IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat"

Transkript

1 DFM Workshop IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

2 Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige pointer Det videre arbejde med vejledningen Spørgsmål og debat

3 Hvorfor en vejledning? Mange grunde Stigende interesse for FM systemer Etønske om anbefalinger i DFM-kredse En uafhængig kilde (dvs. ikke leverandørspecifik / kommerciel) Klæde FM organisationen bedre på til et valg og implementering Et struktureret forløb giver et bedre resultat for alle parter i et systemvalg OBS: Vejledningen er A work in progress!

4 DFM Workshop IKT programmer for Facilities Management Opbygning, highlights og vigtige pointer

5 Opbygningen g Vejledningen har et fremadskridende forløb der løbende indsnævrer fokus Behov og kortlægning Kravspec. & valg Implementering

6 Opbygningen g Trin i vejledningen 1: Behov der kan afføde anskaffelse 2: Kortlægning: g Egne systemer, arbejdsgange g og kompetencer i organisationen 3: Afdækning af FM systemer på markedet 4: Udarbejdelse af kravspecifikation 5: Systemleverandørers øvrige ydelser 6: Praktisk implementering 7: Opfølgning, dokumentation, resultatmåling

7 Trin 1: Behov Typisk affødes et behovet af utilfredshed med kvaliteten af den nuværende FM-information og behov for at styre data om f.eks: Arealer (anvendelse, funktion, styring, ejerskab) Aktiviteter (vedligeholdsrelaterede eller andre) Budgetter Tidsplaner Opgavestyring Prioriteter Ressourcer Historik Nøgletal og benchmarking Medarbejderes organisering og placering Øvrige FM-relevante informationer

8 Trin 1: Behov Undersøg hvor der opstår et behov/ønske for et nyt FM-system: Er dette behov/ønske også gældende for andre afdelinger? Er der sammenfaldende/divergerende behov ift. andre funktioner? Hvad er ledelsens informationsbehov kontra medarbejdernes informationsbehov? Hvordan sælges budskabet til medarbejderne? Hvordan skabes alliancepartnere, hvordan sælges FM-systemet til ledelsen? Skal der laves en egentlig business case for at få mandat til at indkøbe et system, eller kan mindre gøre det? Husk/til inspiration! Betragt anskaffelsen som et indkøbsprojekt, og udpeg en projektejer Etabler en projektgruppe der skal arbejde med faserne i anskaffelsen af FM-systemet Etabler en struktureret dokumentationspraksis for alle valg og beslutninger der bliver taget af projektgruppen, f.eks. en projektjournal

9 Trin 2: Kortlægning g For at kunne vælge et system for fremtiden, er det vigtigt at kende den nuværende situation. 3 hovedområder Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver FM-system Organisation Organisation

10 Trin 2.1 Egne FM-data En FM-organisation der ønsker at anskaffe et nyt FM-system er allerede i besiddelse af et eller flere systemer indeholdende FM-data Følgende bør bl.a. afklares omkring eksisterende FM-data Hvilke data er registreret og skal registreres? Hvor præcise skal data være? Hvordan skal de registreres (fysisk gennemgang af arealer, overførsel af informationer fra papir/datamedier)? Hvem skal registrere data (medarbejdere, eksterne, studerende)? Hvem skal vedligeholde data? Hvordan kan eksisterende grænseflader interagere med det nye IKT system (f.eks. et økonomisystem)? Er der gamle, uopdaterede datamængder som det ikke vil give værdi at overføre til et nyere system? Er der data som organisationen p.t. IKKE har, men som der er ønske om at få? Er der eksisterende papirbaseret information der skal digitaliseres (tegninger,

11 Trin 2.1 Egne systemer med FM-data Husk/til inspiration! Etabler et simpelt diagram der illustrerer sammenhængen imellem de eksisterende systemer, og hvilke data der udveksles. Man bør overveje hvilke data man har, hvilke man ikke har, og hvilke man kan bortskaffe. Afklar kritiske data der ikke umiddelbart kan flyttes fra eksisterende systemer Gennemgå eventuelle kontrakter og/eller licensbetingelser for eksisterende systemer såfremt dette er aktuelt. Hvad er opsigelsesfrist, kan data frit overføres, etc. Afklar omfang af evt. papirbaseret information der vil skulle digitaliseres, samt økonomien i dette

12 Trin 2.2 Egne arbejdsgange og opgaver Hvis et FM-system skal understøtte og skabe værdi er det meget vigtigt at kende de arbejdsopgaver det skal understøtte Dette giver også en bedre og mere struktureret dialog med FM- systemleverandørerne En måde at gøre det er brugerscenarier

13 Trin 2.2 Egne arbejdsgange og opgaver Husk/til inspiration! Opstil brugerscenarier i samarbejde med de medarbejdere der udfører dem Præsenter mulige FM-leverandører for disse scenarier og få deres kommentarer Vær opmærksom på organisatoriske forhold der gør arbejdsgange vanskelige at beskrive Når et antal procedurer er kortlagt, overvej da kritisk om det er hensigtsmæssigt at bibeholde dem, eller om anskaffelsen af et FM-system er en anledning til at lave dem om

14 Trin 2.3 IT-modenhed og interessenters informationsbehov Det kan være en god idé at undersøge organisationens FM- modenhedsniveau og generelle kompetencer indenfor IT og FM. En kompetenceundersøgelse kunne rumme følgende elementer Hvilken indflydelse vil det nye system have på medarbejderens arbejdsforhold/rutiner Hvilke IT-mæssige kompetencer besidder medarbejderne (dokumenterede/udokumenterede) Hvordan løftes medarbejdernes kompetencer evt.? Hvor moden er organisationen som helhed i dens IT-anvendelse?

15 Trin 2.3 IT-modenhed og interessenters informationsbehov En interessentanalyse kan være et godt hjælpeværktøj. Følgende spørgsmål bør besvares: Hvem er de kritiske brugere? Hvilke opgaver skal de løse i FM-systemet? Hvilke rettigheder skal de have? Hvem vil skulle levere input til systemet, og hvem skal anvende output? Hvem ser indførelse af FM-systemet som en trussel imod deres arbejdsområde? Hvilke nøgleinteressenter skal inddrages i beslutningsprocessen? Der er flere metoder og niveauer at gennemføre en interessentanalyse på

16 Trin 2.3 IT-modenhed og interessenters informationsbehov Husk/til inspiration! Overvej om de medarbejdere der skal anvende systemet har de rette IT-kompetencer eller om de evt. skal opgraderes Gennemfør evt. en spørgerunde hos afdelinger og personer der ikke direkte er involveret i anvendelsen af FM-systemet for at afdække hvilken FM-information de har behov for Analyser de forskellige interessenter omkring FM-systemet, så det sikres at de rigtige personer og afdelinger er involveret i systemanskaffelsen.

17 Trin 3 Systemer på markedet og deres funktionalitet Benyt FM-systemoversigt fra DFM Det fuldkomne FM-system findes ikke! Koncentrer indsatsen om at finde et system med: En fornuftig tilbagebetalingstid Løsning af de 2-3 mest presserende problemer indenfor en kort tidshorisont Løsning af øvrige problemer/udfordringer over en længere tidshorisont Opnåelse af en dokumenterbar succes Salgbarhed til ledelse og /eller øvrige interessenter i organisationen Når interessante FM-systemer er afdækket igangsættes ét af følgende typiske scenarier: Generelt (EU)udbud d af levering af FM-system ihht. kravspecifikation Selektiv tilbudsrunde hvor egne udvalgte leverandører giver tilbud ihht.

18 Trin 3 Systemer på markedet og deres funktionalitet Husk/til inspiration! Få et overblik over tilgængelige systemer i DFM-systemoversigt. Optræder et givent system ikke der, så kan skemaet evt. fremsendes til leverandøren for udfyldning Afdæk hvilke problemer i din FM-organisation som du vil have løst af et FM-system, og hvor der kan opnås succes. Beslut hvordan en evaluering af FM-systemer skal foregå, og om det evt. er nødvendig at rekvirere konsulenthjælp til dette Forlang evt. demo af systemer, men overvej nøje hvornår i processen dette er hensigtsmæssigt. Er det f.eks. først formålstjenesteligt når feltet af mulige leverandører er indsnævret? Overvej desuden hvem i din organisation der skal teste en demoversion af programmet. Udarbejd kravspecifikation (afsnit 4)

19 Trin 4 Udarbejdelse af kravspecifikationen Kravspecifikation bør tage udgangspunkt i de systemfunktionsparametre der er opstillet i DFM-systemoversigt Det er vigtigt at kravspecifikationen er så kortfattet og specifik som muligt. Undlad at opstille kriterier der ikke objektivt kan scores eller vurderes f.eks. Systemet skal være overskueligt og brugervenligt. Brug evt. et vurderingsskema til brugervenlighed som udfyldes af projektgruppens ppens medlemmer eller potentielle brugere Giv evt. systemleverandøren mulighed for at skrive kommentarer til sit eget (kortfattede) tt svar Undlad at have mere en 3-4 svarmuligheder for hvert punkt i kravspecifikationen, og match det evt. med en intern pointscore.

20 Trin 3 Systemer på markedet og deres funktionalitet Husk/til inspiration! Tag udgangspunkt i parametrene i DFM systemoversigt, suppler evt. med egne krav Opstil et skema med specifikationer, og match det med en (evt. intern) pointgivning pr. krav Opstil et kortfattet spørgeskema til projektgruppens deltagere, til at vurdere deres indtryk af systemets brugervenlighed. Husk at et udbud også omfatter øvrige ydelser ud over systemet (implementering, etc.), der også skal vurderes ift. mulige leverandører. Husk at din FM-leverandør ofte skal være en fremtidig samarbejdspartner over en længere årrække, det er vigtigt at de virker troværdige i deres dialog med dig.

21 Trin 5 Systemleverandørens øvrige ydelser Alle erfaringer viser, at udgifter til køb af et større, standardiseret FM-system andrager 20-30% af de SAMLEDE udgifter til implementeringen De fleste leverandører af FM-systemer har en række andre ydelser til at støtte op omkring implementeringen og anvendelsen. De bør medtages i vurderingen. Husk/til inspiration! Undersøg hvad systemleverandørerne kan tilbyde af ydelser der støtter op omkring deres produkt. Betragt leverandøren som en samarbejdspartner. Afklar hvilke øvrige ydelser der er brug for, og budgetter med udgifter til dette, f.eks. i en fremlægning af de samlede omkostninger for ledelsen.

22 Trin 6 Praktisk implementering Det vigtigste er at man får planlagt den rækkefølge man ønsker at angribe opgaverne i, og ikke igangsætter g for mange ting på én gang. g Projektgruppen kan med fordel opsamle erfaringer med implementeringen i en projektjournal. Forslag til indhold: Implementeringens formål og målsætninger Tidsplan & budget Projektets faser og den opsamlede dokumentation og erfaring for hver fase Det videre arbejde med systemet i drift (og et budget for dette) Konklusion (blev målsætningerne nået?) Husk/til inspiration! Etabler en plan for implementering med klare mål, og i samarbejde med de grupper der vil blive involveret. Gennemfør implementeringen trinvis, og evaluer gerne efter hvert step

23 Trin 7 Opfølgning, resultatmåling og dokumentation Det er en vigtig del af et FM-systemkøb at man i driftsperiode sammen med leverandøren evaluerer forløbet. En opfølgning kan med fordel tage udgangspunkt i konkrete, målbare parametre, samt evt. brugetilfredshedsundersøgelser. Tidsregistrering (f.eks. for behandlingstiden på fejlindmeldinger) Aktivitetsregistrering (f.eks. antal gennemførte og tilbagemeldte vedligeholdsopgaver) Brugertilfredshed (hvor mange brugere oplever bedre adgang til information eller lettere opgavebehandling) Desuden bør der rapporteres til ledelsen omkring opnåede resultater samt dokumentation ti for dette. Husk/til inspiration! p Identificer konkrete, målbare parametre for performance af det nye FM-system Dokumenter resultater før/efter

24 DFM Workshop IKT programmer for Facilities Management Det videre arbejde med vejledningen

25 Hvad skal der videre ske med vejledningen? Dokumentet skal genbearbejdes efter input For meget universitetsrapport, for lidt kogebog Pointer og flow gennemgås Pædagogik strammes op Layout skal ændres (folder, bedre læseligt) Frit tilgængeligt på Ambition: Løbende opdatering i DFM-regi, f.eks. årlig revision

26 DFM Workshop IKT programmer for Facilities Management Spørgsmål og debat omkring vejledningen

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere