Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolgruppen. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet

2 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat 2014 Sager fra det virkelige liv projekter: Flere sygedagpengeaktioner, Flere virksomhedsbesøg, Nyt adresseprojekt fordi mange sociale ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen, Tilbud om serviceeftersyn til personer der modtager enlig ydelser Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark. Statistik for 2014 Det økonomiske resultat 2014 Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på kr. og et tilbagebetalingskrav på kr. Det giver i alt et resultat på kr. for I 2013 var resultatet på kr. altså en mergevinst i 2014 meget tæt på kr. Derudover er tilbagebetalingskravet fra 2013 til 2014 faldet fra ca i 2013 til knap i Det er en positiv udvikling, da det dækker over at vi får stoppet snyderiet hurtigere, og kravene om tilbagebetaling derfor bliver mindre. Den hurtigere responstid på at få stoppet snyderiet er ikke kun kontrolgruppens fortjeneste, men skyldes i høj grad også årvågne kollegaer i andre dele af kommunens administration, der er hurtige til at underrette kontrolgruppen om mistænkelige sager. En STOR tak for det til vores gode kollegaer i andre dele af Faxe Kommune. Sager fra det virkelige liv Nedenstående eksempler på sager fra kontrolgruppens arbejde i 2014 er i alle tilfælde anonymiseret og enkelte faktuelle kendsgerninger er ændret af hensyn til de involverede borgere krav på anonymitet og kontrolgruppens tavshedspligt. Sag 1. Kontrolgruppen fik via en anonym henvendelse fra en borger i Faxe Kommune oplyst, at der skulle foreligge samliv mellem 2 personer med selvstændige adresser efter den sociale lovgivning. 1

3 Den ene part (Sanne) modtog ikke ubetydelige ydelser som enlig i form af nedsat daginstitutionsbetaling, ekstra børnepenge, ekstra boligsikring og forhøjet SU. Via de værktøjer, der anvendes af kontrolgruppen, blev mistanken om reelt samliv bestyrket. Sanne, der modtog ovennævnte ydelser, blev indkaldt til en samtale med kontrolgruppen, og oplyste her, at der alene var tale om en weekendkæreste. Et forhold, der ikke efter Sannes opfattelse, kunne ændre på hendes status som reelt enlig, hvorfor hun dermed stadig var berettiget til førnævnte enligydelser. Sanne oplyste også, at der ikke var fælles økonomi mellem hende og kæresten, og de ikke handlede ind sammen eller foretog andre af de ting, der kunne føre til afgørelse om stop af enligydelser trods forskellige adresser. Kontrolgruppen følte sig ikke helt overbevist om rigtigheden af Sannes forklaring, hvorfor der blandt andet blev kigget nærmere på den mulige samlevers boligforhold. Den mulige samlever var lovligt registreret i folkeregisteret på en adresse, hvor eneste beboelsesmulighed var en campingvogn med indlagt strøm, men uden adgang til vand, hvorfor der ikke var mulighed for sædvanligt bad, opvask af service eller lignende i campingvognen. I forbindelse med andre opgaver i området kunne det ved tilfældige observationer konstateres, at der ikke i de i alt 4 tilfældige observationer var lys i campingvognen om aften. Forelagt blandt andet oplysningen om resultatet af de tilfældige observationer kombineret med en del andre oplysninger, der kunne dokumentere samliv, valgte parret at tone rent flag og flytte sammen. I konsekvens af sammenflytningen på ny fælles adresse bortfaldt nedsat daginstitutionsbetaling, ekstra børnepenge, ekstra boligsikring og forhøjet SU. Til denne besparelse skal lægges en ikke ubetydelig præventiv virkning, idet der snakkes ude i byen om at kontrolgruppen følger godt med i, hvad der foregår. Sag 2. Hanne havde gennem en lang årrække haft et fultids rengøringsjob som ansat. Ved siden af dette job havde Hanne haft eget rengøringsfirma med selvstændigt CVR- og momsnummer. Sidstnævnte firma havde haft rengøringsarbejde for et advokatfirma i en nærliggende større by siden

4 I forbindelse med en efterfølgende økonomisk hård skilsmisse afmeldte Hanne sit eget firma i 2011, i såvel CVR- som momsregisteret. Hanne fortsatte dog ufortrødent med at udføre rengøringsarbejde for advokatfirmaet. Der blev for det udførte arbejde fortsat fremsendt fakturaer til advokatfirmaet med det nu afmeldte CVR- og momsnummer. Eneste ændring i forhold til tidligere fremsendte fakturaer, var det registrerings- og kontonummer, hvortil fakturaren skulle betales. Hanne forklarede overfor advokatfirmaet, at hun havde skiftet bank. Hanne blev i 2012 ramt af en arbejdsulykke i det rengøringsarbejde, hvor hun var ansat. I den første del af sit sygeforløb modtog arbejdsgiver sygedagpengerefusion, og Hanne modtog løn. Efter nogen tid blev Hanne opsagt fra sit rengøringsjob og modtog herefter sygedagpenge som fultidssygemeldt. Som en konsekvens af arbejdsulykken blev der startet en arbejdsskadesag med henblik på mulig erstatning for tab af erhvervsevne. Hanne tilflyttede Faxe Kommune 1. januar Hanne var meget svær at få i et forløb med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, da Hanne var meget smerteplaget. En tilstand der underbyggedes af lægelige oplysninger. Efter et krydstjek af forskellige offentlige registre, indhentelse af oplysninger fra ovennævnte advokatfirma samt en lang række andre undersøgelser, indkaldtes borgeren til samtale. Ved denne samtale deltog, foruden kontrolgruppen, to medarbejdere fra henholdsvis Job- som Ydelsescenter. Hanne erkendte at have udført rengøring for ovennævnte advokatfirma uafbrudt siden afmeldingen af såvel CVR- som momsregisteret, og dermed også udført arbejde på trods af en fultidssygemelding fra arbejdsmarkedet. Hanne ønskede dog ikke at oplyse til hvem indtægten fra advokatfirmaet blev overført, eller om det i mange år afmeldte rengøringsfirma tillige havde udført arbejde for andre arbejdsgivere. Med baggrund i Hannes erkendelse af det passerede blev der samme dag truffet afgørelse om øjeblikkeligt ophør af sygedagpenge, og der blev videre rejst krav om tilbagebetaling, af de sygedagpenge Hanne havde modtaget i sin tid i Faxe Kommune. Hanne valgte ikke at klage over denne afgørelse. 3

5 Hanne underrettedes videre om, at anden kommune, hvor Hanne var tilflyttet fra, og hvor hun også uretmæssigt havde modtaget sygedagpenge fra, ville blive underrettet. Der skete tillige en underretning til Skat om manglende betaling af moms og skat for det udførte arbejde samt mistanken om, at der også var udført rengøringsarbejde for andre firmaer. Endeligt blev Arbejdsskadestyrelsen orienteret om det passerede. Økonomisk kan den samlede sag opgøres til mindst en ½ million kroner, og det kan afslutningsvis oplyses, at Skat overvejer strafferetlige sanktioner i forhold til såvel Hanne som den person, der har stillet konto til rådighed for Hannes skatte- og momssnyd. Sag 3. Kontrolgruppen modtog en henvendelse fra en skole i en anden kommune. Her gik et par børn (en dreng og en pige) og fortalte, at de boede sammen med mor og far. Dette undrede skolen, da de havde en adresse på mor og børnene her i Faxe Kommune og en anden adresse på far i den kommune, hvor børnene gik i skole. Kvinden i sagen fik fuld kontanthjælp, fuld boligstøtte, økonomisk friplads til børnene samt børnetilskud. I forbindelse med andre sager i området kørte vi forbi kvindens bopæl. Bopælen var fuldstændig tømt for møbler m.m. En opringning til udlejer, bekræftede at kvinden var forsvundet fra lejemålet nogle måneder før. Udlejer havde fået skiftet låse ud på huset, hvorfor hun ikke længere havde adgang til dette. Vi kontaktede derefter udlejer af boligen i den anden kommune. Fra denne udlejer fik vi en kopi af kontrakten på lejemålet, hvor faderen til børnene var tilmeldt. På lejekontrakten stod der tre underskrivere udlejer, manden, og kvinden, der ifølge folkeregisteradressen skulle bo her i Faxe Kommune. Hun havde altså lige glemt at fortælle folkeregistret, at hun var flyttet ind til sin mand. Denne glemsomhed kom til at betyde, at hun ikke længere skulle have enligydelser eller kontanthjælp fra Faxe Kommune. Det betød ligeledes, at hun stod med et stort tilbagebetalingskrav. 4

6 Da kvinden tidligere er taget i socialt snyd blev forholdet anmeldt til politiet. Efterfølgende blev kvinden dømt ved Retten i Næstved, med en dom på 6 måneders betinget fængsel og et krav om tilbagebetaling af ca kr. Disse 3 ovenstående sager giver et godt indblik i, hvilke sager det er, kontrolgruppen til daglig sidder og behandler. De indgår samtidig i nedenstående statistik og kommer alle fra eksterne anmeldere. Statistik 2014 Sager : Vi modtog i flere anmeldelser end i De fordelte sig således: Interne anmeldelser Eksterne anmeldelser I alt Interne anmeldelser steg en anelse fra 23 i 2013 til 29 i De eksterne anmeldelser, der steg fra 83 til 107, kom primært fra borgere i kommunen, der blev opmærksomme på forhold, de gerne ville have vi undersøgte. Derudover fik vi ret mange anmeldelser fra Udbetaling Danmark. Dette adskiller sig fra tidligere år, da vi selv havde ydelserne boligstøtte og børnetilskud. Næsten hver måned i 2014 fik vi en række af sager fra Udbetaling Danmark, hvori der både var ydelser hos os og hos dem. Disse sager kunne derfor også give økonomisk gevinst begge steder. Men vi skal også her i kontrolgruppen være underleverandører til en del sager, hvor der ikke er kommunale ydelser. Da Udbetaling Danmark ikke tager folk til samtale, kan de bede os om at partshøre en borger. Vi skal derfor oprette en sag, indkalde borger til samtale, skrive journal og levere materiale tilbage, hvorefter Udbetaling Danmark træffer en afgørelse. En afgørelse vi ikke bliver delagtiggjort i, hvorfor det kan være svært præcist at sige, hvor stor den økonomiske gevinst er i disse sager. Endelig modtager vi anmeldelser fra SKAT, politi og andre myndigheder/kommuner. Af de 136 sager er indtil videre 47 færdigbehandlet med en gevinst til følge. Størstedelen af de resterende 89 sager er ligeledes blevet sagsbehandlet dog uden økonomisk gevinst. Enkelte sager fra 2014 er stadig i gang med at blive undersøgt. 5

7 Fordelingen af de 47 færdigbehandlede sager ser således ud: Enligsager 26 Kontanthjælpssager 13 Enligsager+kontanthjælpssager 3 Sygedagpengesager 3 Pensionssager 1 Andre 1 I alt projekter: Daglig drift Flere sygedagpengeaktioner, Flere virksomhedsbesøg, Nyt adresseprojekt fordi mange sociale ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen, Tilbud om serviceeftersyn til personer der modtager enligydelser Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark. Daglig drift Daglig drift er alt fra borgerhenvendelser, henvendelser fra kollegaer, sager fra Udbetaling Danmark, undersøgelser af modtaget materiale, undersøgelser af egen drift m.m. Det er vigtigt for kontrolgruppen, at vi er nemme at få fat i for de borgere, der vil i kontakt med os. Det er derfor som altoverskyggende hovedregel muligt at få kontakt med en kontrolmedarbejder på vores direkte telefonnumre fra 8-16 på alle hverdage. Daglig drift tager i et vist omfang selv den tid, daglig drift nu tager. Det er videre erfaringen, at daglig drift svinger ikke ubetydeligt fra år til år. Der kan derfor ikke gives absolutte garantier for, at alle nedenstående nye tiltag kan gennemføres i Når årsrapporten for 2015 skal skrives primo 2016, vil der ske en afrapportering af nøjagtigt hvilke projekter der blev gennemført og med hvilket resultat. 6

8 Flere sygedagpengeaktioner Der er i årene 2012, 2013, og 2014 foretaget besøg hos 100% sygemeldte selvstændige med henblik på kontrol af, at der ikke arbejdes sideløbende med modtagelse af sygedagpenge. Mens der både i 2012 og 2013 var selvstændige, der ikke havde fået sig raskmeldt, før de genoptog deres arbejde med lukning af deres sygedagpengesager og krav om tilbagebetaling til følge, blev der ikke fundet tilsvarende sager ved en enkelt aktion i Det forhold, at der i en enkelt aktion ikke er fundet glemsomme selvstændige, betyder ikke nødvendigvis, at alt snyderi er ophørt. Der vil derfor blive foretaget en række aktioner i 2015 for at sikre, at 2014 ikke var/bliver en enlig svale. Flere virksomhedsbesøg Som det også er fremgået af pressen, har SKAT mildt sagt ikke været synlige i forbindelse med virksomhedsbesøg i SKAT har ifølge egne oplysninger omprioriteret deres ressourcer til andre områder indenfor SKATs område. Det er stærkt beklageligt, at SKAT ikke længere deltager i kontrolaktionerne sammen med kontrolgruppen i Faxe Kommune, idet SKATs lovgrundlag (hjemmel) er mere vidtgående end de regler, der gælder for kontrolgruppen. For at sikre en lige og fair konkurrence mellem de næringsdrivende i Faxe Kommune, og for at sikre at der ikke arbejdes sort eller udføres arbejde af borgere der modtager eksempelvis kontanthjælp, vil der blive gennemført virksomhedskontroller i 2015 udført af kontrolgruppen. SKAT vil modtage orientering om forestående kontrolaktioner med tilbud om at deltage. Nyt adresseprojekt fordi mange ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen Fra 1. januar 2014 blev der gennemført en ny lovgivning på kontanthjælpsområdet, hvorefter der blev gensidig forsørgerpligt for samlevende, hvor der tidligere kun var gensidig forsørgerpligt for gifte. Ikke overraskende har denne nye regel udløst en stor adressekreativitet, hvor borgere, der har været samlevende gennem mange år, pludseligt flytter fra hinanden. Nogle gange fordi et forhold rent faktisk er gået i stykker og i andre tilfælde for at undgå førnævnte forsørgerpligt. Kontrolgruppen har gennemført et pilotprojekt i 2014 med manuel gennemgang af udvalgte områder i Faxe Kommune. Resultatet af dette pilotprojekt har været så lovende, at der vil blive udrullet et egentligt adresseprojekt i

9 Tilbud om serviceeftersyn til borgere der modtager enligydelser Det er ikke, og har aldrig været, et mål for kontrolgruppen at fange så mange borgere som muligt i kontroller. Kontrolgruppen vil i udgangspunktet hellere rådgive om reglerne for enligydelser, så borgerne bliver på den rigtige side af loven, end fange de samme borgere i kontroller. Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at den store gruppe af modtagere af enligydelser rent faktisk opfylder betingelserne herfor. Af restgruppen findes der borgere, der bevidst snyder for at modtage ydelser de ikke er berettiget til, men også en gruppe af borgere, der modtager ydelser med urette, fordi reglerne for, hvornår man er enlig efter den sociale lovgivning, er ganske komplicerede. Der vil derfor blive udsendt et brev til udvalgte grupper af modtagere af enligydelser med tilbud om en samtale med kontrolgruppen med henblik på gennemgang af borgerens livssituation sammenholdt med reglerne for modtagelse af enlig ydelser. Herved forventer kontrolgruppen at nå flere mål. De borgere, der ved en fejl er på den forkerte side af loven, hjælpes over på den rigtige side af loven. Dette giver mindre udgifter til enligydelser fremadrettet og frigiver personaleressourcer, der kan anvendes til øget indsats på den gruppe af modtagere, der bevist forsøger at snyde med enligydelser. Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark Regeringen og kommunerne er i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at igangsætte en mere koordineret og systematisk indsats. Der etableres derfor en dataenhed i regi af Udbetaling Danmark i første halvdel af Dataenheden skal hjælpe kommunerne og Udbetaling Danmark med at bruge eksisterende data om f.eks. adresse og indkomst på en bedre og mere systematisk måde indenfor de gældende persondataretlige regler. Kontrolgruppen deltager i 2015 ovennævnte arbejde i et samarbejde med 15 andre Kommuner, KL og Udbetaling Danmark. 8

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere