de generelle dokumenter vil der kunne være knyttet flere bilag. Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Udbudsbekendtgørelse (UBK) og omhandler grundlaget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten. Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92 Særlige betingelser har grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser specifikke for den enkelte entreprise. Særlig og almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (AAB- og SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, bygherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af.

9 Belægninger (BEL-GEN) Side 8 af 33 Særlige og almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB) indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser specifikt for det enkelte fagområde. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen og afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter. Tilbudssamlelisten (TBSL) indeholder entreprenørens tilbud på hver enkelt entreprise, samt samlede tilbud på flere entrepriser med angivelse af rabatter mv. ved samlet tilbud. 1.4 ENTREPRISERNES OMFANG Omfanget af de enkelte entrepriser fremgår af Bilag 1 til BUT, hvor omfang samt øvrige specifikke oplysninger om egnethedskriterier mv. er anført. 1.5 ENTREPRISERNES LØBETID Entrepriserne inden for hovedområde BEL skal gennemføres i perioden 2014 til og med 2017, som nærmere anført i entreprisekontrakten (EK). Entrepriser med "2014" i entreprisenavnet skal dog færdiggøres i 2014.

10 Belægninger (BEL-GEN) Side 9 af BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Samlet vedligeholdsudbud 2013 omfatter alle de entrepriser som er angivet i Vejdirektoratets udbudsbekendtgørelse for "Samlet vedligeholdsudbud 2013", jf. afsnit 2.1. Samlet vedligeholdsudbud 2013 udbydes for en 4-årig periode under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Tilbudsgiverne kan give tilbud på alle entrepriser, hvortil tilbudsgiverne opfylder krav om økonomisk og finansiel formåen hhv. teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiverne kan tilbyde rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser, jf. afsnit 2.5, og tildelingen vil ske samlet for alle entrepriser til det samlet set laveste tilbud for alle entrepriser, jf. afsnit 4.2. For at undgå at en tilbudsgiver eller gruppe af forbundne tilbudsgivere/selskaber får overdraget hovedparten af arbejder for Vejdirektoratet indenfor et af nedennævnte fagområder, vil en tilbudsgiver eller ovennævnte gruppe af tilbudsgivere maksimalt kunne få overdraget entrepriser inden for hvert fagområde for følgende samlede tilbudssum (jf. afsnit 2.5 og afsnit 4.2): 240 mio. kr. for fagområdet BYG-SV (vedligehold af store bygværker) 240 mio. kr. for fagområdet BYG-AV (vedligehold af almindelige bygværker). Til reglen knyttes følgende supplerende regler: Ved beregning af den samlede tilbudssum benyttes de afgivne tilbudspriser uden rabat. Entreprisen SV-OD-LYNG-SPU indgår ikke i "Vedligehold af store bygværker" ved brug af denne regel. Ved forbundne selskaber forstås selskaber, der ultimativt er underlagt bestemmende indflydelse (bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger, jf. herom selskabslovens 7) fra samme person/samme moderselskab. Forbundne selskaber vil således ved denne regel blive betragtet som én tilbudsgiver. Såfremt en tilbudsgiver eller et forbundet selskab, jf. reglen ovenfor optræder som underentreprenør i et andet selskabs tilbud, medregnes denne entreprises værdi i den samlede tilbudssum, såfremt tilbudsgiveren (som underentreprenør) i dette tilbud skønnes at skulle udføre over 67 % af entreprisens værdi. 2.1 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vejdirektoratet har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om "Vedligeholdelse af hovedveje" (CPV-nummer ) ved fremsendelse til Den Europæiske Unions Tidende den 30. august Udbudsbekendtgørelsen er ligeledes offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal: Leverandørportalen Samlet vedligeholdsudbud 2013 ( Alt udbudsmateriale er fra den 3. september 2013 tilgængeligt på Vejdirektoratets leverandørportal.

11 Belægninger (BEL-GEN) Side 10 af GYLDIGHED Denne BUT omfatter entrepriserne indenfor hovedområdet Belægninger (BEL) De enkelte entrepriser inden for dette hovedområde er navngivet i efterfølgende skema: Fagområde Entreprisebetegnelse Udbudsområde Asfaltarbejder AS-ND-N Norddanmark Nord AS-ND-N AS-ND-S Norddanmark Syd AS-ND-S AS-ND-S AS-SD Syddanmark AS-SD AS-SD AS-OD-H Østdanmark Hovedstaden AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-Sj Østdanmark Sjælland AS-OD-Sj AS-OD-Sj Kørebaneafmærkning KA-ND-N Norddanmark Nord KA-ND-S Norddanmark Syd KA-SD Syddanmark KA-OD-H Østdanmark Hovedstaden KA-OD-Sj Østdanmark Sjælland

12 Belægninger (BEL-GEN) Side 11 af 33 Udbudsområder i hovedområde BEL

13 Belægninger (BEL-GEN) Side 12 af TILBUDSGRUNDLAG Tilbud afgives på følgende grundlag, jf. nærmere den i pkt. 2.1 omtalte leverandørportal: Eventuelle rettelsesblade udarbejdet i tilbudsfasen, jf. afsnit 2.4 Tilbudsfasen Disse, med tilhørende bilag. Entreprisekontrakt for hver entreprise med de i entreprisekontrakten anførte supplerende dokumenter med bilag, som SB, SAB m.fl., som disse er gjort tilgængelige på leverandørportalen. Tilbudslisten. 2.4 TILBUDSFASEN Alle spørgsmål og henvendelser vedrørende tilbuddet skal ske pr. til Alle henvendelser og spørgsmål (i anonymiseret form) samt svar herpå vil blive lagt på Vejdirektoratets leverandørportal. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende vil blive lagt på leverandørportalen, såfremt spørgsmål eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring eller supplering af udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der modtages senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at lægge svar på leverandørportalen senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende lægges på leverandørportalen senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Vejdirektoratet forudsætter, at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Vejdirektoratet vil for entrepriserne/delopgaverne "BYG-AV Vedligehold af almindelige bygværker" give tilbudsgiverne adgang til Vejdirektoratets broarkiv på "Danbroweb.dk". Tilbudsgiverne skal for oprettelse af midlertidig brugeradgang og brugernavn rette henvendelse til Vejdirektoratet vil for entrepriserne/delopgaverne "BYG-SV Vedligehold af store bygværker" afholde besigtigelser i tilbudsfasen. Oplysning om besigtigelser vil blive givet på leverandørportalen. Vejdirektoratet vil i starten af tilbudsfasen afholde et kombineret orienterings- og spørgemøde. Oplysning om tid og sted vil blive givet på leverandørportalen.

14 Belægninger (BEL-GEN) Side 13 af ENKELTSTÅENDE OG SAMLEDE TILBUD Enkeltstående tilbud på en eller flere entrepriser Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller flere af entrepriserne omfattet af Samlet vedligeholdsudbud 2013, jf. afsnit 1.2. Dette sker ved at udfylde en tilbudsliste for hver af de pågældende entrepriser og at overføre tilbudssummerne til tilbudssamlelisten, jf. afsnit 3.5. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiver ønsker at overtage, ved på tilbudssamlelisten at anføre en maksimal årlig beregnet kontraktsum der ønskes overtaget entrepriser for pr. år. Ved opgørelse af den tildelte årlige beregnede kontraktsum, beregnes summen med udgangspunkt i entreprenørens tilbud og den i tilbudslisten anførte procentuelle fordeling mellem årene for hver entreprise. Entreprenørens evt. tilbudte rabatter indgår ikke i denne beregning. Samlet tilbud på flere entrepriser med rabat Tilbudsgiver kan supplere sine enkelttilbud ved at afgive samlet tilbud på en kombination af flere entrepriser, og herved give rabat for samlet overtagelse af flere entrepriser. Det er en forudsætning for afgivelse af samlet tilbud, at der samtidigt afgives enkeltstående tilbud på de entrepriser, der indgår i det samlede tilbud. Tilbudsgiver kan afgive samlet tilbud på flere forskellige kombinationer af entrepriser, lige så mange som tilbudsgiver kan forestille sig. Tilbudsgiver vil aldrig kunne få overdraget flere entrepriser eller kombinationer af entrepriser end svarende til den beregnede maksimale kontraktsum pr. år før indregning af evt. rabatter for samlet overdragelse som tilbudsgiver har anført på tilbudssamlelisten. Ved opgørelse af den tildelte beregnede årlige kontraktsum, beregnes summen med udgangspunkt i entreprenørens tilbud og den i tilbudslisten anførte procentuelle fordeling mellem årene for hver entreprise. Entreprenørens tilbudte rabatter indgår ikke i denne beregning. Begrænsninger i adgangen til at afgive samlet tilbud på flere entrepriser Der modtages ikke samlet tilbud med en rabat større end 20 %. På tilbudssamlelisten må der således ikke anføres en rabatsats på over 20 %. Når der afgives et samlet tilbud med rabat, er dette at forstå som ét tilbud på alle de omfattede entrepriser. Rabatten vedrører ved tilbudsafgivelsen således ikke den enkelte entreprise, men det samlede tilbud, jf. afsnit 3.5. Der modtages ikke samlet tilbud, hvor den beregnede årlige kontraktsum overstiger tilbudsgivers økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen og afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen. Til beregning af de samlede tilbuds fordeling over årene benyttes samme metode som nævnt ovenfor. Der modtages ikke samlet tilbud, fra en tilbudsgiver, hvor der inden for et af følgende fagområder indgår entrepriser for en samlet tilbudssum før beregning af rabat på: 240 mio. kr. for fagområdet BYG-SV (vedligehold af store bygværker) 240 mio. kr. for fagområdet BYG-AV (vedligehold af almindelige bygværker). Ved beregning af/kontrol for denne begrænsning medregnes entreprisen SV-OD-LYNG-SPU ikke i fagområdet "Vedligehold af store bygværker.

15 Belægninger (BEL-GEN) Side 14 af ALTERNATIVE TILBUD Der modtages ikke alternative tilbud. 2.7 FORBEHOLD Grundlæggende udbudsbetingelser Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser og krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende udbudsbetingelser og krav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige. I tilfælde af usikkerhed med hensyn til, om et påtænkt forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til inden tilbudsafgivelsen at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.4. Det skal bemærkes, at organisationernes standardforbehold kan indeholde forbehold vedr. prisreguleringer og betaling for vinterforanstaltninger, hvilke forhold er eksempler på grundlæggende udbudsbetingelser og krav. Et tilbud med et sådant forbehold vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Ved forbehold skal tilbudsgiver klart angive, hvad der tages forbehold overfor og anføre, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af Vejdirektoratet, dog ikke forbehold over for grundlæggende udbudsbetingelser og krav der, som anført ovenfor, vil medføre forkastelse af tilbuddet. Ved kapitalisering menes, at der vil blive foretaget en saglig/realistisk prissætning af forbeholdets betydning, så det sikres, at den pågældende tilbudsgiver ikke opnår en økonomisk fordel ved forbeholdet, og at der således skabes sikkerhed for, at tilbuddet med forbehold bliver sammenligneligt med tilbud, der ikke indeholder forbehold. Såfremt Vejdirektoratet ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. 2.8 VEDSTÅELSE Vedståelsesfristen er 6 måneder fra licitationsdagen. Vedståelsen ophører inden for denne frist ikke ved meddelelse om tildeling, men først når kontrakten er indgået. 2.9 FEJL I TILBUDSLISTEN Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på tilbudssamlelisten vil det være tilbudssummen anført på tilbudssamlelisten der er gældende. Såfremt en tilbudsgiver har anført enkelttilbud <0> eller <blank> i tilbudssamlelisten ud for en entreprise, men samtidigt ved et "JA" har angivet, at entreprisen indgår i et samlet tilbud, vil dette ikke gøre tilbuddet

16 Belægninger (BEL-GEN) Side 15 af 33 ugyldigt, idet det samlede tilbud vil blive accepteret, men uden at den pågældende entreprise (altså den hvor prisen mangler) indgår, og under opretholdelse af den tilbudte rabatprocent.

17 Belægninger (BEL-GEN) Side 16 af BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 TILBUDDETS FORM OG INDHOLD Tilbud bedes mærket: Vejdirektoratet, Tilbud på Samlet vedligeholdsudbud 2013, med angivelse af de hovedområder tilbuddet omfatter. De medfølgende tilbudslabels bedes benyttet, således at der anvendes 1 label for hvert hovedområde tilbuddet omfatter. Alt tilbudsmateriale bedes mærket med tilbudsgivers navn. Tilbuddet skal indeholde: Tilbudsbrev, jf. afsnit 3.3 Tilbudsbrev Udfyldt tilbudssamleliste Udfyldte tilbudslister Oplysninger om tilbudsgivers organisering, jf. afsnit 3.4 Tilbudsgivers organisering Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav, jf. BUT, afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen og bilag 1 Oplysninger om teknisk kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav jf. afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen og bilag 1. Tilbuddet afleveres i en original elektronisk udgave og en papirudgave. Såfremt der er modstrid mellem disse udgaver, gælder den elektroniske excel-udgave. Den elektroniske udgave skal bestå af: én tilbudssamleliste med tilhørende tilbudslister (vedlagt som excel-filer) det samlede tilbud (inkl. tilbudssamlelisten og tilbudslisterne) vedlagt som én pdf-fil. Excel-filerne bedes navngivet ved at tilføje tilbudsgivers firmanavn/forkortelse i starten af navnet på de fremlagte tilbudslistefiler, fx: [XXXXX]-TBSL-GEN for tilbudssamlelisten og [XXXXX]-TBL-BEL-AS-ND-N for en asfalttilbudsliste. Pdf-filen bedes navngivet [XXXXX]-Samlet vedligeholdsudbud 2013.pdf. Pdf-filen og papirudgaven bedes organiseret med en dokumentrækkefølge som angivet under tilbuddets indhold. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Tilbudsgiverne opfordres derfor til omhyggeligt at sikre sig, at de krævede dokumenter og oplysninger vedlægges og er i orden. Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene senest den 15. januar 2014, klokken i lokale nr. 3.

18 Belægninger (BEL-GEN) Side 17 af 33 Der modtages ikke elektronisk fremsendte tilbud. Fremsendes tilbud som post eller med bud, skal det være modtaget i receptionen på ovennævnte adresse senest tilbudsdagen kl. 9:45. Åbning af tilbuddene vil ske i overværelse af max. 1 repræsentant fra hver af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Der vil for alle tilbud blive læst priser op på alle enkelttilbud samt oplysning om evt. forbehold. Det vil blive oplyst om tilbuddet omfatter samlede tilbud med rabatter. Samlede tilbud vil ikke blive læst op. Der vil snarest efter licitationen blive offentliggjort en oversigt over samtlige modtagne enkelttilbud, samlede tilbud med rabatter samt de eventuelle begrænsninger som tilbudsgiverne har anført for den samlede entreprisesum, der ønskes indgået aftale om. 3.2 TILBUDSSPROG Tilbud skal afgives på dansk. Følgende dokumenter kan afgives på eller indeholde oplysninger på dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk: Dokumenter med oplysninger vedr. økonomisk og finansiel formåen Dokumenter med oplysning om teknisk og faglig formåen. 3.3 TILBUDSBREV I tilbudsbrevet angives: kontaktperson vedr. tilbuddet hvortil ordregivers underretning kan sendes om der til tilbuddet er knyttet forbehold (se pkt. 2.7 om konsekvensen af forbehold) at tilbud er afgivet med de i tilbudssamlelisten oplyste priser, på enkelttilbud, samlede tilbud med rabatter og begrænsninger at tilbudsgivers underskrift på tilbudsbrevet tillige omfatter alle tilhørende tilbudslister og oplysningsskemaer. 3.4 TILBUDSGIVERS ORGANISERING Tilbud kan afgives af: en enkelt virksomhed uden navngivne underentreprenører en enkelt virksomhed med navngivne underentreprenører flere virksomheder i forening (konsortium) uden navngivne underentreprenører. flere virksomheder i forening (konsortium) med navngivne underentreprenører. En virksomhed kan indgå i flere konsortier samt være underentreprenør til flere tilbudsgivere.

19 Belægninger (BEL-GEN) Side 18 af 33 En tilbudsgiver kan, efter tilbuddets afgivelse, og inden kontraktens underskrivelse, efter Vejdirektoratets godkendelse, overdrage kontraktforpligtelsen til et 100 % ejet datterselskab, såfremt dette får tilført egenkapital som krævet under "økonomisk og finansiel formåen" (alternativt en moderselskabshæftelse) samt selv eller med underentreprenører opfylder kravene til "teknisk og faglig formåen". Tilbudsgiver angiver på et bilag til tilbudsbrevet, hvorledes tilbudsgiver er organiseret. 3.5 TILBUDSLISTEN OG TILBUDSSAMLELISTEN Tilbudslister og tilbudssamlelister udleveres såvel som pdf-filer som på excel-regneark. Vejdirektoratet har indarbejdet regne- og filtreringsfunktioner i regnearkene, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. konstaterede fejl i Vejdirektoratets regne- og filtreringsfunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. Tilbudsgiverne anbefales selv at tjekke funktionerne. Tilbudslisten er udformet som en tilbudsliste for hver enkelt entreprise. Tilbudsgiveren skal udfylde tilbudslisten i sin helhed, for hver entreprise han ønsker at afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal overføre sine tilbud til tilbudssamlelisten. Såfremt tilbudsgiver ønsker at give rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser, skal tilbudsgiver udfylde tilbudssamlelisten med et "JA" ud for de entrepriser der indgår i et samlet tilbud (kombination) og en til tilbuddet hørende rabatprocent. Det er ikke tilladt at angive en rabat på over 20 % for samlet overdragelse af flere entrepriser. Ved tildelingen vil et samlet tilbud som omfatter flere entrepriser blive behandlet som et enkelt tilbud med én pris. Rabatten fordeles således ikke forholdsvist på de enkelte entrepriser under tildelingen, jf. afsnit 2.5. Ved kontraheringen bringes den tilbudte rabatprocent til anvendelse på hver enkelt entreprise, idet alle udbetalinger baseret på tilbudslistens priser fradrages den tilbudte rabatprocent. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere entrepriser end han ønsker at indgå kontrakt om (jf. BUT afsnit 2.5 og TBSL), anfører tilbudsgiver på tilbudssamlelisten den maksimale årlige beregnede kontraktsum inden for hvert hovedområde og den maksimale årlige beregnede kontraktsum samlet for hele vedligeholdsudbuddet, der ønskes indgået kontrakt om. Ved opgørelse af den tildelte årlige kontraktsum, beregnes summen med udgangspunkt i entreprenørens tilbud og den i tilbudslisten anførte procentuelle fordeling mellem årene for hver entreprise. Entreprenørens tilbudte rabatter indgår ikke i denne beregning jf. afsnit 2.5. En tilbudsgiver vil kunne få overdraget flere af de på tilbudssamlelisten anførte enkelttilbud (entrepriser) og samlede tilbud (kombinationer af entrepriser), såfremt de ligger inden for tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen samt indenfor den på tilbudssamlelisten anførte ønskede økonomiske begrænsning. Tilbudsgiver behøver således ikke anføre samlede tilbud, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at give rabat for samlet overdragelse.

20 Belægninger (BEL-GEN) Side 19 af TRO OG LOVE-ERKLÆRING Tilbudsgiver erklærer i Tilbudsbrevet (TBB) hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. Hvis tilbuddet afgives af flere virksomheder i forening (et konsortium), skal erklæringen, der afgives ved underskrift på TBB, afgives for hver enkelt af de deltagende virksomheder i konsortiet. 3.7 ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om sin økonomiske og finansielle formåen. Oplysningerne afgives på bilag Skema 2 til tilbudsbrev. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk og finansiel formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring underskrevet af de(n) støttende virksomhed(er) (fx moderselskab, underentreprenør eller lignende) eller anden dokumentation, der underbygger, at støttende virksomhed(er) vil stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Egenkapital Tilbudsgiver vedlægger oplysning om sin egenkapital iht. senest disponible regnskabsår. Tilbudsgivers egenkapital skal opfylde de i BUT bilag 1 afsnit 3.7 "Egenkapital" anførte krav. Er tilbudsgiver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (IS) skal egenkapital dokumenteres ved en vedlagt erklæring om opgørelse af egenkapital for ejeren hhv. samtlige interessenter, afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen afgives i henhold til Trafikstyrelsens "Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring" af januar Skema hertil er vedlagt i det vejledende notat Krav til egenkapital 3.8 TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger de i Bilag 1 afsnit 3.8 krævede oplysninger om sin tekniske og faglige formåen. Oplysningerne skal afgives på bilaget Skema 2 til tilbudsbrevet. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af teknisk og faglig formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.

21 Belægninger (BEL-GEN) Side 20 af 33 Tilbudsgiver skal opfylde de mindstekrav til teknisk og faglig formåen, der fremgår af Bilag 1 afsnit KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER For overdragelse af flere entrepriser beregnes kravene til entreprenørens formåen/egnethed for hvert kalenderår i perioden Kravene til økonomisk og finansiel formåen samt til omfang af referencer beregnes på grundlag af kravene for hver entreprise vægtet med procentdelen anført i TBSL for hvert enkelt år. Kravene beregnes på følgende måde. For overdragelse af flere entrepriser inden for ét fagområde skal de samlede krav til tilbudsgivers: økonomiske og finansielle formåen beregnes af summen af de vægtede krav til hver enkelt entreprise omfang af referencer opfylde summen af de vægtede krave for de enkelte entrepriser tekniske kapacitet og faglige formåen i øvrigt opfylde kravene for den største entreprise, beregnet på grundlag af tilbudsgivers tilbudspris uden rabat. For overdragelse af flere entrepriser inden for forskellige fagområder skal kravene til tilbudsgivers: økonomiske og finansielle formåen beregnes af summen af de vægtede krav til hver enkelt entreprise omfang af referencer opfylde kravene til hvert fagområde for sig tekniske kapacitet og faglige formåen i øvrigt opfylde kravene for den største entreprise inden for hvert fagområde, beregnet på grundlag af tilbudsgivers tilbudspris uden rabat. Der vil på Vejdirektoratets leverandørportal under det enkelte udbud i feltet "Rapporter" være givet eksempler på dette.

22 Belægninger (BEL-GEN) Side 21 af BESTEMMELSER OM TILDELING 4.1 KONTROL FOR EGNETHED OG KONDITIONSMÆSSIGHED Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om den krævede dokumentation foreligger. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om mindstekrav til egnethed er opfyldt. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Vejdirektoratet vil herudover forbeholde sig ret til at udelukke de tilbudsgivere der er omfattet af "Udbudsdirektivets" artikel 45 stk. 2 vedr. udelukkelse af en økonomisk aktør. 4.2 TILDELING AF ENTREPRISEKONTRAKTER Tildelingskriteriet er laveste pris. Ved laveste pris forstås den kombination af alle tilbud, afgivet ved Samlet vedligeholdsudbud 2013, jf. afsnit 2.5, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. Det forhold, at en tilbudsgiver isoleret set har afgivet den laveste pris på én given entreprise, er derfor ikke ensbetydende med, at tilbudsgiveren vil blive tildelt den pågældende entreprise. Indregning af rabat Et samlet tilbud er ét tilbud med én pris. Derfor foretages fradrag for rabat i summen af priserne på de af tilbuddet omfattede entrepriser. Afgives der både enkelttilbud og et eller flere samlede tilbud, beregnes rabatten for hvert samlet tilbud for sig, og enkelttilbuddene påvirkes ikke af rabat. Anvendelse af tildelingsmodellen Tildelingen vil blive gennemført ved hjælp af en elektronisk regnemodel, som beregner hvilken kombination af de afgivne tilbud, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. På Vejdirektoratets leverandørportal vil man under det enkelte udbud i feltet "Rapporter" kunne læse nærmere om, samt se eksempler på tildelingsmetoden. Tildelingsberegningen sker efter følgende regler: Prisen på samtlige samlede tilbud beregnes. Den samlede pris for mulige kombinationer af tilbud beregnes. En mulig kombination af tilbud: o skal indeholde alle entrepriser o hver entreprise må kun indgå én gang

23 Belægninger (BEL-GEN) Side 22 af 33 o der må maksimalt indgå entrepriser fra en og samme tilbudsgiver eller gruppe af forbundne tilbudsgivere (jf. afsnit 2.) inden for hvert af følgende fagområder for en samlet tilbudssum før beregning af evt. rabat på: 240 mio. kr. for fagområdet BYG-SV (vedligehold af store bygværker) (begrænset som anført i afsnit 2.) 240 mio. kr. for fagområdet BYG-AV (vedligehold af almindelige bygværker). Kombinationer, der ikke opfylder ovenstående krav udgår. Kombinationer hvor en tilbudsgivers egnethedskrav eller ønskede maksimale årlige beregnede kontraktsum overstiges blot et enkelt år hvilket fx kan ske, når der indgår mere end et tilbud hhv. samlet tilbud fra samme entreprenør i kombinationen udgår. Den kombination der har den laveste pris findes. Såfremt to eller flere kombinationer har den samme laveste pris (målt i hele kroner), vælges den vindende kombination ved lodtrækning. Lodtrækningen gennemføres af Vejdirektoratets rådgiver Kammeradvokaten. Oplysning om forbundne selskaber Vejdirektoratet vil umiddelbart efter at de modtagne tilbud er offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal anmode tilbudsgiver om at oplyse hvilke selskaber blandt de offentliggjorte tilbudsgivere og oplyste underentreprenører tilbudsgiver er forbundet med (jf. afsnit 2.). Denne oplysning skal afgives inden 7 dage efter Vejdirektoratets anmodning, for at tildelingsberegningen kan påbegyndes. Delannullation (annullation af entrepriser/delaftaler) Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at annullere hele det gennemførte udbud eller annullere en eller flere af de udbudte entrepriser (delaftaler), såfremt en sådan annullation er sagligt begrundet. Såfremt alene enkelte eller flere entrepriser annulleres, vil Vejdirektoratet gennemføre tildelingen blandt de ikke annullerede entrepriser. Vejdirektoratet vil således, hvis det samlede budget overskrides kunne annullere en eller flere entrepriser for at overholde den økonomiske ramme. Hvis det af Vejdirektoratet selv eller efter kendelse fra Klagenævnet for Udbud konstateres, at en eller flere entrepriser er behæftet med fejl, som indebærer, at der ikke kan foretages tildeling af entrepriserne, kan Vejdirektoratet foretage delvis annullation, således at de pågældende entrepriser udgår af Samlet vedligeholdsudbud 2013 inden tildeling finder sted. Såfremt Vejdirektoratet finder at en delvis annullation har væsentlig indflydelse på den samlede tildeling vil Vejdirektoratet kunne foretage en annullation af det samlede udbud. Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelse af Vejdirektoratets tildelingsbeslutning men før kontrahering vil Vejdirektoratet kunne annullere helt eller delvist, som anført ovenfor, og ved delvis annullation genoptage tilbudsevalueringen og træffe en ny tildelingsbeslutning for samtlige tilbageværende (dvs. ikke-annullerede) entreprisers vedkommende. Såfremt en tilbudsgiver i forbindelse med kontraheringen ikke vedstår sit/sine tilbud, fx ved: Ikke at kunne stille sikkerhed Ikke at aflevere de i stk. 5.2 anførte dokumenter ved kontraktens underskrift eller af anden årsag

24 Belægninger (BEL-GEN) Side 23 af 33 forbeholder Vejdirektoratet sig ret til at annullere tildelingsbeslutningen for de pågældende entrepriser og tildele disse til de tilbudsgivere der for hver af entrepriserne har afgivet den laveste tilbudspris og samtidigt opfylder egnethedskravene samlet for de entrepriser de herved har fået overdraget. I denne situation vil Vejdirektoratet ikke genoptage den samlede tildeling, dvs. identifikationen af de samlet set laveste tilbud.

25 Belægninger (BEL-GEN) Side 24 af BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE 5.1 SAMLET OVERDRAGELSE AF FLERE ENTREPRISER Såfremt tilbudsgiver får overdraget flere entrepriser, indgås der en separat entreprisekontrakt for hver entreprise, og der udarbejdes en samarbejdsaftale der uden at fravige entreprisekontrakten overordnet fastlægger hvorledes kontrakterne administreres. Entreprenøren vil, hvis han ønsker det, kunne administrere alle kontrakter med en fælles kontraktholder kunne administrere alle kontrakter inden for samme hovedområde eller inden for samme udbudsområde med en fælles entrepriseleder kunne administrere hver enkelt entreprise med hver sin entrepriseleder hvilket i givet fald angives i samarbejdsaftalen. Vedrørende betegnelserne "kontraktholder" og "entrepriseleder" henvises til SAB-SOS afsnit Detaljeret fastlæggelse af samarbejdet sker efter afholdelse af første opstartworkshop. 5.2 INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter udløb af stand still-perioden fremsender Vejdirektoratet en underskrevet entreprisekontrakt til tilbudsgiver. Tilbudsgiver tilbagesender entreprisekontrakten i underskrevet stand senest 7 kalenderdage efter modtagelsen, vedlagt: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i SB ad 6 stk. 1 og stk. 2 Forsikring Der fremlægges dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3. Såfremt tilbudsgiver ikke indenfor ovennævnte tidsfrist tilbagesender entreprisekontrakten med de krævede dokumenter, vil dette blive anset for væsentlig misligholdelse, som berettiger VD til at trække tildelingsbeslutningen tilbage. 5.3 DOKUMENTATION EFTER KONTRAHERING Dokumentation før opstartworkshop Entreprenøren skal senest 7 kalenderdage inden afholdelse af opstartworkshop fremlægge følgende dokumentation: organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit og BUT bilag 1 arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 3

26 Belægninger (BEL-GEN) Side 25 af 33 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (EK, SB, SAB-SOS og SAB) vil blive opfyldt inden entreprisestart. Manglende fremlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen. 5.4 AFHOLDELSE AF OPSTARTWORKSHOP Mellem 2 og 6 uger efter indgåelse af kontrakt afholdes opstartworkshop, som beskrevet i SAB-SOS. Opstartworkshop kan efter tilbudsgivers ønske afholdes fælles for flere entrepriser.

27 Belægninger (BEL-GEN) Side 26 af OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ OG KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Oplysning om skatter og afgifter, samt kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Skat Adresse: Sluseholmen 8 B, 2450 København SV Telefon: Internetadresse (URL): Oplysning om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29, DK 1401 København K Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Postboks 1228, DK 0900 København C Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Trafikstyrelsen Adresse: Edvard Thomsens Vej 14, DK 2300 København S Telefon: Internetadresse (URL):

28 Belægninger (BEL-GEN) Side 27 af 33 BILAG 1 Dette bilag 1 er supplerende bestemmelser til Bestemmelser om udbud og tilbud for belægninger. BILAG 1.1 FAGOMRÅDET ASFALTARBEJDER (BEL-AS) Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriserne omfatter de i SAB og TBL anførte arbejdsopgaver. Asfaltarbejder udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark Område Syddanmark Område Østdanmark AS-ND-N AS-ND-N AS-ND-S AS-ND-S AS-ND-S AS-SD AS-SD AS-SD AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-Sj AS-OD-Sj AS-OD-Sj Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2.

29 Belægninger (BEL-GEN) Side 28 af 33 Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen Egenkapital Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. AS-ND-N 9 AS-ND-N ,7 AS-ND-S AS-ND-S AS-ND-S AS-SD AS-SD AS-SD AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-Sj AS-OD-Sj AS-OD-Sj ,4 0,3 15 0,3 0,3 9,0 0,5 0,2 0,3 9,0 0,3 0,5 Såfremt der kun overdrages én entreprise, og entreprisen strækker sig over mere end 1 år jf. TBSL, reduceres egenkapitalkravet pr. år med samme faktor, som tilbudssummen fordeles med pr. kalenderår jf. TBSL. Såfremt der overdrages flere entrepriser beregnes det samlede egenkapitalkrav som anført i BUT afsnit 3.9.

30 Belægninger (BEL-GEN) Side 29 af 33 Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen Referencer Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise AS-ND-N AS-ND-N AS-ND-S AS-ND-S AS-ND-S AS-SD AS-SD AS-SD AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-Sj AS-OD-Sj AS-OD-Sj Beløb i mio. kr., ekskl. moms 64 4,6 42 2,9 1, ,1 2,0 63 3,4 1,3 1,7 63 1,8 3,6 Såfremt der kun overdrages én entreprise, og entreprisen strækker sig over mere end 1 år jf. TBSL, reduceres omsætningskravet pr. år med samme faktor, som tilbudssummen fordeles med pr. kalenderår jf. TBSL. Såfremt der overdrages flere entrepriser beregnes det samlede omsætningskrav som anført i BUT afsnit 3.9. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem) navn på ordregiver/kunde arbejdets indhold i forhold til den krævede reference arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og omfatte følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Asfaltarbejder Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet.

31 Belægninger (BEL-GEN) Side 30 af 33 CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund samt faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder: o Asfaltarbejder Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser(årlige kontraktsummer). Entreprise AS-ND-N AS-ND-N AS-ND-S AS-ND-S AS-ND-S AS-SD AS-SD AS-SD AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-H AS-OD-Sj AS-OD-Sj AS-OD-Sj Beløb i mio. kr., ekskl. moms 22 4,6 15 2,9 1,9 39 2,1 2,0 22 3,4 1,3 1,7 22 1,8 3,6 Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor Mindst 3 års erfaring indenfor de seneste 8 år med arbejde inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. De anførte ansvarlige medarbejdere skal indgå i entreprenørens entrepriseorganisation for en eller flere af de entrepriser entreprenøren er blevet tildelt. Hvor mængden af overdragne entrepriser fordrer yderligere medarbejdere med ovennævnte ansvar skal disse have tilsvarende kompetencer.

32 Belægninger (BEL-GEN) Side 31 af 33 BILAG 1.2 FAGOMRÅDET KØREBANEAFMÆRKNING (BEL-KA) Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriserne omfatter de i SAB og TBL anførte arbejdsopgaver. Kørebaneafmærkning udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark Område Syddanmark Område Østdanmark KA-ND-N KA-ND-S KA-SD KA-OD-H KA-OD-Sj Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen Egenkapital Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. KA-ND-N 0,7 KA--ND-S 0,5 KA-SD 1,2 KA-OD-H 0,8 KA-OD-Sj 0,8 Såfremt der kun overdrages én entreprise, og entreprisen strækker sig over mere end 1 år jf. TBSL, reduceres egenkapitalkravet pr. år med samme faktor, som tilbudssummen fordeles med pr. kalenderår jf. TBSL. Såfremt der overdrages flere entrepriser beregnes det samlede egenkapitalkrav som anført i BUT afsnit 3.9.

33 Belægninger (BEL-GEN) Side 32 af 33 Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen Referencer Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms KA-ND-N 4,8 KA-ND-S 3,3 KA-SD 8,7 KA-OD-H 6,0 KA-OD-Sj 6,0 Såfremt der kun overdrages én entreprise, og entreprisen strækker sig over mere end 1 år jf. TBSL, reduceres omsætningskravet pr. år med samme faktor, som tilbudssummen fordeles med pr. kalenderår jf. TBSL. Såfremt der overdrages flere entrepriser beregnes det samlede omsætningskrav som anført i BUT afsnit 3.9. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem) navn på ordregiver/kunde arbejdets indhold i forhold til den krævede reference arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og omfatte følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Kørebaneafmærkning Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund samt faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder: o Kørebaneafmærkning

34 Belægninger (BEL-GEN) Side 33 af 33 Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser(årlige kontraktsummer). Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms KA-ND-N 1,6 KA-ND-S 1,1 KA-SD 3,0 KA-OD-H 1,9 KA-OD-Sj 1,9 Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor Mindst 3 års erfaring indenfor de seneste 8 år med arbejde inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. De anførte ansvarlige medarbejdere skal indgå i entreprenørens entrepriseorganisation for en eller flere af de entrepriser entreprenøren er blevet tildelt. Hvor mængden af overdragne entrepriser fordrer yderligere medarbejdere med ovennævnte ansvar skal disse have tilsvarende kompetencer.

35 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. februar 2014 IBMA/KBP SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 KORT REDEGØRELSE FOR DE RELEVANTE GRUNDE FOR TILDELINGSBESLUTNING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 2014-01-03 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BYGVÆRKER (BYG-GEN) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 3 3. TILBUDSFASEN... 3 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 bestemmelser om udbud og tilbud Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8.februar 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-2 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I VESTDANMARK APRIL 2013

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I VESTDANMARK APRIL 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I VESTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 BUT SG BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Udbud af

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 7 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/ underentreprenører...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 bestemmelser om udbud og tilbud Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8.februar 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD VED ET SAMLET UDBUD BRUG AF TILBUDSSAMLELISTEN Revideret udgave 2014-04-29 Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes tilbudssamlelisten skal benyttes og udfyldes. Vejledningen

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Trafikledelsessystemer" Rettelsesblad nr. ME-TL-4

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BRUG AF TILBUDSSAMLELISTEN Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes tilbudssamlelisten

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere