New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle."

Transkript

1 God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin Euwema Patricia Elgoibar Aukje Nauta 1

2 Baggrund Kan tillidsrepræsentanter (TR) få større gennemslag, så de kan bidrage til at skabe fleksible, fair og innovative arbejdsmarkedsrelationer? Det var det centrale spørgsmål i et studie foretaget af New European Industrial Relations (NEIRE) netværk, hvor forskere fra otte europæiske lande udførte interview og organiserede fokusgruppesessioner med TR er, ledere og fagforeninger samt eksperter i arbejdsmarkedsforhold. De otte lande er: Belgien, Danmark, Estland, Tyskland, Holland, Portugal, Spanien samt Storbritannien. På baggrund af studiet formulerede forskergruppen en række forslag til en god praksis blandt fagforeninger og TR ene selv, der kan styrke TR ernes kompetencer. TR er har forskellige vilkår, men er i denne sammenhæng defineret som medarbejdere inden for virksomheden, der har deltid- eller fuldtidsroller som medarbejderrepræsentanter. De er valgt på demokratisk vis af deres kolleger i virksomheden, de udfører deres arbejde på gulvet og de betales af virksomheden. For samtlige lande gælder det, at kompetente TR er er nødvendige for at hjælpe med at forsvare og fremhæve medarbejdernes rettigheder og sociale mål, der ikke mindst er af yderste vigtighed i den aktuelle finanskrise. Europa er karakteriseret ved en stor variation af traditioner og kulturer, hvilket afspejler sig i arbejdsmarkedsforholdene. God praksis forslagene har vi derfor forsøgt at give en tværkulturel karakter. I alle deltagende lande blev der brugt en multi-metode (kvantitativ og kvalitativ) tilgang til studiet. Tre feltstudier i otte europæiske lande (Belgien, Danmark, Estland, Tyskland, Holland, Portugal, Spanien samt Storbritanien) omfattede både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling. Den kvantitative dataindsamling blev gennemført ved brug af spørgeskemaer udfyldt af TR er fra Belgien, Danmark, Tyskland, Holland og Spanien. De kvalitative data blev indsamlet via dybdegående interview i hvert af de deltagende lande. Til sidst fik undersøgelsens resultater feedback i hvert af de otte lande gennem nationale fokusgrupper. Der blev stillet 10 spørgsmål til interviewene. Samme spørgsmål blev brugt til diskussion i fokusgrupperne: 1. Hvordan kan man forhandle fleksible aftaler inden for grænserne af arbejdsmarkedslovgivningen? 2. Hvordan fremmer man TR ernes beskæftigelsesmuligheder? 3. Hvordan kan man bidrage til virksomhedens sociale ansvar (CSR)? 4. Hvordan kan man være en strategisk samarbejdspartner som TR? 5. Hvordan kan man forbedre relationen og opbygge tilliden mellem TR og 1) ledelse, og 2) medarbejdere? 6. Hvordan bør TR opføre sig som en mægler i en eskalerende konflikt mellem medarbejdere og ledelse? 7. Hvordan kan man styrke TR ernes kompetencer og fagforeningernes evne til at støtte TR en? 8. Hvordan kan man tiltrække og forpligte aktive TR er? 9. Hvordan fremmer man TR s indflydelse? 10. Hvordan bør man håndtere sine personlige rollekonflikter og stress som TR? 2

3 Før disse spørgsmål adresseres, vil de forskellige systemer af medarbejderrepræsentation i Europa blive beskrevet i næste afsnit. Systemer for medarbejderrepræsentation i Europa - variationer af en social model Valeria Pulignano, Miguel Martinez-Lucio og Michael Whittall Alle europæiske lande har formelle systemer, hvor medarbejdernes interesse bliver repræsenteret. Alligevel er der stadig store forskelle mellem landene når det kommer til organiseringen af fagforeninger og TR er. For det første er fagforeninger forbundet med lovgivningen på mange forskellige måder. Inden for de nordiske lande er fagforeningerne og staten tæt relateret til hinanden gennem nationale repræsentationssystemer og trepartsforhandlinger. I Danmark og Tyskland spiller fagforeningerne f.eks. en aktiv rolle i udarbejdelsen af uddannelsessprogrammer for medarbejdere. I Spanien og Portugal skabes der aftaler på sektor niveau og der er dialog med staten dog foregår dialogen ikke i en fastlagt ramme. I Østeuropa er fagforeningerne og staten svagt relateret. I Storbritannien er relationen mellem staten og virksomhederne ikke institutionaliseret. For det andet varierer relationen mellem fagforeninger og arbejdsgivere i Europa. I Tyskland og Danmark er der stærke relationer mellem store virksomheder og fagforeninger, da de har fælles agenda om eksport og forpligtelser vedrørende oplæring, sundhed og sikkerhed. Sådanne relationer er fraværende i Storbritannien. I Sydeuropa er der lav tillid mellem fagforeninger og arbejdsgivere. I Østeuropa har markedet en højere prioritet end social dialog, hvilket forhindrer udviklingen af gode tillidsfulde arbejdsmarkedsrelationer. Forekomsten af samarbejdsudvalg eller tilsvarende strukturer for arbejdsplads-medarbejderrepræsentation er et markant træk ved arbejdsmarkedsrelationer i hele Europa. Et samarbejdsudvalg definerer vi her som: Et permanent valgt organ med repræsentanter for virksomhedens medarbejdere, der er oprettet på baggrund af lovgivning eller overenskomster, med den opgave at fremme samarbejdet inden for virksomheden til fordel for virksomheden selv og de ansatte, ved at skabe og bevare gode og stabile arbejdsvilkår, stigende velfærd og sikkerhed for de ansatte og en forståelse af virksomhedens aktiviteter, finanser og konkurrenceevne. Medarbejderrepræsentationens rammer varierer enormt blandt de 27 EU-medlemslande og Norge. Der er nogle lande, hvor den vigtigste repræsentation sker gennem forskellige former for samarbejdsorganer etableret af virksomheden ofte kaldet Work Councils. Disse kan være baseret på aftaler eller eksistere helt uden lovbestemmelser eller aftaler om fagforeningers rolle på arbejdspladsen. I andre lande sker repræsentationen hovedsagelig gennem fagforeninger, mens man i andre lande finder en blanding af begge former. Der er lande hvor fagforeningerne er den eneste kanal for repræsentation, selvom lovgivningen tilbyder andre muligheder. I mange lande er nye nationale lovgivninger dog under implementering i følge 3

4 EU-direktiv 2002/14/EF om information og høring. Det tilstræbes fra EU s side at der skabes et mere ensartet scenarie for Europa. I det følgende gives en sammenfatning af de erfaringer og anbefalinger som blev indsamlet i forhold til de ti rejste spørgsmål. Først uddrages nogle generelle træk for de enkelte temaer (spørgsmål) på tværs af landene, og herefter opstilles anbefalinger som gode råd til Hvad der kan gøres og Hvad der bør undgås for de enkelte temaer. Fleksibilitet i ansættelsen: En drage med flere hoveder Aukje Nauta og Marit Janson Der kan identificeres fire typer af fleksibilitet i de ansættelsesforhold som Europæiske organisationer anvender: 1. Ekstern numerisk fleksibilitet såsom midlertidige ansættelser. Organisationer anvender denne form for fleksibilitet til at tilpasse antallet af ansatte ved svingende efterspørgsel. 2. Intern numerisk fleksibilitet såsom fleksible arbejdstider. Organisationer anvender denne form for fleksibilitet, til at tilpasse den faktiske anvendelse af de medarbejdere, der allerede er beskæftiget inden for organisationen. 3. Funktionel fleksibilitet som f. eks. job rotation. Benyttes af organisationen tildynamisk overdragelse af aktiviteter og opgaver til deres ansatte. 4. Finansiel fleksibilitet som f. eks. betaling ift. præstation (ny løn), hvorved organisationer tilpasser deres lønomkostninger til (finansielle) præstationer. Virksomheder har brug for fleksibilitet for at realisere en dynamisk balance mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft. Medarbejdere har ligeledes brug for fleksibilitet, f. eks. så de kan tilpasse antallet af arbejdstimer i forhold til private forpligtelser. Et perspektiv på fleksibilitet peger på betydningen af individuelle aftaler (I-aftaler), hvilket henviser til frivillige, personlige aftaler af formel eller uformel karakter, som medarbejdere individuelt forhandler med deres arbejdsgivere vedrørende vilkår, der er til gavn for dem begge. Udfordringen for virksomhederne er at være optimalt fleksible dvs. at operere dynamisk uden for stor usikkerhed for medarbejderne. Resultater fra NIERE viser, at fleksibilitet i praksis varierer kraftigt både mellem lande og mellem sektorer. Mange af de adspurgte oplever fleksibilitet som noget negativt; de frygter arbejdsudnyttelse. Især ekstern numerisk fleksibilitet opfattes som en trussel mod lavt uddannede personer. Intern numerisk fleksibilitet medfører ofte spændinger mellem virksomheden og dens ansatte, fordi mange virksomheder lægger arbejdsplanen således at medarbejderne skal have lange arbejdsdage eller arbejde ved ubelejlige tidspunkter. Ikke desto mindre, så er der nogle TR er der har haft succes med at forhandle fleksible arbejdstider, der passer til virksomhedernes såvel som medarbejdernes behov. TR erne har hovedsageligt 4

5 et positivt syn på funktionel fleksibilitet, der muliggør at ansatte får udviklet færdigheder og kan tilpasse sig til de organisatoriske krav. Ikke mange af de adspurgte nævnte løn som muligt middel til at øge fleksibiliteten i virksomheden. Dem der gjorde var ofte negative især omkring løn for individuelle præstationer. En udviklingstendens for visse TR er er, at være involveret i en fleksibilitetspraksis, der tjener en sund balance i arbejdslivet for ansatte. Dette kaldes undertiden for nye måder at arbejde på, eller arbejde når som helst og hvor som helst. Hertil er der nogle TR er, der oplever et pres for mere weekend eller aften arbejde. Tendensen til at beskæftigelse får et mere og mere individualiseret præg, udgør et dilemma for TR erne. På den ene side erkender de, at medarbejdere har forskellige behov, men på den anden side frygter de, at I-aftaler kan svække stillingen for medarbejdere og de kollektive overenskomster. De vigtigste praktiske anbefalinger omkring fleksibilitet - Drøfte fleksibilitetsudfordringer i jeres egen virksomhed åbent med arbejdsgiver - Søge efter en ligevægt mellem fleksibilitet & sikkerhed - Lave kollektive aftaler der regulerer individuel fleksibilitet - Presse på for at nedskæringer foregår efter proceduremæssige fair forhold - Oprette pilotforsøg for at eksperimenterer med nye arbejdsmetoder. MAN BØR UNDGÅ AT: - Opfatte fleksibilitet som ond og sikkerhed som god - Være kun reaktiv med hensyn til fleksibilitet - Behandle midlertidige arbejdstagere som outsidere - Opfatte spændingen mellem fleksibilitet og sikkerhed som et stridspunkt, der kan løses af særlige regler, forskrifter og kollektive overenskomster. De ansatte og ledere bør oplæres i forhandlings- og konfliktstyringsfærdigheder; - Tillade illoyale og lyssky aftaler. Jobparathed og arbejdsevne blandt TR er - kunsten at være repræsentant Valeria Pulignano og Seth Maenen Jobparathed vedrører muligheden for at opnå beskæftigelse til at starte med, at opretholde beskæftigelsen og at opnå nye beskæftigelser, hvis påkrævet (Schmid, 2000). For at opnå arbejdsevne og beskæftigelse, har folk brug for grundlæggende kvalifikationer, karriere rådgivning og en forståelse af erhvervslivet. For at opretholde beskæftigelsen, skal folk forblive kompetente og lære nye færdigheder. Jobparathed refererer også til evnen til selv at kunne administr ere overgangen fra job til job, i eller mellem organisationer. For at forblive jobparat, har folk brug for et arbejde der er bæredygtigt, sundt, sikkert og pålideligt. 5

6 Disse forhold gælder alle lønmodtagere, men de gælder også for dem der vælger at udføre jobbet som TR er. TR er skal vide alt om det dynamiske erhvervsliv de er en del af, på grund af den rolle de spiller i beskyttelsen af medarbejderne mod arbejdsløshed. Endvidere skal de holde deres viden ajour. Desuden har TR erne et behov for at udvikle en vision og en strategi på jobparatheden af medarbejderne i virksomheden. De har også brug for netværks-, kommunikations- og forhandlingsfærdigheder for at kunne opbygge koalitioner inden for virksomheden, således at de kan påvirke virksomhedens beslutninger. Endelig, bør en TR kunne fungere som ambassadører for udviklingen af alle kollegers arbejdsevne, hvor det højeste mål er livslang uddannelse. Resultaterne fra NIERE viser, at for at være jobegnet som TR, så har TR erne behov for adgang til uddannelse og træning, for at lære om de ændringer, der forekommer på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet. Dette kunne for eksempel være at få den seneste viden om arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser, f. eks. er arbejdsmarkedslovgivning og social lovgivning kritiske for TR er. For det andet, så har TR erne et behov for at arbejde inden for et samarbejdsklima, der ikke er fjendtligt indstillet over for fagforeningernes og TR ernes arbejde. En estisk respondent illustr erede, at det ikke er indlysende: TR er som er blevet afskediget vil have svært ved at finde anden beskæftigelse. For det tredje, så er der et behov for at skabe bevidsthed, tillid og ansvar. Men det er vanskeligt, fordi relationen mellem ledelsen og TR er undertiden er fjendtlig, f. eks. i Spanien. For det fjerde, så har TR erne et behov for strukturel støtte og ressourcer, f. eks. mere tid til at udføre TR-arbejde, samt finansielle ressourcer til uddannelse. Det er dog alle steder usikkert om arbejdsgivere vil investere i disse ressourcer. For det femte, så har TR erne behov for at påvirke processen af virksomhedernes beslutningstagning, som det er tilfældet i Danmark, hvor mange TR er tager aktiv del ledelsen af virksomheden, f.eks. gennem bestyrelsesarbejde. Endelig, så har TR erne et behov for at opbygge en erfaringsbank over tidligere TR ers erfaringer med funktionen. At fastlægge klare karriereforløb for TR er er vigtigt for at øge deres jobegnethed. Det er også vigtigt med forsamlingssteder, hvor unge repræsentanter kan lære af deres erfarne ligemænd. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende jobegnetheden af TR er - TR er kan inddrages i beslutningsprocessen for virksomheder - Skabe mødesteder, hvor TR er kan lære af deres ligemænd - Yde passende strukturelle og finansielle ressourcer til uddannelse og undervisning - Dele idéer og erfaringer mellem TR er for at erhverve viden og respekt for de medarbejdere de repræsenterer - Udvikle karriereforløb for TR erne. MAN BØR UNDGÅ: - Kun at agere som forhandlere af arbejdsvilkårene på arbejdspladsen - Kun at se på uddannelse leveret af fagforeninger og/eller arbejdsgivere som den bedste måde at udvikle sig på dag-til-dag læring er også vigtigt 6

7 - At miste kontakten med gulvet - At se linjeledelsen som den eneste ansvarlige eller den eneste begrænsning for karrieren - At se på jobegnethed som en eksklusiv funktion af produktivitet på arbejdspladsen. Virksomhedernes sociale ansvar. Miguel Martinez-Lucio, Valeria Pulignano, Michael Whittall og Heidi Ittner Der er i øjeblikket en fornyet interesse for CSR (virksomhedens sociale ansvar), også blandt fagforeninger og TR er, hvilket skyldes faktorer såsom en stigende bekymring i forbindelse med miljøet og virkningen af den finansielle krise med behov for at regulere finans- og banksektorens kapital. Europakommissionen definerer CSR som et koncept hvor virksomheder integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres samspil med omverdenen på frivilligt basis. CSR er relevant for fagforeninger og TR er. For eksempel kan CSR være en lejlighed til at uddybe dialogen inden for virksomheden omkring spørgsmål som f. eks. affaldssortering og relationer til lokalsamfundet. I Danmark er nogle af TR erne aktive i formuleringen af CSR-politik og medvirker til at sikre, at der er fremskridt i implementeringen. TR erne er engageret i flere CSR-foranstaltninger såsom vurdering af rapporter om bæredygtighed, iværksættelse af et projekt for at etablere en fagforening for medarbejdere i Indien, og gennemførelsen af en aftale, hvor udenlandske medarbejdere får ekstra uddannelse. Men som det fremgår af fokusgruppen i Spanien, så er CSR kun et spørgsmål for arbejdsgivere i spanske virksomheder, der ønsker at skabe et korrekt billede af deres virksomheder. Det samme er tilfældet for Storbritannien, selv om en af respondenterne sagde at der er gjort en hel del for værdighed på arbejdspladsen, anti-mobningspolitikker samt ligestilling og mangfoldighed. TR ernes fokus på CSR er ofte snæver, og CSR er oftere et emne i store end i små og mellemstore virksomheder. Respondenter bemærkede, at CSR ofte ikke er andet end bare et public relations værktøj. Britiske TR er erfarer, at virksomheder ikke har lært meget af finanskrisen. TR er fra lande med svag CSR traditioner er skeptiske, f. eks. sagde en portugisisk respondent: Størstedelen af virksomhederne har ikke det ringeste begreb om dialog eller socialt ansvar. TR er oplever, at CSR kan pålægge mere arbejde på dem, hvilket kan føre til arbejdsstres, eller en risiko for at deres traditionelle roller undermineres. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende CSR - Træne og udvikle færdigheder i forbindelse med CSR - Skabe sammenhæng med medarbejdere og TR er i udviklingslandene og udvide CSR-rollen for dem, især i multinationale virksomheder 7

8 - Skabe sammenhæng mellem ligestillingsdagsordener og CSR-dagsordenen f.eks. lighed og værdighed på arbejdspladsen -dagsorden er en naturlig bro mellem CSR internt på arbejdspladsen og CSR i relation til det omgivende samfund - Kortlægge og planlægge relevante ressourcer og tid argumenter for investering i mennesker, der arbejder med disse emner - Linke den lokale kontekst og fællesskaber til CSR, så det tillader fagforeningen at bygge sin fællesskabsprofil. MAN BØR UNDGÅ AT: - Godkende CSR udtalelser uden opfølgning retorikken fra CSR kan blive meget tillokkende, men kan ikke bruges til noget, hvis ikke den udvikles og implementeres - Lade CSR bliver en trend og forlade dagsordenen når ledelsen beslutter at fokusere på, hvad der er nyt i erhvervslivets tidsskrifter og tendenser - Bygge CSR dagsordener uden klare outputs, deadlines og projekter, som er synlig for alle. - Lade ledelsen definere vilkårene i debatten, uden at involvere sig i alle faserne af drøftelserne - Forveksle CSR med fagforeningen der bliver en finansiel interessent eller medarbejder der tilbydes aktier og individualiseret ejerskab Deltagelse og dialog: engagement i en kontekst af forandringer Miguel Martinez-Lucio, Valeria Pulignano, Michael Whittall og Heidi Ittner Deltagelse og dialog er vigtige midler for, at TR erne kan være en strategisk samarbejdspartner i virksomheden. Social dialog som er baseret på tanken om, at både arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesser kan forbedres, hvis de forskellige aktører samarbejder har eksisteret i over et århundrede på de europæiske arbejdsmarkeder i forskellige former. Det begyndte med korporatisme i starten af det 20. århundrede som en reaktion på revolutionære arbejderkampe, efterfulgt af en mere samfundsmæssig tilgang i 1970'erne og 1980'erne, hvor uafhængig arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samarbejdede mod et fælles gode. Det bevæger sig nu i retningen af en win - win tilgang, hvilket indebærer dialog på virksomheds- og arbejdspladsniveau mellem alle interessenter, og dækker emner af gensidig interesse, såsom uddannelse og kvaliteten af arbejde og produktion. Overgangen til en win - win tilgang bringer nyt pres og relationer. TR erne skal ikke længere kun besidde viden om arbejdsmarkedsforhold; TR erne skal være i stand til at skabe tillid mellem TR erne og ledelsen samtidigt med at TR erne risikerer at blive betragtet som en del af ledelsen, hvis de samarbejder (for) meget. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at TR ernes rolle ændrer sig: fra at være omsorgs -person og forhandler til kommunikator og udvikler. I Danmark, Tyskland og Holland er nogle TR erne aktivt involveret i 8

9 strategiske drøftelser med ledelsen omkring spørgsmål vedrørende produktudvikling, strategisk personaleplanlægning og nedskæring af omkostningerne. Men undertiden klager TR erne over at modtage oplysninger fra ledelsen for sent eller som er for mangelfuld, især dem i Spanien. For en reel social dialog, må ledelsen anerkende værdi af TR erne og fagforeninger. Resultaterne viser desuden, at effektiv dialog mellem ledelsen og TR er kræver kyndige og veluddannede folk fra begge sider og en demokratisk virksomhedskultur. Nogle TR er synes ikke kun at være engageret i dialoger med ledelsen, men også med eksterne forbindelser. For eksempel er en formand for et hollandsk samarbejdsudvalg (works council) regelmæssigt i gang med lobbyarbejde med nationale politikere. Nye former for dialog er ikke uden risiko, navnlig i lande med et svagt reguleringssystem af arbejdsmarkedsforholdene såsom Storbritannien. Endelig kan respondenterne berette, at de undertiden opfattes som en del af ledelsen, hvis de arbejder tæt sammen med ledelsen. Men dette kan overvindes, som belgiske fagforeningsundervisere siger: Vi kan have tillidsfulde relationer med arbejdsgivere, så længe det står klart, at vi er der for at beskytte interesserne af medarbejderne. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende deltagelse og dialog - Skabe god uformel dialog og relationer, der kan klare sig selv gennem vanskelige øjeblikke - Skabe løbende dialog og tillidsforhold mellem TRs og deres medlemmer i beslutninger truffet for at fastholde troværdigheden af fagforening og/eller samarbejdsudvalg - Dele (sags)omkostningerne mellem ledelsen og fagforeningen/samarbejdsudvalg. Det er vigtigt at kunne se, at organisationen og ledelsen også ofrer noget - TR erne skal skabe en direkte kommunikationslinje fra gulvet til øverste ledelse - Træne og opbygge repræsentant- og forvaltningskapacitet i forbindelse med partnerskab. MAN BØR UNDGÅ AT: - Være for afhængige af uformelle relationer med ledelsen - Undgå at medarbejderne får rollen som den endelige beslutningstager på centrale områder - Forsinke beslutninger når ændringer engang opstår - At tabe synet af de historiske og politiske værdier af medarbejderrepræsentationen. Tillid: lige så væsentligt som at trække vejret Patricia Elgoibar, Lourdes Munduate, Francisco Medina og Martin Euwema Tillid kan beskrives som folks vilje til at acceptere sårbarhed baseret på positive forventninger til den andens hensigter eller adfærd, navnlig med den forventning, at den anden part vil samarbejde i fremtiden. Forskning har vist, at den mellemmenneskelige tillid på arbejdspladsen er forbundet med jobtilfredshed, lav 9

10 stress, organisatorisk forpligtelse, produktivitet og vidensdeling. Tillid er afgørende for at skabe forbindelser, samarbejde og integrationsfremmende forhandlinger. Derfor er gensidig tillid mellem TR og ledelsen og medarbejdere et vigtigt redskab for at få tingene gjort. Resultaterne fra NIERE viser, at kultur påvirker oplevelsen af tillid. Hvor den nordiske model er baseret på samarbejde indenfor organisationer og en magtbalance mellem ledelsen og TR erne, så er det ikke tilfældet for modellen i Middelhavsområdet, der er karakteriseret ved en stor magtafstand mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, og hvor ledelsen træffer beslutningerne ensidigt. TR erne bliver i sidstnævnte model nødt til at opretholde to typer forbindelser: et med ledelsen og et andet med deres kolleger/medarbejderne. Med hensyn til tillid til ledelsen, så synes der at være forskelle i kommunikationen, deltagelsen, de retslige rammer og den økonomiske situation for de enkelte lande, hvilket indvirker på de tillidsbaserede relationer der kan skabes. Åben kommunikation, såvel som deltagelse, synes at være meget vigtigt for udviklingen af tillid til og med ledelsen. Et citat fra en portugisisk TR illustrerer, hvordan manglende deltagelse undergraver tilliden: Deltagelse er svækket fordi virksomhederne ikke ser TR erne som aktive aktører i problemløsninger. Juridiske forskelle spiller også en rolle, hvilket en belgisk TR illustrerer: lovgivningen garanterer ikke fagforeningsrettigheder som den gør i Danmark og Tyskland. En dårlig økonomisk situation kan desuden nedbryde tillid, fordi det ofte medfører nedskæring af omkostninger. Kriser kan undertiden også øge tilliden: vidensdeling og et tættere samarbejde med ledelsen er steget under kriser, fordi de har brug for vores underskrift på nedskæringsplanen, sagde en spansk fagforeningsleder. Nogle af deltagerne, primært i lande med mere konkurrencedygtige forbindelser, mener at det at være for tæt på ledelsen kan være farligt som en belgisk TR forklare kan det være farligt fordi de (ledelsen, red) kan bruge det imod dig. Tillid til medarbejderne er normalt højere end tillid til ledelsen. Dette skyldes åben kommunikation med medarbejderne på daglig basis, ikke kun ansigt til ansigt, men i stigende grad også via sociale medier såsom Twitter og Facebook. Valgsystemet kan også bidrage til at opbygge tilliden mellem TR en og de andre medarbejdere i virksomheden. TR er i Spanien er for eksempel ikke kun valgt af medarbejdere, der er medlem af den lokale fagforening, men også af helheden af medarbejderne i virksomheden. Det er et godt system, fordi repræsentanter er tvunget til at begrunde deres handlinger overfor alle medarbejdere, siger en fagforeningsleder fra Spanien. Endelig viser resultaterne, at jo bedre forholdet til ledelsen er, jo flere vanskeligheder møder TR erne i deres forbindelser med medarbejderne. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende tillid - Ledelsen accepterer tilstedeværelsen af TR erne inden for organisationen og inddrager dem i beslutningsprocesserne - Der er en tæt og åben kommunikation med både ledelsen og medarbejderne - Organisationen ses som et fælles ansvar - Sørge for at medarbejderne føler sig beskyttet og at de forstår det nyttige ved fagforeningen og TR erne - Etablere netværk og nyhedsbreve for medarbejderne for at underrette dem om handlinger. 10

11 MAN BØR UNDGÅ AT: - Fastholde en os mod dem -filosofi - Give falske oplysninger - Opholde sig på kontoret og vente på at problemerne tropper op af sig selv - Have tillid til ubekræftede oplysninger - Tro at oplysninger vil komme som vinden blæser. Håndtering af konflikter: En blanding af konkurrence og samarbejde Francisco Medina, Lourdes Munduate og Patricia Elgoibar Konflikt er en reaktion på to parters oplevelse af at de har forskellige bestræbelser der ikke kan opnås samtidigt. Konflikter er udtryk for blandede motiver og parterne kan have incitament til både at samarbejde og konkurrere. Konflikter kan håndteres ensidigt, i fællesskab eller ved hjælp af en tredje part. Når en tredje part intervenerer, kan det ske enten gennem mægling, hvor ansvaret for aftalen ligger hos parterne selv, eller gennem voldgiftsmægling, hvor ansvaret ligger hos myndighederne. Der skelnes ofte mellem fire måder at håndtere en konflikt på: problemløsning (høj bekymring for egne og modpartens interesser); gennemtvingning (høj bekymring for egne men ikke modpartens interesser), tilpasning (lav bekymring for egne, men høj bekymring for modpartens interesser) og undvigelse (lav bekymring for både egne og andres interesser). Resultaterne fra NIERE viser, at der både er ligheder og forskelle mellem landene med hensyn til TR ers brug af håndteringsstrategier når der opstår konflikter med ledelsen. Fælles for TR erne er brugen af integrerende, kompromissøgende, tilpasningssøgende og gennemtvingende adfærd. Den store brug af integrerende, kompromissøgende og gennemtvingende adfærd, som TR erne udviser i forhandlingerne, passer til teorien om, at en effektiv konfliktvaretagelse afhænger af kombinationen af forskellige former for konflikthåndteringsadfærd (Van de Vliert et al., 1995). For fuldt ud at forstå TR ernes konfliktvaretagelse, bør man forstå fænomenet i den kulturelle, politiske og økonomiske kontekst den er udviklet i (Brett, 2007; Gelfand &Brett, 2004). Et interessant tværkulturelt resultat fra NIERE er, at kombinationen af den konflikthåndtering TR erne benytter adskiller sig fra land til land. For eksempel er det konkurrerende samarbejdsmønster i Spanien karakteriseret af en større brug af gennemtvingende adfærd fremfor fx den integrerende adfærd. I Danmark er det kooperative samarbejdsmønster karakteriseret af en relativ stor brug af integrerende adfærd og i mindre grad af en gennemtvingende håndteringsstrategi. Kulturen og konteksten i form af magtforhold og fagbevægelsens historiske baggrund kan således hjælpe til at forklare de forskellige adfærdsmønstre. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende konflikthåndtering 11

12 - Enhver forhandling indebærer temaer man vil have både ens og konkurrerende holdninger til. Klargør hvornår man bør gi sig og hvilke kampe det er værd at tage - Holde for øje at TR skal forhandle a) internt i gruppen af medarbejderne og b) mellem arbejdstagerarbejdsgiver - Møde kollegaer før forhandlingerne så der ligges en plan, identificeres interesser, prioriteringer og mål - Identificere politiske strategier og roller med de andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - Evaluere forhandlingerne både med ledelsen og samarbejdsudvalget - Dele og fejre succesfulde forhandlinger i samarbejdsudvalget og i virksomheden. Tips til forhandlingsbordet - Opfordre folk der er ophidsede ved forhandlingsbordet til at bevare roen - Skab tillid og del viden og informationer - Stil spørgsmål for at afklare manglende information - Vær nysgerrig på hvilke afgørende interesser der er på spil - Forsøg med udforskende problemløsning: fremhæv forslag der integrerer begge siders interesser - Ved forhandlingerne kan det være en god ide at opføre sig som om man skal være sammen for altid. Balancer emner der kan bevare et godt forhold på lang sig tog egeninteresse emner - Tilpas din strategi til situationen og følg evt. nogle af de alternativer i diskuterede under forberedelsen til forhandlingerne - Føl dig tilpas med dit valg af strategisk forhandlingsstrategi - Forbedrer din kommunikationsstrategi - Modtag træning i konflikthåndtering og forhandling - Forbedrer dine professionelle, økonomiske og juridiske kompetencer - Træn dine de-eskalerings kompetencer - Benyt en neutral tredje part til at facilitere diskussionen, hvis I er kørt fast. MAN BØR UNDGÅ AT: - Blive modløse: For hver mørk nat er der en lys - Bruge følelsesbaserede taktikker til konflikthåndtering - Blive personlige og prøv at efterspørg professionalisme og disciplin - Bruge magtbaserede strategier: hvis du vinder via magtstrategier vil du muligvis miste langtidsholdbare relationer - Vælge truende position 12

13 - Udmelde til medarbejderne at vi har vundet over firmaet. Det kan være det giver bagslag ved næste forhandling. Afgørende kompetencer for en innovativ fagforening Ana Raquel Soares og Ana Margarida Passos Organisationer er udsat for ustabile og dynamiske miljøer, der kræver en kontinuerlig forbedring ikke kun i produkter og service, men også i deres samlede funktion. Hurtige forandringer i konteksten skaber nye udfordringer for medarbejderne og dermed også for fagforeninger og tillidsrepræsentanter. Det kræver at der opbygges nye kompetencer. En kompetence er en karakteristik ved individet, der normalt relaterer sig til jobpræstationen. Kompetencer er baseret på viden, evner og attitude (VEA). Viden refererer til individets jobrelevante viden; evner er kapaciteten til at præstere på jobbet; og attitude er et personligt udtryk som påvirker individets beslutninger om at opføre sig på bestemte måder. En specifik kompetence, der lader til at være vigtig for TR er i dag er deres evne til at være innovative, for eksempel ved at udvikle og implementere nye ideer. I forlængelse af udviklinger såsom en højtuddannet arbejdsstyrke, nye organisatoriske strukturer med mere fleksibilitet og teamwork, internationalisering og globalisering, er det afgørende for TR er at udvikle arbejdsmarkedsrelationer. Resultaterne fra NIERE viser, at de typiske kompetencer som en TR skal have omhandler viden om social og arbejdsjura, TR ers rettigheder og pligter, organisatorisk omstrukturering, pensioner, social sikkerhed, løn, arbejdsmiljøforhold, sundhedsforsikringer, arbejdsmængde, økonomi og finansiering, business strategi og overenskomster. De evner de bør have er: kommunikation (dialog og lytning), retorik, forståelse for andres følelser og tanker, samarbejde, coaching, oplæring, problemløsning, konflikthåndtering, forhandling, at mobilisere folk til at kunne skabe en bevægelse og at skrive materiale. Den foretrukne attitude en TR bør have er: at forsvare medarbejdernes interesser, vise interesse for den situation virksomheden befinder sig i, værdsætte retfærdighed, være selvsikker, proaktiv, pågående og passioneret, og engagere sig i sociale og politiske kampagner. Alle de interviewede i NIERE var yderst bekymrede over kompetenceudviklingen. Nogle TR er tager deres job meget seriøst, for eksempel en hollandsk TR formand som startede det nye samarbejdsudvalg (Works Council) med en kompetenceundersøgelse for alle medlemmer i WC. Mange af de interviewede oplever, at der kræves flere og flere kompetencer. TR er bør opnå kompetencer ift. globaliseringen og alt hvad der følger med den. Sprog, fordi flere og flere TR er optræder på et internationalt niveau, hvor engelsk er arbejdssproget. Det vil også være afgørende at styrke deres forhandlingsevner. I dag opstår forandringer i et hektisk tempo og TR er bliver nødt til at være i stand til at indgå i en forhandling med kort varsel, det giver dem meget lidt tid til forberedelse, opsamling af information, herunder inkludering af medarbejderne i processen siger en dansk underviser i fagforeningen. De dilemmaer de interviewede nævner er, at TR erne ikke er valgt på basis af deres kompetencer, at de sommetider ikke har tid til at følge træningen og at TR erne normalt opfylder deres rolle i en tidsbegrænset periode, hvilket gør investering i deres oplæring mindre profitabelt. 13

14 De vigtigste anbefalinger vedrørende kompetencer og fagforeningernes innovation - Lave undersøgelser af behovene - Vælge de rette træningsmetoder - Udbyde tilstrækkelig og den rette træning - Være opmærksom på før-træningsbehov - Investere i teamuddannelse indenfor samarbejdsudvalget - Styrke den overordnede mulighed for overførbarheden af uddannelsen - Professionalisering. FOR AT INNOVERE MÅ I DESUDEN GERNE: - Tage ny teknologi til jer - Reorganisere jer - Forny image og tankesæt - Modernisere formerne for medarbejderinddragelse - Tænke ud af boksen - Tilpas jer nye generationers behov - Uddanne de nye generationer. IFT. KOMPETENCEUDVIKLING MÅ I IKKE: - Ignorere værdien af TR s forslag - Fokusere målet for træningen alt for meget - Tilbyde træning der ikke er tilpasset TR ernes behov eller benytte en selektionsmetode der ikke er effektiv. IFT. INNOVATION MÅ I IKKE: - Udelukke unge folk der kan skabe forandring og inddrage nye ideer - Undervurdere fagforeningens kompetencer. Tiltrækning og engagement: En forståelse af de individuelle forskelle og opleveler blandt TR erne Maya F. Jensen, Hans Jurgen Limborg, Fleming Pedersen og Soren Viemose Det er afgørende at studere organisationers evne til rekrutter og engagerer TR er, fordi forståelsen af disse to processer giver en værdiful information om: hvad der motiverer TR en, og hvordan det er muligt at rekruttere og fastholde kvalificerede TR er og motivere dem i fremtiden. 14

15 Organisatorisk tiltrækning kan defineres som den positive tiltrækning et individ har til en organisation. Tiltrækning kan ses som en proces indenfor tiltrækning - selektion afgangs cyklussen. Det samme kan gælde for TR erne, der i begyndelsen vil være tiltrukket af arbejdet som TR, (nogle) vil blive valgt til funktionen, og endelig vil de afgå fra funktionen. Organisatorisk engagement omhandler graden af den ansattes dedikation til sin organisation og sandsynligheden for at de vil blive i organisationen. Følelsesmæssigt engagerede individer er folk der er engagerede, fordi de føler loyalitet overfor arbejdspladsen. Normativt engagerede individer er engagerede fordi de føler sig moralsk forpligtede til at være det. Vedholdene engagerede individer er engagerede fordi de mangler alternativer og associerer afgang fra virksomheden med en stor risiko. TR ernes engagement antages at være drevet af de samme komponenter. Forskningen viser dog, at TR ernes engagement kan komme i konflikt med deres engagement for jobbet/organisationen. Resultaterne fra NIERE viser de faktorer, der påvirker TR ernes tiltrækning og engagement for funktionen. Faktorerne kan opsummeres således: De samfundsmæssige værdier og fagforeningernes image, kommunikation og information om de fordele der er ved at være TR, individuelle interesser såsom karriere og beskyttelse mod fyringer og individets moralske, loyale og sociale værdier. I Estland og Portugal er det forbundet med diskrimination, få rettigheder, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde frygt at være TR (og medlem af fagforeningen). Men i andre lande beskytter TR rollen typisk medarbejdere fra at blive fyret. Nogle TR er oplever, at deres rolle vil være en barriere for deres jobkarriere, mens andre forventer det modsatte. Resultaterne viser, at der er fem årsager til, at folk tiltrækkes og engageres af TR-rollen: moralsk, loyalitets- eller retfærdighedsdrift, følelsen af at blive presset fordi ingen andre ønsker at engagere sig, personlige karrieremuligheder, ønsket om at opnå information og magt samt beskyttelse mod fyring. Resultaterne viser endvidere følgende barriere for at tiltrække nye TR er: fagforeningernes dårlige image, nye samfundsmæssige værdier (individualisering og fleksibilitet), manglende kommunikation om fordelene ved at være TR, frygt, diskrimination og dårlige forhold for karriereudviklingen, arbejdsliv-familielivs konflikter, og generationsforandringer. Til illustration nævner en Belgisk deltager i et fokusgruppeinterview: I gamle dage, hvis du sad i fagforeningens sekretariat var du en VIP, i dag er den respekt væk De vigtigste anbefalinger vedrørende tiltrækning og engagement er - Sikre nye metoder til medarbejderinvolvering - Sikre god kommunikation og kommunikationsstrategier - Gøre behovet for TR/fagforeningen mere synlig - Gøre de ting TR/fagforeningen gør mere synlige - Sikre at der vælges kvalificerede og kompetente TR er som rollemodeller - Udvikle den ideologiske dimension og deltag i værdikampen (f.eks. solidaritet) - Sikre TR rekrutteringsmetoder og fora (f.eks. ungdomskomiteer) - Reducere den frygt der kan være forbundet med at være TR 15

16 - Facilitere og træne/oplære lovende TR og deres substitutter - Definere målene for TR mere klart (f.eks. hvilke arbejdsopgaver der er forbundet med funktionen) - Sikre at det ikke vil gå ud over karrieren at være TR - Forbedre arbejdsmiljøforholdene for TR (f.eks. timeforbruget og lønnen) MAN BØR UNDGÅ AT: - Implementere nye initiativer som om alle TR var drevet af de samme motiverende faktorer - Implementere nye initiativer som om problemerne var de samme i alle EU lande. Resultaterne fra NIERE viser at nogle initiativer er vigtigere i nogle lande frem for andre - Skabe forandringer uden at informere medlemmerne og TR erne - På forhånd at kritisere og afvise potentielle TR, der primært er drevet af at fremme deres karriere eller andre individuelle interesser - Kun at fremhæve sloganagtige aspekter af politikken en mere moderne italesættelse ville være at foretrække - At fremhæve (og kræve) at TR-funktionen er et kald, der kræver fuld opmærksomhed i mange år og meget timeforbrug (og i stedet tilbyde fleksibilitet og mindre tidsforbrugende funktioner) - Undgå at skabe et (traditionelt) stereotypt billede, siden en kompleks og nuanceret tilgang måske vil tiltrække flere TR/medlemmer til fagforeningerne). Rollekonflikter og stress: jonglerende hatte Mare Teichman, Liina Randman og Velli Parts Rollekonflikter opstår når individer står overfor konkurrerende krav og håndteringen af flere sociale roller. Rollekonflikter er en integreret del af at være TR, fordi de fleste TR er besidder deres funktion samtidigt med deres regulære job i firmaet. Denne dobbeltrolle kan derudover skabe et arbejdspres og ligeledes forstyrre privatlivet. TR skal håndtere flere forskellige parter, fxlederne og kollegaerne i firmaetsamt fagforeningen. Alle tre parter kan have forskellige forventninger til TR en, og dermed skabe en tredelt rollekonflikt. Rollekonflikt er en af de klassiske stressorer dvs. faktorer der resulterer i at individet oplever jobrelateret stress. Baseret på en analyse af interviewene fra NIERE lader det til at TR ernes stressorer er en kombination af individuelle årsager, det professionelle arbejde og tillidsmandsarbejdet. Resultaterne viser, at de individuelle årsager til TR ernes stress stammer fra TR ernes personlige liv, herunder balancen mellem arbejdsliv og privatliv, en pessimistisk oplevelse af deres egen rolle som TR og frygt for konflikter. En hollandsk tillidsrepræsentant siger: Mit liv derhjemme lider sommetider pga. min rolle som tillidsrepræsentant. De stressorer der er relateret til det professionelle arbejde er tidspres, arbejdsbyrde, kommunikationsproblemer, organisatorisk forandring og dårlig ledelse. Jeg bliver nødt til at arbejde hver uge mellem 50 og 60 timer fortæller en britisk TR. 16

17 De stressorer, der er forbundet med TR funktionen er manglende støtte, rollekonflikter, konflikter med ledelsen, oplevelsen af meget personlig ansvar, at møde høje forventninger, at føle sig isoleret som en TR og at have svære forhandlinger. En spansk TR giver et eksempel på en konflikt, der opleves som en stressor: Stressen opstår af konstant at skulle i retten. Den stress, der er relateret til ansvaret som TR, er i høj grad udbredt blandt de interviewede fra alle landene, der har deltaget i NIERE (81 % af de interviewede oplever denne form for stress). Næsten alle de TR, der omtaler deres jobrelaterede stress i interviewene sammenligner deres stressniveau med kollegaers. Stress resulterer undertiden i søvnløshed blandt TR erne. For at imødegå dette og værre stressrelaterede problemer, er TR erne nødt til at håndtere stress på effektive måder. Der er tre former for copingstrategier: vurderings-orienterede copingstrategier opstår, når folk modificerer den måde de tænker på, fxved at bebrejde noget eller nogen. Problem-orienterede copingstrategier indebærer, at folk aktivt beskæftiger sig med årsagerne til deres problemer og forsøger at løse dem. Følelses-orienterede copingstrategier involverer at give udtryk for indestængte følelser, aflede sig selv, at håndtere fjendtlige følelser og benytte systematiske afslapningsprocedurer. Følelses-orienteret coping er orienteret imod mestring af følelser, der følger med følelsen af stress. I interviewene fra NIERE nævner alle TR erne de tre copingstrategier. Eksemplerne er: Du bliver nødt til at acceptere at stress er en del af denne rolle (vurderings-orienteret coping beskrevet af en hollandsk TR); Du bliver nødt til at lære at håndtere stres, forsøge at håndtere ting roligt, forsøge at lytte mere end at snakke, og at forstå den anden part (problemorienteret strategi beskrevet af en portugisisk TR); Jeg laver en masse sport med kollegaer for at afhjælpe stress og pres (følelses-orienteret strategi beskrevet af en tysk TR). De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende stress og rollekonflikter - Forstå hvorfor TR arbejde indebærer rollekonflikter - Forstå og studere personlige og jobrelaterede stressorer for at kunne håndtere disse. De hyppigste jobrelaterede stressorer er tidspres, høj arbejdsbyrde, kommunikationsproblemer, organisatoriske forandringer og dårlig ledelse - Forstå og studerer personlige stressorer for at kunne håndtere disse ift. TR arbejdet. De hyppigste stressorer er manglende støtte, konflikthåndtering, personligt ansvar, høje forventninger fra kollegaer, isolation og forhandling - Informer nye TR om de mulige kilder til stress, der er relateret til rollen og hvordan man håndtere denne stress - Vær opmærksom på at stress er et resultat af en kombination af flere stressorer - Forstå og studere hvordan stressorer i privatlivet påvirker den jobrelaterede stress - Fokusere på TR rekrutteringspolitikker og introduktion, arbejdsflow, planlægning, arbejdstidprivatliv balance og ledelsesudviklingsprogrammer - Tilbyde TR tiltag der kan hjælpe dem med at håndtere stress der inkluderer robustheds -træning, årlige samtaler og vurdering og personlige udviklingsplaner, samt programmer om sund livsstil og velvære - Hvis der i forvejen eksisterer belastninger er det nødvendigt at understøtte TR en. Det kunne fx være et TR assistentprogram. 17

18 Bemyndigelse: Vi kan gøre en forskel her Martin Euwema og Patricia Elgoibar Bemyndigelse af TR involverer at flytte beslutningstagningsautoritet ned i det organisatoriske hierarki og give TR erne muligheden for at have en signifikant indflydelse på de organisatoriske resultater (Menon, 2001). Det er relateret til TR ernes beføjelser og konstellationen af samarbejdsudvalget (WC), i hvilket omfang ledelsen er i stand til aktivt at involvere TR erne i beslutningstagningen (både når det kommer til temaerne og de forskellige stadier af beslutningsprocessen). Fordelene ved at dele magten i organisationer, og under hvilke betingelser det er mest givtigt at dele magten er velbeskrevet (i.e. Tjosvold, 1981, 1985; Yukl, 1994; Steward & Barrick, 2000). Generelt er alle de interviewede personer og grupper i NIERE projektet enige om vigtigheden i at have bemyndigede TR er. Det gælder også for arbejdsstyrken i almindelighed. Arbejdsmarkedets parter, hovedsagelig TR erne selv, deres fagforening, lederne og administrationerne anerkender på papiret, at en bemyndiget og engageret arbejdsstyrke er essentiel for en effektivt fungerende organisation. Resultaterne fra NIERE viser imidlertid, at der er stor forskel på, hvor meget indflydelse TR erne har på beslutningstagningen. Der lader til at være fem faktorer, der bestemmer hvilket niveau TR erne bliver bemyndiget på. Det første er kulturen i samfundet, især magtdistancen, der refererer til i hvor høj grad mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land accepterer, at magten er ulige fordelt. I lande med en lille magtdistance føler TR er sig mere bemyndiget sammenlignet med lande stor magtdistance. I NIERE projektet har vi således fundet en stor forskel i lande med en lav magtdistance, som Danmark og Holland, og lande med en høj magtdistance som Spanien og Estland. Vi har gode forhold og en god relation til ledelsen siger en dansk TR, hvorimod en TR fra Estland siger: TR ene har i princippet ikke indflydelse på noget. Den anden faktor er lovgivning, herillusteret af en TR fra Holland: Det hjælper at vi har mulighed for at gå til domstolene, det giver os mulighed for at afvise visse forslag. Det er dog ikke nødvendigvis alle arbejdsgivere, der respekterer lovgivningen. En tredje faktor er firmaets størrelse: TR i store virksomheder er måske bedre i stand til at forhandle end i mindre virksomheder, hvor de ikke har nogen at rådføre sig med nævner en dansk TR. Ikke desto mindre er der også eksempler på, at store firmaer er ødelæggende for TR s indflydelse: Et problem er at beslutningsprocesserne i de multinationale firmaer i øget grad sker uden for landet siger en Belgisk respondent. En fjerde faktor drejer sig om forholdet til ledelsen. Indflydelse handler om at bygge en tillidsrelation til ledelsen siger en dansk TR, mens en portugisisk fagforeningsleder siger: Ledelsen er ikke begejstrede for dialog. De tror, at de mister magt, når de går i dialog. De vigtigste praktiske anbefalinger vedrørende bemyndigelse - Forbedre fagligheden 18

19 - Forbedre kommunikationsevnerne i form af lingvistik, præsentationer og offentlige taler - Tilegne viden om firmaets rolle som leverandør, produktet, den teknologiske proces, om hvordan de logistiske processer kan forbedres og sidst men ikke mindst om hvilke kompetencer medarbejderne besidder - Være i stand til at kommunikere med alle: fra ledelsen til de ikke organiserede medarbejdere - Skabe en tillidsfuld relation til ledelsen - Skab fælles træning med mellemlederen, for at øge forståelsen for dennes rolle og arbejde for fælles bemyndigelse - Bygge på en seriøs og ærlig gensidig kommunikation til arbejdsstyrken - Skabe en deltagelseskultur ikke kun ved at dele information gennem hyppige møder men også ved aktivt at involvere og integrere medarbejdere i specifikke projekter og beslutningsprocesser - Forsøge at løse problemer hurtigt og kompetent - Være innovativ og tænk ud af boksen for at få indflydelse - Bede fagforeningen om hjælp og støtte når der er behov - Deltage i de rigtige beslutningstagningsorganer - Fagforeninger bør promovere positive udviklingscirkler - Øge medlemsantallet og opbakningen til fagforeninger MAN BØR UNDGÅ AT: - Gemme sig eller fordufte når der opstår problemer - Udelukkende følge traditionelle veje for at opnå indflydelse - Gå tilbage til traditionelle modeller for medarbejderinvolvering, hvor kamp var den normale adfærd - Være afvisende overfor støtte fra fagforeningen og kollegaer. Denne støtte er afgørende for din indflydelse - Stoppe med at uddanne dig - Være bange for at kontakte højtplaceret ledelse og drøfte dine ideer - Stoppe med at rekruttere nye medlemmer Konkluderende kan det fremhæves, at alle grupper der har været involveret i NIERE understreger, at TR kan gøre en forskel ved at blive bemyndiget. Derfor bør både TR selv, fagforeninger og ledelse fremme denne bemyndigelse. 19

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere