Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)"

Transkript

1 Konsekvenser i anlægsperioden - Fagnotat

2 Konsekvenser i anlægsperioden Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Konsekvenser i anlægsperioden Indhold Side 1 Indledning 4 2 Ikke-teknisk resumé 5 3 Forord 7 4 Metode 8 5 Omfang Afgrænsning Togtrafikken 9 6 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger Generelt Strækningerne Hobro Skørping - Aalborg Skørping Station Aalborg Station Stadieplan og byggepladskørsel Stadieplan og togtrafik 15 7 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen - påvirkninger Vejtrafik Togtrafik alternativet 19 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 22

4 1 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag inkl. VVM for opgradering af hastigheden mellem Hobro og Aalborg fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t. I den forbindelse blev det vurderet, at der skulle nedlægges tre overkørsler på strækningen og etableres niveaufri krydsninger af banen i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. Desuden skulle der nedlægges en passage i niveau på Skørping Station og etableres gangtunnel og gangbro. Endelig blev det vurderet, at flere broer og dæmninger skulle styrkes for at være klar til den højere hastighed. I 2013 blev der vedtaget en anlægslov for nedlæggelse af overkørslerne og ombygning af Skørping station Fejl! Henvisningskilde ikke fundet./ 1/ Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.. Disse anlæg er under udførelse med forventet ibrugtagning i Nedlæggelse af overkørslerne mv. blev vedtaget med baggrund i den politiske aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, som en del af Timemodellen mellem Aarhus og Aalborg. Med den politiske aftale om Storstrømsbroen, Holstebromotorvejen mv. fra 2013 blev det besluttet, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en yderligere opgradering af hastigheden op til 200 km/t mellem Hobro og Aalborg. Beslutningsgrundlaget består af en indledende projektering og en supplerende VVM-redegørelse for konsekvenserne ved en yderligere opgradering af hastigheden. Opgradering af hastigheden op til 200 km/t vil give væsentlige forbedringer af rejsetiden mellem Hobro og Aalborg og vil sammen med en opgradering mellem Aarhus og Hobro være en forudsætning for at opnå Timemodellen mellem Aarhus og Aalborg. I dag er rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg 1 time og 21 minutter. Med gennemførelse af Banedanmarks signalprogram og sporfornyelse på strækningen og samtidig hastighedsopgradering op til 200 km/t mellem Hobro og Aalborg vil der kunne opnås en samlet rejsetidsbesparelse på ni minutter i forhold til dagens situation. Det er tre minutters hurtigere rejsetid end der kunne opnås ved en opgradering til 160 km/t for lyntog med stop i Randers. Dette fagnotat er et bilag til VVM-redegørelsen i den supplerende VVM af en opgradering af hastigheden fra 160 km/t til 200 km/t. Fagnotatet beskriver de eksisterende forhold for togtrafikken og vurderer de miljøpåvirkninger, som vil være en konsekvens af en yderligere hastighedsopgradering fra km/t. Den yderligere hastighedsopgradering opnås primært ved kurveudretning af banen. Forord 4

5 2 Ikke-teknisk resumé Dette fagnotat behandler konsekvenserne for togtrafikken i anlægsperioden. På grund af de mange arbejder der samtidig skal foregå på banen, er de konsekvenser for togtrafikken som er oplistet i dette fagnotat, et eksempel på hvordan konsekvenserne i anlægsperioden bliver. I årene frem til udførelsen af projektet, vil der ske yderliggere koordinering mellem de forskellige arbejder (sporfornyelse og forberedelse af elektrificering af banen), for at opnå den mest optimale udførelsesplan. Fagnotatet beskriver arbejdspladser og adgangsveje til arbejdspladserne for hastighedsopgraderingen, men eventuelle gener i anlægsperioden, hvor materieltransporterne benytter det lokale vejnet, er ikke vurderet i fagnotatet. Forholdene for den eksisterende vejtrafik i anlægsperioden og i driftsfasen er ikke vurderet. Togtrafikken på strækningen er i anlægsfasen beskrevet ud fra, at der er timedrift for intercity- og lyntog i dagtimerne. På delstrækningen fra Skørping til Aalborg kører regionaltog hver halve time. Der vil være ændringer til togdriften i anlægsfasen, hvor sporarbejdet er tilrettelagt så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt og under hensynstagen til togtrafikken. Ved en tidligere vurdering af opgradering til 160 km/t er det opgjort, at langt de fleste arbejder vil kunne gennemføres inden for de planlagte spærringer for sporfornyelsen, som også gennemføres på strækningen, og at eventuelle supplerende arbejder kan klares med weekend- og natspærringer. Banedanmark forventede på det tidspunkt, at sporfornyelsen for hele strækningen fra Langå til Aalborg kan udføres med to gange én måned med venstresporskørsel og reduceret køreplan, samt en uges totalspærring i årene 2018 og Arbejderne i forbindelse med sporfornyelsen er imidlertid større end tidligere antaget. Hastighedsopgraderingen op til 200 km/t indeholder kun få aktiviteter, der ikke kan udføres under enkeltsporsdrift på strækningen. Sammenholdt med det estimerede behov, er der ud fra et udførelsesmæssigt synspunkt kun brug for en begrænset yderligere spærring af strækningen i forhold til sporfornyelsen. Således vurderes det muligt at gennemføre begge projekter med: Spærring af det ene spor i 237 døgn Tre ugers totalspærring af den nordlige ende af Aalborg Station. Tre lange weekendspærringer til udveksling af sporskifter i Skørping Station På strækningen fra Hobro til Aalborg er det kun muligt at skifte fra højre til venstre spor i Skørping. Stationen har derfor vital betydning for Forord 5

6 trafikafviklingen. Det anbefales således at udveksle nogle af de mest nødvendige sporskifter i Skørping i tre lange weekendspærringer. Det vil være muligt at gennemføre alle anlægsarbejder i projekterne i en periode på 34 uger. Forudsætningen for en gennemførelse på 34 uger er koordinering af arbejderne og samtidig udførelse af forskellige aktiviteter i de enkelte stadier. Endvidere kræver den relativt korte udførelsesperiode, at der i samme spærringsuger samtidigt udføres arbejder på såvel stationer som på strækninger. Ovennævnte spærringer vil betyde, at strækningen generelt kan befares ved enkeltsporsdrift med en reduceret køreplan. Det vil dog blive nødvendigt at spærre spor 1 og 2 på Skørping Station i tre weekender. Spærringen betyder, at togene ikke kan passere hinanden på stationen, hvorfor toggangen mellem Hobro og Aalborg ikke kan opretholdes i de tre weekender. Der kan køre tog mellem Skørping og Aalborg i timedrift, men det vil blive nødvendigt at indsætte togbusser mellem Skørping og Hobro. De massive arbejder på Aalborg Station gør det nødvendigt at lukke stationen mod nord i en periode på tre uger. I de tre uger kan der således ikke køre tog mellem Aalborg og Lindholm. I denne tre ugers periode vil det blive nødvendigt at indsætte togbusser mellem Aalborg og Lindholm. Forord 6

7 3 Forord Dette fagnotat omhandler de trafikale konsekvenser i anlægsfasen, der vil være en konsekvens af opgradering af hastigheden op til 200 km/t. Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, grundlaget for projektets høringsudgave af VVM-redegørelsen. Der er tale om et supplement til tidligere gennemførte VVM (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet) af hastighedsopgradering op til 160 km/t. Forord 7

8 4 Metode Der er foretaget en faglig vurdering af konsekvenserne for trafikken på banen i forbindelse med Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (supplerende VVM). Projektet har vægtet at holde banen i drift i videst muligt omfang, men alligevel tilstræbt at udføre væsentlige dele af infrastrukturarbejderne fra banen. Baggrunden for at udføre arbejderne fra banen har primært været at beskytte Natura 2000-området ved Rold Skov og at minimere behovet for ekspropriation mest muligt. På strækningen er det således kun de afledte jordarbejder under dæmningsudvidelserne, der ikke udføres fra banen. I afsnit 7 konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger er konsekvenserne af aktiviteterne i forbindelse med sporfornyelsen også medtaget. Tilsvarende er behovet for sporspærringer i fornyelsesprojektet adderet til de nødvendige spærringer under projektet for hastighedsopgraderingen. I fornyelsesprojektet udskiftes såvel sporkasser, skinner og sveller i et stort omfang på strækningen. Det er derfor naturligt, at udføre projektet for hastighedsopgradering i samme spærringer. Endvidere kan projektet for hastighedsopgradering ikke gennemføres uden fornyelsesprojektet bliver gennemført. De afgrænsende stationer til delstrækningen er medtaget ud fra muligheder for arealer til skurby, oprangeringsspor, depotpladser, omladningspladser samt adgangsveje. Forord 8

9 5 Omfang 5.1 Afgrænsning Konsekvenser og løsninger for vejtrafikken er ikke behandlet i nærværende fagnotat. 5.2 Togtrafikken Dagens situation Strækningen fra Hobro til Aalborg er en del af TIB (Trafikal information om banestrækningen) strækning 24, der indgår i TEN-T-nettet (Det Transeuropæiske Net Transportnettet). Strækningen er dobbeltsporet med togfølgestationerne Hobro, Skørping, Ellidshøj og Aalborg. Ellidshøj er en teknisk station (ikke passagervendt). Strækningen er ikke elektrificeret eller udstyret med ATC (Automatisk togkontrol). Strækningshastigheden er op til 120 km/t og strækningen benyttes primært til passagertrafik. Strækningen trafikeres i dagtimerne med to tog i timen i hver køreretning, dog kører der tre tog i timen i hver retning mellem Skørping og Aalborg. Nordgående Hobro - Aalborg: Lyntog og Intercitytog kører fra spor 2 i Hobro til Skørping spor 2. Undervejs foretager Intercitytog passagerudveksling i Arden, der er et trinbræt på fri bane. Fra Skørping kører tog til Aalborg, perronspor 1, 2 eller 3. Undervejs foretager intercitytog passagerudveksling i Støvring, Svenstrup og Skalborg, der alle er trinbræt på den fri bane. Nordgående Skørping Aalborg: Regionaltog kører fra Skørping spor 1 til Aalborgs perronspor. Undervejs foretager togene passagerudveksling i Støvring, Svenstrup og Skalborg. Sydgående Aalborg - Hobro: Lyntog og Intercitytog kører fra perronsporene på Aalborg station til Skørping spor 3. Undervejs foretager Intercitytog passagerudveksling i Skalborg, Svenstrup og Støvring. Fra Skørping kører tog til Hobro spor 3. Undervejs foretager intercitytog passagerudveksling i Arden. Sydgående Aalborg Skørping: Regionaltog kører fra Aalborg perronspor til Skørping spor 1. Undervejs foretager togene passagerudveksling i Skalborg, Svenstrup og Støvring. Omfang 9

10 Fremtidig situation Når anlægsarbejderne udføres i 2018 og 2019, har Nordjyske Jernbaner overtaget regionaltrafikken mellem Skørping og Aalborg. Dette medfører, at den nuværende betjening af Aalborg Nærbane ændres, således at der indføres et ekstra tog hver gang i timen, så stationerne mellem Skørping og Aalborg hver halve time betjenes af regionaltog. Intercitytoget vil ikke længere betjene nærbanestationerne i samme omfang. Ønskede hastigheder På strækningen fra Hobro stationsgrænse til Skørping stationsgrænse (km ) ønskes en strækningshastighed på op til 200 km/t. På strækningen fra Skørping stationsgrænse til Aalborg stationsgrænse (km ) ønskes en strækningshastighed på op til 180 km/t. I Aalborg ønskes en høj ind- og udkørselshastighed til nordenden af perronerne. Således bliver hastighedsprofilet 180 km/t ved den nuværende stationsgrænse og jævnt faldende til 70 km/t ved perron. I projektet for hastighedsopgradering udføres: Overhøjdeændring Nye sporkasser Sideflytning af spor og ekstra tilførsel af ballast Dæmningsudbygning og afledte afvandingsforhold Forhøjelse/udskiftning af kantbjælker på broer Forstærkning af broer. Der er afsat arbejdspladser til dæmningsudvidelser. Omlægning af spor forventes primært udført fra banen. Der er ikke afsat arbejdspladser til sporarbejder på strækningen, men der er afsat arbejdspladser til materialeoplag på Hobro og Aalborg stationer. Ved sporarbejder fra den sydlige retning kan det dog blive nødvendigt at parkere sporombygningstoget i Randers. Sporarbejde vil blive gennemført med enkeltsporsdrift døgnet igennem for at afslutte arbejderne hurtigst muligt. Tilførsel af ballast, sveller og skinner til de banetekniske arbejder, forventes at ske ved hjælp af sporkørende materiel. I forbindelse med udførelse af konstruktions- og øvrige anlægsarbejder ud over sporarbejderne forventes kørsel af materialer til og fra arbejdspladserne at ske via vejnettet. Omfang 10

11 6 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 6.1 Generelt I dette kapitel er konsekvenserne for togtrafikken i anlægsperioden angivet. Det skal understreges at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastlægge de præcise konsekvenser for togtrafikken, da en række projekter skal udføres i årene 2018 og 2019: Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Sporfornyelse Langå-Aalborg Hastighedsopgradering (Aarhus)-Langå-Hobro Forberedelse af elektrificering (Aarhus)-Langå-Aalborg-(Lindholm) Planlægningen af disse projekter er endnu ikke gennemført i så detaljeret omfang, at en samlet planlægning af sporspærringer kan foretages. I forbindelse med denne supplerende VVM-redegørelse, er derfor udarbejdet en foreløbig planlægning af sporspærringer. Det må derfor forventes at de endelige konsekvenser for togtrafikken på strækningen vil komme til at afvige fra resultaterne af dette fagnotat. 6.2 Strækningerne Hobro Skørping - Aalborg Scenarier I strategien for stadieplanlægningen er overvejet 3 scenarier: 1. Nat- og weekendspærringer. 2. Totalspærring af delstrækninger for såvel højre som venstre spor. 3. Enkeltsporsdrift med enkelte weekendspærringer. Scenarie 1, Nat- og weekendspærringer Ved valg af scenarie 1, nat- og weekendspærringer vil det tage mere end 2 år at udføre anlægsarbejderne. Scenariet er fravalgt, fordi: a) Meget lang anlægsperiode b) Materiel- og mandskabsomkostninger bliver uforholdsmæssigt høje, fordi udnyttelsesgraden af specielt sporombygningsmateriellet bliver lav. Hertil kommer ekstra høje timepriser ved udelukkende nat- og weekendarbejde. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 11

12 c) Mange af anlægsarbejderne er støjende, og vil have store konsekvenser for naboer mellem kl og d) Spor- og sikringstekniske ibrugtagninger efter anlægsarbejder vil i praksis medføre, at spor ikke kan åbnes til drift før op til flere dage efter endt arbejde. Scenarie 2, Totalspærring af delstrækninger Ved valg af scenarie 2, Totalspærring af delstrækninger for såvel højre som venstre spor kan anlægsperioden begrænses til ca. 24 uger. Scenariet er fravalgt, fordi: a) Det forudsætter at anlægsarbejderne kan udføres af to sporombygningstog. Sporombygningstog med mandskab skal lejes i udlandet, hvor der maksimalt er ti tog. På baggrund af øvrige store infrastrukturarbejder i Europa forventes det at blive meget svært at leje to tog. b) Omkostninger til leje af 2 sporombygningstog og mandskab vil forhøje anlægsomkostningerne betydeligt. c) Forskel i anlægsperiode i forhold til enkeltsporsspærringer bliver relativt lille, fordi strækningens infrastruktur giver svære logistiske udfordringer. d) Konsekvenserne for togpassagererne bliver store, idet det i en periode på over fire måneder bliver nødvendigt at indsætte togbusser. Scenarie 3, Enkeltsporsdrift med enkelte weekendspærringer Enkeltsporsdrift med enkelte weekendspærringer er valgt, fordi: a) anlægsarbejderne kan udføres i en relativt kort periode på 34 uger med kun et sporombygningstog med mandskab. b) De enkelte banestykker (spor mellem to stationer) kan færdiggøres et af gangen, hvorefter banestykket kan tages i drift. c) Toggangen kan opretholdes med reduceret drift, hvor det er kun er nødvendigt helt at aflyse lyntog i hele anlægsperioden. Således kan intercitytogene generelt køre i hele anlægsperioden og regionaltogene i de første ni uger. d) De støjende gener i beboelsesområder kan begrænses. Etapeopdeling De banetekniske arbejder får betydning for trafikafviklingen på strækningen, der inddeles i seks etaper, såkaldte stadier, der indgår i en stadieplan. Stadieplanen skal sikre, at arbejderne udføres i den rigtige rækkefølge til den rette tid. I stadieplanen tages hensyn til de risici der kan opstå undervejs. I stadierne er medtaget aktiviteterne i sporfornyelsesprojektet, fordi disse arbejder forudsættes udført samtidig med hastighedsprojektet: 1. Højre spor Hobro Skørping 2. Venstre spor Hobro - Skørping 3. Skørping Station 4. Højre spor Skørping Aalborg 5. Venstre spor Skørping Aalborg Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 12

13 6. Aalborg station. 6.3 Skørping Station På stationen (Km ) udføres i korte træk; I sporfornyelsesprojektet: Udveksling af syv sporskifter Nedlægge to sporskifter Stationsafvanding I projektet for hastighedsopgradering: Ny sporkasse Sideskydning af spor Spor 3 Spor 2 Spor 1 Figur 1, Skørping Station. Sporskifter markeret med grønt udskiftes, de røde fjernes og erstattes med sporrammer. Hastighedsprojektet udskifter sporkassen i spor 2 (underlaget for sporene) på stationen. Regionaltog til og fra Lindholm benytter spor 1. Spor 2 og 3 er de gennemgående spor mellem Aalborg og Hobro. For at opretholde togtrafik er det nødvendigt at bibeholde sporskifte 111b i anlægsfasen. Sporarbejderne udføres generelt i et spor ad gangen, sammen med enkeltsporsspærring på strækningen. Til udskiftning af sporskifterne i spor 1 og spor 2 spærres sporene i tre weekendspærringer af en varighed på hver 56 timer. Der kan køre tog i timedrift mellem Skørping og Aalborg, men det bliver nødvendigt at indsætte togbusser mellem Skørping og Hobro. Perronen ved spor 2 i Skørping vil blive berørt af sporarbejderne, fordi 540 m sporkasse skal skiftes langs perronen. 6.4 Aalborg Station På Aalborg Station, fra km til nordenden af perronerne på stationen udføres udveksling af i alt 39 sporskifter og nedlæggelse af 2 sporskifter i forbindelse med sporfornyelsen. I forbindelse med hastighedsopgraderingen foretages mindre justeringer af sporets geometri på dele af stationen. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 13

14 Figur 2, Aalborg Station: I den sydlige ende af stationen hæves hastigheden op til 180 km/t ved stationsgrænsen, faldende til 70 km/t ved perronerne. I projektet for sporfornyelse udskiftes mange sporskifter på stationen. Nordenden af Aalborg station, ikke en del af hastighedsprojektet: Sporfornyelsesaktiviteterne i nordenden fremhæves, fordi det planlægges at totalspærre sporområdet i tre uger, da spor og sporskifter under broen som fører Vesterbro over banen skal sænkes for at sikre tilstrækkeligt fritrumsprofil under broen. Sporsænkningen får konsekvenser for syv sporskifter, som er beliggende under eller tæt ved broen. Alle sporskifterne udveksles i forbindelse med sporfornyelsen, hvorfor sporsænkningen kan ses som en tillægsopgave, som prissættes separat. Under spærringen af den nordlige del af stationen, vil togsystemerne vende på hhv. Aalborg station og Lindholm station, men det vil i så fald blive nødvendigt at indsætte togbusser mellem de to stationer. 6.5 Stadieplan og byggepladskørsel En stadieplan skal sikre at arbejderne udføres i den rigtige rækkefølge til den rette tid, og under hensyntagen til de risici der kan opstå undervejs. Til de banetekniske arbejder skal der tilkøres store mængder materiale i form af bl.a. skinner, sveller, skærver og stabilgrus til underballast. I modsat retning vil der være behov for at bortkøre store mængder af bl.a. gamle skinner og sveller samt bagharp fra ballastrensning. Dette arbejde kræver plads til opbevaring inden transport videre. For at begrænse behovet for ekspropriation af privat ejendom benyttes arealer ved stationerne, som tilhører Banedanmark til hovedarbejdspladser. Disse arealer har let adgang til vejnettet, da de for flere af stationernes vedkommende har været benyttet ved tidligere godstransporter. Samtidig er der let adgang til sporene på strækningen og mulighed for midlertidig henstilling af materiel. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 14

15 Arealerne til hovedarbejdspladser fremgår af tegning T1X_1_154300_001 som vedlagt i bilag 1. Der er i projektet indledningsvis estimeret følgende behov for hovedarbejdspladser, herunder skurby-arealer, oprangeringsspor, depotpladser, omladningspladser samt adgangsveje. Behovene er opdelt på seks stadier. Stadie 1 og 2, strækningen Hobro Skørping. Som opstart til stadie 1 og 2 er der etableret en ca m 2 stor materielplads på Banedanmarks areal i den sydlige del af Hobro station. Der er 753 m sidespor til vedligeholdelsesmateriel på stationen og spor fra spor 1 til materielpladsen. Der er adgangsvej til arealet fra Stationsvej. På Randers Station (ca. 20 min. kørsel fra Hobro ad banen) er jf. Banedanmarks Netredegørelse / 2/ Banedanmarks Netredegørelse for år 2016yderligere 1076 m spor til sporombygningsmateriel. Stadie 4 og 5, Strækningen Skørping Aalborg samt stadie 6, Aalborg station. Som opstart til stadie 4 og 5 anvendes det gamle rangerterræn ved Dag Hammerhøjsgade i Aalborg. Arealet er stort og der er adgang fra Dag Hammerhøjsgade. Jf. Banedamarks Netredegørelse /2/ er der mulighed for at disponere over 1458 m sidespor til sporvedligeholdelse og 1443 m spor til sporombygning. Stadie 3, Skørping Station. Som optakt til stadie 3 anvendes det tidligere sporareal parallelt med spor 1 til skurvogne og mindre materialer. Arealet er dog relativt lille. Der er ikke mulighed for at sporombygningstog kan parkeres eller suppleres med materialer i Skørping. 6.6 Stadieplan og togtrafik Stadie 1, højre spor strækningen Hobro Skørping. Sporet spærres i 37 døgn. Udførelse: Anlægsarbejderne udføres i videst muligt omfang som geografisk samlede aktiviteter, således at La (nedsat hastighed) i nabosporet reduceres mest muligt. Trafikomfang: Banestykket er ca. 20 km langt uden krydsningsmuligheder. Det vil derfor blive nødvendigt at reducere trafikintensiviteten således, at: Toggangen for intercitytog opretholdes, men køreplanen tilpasses krydsningsmulighed i Skørping. Standsning ved alle stationer. Lyntogene aflyses på strækningen nord for Randers. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 15

16 Stadie 2, venstre spor strækningen Hobro Skørping. Sporet spærres i 41 døgn. Udførelse og trafikomfang som under stadie 1. Stadie 3, Skørping Station. Spærringsbehov på stationen er 13 døgn og tre lange weekendspærringer. Udførelse: Sporarbejderne og sporskifte 112a i den sydlige del af stationen, udføres under spærringerne i stadierne 1 og 2. Det sikres, at der fortsat er krydsningsmulighed på stationen. Sporskifter til spor 1 udveksles som første aktivitet i weekendspærring. Indgangssporskifterne på stationen udskiftes under tre lange weekendspærringer. Trafikomfang: Intercitytog standser og krydser på stationen i de 13 døgn, hvor der udføres sporarbejder. Lyntog aflyses. Regionaltog til og fra Aalborg opretholdes under hele stadiet. Under de tre lange weekendspærringer kan regionaltogene til og fra Aalborg køre fra spor 3. I forbindelse med weekendspærringerne bliver det nødvendigt at indsætte togbusser mellem Hobro og Aalborg til passagerne fra Intercity- og Lyntog. Stadie 4, højre spor Skørping Aalborg. Sporet spærres i 58 døgn. Banestykket er ca. 26 km langt. Udførelse som under stadie 1. På Aalborg Station udskiftes spor og sporskifter i spor 23 således, at der i hele stadiet kan opretholdes adgang til to perronspor. Trafikomfang: Intercitytog. Standsning ved alle stationer. Regionaltog til/ fra Skørping aflyses. Lyntog aflyses. Stadie 5, venstre spor Skørping Aalborg. Spærringsbehov er 69 døgn. Udførelse som under stadie 1. På Aalborg Station udskiftes spor og sporskifter i spor 24 således, at der i hele stadiet kan opretholdes adgang til to perronspor. Trafikomfang: Intercitytog. Standsning ved alle stationer. Regionaltog til/fra Skørping aflyses. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 16

17 Lyntog aflyses Stadie 6, Aalborg Station. Spærringsbehov er 19 døgn og tre ugers totalspærring. Udførelse: I Aalborg nordende sporsænkes under Vesterbro. Der etableres ny sporkasse i forbindelse med sporsænkningen, i alt sporskifter udveksles. De resterende 26 sporskifter i projektet for Aalborg udveksles eller fjernes sporvis, således toggangen for intercitytog og regionaltog kan opretholdes. Trafikomfang i sydlig retning: I forhold til de enkelte stadier. Se bilag 2 S2X_6_199600_001 samt spærringsoversigter i bilag 3 og 4. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen midlertidige påvirkninger 17

18 7 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen - påvirkninger 7.1 Vejtrafik Ingen. 7.2 Togtrafik Ingen. Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen - påvirkninger 18

19 8 0-alternativet 0-alternativet er den løsning, der vil blive gennemført, hvis hastighedsopgraderingen op til 200 km/t ikke gennemføres. I 2012 er der gennemført en VVM for en hastighedsopgradering fra 120 til 160 km/t. Som resultat af denne VVM bliver der nu nedlagt overkørsler på strækningen mellem Hobro og Aalborg, og der er sket en ombygning af Skørping Station. Anlægsarbejderne er gennemført for at berede strækningen til en højere hastighed. Selve hastighedsopgraderingen er ikke blevet politisk besluttet endnu. VVM-redegørelsen for Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg (supplerende VVM) tager afsæt i den tidligere VVM-redegørelse fra 2012 ved at vurdere de miljøpåvirkninger, som en hastighedsopgradering fra 160 km/t til 200 km/t vil medføre. Ved den tidligere vurdering af hastighedsopgraderingen fra 120 til 160 km/t var 0-alternativet den nuværende hastighed på 120 km/t og en bane med overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt en perronovergang i niveau på Skørping Station. Ved vurdering af miljøkonsekvenserne i den supplerende VVM fra 160 til 200 km/t er 0-alternativet fortsat en hastighed på 120 km/t, svarende til den nuværende situation, men fysikken er ændret i og med at overkørslerne er nedlagt og der er sket en ombygning af Skørping station. 0-alternativet 19

20 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Påvirkninger af vejtrafik i form af øget kørsel med lastbiler samt midlertidige omlægninger af veje og stier er ikke vurderet. Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 20

21 10 Referencer / 1/ Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg. / 2/ Banedanmarks Netredegørelse for år 2016 Referencer 21

22 11 Bilag Bilag 1. Arbejdspladser på stationerne. Tegning T1x_1_154300_001. Bilag 2. Spærringsoversigt. Tegning S2X_6_ Bilag 3: Spærringer sporarbejde. Bilag 4: Spærringer broarbejde. Referencer 22

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Maj 2017 Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg er i dag maksimalt 120 km/t, hvilket er blandt de laveste strækningshastigheder

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Maj 2017 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat 114,5 mio. kr. til forbedring af gods- og passagerkapaciteten

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Anlægsbeskrivelse Indhold

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelse 2018 - bilag 3.5A v5 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Maj 2017 Sammenfatning er svingninger, der kan opstå ved høje hastigheder (over 160 km/t) og som ikke var afdækket i det oprindelige projekt. De to

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Anlægsbeskrivelse Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm s Godkendt dato Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 08.7.2016 Jette

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelsen 2018 - bilag 3.5A v7 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 I dette bilag præsenteres de planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder der ifølge standardadgangskontrakten/operatørkontrakten

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 88 Offentligt Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport - September 2016 1 1.1 Indledning Jernbanen mellem Ringsted og Odense er en central hovedstrækning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 373 Offentligt En ny jernbane Aarhus-Randers Syd 1,6 mia.kr. billigere end Banedanmarks billigste forslag samfundsøkonomisk billigere end at opgradere

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Idéfasehøring. - April Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Trafikale forhold Fagnotat vedr. elektrificering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 01.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring, VVM-undersøgelse. - Høringsnotat, Januar 2016. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring, VVM-undersøgelse. - Høringsnotat, Januar 2016. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring, VVM-undersøgelse - Høringsnotat, Januar 2016 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2 NORDDJURS KOMMUNE HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-53-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Støj og vibrationer i driftsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg

Støj og vibrationer i driftsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg Støj og vibrationer i driftsfasen - Fagnotat Hastighedsopgradering op til 200 km/t Hobro-Aalborg Støj og vibrationer i driftsfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk

Læs mere

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Visuelle forhold, Sporsænkning Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 03-07-2016 Hanne Funch Senest revideret dato Senest revideret af

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca.

Læs mere