Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger"

Transkript

1 Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2

3 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Plantedirektoratets Sektor for EU-kontrol april 2009 Bidragyder(e):FødevareErhverv, Tønder Fotograf(er): Skovdyrkerforeningen Vestjylland Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (tryk) ISBN (web) Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. =

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om tilskudsordningen Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrollen Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Hvordan udfyldes kontrolrapporten? G. Generel del K. Kontrol del Efter kontrollen Kontrollørens opgaver Registrering af kontrolrapporten Frist for indsendelse af rapporter Ikrafttræden Bilag 1 Kontrolrapport Bilag 2 Tilskudsberettigede plantearter Bilag 3 Høringsbrev-individuel Bilag 4 Høringsbrev-kollektiv Bilag 5 Eksempler på tilladte "max.-plantninger" for hegn og småplantninger Bilag 6 Vejledning =

6 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER 1. Formål Formålet med at give tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger er: at give læ for jordbrugsarealer, at virke som forbindelseslinierne i landskabet, at øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifter. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger er en tilskudsordning indenfor Landdistriktsprogrammet Ejere eller forpagtere af jordbrugsarealer og plantningslaug kan søge tilskud til plantning af lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Ejere eller forpagtere af jordbrugsarealer kan få tilskud til individuelle plantningsprojekter, og plantningslaug kan få tilskud til kollektive plantningsprojekter. Tilskuddet udgør op til henholdsvis 40 % og 60 % af de støtteberettigede udgifter. EU finansierer 50 % af tilskuddet. 2. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996 om læhegn og tilskud til læplantning. Bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr. 655 af 24. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Bekendtgørelse nr. 992 af 7. august 2007 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 om støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsstøtteloven). Lov nr. 466 af 7. juni 2001 om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne. Genveje til lov, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser er indbygget i teksten. 2

7 APRIL Overordnede oplysninger 3.1. Om tilskudsordningen Tilskudsordningen giver mulighed for etablering og udskiftning af både hegn og småplantninger, herunder beplantninger omkring tekniske anlæg. Hegn er sammenhængende beplantninger af træer og/eller buske, som indeholder op til 7 planterækker, og som ikke er over 10 m brede. Småplantninger er beplantninger på mindre end 0,5 ha. Hvis arealet overstiger 0,5 ha, må bredden ikke overstige 20 m. Hvor et hegn placeres parallelt med eksisterende hegn, skovbryn, vildtremisser og lignende, skal afstanden til disse som hovedregel være 50 m. Afstanden mellem småplantninger skal som hovedregel også være 50 m. Småplantning og hegn må gerne være placeret ved siden af hinanden. 53 plantearter er tilskudsberettigede. Se bilag 2. Mindst 75 % af de anvendte træ- og buskarter i beplantningerne skal være løvfældende. Betingelsen om 75 % løvfældende beplantninger kan i særlige tilfælde frafaldes, hvor kulturhistoriske og/eller landskabsmæssige hensyn tilsiger det. Beplantningerne skal vedligeholdes og må ikke ryddes inden for de første 15 år efter etableringen. Under det nye landdistriktsprogram er ordningen om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger afløst af en ny ordning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Formål med kontrollen og dennes indhold Plantedirektoratet udfører den fysiske kontrol, der har til formål at sikre: at beplantningerne er etableret i overensstemmelse med ansøgningen, tilsagnets betingelser og accepterede ændringer, at beplantningerne er anlagt med det formål at give læ for jordbrugsarealer og/eller virke som forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifterne, herunder beplantninger omkring tekniske anlæg, at afstandskravene er overholdt, at der er anvendt tilskudsberettigede plantearter, og at minimum 75 % af planterne er løvfældende samt at beplantningerne vedligeholdes. Kontrollen udføres i de 3 første år efter beplantningernes etablering. Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, LDDP, har administreret ordningen. Fra 1. september 2007 overgik administrationen af ordningen til Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøkontoret i Tønder. Direktoratet har pr. 16. juni 2008 skiftet navn til FødevareErhverv. 3

8 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger har pr. 1. september 2007 skiftet navn til Plantning & Landskab, Landsforeningen. Efterfølgende er foreningen nævnt som Landsforeningen Hvem er omfattet af ordningen? Ejere og, med accept fra ejeren, forpagtere af jordbrugsarealer, der har fået tilsagn om støtte til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, er omfattet af ordningen. Ejere/forpagtere kan vælge at lade et plantningslaug/en plantningsforening foretage beplantningsprojektet som et kollektivt projekt. Ophører et forpagtningsforhold, hvor forpagteren har fået tilsagn om tilskud, indtræder ejeren i forpagterens rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ændres ejerforholdene for det areal, der er omfattet af tilsagn og tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, forbliver tilskudsmodtageren (lodsejer) ansvarlig for, at rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet overholdes. En ny ejer af arealet kan indtræde i rettigheder og forpligtelser. Forpligtelsen vil hyppigst fremgå af ejendommens skøde. For de individuelle projekter gælder, at lodsejerne er ansvarlige for, at ordningens krav, bestemmelser og begrænsninger overholdes i forpligtelsesperioden. I de kollektive projekter afholdes der efter de første 3 vækstsæsoner en afleveringsforretning mellem laug og entreprenør. Herefter er det den enkelte lodsejer, der i forpligtelsesperioden er ansvarlig for, at alle krav, bestemmelser og begrænsninger i forbindelse med beplantningen overholdes. Forpligtelsesperioden er 15 år for de projekter, vi skal kontrollere i Udsendte vejledninger mv. Bilag 6 viser vejledningen Vilkår og bestemmelser for ydelse af tilsagn om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger, der forelå, da der blev søgt tilsagn om støtte til de beplantninger, vi skal kontrollere med denne instruks. Den vejledning, der pt. findes på FødervareErhverv s hjemmeside er relateret til Bekendtgørelse nr. 972 af 19. juli 2007 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Genveje til hjemmesider på Internettet er indbygget i teksten Kontroladresser Der skal udføres kontrol hos 5 % af alle lodsejere såvel for individuelle som for kollektive projekter - der har udestående tilskud (lodsejere, som endnu ikke har modtaget sidste rateudbetaling). Da projekterne ofte først medfører investering/plantningsaktivitet i anden og tredje vækstsæson efter tilsagnsåret, vil der kun blive udtaget til fysisk kontrol af projekter, som har modtaget første støttebetaling og dermed med sikkerhed har påbegyndt plantningen. Dermed øges sandsynligheden for at opdage mangler i plantningen. 4

9 APRIL 2009 Pr. 31. januar 2009 havde 70 individuelle projekter og 18 kollektive projekter med i alt lodsejere udestående tilsagn om tilskud. I 2009 skal vi kontrollere beplantningerne hos 57 lodsejere: 4 lodsejere, der har fået tilskud til individuelle projekter, samt 53 lodsejere i 3 laug, der har modtaget tilskud til kollektive projekter. Beplantningerne, der skal kontrolleres i de kollektive projekter, er der givet tilsagn til i efteråret Beplantningerne i de individuelle projekter er der givet tilsagn til i perioden oktober 2005 marts Plantningerne er etableret i plantningssæsonen Udvælgelse af kontroladresser FødevareErhverv har udvalgt kontroladresserne i samarbejde med Landsforeningen. For de individuelle projekter udgør kontrolpopulationen de lodsejere med udestående tilsagn pr. 31. januar % af kontroladresserne for de individuelle projekter er udtaget efter en risikoanalyse, hvori høje støttebeløb pr. år og store plantninger målt i forhold til areal indgår. Konstaterede tidligere uregelmæssigheder hos en planteleverandør/entreprenør indgår ligeledes som et risikoparameter. 25 % af kontroladresserne er tilfældigt udvalgt. For de kollektive projekter udgør kontrolpopulationen lodsejerne i de laug, som har udestående tilsagn pr. 31. januar Kontroladresserne i de kollektive projekter er udvalgt på en sådan måde, at det principielt er alle lodsejere i et udtaget laug, der er udtaget til kontrol. 75 % af kontroladresserne er udtaget efter en risikoanalyse for laugene, hvori vækstsæson og størrelse af det gennemsnitlige tilskud pr. lodsejer indgår. Konstaterede tidligere uregelmæssigheder i en lokalforening (laug) indgår ligeledes som en risikoparameter. 25 % af kontroladresserne er tilfældigt udvalgt. I det første laug, der er udtaget til kontrol efter risikoanalysen, skal beplantningerne hos alle lodsejere kontrolleres. I det andet laug, der er udtaget efter risikoanalysen, er det kun det nødvendige antal lodsejere (ca. hver niende), hvor beplantningerne skal kontrolleres. I det tilfældigt udvalgte laug er der udtaget det nødvendige antal lodsejere (ca. hver syvende) til kontrol for at nå det tilstrækkelige antal kontroleftersyn Varsling Som hovedregel skal kontroleftersynene aflægges uanmeldt. Kontroleftersyn hos lodsejerne i et laug indledes dog med, at laugsformanden kontaktes. Det søges afklaret, hvorvidt der er sket ændringer i forhold til de fremsendte sagsudskrifter. Herefter kan kontroleftersynene hos de enkelte lodsejere påbegyndes. Eftersynene hos laugets lodsejere foretages uanmeldt. Inden beplantningerne besigtiges, kontaktes lodsejer, så denne er bekendt med, hvem der færdes på jorderne. Kontroleftersynet foretages, selv om det ikke er muligt at få kontakt med lodsejer. Som beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 3.3.2, Uvarslet kontrol, skal der ifølge retssikkerhedsloven udleveres et brev på stedet ved kontrollens begyndelse. 5

10 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Brevene udleveres til såvel laugsformænd, som til lodsejere i kollektive og individuelle projekter. I brevet skal sættes kryds ud for følgende tekst: og virksomheden er blevet udtaget til stikprøvekontrol EU-ordninger: Den lovgivning, kontrollen vedrører, er omtalt i det vejledningsmateriale, FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen eller Mælkeudvalget har udsendt. Plantedirektoratets ret til at gennemføre kontrollen fremgår af 4 i Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Koordinering med andre kontrolordninger Ved tilrettelæggelsen af kontrollen på en bedrift, hvor lodsejer er udtaget til kontrol med et individuelt projekt eller i forbindelse med et kollektivt projekt, skal kontrolløren undersøge, om bedriften er udtaget til kontrol i forbindelse med andre EU-ordninger og/eller nationale ordninger. I bekræftende fald skal der, så vidt det er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontroleftersyn Tidsfrister Kontrollen foretages i perioden 19. maj 28. august I efteråret 2009 afleverer entreprenøren beplantningerne fra 2006 til laugsformand og lodsejer. Ved afleveringsforretningen gennemgås beplantningerne, og der tages stilling til eventuel efterplantning og ekstra vedligeholdelse. Derfor skal Plantedirektoratets kontrol være afsluttet inden da Sikkerheds- og hygiejneforskrifter De sikkerhedsforskrifter, der skal iagttages i forbindelse med udførsel af kontrolarbejde, er beskrevet i Sikkerhedsforskrifter for kontrollører og prøvetagere (september 2008), punkt 4.0 Kontrol af landbrugsafgrøder og landbrug i øvrigt, punkt 4.8 Kontrol på marker. Hygiejneforanstaltninger, der skal iagttages ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, er beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), Kapitel 4, Retningslinier for færden i husdyrbesætninger med hensyn til at forebygge af spredning af smitsomme husdyrsygdomme. Genveje til Plantedirektoratets Intranet er indbygget i teksten. 4. Gennemførelse af kontrollen Kontrollen med overholdelse af ordningens bestemmelser udføres af Plantedirektoratets distrikter på grundlag af ovennævnte love og bekendtgørelser samt retningslinierne i denne instruks. 6

11 APRIL Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? For hver lodsejer vil følgende sagsmateriale være indscannet i SCAN-JOUR Captia: Sagsudskrifter vedrørende lodsejere i individuelle projekter: Lægivende og biotopforbedrende beplantninger. Individuelle projekter. Projektbeskrivelse og ansøgning om tilsagn om tilskud samt bevilgede ændringer. Kort med indtegning af beplantningens (-ernes) beliggenhed, inkl. meddelte og godkendte ændringer. Checkliste. Anden korrespondance ansøger og Landsforeningen imellem. Sagsudskrifter vedrørende lodsejere i kollektive projekter: Ejerspecifikation. Laugsplanlægning Overslag over læplantning hos: Kort fra Geodætisk Institut med indtegning af beplantningens (-ernes) beliggenhed, inkl. meddelte og godkendte ændringer. Eventuel ejererklæring. Eventuelt anden korrespondance med amter/andre offentlige myndigheder. Givne dispensationer fra amt. Eventuelt andre skrivelser af betydning for kontrollen. GPS-udstyr Digitalt fotografiapparat Sagsudskrifter, opmålingsudstyr og eventuelt digitalt fotografiapparat skal medbringes ved kontrolbesøget Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Kontrolløren skal som hovedregel udfylde kontrolrapporten (Bilag 1), efterhånden som kontrollen foretages. Kontrolrapporten består af 2 dele; en generel del, der indeholder oplysninger om lodsejer og kontroleftersynet og en kontrol del, der indeholder oplysninger om, hvad der er kontrolleret. Det er vigtigt, at der gives entydige henvisninger til, hvilke hegn, beplantninger eller andre konkrete forhold, du har bemærkninger til. Det skal tydeligt fremgå af rapportens enkelte punkter, hvad det er, du har konstateret, således at lodsejer (individuelle projekter)/laugsformand (kollektive projekter) ikke bliver i tvivl om, hvad der skal tages stilling til, og hvad der skal kommenteres i et eventuelt høringssvar. Alle rapporter vedlægges udskrifter fra MAPINFO, der viser beliggenheden af den/de beplantninger, som kontrollen har omfattet. 7

12 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER 4.2.G. Generel del G-1. Oplysninger om lodsejer m.m. CVR nr./cpr nr., sagsnummer i SCAN-JOUR Captia samt lodsejers navn og adresse hentes fra DCK. Hvis der er sket ejerskifte, så det ikke længere er den lodsejer, der fremgår af DCK, der ejer/forpagter jorden, hvor beplantningen er foretaget, skal du rette henvendelse til Sektor for EU-kontrol. Det fremgår af sagsmaterialet, om tilskuddet udgør enten 40 % eller 60 % af de støtteberettigede udgifter. Betingelsen for at modtage 60 % i tilskud er, at 4 supplerende betingelser skal være opfyldt (Se punkt K-5 Plantningsprojekter med tilskudssats på 60 %.) Kontrolrapportens side 5 skal kun udfyldes og vedlægges rapporten for de lodsejere, hvor der gives 60 % i tilskud. For individuelle som for kollektive plantningsprojekter omfatter tilskudsgrundlaget alle dokumenterede udgifter til: - projektstyring, eventuel rydning af gamle beplantninger, jordbearbejdning, planter, plantning, renholdelse i op til 3 vækstsæsoner samt vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med afleveringsforretningen. Tilskudsgrundlaget omfatter ikke: - moms, administrationsomkostninger i forbindelse med beplantningsprojektet, værdien af eget arbejde, udgifter ved brug af egne maskiner, redskaber m.v., vildthegn samt opsætning heraf samt udgifter til fremskaffelse af tilladelser og anden dokumentation. Om det er en lodsejer med et individuelt projekt, der er i kontrol, eller en lodsejer, der er tilsluttet et kollektivt projekt, fremgår dels af sagsudskrifterne, dels af DCK, hvor de individuelle projekter har udtrækningsårsag Indi og de kollektive udtrækningsårsag Koll. Laugets navn og lodsejernr. fremgår af sagsudskrifterne. G-2. Kontrol af andre ordninger Det skal angives, om der i forbindelse med denne kontrol er udført kontrol af andre ordninger hos lodsejer, og i bekræftende fald hvilke. G-3. Varsling af kontroleftersyn Det skal angives, om kontroleftersynet er varslet, og i bekræftende fald hvornår varslingen er foretaget. For kollektive projekter er det tidspunktet for første kontakt til laugsformanden, der er varslingstidspunktet for alle eftersyn hos lodsejerne i lauget. 8

13 APRIL 2009 G-4. Kontroloplysninger Her angives dato og klokkeslæt for kontroleftersynets begyndelse og afslutning hos lodsejer samt kontrollørens navn og initialer. G-5. Punkter, der har givet anledning til bemærkninger Der skal af hensyn til den videre sagsbehandling angives tydelig henvisning til de punkter i rapporten, hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger. Har kontrollen ikke givet anledning til bemærkninger, afkrydses yderst til højre, og kontrolrapporten sendes ikke i høring. Kontrolrapporter, der sendes i høring, skal være vedlagt udskrift (-er) fra MAPINFO. G-6. Bemærkninger Under dette punkt angives bemærkninger vedrørende kontrollen, herunder lodsejerens /laugsformandens/entreprenørens eventuelle bemærkninger. Ved fejlsager skal punkt G-6. Bemærkninger først og fremmest bruges til at beskrive, hvilke uoverensstemmelser med bestemmelserne, der er konstateret. Angiv det punkt i kontrolrapporten, bemærkningen vedrører. Er der behov for at skrive bemærkninger af oplysende karakter, skal dette klart fremgå af teksten. Vedlægger du rapporten et digitalt foto, skal du notere årsagen til, at fotoet er taget. G-7. Underskrifter Det skal angives, hvem der har repræsenteret lodsejer ved kontroleftersynet. Det er frivilligt, om vedkommende underskriver kontrolrapporten. Underskriften er alene en bekræftelse på, at lodsejer, laugsformand eller entreprenør har været repræsenteret ved kontroleftersynet. 4.2.K. Kontrol del For punkterne K-1. K-5. gælder, at hvis besvarelsen af spørgsmålene resulterer i et NEJ i højre kolonne, da er der tale om forhold, hvor det konstaterede ikke er i overensstemmelse med ordningens bestemmelser. Rapporten skal derfor sendes i høring hos lodsejer for individuelle projekter og laugsformand for kollektive projekter. K-1. Beplantningens etablering og placering Det antal beplantninger, der skal kontrolleres, er for de individuelles projekter angivet i ansøgningen (projektbeskrivelsen) med eventuelle ændringer, eller for hver lodsejer i de kollektive projekter på ejerspecifikationen. Det noteres, hvor mange beplantninger, der er kontrolleret. 9

14 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER a. Hvis de kontrollerede beplantninger ikke svarer til antallet af beplantninger i ansøgning (projektbeskrivelse) /ejerspecifikation, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G- 6. Bemærkninger. b. Beplantningerne, som kontrolleres, skal være i overensstemmelse med det i ansøgningen (projektbeskrivelsen)/ejerspecifikationen med eventuelle ændringer beskrevne. Beliggenhed, længde og antal rækker i et læhegn skal svare til det på kort og ansøgning (projektbeskrivelse)/kort og ejerspecifikation med eventuelle ændringer beskrevne. En småplantnings beliggenhed (og antal planter) skal ligeledes stemme overens med det på kort (og projektbeskrivelse/ejerspecifikation) med eventuelle ændringer beskrevne. Hvis det for eksempel af projektbeskrivelse/ejerspecifikation fremgår, at der er tale om et 200 m langt 6 rækket læhegn, og det er et 400 m langt 3 rækket læhegn, der er etableret, skal der afkrydses i NEJ. Der skal sættes kryds i NEJ, hvis mere end 5 % af et hegns længde mangler. Dette gælder også, selvom antallet af planter ifølge projektbeskrivelse/ejerspecifikation passer (der er anvendt mindre afstand mellem planterne end budgetteret). Sættes kryds i Nej, skal de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. c. Plantninger, der udgør en del af et skovareal, er ikke omfattet af ordningen. Ved skov forstås normalt træbevoksede arealer, der er større end 0,5 hektar og mere end 20 meter brede. Træerne skal kunne danne højstammet sluttet skov inden for et rimeligt tidsrum. Som hovedregel gælder, at afstandskravet er overholdt, når afstanden mellem læhegn og parallelt liggende skovbryn er mindst 50 meter. Samme afstandskrav gælder for parallelt eksisterende hegn, vildtremisser og lignende. Afstanden mellem småplantninger skal som hovedregel være mindst 50 meter. Læhegn og småplantninger må gerne være placeret ved siden af hinanden. Princippet med denne administrative hovedregel er, at ordningen ikke må medvirke til etablering (udvidelse) af skov. Bemærk, at beplantninger, der dyrkes som lavskov, ikke falder ind under begrebet skov. Det er her et krav, at træerne skal skæres ned til roden mindst en gang hvert tiende år. Ved opslag i HEMA (Enkeltbetaling 2008 Sagsbeh. ansøgning CVR-nr. (CPR nr.) 48 Markbloknummer) kan det konstateres, om der er tale om non-food -skov. Markbloknummeret fremgår af MAPINFO. Inden beplantningens etablering, har Landsforeningen søgt om godkendelse ved diverse fredningsmyndigheder, og lodsejeren/entreprenøren har taget kontakt til den stedlige primærkommune for at sikre, at projektet ikke strider imod lokale servitutter m.v. Breve angående dispensationsansøgninger og eventuelt givne dispensationer hos den enkelte lodsejer findes i sagsmaterialet. Er der givet dispensation for en beplantning, overholder denne afstandskravet, og rapporten skal ikke sendes i høring af denne årsag. Foreligger der ingen reaktion fra fredningsmyndigheder eller primærkommunen, forudsættes det, at etablering af beplantningen ikke strider mod bestemmelserne om fredning og diverse beskyttelseslinier i landskabet. At en beplantning er etableret i umiddelbar nærhed af en å, betyder ikke, at afstandskravet ikke er overholdt. 10

15 APRIL 2009 d. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger er defineret således: - Læhegn er sammenhængende beplantninger af træer eller buske, som består af mindst 75 % løvfældende planter med 1-7 planterækker, og som ikke er over 10 meter brede. - Småplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 hektar eller under 20 meter brede, som består af mindst 75 % løvfældende planter. Er småplantningen etableret rundt om et vandhul, eller er der en lysning inde i beplantningen, indregnes areal af vandhul eller lysning i de 0,5 hektar. En beplantning ophører med at være tilskudsberettiget, hvis lodsejer senere (indenfor de følgende 15 år) efter etableringen planter yderligere, så beplantningens bredde overstiger 30 meter, eller arealet overstiger 0,5 ha. Er det derimod naboen, der efterfølgende etablerer en beplantning, betragtes dette ikke som en overtrædelse af bestemmelserne. Fra Landsforeningen har vi modtaget tegninger på tilladte max.-beplantninger. Eksemplerne kan ses i Bilag 5. - Betingelsen om procentuel andel af løvfældende træer kan frafaldes i særlige tilfælde, hvor kulturhistoriske og/eller landskabsmæssige hensyn tilsiger det. Beplantningerne skal opretholdes og vedligeholdes i mindst 15 år. Hvis en beplantning (eller dele heraf), hvortil der er ydet tilskud i medfør af ordningen, inden 15 år efter beplantningens etablering helt eller delvist overgår til anden anvendelse, skal tilskudsmodtager give besked herom til FødevareErhverv, som da vil bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales. e. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger skal være anlagt med det formål at give læ for jordbrugsarealer og/eller virke som forbindelseslinier i landskabet og /eller øge andelen af småbiotoper på jordbrugsbedrifterne. Biotopforbedrende beplantninger kan endvidere anlægges omkring tekniske anlæg. En jordbrugsbedrift udgør som minimum 0,3 ha dyrkbart jord. Hvilket er den arealstørrelse, der som minimum kan søges om enkeltbetaling til. Følgende beplantninger er ikke tilskudsberettigede under ordningen: - Beplantninger op til skove, selvom disse er samnoteret med landbrugsarealerne. Læhegn må gerne med den ene eller begge ender støde op til skov. Det skaber optimale ledelinier for vildtet. - Beplantninger på arealer, der tilhører stat, kommuner, kirker og præsteembeder og offentlige stiftelser. - Beplantninger, som er påbudt af en offentlig myndighed, eller af en offentlig myndighed er stillet som vilkår for en tilladelse, eller som tjener til opfyldelse af krav, der fremgår af anden lovgivning. - Beplantninger, hvortil der ydes andet offentligt tilskud (f.eks. tilskud til vildt). 11

16 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER f. Hvis jordbrugsbedriften, hvor beplantningen er etableret, efterfølgende er udstykket og solgt til beboelse, sommerhus, kommunen eller andet, lever beplantningen ikke længere op til formålet, og der afkrydses med et NEJ. K-2. Vedligeholdelse af beplantningen Beplantningens vedligeholdelsestilstand betragtes som tilfredsstillende, hvis ukrudtet kan bekæmpes mekanisk med renser med harvetænder. Hvis ukrudtet overvejende består af ét-årigt ukrudt, eller hvis det flerårige ukrudt (kvik, tidsler og lignende) ikke har så kraftigt fat, at det truer med at kvæle det udplantede, er beplantningens vedligeholdelsestilstand tilfredsstillende. Har det flerårige ukrudt derimod fået så godt fat, at mekanisk bekæmpelse vil slæbe med fare for at ødelægge den etablerede beplantning, er vedligeholdelsestilstanden ikke tilfredsstillende. Der afkrydses i NEJ, og forholdene beskrives udførligt under punkt G-6. Bemærkninger. Et væltet kreaturhegn, der har haft til følge, at en del planter er gået ud, betragtes også som dårligt vedligehold. Ødelæggende vildtgnav i større omfang betragtes tillige som utilfredsstillende vedligehold. Sprøjteskade på beplantningen, der har medført større ødelæggelse, betragtes ligeledes som utilfredsstillende vedligeholdelse. Digital fotografering kan anvendes til illustration af vedligeholdelsestilstanden. K-3. Planternes antal, art og kvalitet Når alt er, som det skal være, er de planter, der er givet tilskud til, at finde i beplantningen/-erne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være flere årsager: - en (eller flere) planteart(-er) kan være gået ud, - nogle af planterne kan være gået ud rundt om i beplantningen, - noget af beplantningen er gået ud på et sammenhængende areal, eller - noget af den anførte beplantning er slet ikke etableret. Hvis nogle af planterne, spredt rundt om i beplantningen, er gået ud, har det ikke den store betydning. Først når andelen af udgåede planter overstiger ca. 10 % pr. hegn eller pr. småplantning, skal dette noteres i rapporten. Hvis noget af beplantningen derimod mangler over et samlet areal, fordi planterne er gået ud, gnavet ned eller aldrig plantet, således at beplantningen ikke lever op til sit formål i den længde/det areal, der er anført i sagsmaterialet, er der tale om en overtrædelse. Det samme er tilfældet, hvis en (eller flere) planteart(-er) mangler, og beplantningens karakter således ikke bliver som tilsigtet. a. Hvis mere end 10 % af planterne mangler på grund af vildtbid, sprøjteskade, skade fra den mekaniske ukrudtbekæmpelse og lignende, skal der tillige krydses NEJ i punkt K-2. Vedligeholdelse af beplantningen. Hvis mere end 5 % af et hegns længde mangler grundet mangelfuld vedligeholdelse, skal der også krydses NEJ i punkt K-2. Vedligeholdelse af beplantningen. 12

17 APRIL 2009 På fakturaen (individuelle projekter)/i plantelisten (kollektive projekter) er det anført, hvilke planter, der er/tænkes anvendt. Det kontrolleres, at det skrevne stemmer overens med virkeligheden. Husk at sætte en vandret streg gennem kolonnen, hvis punktet som følge af ovenstående spørgsmål ikke skal besvares. b. Hvis der er anvendt andre planter end de, der står på fakturaen/i plantelisten, er det i overensstemmelse med reglerne, hvis de anvendte planter står på listen over tilskudsberettigede planter (Bilag 2). Hvis lodsejer/entreprenør har indplantet ikke-tilskudsberettigede plantearter i beplantningerne, og ikke søgt om tilskud til disse planter, skal det bemærkes under punkt G-6. Bemærkninger. Erstatter lodsejer senere og for egne midler nogle af planterne i en beplantning, der er ydet tilskud til, med andre plantearter end de, der står på listen, strider dette ikke mod bestemmelserne. Husk at sætte en vandret streg gennem kolonnen, hvis punktet som følge af ovenstående spørgsmål ikke skal besvares. c. Minimum 75 % af de anvendte planter i læhegn og småplantninger skal være løvfældende. K-4. Ejerforhold Det angives, på hvilke adresser beplantningerne er etableret. Ved hjælp af opslag i: - MAPINFO, hvor markbloknummeret vil fremgå, og - HEMA (Enkeltbetaling Sagsbeh. Ansøgning CVR-nr. (CPR nr.) 33 Markbloknummer) fremgår det, hvem der ejer marken, hvor beplantningen er etableret. - Den offentlige informationsserver, ois.dk kan også anvendes. Ved opslag er det adressen på den ejendom eller den matrikel, hvor beplantningen er etableret, der skal anvendes. Matriklen kan du finde ved at anvende Danmarks Miljøportal, arealinfo.dk (Arealinformation - Søg efter data på kort Adm. grænser). Hvis det ikke er ansøger/lodsejer, som ejer jorden, hvor beplantningen er placeret, skal det undersøges, om der foreligger skriftlig dokumentation (= Ejererklæring) på, at ejer er orienteret om og har accepteret beplantningen. K-5. Plantningsprojekter med tilskudssats på 60 % Der ydes 40 % i tilskud af de støtteberettigede udgifter. Lodsejer kan dog opnå 60 % i tilskud, hvis beplantningsprojektet bliver gennemført med supplerende betingelser. a. Een af disse betingelser skal altid være opfyldt. Der må ikke pløjes dybere, end de lokale forhold tilsiger. Fastsættelse af pløjedybden skulle foretages af Landsforeningen på grundlag af udtalelse fra det lokale museum. 13

18 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER Hvis betingelsen ikke er opfyldt, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. b. Der sættes kryds ud for de 3 betingelser, lodsejer har valgt at opfylde blandt de 6 mulige betingelser. Betingelse nr. 1: Økologisk etablering og renholdelse af beplantning. Der må ikke anvendes andre plantebeskyttelsesmidler end de, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. Betingelse nr. 2: Udyrket stribe jord. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der opretholdes en stribe udyrket jord, der mindst er 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst én gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignende, Jordstriben skal ligge 5 m eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder. Jordstriben kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning. Betingelse nr. 3: Insektvold. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der i tilknytning til beplantningen og på de tilstødende marker være etableret en insektvold, der mindst er 1 m bred og 0,5 m høj. Insektvolden skal ved etableringen tilsås med tuedannende græsarter. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen. Insektvolden kan placeres langs med ovennævnte stribe udyrkede jord. Betingelse nr. 4: Åbninger i hegnet. Beplantningen skal bestå af mindst 3 planterækker. Plantning af 6 planter i en sammenhængende gruppe skal udelades for hver 50 m beplantning, så der opstår åbninger i eller igennem beplantningen. Betingelse nr. 5: Trampesti. Fra beplantningen er etableret og 15 år frem skal der være etableret en trampesti, hvorpå offentligheden kan færdes, og hvortil der er offentlig adgang. Trampestien må ikke etableres på den udyrkede stribe jord eller på insektvolden. Trampestien skal være markeret med et lovligt skilt. Hvis der på andet grundlag er eller vil blive etableret lovlig adgang for offentligheden langs beplantningen, kan opfyldelse af denne betingelse ikke anvendes til at opnå de 60 % af tilskudsgrundlaget. Betingelse nr. 6: Danske plantearter. I beplantningen må der udelukkende anvendes de hjemmehørende plantearter og provenienser, der er nævnt i bekendtgørelsens planteliste. c. Hvis de 3 valgte betingelser ikke er opfyldt, eller hvis kravene til de 3 valgte betingelser ikke er opfyldt, afkrydses i NEJ, og de faktiske forhold beskrives under punkt G-6. Bemærkninger. 5. Efter kontrollen 5.1. Kontrollørens opgaver Kontrolløren skal som hovedregel udfylde kontrolrapporten (Bilag 1), efterhånden som kontrollen foretages. 14

19 APRIL 2009 Forholder det sig sådan, at ejendommen, hvorpå beplantningen er etableret, er overtaget af en anden person/virksomhed end den, der er registreret i DCK, skal kontrolløren rette henvendelse til Sektor for EU-kontrol, der sørger for at opdatere data i DCK. Hvis eftersyn hos en eller flere lodsejere i et kollektivt projekt giver anledning til bemærkninger, skal laugets formand kontaktes, inden rapporten sendes i høring. Den færdige kontrolrapport skal sendes til/afleveres på distriktskontoret hurtigst muligt, således at distriktskontoret kan overholde tidsfristerne for behandling og ekspedition af kontrolrapporterne. Forsiden til originaleksemplaret af kontrolrapporten (hovedrapport og delrapport), der udfærdiges på Plantedirektoratets brevpapir, skal være forsynet med direktoratets logo i den foreskrevne grønne farve, medens kopier gerne må være med sortfarvet logo Registrering af kontrolrapporten Kontering af eftersyn og rapporter i DAKAR Arbejdstimeforbruget i forbindelse med kontrollen skal konteres under ydelsesnummer Læplantning Registrering i DCK og SCAN-JOUR Captia I DCK er individuelle lodsejere forsynet med opgave nummer 5782_09, Indi, og lodsejere, der deltager i et kollektivt projekt, er forsynet med opgave nummer 5782_09, Koll. Når distriktskontoret modtager en kontrolrapport fra kontrolløren, skal kontroldataene for hvert eftersyn hurtigst muligt tastes ind i DCK. Høringsdato og høringssvardato er den samme for alle lodsejere i lauget, hvor kontrolrapporterne sendes i høring, ligesom dato for videreforsendelse til SEU. Sektorkontoret benytter databasens oplysninger til udarbejdelse af kontrolstatistik m.v. Hvis distriktet har behov for at få oprettet klienter i DCK, kan dette ske ved henvendelse til sektorkontoret. Sektorkontoret har oprettet lodsejere og laug i SCAN-JOUR Captia. Sagsnumrene ligger mellem Under disse sagsnumre ligger sagsmaterialet. Efter udfasningen af Unique er lodsejere og laug tillige oprettet under sagsnumrene /KSK /DKD Sagsmaterialet er scannet ind som første dokument på hver lodsejers sagsnummer, og på hvert laugs sagsnummer. Kontrolrapporten for hver kollektiv lodsejer indscannes under lodsejerens sagsnummer på /KSK3-0000xx. Høringsskrivelse, høringssvar og oversendelsesbrev til/fra laugene scannes ind på laugets sagsnummer OK-rapport Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 10.1, OK-sager. 15

20 INSTRUKS FOR KONTROL MED OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE OM TILSKUD TIL LÆGIVENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE BEPLANTNINGER For de individuelle såvel som for de kollektive projekter sendes ok-kontrolrapporter i original sammen med eventuelle bilag til Sektor for EU-kontrol senest 10 dage efter datoen for afslutningen af kontroleftersynet Fejl-rapport Der henvises til Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt , Høring fra distriktet. Bilag 3 viser skabelonen til høringsbrevet ved individuelle projekter. Kontrolrapporterne fra eftersyn, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, inden for samme laug, sendes samlet (samme dag) i høring hos laugsformanden. Høringsbrev kollektiv (Bilag 4) anvendes. Efter udløbet af svarfristen scannes fejlrapporter med tilhørende sagsmateriale, høringsskrivelse, og eventuelle høringssvar fra lodsejer/laugsformand ind i SCAN-JOUR Captia Frist for indsendelse af rapporter Kontrolrapporterne skal være Sektor for EU-kontrol i hænde senest den 25. september Ikrafttræden Instruksen træder i kraft den 19. maj Instruks 2008 vedrørende overholdelse af bestemmelserne om ydelse af tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantningen fra april 2008 ophæves hermed 16

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009.

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. MAJ 2012 Sagsnummer 12-5201-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Sagsnummer 11-5561-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 A. Ansøger CVR- / CPR-nr. Navn og adresse E-mail: Journalnummer (udfyldes ikke) B. Kontaktperson Er ansøger også kontaktperson

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. August 2012 Sagsnummer 12-5551-000001 jáåáëíéêáéíñçêc ÇÉî~êÉêIi~åÇÄêìÖçÖcáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå Kolofon Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger

FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger Spørgsmål relateret til selve tilskudsordningens indhold 1. I tilskudsordningen står det skrevet at der skal holdes mindst 15 m afstand

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983 NATUR I LANDSKABET Velkomst v/brian Hemmingsen, formand for Teknikog Miljøudvalget Introduktion til aftens program Natur- og miljøprojekter Pause Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Skovrejsning

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Høringssvarnotat vedr. ekstern høring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Høringssvarnotat vedr. ekstern høring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sagsnummer: 15-8157-000027 Dato: 24. februar 2016 Høringssvarnotat vedr. ekstern høring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Bemærkninger Opfølgning 1. Danmarks

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. September 2016 Sagsnummer 12-5551-000001 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Kontrol

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 02-01-2016 Sagsnr.: 825-2016-1821 Dok.nr.: 825-2016-15229 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Brian Eriksen Tilladelse

Læs mere

Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger

Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger AFSNIT I. 1. Navn Foreningens navn er Plantning og Landskab, xx 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er nn - kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere