1 Den ordregivende myndighed Beskrivelse af tjenesteydelsen Tilbudsgivers egnethed... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7"

Transkript

1 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud)

2 Indhldsfrtegnelse: 1 Den rdregivende myndighed Beskrivelse af tjenesteydelsen Tilbudsgivers egnethed Tildeling af Rammeaftaler på de t delaftaler Grundlag fr udelukkelse af tilbudsgiver Afgivelse g aflevering af tilbud Øvrige vilkår Oplysninger m skat, miljøbeskyttelse g arbejdsmiljø

3 1 Den rdregivende myndighed Den rdregivende myndighed: Den rdregivende myndighed er: Kulturstyrelsen H.C. Andersens Bulevard København V. Kntaktplysninger på kntaktpersn hs den rdregivende myndighed er: Juridisk specialknsulent: Søren F. Jensen Kulturstyrelsen udbyder hermed i egenskab af rdregiver g sm led i sekretariatsbetjeningen af Medienævnet Rammeaftaler på t delaftaler vedrørende Øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgning m tilskud fra innvatinspuljen. Delaftale 1: Delaftale 1 vedrører øknmiske knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen. I alt 3 leverandører tildeles plads på delaftale 1. Udbudsfrmen er et ffentligt udbud. Tilbudsgivers egnethed vurderes på grundlag af plysningerne angivet i afsnit Kun Tilbudsgivere, der pfylder mindstekravene til egnethed, får deres tilbud vurderet efter tildelingskriterierne i afsnit 4.1. Delaftale 2: Delaftale 2 vedrører mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen. I alt 3 leverandører tildeles plads på delaftale 2. Udbudsfrmen er et ffentligt udbud. Tilbudsgivers egnethed vurderes på grundlag af plysningerne angivet i afsnit Kun tilbudsgivere, der pfylder mindstekravene til egnethed, får deres tilbud vurderet efter tildelingskriterierne i afsnit 4. Tilbudsfristen er den 18. marts 2014 kl , se afsnit

4 1.1 Udbudsprcedure/udbudsfrm Medienævnet gennemfører dette EU-udbud i henhld til udbudsbekendtgørelse indsendt til ffentliggørelse i EU-tidende via entices d. 31. januar 2014 sm et ffentligt udbud af Rammeaftaler (t delaftaler m henhldsvis øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser). Opgaven udbydes i henhld til Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 m samrdning af fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbskntrakter, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter, Udbudsdirektivet, jf. Øknmi- g Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 m fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbskntrakter, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter, ikrafttrædelsesbekendtgørelsen med senere ændringer.) Tilbudsgiverne pfrdres herved til at afgive et tilbud på delaftale 1 (øknmiske knsulentudtalelser) g/eller delaftale 2 (mediefaglige knsulentudtalelser) vedrørende udførelsen af Rammeaftalerne i verensstemmelse med dette udbudsmateriale. Tilbudsgiverne kan således byde på begge delaftaler, men der skal udarbejdes separate tilbud fr hver delaftale, der bydes på. Ordregiver agter at tildele 3 leverandører plads på delaftale 1 øknmiske knsulentudtalelser g 3 leverandører plads på delaftale 2 mediefaglige knsulentudtalelser på grundlag af tildelingskriterierne i afsnit 4.1/delaftale 1 (øknmiske knsulentudtalelser) g afsnit 4.2/delaftale 2 (mediefaglige knsulentudtalelser). Tildeling af plads på delaftale 1 g 2 sker i rangrdning. Den tilbudsgiver sm afgiver det øknmisk mest frdelagtige tilbud placeres sm nr. 1, den næstbedste placeres sm nr. 2 g tredjebedste rangeres sm nr. 3. Tildeling af knkrete pgaver på delaftalerne sker udelukkende i henhld til tildelingsprceduren, sm er beskrevet i Rammeaftalens bilag 4. Sammenslutninger/knsrtier: Tilbudsgivere kan fr at sikre relevante kmpetencer vælge at indgå i sammenslutninger/knsrtier, sm byder på delaftale(r)n(e), ligesm tilbudsgivere kan anvende underleverandører. Det skal fremgå klart af tilbuddet, hvilke delaftaler, der bydes ind på samt hvilke knstellatiner, der byder ind på de enkelte delaftaler. Fr så vidt at en sammenslutning/et knsrtium byder på pgaven skal parterne i sammenslutningen påtage sig slidarisk hæftelse, g de skal udpege en fælles befuldmægtiget, der kan tegne sammenslutningens rettigheder g frpligtelser ver fr rdregiver g være kntaktpersn g sekretariat fr sammenslutningen. Såfremt leverandøren ønsker, at andre enheders øknmiske eller tekniske frmåen skal indgå i bedømmelsen af leverandørens egnethed til at udføre kntrakten, skal leverandøren ligeledes afgive de i afsnit 3 anførte plysninger fr disse enheder, g 4

5 leverandøren skal gdtgøre, at han er berettiget til at trække på enhedernes øknmiske g/eller tekniske frmåen i det af leverandøren angivne mfang til pfyldelse af kntrakten (eksempelvis ved relevant støtteerklæring fra den pågældende underleverandør). Såfremt samme juridiske enhed deltager i flere tilbud på en delaftale, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed fr gensidigt at påvirke indhldet af de frskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver frbehlder sig ret til at anmde tilbudsgiverne m at gdtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed fr gensidigt at påvirke indhldet af de frskellige tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, sm kan true gennemsigtigheden eller frdreje knkurrencen mellem de bydende. 1.2 Udbudsmaterialets bestanddele Det samlede udbudsmateriale består af følgende bestanddele: Nærværende udbudsbetingelser med bilag: Bilag I: Tr- g lveerklæring, se afsnit 3. Bilag II: Habilitetserklæring, se afsnit 3. Bilag III: Tilbuddets dispsitin Rammeaftale med bilag: Bilag 1: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet. Bilag 2: Ordregivers udbudsmateriale inkl. kravspecifikatin g bilag. Bilag 3: Knsulentens tilbud (vedlægges ved kntraktindgåelse). Bilag 4: Prcedure fr tildeling efter kaskademdellen inkl. flwdiagram Bilag 5: Kntaktpersner Bilag 6: CSR 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen 2.1 Baggrund g frmål Fremgår af kravspecifikatinen i bilag 2 til Rammeaftalen. 5

6 2.2 Kravspecifikatin Opgaven skal udføres i verensstemmelse med vedlagte udkast til Rammeaftale med tilhørende kravspecifikatin. 2.3 Kntraktgrundlag Kntraktgrundlaget imellem vinderne af dette udbud g Kulturstyrelsen er vedlagte udkast til Rammeaftale med tilhørende bilag. 2.4 Kntraktperide g tidsplan fr udførelse af pgaven Rammeaftalen indledes d. 8. april 2014 g udløber sm fastsat i Rammeaftalen. 2.5 Tidsplan fr gennemførelse af udbudsfrretningen Udbudsmaterialet er tilgængeligt på januar 2014 Sidste frist fr tilmelding til infrmatins- g spørgemøde. 7. januar 2014 kl Infrmatins- g spørgemøde. 17. februar 2014 kl Frventet dat fr udsendelse af resume fra infrmatins- g spørgemøde. 20.februar 2014 Ordregiver ser gerne, at skriftlige spørgsmål indsendes senest denne angivne dat 4. marts 2014 Sidste frist fr afgivelse af svar på spørgsmål g udsendelse af eventuelle supplerende plysninger, sm lægges på tte/ 12. marts 2014 Frist fr afgivelse af tilbud. 18. marts 2014 kl Frventet dat fr udsendelse af accept- g afslagsskrivelser til tilbudsgivere. 28. marts 2014 Frventet dat fr indkaldelse til kntraktmøde med Uge 13/Uge 14 6

7 den valgte tilbudsgiver Frventet dat fr indgåelse af endelig kntrakt. 8. april 2014 Frventet dat fr ffentliggørelse af rdretildelingsbekendtgørelse med plysninger m vinderen. 8. april 2014 Frventet dat fr kntraktstart. 8. april 2014 Kulturstyrelsen har ud fr ngle af daterne i tidsplanen skrevet frventet, hvilket betyder, at der kan frekmme ændringer i disse dater undervejs. 3. Tilbudsgivers egnethed Til brug fr rdregivers bedømmelse af tilbudsgivers egnethed skal tilbudsgiver være pmærksm på at sikre, at al dkumentatin/alle plysninger neden fr i afsnit indsendes i frbindelse med tilbudsafgivelsen. Knsrtier (sm beskrevet i afsnit 1.1 ven fr) skal afgive dkumentatin/plysninger fr alle knsrtiedeltagere. Fr så vidt, at tilbudsgiver anvender støtteerklæringer (sm beskrevet i afsnit 1.1 ven fr) fra andre øknmiske enheder, skal det klart fremgå, hvad støtteerklæringen indehlder dkumentatin fr. 3.1 Erklæringer m tr- g lve g habilitet Tilbudsgiver skal underskrive g aflevere vedlagte tr- g lveerklæring g habilitetserklæring i bilag I g II, sm er dkumentatin fr pkt. 1, 2, 3 g 4): 1. En erklæring på tr g lve m, hvrvidt Tilbudsgiveren har pfyldt sine frpligtelser med hensyn til betaling af skatter g afgifter samt betaling af bidrag til sciale sikringsrdninger i henhld til retsfrskrifterne i det land, hvr Tilbudsgiveren er etableret, g i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13/05/ Dkumentatin fr at virksmheden ikke i øvrigt er udelukket fra at afgive tilbud i henhld til artikel 45 stk. 1 g 2 i Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts En erklæring m, at tilbudsgiver har taget hensyn til de frpligtigelser, der gælder i henhld til bestemmelserne m beskyttelse på arbejdspladsen g m arbejdsfrhld i øvrigt på det sted, hvr ydelsen skal præsteres, jf. artikel 27, stk. 2 i Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts En erklæring på tr g lve m, at knsulentfirmaet ikke er generelt inhabil i frhld til at skulle udføre pgaven. 7

8 3.2 Oplysninger m øknmisk g finansiel kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dkumentatin/plysninger fr øknmisk g finansiel kapacitet, sm angivet punkt 5 g 6: 5. Fremlæggelse af erklæring m virksmhedens sliditetsgrad fra det senest tilgængelige regnskabsår. Niveau fr egnethed: Tilbudsgiver skal have en sliditetsgrad på minimum 5 % i senest afsluttede regnskabsår. Sliditetsgraden beregnes sm den samlede egenkapitals andel af den samlede balancesum. 6. Erklæring m Tilbudsgivers relevante msætning inden fr enten øknmiske knsulentudtalelser eller mediefaglige knsulentudtalelser (afhængig af m tilbudsgiver byder på delaftale 1 eller 2) i højst de seneste tre dispnible regnskabsår, afhængigt af hvrnår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksmhed, hvis tallene fr denne msætning freligger. Relevant msætning på delaftale 1 skal være msætning fra pgaver inden fr de sidste tre regnskabsår, der vedrører erfaring med øknmiske udtalelser/knsulentudtalelser, sm vedrører en virksmheds øknmiske situatin. Relevant msætning på delaftale 2 skal være msætning fra pgaver inden fr de sidste tre regnskabsår, der vedrører erfaring herunder indsigt i g frståelse fr det danske mediemarked. Mindstekrav til relevant msætning: Tilbudsgiver skal fr enten delaftale 1 eller 2 have en relevant msætning på minimum 5 mi. kr. (inkl. afgifter) samlet ver periden beregnet inden fr de sidste 3 regnskabsår. Ved knsrtier lægges knsrtiedeltagernes relevante msætning sammen. 3.3 Oplysninger m teknisk kapacitet Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dkumentatin fr teknisk kapacitet: 8

9 7. Mindstekrav til referencer: Tilbudsgiver skal have t relevante referencer inden fr de sidste tre regnskabsår. Ved knsrtier skal knsrtiedeltagerne til sammen pfylde mindstekravet til referencer. Afgives tilbud på delaftale 1 (øknmiske knsulentudtalelser), skal Tilbudsgiver præsentere t referencer, sm skal demnstrere erfaring med øknmiske udtalelser/knsulentudtalelser, sm vedrører en virksmheds øknmiske situatin. Afgives tilbud på delaftale 2 (mediefaglige knsulentudtalelser), skal Tilbudsgiver præsentere t referencer, sm skal demnstrere erfaring med indsigt i g frståelse fr det danske mediemarked. 3.4 Minimumskrav til tilbudsgivernes egnethed Tilbudsgivere skal indsende plysninger g dkumentatin sm fremgår af afsnit 3.1, 3.2 g 3.3 venfr samt pfylde kravene til niveau fr egnethed. 4. Tildeling af Rammeaftaler på de t delaftaler 4.1 Delaftale 1 øknmiske knsulentudtalelser Det verrdnede tildelingskriterium på delaftale 1 er det øknmisk mest frdelagtige tilbud, sm består af knkrete underkriterier, sm er frmuleret neden fr. Tre tilbudsgivere tildeles plads på hver af de t delaftaler. Tilbudsgiverne rangrdnes, således at det øknmisk mest frdelagtige tilbud bedømt efter kriterierne i punkt 4.1 nedenfr placeres sm nr. 1 g så fremdeles. Knkrete leverancer under delaftalerne tildeles udelukkende ved direkte tildeling efter kaskademdellen i henhld til udbudsdirektivets art. 32 stk. 4. Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i bilag 4 til Rammeaftalen, hvrtil der henvises. Der anvendes følgende underkriterier med tilhørende vægtninger på delaftale 1: Underkriterier Vægtning i % Løsningsfrslag herunder fremgangsmåde/metde ved gennemførelse af pgaven (uddybes i afsnit ) 25 % Faglig relevans af tilbudte 40 % 9

10 medarbejdere/nøglemedarbejdere (uddybes i afsnit ) Timepris (uddybes i afsnit ) 35 % I alt 100 % Tildeling af Rammeaftalen Rammeaftalen tildeles de tre tilbudsgivere, der efter evalueringen samlet set har afgivet de tre tilbud på den pågældende delaftale, der bedst pfylder det verrdnede tildelingskriterium: det øknmisk mest frdelagtige tilbud bedømt efter underkriterierne i afsnit 4.1. Underkriterierne er uddybet i afsnit Uddybning af underkriterierne I de følgende afsnit er det angivet, hvrdan tilbuddet vil blive bedømt i frhld til de knkrete underkriterier i afsnit Løsningsfrslag herunder fremgangsmåde/metde ved gennemførelsen af pgaven, vægtning 25 %: Tildelingskriteriet bedømmes på grundlag af følgende plysninger: Tilbudsgiver bør beskrive, hvrdan tilbudsgiver har tænkt sig at løse knkrete pgaver på delaftalen. Beskrivelsen bør mfatte fremgangsmåde, herunder hvilken metde tilbudsgiver tænker anvendt til at løse pgaven. I den frbindelse indgår følgende mråder, sm bør beskrives: Hvrdan påtænker tilbudsgiver at løse pgaven g sikre en tilstrækkelig besvarelse af spørgsmål inden fr de fastlagte rammer g med udgangspunkt i de fastsatte krav g frudsætninger, sm fremgår af kravspecifikatinen? Hvilken fremgangsmåde g metde vil tilbudsgiver tilbyde i lyset af krav g frudsætninger i kravspecifikatinen fr at sikre krrekt besvarelse af spørgsmål g levering af den endelige knkrete knsulentudtalelse inden fr tidsfristerne angivet i kravspecifikatinen g bilag 4? Hvrdan ser tilbudsgivers kvalitetskntrl ud herunder, hvrdan sikrer tilbudsgiver kvaliteten af knsulentudtalelserne før de leveres til rdregiver? 10

11 Medienævnet lægger vægt på følgende, når tildelingskriteriet evalueres: Tilbudsgiver demnstrerer frståelse fr, hvrdan pgaverne bedst løses samt tilbyder en gennemtænkt g frnuftig fremgangsmåde g metde, sm tilrettelægges på en sådan måde, at det sikres, at alle relevante faktrer inddrages i udarbejdelsen af udtalelsen til brug fr Medienævnets bedømmelse. I hvilket mfang tilbudsgivers løsningsfrslag er egnet til at sikre, at pgaven g alle tilknyttede spørgsmål kan løses inden fr de fastsatte tidsfrister. I hvilket mfang tilbudsgivers kvalitetskntrl/-sikring af knsulentudtalelserne, er egnet til at sikre, at kvaliteten af knsulentudtalelserne har det rette niveau ved levering Faglig relevans af de tilbudte medarbejdere i frhld til de tilbudte løsningsfrslag, vægtning 40 %: Tildelingskriteriet bedømmes på grundlag af følgende plysninger: Tilbudsgiver skal tilbyde minimum 3 knsulenter g maksimalt 6, sm matcher de pgaver, der kan frventes inden fr de fire mråder: 1) Ansøgning m etableringsstøtte til et trykt nyhedsmedie 2) Ansøgning m etableringsstøtte til et internetbaseret nyhedsmedie 3) Ansøgning m udviklingsstøtte til et trykt nyhedsmedie 4) Ansøgning m udviklingsstøtte til et internetbaseret nyhedsmedie 5) Ansøgning m saneringsstøtte til et trykt nyhedsmedie 6) Ansøgning m saneringsstøtte til et internetbaseret nyhedsmedie Tilbudsgiver indsender navne g CV er, sm beskriver den faglige relevans af de tilbudte knsulenter med udgangspunkt i den udbudte pgave. Medienævnet lægger vægt på følgende, når tildelingskriteriet evalueres: Den faglige relevans af de tilbudte medarbejdere i frhld til den udbudte pgave, herunder relevansen af den viden g de erfaringer med pgavemrådet sm tilbudsgivers team samlet set besidder g sm tænkes ind i anvendelsen til udførelse af den knkrete pgave Timepris, vægtning 35 %: Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en gennemsnitstimepris fr en knsulent. Gennemsnitstimeprisen skal afgives i DKK ekskl. mms. I evalueringen af prisen multiplicerer rdregiver gennemsnitstimeprisen med 2400 timer. De 2400 timer fremkmmer ved at antage, at der er 8 ansøgningsrunder, 15 øknmiske udtalelser pr. ansøgningsrunde g at en enkelt øknmisk knsulentudtalelse frventes at tage 20 timer at udføre. 11

12 Altså: 8 x 15 x 20 = 2400 timer. De 2400 timer er blt en faktr der regnes med fr at sikre gennemsigtighed i evalueringen af prisen g dermed ligebehandling mellem tilbudsgiverne. Efter kntraktindgåelse garanterer rdregiver hverken mere eller mindre end 2400 timer til tilbudsgiveren, der placeres, sm nr. 1 på Rammeaftalen g ej heller til de øvrige tilbudsgivere på Rammeaftalen. Ligeledes garanterer rdregiver heller ikke fr, at det angivne timetal pr. udtalelse/pgave hnreres med 20 timer. Det afhænger af pgavens karakter. 4.2 Delaftale 2 mediefaglige knsulentudtalelser Det verrdnede tildelingskriterium på delaftale 2 er det øknmisk mest frdelagtige tilbud, sm består af knkrete underkriterier, sm er frmuleret neden fr. Tre tilbudsgivere tildeles plads på hver af de t delaftaler. Tilbudsgiverne rangrdnes, således at det øknmisk mest frdelagtige tilbud bedømt efter kriterierne i punkt 4.2 nedenfr placeres sm nr. 1 g så fremdeles. Knkrete leverancer under delaftalerne tildeles udelukkende ved direkte tildeling efter kaskademdellen i henhld til udbudsdirektivets art. 32 stk. 4. Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i bilag 4 til Rammeaftalen, hvrtil der henvises. Der anvendes følgende underkriterier med tilhørende vægtninger på delaftale 2: Underkriterier Vægtning i % Løsningsfrslag herunder fremgangsmåde/metde ved gennemførelse af pgaven (uddybes i afsnit ) Faglig relevans af tilbudte medarbejdere/nøglemedarbejdere (uddybes i afsnit ) 25 % 40 % Timepris (uddybes i afsnit ) 35 % I alt 100 % Tildeling af Rammeaftalen Rammeaftalen tildeles tre tilbudsgivere, der efter evalueringen samlet set har afgivet de tre tilbud der bedst pfylder det verrdnede tildelingskriterium: det øknmisk mest frdelagtige tilbud bedømt efter underkriterierne i afsnit 4.2. Underkriterierne er uddybet i afsnit

13 4.2.2 Uddybning af underkriterierne I de følgende afsnit er det angivet, hvrdan tilbuddet vil blive bedømt i frhld til de knkrete underkriterier i afsnit Løsningsfrslag herunder fremgangsmåde/metde ved gennemførelsen af pgaven, vægtning 25 %: Tildelingskriteriet bedømmes på grundlag af følgende plysninger: Tilbudsgiver bør beskrive, hvrdan tilbudsgiver har tænkt sig at løse pgaven. Beskrivelsen bør mfatte fremgangsmåde herunder hvilken metde tilbudsgiver tænker anvendt til at løse pgaven. I den frbindelse indgår følgende mråder sm bør beskrives: Hvrdan påtænker tilbudsgiver at løse pgaven g sikre en tilstrækkelig besvarelse af spørgsmål inden fr de fastlagte rammer g med udgangspunkt i de fastsatte krav g frudsætninger, sm fremgår af kravspecifikatin? Hvilken fremgangsmåde g metde vil tilbudsgiver tilbyde i lyset af krav g frudsætninger i kravspecifikatinen fr at sikre krrekt besvarelse af spørgsmål g levering af den endelige knkrete knsulentudtalelse inden fr tidsfristerne angivet i kravspecifikatinen g bilag 4? Hvrdan ser tilbudsgivers kvalitetskntrl ud herunder, hvrdan sikrer tilbudsgiver kvaliteten af knsulentudtalelserne før de leveres til rdregiver? Medienævnet lægger vægt på følgende, når tildelingskriteriet evalueres: Tilbudsgiver demnstrerer frståelse fr, hvrdan pgaverne bedst løses samt tilbyder en gennemtænkt g frnuftig fremgangsmåde g metde, sm tilrettelægges på en sådan måde, at det sikres, at alle faktrer inddrages i udarbejdelsen af udtalelsen til brug fr Medienævnets bedømmelse. I hvilket mfang tilbudsgivers løsningsfrslag er egnet til at sikre, at pgaven g alle tilknyttede spørgsmål kan løses inden fr de fastsatte tidsfrister. I hvilket mfang tilbudsgivers kvalitetskntrl/-sikring af knsulentudtalelserne, er egnet til at sikre, at kvaliteten af knsulentudtalelserne har det rette niveau ved levering Faglig relevans af de tilbudte medarbejdere/nøglemedarbejdere, vægtning 40 %: Tildelingskriteriet bedømmes på grundlag af følgende plysninger: Tilbudsgiver skal tilbyde minimum 3 knsulenter g maksimalt 6, sm matcher de pgaver, der kan frventes inden fr de fire mråder: 13

14 1) Ansøgning m etableringsstøtte til et trykt nyhedsmedie 2) Ansøgning m etableringsstøtte til et internetbaseret nyhedsmedie 3) Ansøgning m udviklingsstøtte til et trykt nyhedsmedie 4) Ansøgning m udviklingsstøtte til et internetbaseret nyhedsmedie Tilbudsgiver indsender navne g CV er, sm beskriver den faglige relevans af de tilbudte knsulenter med udgangspunkt i den udbudte pgave. Medienævnet lægger vægt på følgende, når tildelingskriteriet evalueres: Den faglige relevans af de tilbudte medarbejdere i frhld til den udbudte pgave, herunder relevansen af den viden g de erfaringer med pgavemrådet sm tilbudsgivers team samlet set besidder g sm tænkes ind i anvendelsen til udførelse af den knkrete pgave Timepris, vægtning 35 %: Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en gennemsnitstimepris fr en knsulent. Gennemsnitstimeprisen skal afgives i DKK ekskl. mms. I evalueringen af prisen multiplicerer rdregiver gennemsnitstimeprisen med 3900 timer. De 3900 timer fremkmmer ved at antage, at der er 8 ansøgningsrunder, 15 mediefaglige udtalelser pr. ansøgningsrunde g at en enkelt mediefaglig knsulentudtalelse frventes at tage 32,5 timer at udføre. Altså: 8 x 15 x 32,5 = 3900 timer. De 3900 timer er blt en faktr der regnes med fr at sikre gennemsigtighed i evalueringen af prisen g dermed ligebehandling mellem tilbudsgiverne. Efter kntraktindgåelse garanterer rdregiver hverken mere eller mindre end 3900 timer til tilbudsgiveren, der placeres, sm nr. 1 på Rammeaftalen g ej heller til de øvrige tilbudsgivere på Rammeaftalen. Ligeledes garanterer rdregiver heller ikke fr, at det angivne timetal pr. udtalelse/pgave hnreres med 32,5 timer. Det afhænger af pgavens karakter. 5 Grundlag fr udelukkelse af tilbudsgiver Der kan ikke tages frbehld fr grundlæggende vilkår eller minimumskrav. Sådanne frbehld vil medføre, at tilbuddet ikke er knditinsmæssigt. Øvrige frbehld i tilbudsgivers tilbud kan føre til afvisning af tilbuddet fra rdregivers side, hvis frbehldet ikke kan kapitaliseres af rdregiver på tidspunktet fr tilbudssammenligningen. Eventuelle frbehld bør være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelser. 14

15 Ordregiver frbehlder sig ret til at anvende fremgangsmåden i implementeringsbekendtgørelsens 12 (jf. bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011) til at rette mindre frmelle fejl/mangler i tilbuddet/tilbuddene. 6 Afgivelse g aflevering af tilbud 6.1 Infrmatins- g spørgemøde Kulturstyrelsen gennemfører infrmatins- g spørgemøde den 17. februar 2014 kl på adressen: Kulturstyrelsen H.C. Andersens Bulevard København V. Tilbudsgiverne tilmelder sig mødet til juridisk specialknsulent Søren F. Jensen på senest den 7. februar 2014 kl Efter infrmatins- g spørgemødet vil et skriftligt referat fra mødet blive lagt på hjemmesiden på linket: frventeligt den 20. februar Skriftlige spørgsmål g anmdning m supplerende plysninger Tilbudsgiver kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet g i den frbindelse anmde m supplerende plysninger. Det bemærkes i den frbindelse, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet er kmplet g udfrmet i verensstemmelse med retningslinjerne i udbudsmaterialet. Derfr er det fte hensigtsmæssigt, at tilbudsgiver benytter sig af muligheden fr at stille spørgsmål. Spørgsmålene skal være på dansk g skal stilles skriftligt, gerne pr. til juridisk specialknsulent Søren F. Jensen på følgende adresse: Tilbudsgivernes spørgsmål g rdregivers besvarelser vil blive annymiseret g derefter lagt på adressen: Ordregiver ser gerne, at spørgsmålene stilles senest den 4. marts Hvis rdregiver mdtager spørgsmål efter denne dat, vil rdregiver besvare sådanne spørgsmål senest den 12. marts 2014, medmindre rdregiver vurderer, at dette er ufrhldsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, sm er mdtaget efter den sidstnævnte dat, kan ikke frventes besvaret. Besvarelsen vil sikre spørgernes annymitet. 6.3 Tilbudsfrist, aflevering g mærkning af tilbud Tilbud skal være Medienævnet i hænde senest den 10. marts 2014 kl på adressen: 15

16 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Bulevard København V. Tilbud mærkes Rammeudbud knsulentudtalelser delaftale 1 øknmiske knsulentudtalelser. Må ikke åbnes af pstfunktinen eller Rammeudbud knsulentudtalelser delaftale 2 mediefaglige knsulentudtalelser. Må ikke åbnes af pstfunktinen. Såfremt mærkning undlades, kan tilbud utilsigtet blive åbnet før tilbudsfristens udløb sm led i den almindelige behandling af pst hs Kulturstyrelsen, hvilket kan føre til afvisning af tilbuddet. 6.4 Acceptfrist fr tilbud Tilbud er autmatisk gældende fr accept i en peride på 90 dage regnet fra tilbudsfristens udløb. 6.5 Åbning af tilbud De tilbud, der er mdtaget rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at vervære åbningen. 6.6 Antal eksemplarer Tilbuddet skal afgives i et riginalt underskrevet eksemplar g bør indehlde 3 kpier af tilbuddet samt en elektrnisk kpi i USB. 6.7 Frmat Tilbud skal afgives skriftligt på papir. Tilbud må ikke indsendes på Sprg Tilbud skal være affattet på dansk. 7. Øvrige vilkår 7.1 Alternative tilbud 16

17 Der er ikke adgang til at afgive alternative tilbud. 7.2 Aflysning Medienævnet frbehlder sig ret til at aflyse udbuddet såfremt der freligger en saglig begrundelse fr at aflyse. En eventuel aflysning vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indehldende årsagen til aflysningen. 7.3 Ændringer i udbudsmaterialet Medienævnet frbehlder sig ret til indenfr rammerne af de udbudsretlige regler at fretage ændringer i udbudsmaterialet ved udsendelse af et tillæg til udbudsmaterialet inden tilbudsfristens udløb. Medienævnet kan frlænge tidsfristerne, herunder tilbudsfristen. 7.4 Omkstninger ved deltagelse Deltagelse i udbudsfrretningen sker fr tilbudsgivers egen regning g risik, g mkstninger eller tab, sm en tilbudsgiver måtte pådrage sig i frbindelse med deltagelse i udbudsfrretningen, er Medienævnet uvedkmmende. 7.5 Ejendmsret til udbudsmaterialet Medienævnet har vedblivende enhver rettighed, herunder phavsret g ejendmsret, til udbudsmaterialet g plysninger, der i øvrigt afgives af Medienævnet i frbindelse med udbudsfrretningen. Tilbuddene vil blive behandlet frtrligt. 8. Oplysninger m skat, miljøbeskyttelse g arbejdsmiljø Nedenfr er angivet adresse, internetadresse g telefnnummer mv. fr de relevante statslige tjenester, hvr tilbudsgiverne kan indhente plysninger m 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse g 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) Skattecenter København Slusehlmen 8B 2450 København SV Telefn: Telefax: adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefn: Telefax:

18 adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet 2100 København Ø Telefn: Telefax: adresse: Internetadresse: Ordregiver stiller ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i frbindelse med de udbudte ydelser, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 m pligter efter lv m arbejdsmiljø i frbindelse med udbud af tjenesteydelser. 18

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Danskernes Digitale Biblioteks udbud af National webstatistik: En serviceydelse i form af et system vedrørende indsamling og rapportering af webstatistik, der stilles til rådighed for de danske

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Det Danske Filminstituts udbud af Content Storage Management

Udbudsbetingelser vedrørende Det Danske Filminstituts udbud af Content Storage Management vedrørende Det Danske Filminstituts udbud af Content Storage Management (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af varen... 3 4. Tildeling af kontrakt og tildelingskriterier...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb, levering og montering af en ny projektor til Dronningesalen samt en hertil knyttet serviceaftale

Konkurrenceudsættelse af indkøb, levering og montering af en ny projektor til Dronningesalen samt en hertil knyttet serviceaftale DET KGL. BIBLIOTEK HANNE LUND-HANSEN J.nr. 17/00067 Konkurrenceudsættelse af indkøb, levering og montering af en ny projektor til Dronningesalen samt en hertil knyttet serviceaftale (Konkurrenceudsættelse)

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser Rammeaftale om medieindkøb Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 2. april 2014 Sags nr. 2014023528 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

udbudsbetingelser rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver maj 2011

udbudsbetingelser rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver maj 2011 udbudsbetingelser rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver maj 2011 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Vejdirektoratet, Driftsafdelingen

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere