Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse"

Transkript

1

2 Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse 7. SWOT 8. Sammenfatning 2

3 Forord Dette feasibility studie har til formål at belyse mulighederne for at etablere et helårshotel på Samsø. Undersøgelsen er bestilt af Samsø Linjen A/S og borgmester Jørn C. Nissen, Samsø, som et led i udviklingen af turismen på Samsø. Feasibility studiet er gennemført i maj-juni 2010 og afleveret juli Anette Haugaard Mogens Stendrup 3

4 1. Baggrund og formål Fakta om Samsø Samsø har 4100 faste indbyggere, 22 landsbyer, fem havne, hvoraf tre er lystbådehavne, og en flyveplads. Øens areal er 114 kvadratkilometer. Antallet af turister der besøgte øen i 2009 er blevet beregnet af Nordic Ferry Service 1 til at være ca gående og ankomne i bil baseret på at både ind- og udrejse tæller 1 person. Øen besøges desuden af et meget stort antal lystbåde. Samsø er dermed en af de øer i Danmark, der besøges af flest turister. Landbrug er øens største erhverv, men turismen har altid været en vigtig aktivitet og indtægtskilde på øen. Naturoplevelser af meget varierende art er det helt centrale i turismeoplevelsen på Samsø og det som mange forbinder med ophold på øen. De seneste år har Samsø tillige markeret sig med en markant satsning på vedvarende energi og har dermed sat Samsø på dagsordenen både nationalt og internationalt. Samsø har ligeledes markeret sig på udvikling af en række fødevarer. Disse styrkepositioner er væsentlige elementer i forbindelse med udvikling af turismen på øen. Der er daglige færgeforbindelser fra Sælvig til Hou i Jylland og fra Kolby Kås til Kalundborg på Sjælland. Samsø er en af landets mindste selvstændige kommuner og har et vist administrativt samarbejde med Århus Kommune. Kommunen er en del af Region Midtjylland. Hotellet For at fremme udviklingen af turismen på Samsø er opstået et ønske om at etablere et helårs hotel på øen. Ønsket kommer fra en række primære interessenter på øen, bl.a. Samsø kommune, Samsø Linjen A/S, A/S Samsø Golfanlæg samt Energi Akademiet. Fra interessentgruppen er der defineret en række forventninger til det kommende hotel, som nærværende analyse tager udgangspunkt i. Hotellet forventes at have 90 værelser, restaurant med storkøkken og konference/møde faciliteter Hotellet skal være åbent hele året Der er ikke taget endelig stilling til hotellets beliggenhed. Der er forslag om placering enten ved øens golfklub som primært forslag eller ved Energiakademiet som sekundært forslag. Hotellet skal både henvende sig til møde-, kursus og konferencegæster og til feriegæster i aldersgruppen uden børn. Det er ikke afklaret, hvorledes den optimale fordeling kan være. Bæredygtighed skal i fokus i udvikling af hotellet. Det skal som minimum være et 0-energi byggeri og om muligt skal byggeriet aflevere energi. Det er et ønske, at undersøge mulighederne for at etablere et decideret forsøgsbyggeri under stadig udvikling. Der er overvejelser om at etablere en svømmehal separat ift. hotellet Der er ikke taget stilling til finansiering af udvikling og drift af hotellet. 1 Nordic Ferry Services 4

5 Inden den egentlige planlægning af et hotelbyggeri ønsker interessentgruppen at afdække behovet for hotellets ydelser og services på et indikativ niveau, herunder at se på hvilke målgrupper, der kan tiltrækkes. Senere skal hotellets profil vurderes og besluttes. Disse forundersøgelser skal tilsammen danne grundlag for at udarbejde en forretningsplan. Forundersøgelser af denne karakter betegnes feasibility studier og er ofte ganske omfattende studier af et potentielt hotels økonomiske bæredygtighed målt på en række områder. Konsulentfirmaet Saabye, Stendrup og Partners (SS&P) har anbefalet, at interessentgruppen bag projektet i første omgang gennemfører en mindre undersøgelse (nærværende) der kortlægger de markedsbehov, der kunne ligge til grund for at etablere et hotel og giver en vurdering af den nuværende konkurrencesituation. Undersøgelsen tager højde for at Samsø fordi det er en ø - har nogle specifikke problemstillinger og muligheder, der skal belyses, herunder infrastruktur, og de muligheder for støtte, der kan ligge i at være defineret som et udviklingsområde. Undersøgelsens indhold Undersøgelsen omfatter: Interessentafdækning Drøftelse med et udvalg af interessenter for at belyse de væsentligste muligheder og forhindringer for realisering af projektet set fra disses synspunkt. Metode: 10 interviews 2 Geografiske markeder Erhvervsturismemarkedet Kunder potentielle mødekøbere Metode: Kontakt til potentielle mødekøbere Ferieturismemarkedet Kunder belysning af trends og behov for potentielle målgrupper afgrænset til det grå guld og golfrejsende Metode: Desk research Konkurrenter Afdækning af primære konkurrenter lokalt såvel som i defineret catchment area Kapacitetsudnyttelse og åbningstider på lokalt plan Prisniveau hos konkurrenter Metode: kontakt til konkurrenter 2 Borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, Erhvervs- og turistchef, Mette Løkken, Direktør Søren Hermansen, Ekstern konsulent Peter Christensen, Direktør Valter Merrild-Hansen, Direktør Peter Berndt, Direktør Per Gullestrup, Cateringchef Peter Malik, Lars O Jensen, Samsø Feriehus, Morten Christensen, Samsø Posten. 5

6 2. Metode Undersøgelserne er gennemført på et overordnet niveau. Såfremt der på baggrund af undersøgelsens resultater ønskes en mere detaljeret analyse, kan den igangsættes senere. Resultaterne af undersøgelserne er fremlagt i en kortfattet rapport (nærværende rapport). Første del af dataindsamlingen består af materiale fra en netop foretaget analyse 3 af turismen i Midtjylland og en række overnatnings tal for Samsø fordelt på nationalitet. Sidstnævnte tal stammer fra Danmarks Statistik. Anden del af dataindsamlingen omhandler erhvervsturisme og er en undersøgelse af behov hos virksomheder, kommunen og organisationer/foreninger der køber møder og konferencer. Denne del er afdækket ved telefonisk henvendelse. Udvælgelsen omfatter både aktører på Samsø 4 og i det øvrige Danmark 5. Tredje led i undersøgelsen er en afdækning af behov og trends på ferieturismemarkedet med henblik på at definere, hvilke områder man skal være opmærksom på for at kunne tiltrække disse målgrupper. Fokus er lagt på potentialer i golfrejser pga. den styrkeposition, Samsø har på dette område. Fjerde led i undersøgelsen er en afdækning af konkurrerende kroer og hoteller. Det har været nødvendigt at udbrede konkurrentanalysen til områder uden for samsø, da man kan hævde, at der kun i begrænset omfang vil være tale om deciderede konkurrenter på øen. Konkurrencen er under alle omstændigheder yderst begrænset på erhvervsturisme, men i højere grad på ferieturisme i sommer ugerne. Konkurrentanalysen omfatter derfor også aktører i den øvrige del af Danmark. De fire typer af informationer vil give et godt billede af det marked, et nyt hotel skal agere i med hensyn til målgrupper, konkurrenceintensitet og prisstruktur. Bemærk at undersøgelsen ikke påberåber sig en statistisk, empirisk repræsentativitet, men i stedet giver en basis for videre beslutninger og elementer i et samlet feasibility-studie. 3. Turismen i Midtjylland Med en omsætning på 12.1 mia. kr. inden for turismen i er Region Midtjylland den tredjestørste turismeregion i Danmark. Men turismen i Region Midtjylland er aktuelt i krise og har igennem en årrække været kendetegnet ved stagnation og tabte markedsandele. På landsplan udgjorde turismeforbruget i ,9 pct. af det samlede indenlandske forbrug af varer og tjenesteydelser. I Region Midtjylland var andelen 1,5 pct. og dermed lavest af alle regioner i Danmark 7. 3 Turismens vækstpotentiale i Midtjylland, Teknologisk institut, Samsø kommune, Energiakademiet 5 NCC, Danfoss, Nykredit, COWI, DONG, Grundfos, Lego Systems. 6 Det seneste år, der foreligger opdaterede tal for 7 Kilde: VDK,

7 I en nyligt udarbejdet analyse peges på et stort indtjeningspotentiale i at satse på turismeudviklingen i regionen og specifikt peges på fire områder som satsningspunker for indsatsen i Region Midtjylland de kommende år 8 : En regional PR-enhed, der skal bidrage til at løfte regionens synlighed En målrettet indsats for at videreudvikle få stærke feriesteder som drivere for den samlede turismeudvikling i regionen. Et stærkt partnerskab om erhvervsturismen En styrket indsats for salg til gæster turistbureauerne fra information til salg. Samsø som specifikt feriested indgår ikke i analysen, men det er væsentligt for Samsø at sikre sig, at øen indgår som en del af det regionale turismearbejde og således opnår større mulighed for at blive et af de få stærke feriesteder, som regionen fremadrettet potentielt vil satse på. I den forbindelse skal det afdækkes, om der findes fondsmidler, som kunne søges til støtte for udvikling og etablering af et nyt hotel på Samsø i kraft af øens status som ydreområde. Lignende støtte er blandt andet blevet givet til Hotel Ærø Strand i Marstal: Syddanmarks Vækstforum bevilligede i mio. kr. til Hotel Ærø Strand, der har planer om at etablere et egentligt spa- og wellnesscenter til i alt 6,5 mio. kr.. Fra Syddansk Vækstforums side begrundes den økonomiske opbakning med, at netop dette projekt understøtter Vækstforums store satsning på nye produkter, koncepter og tilbud, der imødekommer turisternes ønsker og krav. Der forventes flere overnatninger om året på Ærø på grund af dette spa- og wellnesscenter, som helt sikkert vil kunne udvide turistsæsonen betydeligt på Ærø. Det vil gavne omsætningen i et udviklingsområde som Ærø og på sigt komme hele regionen til gode 9. Ovennævnte analyse peger ligeledes på, at erhvervsturisme er et af de helt centrale satsområder i Midtjyllands kommende turismeudvikling. Også det er en udvikling, Samsø skal følge tæt en satsning på erhvervsturisme generelt i regionen vil således skulle koordineres og medtænkes ved etablering af et hotel med møde- og konferencefaciliteter på Samsø. 4. Turismen på Samsø Samsø har en række overnatningstilbud: hoteller, kroer, sommerhuse, campingpladser, vandrehjem og Bed and Breakfasts. Vi har tilladt os at se bort fra lystbåde i denne vurdering. En række af udbyderne af overnatninger er relativt små og det er vurderingen at de ikke selvstændigt vil kunne påvirke efterspørgslen nævneværdigt. Ligesom typen af faciliteter og dermed deres evne til at tiltrække et højt betalende kundemix vurderes til at være begrænset. 8 Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010, Teknologisk Institut 9 Udtalelse, Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark 7

8 Antal overnatninger Nedenstående oversigt viser udviklingen i det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og campingpladser på Samsø i perioden Som det ses, strækker sæsonen sig fra april til september i de øvrige måneder er der ikke registreret aktivitet. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, der ikke medtager mindre hoteller med under 40 senge. Dette betyder, at flere hoteller/kroer på Samsø ikke indgår, ligesom overnatninger i sommerhuse ikke er med i nedenstående tal. Fig. 1 Samlet antal overnatninger for perioden april - september, hoteller, feriecentre og campingpladser Overnatninger Danskere Udlændinge I alt År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Kilde: Danmarks Statistik, 2010 Som det fremgår, har udviklingen inden for de nævnte overnatningstyper været forholdsvis jævn dog med et meget flot år i Niveauet i disse kategorier ligger således samlet på overnatninger om året. Udover disse overnatninger var der i 2009 registreret ca overnatninger 10 i sommerhuse på Samsø. Den registrerede udvikling i sommerhusovernatninger kan se af nedenstående tabel. Fig. 2 Den registrerede udvikling i sommerhusovernatninger Overnatninger I alt DK S N D NL Andre Kilde: Danmarks Statistik, 2010 De indberettede data indikerer at der er ca overnattende gæster hos virksomheder der indberetter til Danmarks Statistik. I disse tal er som nævnt ikke medregnet overnatninger på hoteller med under 40 senge, ligesom 10 Danmarks statistik, statistiske efterretninger 8

9 mindre pensioner og bed and Breakfasts samt lystsejlere ikke er medregnet. Endelig er det givetvis store antal overnatninger der sker i sommerhuse af ejeren selv eller andre ikke registrerede og dermed ikke medregnede. Nationalitet Som det ligeledes kan ses af både hotel/camping/feriecentre samt sommerhus gæste mix, er langt de fleste gæster på Samsø danskere. De danske gæster kommer både fra Sjælland, Jylland og Fyn., men det er dog opfattelsen, at den største turismemæssige efterspørgsel kommer fra Sjælland. Der er ca. 880 sommerhuse på Samsø. 50 % af sommerhusene på Samsø er ejet af sjællændere. Ca 16 % er ejet af folk, der bor på Samsø. De resterende 44 % ejet af folk fra det øvrige Danmark og udland. Hertil skal lægges et antal huse med helårsstatus, der er ejet af folk fra ind- og udland. Husene kan frit anvendes til fritidshuse, da der ikke er bopælspligt i de fleste landsbyer på Samsø. Erhvervs- og turistchef Mette Løkke Hvis man ser på hvilke nationaliteter, der besøger Samsø, udgør Tyskland langt den største gruppe med op mod % ( årlige overnatninger) af de udenlandske overnatninger. De skandinaviske lande er ligeledes repræsenteret, men kun med meget små andele. Belægningsgrad Der findes ikke opgørelser over belægningsgraderne på overnatningsstederne på Samsø. Det er dog blandt de adspurgte interessenter enighed om at belægningsgraderne for de nuværende aktører er tilfredsstillende. Dette indtryk bestyrkes af, at der ikke tilbydes mange pristilbud på øens overnatningssteder. Meget tyder på, at hotellerne kan holde de listepriser, der udbydes. Vi har ikke tal på det, men det er mit klare indtryk, at de nuværende overnatningssteder på øen har en belægningsgrad op mod % i højsæsonen. I skuldersæsonen er rigtig mange weekender fuldt booket, hvorimod der er plads til flere gæster mandag-onsdag. Erhvervs- og turistchef, Mette Løkke Høj, skulder og lavsæson Turismen på Samsø er præget af et stort aktivitetsniveau i sommersæsonen. Sæsonen begynder 1.april og fortsætter frem til uge 42 i oktober. Både i begyndelsen og slutningen af sæsonen er aktivitetsniveauet på øen i form af åbne forretninger, spisesteder osv., meget svingende, hvilket kan være en udfordring for den oplevelse, besøgende får af opholdet på øen. Der er en tendens til at turisterhvervet mister pusten uden for skole-sommerferien, og at øen går lidt i dvale turistmæssigt, og dermed bliver mindre attraktiv i skuldersæsonerne. Der er bred enighed blandt interessenter om, at dette er en central udfordring for turismeudviklingen på Samsø. Vi har en udfordring med at sikre åbne oplevelsessteder og spisesteder både udenfor sæsonen og i opstart og afslutning af skuldersæsonen, og ikke mindst med formidlingen af hvilke der har åbent og hvornår der er åbent. Dagligvarebutikker på hele øen samt helårsbutikker centreret i Tranebjerg er åbne hele 9

10 året. Dagligvarebutikkerne med lange åbningstider og weekendåbent hele året. Det er centralt for kundernes oplevelse af øen og det vil være afgørende for et helårsåbent hotel, at der er et vist aktivitetsniveau på øen i en længere sæson end tilfældet er i dag. Erhvervs- og turistchef, Mette Løkke En del af aktørerne er ikke bosat på Samsø og er her kun i sommersæsonen. Måske er de slet ikke interesserede i en sæsonforlængelse indtjeningen er måske høj nok i løbet af sæsonen Morten Christensen, Samsø Posten Infrastruktur Der er som nævnt to færgeforbindelser til Samsø. Fra Hou i Jylland sejler færgen til Sælvig. Overfartstiden er 1 time, hvilket er en forbedring. Frekvensen derimod er indenfor de seneste år blevet forringet. Fra Kalundborg i Sjælland sejles til Kolby Kås. Overfartstiden er 1 time og 50 minutter. Der er planlagt indsættelse af ny færge mellem Hou og Sælvig i efteråret Der har tidligere været overvejelser om at indsætte en hurtigfærge/katamaran mellem Hou og Samsø, hvilket vil kunne nedbringe rejsetiden betragteligt. Disse planer er pt. skrinlagt. Færgeforbindelsernes kapacitet og frekvens indtager en meget central placering i diskussionerne med alle interessenter i forbindelse med denne analyse. Alle uden undtagelse peger på, at en velfungerende transport til øen er helt afgørende for, hvordan man kan lykkes i turismearbejdet herunder hvordan man vil lykkes med et nyt hotel. Det er generelt opfattelsen, at der bør fokuseres på at få flere afgange og kortere transporttid til øen, hvorfor dette bør bringes ind i det videre arbejde. Et tæt samarbejde med operatøren af færgeforbindelserne til Samsø er i den forbindelse helt central. Det vurderes at det mest relevante cachtmentområde for gæster med et højere forbrug vil være Hovedstadsregionen grundet volumen af potentielle kunder. Tilgang til Samsø fra Sjælland vil derfor være meget betydningsfuld. Den lange transporttid er en udfordring for et møde- og konferencehotel på Samsø. Derfor skal vi ses på, hvordan den transporttid kan bringes ned, ligesom vi skal overveje, hvordan vi kan sikre, at kunderne kan bruge transporttiden som en del af opholdet bl.a. indlede mødeaktiviteten Direktør Peter Berndt, Samsø Linjen Udover færgeforbindelser har Samsø ligeledes en mindre flyveplads. 10

11 Destinationen Samsø Et andet helt gennemgående træk ved den række interviews, der er foretaget i forbindelse med analysen har centreret sig om det tværgående samarbejde om turismeudvikling på Samsø. Interessenterne har enstemmigt givet udtryk for, at de netop her ser en af Samsøs store svagheder. En succesfuld introduktion af et nyt hotel vil i høj grad netop være afhængig af, at dette samarbejde videreudvikles i langt højere grad end tilfældet er i dag. Det er afgørende, at samtlige offentlige aktører og erhverv der lever helt eller delvist af turisme samles om en dagsorden, der sætter turismeudvikling højere på dagsordnen i fremtiden. De offentlige aktører ved at støtte og bakke op både organisatorisk og økonomisk, og erhvervet ved at samle sig og skabe et større fællesskab om aktiviteter. Det private erhverv vil være alle der sælger ydelser til turister detailhandel, restauranter, overnatningssteder, dagligvarer, attraktioner, transportselskaber, gårdsalg, håndværkere der vedligeholder sommerhuse mm. Det er vigtigt for Samsø s fremtid, at vi som kommune og destination fremstår med en mere markant og stærk tiltrækningskraft. Et hotelprojekt som dette, vil give Samsø mulighed for at modtage gæster i større volume hen over hele året Dette vil styrke turismen, øge beskæftigelsen og dermed også øge muligheden for bosætning i kommunen. Det er nødvendigt, at vi som destination samler alle aktørerne om et fælles samspil og indsats. Jørn C. Nissen, borgmester, Samsø Kommune. Vi skal have åbnet øjnene på Samsø for det store potentiale, der ligger i udvikling af turisme på øen. I min tid som direktør for Samsø Linjen undrede det mig, at man fra politisk hold primært var optaget af at understøtte lastbiltransporten til øen, hvorimod passagertransporten afledt af turistaktiviteter ikke i samme grad blev prioriteret og støttet. Vi skal bruge denne proces til at gøre det klart, at der er store vækstmuligheder for øen netop på dette område. Og at det vel at mærke er en vækst, som forstærker og kan ske i harmoni med øens produktionserhverv. I min verden skaber en sådan udvikling rammerne for et godt liv på Samsø. Valter Merrild-Hansen, tidl. Direktør Samsø Linjen, nuværende direktør A/S Samsø golfanlæg. Det er således yderst centralt, at de enkelte aktører får øjnene op for fordelene ved at indgå samarbejder med andre turismeaktører. Turister rejser sjældent efter at opleve en enkelt virksomhed eller attraktion. Det er altså ikke den enkelte virksomhed, som er i centrum. Turisten rejser for at realisere sine feriedrømme og få gode oplevelser alene eller sammen med andre. Ingen virksomheder kan alene tilvejebringe hele ferieoplevelsen. Eksempelvis er turen til destinationen, færgetransporten, transport under opholdet og frokosten på en cafe med til at forme oplevelsen. Kort sagt består ferien af en række af serviceydelser, tilbud, indtryk samt aktiviteter, som udgør en samlet ferieoplevelse, og det er centralt at den samlede værdikæde fungerer. Nedenstående citater illustrerer, hvordan de aktører, vi har talt med, oplever samarbejdet som det ser ud i dag. Hvordan et samarbejde skulle og kunne udvikles vil kræve en nærmere analyse, men der er ingen tvivl om, at netop dette er en af de helt væsentlige problemstillinger der skal adresseres. 11

12 Hvis et decideret helårs hotel skulle kunne hænge sammen på Samsø, vil det kræve at man samlede sig på øen om projektet og sikrede, at der er oplevelser for de ferierejsende hele året rundt på øen. At attraktionerne er åbne, at der er liv i byerne, og at der åbent så gæsterne eksempelvis kan finde nogle hyggelige steder at spise en frokost. Det er ikke nok at stille et godt overnatningstilbud til rådighed produktet skal tænkes hele raden rundt og spørgsmålet er om den plan er lavet Jens Hausted, Direktør i Midtjysk Turisme Der mangler en fælles turismestrategi for Samsø. Aktiviteterne, dér er i dag, er i for høj grad ad hoc baseret. Der skal en helt andet sammenhæng og kraft i det samarbejde hvis det skal virke Direktør Peter Berndt, Samsø Linjen Vi mangler en fælles front blandt aktørerne for at komme videre p.t. er vi opdelt i flere grupperinger. Morten Christensen, Samsø Posten Det er helt centralt, at Samsø s mange aktører samles om at realisere dette projekt. Jeg tror alle kan se, at et helårs hotel med svømmehal vil være en god ide for Samsø - så lad os samles om det udgangspunkt og så målrettet fokusere på at udvikle projektet uden skelen til særinteresser og fortidens tildragelser samt eventuelle forskellige synspunkter om enkeltelementer i projektet. Kun ved at aktørerne på Samsø trækker på samme hammel kan vi skabe kraften til at realisere dette projekt. Valter Merrild-Hansen, tidl. Direktør Samsø Linjen, nuværende. direktør A/S Samsø golfanlæg. 5. Markedsundersøgelse Markedet for et hotel på Samsø belyses i dette kapitel. Udgangspunktet er at hotellet både skal henvende sig til konference- og mødegæster samt til ferierejsende. Hypotesen er at hotellet på møde- og konferencemarkedet skal kunne henvende sig til virksomheder, offentlige myndigheder og foreninger/organisationer, som vil lægge møder, kurser og konference på hotellet. Disse kundegrupper findes altovervejende uden for Samsø, og derfor må analysen også omfatte potentielle kunder i det øvrige Danmark. Hypotesen er videre på feriemarkedet at hotellet med udgangspunkt i øens golfklub vil kunne tiltrække specielt dette segment til øen, hvorfor denne analyse også koncentrerer sig om denne målgruppe. Hvis hotellet bygges med en kapacitet på 90 værelser skal der tiltrækkes ca værelsesdøgn p.a. for at nå en kapacitetsudnyttelse på 60 % (90 værelser x 365 dage x 60 pct.). Markedsundersøgelsen har tre delafsnit. Det første beskriver og vurderer det potentiale, der er afdækket i forbindelse med interviews med interessenter. Det andet afsnit definerer og analyserer erhvervsturismen, og det tredje beskæftiger sig med ferieturisme. 12

13 5.1 Interessenternes vurdering af potentialet for hotel på Samsø Der er en enstemmigt positiv stemning omkring tankerne om at etablere et nyt hotel blandt de adspurgte interessenter. Der er enighed om, at Samsø har brug for et større hotel til at håndtere grupper, ligesom mange netop ser opførelsen af et hotel som en vej til at booste turismeudviklingen på øen. Samtidig er der hos størstedelen af interessenterne en naturlig skepsis omkring det rentable i at drive et helårshotel på Samsø. Et nyt større hotel på Samsø vil være en stor gevinst for øen. I dag findes der ikke sådanne faciliteter, og det skal til, hvis man skal tiltrække målgrupper som golfrejsende og erhvervsturister. Vi vil gerne deltage i arbejdet med at udvikle et sådant hotel og ser et stort potentiale i at gøre det. Vi ved fra andre færgeruter, at netop et tæt samarbejde med rederi og turistaktører blandt andet gennem udvikling af pakkerejser er vejen frem til en fælles positiv vækst CEO Per Gullestrup, Nordic Ferry Services. Jeg har ventet 10 år på det hotel, og der er brugt mange kræfter på at få det op at stå tidligere. I det tidligere Samsø Linjen drev vi sagen fremad, men jeg ved ikke hvem, som skal være tovholder på projektet i dag. Jeg oplevede som passagerchef på Samsø Linjen mange kunder, som efterlyste et større udbud af overnatningssteder, og det er også min klare opfattelse at vores tidligere hotelprojekt blev taget meget vel imod af nye og potentielle kunder Cateringchef Peter Malik, Ærø Linjen Jeg syntes det er en god ide med et nyt hotel på Samsø og jeg mener også, der er behov for det. I dag har vi en række fine små hoteller, men ingen med samlet plads til større overnattende grupper. Det er især et problem i forbindelse med erhvervsarrangementer og lignende, hvor der er brug for et stort antal enkeltværelser. Vi har derfor ikke forsøgt at markedsføre Samsø med henblik på at tiltrække de lidt større grupper. Vi har mærket en efterspørgsel fra både offentlige og private kunder, men jeg har ikke tal på hvor mange henvendelser vi typisk får på et år. Det må forventes, at der på dette marked er et uudnyttet potentiale. Erhvervs- og turistchef, Mette Løkke Et nyt hotel på Samsø skal tænkes som en forretning - det vil være fint, hvis vi kan hente støtte til at bygge det men der skal være en business case på projektet, som viser, at det her er en god forretning både for dem der investerer i projektet og for Samsø Valter Merrild-Hansen, tidl. direktør Samsø Linjen, nuværende direktør A/S Samsø Golfanlæg. Jeg er overbevist om at det vil være en stor gevinst for Samsø at få et helårsåbent hotel. Der er en efterspørgsel, men jeg tror det kan blive en stor udfordring at få det til at løbe rundt hele året. Jeg er ikke sikker på jeg ville sætte mine egne penge i det, Lars O. Jensen, Samsø Feriehus Sådan et hotel er en super god ide for Samsø men jeg er i tvivl om det kan gøres rentabelt. Morten Christensen, Samsø Posten 13

14 Den positive stemning og det store engagement blandt interessenterne er et godt udgangspunkt for det videre arbejde, selvom det naturligvis er vigtigt at notere sig, at de adspurgte interessenter på forskellig vis vil kunne drage fordele af et nyt hotel og derfor naturligt nok er positive. Det er derfor mere afgørende, hvordan potentielle kunder stiller sig til ideen samt afgørende at få en vurdering af konkurrencesituationen. 5.2 Erhvervsturisme Om erhvervsturisme Markedet for møder og konferencer udgør et specifikt forretningsområde indenfor hotelvirksomhed. Det er antagelsen, at netop dette marked vil udgøre den væsentligste aktivitet på et potentielt nyt hotel på Samsø. Denne analyse har til formål at afdække, om der er et potentielt marked for et sådan hotel og hvilken grad møde og konferenceaktiviteter kan kombineres med ferierejsende. I nedenstående oversigt ses størrelsen af dette marked. Da langt de fleste deltagere på møder får deres omkostninger dækket af deres egen organisation antages det at antal personer svarer til antal værelser der reelt lægges beslag på. Tabel 1 Overnatninger for hoteller og feriecentre efter periode, type, segment, område og tid Hele året Hoteller og Feriecentre Forretning - gruppe Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kun hoteller med minimum 40 senge deltager i statistikken Kilde: Danmarks Statistik For at sætte nogle begreber på plads, beskriver undersøgelsen nogle elementer og definitioner om erhvervsturismen. Det anbefales, at aktører fra Samsø, som agter at involvere sig i etableringen af et konferencehotel, gør sig bekendt med nogle af basisprincipperne i det særlige forretningsområde, som mødeindustrien rummer. Mødeindustrien er nemlig nok en del af turismen, men forretningslogik, marketing, salg osv. foregår på særlige præmisser, og typisk har lokale turismeorganisationer i mindre grad indsigt i erhvervsturismen. Erhvervsturismen er traditionelt defineret som nedenfor beskrevet: 1. De individuelle forretningsrejsende 2. MICE gæster. 14

15 De individuelle forretningsrejsende har et erhvervsmæssigt ærinde på en konkret lokalitet. Derfor kan de ikke påvirkes med hensyn til valg af sted for afholdelse af mødet. Valget af mødested, rent geografisk, afhænger således af den regionale erhvervsstruktur, da formålet med besøget er områdets virksomheder og organisationer. Man kan derfor ikke fra hoteller, kursus- og konferencecentre samt kongresbureauer i fællesskab, og ud fra en destinationsspecifik strategisk markedsføring, øge sin markedsandel i forhold til andre områder. Det må forventes, at et hotel på Samsø kun i begrænset omfang vil kunne tiltrække de individuelle forretningsrejsende, da erhvervsmøde aktiviteten på Samsø er relativt lille, og fordi et potentielt hotel ikke vil blive brugt i forbindelse med ophold ved rejser til og fra møder. MICE arrangementer er karakteriseret ved, at arrangøren (mødeindkøberen - og planlæggeren) i nogen grad kan påvirkes med hensyn til, hvor og hvordan arrangementet skal afvikles. Valg af destination og arrangementets indhold, form og karakter, herunder udbud af faciliteter, læringsformer og oplevelseselementer er en konkurrenceparameter, som kræver samarbejde mellem lokale myndigheder, lokale (erhvervs-)turismeorganisationer og lokale hoteller og konferencecentre mfl. MICE er et låneord fra engelsk og dækker over Meetings (møder), Incentives (belønningsrejser), Congresses (kongresser & konferencer) og Exhibitions (udstillinger, messer). 1. Møder kan beskrives som møder med eller uden overnatning, hvor arrangøren er et firma, en offentlig instans eller en organisation. Nogle organisationer definerer møder, som arrangementer uden overnatning. Men det giver ingen mening, da møder ofte har en overnatning tilknyttet, f.eks. strategimøder, hvor ledelsen samles for at udvikle en strategi for virksomheden. Møder kan karakteriseres som en sammenkomst af et antal personer på et sted med det formål at samtale om et emne eller at gennemføre en særlig aktivitet. Mødet kan afholdes på ad-hoc basis eller følge et særligt mønster. Der er typisk mellem 5 og 250 deltagere. 2. Kurser / konferencer defineres her som møder oftest med overnatning og med et lærende element. Kan indeholde foredrag, gruppearbejde, etc. Arrangører er som ovenfor et firma, en offentlig instans eller en organisa tion. Varighed typisk 1 til 2 døgn. 3. Faglige studieture er en grupperejseform. Her bindes besøg i virksomheder, organisationer og evt. offentlige myndigheder sammen i en helhed, der har relation til gruppens arbejds- eller interesseområde. Formålet med rejsen er at samle inspiration og information indenfor et særligt fagom råde, f.eks. energi, vindmølleteknologi, ældreforsorg, uddannelsessystemer, og at knytte faglige kontakter. Varighed 2 til 4 døgn, ofte flere døgn. 4. Incentives eller på dansk belønningsrejser - kan beskrives som et ledelses- og markedsføringsværktøj, der benytter exceptionelle rejseoplevelser til at motivere og/eller belønne deltagerne for en særlig præstation i forhold til at nå virksomhedens målsætning. I virkelighedens verden er incentive rejser ganske få og svære at skelne fra møder og konferencer. Det skyldes, at incentive rejser betragtes af skattevæsenet i de fleste lande som en værdi oven i lønnen, som medarbejderen beskattes af. Kongresser 5. med eller uden udstillinger defineres ved at være regelmæs sigt tilbagevendende typisk hvert år, hvert fjerde år - og ofte vedtægts bestemte sammenkomster af større grupper af individuelle deltagere 15

16 organiseret i en forening. Formålet er ofte at debattere særlige emner og varetage foreningens forretningsorden samt udveksle faglig viden, f.eks. en lægekongres. En kongres varer typisk 2-5 dage og har i stigende grad flere sideløbende sessions, dvs. seminarer, workshops, konferencer mv. Der er en øget tendens til at en kongres samtidig bruges som udstillingsvindue af produkter og services for bestemte faggrupper. Af samme grund er mange kongresser sponseret af private virksomheder, f.eks. iteller medicinal-virksomheder. Antallet af deltagere er varierende fra små forsamlinger på 50 til eller flere. For at kunne defineres som en inter national kongres kræves desuden, at der er deltagelse af mere end 3 nationaliteter (jf. UIA). 6. Udstillinger og messer er fremvisning af produkter, services mv. for forhandlere, leverandører og/eller slutbrugere med det formål at øge op mærksomheden omkring produktet og stimulere salget. Et møde som produkt, set med mødearrangørens og mødedeltagernes øjne, kan illustreres sådan, at mødet er det primære, men det sekundære er transport, overnatning, bespisning m.v. Endelig må ferie og shopping i forlængelse af eller i forbindelse med mødet betragtes som tertiært. Erhvervsturisme på Samsø Markedet for møder og konferencer er et yderst interessant marked samtidig med at potentialet er betydeligt. Det skal dog nævnes at markedet igennem de seneste to år har været nedadgående pga. finanskrisen. Mange hoteller har haft det svært, fordi virksomhederne generelt har holdt færre og mindre møder end tidligere. De seneste vurderinger af mødemarkedet tyder dog på, at optimismen omkring mødeafholdelse er tilbage. Således er andelen af potentielle mødeafholdere, der vurdere en stærk stigning i markedet steget fra pct. i sommeren 09 til 60 pct. i april Vi har til brug for denne analyse talt med en række udbydere og potentielle kunder til et møde- og konferencehotel på Samsø, hvilket har givet nedenstående illustration, der viser de nævnte krav til et nyt mødested og dets faciliteter: Fig. 3 Krav til nyt møde- og konferencehotel Service second-to-none Konkurrencedygtig pris Høj fleksibilitet Proaktiv kontaktperson Møde- og konferencehotel Samsø Central beliggenhed Gode mødelokaler Forplejning i top Høj herlighedsværdi 11 Update from MPI Business Barometer April

17 Netop kravet om beliggenhed er centralt. I en nyligt gennemført analyse af mødemarkedet i Danmark er netop den maximale transporttid, som potentielle kunder ønsker at bruge i forbindelse med et eksternt møde blevet analyseret med nedenstående resultat. Tabel 2 Acceptabel rejsetid mellem arbejdssted og mødested 1-30 min min min min min 180+ min 2,8 % 16,5% 24,4% 18,7% 16,1% 21,6% Kilde: Mødebarometret, Stendrup/Blicher-Hansen, juni Resultaterne viser, at ca. 55 pct. af de adspurgte er åbne for at bruge mere end 1 ½ time i transport til mødestedet mens 21,1 pct. faktisk er klar til at bruge mere end 3 timer for at nå frem til mødestedet. Det skal dog bemærkes, at undersøgelsen omfatter alle mødetyper herunder også møder, hvor transport foregår med fly, og hvor kunderne er indstillet på længere transporttid. Det er således vurderingen, at langt de fleste potentielle mødeafholdere maksimalt vil bruge et par timer på transport til et potentielt mødested, men så skal stedet også tilbyde et anderledes produkt. Den gennemførte analyse af det danske mødemarked indikerer samtidig at organisationernes budget pr. deltager pr døgn typisk er større end DKK 1250,-. Samtaler med Travelmanagers i de store danske virksomheder indikerer at mødeforbruget typisk styres gennem de enkelte afdelinger, hvorfor der ikke er opgørelser over organisationernes samlede forbrug hverken i antal eller omkostning. Det er en kendsgerning, at udover hos Energiakademiet, er der et yderst begrænset defineret behov for overnatningsfaciliteter for aktører bosiddende på Samsø. Kommunen og de virksomheder, der er på øen, har således tilkendegivet, at deres brug af faciliteter på et nyt hotel vil være meget sparsom. Kontakterne til potentielle mødeafholdere i det øvrige Danmark peger ikke overraskende på, at transporten til Samsø i først omgang vil afholde de fleste fra at lægge mødeaktiviteter på øen. Således har alle de adspurgte tilkendegivet, at Samsø langtfra vil være et første valg, og at der vil skulle være en særlig anledning til for at valget skulle falde på Samsø. Dette indikerer, at det produkt der i denne sammenhæng kan defineres som dagmøder ikke vil have markedets interesse grundet transporttiden. At der her er tale om en væsentlig udfordring er blevet bekræftet hos de øvrige interessenter SSP har talt med i forbindelse med gennemførelse af denne analyse: Hvis man skal have en fornuftigt forretning i et erhvervsturisme hotel, hænger det sammen med den erhvervsudvikling, der i øvrigt er på øen. Der vil skulle være stigende aktivitet på nationale og internationale forretningsaktiviteter på øen, der vil kunne kaste besøg og mødeaktivitet af sig. Desværre ser jeg ikke tegn på, at de relationer er stigende på Samsø. Samsø er mere en ø som signalerer, at man ønsker at være få og en ø, som netop har satset på at kontakten til omverdenen kan ske virtuelt. Direktør Jens Hausted, Midtjysk Turisme 17

18 Det er således tydeligt, at man i den videre udvikling bør fokusere sin indsats om de styrkepositioner, som øen allerede har, og som allerede i dag bringer besøgende til øen. For erhvervsturismens vedkommende er det således afgørende, at der blandt andet udvikles et tæt samarbejde med Energiakademiet omkring deres besøgende, således at ophold på et kommende hotel tænkes ind i Energiakademiets besøgs- og uddannelsespakker. Et tankesæt Energiakademiet allerede er ved at udvikle videre på. Vi har i dag 5000 besøgende, men vi mener at have et langt større potentiale op mod årligt besøgende. Dette kan realiseres, hvis vi begynder at arbejde målrettet med at udvikle uddannelsespakker f.eks. miljøcertificering også med overnatning og markedsføre det. Den efterspørgsel, vi har på besøg i dag, gør vi stort set ikke noget på at generere overnatninger, i dag et dette op til kunden. Men vi kan jo agere anderledes. Direktør Søren Hermansen, Energiakademiet Energiakademiet indikerer således, at en fælles målrettet indsats kan udvikle deres besøgstal frem til 2015 fra de nuværende til op mod besøg årligt fordelt på nedenstående målgrupper: Tabel 3 Potentiale for besøgende på Energiakademiet Kategorisering Varighed Antal Besøgende Lejrskoler & skoleklasser Dagsbesøgende Universiteter & læreanstalter dage Dagsturister Dagsbesøgende Pakketurister 1-3 dage Journalister 1-3.dage Kommunale teknikere & embedsmænd 1-3 dage Virksomheder 1-5 dage Udenlandske delegationer 1-5 dage 500 I alt En række af disse besøgende vil være potentielt overnattende gæster for et nyt hotel på Samsø. Nogen i højere grad end andre. Hvis man således tager lejrskoler og skoleklasser ud og estimerer, at halvdelen af de øvrige besøgende gennemsnitligt vil benytte et nyt hotel 1,5 overnatning årligt, indikerer det et samlet antal overnatningsdøgn på potentielt værelsesdøgn. Dette tal kan være væsentlig højere, hvis flere vælger at overnatte på hotel, eller det viser sig, at det gennemsnitlige antal overnatninger overstiger de to dage. Sæsonmæssigt er det vurderingen, at disse overnatninger vil fordele sig over hele året, med en overvægt på skuldersæsonerne: marts- maj og september-oktober. Det er dog Energiakademiets vurdering, at man også vil kunne tiltrække målgrupper som journalister, universiteter/læreanstalter samt kommunale teknikere og embedsmænd i lavsæsonen fra november til februar. Ovennævnte er imidlertid spekulativt og kan kun tjene til at illustrere, at et nyt hotel og Energiakademiet i et tæt samarbejde har muligheden for at udvikle et marked med udgangspunkt i de aktiviteter der knytter sig til Energiakademiet. I den forbindelse må det dog også nævnes, at Energiakademiet eksistens er afhængig af årlige driftstilskud, som på ingen måde er givet fra år til år, hvilket må tages i betragtning ved vurdering af et fremtidigt samarbejde. 18

19 At Energiakademiet kan og skal spille en central rolle i videreudvikling af projektet er blevet bekræftet af hovedparten af de interessenter, der deltager i denne analyse. Hotellet skal ikke blot være endnu et hotel. Vi skal tage udgangspunkt i Samsøs styrker og bruge dem til at bygge konceptet op. Det image Samsø har fået omkring energi skal udnyttes. Netop den forskning og udvikling, som sker på det område, skal tænkes ind og bevidst bruges for at gøre projektet interessant for kunder og potentielle investorer Valter Merrild-Hansen, tidl. Direktør Samsø Linjen, nuværende direktør A/S Samsø golfanlæg. 5.3 Ferieturisme Det er udgangspunktet, at et kommende hotel på Samsø skal henvende sig til målgrupper +50 uden børn som det primære ferie/fritidssegment. Både fordi denne målgruppe er indtjeningsmæssigt interessant, men også fordi, dette fokus synes hensigtsmæssigt i lyset af, at hotellet vil komme til at kombinere ferierejsende med møde- og konferencegæster. Sidstnævnte segment passer dårligt sammen med børnefamilier. Det er ligeledes udgangspunktet, at et nyt hotel med fordel kan bruge øens golfklub og dennes muligheder i bestræbelserne på at tiltrække ferierejsende. Det vurderes af DGU s direktør at potentialet for green fee spillere i Samsø Golfklub er ca fees en fordobling i forhold til det nuværende niveau. Det relativt beskedne antal green fee spillere i dag vurderes til at være forårsaget af bl.a. infrastruktur til det øvrige land. Dette afsnit af analysen har til formål at se nærmere på målgruppen uden børn herunder pege på, hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at tiltrække netop denne gruppe. Specifik ses tillige på golfrejsende. Det grå guld Aldersgruppen +50 nyder livet som aldrig før. Således er det samlede forbrug af rene luksus goder herunder rejser steget eksplosivt siden midten af halvfemserne. Væksten i denne målgruppes forbrug fra midt halvfemserne til i dag er steget knap 70 pct 12. De rejser mere, spiser mere ude, og køber mere ind. De har tiden og pengene og er den første generation, der har været vant til at rejse hele deres voksenliv. Personer mellem 60 og 70 er den aldersgrupper, der hyppigst rejser på ferie. Og lige i hælene på dem kommer den næste generation af efterlønnere og pensionister, som i dag er i 50-erne. Tendensen er helt klar: Jo, ældre man er, jo mere rejser man til udlandet. I gennemsnit har de 60 til 70-årige været på 2,2 ferierejser til udlandet det seneste år 13. Denne målgruppe er ligeledes karakteriseret af at fokusere på oplevelser og aktivitet når de vælger rejsemål. Afslapning med fokus på sol og badning er ikke central for denne gruppe, hvorimod muligheder for at spise godt, opleve ting og være aktiv spiller en væsentlig rolle. 12 Danmarks statistik 13 Gråt guld I rejsebranchen, 2006, Ugebrevet A4. 19

20 Når det gælder formålet med rejserne, vægter kultur og naturoplevelser væsentligt højere for de 60 til 70-årige, end for befolkningen generelt. Golfrejser er også mere populære blandt seniorerne, mens sol og badning er mindre væsentlig 14. I lyset af at Samsø har en attraktiv og populær golfbane, er det oplagt at fokusere på den styrkeposition, når man skal henvende sig til denne målgruppe. Man kan også sige, at golfbanen udgør et af de få alternativer til aktivitet på øen udover den storslåede natur. Hvis Samsø skal tiltrække målgruppen det grå guld udenfor golfsæsonen, vil det således være nødvendigt at se på, dels hvordan man sikre åbne spisesteder i skulder og lavsæson, dels se på hvilke aktiviteter og events Samsø kan udvikle udenfor sæsonen der kunne tiltrække målgruppen. Golfrejsende Golf har oplevet stor vækst over de sidste par årtier i og uden for Danmark. De skandinaviske lande har gjort golf til en relativ bred sport, modsat Tyskland og England, hvor der er for de få og velbeslåede. Det specielle ved golf er muligheden for at dyrke sporten fra en tidlig til en sen alder. Golf fastholder en høj andel af 60 til 80-årige, så med en demografisk udvikling gående imod flere ældre vil golf profitere af en relativ stigning i antallet af spillere i denne aldersklasse. Nogle af styrkerne ved golfrejser i Danmark er at golf generelt er billigt i sammenligning med andre lande, ligesom der er gode muligheder for green fees. Samtidig er golf en bred sport i Danmark, hvilket giver muligheder for at tiltrække segmenter, hvor prestige er mindre vigtigt end det at spille golf. Ved udvikling af golfrejse koncept til Samsø, vil det være relevant at søge samarbejde med øvrige golfbaner i landet, idet golfrejsende gerne besøger flere baner på en rejse. Vor tids spillere besøger ofte destinationer med en pakke bestående af flere baner f.eks. Bornholm med fire gode baner. Med andre ord er det en styrke, at pakke flere baner sammen over et par dage. Samsø kunne f.eks. være med Lüpker Golf på Djursland Direktør Morten Backhausen, DGU Danske golfrejsende I 2009 var der golfspillere i Danmark. Hertil kommer golfturister. 89 pct. af dem er medlem af en dansk golfklub 15. Golf spiller en stor rolle for denne gruppe og spillet prioriteres højt idet 45 pct. af golfspillerne spiller 1-2 gange om ugen mens 61 pct. spiller mindst 1 gang om ugen 16. Prioritering af golfspillet kan også ses ved, at der bruges betydelige midler på aktiviteten. Således er det gennemsnitlige forbrug på golf på DKK pr. år 17 inklusiv det indskud, som mange har betalt for medlemskab af en golfklub. Hovedstaden og Sjælland har en noget større forbrug på golf, end tilfældet er i de øvrige regioner i Danmark. 14 Gråt guld I rejsebranchen, 2006, Ugebrevet A4 15 Golf management rapport Lykke og Partners research. 16 Golf management rapport Lykke og Partners research. 17 Golf management rapport Lykke og Partners research. 20

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser SYDDANMARK Mødeturisme TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser Nyborg scorer en milliard om året på mødeturister 1 intro Tekst: Astrid Westergaard /

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere