Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger"

Transkript

1 Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2

3 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Plantedirektoratets Sektor for EU-kontrol april 2009 Bidragyder(e):FødevareErhverv, Tønder Fotograf(er): Skovdyrkerforeningen Vestjylland Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (tryk) ISBN (web) Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. =

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om tilskudsordningen Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrollen Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Hvordan udfyldes kontrolrapporten? G. Generel del K. Kontrol del Efter kontrollen Kontrollørens opgaver Registrering af kontrolrapporten Frist for indsendelse af rapporter Ikrafttræden Bilag 1 Kontrolrapport Bilag 2 Tilskudsberettigede plantearter Bilag 3 Høringsbrev-individuel Bilag 4 Høringsbrev-kollektiv Bilag 5 Eksempler på tilladte "max.-plantninger" for hegn og småplantninger Bilag 6 Vejledning =

6 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER 1. Formål Formålet med at give tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger er: at give læ for jordbrugsarealer, at virke som forbindelseslinierne i landskabet, at øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifter. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger er en tilskudsordning indenfor Landdistriktsprogrammet Ejere eller forpagtere af jordbrugsarealer og plantningslaug kan søge tilskud til plantning af lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Ejere eller forpagtere af jordbrugsarealer kan få tilskud til individuelle plantningsprojekter, og plantningslaug kan få tilskud til kollektive plantningsprojekter. Tilskuddet udgør op til henholdsvis 40 % og 60 % af de støtteberettigede udgifter. EU finansierer 50 % af tilskuddet. 2. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996 om læhegn og tilskud til læplantning. Bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr. 655 af 24. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr. 992 af 7. august 2007 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 om støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsstøtteloven). Lov nr. 466 af 7. juni 2001 om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne. Genveje til lov, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser er indbygget i teksten. 2

7 APRIL Overordnede oplysninger 3.1. Om tilskudsordningen Tilskudsordningen giver mulighed for etablering og udskiftning af både hegn og småplantninger, herunder beplantninger omkring tekniske anlæg. Hegn er sammenhængende beplantninger af træer og/eller buske, som indeholder op til 7 planterækker, og som ikke er over 10 m brede. Småplantninger er beplantninger på mindre end 0,5 ha. Hvis arealet overstiger 0,5 ha, må bredden ikke overstige 20 m. Hvor et hegn placeres parallelt med eksisterende hegn, skovbryn, vildtremisser og lignende, skal afstanden til disse som hovedregel være 50 m. Afstanden mellem småplantninger skal som hovedregel også være 50 m. Småplantning og hegn må gerne være placeret ved siden af hinanden. 53 plantearter er tilskudsberettigede. Se bilag 2. Mindst 75 % af de anvendte træ- og buskarter i beplantningerne skal være løvfældende. Betingelsen om 75 % løvfældende beplantninger kan i særlige tilfælde frafaldes, hvor kulturhistoriske og/eller landskabsmæssige hensyn tilsiger det. Beplantningerne skal vedligeholdes og må ikke ryddes inden for de første 15 år efter etableringen. Under det nye landdistriktsprogram er ordningen om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger afløst af en ny ordning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Formål med kontrollen og dennes indhold Plantedirektoratet udfører den fysiske kontrol, der har til formål at sikre: at beplantningerne er etableret i overensstemmelse med ansøgningen, tilsagnets betingelser og accepterede ændringer, at beplantningerne er anlagt med det formål at give læ for jordbrugsarealer og/eller virke som forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifterne, herunder beplantninger omkring tekniske anlæg, at afstandskravene er overholdt, at der er anvendt tilskudsberettigede plantearter, og at minimum 75 % af planterne er løvfældende samt at beplantningerne vedligeholdes. Kontrollen udføres i de 3 første år efter beplantningernes etablering. Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, LDDP, har administreret ordningen. Fra 1. september 2007 overgik administrationen af ordningen til Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøkontoret i Tønder. Direktoratet har pr. 16. juni 2008 skiftet navn til FødevareErhverv. 3

8 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger har pr. 1. september 2007 skiftet navn til Plantning & Landskab, Landsforeningen. Efterfølgende er foreningen nævnt som Landsforeningen Hvem er omfattet af ordningen? Ejere og, med accept fra ejeren, forpagtere af jordbrugsarealer, der har fået tilsagn om støtte til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, er omfattet af ordningen. Ejere/forpagtere kan vælge at lade et plantningslaug/en plantningsforening foretage beplantningsprojektet som et kollektivt projekt. Ophører et forpagtningsforhold, hvor forpagteren har fået tilsagn om tilskud, indtræder ejeren i forpagterens rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ændres ejerforholdene for det areal, der er omfattet af tilsagn og tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, forbliver tilskudsmodtageren (lodsejer) ansvarlig for, at rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet overholdes. En ny ejer af arealet kan indtræde i rettigheder og forpligtelser. Forpligtelsen vil hyppigst fremgå af ejendommens skøde. For de individuelle projekter gælder, at lodsejerne er ansvarlige for, at ordningens krav, bestemmelser og begrænsninger overholdes i forpligtelsesperioden. I de kollektive projekter afholdes der efter de første 3 vækstsæsoner en afleveringsforretning mellem laug og entreprenør. Herefter er det den enkelte lodsejer, der i forpligtelsesperioden er ansvarlig for, at alle krav, bestemmelser og begrænsninger i forbindelse med beplantningen overholdes. Forpligtelsesperioden er 15 år for de projekter, vi skal kontrollere i Udsendte vejledninger mv. Bilag 6 viser vejledningen Vilkår og bestemmelser for ydelse af tilsagn om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, der forelå, da der blev søgt tilsagn om støtte til de beplantninger, vi skal kontrollere med denne instruks. Den vejledning, der pt. findes på FødervareErhverv s hjemmeside er relateret til Bekendtgørelse nr. 972 af 19. juli 2007 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Genveje til hjemmesider på Internettet er indbygget i teksten Kontroladresser Der skal udføres kontrol hos 5 % af alle lodsejere såvel for individuelle som for kollektive projekter - der har udestående tilskud (lodsejere, som endnu ikke har modtaget sidste rateudbetaling). Da projekterne ofte først medfører investering/plantningsaktivitet i anden og tredje vækstsæson efter tilsagnsåret, vil der kun blive udtaget til fysisk kontrol af projekter, som har modtaget første støttebetaling og dermed med sikkerhed har påbegyndt plantningen. Dermed øges sandsynligheden for at opdage mangler i plantningen. 4

9 APRIL 2009 Pr. 31. januar 2009 havde 70 individuelle projekter og 18 kollektive projekter med i alt lodsejere udestående tilsagn om tilskud. I 2009 skal vi kontrollere beplantningerne hos 57 lodsejere: 4 lodsejere, der har fået tilskud til individuelle projekter, samt 53 lodsejere i 3 laug, der har modtaget tilskud til kollektive projekter. Beplantningerne, der skal kontrolleres i de kollektive projekter, er der givet tilsagn til i efteråret Beplantningerne i de individuelle projekter er der givet tilsagn til i perioden oktober 2005 marts Plantningerne er etableret i plantningssæsonen Udvælgelse af kontroladresser FødevareErhverv har udvalgt kontroladresserne i samarbejde med Landsforeningen. For de individuelle projekter udgør kontrolpopulationen de lodsejere med udestående tilsagn pr. 31. januar % af kontroladresserne for de individuelle projekter er udtaget efter en risikoanalyse, hvori høje støttebeløb pr. år og store plantninger målt i forhold til areal indgår. Konstaterede tidligere uregelmæssigheder hos en planteleverandør/entreprenør indgår ligeledes som et risikoparameter. 25 % af kontroladresserne er tilfældigt udvalgt. For de kollektive projekter udgør kontrolpopulationen lodsejerne i de laug, som har udestående tilsagn pr. 31. januar Kontroladresserne i de kollektive projekter er udvalgt på en sådan måde, at det principielt er alle lodsejere i et udtaget laug, der er udtaget til kontrol. 75 % af kontroladresserne er udtaget efter en risikoanalyse for laugene, hvori vækstsæson og størrelse af det gennemsnitlige tilskud pr. lodsejer indgår. Konstaterede tidligere uregelmæssigheder i en lokalforening (laug) indgår ligeledes som en risikoparameter. 25 % af kontroladresserne er tilfældigt udvalgt. I det første laug, der er udtaget til kontrol efter risikoanalysen, skal beplantningerne hos alle lodsejere kontrolleres. I det andet laug, der er udtaget efter risikoanalysen, er det kun det nødvendige antal lodsejere (ca. hver niende), hvor beplantningerne skal kontrolleres. I det tilfældigt udvalgte laug er der udtaget det nødvendige antal lodsejere (ca. hver syvende) til kontrol for at nå det tilstrækkelige antal kontroleftersyn Varsling Som hovedregel skal kontroleftersynene aflægges uanmeldt. Kontroleftersyn hos lodsejerne i et laug indledes dog med, at laugsformanden kontaktes. Det søges afklaret, hvorvidt der er sket ændringer i forhold til de fremsendte sagsudskrifter. Herefter kan kontroleftersynene hos de enkelte lodsejere påbegyndes. Eftersynene hos laugets lodsejere foretages uanmeldt. Inden beplantningerne besigtiges, kontaktes lodsejer, så denne er bekendt med, hvem der færdes på jorderne. Kontroleftersynet foretages, selv om det ikke er muligt at få kontakt med lodsejer. Som beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 3.3.2, Uvarslet kontrol, skal der ifølge retssikkerhedsloven udleveres et brev på stedet ved kontrollens begyndelse. 5

10 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Brevene udleveres til såvel laugsformænd, som til lodsejere i kollektive og individuelle projekter. I brevet skal sættes kryds ud for følgende tekst: og virksomheden er blevet udtaget til stikprøvekontrol EU-ordninger: Den lovgivning, kontrollen vedrører, er omtalt i det vejledningsmateriale, FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen eller Mælkeudvalget har udsendt. Plantedirektoratets ret til at gennemføre kontrollen fremgår af 4 i Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Koordinering med andre kontrolordninger Ved tilrettelæggelsen af kontrollen på en bedrift, hvor lodsejer er udtaget til kontrol med et individuelt projekt eller i forbindelse med et kollektivt projekt, skal kontrolløren undersøge, om bedriften er udtaget til kontrol i forbindelse med andre EU-ordninger og/eller nationale ordninger. I bekræftende fald skal der, så vidt det er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontroleftersyn Tidsfrister Kontrollen foretages i perioden 19. maj 28. august I efteråret 2009 afleverer entreprenøren beplantningerne fra 2006 til laugsformand og lodsejer. Ved afleveringsforretningen gennemgås beplantningerne, og der tages stilling til eventuel efterplantning og ekstra vedligeholdelse. Derfor skal Plantedirektoratets kontrol være afsluttet inden da Sikkerheds- og hygiejneforskrifter De sikkerhedsforskrifter, der skal iagttages i forbindelse med udførsel af kontrolarbejde, er beskrevet i Sikkerhedsforskrifter for kontrollører og prøvetagere (september 2008), punkt 4.0 Kontrol af landbrugsafgrøder og landbrug i øvrigt, punkt 4.8 Kontrol på marker. Hygiejneforanstaltninger, der skal iagttages ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, er beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), Kapitel 4, Retningslinier for færden i husdyrbesætninger med hensyn til at forebygge af spredning af smitsomme husdyrsygdomme. Genveje til Plantedirektoratets Intranet er indbygget i teksten. 4. Gennemførelse af kontrollen Kontrollen med overholdelse af ordningens bestemmelser udføres af Plantedirektoratets distrikter på grundlag af ovennævnte love og bekendtgørelser samt retningslinierne i denne instruks. 6

11 APRIL Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? For hver lodsejer vil følgende sagsmateriale være indscannet i SCAN-JOUR Captia: Sagsudskrifter vedrørende lodsejere i individuelle projekter: Lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Individuelle projekter. Projektbeskrivelse og ansøgning om tilsagn om tilskud samt bevilgede ændringer. Kort med indtegning af beplantningens (-ernes) beliggenhed, inkl. meddelte og godkendte ændringer. Checkliste. Anden korrespondance ansøger og Landsforeningen imellem. Sagsudskrifter vedrørende lodsejere i kollektive projekter: Ejerspecifikation. Laugsplanlægning Overslag over læplantning hos: Kort fra Geodætisk Institut med indtegning af beplantningens (-ernes) beliggenhed, inkl. meddelte og godkendte ændringer. Eventuel ejererklæring. Eventuelt anden korrespondance med amter/andre offentlige myndigheder. Givne dispensationer fra amt. Eventuelt andre skrivelser af betydning for kontrollen. GPS-udstyr Digitalt fotografiapparat Sagsudskrifter, opmålingsudstyr og eventuelt digitalt fotografiapparat skal medbringes ved kontrolbesøget Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Kontrolløren skal som hovedregel udfylde kontrolrapporten (Bilag 1), efterhånden som kontrollen foretages. Kontrolrapporten består af 2 dele; en generel del, der indeholder oplysninger om lodsejer og kontroleftersynet og en kontrol del, der indeholder oplysninger om, hvad der er kontrolleret. Det er vigtigt, at der gives entydige henvisninger til, hvilke hegn, beplantninger eller andre konkrete forhold, du har bemærkninger til. Det skal tydeligt fremgå af rapportens enkelte punkter, hvad det er, du har konstateret, således at lodsejer (individuelle projekter)/laugsformand (kollektive projekter) ikke bliver i tvivl om, hvad der skal tages stilling til, og hvad der skal kommenteres i et eventuelt høringssvar. Alle rapporter vedlægges udskrifter fra MAPINFO, der viser beliggenheden af den/de beplantninger, som kontrollen har omfattet. 7

12 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER 4.2.G. Generel del G-1. Oplysninger om lodsejer m.m. CVR nr./cpr nr., sagsnummer i SCAN-JOUR Captia samt lodsejers navn og adresse hentes fra DCK. Hvis der er sket ejerskifte, så det ikke længere er den lodsejer, der fremgår af DCK, der ejer/forpagter jorden, hvor beplantningen er foretaget, skal du rette henvendelse til Sektor for EU-kontrol. Det fremgår af sagsmaterialet, om tilskuddet udgør enten 40 % eller 60 % af de støtteberettigede udgifter. Betingelsen for at modtage 60 % i tilskud er, at 4 supplerende betingelser skal være opfyldt (Se punkt K-5 Plantningsprojekter med tilskudssats på 60 %.) Kontrolrapportens side 5 skal kun udfyldes og vedlægges rapporten for de lodsejere, hvor der gives 60 % i tilskud. For individuelle som for kollektive plantningsprojekter omfatter tilskudsgrundlaget alle dokumenterede udgifter til: - projektstyring, eventuel rydning af gamle beplantninger, jordbearbejdning, planter, plantning, renholdelse i op til 3 vækstsæsoner samt vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med afleveringsforretningen. Tilskudsgrundlaget omfatter ikke: - moms, administrationsomkostninger i forbindelse med beplantningsprojektet, værdien af eget arbejde, udgifter ved brug af egne maskiner, redskaber m.v., vildthegn samt opsætning heraf samt udgifter til fremskaffelse af tilladelser og anden dokumentation. Om det er en lodsejer med et individuelt projekt, der er i kontrol, eller en lodsejer, der er tilsluttet et kollektivt projekt, fremgår dels af sagsudskrifterne, dels af DCK, hvor de individuelle projekter har udtrækningsårsag Indi og de kollektive udtrækningsårsag Koll. Laugets navn og lodsejernr. fremgår af sagsudskrifterne. G-2. Kontrol af andre ordninger Det skal angives, om der i forbindelse med denne kontrol er udført kontrol af andre ordninger hos lodsejer, og i bekræftende fald hvilke. G-3. Varsling af kontroleftersyn Det skal angives, om kontroleftersynet er varslet, og i bekræftende fald hvornår varslingen er foretaget. For kollektive projekter er det tidspunktet for første kontakt til laugsformanden, der er varslingstidspunktet for alle eftersyn hos lodsejerne i lauget. 8

13 APRIL 2009 G-4. Kontroloplysninger Her angives dato og klokkeslæt for kontroleftersynets begyndelse og afslutning hos lodsejer samt kontrollørens navn og initialer. G-5. Punkter, der har givet anledning til bemærkninger Der skal af hensyn til den videre sagsbehandling angives tydelig henvisning til de punkter i rapporten, hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger. Har kontrollen ikke givet anledning til bemærkninger, afkrydses yderst til højre, og kontrolrapporten sendes ikke i høring. Kontrolrapporter, der sendes i høring, skal være vedlagt udskrift (-er) fra MAPINFO. G-6. Bemærkninger Under dette punkt angives bemærkninger vedrørende kontrollen, herunder lodsejerens /laugsformandens/entreprenørens eventuelle bemærkninger. Ved fejlsager skal punkt G-6. Bemærkninger først og fremmest bruges til at beskrive, hvilke uoverensstemmelser med bestemmelserne, der er konstateret. Angiv det punkt i kontrolrapporten, bemærkningen vedrører. Er der behov for at skrive bemærkninger af oplysende karakter, skal dette klart fremgå af teksten. Vedlægger du rapporten et digitalt foto, skal du notere årsagen til, at fotoet er taget. G-7. Underskrifter Det skal angives, hvem der har repræsenteret lodsejer ved kontroleftersynet. Det er frivilligt, om vedkommende underskriver kontrolrapporten. Underskriften er alene en bekræftelse på, at lodsejer, laugsformand eller entreprenør har været repræsenteret ved kontroleftersynet. 4.2.K. Kontrol del For punkterne K-1. K-5. gælder, at hvis besvarelsen af spørgsmålene resulterer i et NEJ i højre kolonne, da er der tale om forhold, hvor det konstaterede ikke er i overensstemmelse med ordningens bestemmelser. Rapporten skal derfor sendes i høring hos lodsejer for individuelle projekter og laugsformand for kollektive projekter. K-1. Beplantningens etablering og placering Det antal beplantninger, der skal kontrolleres, er for de individuelles projekter angivet i ansøgningen (projektbeskrivelsen) med eventuelle ændringer, eller for hver lodsejer i de kollektive projekter på ejerspecifikationen. Det noteres, hvor mange beplantninger, der er kontrolleret. 9

14 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER a. Hvis de kontrollerede beplantninger ikke svarer til antallet af beplantninger i ansøgning (projektbeskrivelse) /ejerspecifikation, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G- 6. Bemærkninger. b. Beplantningerne, som kontrolleres, skal være i overensstemmelse med det i ansøgningen (projektbeskrivelsen)/ejerspecifikationen med eventuelle ændringer beskrevne. Beliggenhed, længde og antal rækker i et læhegn skal svare til det på kort og ansøgning (projektbeskrivelse)/kort og ejerspecifikation med eventuelle ændringer beskrevne. En småplantnings beliggenhed (og antal planter) skal ligeledes stemme overens med det på kort (og projektbeskrivelse/ejerspecifikation) med eventuelle ændringer beskrevne. Hvis det for eksempel af projektbeskrivelse/ejerspecifikation fremgår, at der er tale om et 200 m langt 6 rækket læhegn, og det er et 400 m langt 3 rækket læhegn, der er etableret, skal der afkrydses i NEJ. Der skal sættes kryds i NEJ, hvis mere end 5 % af et hegns længde mangler. Dette gælder også, selvom antallet af planter ifølge projektbeskrivelse/ejerspecifikation passer (der er anvendt mindre afstand mellem planterne end budgetteret). Sættes kryds i Nej, skal de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. c. Plantninger, der udgør en del af et skovareal, er ikke omfattet af ordningen. Ved skov forstås normalt træbevoksede arealer, der er større end 0,5 hektar og mere end 20 meter brede. Træerne skal kunne danne højstammet sluttet skov inden for et rimeligt tidsrum. Som hovedregel gælder, at afstandskravet er overholdt, når afstanden mellem læhegn og parallelt liggende skovbryn er mindst 50 meter. Samme afstandskrav gælder for parallelt eksisterende hegn, vildtremisser og lignende. Afstanden mellem småplantninger skal som hovedregel være mindst 50 meter. Læhegn og småplantninger må gerne være placeret ved siden af hinanden. Princippet med denne administrative hovedregel er, at ordningen ikke må medvirke til etablering (udvidelse) af skov. Bemærk, at beplantninger, der dyrkes som lavskov, ikke falder ind under begrebet skov. Det er her et krav, at træerne skal skæres ned til roden mindst en gang hvert tiende år. Ved opslag i HEMA (Enkeltbetaling 2008 Sagsbeh. ansøgning CVR-nr. (CPR nr.) 48 Markbloknummer) kan det konstateres, om der er tale om non-food -skov. Markbloknummeret fremgår af MAPINFO. Inden beplantningens etablering, har Landsforeningen søgt om godkendelse ved diverse fredningsmyndigheder, og lodsejeren/entreprenøren har taget kontakt til den stedlige primærkommune for at sikre, at projektet ikke strider imod lokale servitutter m.v. Breve angående dispensationsansøgninger og eventuelt givne dispensationer hos den enkelte lodsejer findes i sagsmaterialet. Er der givet dispensation for en beplantning, overholder denne afstandskravet, og rapporten skal ikke sendes i høring af denne årsag. Foreligger der ingen reaktion fra fredningsmyndigheder eller primærkommunen, forudsættes det, at etablering af beplantningen ikke strider mod bestemmelserne om fredning og diverse beskyttelseslinier i landskabet. At en beplantning er etableret i umiddelbar nærhed af en å, betyder ikke, at afstandskravet ikke er overholdt. 10

15 APRIL 2009 d. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger er defineret således: - Læhegn er sammenhængende beplantninger af træer eller buske, som består af mindst 75 % løvfældende planter med 1-7 planterækker, og som ikke er over 10 meter brede. - Småplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 hektar eller under 20 meter brede, som består af mindst 75 % løvfældende planter. Er småplantningen etableret rundt om et vandhul, eller er der en lysning inde i beplantningen, indregnes areal af vandhul eller lysning i de 0,5 hektar. En beplantning ophører med at være tilskudsberettiget, hvis lodsejer senere (indenfor de følgende 15 år) efter etableringen planter yderligere, så beplantningens bredde overstiger 30 meter, eller arealet overstiger 0,5 ha. Er det derimod naboen, der efterfølgende etablerer en beplantning, betragtes dette ikke som en overtrædelse af bestemmelserne. Fra Landsforeningen har vi modtaget tegninger på tilladte max.-beplantninger. Eksemplerne kan ses i Bilag 5. - Betingelsen om procentuel andel af løvfældende træer kan frafaldes i særlige tilfælde, hvor kulturhistoriske og/eller landskabsmæssige hensyn tilsiger det. Beplantningerne skal opretholdes og vedligeholdes i mindst 15 år. Hvis en beplantning (eller dele heraf), hvortil der er ydet tilskud i medfør af ordningen, inden 15 år efter beplantningens etablering helt eller delvist overgår til anden anvendelse, skal tilskudsmodtager give besked herom til FødevareErhverv, som da vil bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales. e. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger skal være anlagt med det formål at give læ for jordbrugsarealer og/eller virke som forbindelseslinier i landskabet og /eller øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifterne. Biotopforbedrende beplantninger kan endvidere anlægges omkring tekniske anlæg. En jordbrugsbedrift udgør som minimum 0,3 ha dyrkbart jord. Hvilket er den arealstørrelse, der som minimum kan søges om enkeltbetaling til. Følgende beplantninger er ikke tilskudsberettigede under ordningen: - Beplantninger op til skove, selvom disse er samnoteret med landbrugsarealerne. Læhegn må gerne med den ene eller begge ender støde op til skov. Det skaber optimale ledelinier for vildtet. - Beplantninger på arealer, der tilhører stat, kommuner, kirker og præsteembeder og offentlige stiftelser. - Beplantninger, som er påbudt af en offentlig myndighed, eller af en offentlig myndighed er stillet som vilkår for en tilladelse, eller som tjener til opfyldelse af krav, der fremgår af anden lovgivning. - Beplantninger, hvortil der ydes andet offentligt tilskud (f.eks. tilskud til vildt). 11

16 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER f. Hvis jordbrugsbedriften, hvor beplantningen er etableret, efterfølgende er udstykket og solgt til beboelse, sommerhus, kommunen eller andet, lever beplantningen ikke længere op til formålet, og der afkrydses med et NEJ. K-2. Vedligeholdelse af beplantningen Beplantningens vedligeholdelsestilstand betragtes som tilfredsstillende, hvis ukrudtet kan bekæmpes mekanisk med renser med harvetænder. Hvis ukrudtet overvejende består af ét-årigt ukrudt, eller hvis det flerårige ukrudt (kvik, tidsler og lignende) ikke har så kraftigt fat, at det truer med at kvæle det udplantede, er beplantningens vedligeholdelsestilstand tilfredsstillende. Har det flerårige ukrudt derimod fået så godt fat, at mekanisk bekæmpelse vil slæbe med fare for at ødelægge den etablerede beplantning, er vedligeholdelsestilstanden ikke tilfredsstillende. Der afkrydses i NEJ, og forholdene beskrives udførligt under punkt G-6. Bemærkninger. Et væltet kreaturhegn, der har haft til følge, at en del planter er gået ud, betragtes også som dårligt vedligehold. Ødelæggende vildtgnav i større omfang betragtes tillige som utilfredsstillende vedligehold. Sprøjteskade på beplantningen, der har medført større ødelæggelse, betragtes ligeledes som utilfredsstillende vedligeholdelse. Digital fotografering kan anvendes til illustration af vedligeholdelsestilstanden. K-3. Planternes antal, art og kvalitet Når alt er, som det skal være, er de planter, der er givet tilskud til, at finde i beplantningen/-erne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være flere årsager: - en (eller flere) planteart(-er) kan være gået ud, - nogle af planterne kan være gået ud rundt om i beplantningen, - noget af beplantningen er gået ud på et sammenhængende areal, eller - noget af den anførte beplantning er slet ikke etableret. Hvis nogle af planterne, spredt rundt om i beplantningen, er gået ud, har det ikke den store betydning. Først når andelen af udgåede planter overstiger ca. 10 % pr. hegn eller pr. småplantning, skal dette noteres i rapporten. Hvis noget af beplantningen derimod mangler over et samlet areal, fordi planterne er gået ud, gnavet ned eller aldrig plantet, således at beplantningen ikke lever op til sit formål i den længde/det areal, der er anført i sagsmaterialet, er der tale om en overtrædelse. Det samme er tilfældet, hvis en (eller flere) planteart(-er) mangler, og beplantningens karakter således ikke bliver som tilsigtet. a. Hvis mere end 10 % af planterne mangler på grund af vildtbid, sprøjteskade, skade fra den mekaniske ukrudtbekæmpelse og lignende, skal der tillige krydses NEJ i punkt K-2. Vedligeholdelse af beplantningen. Hvis mere end 5 % af et hegns længde mangler grundet mangelfuld vedligeholdelse, skal der også krydses NEJ i punkt K-2. Vedligeholdelse af beplantningen. 12

17 APRIL 2009 På fakturaen (individuelle projekter)/i plantelisten (kollektive projekter) er det anført, hvilke planter, der er/tænkes anvendt. Det kontrolleres, at det skrevne stemmer overens med virkeligheden. Husk at sætte en vandret streg gennem kolonnen, hvis punktet som følge af ovenstående spørgsmål ikke skal besvares. b. Hvis der er anvendt andre planter end de, der står på fakturaen/i plantelisten, er det i overensstemmelse med reglerne, hvis de anvendte planter står på listen over tilskudsberettigede planter (Bilag 2). Hvis lodsejer/entreprenør har indplantet ikke-tilskudsberettigede plantearter i beplantningerne, og ikke søgt om tilskud til disse planter, skal det bemærkes under punkt G-6. Bemærkninger. Erstatter lodsejer senere og for egne midler nogle af planterne i en beplantning, der er ydet tilskud til, med andre plantearter end de, der står på listen, strider dette ikke mod bestemmelserne. Husk at sætte en vandret streg gennem kolonnen, hvis punktet som følge af ovenstående spørgsmål ikke skal besvares. c. Minimum 75 % af de anvendte planter i læhegn og småplantninger skal være løvfældende. K-4. Ejerforhold Det angives, på hvilke adresser beplantningerne er etableret. Ved hjælp af opslag i: - MAPINFO, hvor markbloknummeret vil fremgå, og - HEMA (Enkeltbetaling Sagsbeh. Ansøgning CVR-nr. (CPR nr.) 33 Markbloknummer) fremgår det, hvem der ejer marken, hvor beplantningen er etableret. - Den offentlige informationsserver, ois.dk kan også anvendes. Ved opslag er det adressen på den ejendom eller den matrikel, hvor beplantningen er etableret, der skal anvendes. Matriklen kan du finde ved at anvende Danmarks Miljøportal, arealinfo.dk (Arealinformation - Søg efter data på kort Adm. grænser). Hvis det ikke er ansøger/lodsejer, som ejer jorden, hvor beplantningen er placeret, skal det undersøges, om der foreligger skriftlig dokumentation (= Ejererklæring) på, at ejer er orienteret om og har accepteret beplantningen. K-5. Plantningsprojekter med tilskudssats på 60 % Der ydes 40 % i tilskud af de støtteberettigede udgifter. Lodsejer kan dog opnå 60 % i tilskud, hvis beplantningsprojektet bliver gennemført med supplerende betingelser. a. Een af disse betingelser skal altid være opfyldt. Der må ikke pløjes dybere, end de lokale forhold tilsiger. Fastsættelse af pløjedybden skulle foretages af Landsforeningen på grundlag af udtalelse fra det lokale museum. 13

18 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Hvis betingelsen ikke er opfyldt, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. b. Der sættes kryds ud for de 3 betingelser, lodsejer har valgt at opfylde blandt de 6 mulige betingelser. Betingelse nr. 1: Økologisk etablering og renholdelse af beplantning. Der må ikke anvendes andre plantebeskyttelsesmidler end de, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. Betingelse nr. 2: Udyrket stribe jord. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der opretholdes en stribe udyrket jord, der mindst er 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst én gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignende, Jordstriben skal ligge 5 m eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder. Jordstriben kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning. Betingelse nr. 3: Insektvold. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der i tilknytning til beplantningen og på de tilstødende marker være etableret en insektvold, der mindst er 1 m bred og 0,5 m høj. Insektvolden skal ved etableringen tilsås med tuedannende græsarter. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen. Insektvolden kan placeres langs med ovennævnte stribe udyrkede jord. Betingelse nr. 4: Åbninger i hegnet. Beplantningen skal bestå af mindst 3 planterækker. Plantning af 6 planter i en sammenhængende gruppe skal udelades for hver 50 m beplantning, så der opstår åbninger i eller igennem beplantningen. Betingelse nr. 5: Trampesti. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der være etableret en trampesti, hvorpå offentligheden kan færdes, og hvortil der er offentlig adgang. Trampestien må ikke etableres på den udyrkede stribe jord eller på insektvolden. Trampestien skal være markeret med et lovligt skilt. Hvis der på andet grundlag er eller vil blive etableret lovlig adgang for offentligheden langs beplantningen, kan opfyldelse af denne betingelse ikke anvendes til at opnå de 60 % af tilskudsgrundlaget. Betingelse nr. 6: Danske plantearter. I beplantningen må der udelukkende anvendes de hjemmehørende plantearter og provenienser, der er nævnt i bekendtgørelsens planteliste. c. Hvis de 3 valgte betingelser ikke er opfyldt, eller hvis kravene til de 3 valgte betingelser ikke er opfyldt, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. 5. Efter kontrollen 5.1. Kontrollørens opgaver Kontrolløren skal som hovedregel udfylde kontrolrapporten (Bilag 1), efterhånden som kontrollen foretages. 14

19 APRIL 2009 Forholder det sig sådan, at ejendommen, hvorpå beplantningen er etableret, er overtaget af en anden person/virksomhed end den, der er registreret i DCK, skal kontrolløren rette henvendelse til Sektor for EU-kontrol, der sørger for at opdatere data i DCK. Hvis eftersyn hos en eller flere lodsejere i et kollektivt projekt giver anledning til bemærkninger, skal laugets formand kontaktes, inden rapporten sendes i høring. Den færdige kontrolrapport skal sendes til/afleveres på distriktskontoret hurtigst muligt, således at distriktskontoret kan overholde tidsfristerne for behandling og ekspedition af kontrolrapporterne. Forsiden til originaleksemplaret af kontrolrapporten (hovedrapport og delrapport), der udfærdiges på Plantedirektoratets brevpapir, skal være forsynet med direktoratets logo i den foreskrevne grønne farve, medens kopier gerne må være med sortfarvet logo Registrering af kontrolrapporten Kontering af eftersyn og rapporter i DAKAR Arbejdstimeforbruget i forbindelse med kontrollen skal konteres under ydelsesnummer Læplantning Registrering i DCK og SCAN-JOUR Captia I DCK er individuelle lodsejere forsynet med opgave nummer 5782_09, Indi, og lodsejere, der deltager i et kollektivt projekt, er forsynet med opgave nummer 5782_09, Koll. Når distriktskontoret modtager en kontrolrapport fra kontrolløren, skal kontroldataene for hvert eftersyn hurtigst muligt tastes ind i DCK. Høringsdato og høringssvardato er den samme for alle lodsejere i lauget, hvor kontrolrapporterne sendes i høring, ligesom dato for videreforsendelse til SEU. Sektorkontoret benytter databasens oplysninger til udarbejdelse af kontrolstatistik m.v. Hvis distriktet har behov for at få oprettet klienter i DCK, kan dette ske ved henvendelse til sektorkontoret. Sektorkontoret har oprettet lodsejere og laug i SCAN-JOUR Captia. Sagsnumrene ligger mellem Under disse sagsnumre ligger sagsmaterialet. Efter udfasningen af Unique er lodsejere og laug tillige oprettet under sagsnumrene /KSK /DKD Sagsmaterialet er scannet ind som første dokument på hver lodsejers sagsnummer, og på hvert laugs sagsnummer. Kontrolrapporten for hver kollektiv lodsejer indscannes under lodsejerens sagsnummer på /KSK3-0000xx. Høringsskrivelse, høringssvar og oversendelsesbrev til/fra laugene scannes ind på laugets sagsnummer OK-rapport Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 10.1, OK-sager. 15

20 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER For de individuelle såvel som for de kollektive projekter sendes ok-kontrolrapporter i original sammen med eventuelle bilag til Sektor for EU-kontrol senest 10 dage efter datoen for afslutningen af kontroleftersynet Fejl-rapport Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt , Høring fra distriktet. Bilag 3 viser skabelonen til høringsbrevet ved individuelle projekter. Kontrolrapporterne fra eftersyn, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, inden for samme laug, sendes samlet (samme dag) i høring hos laugsformanden. Høringsbrev kollektiv (Bilag 4) anvendes. Efter udløbet af svarfristen scannes fejlrapporter med tilhørende sagsmateriale, høringsskrivelse, og eventuelle høringssvar fra lodsejer/laugsformand ind i SCAN-JOUR Captia Frist for indsendelse af rapporter Kontrolrapporterne skal være Sektor for EU-kontrol i hænde senest den 25. september Ikrafttræden Instruksen træder i kraft den 19. maj Instruks 2008 vedrørende overholdelse af bestemmelserne om ydelse af tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantningen fra april 2008 ophæves hermed 16

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020.

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Høringsvar: Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Landsforeningen, Plantning og Landskab repræsenter Landmænd og bygger dets virke på lokale aktionsgrupper

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger September 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere