KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune"

Transkript

1 KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5 3. Principper for udviklingen vedr. ældrebolig- og handicapboligområdet.. side 8 4. Konkrete forslag - Forslag 1: Nedlæggelse af ældre/handicapboliger med generelle udlejningsvanskeligheder i landsbyer. side 9 - Forslag 2: Nedlæggelse af ældre/handicapboliger, som ikke ligger i tilknytning til ældrecentre side 14 - Forslag 3: Ellehegnet i Strøby Egede ommærkes til familieboliger. side Rammer og forudsætninger - Lovgivning regler og standarder side 16 - Efterspørgsel.. side 17 - Ejerforhold/organisering og administration side Lovgivning handlemuligheder og begrænsninger - Anvisningsret og betalingsforpligtigelse side 20 - Handlemuligheder ved ældre/handicapboliger ejet af boligorganisation side 20 - Handlemuligheder ved ældre/handicapboliger ejet af kommunen side Demografi - Befolkningsudviklingen for +60 årige. side Fremtidens kapacitetsbehov for boliger til ældre og handicappede.. side Ældre/handicapboliger i fremtiden / fremtidens ældre/handicapboliger - Stevns Kommunes behov og ønsker.. side 27 - Borgernes behov og ønsker side Andre borgergruppers behov for almene lejeboliger - Boliger til sent udviklede og borgere med senhjerneskader. side 29 - Boliger til handicappede. side 29 - Boliger til ensomme borgere.. side 30 - Boliger til ægtepar, hvor den ene har demenssygdom... side 30 - Boliger til borgere med misbrugsproblemer.. side 31 - Boliger til borgere med begrænset indtægt.. side 31 - Boliger til flygtninge.. side Udlejesituationen pr. 1. september Status for hvert enkelt boligkompleks side 34 - Allerede trufne beslutninger vedr. ændringer på ældreboligområdet side 36 2

3 12. Tomgangsleje i perioden side Fremtidig organisering side 39 BILAG 1: Specifikke oplysninger vedrørende de enkelte boliger. side 41 - Kommunale boliger.. side 42 - Vallø Ældreboligselskab. side 60 - Vallø Almennyttige Boligselskab. side 63 - Stevns Ældreboligselskab. side 69 BILAG 2: Øvrige (almindelige) almene lejeboliger i Stevns Kommune.. side 86 BILAG 3: Ældrerådets undersøgelse og analyse efterår 2014 side 87 3

4 1. Baggrund og formål Stevns Kommune oplever, ligesom mange andre kommuner i landet, at det er blevet vanskeligere, at udleje ældre/handicapboligerne både til målgruppen og til andre. Der er flere gange taget tilløb til at få igangsat en proces, som skulle medføre en tilpasning af kapaciteten. Kommunalbestyrelsen besluttede således den 2. december 2013, i forbindelse med godkendelse af styrelsesvedtægten for valgperioden , at der skulle ske en sammenlægning af de to forskellige boligadministrationer, hvorefter opgaven kunne overdrages til SSU. I forbindelse med drøftelserne omkring nedlæggelse af boligerne i Smedevænget i Magleby og eventuelt etablering af yderligere 4 boliger i Rødvig, blev forvaltningen anmodet om at undersøge de økonomiske konsekvenser ved nedlukning af ældreboliger. Det er allerede besluttet af Kommunalbestyrelsen, at sælge ældre/handicap-boligerne i Smedevænget i Magleby, men dette tiltag er imidlertid slet ikke nok i forhold til at få nedbragt de stadig stigende udgifter til tomgangsleje. Det er nødvendigt at tænke større og mere langsigtet og strategisk i forhold til en tilpasning af kapaciteten vedrørende ældre- og handicapboliger. Derfor igangsatte Stevns Kommune i sensommeren 2014 et projekt, som har følgende formål: At mindske kommunens lejetab ved en tilpasning af kapaciteten At analysere og beskrive de muligheder, der er i forhold til ændret organisering, ommærkning, salg af boliger m.v. At udarbejde en strategi for en ældre/handicapboligpolitik, der beskriver hvilke tilbud Stevns Kommune fremadrettet vil give borgerne hvem skal have/hvem skal klare sig selv? At afklare, hvad der skal ske med de boliger som evt. bliver i overskud i forhold til behovet for boliger til ældre/handicappede og plejekrævende borgere. At beskrive de økonomiske konsekvenser ved de forskellige handlemuligheder. Gennemførelsen af projektet skal føre til en passende kapacitet af almene ældreboliger og handicapboliger i Stevns Kommune, ligesom det skal afdækkes, om der er et udækket behov for boliger til andre borgergrupper, hvor en ommærkning af ældreboligerne kunne være en mulighed. Tilpasningen af kapaciteten skal ske i respekt for både borgernes og kommunens ønsker til boligernes beliggenhed, størrelse m.v.. Derfor er der i forbindelse med projektet gennemført en undersøgelse om borgernes ønsker og behov til deres bolig, når de bliver ældre, ligesom resultatet af Ældrerådets gennemførte undersøgelse og tre afholdte borgermøder indgår i projektet. Handlemulighederne i forhold til en kapacitetstilpasning er imidlertid forskellige, afhængig af om det er kommunalt ejede boliger eller det er et boligselskab, der ejer boligerne. Uanset hvilke handlemuligheder der peges på, vil det medføre betydelige engangsudgifter for Stevns Kommune. 4

5 Projektets output er denne rapport, som skal danne baggrund for en dialog på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 22. januar Dialogen og de pejlemærker, der måtte fremkomme på temamødet skal efterfølgende danne baggrund for et beslutningsoplæg om, hvad der konkret skal arbejdes videre med. Det er målet, at konsekvenserne af de politiske beslutninger, kan indgå i budgettet for 2016 og fremover. Der er ikke i analysen sat fokus på plejeboligområdet. Kapaciteten på dette område følges sideløbende. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at behovet for ældre/handicapboliger skal ses i sammenhæng med antallet af plejeboliger, herunder de planer der måtte være, for ændring af kapaciteten på dette område. 5

6 2. Resume samt styregruppens anbefalinger Denne rapport præsenterer det materiale, som er indgået ved forvaltningens arbejde med projektet: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune. Målgruppen er Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, ligesom borgere i Stevns Kommune vil kunne læse det materiale, som har dannet baggrund for de politiske beslutninger, som efterfølgende skal tages. Rapportens formål er at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag samt et oplæg til en god dialog i Kommunalbestyrelsen om, hvordan boligtilbuddene til ældre og handicappede skal være i Stevns Kommune i fremtiden, herunder hvordan serviceniveauet skal være: - Hvilke borgere skal i fremtiden kunne tilbydes en kommunal ældreboliger og hvilke borgere skal i fremtiden henvises til selv at leje eller købe en ældrevenlig bolig? Er der overhovedet råd til, at kommunen leverer samme serviceniveau på ældreboligområdet som hidtil? Styregruppen har i projektet arbejdet med mulighederne for at ommærke eksisterende ældre/handicapboliger til boliger for andre målgrupper med behov. Det er imidlertid sådan, at de fleste af de boliger, som ikke er eftertragtede blandt ældre og handicappede heller ikke er det blandt andre borgere. Det kan være p.g.a. beliggenhed, størrelse, for høj husleje o.s.v. - Også ombygning af de eksisterende boliger har været drøftet, men anses generelt for at være en dyr og dårlig løsning. Der er således ingen af de boliger, som foreslås nedlagt, der anses som egnede til andre målgrupper. Styregruppen har følgende anbefalinger: 18 ældre/handicapboliger i landsbyer med dårlig infrastruktur nedlægges enten ved salg eller nedrivning 45 ældre/handicapboliger, der ikke er beliggende i nærhed af ældrecentre nedlægges enten ved salg eller nedrivning 18 ældre/handicapboliger i Ellehegnet ommærkes til familieboliger (akut- /flygtningeboliger) Eksisterende politiske og administrative organisering af området fastholdes Følgende principper bør indgå i Stevns Kommunes kommende ældre/handicapboligpolitik: - Flere ældre ønsker at bo i egen bolig længst muligt. Stevns Kommunes kommende ældre/handicapboligpolitik understøtter dette. - Fremtidens ældre/handicapboligpolitik tager udgangspunkt i at mange af de ældre medborgere har fået et større personligt råderum og derfor har mulighed for selv at sørge for en ældrevenlig bolig. - De kommunale boligtilbud i Stevns Kommune skal være målrettet de borgere, som er dårligst stillet og derfor ikke har økonomisk mulighed for selv at købe/leje et boligtilbud, der matcher deres behov. - Stevns Kommune vil i fremtiden prioritere indsatsen til de borgere, der har de største behov i forhold til funktionsevne eller som har et behov p.g.a. af for eksempel ensomhed. Stevns Kommune vil tilpasse kapaciteten af ældre/handicapboliger i forhold til dette. 6

7 - Stevns Kommunes fremtidige ældre/handicapboligpolitik har følgende udgangspunkt: - Fra velfærdsgode til plejeindsats. Uanset de konsekvensbeskrivelser der er til de enkelte forslag, vil der være en række ubekendte forhold, som gør sig gældende. For eksempel, vil der opstå udgifter i forbindelse med flytning og genhusning af nuværende lejere, ligesom der vil opstå udgifter til tomgangsleje i en afviklingsperiode. Størrelsen på disse afhænger naturligvis af, hvor mange borgere der skal flyttes og hvor hurtigt afviklingen kan/skal foregå. Men dette er engangsudgifter, som på sigt skal føre til lavere løbende udgifter til tomgangsleje. Rapporten starter med en indledning, som beskriver baggrunden for at projektet blev sat i værk i efteråret Herefter er indsat afsnittet: Principper for udviklingen på ældreboligog handicapområdet. Dette afsnit er tænkt som et oplæg til de spørgsmål, som skal drøftes og afklares for at der kan godkendes nogle principper for en fremtidig ældre/handicapboligpolitik. Herefter er indsat nogle helt konkrete forslag til ændringer i boligmassen. Forslag 1 går ud på, at de ældre/handicapboliger, som er beliggende i landsbyer med dårlig infrastruktur nedlægges, idet disse områder ikke efterspørges af borgerne. Forslaget er vist i oversigtsform med en række facts, og er på de efterfølgende sider beskrevet enkeltvis i forhold til økonomiske konsekvenser m.v. Forslag 2 går ud på at nedlægge alle de ældreboliger, som ikke ligger i tilknytning til centrene i kommunen. Forslag 3 går ud på at ommærke ældreboligerne i Ellehegnet til familieboliger, som kan anvendes som akutboliger og flygtningeboliger. Forslag 2 og 3 er udelukkende listet op i oversigtsform med de væsentligste elementer i forhold til økonomien. Specificerede konsekvensberegninger og beskrivelser i forhold til forslag 2 og 3 vil først blive udarbejdet efter temamødet i Kommunalbestyrelsen. De efterfølgende afsnit i rapporten beskriver rammer og forudsætninger såsom den gældende lovgivning på området med de handlemuligheder og begrænsninger denne sætter. Herudover er beskrevet visiteringspraksis m.v. samt hvem der ejer og administrerer ældre/handicapboligerne i Stevns Kommune. Der er indsat et demografiafsnit, som beskriver den forventede befolkningsudvikling blandt ældre i Stevns Kommune. Disse tal anvendes som et af parametrene i forhold til at estimere et fremtidigt kapacitetsbehov, idet det dog er vigtigt at være opmærksom på, at dette alene er et enkelt af flere andre parametre. Andre parametre er de generelle samfundskonjunk-turer, visiteringsregler, infrastruktur, antallet af plejeboliger og hvilke boligtilbud der i øvrigt tilbydes i nabokommunerne. Herefter er beskrevet borgernes og Stevns Kommunes ønsker og behov i forhold til fremtidens ældre/handicapboliger. Der er blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre i kommunen, ligesom den af Ældrerådet gennemførte undersøgelse er medtaget. Derudover består rapporten af nogle oversigter, som viser den aktuelle udlejesituation, den aktuelle venteliste samt et diagram, der viser udgifterne til tomgangsleje i perioden 2011 til

8 3. Principper for udviklingen på ældrebolig- og handicapboligområdet Der er en række spørgsmål i forhold til fremtidens serviceniveau, som skal politisk afklares, inden der kan tages beslutning omkring kapaciteten på ældrebolig- og plejeboligområdet. Hvad er konsekvenserne af den demografiske udvikling, med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder? - Er der råd til, at kommunerne kan levere samme serviceniveau i fremtiden, som de gør i dag? - Hvordan kan der prioriteres på ældre- og handicapområdet i forhold til boliger? Hvem skal visiteres til almene ældre/handicapboliger og hvem skal klare sig selv fremover? - Skal kommunen også fremover kunne visitere alle borgere til almene ældre/handicapboliger uanset deres økonomiske formåen? - Er der en gruppe af ældre/handicappede, som har økonomisk mulighed for at klare sig selv, som kommunen med rette kan afvise med henvisning til, at de selv skal sørge for at få dækket deres behov for en ældre/handicapvenlig bolig? - Er der mulighed for, inden for lovens rammer, at ændre i visiteringsregler og praksis? Skal kapaciteten af ældre- og handicapboliger tilpasses nu og sådan, at der fremadrettet satses mere på plejeboliger? - udbygningsplaner udvikles i forhold til de svageste (beslutning skal indgå i planen/planlægningen) Forslag til principper, som skal indgå i en kommende ældreboligpolitik: Stevns Kommunes fremtidige ældre/handicapboligpolitik har følgende udgangspunkt: Fra velfærdsgode til pleje- og rehabiliteringsindsats.. Flere ældre ønsker at bo i egen bolig længst mulig. Stevns Kommunes kommende ældre/handicapboligpolitik understøtter dette. Stevns Kommune vil i fremtiden prioritere indsatsen til de borgere, der har de største behov i forhold til funktionsevne eller som har et behov p.g.a. af for eksempel ensomhed. Stevns Kommune vil tilpasse kapaciteten af ældre/handicapboliger i forhold til dette. 8

9 Fremtidens ældre/handicapboligpolitik tager udgangspunkt i at mange af de ældre medborgere har fået et større personligt råderum og derfor har mulighed for selv at sørge for en ældre/handicapvenlig bolig. De kommunale boligtilbud til ældre og handicappede i Stevns Kommune skal være målrettet de borgere, som er dårligst stillet og derfor ikke har økonomisk mulighed for selv at købe/leje et boligtilbud, der matcher deres behov. Stevns Kommune vil i fremtiden prioritere indsatsen omkring etablering af plejeboliger og vil tilpasse kapaciteten af ældre/handicapboliger, sådan at der fortsat er mulighed for at de økonomisk dårligt stillede kan visiteres til en kommunal ældre/handicapbolig. Nye ældre/handicapboliger skal prioriteres tæt på plejecentrene. Konsekvenserne af fremtidens ældre/handicapboligpolitik indarbejdes i Stevns Kommunes 2020-plan, sådan at der udlægges områder, hvor der kan bygges pleje- og/eller ældre/handicapboliger. 9

10 4. Konkrete forslag Nedenstående er beskrevet nogle helt konkrete forslag, hvor udgangspunktet er, at de ældre/handicapboliger, som er vanskelige at udleje p.g.a. dårlig infrastruktur eller boliger som ikke ligger i nærheden af et af kommunens plejecentre søges nedlagt - enten ved salg eller evt. nedrivning. Dette vil nedbringe kommunens udgifter til tomgangsleje og samtidig bane vejen for at arbejde med en udvikling, som understøtter både borgernes og kommunens ønsker og behov til ældre- og plejeboliger i fremtiden. Forslagene er beskrevet med estimater vedr. de økonomiske konsekvenser. Derudover er det beskrevet hvordan udlejesituationen er p.t og hvad der eventuelt måtte være af andre omkostninger og udfordringer i forbindelse med en nedlæggelse. De endelige økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, er afhængig af, om der kan laves en meget stringent aftale og tidsplan, som kan være med til at minimere udgifterne. Forslag 1 Nedlæggelse og salg af ældreboliger med generelle udlejningsvanskeligheder i landsbyer Der er generelle udlejningsvanskeligheder vedrørende boligerne i landsbyerne og der er ingen ansøgere til boligerne. Kommunalbestyrelsen har allerede besluttet at nedlægge boligerne i Magleby. Landsbyggefonden har givet tilladelse dertil og beslutningen kan derfor iværksættes i første omgang ved at forsøge at sælge boligerne. Ejerforhold Antal boliger Ejendomsvurdering/her af grundværdi 1 a Mosehøj 2-14, Lyderslev SÆB b Kroghsvej 8-10, Holtug SÆB c Elverhøjparken 2-18, SÆB Hellested Restgæld Kommune -garanti Grundkapitallån/ Landsbygge -fonden Indfriet Ja **) Indfriet Ja **) Ja 0 Forslag 1 er beskrevet ved 1a, 1b og 1c på de efterfølgende sider. 10

11 Forslag 1a Nedlæggelse og salg af 6 ældre/handicapboliger i Mosehøj, Lyderslev Generelle oplysninger: Ejendommen ejes af Stevns Ældreboligselskab. Ejendommen er sambelånt med Kroghsvej og Brohøj De nuværende lån udløber 1/ Derefter skal der indbetales 2/3 af nuværende terminsydelse eller ca til Landsbyggefonden og 1/3 eller til boligselskabets egen driftsfond for alle 3 ejendomme. Hvis beløbene deles mellem de 3 ejendomme i forhold til ejendomsvurderingerne, vil det for denne afdeling betyde, at de 2/3 til Landsbyggefonden udgør , og 1/3 til egen dispositionsfond udgør Såfremt afdelingen nedlægges kapitaliserer Landsbyggefonden det beløb, som de ville få i de næste 100 år og modregner det i provenuet ved salg af ejendommen, dog maximalt nettoprovenuet. Ejendomsvurdering: Ejendomsvurdering kr deraf grundværdi kr Økonomi boligselskab: Salgsindtægt: kr.?? Indfrielse af lån (gældfri 1/1-2015) kr. 0 Handelsomkostninger kr.?? Nettoprovenue Landsbyggefonden, kapitaliseret værdi, max provenuet kr. Økonomi Stevns Kommune: Landsbyggefonden / Grundkapitallån ( kr.) kr (anslået andel som følge af sambelåning) Kommunegaranti, ikke aktuel, da lånene udløber kr. 0 Ydelsesstøtte, der vil være en årlig besparelse på ca. kr Andre omkostninger: Udgifter til genhusning og huslejetab i forbindelse med afvikling af ejendommen. Udlejesituationen generelt og p.t.: 5 af de 6 boliger er p.t. udlejet. Der er ingen ansøgere til fremtidige lejemål. Bemærkninger/udfordringer i øvrigt: En nedlæggelse/salg af ejendommen kan kun ske i samarbejde med Stevns Ældreboligselskab og efter godkendelse fra Ministeriet og Landsbyggefonden. 11

12 Forslag 1b Nedlæggelse af 6 ældre/handicapboliger på Kroghsvej, Holtug Generelle oplysninger: Ejendommen ejes af Stevns Ældreboligselskab. Ejendommen er sambelånt med Mosehøj og Brohøj De nuværende lån udløber 1/ Derefter skal der indbetales 2/3 af nuværende terminsydelse eller ca til Landsbyggefonden og 1/3 eller til boligselskabets egen dispositionsfond for alle 3 ejendomme. Hvis beløbene deles mellem de 3 ejendomme i forhold til ejendomsvurderingerne, vil det for denne afdeling betyde, at de 2/3 til Landsbyggefonden udgør , og 1/3 til egen dispositionsfond udgør Såfremt afdelingen nedlægges kapitaliserer Landsbyggefonden det beløb, som de ville få i de næste 100 år og modregner det i provenuet ved salg af ejendommen, dog maximalt nettoprovenuet. Ejendomsvurdering: Ejendomsvurdering kr deraf grundværdi kr Økonomi boligselskab: Salgsindtægt: kr.?? Indfrielse af lån (gældfri 1/1-2015) kr. 0 Handelsomkostninger kr.?? Nettoprovenue Landsbyggefonden, kapitaliseret værdi, max. provenuet kr. xx Økonomi Stevns Kommune: Landsbyggefonden / Grundkapitallån kr (anslået andel som følge af sambelåning) Kommunegaranti, ikke aktuel, da lånene udløber kr. 0 Ydelsesstøtte på ca. kr Andre omkostninger: Udgifter til genhusning og huslejetab i forbindelse med afvikling af ejendommen. Udlejesituationen generelt og p.t.: 5 af de 6 boliger er p.t. udlejet. Der er ingen ansøgere til fremtidige lejemål. Bemærkninger/udfordringer i øvrigt: En nedlæggelse/salg af ejendommen kan kun ske i samarbejde med Stevns Ældreboligselskab og efter godkendelse fra Ministeriet og Landsbyggefonden. 12

13 Forslag 1c Nedlæggelse af 8 ældre/handicapboliger i Elverhøjparken, Hellested Generelle oplysninger: Ejendommen ejes af Stevns Ældreboligselskab. De nuværende lån udløber hhv. 31/ og 30/ Ejendomsvurdering: Ejendomsvurdering kr deraf grundværdi kr Økonomi boligselskab: Salgsindtægt: kr. xx Indfrielse af lån (hvis indexlån større restgæld) kr Landsbyggefonden indbetalinger kr. xx Handelsomkostninger: kr. xx Økonomi Stevns Kommune: Landsbyggefonden / Grundkapitallån kr. 0 Kommunegaranti kr. Ingen Der er ikke ydelsesstøtte til denne afdeling, hvorfor der ikke bliver en mindreudgift for Stevns Kommune. Andre omkostninger: Udgifter til genhusning og huslejetab i forbindelse med afvikling af ejendommen. Udlejesituationen generelt og p.t.: 6 af de 8 boliger er p.t. udlejet. Der er ingen ansøgere til fremtidige lejemål. Bemærkninger/udfordringer i øvrigt: En nedlæggelse/salg af ejendommen kan kun ske i samarbejde med Stevns Ældreboligselskab og efter godkendelse fra Ministeriet og Landsbyggefonden. 13

14 Forslag 2 Nedlæggelse af de ældre/handicapboliger, som ikke ligger i tilknytning til ældrecentre Centre er i denne sammenhæng Hårlev, Strøby Egede, Rødvig, Klippinge og Store Heddinge. Solsiden, Rubinvej og Acacievej betragtes som liggende i nærhed af Strøby Egede Plejecenter og nedlægges ikke. Rækkefølgen for nedlæggelsen af boligerne vi være sådan at de boliger, der kan nedlægges med færrest omkostninger, nedlægges først. 2 a Vallørækken 5-15 Ejerforhold Antal boliger Ejendomsvurdering/ heraf grundværdi SK Restgæld Kommune -garanti Grundkapitallån/ Landsbygge -fonden 2 b Bækkemosevej, Varpelev VAB c Strøby Bygade 15e-h VAB d Strøby Bygade 15 a-d SK e Rolighedsvej 4-10 VAB f Rolighedsvej g Rolighedsvej h Rolighedsvej SK SK SK

15 Forslag 3 Ellehegnet i Strøby Egede ommærkes til familieboliger Der er et akut behov for akutboliger til familier blandt andet flygtningefamilier. Halvdelen af boligerne i Ellehegnet er i forvejen udlejet til andre end målgruppen (visiterede ældre).ellehegnet er i forvejen udle 3a Ellehegnet 2-38 Ejerforhold Antal boliger Ejendomsvurdering/ heraf grundværdi VAB Restgæld Kommune -garanti Grundkapitallån/ Landsbygge -fonden *)? Ovenstående forslag 2 og 3 er ikke beskrevet med detaljerede oplysninger, som eksempel 1. Dette vil først ske, når der foreligger en politisk pejling om, hvilke forslag der skal arbejdes videre med i forhold til et kommende beslutningsoplæg. 15

16 5. Rammer og forudsætninger Lovgivning regler og standarder Ældreboliger opføres som almene ældreboliger og kan både være selvstændige boliger, plejeboliger eller bofællesskaber. Der kan være tale om boliger, der er særligt egnede for ældre og personer med handicaps. Disse ældreboliger kan ejes af a) Almene boligorganisationer b) Selvejende institutioner c) Kommunen Af lov om almene boliger m.v. (Almenboliglovgivningen) 108 fremgår, at boligerne skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art, men boligerne må ikke have luksuspræg. Af 110 fremgår, at almene ældreboliger med hensyn til udstyr og udformning skal være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Som udgangspunkt må bruttoarealet ikke overstige 115 m2. Hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede. Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet, såfremt borgeren er visiteret hertil via nærmere fastsatte visiteringsregler. En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger (jfr. 109, stk 1). Der er ikke i lovgivningen angivet en maksimum- eller minimumshusleje. Det fremgår af almenboliglovens 45, at den samlede leje for en afdelings boliger og lokaler fastsættes således, at den til enhver tid giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter, at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder de foreskrevne bidrag og henlæggelser. Dog vil det i sagens natur være begrænset, hvad den ældre borger kan betale, ligesom reglerne for boligstøtte sætter naturlige grænser for huslejen. Boligstøtte: Boligstøtte til ældre ydes op til 65m2 til én person og 85m2 til et par. Reglerne er som til alle andre boliger med den undtagelse, at der automatisk gives dispensation til maksimal udbetaling pr. måned, når der er tale om en visiteret bolig. Hvis det er et par, der bor i en visiteret bolig, er der ingen forskel fra reglerne for almindelige boliger. Efterlevende vil således kunne modtage boligstøtte op til 85m2, fordi de har boet sammen på adressen, da dødsfaldet fandt sted. Visitation: For at blive visiteret til en ældrebolig i Stevns Kommune skal borgeren have et varigt nedsat funktionsniveau, som betyder, at nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig, og det ikke er muligt at ændre boligens indretning, så borgeren kan blive boende i egen bolig. Der tages i vurderingen hensyn til borgerens ønske om ældreboligens beliggenhed, herunder særligt på om beliggenheden bidrager til selvhjulpenhed i hverdagen. Visitation til ældreboliger i Stevns Kommune hviler således på en konkret faglig vurdering af borgerens helbredssituation, hvor en række kriterier indgår i vurderingen. 16

17 Når en bolig bliver ledig, foretages en individuel konkret vurdering af samtlige visiterede borgeres behov. Den borger, der vurderes at have størst behov for boligen, tilbydes den. Ventelisten revurderes hvert kvartal. Borgere, der kan overkomme og overskue at bo i nuværende bolig, og hvor behovet vil kunne dækkes ved flytning til en anden almindelig bolig, visiteres som udgangspunkt ikke til en ældrebolig. Borgeren har ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner kan flytte med i den visiterede ældrebolig. Hvis dette er ønsket, skal det botilbud der tilbydes, være egnet til to personer. Efterspørgsel Efterspørgslen efter ældreboliger er generelt vigende. Nogle boliger i kommunen er dog fortsat eftertragtede og disse er der ind imellem venteliste til. Andre boliger, som er dårligt beliggende i forhold til indkøbsmuligheder, offentlig transport m.v. er der ikke efterspørgsel efter. Det er dog sådan, at der til enhver tid er efterspørgsel til ældreboligerne fra borgere, som ikke kan visiteres efter de gældende visiteringsregler og dermed ikke er berettiget til en ældrebolig. Spørgsmålet er så, om der ikke bare kan lempes på visiteringsreglerne, og dermed undgås de store lejetab, som kendes i dag. Det vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt: Dels bliver en række af de eksisterende ældreboliger allerede udlejet som akutboliger og dels kan en lempeligere visitering komme til at betyde, at vi kommer i en situation, hvor der kommer til at mangle ældreboliger til berettigede borgere. Kautionsregler Hvis Stevns Kommune, for at undgå tomgangsleje, foretager en lempeligere visitering end de eksisterende visiteringsregler tilsiger, og lader en borger, som ikke nødvendigvis har behovet, flytte i ældrebolig, kan det betyde at Stevns Kommune påfører sig unødige udgifter. Kautionsforpligtigelsen træder i kraft, hvis borgeren på et tidspunkt flytter til en anden kommune. Dette er af og til borgernes ønske, for at komme tættere på familien. En borger på et plejehjem i en anden kommune, betyder en udgift for Stevns Kommune i størrelsesordenen omkring om året. I afsnit 11 er udarbejdet en status på udlejesituationen for de enkelte ældreboliger i kommunen. Ejerforhold/organisering og administration Hovedparten af de almene ældreboliger i gammel Vallø Kommune er ejet af Stevns Kommune, hvorimod alle almene ældreboliger i gammel Stevns Kommune er ejet af Stevns Ældreboligselskab. Stevns Ældreboligselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvor der er valgt en bestyrelse bestående af 2 beboere, 3 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune, 1 medlem fra Kommunalbestyrelsen samt formanden for ældrerådet. Bestyrelsen tager sig af de overordnede generelle forhold. 17

18 Ældre-/handicapboligerne udlejes efter almen lejelovens bestemmelser. Det betyder, at lejeforholdet er reguleret på baggrund af en lejekontrakt efter bestemmelserne i almenlejeloven. Den praktiske administration og vedligeholdelse af bygninger og grønne områder varetages af et boligselskab. I nedenstående skema fremgår ejerforhold og hvem der administrerer de enkelte boliger: Ældreboliger Antal boliger Ejer Administrator Rolighedsvej 12-20, Strøby 5 Stevns Kommune Lejerbo Rolighedsvej 7-17, Strøby 6 Stevns Kommune Lejerbo Rolighedsvej 35-37, Strøby 7 Stevns Kommune Lejerbo Rolighedsvej 19-33, Strøby 8 Stevns Kommune Lejerbo Acacievej 51-53, Strøby Egede 4 Stevns Kommune Lejerbo Vallørækken 5-15, Vallø 6 Stevns Kommune Lejerbo Strøby Bygade 15 a-d, Strøby 4 Stevns Kommune Lejerbo Hårlev Bygade 15 a-x, Hårlev 18 Stevns Kommune Lejerbo Kirkehaven 1-11, Hårlev 6 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken 39-61, Hårlev 12 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken 5-37, Hårlev 24 Vallø Ældreboligselskab Domea Solsiden 12-34, Strøby Egede 12 Vallø Ældreboligselskab Domea Rolighedsvej 4-10, Strøby 4 Vallø Almennyttige boligselskab DAB Strøby Bygade 15 e-h, Strøby 4 Vallø Almennyttige Boligselskab DAB Ellehegnet 2-38, Strøby Egede 18 Vallø Almennyttige Boligselskab DAB Rubinvej 1, 3, 5 11, Strøby Egede 8 Vallø Almennyttige Boligselskab DAB Bækkemosevej 2 b-m, Varpelev 8 Vallø Almennyttige Boligselskab DAB Elverhøjparken 2-18, Hellested 8 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Kroghsvej 8-20, Holtug 6 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Brohøj 3-25, Klippinge 12 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Mosehøj 2-14, Lyderslev 6 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Smedevænget 1-21, Magleby 10 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Plusvej 3-29, Rødvig 20 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Plusvej 2-8, Rødvig 17 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Stevnshøjvej 1,2,11,12 m.fl., St. Heddinge 14 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Stevnshøjvej 3,4,5,6 m.fl., St. Heddinge 28 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Stevnshøjvej 13, 16, 21 m.fl., St. Heddinge 6 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Bjælkerupvej 32 a-k, St. Heddinge 8 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Vestergade 13 a-b, St. Heddinge 4 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab I alt 293 Ovenstående 293 er excl. Stevnsvej 3, Vallø Strand, som er solgt. 18

19 Plejeboliger Antal boliger Ejer Administrator Egehaven 10-49, Strøby Egede 40 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken 2-20, Hårlev 10 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken 56-74, Hårlev 10 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken 22-50, Hårlev 15 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken , Hårlev 19 Stevns Kommune Lejerbo Præstemarken , Hårlev 12 Stevns Kommune Lejerbo Brohøj 29-83, Klippinge 28 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Plusvej 20-54, Rødvig 18 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Plusvej 56-70, Rødvig 8 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Stevnshøj 51-80, St. Heddinge 30 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab I alt

20 6. Lovgivning - handlemuligheder og begrænsninger Handlemulighederne i lovgivningen er forskellige afhængig af ejerforholdene for de almene ældreboliger. Disse er beskrevet nedenstående med udgangspunkt i et notat udarbejdet i 2009 af Inge-Lis Kalum, som er jurist og driver selvstændig virksomhed med rådgivning vedrørende lovgivningen på almenboligområdet. Inge-Lis Kalum har tidligere arbejdet i 16 år med almenboliglovgivningen i det tidligere By- og Boligministerium. Anvisningsret/betalingsforpligtigelse Ved alle almene ældreboliger har kommunen anvisningsretten. Med denne ret følger en lovgivningsmæssig betalingsforpligtelse, hvis boligerne ikke kan lejes ud til den berettigede personkreds. Kommunen er således forpligtiget til at betale boligafgiften for ledige lejligheder, fra det tidspunkt, hvor kommunen får stillet boligen til rådighed og indtil udlejning finder sted. Kommunen kan ikke fravælge at benytte anvisningsretten ved almene ældreboliger. Nedenstående er beskrevet kommunens muligheder for at undgå tomgangslejeudgifter ved almene ældreboliger, der ejes af boligorganisationer eller af kommunen. Handlemuligheder vedr. ældreboliger ejet af en boligorganisation Almene ældreboliger, der ejes af en afdeling af en almen boligorganisation, er finansieret af støttebærende lån med kommunal garanti. Derudover har kommunen i ejendommen tinglyst pant af grundkapitallånet (pantforholdet er oprettet af Landsbyggefonden). Almene boligafdelinger eller dele deraf, kan ikke sælges uden at landsbyggefonden og Ministeriet har godkendt salget. Hvis salget medfører, at der kan opnås en salgspris, som indebærer, at det støttede lån ikke kan indfries, vil den kommunale garanti blive udløst helt eller delvist. Da kommunen betaler tomgangslejen, vil den situation, hvor ydelserne ikke kan betales på lånene, som udgangspunkt ikke opstå. Det betyder, at der ikke bliver tale om tvangssalg af sådanne boliger. De muligheder, som de gældende regler indeholder bortset fra en enkelt er baseret på, at kommunen og boligorganisationen indgår en aftale herom. 1) F.eks. kan der indgås en aftale mellem kommunen og boligorganisationen ( 55 i almenboligloven) om at de overtager anvisningen efter de af kommunen fastsatte anvisningsregler. Hvis en sådan aftale indgås, skal kommunen ikke betale for boliger, som ikke udlejes. 2) Hvis der ikke er ældre, som er berettiget til en ældrebolig, kan boligen udlejes til anden side. Dette kræver dog en aftale med boligselskabet om at boligafdelingen udgår af ældreboligmassen. Sådanne aftaler forekommer dog sjældent i praksis, da boligselskabet ikke har noget incitament til at indgå en sådan aftale, når det er kommunen, som er forpligtet at betale tomgangslejen. Kommunen kan ikke pålægge boligorganisationen at udleje til andre borgergrupper. 20

21 3) Kommunen kan godkende, at almene ældreboliger udlejes til familie- eller ungdomsboliger eller til andet end beboelse. 4) Kommunen og boligorganisationen kan aftale, at almene ældreboliger ommærkes. I praksis er det dog sådan, at ældreboliger er for små til andre formål, og en eventuel ombygning vil betyde, at lejen ikke kan bære både den eksisterende kapitaludgift og de nye kapitaludgifter, som følger af ombygningen. Er dette tilfældet, er der en mulighed for at inddrage Landsbyggefonden, som har en mulighed for kapitaltilførsel, sådan at kommunens andel af udgifterne kommer ned på 1/5-del. 5) Kommunen kan nedlægge ældreboliger, hvis det vurderes, at der ikke længere er et behov på den konkrete beliggenhed. Inden der træffes en sådan beslutning, skal det klarlægges, hvad det vil koste. Hvis ældreboliger nedlægges og evt. omdannes til f.eks. erhverv, vil salgsprisen blive væsentlig lavere, og der er derved en risiko for, at den kommunale garanti bliver effektiv. Almene boliger kan ikke sælges uden en ministeriel godkendelse, som dog normalt vil kunne opnås. Som beskrevet ovenstående er der flere handlemuligheder nogle mere realiserbare end andre. Det er svært at få øje på hvilke incitament en boligorganisation skulle have i forhold til at indgå en aftale med kommunen, om at kommunen skulle slippe for at betale tomgangslejen eller for at leje boligerne ud til andre borgergrupper. Ommærkning vil medføre betydelige udgifter til nødvendige ombygninger og nedlæggelse af ældreboliger vil medføre at den kommunale garanti bliver effektiv. Det betyder, at forhandlingsvejen således er den eneste måde, at komme videre i forhold til nedlæggelse eller ommærkning af ældreboliger, idet aftaler ikke kan opsiges. Uanset hvilke model, der vælges, vil det medføre betydelige udgifter for kommunen. Handlemuligheder vedr. ældreboliger ejet af kommunen I de kommunalt ejede ældreboliger er der ikke optaget realkreditlån, men lån optaget i Kommunekredit. Der er ikke ydet kommunale garantier på disse lån. Kommunen har anvisningsretten og kan ikke overlade den til andre. Kommunen betaler altid for tomgangslejen, herunder forbrugsudgifterne. Kommunens muligheder er ikke helt de samme, som beskrevet ovenfor under de almene boligorganisationer. 1) Er der ikke personer fra den berettigede personkreds, som efterspørger boliger, kan kommunen ligesom boligorganisationen udleje de almene ældreboliger til andre boligsøgende, og kommunen vil på den måde kunne begrænse sit lejetab. Kommunen vil ikke på samme måde som en boligorganisation have betænkeligheder, ved at udleje til andre persongrupper. Når boligerne igen bliver ledige, skal de søges udlejet til den berettigede personkreds. 21

22 2) Kommunalt ejede almene ældreboliger kan ikke ommærkes til en anden boligtype. Hvis man ønsker dette, kræver det, at kommunen indgår en aftale med en boligorganisation om køb af boligerne. I aftalen kan indgå, at boligerne efter overtagelsen ommærkes. Et salg til en boligorganisation vil umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen, fordi henlæggelserne skal frigives og der vil være omkostninger forbundet med et salg. Derudover er det sådan, at ved et salg af en bolig med Kommunekreditlån, vil kommunen skulle yde 100% garanti for lånet. Det betyder, at kommunen løber en betydelig risiko, hvis der opstår tvivl om en boligafdelings videreførelse, idet både et frivilligt salg eller et tvangssalg altid vil udløse den kommunale garanti. 3) Kommunen kan beslutte at nedlægge boliger som almene boliger og sælge dem på det frie marked. Om dette er en farbar vej afhænger af restgælden på de indestående lån og den salgspris, som vil kunne opnås. Som beskrevet ovenstående er der flere handlemuligheder. Hvis det ikke er en mulighed at udleje til andre borgergrupper, er et salg til en boligorganisation ikke nødvendigvis en farbar vej, når risikoen ved at give en kommunegaranti, tages i betragtning. Tilbage er nedlæggelse af boligerne som almene ældreboliger og gennemførelse af salg på det frie marked. Det skal vurderes, hvad kommunens udgifter vil være til indfrielse af lånene i Kommunekredit samt omkostningerne ved salg. 22

23 7. Demografi I nedenstående tabel og diagram er vist den forventede udvikling i antallet af over 60 årige i Stevns Kommune i perioden 2014 til Tallene er hentet i Danmarks Statistik, idet Stevns Kommunes befolkningsprognose kun går frem til Der er kun en lille divergens imellem Stevns Kommunes befolkningstal og Danmark Statistiks tal. Jo længere ud i prognoseperioden der beregnes, jo mere usikre bliver tallene. Når prognosetallene skal anvendes i forhold til estimat af behovet for ældre- og plejeboliger, er det den ældste aldersgruppe, nemlig antallet af over 80-årige, der er interessant. Det er også denne gruppe af borgere, der ifølge prognosetallene er stigende i perioden, idet antallet af over 80 årige stiger med omkring 5 % om året. Tabel 1: år årige år I alt Kilde: Danmarks Statistik Diagram: Befolkningsudviklingen fra i gruppen af over 60 årige i Stevns Kommune Kilde: Danmarks Statistik år årige 80 år + 23

24 8. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede Behovet for ældre/handicapboliger er faldende. Dette er der flere årsager til. Dels forbereder borgerne sig i stigende grad til alderdommen og dels har samfundskonjunkturerne betydet, at det er vanskeligt for borgerne, at sælge deres boliger. Mange er derfor nødt til at vælge at blive i den eksisterende bolig. De ældre i dag har generelt en forholdsvis høj boligstandard og derfor har de også nogle helt specifikke ønsker til de boliger, som kommunen visiterer dem til. Dels er der ønske om større boliger og dels ønskes en central beliggenhed tæt på indkøbsmuligheder, transportmuligheder og tæt på andre tilbud, som giver mulighed for socialt samvær og værdi i dagligdagen, såsom fælleshuse, gæstehuse m.v. Diagram 1 viser det samlede antal beboere i ældre/handicapboliger (både i og udenfor målgruppen) i Stevns Kommune i perioden 2010 til 2013 og diagram 2 viser aldersfordelingen på beboerne. Diagram Antal beboere i målgruppen i ældreboliger fra 2010 til 2014 (pr. 1/ bor der 252 borgere i 229 ældreboliger) Pr. 1/ Kilde: Danmarks Statistik samt manuel registrering pr. 1/ Aldersfordelingen for målgruppen i de almene ældreboliger Alder / år Pr. 1/9-14 Under 20 år år år år år år år år år år år og derover I alt

25 Fremtidigt kapacitetsbehov Når det samlede kapacitetsbehov på ældre/handicapboligområdet skal estimeres og vurderes fremadrettet, er den forventede befolkningsudvikling et af parametrene. Ud fra de estimerede tal i prognosen fra Danmarks Statistik, kan beregnes en dækningsgrad med udgangspunkt i, at der pr. september 2014 var 229 ældreboliger udlejet til målgruppen og at der pr. 1. januar 2014 var 6504 borgere over 60 år i Stevns Kommune. Dette giver en dækningsgrad på 3,5 %. Nedenstående tabel viser spændet mellem en dækningsgrad 3% og på 4% i forhold til den aktuelle dækningsgrad på 3,5% Antal +60årige pr. 1/ Dækningsgrad på 3 % Dækningsgrad på 3,5 % Dækningsgrad på 4 % Kilde: Danmarks Statistik befolkningstal for Stevns Kommune Hvis der alene ses på de estimerede tal, vil der med den forventede befolkningsudvikling og en dækningsgrad på 3,5 % som i dag, være et behov for at der i 2020 kan visiteres 20 borgere flere til en ældrebolig end i dag. Hvis der ses yderligere 12 år frem, til 2032, kan behovet beregnes til 40 boliger mere. Der er imidlertid vigtigt, at se på andet end demografi. Der er en række andre væsentlige parametre, som påvirker fremtidens behov for ældre/handicapboliger og som medvirker til at gøre ovenstående tal betydeligt usikre. - Dette er f.eks.: Samfundskonjunkturerne Behovet for kommunale ældre/handicapboliger er faldet og vil falde yderligere i takt med at flere borgere har fået økonomisk mulighed for selv at skifte til en ældre/handicapvenlig bolig i form af måske et rækkehus eller en andelsbolig. I den anden retning trækker konsekvenserne af finanskrisen, som har betydet at mange ældre ikke har kunnet sælge deres hus/ejendom. Visiteringsreglerne For år tilbage blev der visiteret lempeligere end i dag til ældreboliger, blandt andet fordi lejetabet derved kunne begrænses. Med andre ord, ville disse borgere formentlig ikke være blevet visiteret til en ældrebolig i dag. Dette er medvirkende til at den beregnede belægningsprocent reelt er for høj. De forbedrede samfundskonjunkturer, hvor de fleste ældre efterhånden har en arbejdsmarkedspension ved siden af folkepensionen betyder, at det vil være realistisk at stramme op omkring visiteringsreglerne, sådan at det kun er de absolut mest trængende, som bliver visiteret til kommunal ældrebolig i fremtiden. Derudover er der hele problematikken omkring kautionsreglerne, hvor Stevns Kommune skal betale, hvis en borger fra en ældre/handicapbolig ønsker at flytte til en anden kommune. 25

26 Attraktive boligtilbud til ældre i andre kommuner Hvis der i nabokommunerne bliver bygget attraktive boliger til ældre/handicappede, som enten kan lejes eller købes, vil det påvirke efterspørgslen efter ældre/handicapboliger i Stevns Kommune, idet nogle borgere fra Stevns Kommune måske vil vælge at flytte til en anden kommune. Infrastrukturen En god infrastruktur er et betydeligt parameter i forhold til, hvor ældre og handicappede ønsker at tilbringe deres alderdom. Det er vigtigt, at der er gode offentlige trafiktilbud, at der er mulighed for at kunne handle det mest fornødne ind i lokalområdet og det er vigtigt, at der er rammer til socialt samvær. Antallet af plejeboliger/ældreboliger Antallet af plejeboliger i kommunen vil ligeledes påvirke behovet for ældre/handicapboliger og omvendt. Ved mangel på ældre/handicapboliger, som har faciliteter, hvor det er muligt at passe og pleje de meget plejekrævende borgere, vil behovet for plejeboliger stige. Hvis der omvendt er et tilstrækkeligt antal plejeboliger, vil behovet for ældre/handicapboliger med faciliteter til at passe meget plejekrævende borgere falde. Det er derfor nødvendigt, at se på fremtidige behov for plejeboliger og ældreboliger i en sammenhæng. Usikkerhed omkring prognosetallene Herudover er der naturligvis en usikkerhed omkring prognosetallene. Denne usikkerhed stiger med antallet af prognoseår, idet det dog skal bemærkes, at når der er tale om ældre, elimineres usikkerheden igen, idet der jo er tale om borgere, som i forvejen er i systemet. Udover ovenstående parametre, er der en række andre faktorer som påvirker behovet for ældre/handicapboliger og plejeboliger, såsom borgernes sociale status, helbredstilstand, sundhedsadfærd m.v., ligesom der er forskning, der peger på, at et ekstra leveår betyder to raske leveår. Også gevinsten ved den rehabiliteringsindsats, der har været igennem de senere år, vil have betydning for, hvad behovet for ældre/handicapboliger og plejeboliger bliver på sigt. 26

27 9. Ældre/handicapboliger i fremtiden - fremtidens ældre/handicapboliger I dette afsnit er det beskrevet, hvilke ønsker og behov Stevns Kommune har i forhold til boliger for ældre og handicappede i fremtiden og hvilke ønsker og behov borgerne har til deres bolig i alderdommen. Stevns Kommunes ønsker og behov Stevns Kommune har et behov for at have nogle tidssvarende ældre/handicapboliger, som er beliggende nær ved plejecentrene og som er indrettet sådan, at det er muligt også at passe plejekrævende borgere i ældre/handicapboligerne samtidig med at arbejdsmiljøreglerne for de ansatte kan overholdes. Fremtidige ældre/handicapboliger bør placeres tæt ved de eksisterende plejecentre, idet det dels giver tryghed for beboerne i ældre/handicapboligerne, men også at der er et personalemæssigt og økonomisk rationale forbundet med, at der ikke skal anvendes tid på transport rundt i kommunen. Med en central placering af ældre/handicapboligerne, som borgerne i øvrigt også ønsker det, er det sandsynligt, at kommunens udgifter til tomgangsleje vil blive mindre. Tomgangslejen har hidtil hovedsageligt vedrørt boligerne ude i yderområderne af kommunen. Spørgeundersøgelse: Stevns Kommune har, som et pilotprojekt gennemført en spørgeundersøgelse blandt 40 borgere, som modtager hjælp i hjemmet fra kommunens hjemmepleje, om hvad de tænker i forhold til deres fremtidige boligbehov. Hovedparten af de adspurgte er over 80 år, deraf 7 borgere som er over 90 år. Deltagerne i undersøgelsen bor hovedsageligt i Store Heddinge og i Rødvig og nogle enkelte i Hårlev. 69 % af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de helst vil blive boende, hvor de bor i dag og evt. med ekstra hjælp og pleje. 14 % ønsker at bo i en klyngebolig, tæt på andre og evt. med ekstra hjælp. Andre 17 % har svaret, at de ønsker at bo på et af kommunens plejecentre. Besvarelserne er ret entydige, men det kan naturligvis altid diskuteres om undersøgelsen er repræsentativ for hele kommunen. Styregruppen er af den opfattelse, at det formentlig ikke vil give et væsentligt anderledes billede, hvis pilotprojektet bredes ud til alle ældre borgere i kommunen, som modtager hjælp fra kommunen. Derfor er det besluttet ikke at anvende de mange ressourcer, som en sådan undersøgelse ville fordre. Borgernes ønsker og behov Ældrerådet har igennem 2014 gennemført 3 borgermøder, hvor dagsordenen blandt andet var, hvordan de ældre ønsker at bo i fremtiden. Borgermøderne blev afholdt i henholdsvis Rødvig, Store Heddinge og Strøby Egede. På hvert af møderne deltog omkring personer, hvoraf en del af dem var ægtepar. Altså en forholdsvis lav deltagelse og interesse for emnet, set i forhold til antallet af ældre i kommunen. 27

28 Det fremgik på møderne, at det kun var ganske få borgere, som havde den holdning, at det var kommunen, som skulle stille ældreboliger til rådighed og det var ikke afgørende, om det var kommunale ældreboliger eller andre former for ældrevenlige boliger som f.eks. andelsboliger m.v. Omkring størrelsen og indretningen af boliger til ældre var meldingen fra deltagerne, at de godt kunne leve med de forholdsvis små boliger, som lovgivningen giver mulighed for at bygge, men at det var vigtigt, at der til disse små boliger var tilknyttet fællesfaciliteter såsom selskabslokaler, hvor man kunne holde f.eks. en julefrokost for familien og gæstehuse, hvor nogle kunne overnatte. Andre borgere havde ønske om endnu mere, nemlig at der også er faciliteter til frisør, forskellig former for behandlere m.v. Ældrerådets rapport er indsat som bilag 3. 28

29 10. Andre borgergruppers behov for lejeboliger Projektgruppen har drøftet forskellige muligheder for anvendelse af nogle af de nuværende ældre/handicapboliger i forhold til nedenstående målgrupper: Sent udviklede eller senhjerneskadede Handicappede Ensomme ældre Ægtepar, hvor den ene har demenssygdomme Socialt udsatte med misbrugsproblemer Unge Flygtninge Boliger til sent udviklede og borgere med senhjerneskader I Stevns Kommune er der i dag ca. 28 yngre borgere i denne målgruppe. De bor i egen lejebolig rundt om i kommunen og modtager primært hjælp fra Socialpsykiatrien i Nørregade. Personalet i Nørregade vurderer, at der blandt den nuværende kendte gruppe er 6-8 personer, der kunne profitere af at bo i et bofællesskab, idet dette vil åbne op for helt nye muligheder for fælles aktiviteter både i forhold til hverdagslivet og i fritiden aktiviteter, som i dag ofte leveres individuelt gennem individuelle tilbud til den enkelte. Alle i målgruppen har behov for tæt menneskelig kontakt samt kontinuerlige råd, vejledning og socialpædagogisk støtte. Stevns Kommune har indtil i dag vurderet, at der ikke har været tilstrækkeligt med borgere i målgruppen til at etablere kommunale bofællesskaber og det betyder, at yngre handicappede borgere skal flytte ud af kommunen for at opnå det fællesskab, som opstår ved at bo sammen. Der er aktuelt etableret et nyt bofællesskab for yngre i boligerne på det gamle Strøbyhjem. Det er Center Social, Sundhed og Ældres og projektgruppens vurdering, at der inden for relativ kort tid vil være nye yngre borgere, der kan profitere ved at bo sammen med andre i et bofællesskab. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Boliger, hvor der er mulighed for at indrette fælles aktivitetslokaler, meget gerne omkring et fælles køkken. Boliger, hvor det er muligt at være ung (fx høre høj musik og køre på knallert) uden at være til stor gene eller skabe utryghed for andre. Boliger tæt på offentlig transport, da de unge skal have mulighed for at passe skole, job eller anden form for beskæftigelse. Boliger til handicappede Det vil i alle sammenhænge være fordelagtigt, hvis Stevns Kommune kan stille boliger/bofællesskaber til rådighed for handicappede borgere hjemme i kommunen. For den handicappede vil det være godt, at kunne blive i deres vante miljø og der, hvor de har deres familie. For Stevns Kommune vil der være et rationale og dermed en økonomisk fordel, idet der er store udgifter forbundet med tilsyn hos de handicappede rundt omkring i landet. En anden fordel vil være, at de arbejdspladser der er forbundet med pasningen af de handicappede bliver hjemme i egen kommune. 29

30 Der er allerede igangsat tiltag af denne art, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev besluttet, at etablere et bofællesskab for udviklingshæmmede på Strøbyhjemmet. Ultimo november flyttede 4 udviklingshæmmede ind på Strøbyhjemmet. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Boliger, hvor der er mulighed for at indrette fælles aktivitetslokaler, meget gerne omkring et fælles køkken. Boliger, hvor det er muligt at være ung (fx høre høj musik og køre på knallert) uden at være til stor gene eller skabe utryghed for andre. Boliger tæt på offentlig transport, da de unge skal have mulighed for at passe skole, job eller anden form for beskæftigelse. Større boliger store hjælpemidler fylder ofte meget og flere borgere kan have ægtefæller. Boliger til borgere, hvis primære problem er ensomhed Der er blandt den ældre befolkning en del borgere, som er ensomme eller utrygge ved at være alene, og derfor har et stort behov for at bo i et fællesskab med andre eller i en klyngebolig i nærheden af andre. Hverken fagligt eller økonomisk er en plejebolig den rette løsning. Beboerne i plejeboligerne har som udgangspunkt store funktionstab og kan derfor kun i meget begrænset omfang bidrage til at afhjælpe ensomheden. Derudover er det en meget dyr løsning, at tilbyde plejeboliger til ældre, som kun har få eller ingen funktionstab. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Det helt afgørende for denne boligtype er, at der er tale om mulighed for fælles aktiviteter og placering tæt på plejeboliger. Boliger til ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom I hele landet ses en markant vækst i antallet af ældre, der bliver ramt af en demenssygdom. Væksten skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, idet der er en klar sammenhæng mellem høj alder og demenssygdomme. I Stevns Kommune er der mange eksempler på raske ægtefæller, som vælger at passe og pleje deres demente ægtefælle i eget hjem. Det er en meget stor og vanskelig opgave at være rask omsorgsgiver for en dement. Der er tale om et 24/7-job, som kan være både fysisk og psykisk opslidende og raske ægtefæller oplever at være helt isolerede fra omverdenen en ensomhed, som kan være invaliderende. Forskning viser i øvrigt, at der er en betydelig overdødelighed blandt raske omsorgsgivere. For kommunen er der tale om store besparelser, når en rask ægtefælle vælger selv at passe sin syge ægtefælle. Der er således flere vægtige grunde til at opprioritere indsatsen overfor raske omsorgsgivere. Der er et stadig stigende antal borgere med demenssygdomme. 30

31 Særlige krav til boliger til denne gruppe: Boligerne skal ligge bynært da borgere med demenssygdomme har brug for let adgang til liv og aktivitet Boligerne skal være store og målrettet ægtepar, gerne tre-værelses lejligheder, da der kan være god brug for et ekstra værelse Afgørende at der er tale om klyngeboliger med gode fællesfaciliteter incl. fælles køkken Stor fordel, hvis der i bebyggelsen prioriteres plads til at etablere en fast hjemmeplejegruppe det vil medføre stor tryghed for alle parter. Boliger til borgere med misbrugsproblemer særligt alkohol Sundhedsafdelingen og sygehusene i Regionen har igennem længere tid oplevet en markant vækst i antallet af særligt alkoholikere, som midlertidigt eller permanent har brug for intensiv pleje eller træning. Denne gruppe af borgere er en meget stor udfordring at rumme i de eksisterende tilbud, både på korttidspladserne i Hotherhaven og i plejecentrene. Deres adfærd er ofte larmende og udadreagerende, ligesom de har venner og bekendt, der bidrager med besøg og indkøb af diverse drikkevarer m.v. Hertil kommer, at der er en gruppe borgere også yngre, som gang på gang indlægges på sygehusene som følge af overdreven indtag af alkohol. De afruses og udskrives til egen bolig eller ingen bolig, fordi der ikke er velegnede boligtilbud til denne gruppe. Det er Center for Social, Sundhed og Ældre vurdering, at der er behov for både fysiske rammer og nye faglige kompetencer for at kunne løfte denne opgave med højere kvalitet og større effekt. Udover permanente boliger vurderes det, at der er behov for en til to midlertidige boliger. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Boliger med mulighed for fællesfaciliteter Mulighed for etablering af rammer til en fast stab af medarbejdere Boligerne må gerne være placeret i god afstand fra indkøbsmuligheder og værtshusmiljøer Boliger til borgere med begrænset indtægt Kontanthjælpsreformen har betydet, at en række kontanthjælpsmodtagere er kommet på en betydeligt lavere ydelse end hidtil. Det har betydet, at der er opstået et markant behov for billige boliger, som kontanthjælpsmodtagerne og de unge på uddannelsesydelse har mulighed for at betale. Af de 72 unge under 30 år, som p.t. er på uddannelsesydelse (svarende til SU) er der 10 af dem, som har et reelt boligproblem. Af de 98 unge under 30 år, som er aktivitetsparate og som modtager kontanthjælp, vurderes det, at omkring 15 heraf har et markant boligproblem. Derudover vurderes det, at der p.t. er 50 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagende borgere over 30 år, som også har et reelt problem i forhold til en bolig, som de har mulighed for at betale. 31

32 Der er således et generelt problem, idet det i dag ikke er muligt at tilbyde disse borgere boliger, som de har mulighed for at betale ud af en kontanthjælp. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Huslejen skal være lav Der skal være let adgang til offentlig transport så de unge kan komme til uddannelse og job Evt. mulighed for delelejlighed Boliger til flygtninge Der har gennem de sidste år været en stigning i kvoten af flygtningen, som kommunerne skal modtage og dermed finde boliger til kvote flygtninge familiesammenførte I alt Ud fra ovenstående fremgår det, at Stevns Kommune skal modtage mere end dobbelt så mange flygtninge i 2015 som i Kvoten for 2015 tager dog udgangspunkt i et samlet antal flygtninge på landsplan på 4.500, hvor det er en kendsgerning at der allerede i 2014, indtil udgangen af oktober 2014, er modtaget flygtninge i Danmark. Med den udvikling der p.t. er i krigen i blandt andet Syrien, er det uvist om den udmeldte kvote for 2015 vil komme til at holde. Derudover kan lovgivningsmæssige forhold påvirke antallet af flygtninge, som Stevns Kommune skal modtage. Status ultimo oktober 2014 er ifølge Center for Sundhed og Ældre, at der mangler flygtningeboliger til 15 enlige mænd og til én familie, som p.t. bor i midlertidige boliger, hvor de ikke på sigt kan blive boende. 32

33 Det er sandsynligt, at en del af de enlige mænd vil søge familiesammenføring, idet vi ved at mange af dem er gift og har kone og børn i hjemlandet. Derfor er det sandsynligt, at behovet for familieboliger til flygtninge vil stige i fremtiden. Særlige krav til boliger til denne gruppe: Størrelsen på boligen, hvis der er tale om familier Huslejen skal være lav Der må ikke opstå ghettodannelse Isolation vanskeliggør integrationen Konklusion Som det fremgår af ovenstående, er der behov for boliger til mange forskellige grupper af borgere i Stevns Kommune, men de ældre/handicapboliger, som anbefales nedlagt er ikke umiddelbart egnede til disse målgrupper. Boligerne i landsbyerne er ikke egnede, idet de fleste borgere i ovenstående målgruppe ikke har bil og kan transportere sig selv. Der er en dårlig infrastruktur med manglende dagligvarebutikker og dårlige trafikforbindelser. Det vil medføre isolation af borgere, som netop har brug for det modsatte. I forhold til boliger til flere af ovenstående målgrupper fordres det tillige, at der er mulighed for gode fællesarealer. Det er der ikke de fleste steder, og der vil være betydelige udgifter forbundet med at etablere disse. Det er dog osse vigtigt fremadrettet at være opmærksom på, at jo mere boligtilbuddene specialiseres til en enkelt målgruppe, jo sværere bliver det at honorere kravene til andre målgrupper. En specialisering af boligtilbuddene giver imidlertid bedre tilbud til den enkelte borgergruppe, men også dyrere tilbud. Det er vigtigt, at undgå ghettodannelse blandt andet fordi der i det danske samfund generelt, ikke er den store tolerance i forhold til andre beboergrupper, end dem man selv repræsenterer. Det er vigtigt at en del af de boliger som ikke nedlægges fremadrettet, kan anvendes som akutboliger og dermed også som flygtningeboliger. 33

34 11. Udlejesitautionen pr. 1. september 2014 Nedenstående gives et øjebliksbillede på udlejesituationen vedrørende Stevns Kommunes ældre/handicapboliger pr. 1. september Udover det samlede antal ældre/handicapboliger i de enkelte områder er der kolonner der viser, hvor mange boliger der er ledige pr. 1. september 2014, hvor mange boliger der er udlejet til målgruppen for ældre/handicapboliger og hvor mange boliger der er udlejet til andre end målgruppen. Derudover vises alderen på beboerne i de forskellige boliger, ligesom der er en kolonne til bemærkninger ligesom det er angivet, hvorledes ventelistesituationen er i forhold til de enkelte boliger. Alderen for beboerne (udelukkende målgruppen) i boligerne er angivet i følgende grupper og intervaller: Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Under 65 år år år Over 85 år For at visualisere, hvordan den generelle udlejningssituation er i forhold til de enkelte boliger, er der foretaget en farvemarkering, jfr. nedenstående: Grøn farve Gul farve Rød farve = Ingen udlejningsvanskeligheder = Periodevise udlejningsvanskeligheder, få ansøgere = Generelle udlejningsvanskeligheder Område Antal boliger Ledige boliger Udlej et til målgrup pe Udlejet til andre Alder på lejere i målgruppen Strøby Egede: Acacievej Gr 1: 1 Gr.2: 1 Gr.3: Gr.4 :1 Bemærkninger 1 bolig på Acacievej fungerer som akutbolig. Venteliste Generelt vedr. Strøby/ Strøby Egede: Et ægtepar søger tre-rumsblig, men skal først have solgt deres hus. Der er en borger, som søger ældrebolig i Strøby eller Strøby Egede, men som først skal have solgt. En beboer i Vallørækken vil gerne til Strøby eller Strøby Egede (kan ikke tilbydes p.g.a. hans plejebehov og de små badeværelser). Stevnsvej Stevnsvej 3 er solgt Rubinvej Gr. 1: 1 Gr.2: 2 Gr.3: 1 Gr.4: 1 3 boliger fungerer som akutboliger. Se bemærkninger vedr. Acacievej generelt vedr. Strøby og Strøby Egede området.. 34

35 Område Antal boliger Ledige boliger Udlej et til målgrup pe Udlejet til andre Alder på lejere i målgruppen Ellehegnet Gr. 1: 1 Gr.2: 6 Gr.3: 4 Gr.4: 1 Solsiden Gr. 1: 1 Gr.2: 2 Gr.3: 4 Gr.4: 4 Strøby: Rolighedsvej Rolighedsvej Rolighedsvej Rolighedsvej (glasgangen) Bemærkninger Den ledige bolig er en 3-rumsbolig, der ofte er for dyr for en enlig pensionist Den ledige bolig er klar til indflytning 15/9-14. Periodevise udlejningsvanskeligheder. Få ansøgere bolig fungerer som akutbolig Gr. 1: 2 Gr.2: 4 Gr.3: 7 Gr.4: 9 Rolighedsvej Rolighedsvej er med udvendig trappe og der er ikke badeværelse (bad skal tages i kælderen) Rolighedsvej De 4 boliger tilbageholdes til etablering af et bofællesskab for psykisk dårlige unge fra omkring 1. december 2014 Strøby Bygade 15 A-H Gr. 1: 3 Gr.2: 1 Gr.3: 1 Gr.4: Venteliste Se bemærkninger vedr. Acacievej generelt vedr. Strøby og Strøby Egede området. Der er et ægtepar på ventelisten til en 3-rumsbolig, som dog først skal have solgt. Se bemærkninger vedr. Acacievej generelt vedr. Strøby og Strøby Egede området. 3 boliger fungerer som akutboliger. Se bemærkninger vedr. Acacievej generelt vedr. Strøby og Strøby Egede området. 3 boliger er udlejet som akutboliger. Ingen udlejningsvanskeligheder, men få ansøgere. Har været ledig siden 1/5-12. Er midlertidigt udlejet til en hjemmehjælpsgruppe. Pr. ultimo november er disse boliger omdannet til yngre borgere med særlige behov. Se bemærkninger vedr. Acacievej generelt vedr. Strøby og Strøby Egede området. Hårlev: Hårlev Bygade 15 A-X Gr. 1: 2 Gr.2: 9 Gr.3: 9 Gr.4: 3 Kirkehaven Gr. 1: 5 Gr.2: Gr.3: 1 2 boliger udlejet som akutboliger. Der er normalt søgning til Hårlevområdet. Alle boliger udlejet til målgruppe.n Der er normalt søgning til Hårlevområdet. Præstemarken og Gr. 1: 6 Gr.2: 3 Gr.3: 13 Gr.4: 10 Af de 4 ledige boliger er de 2 trerumsboliger (ofte for dyre for enlige pensionister). Disse anvendes derfor som akutboliger. Der er normalt søgning til Hårlevområdet. Vallørækken Gr. 1: 3 Gr.2: 1 Gr.3: 1 Den ledige bolig må ikke udlejes p.t., idet den skal anvendes i forbindelse med genhusning i forbindelse med afhjælpning af rotteproblemer i boligerne. Generelle udlejningsvanskeligheder. Ingen ansøgere. 35

36 Område Bækkemosevej 2, Varpelev Elverhøjparken Hellested Brohøj 3-25, Klippinge Smedevænget 1-21, Magleby Kroghsvej 8-10, Holtug Mosehøj 2-14, Lyderslev Antal boliger Ledige boliger Udlej -et målgrup per Udlejet til andre Alder på lejere i målgruppen Gr. 1: 1 Gr.2: Gr.3: Gr.4: Gr 1 2 Gr. 2 2 Gr Gr. 1: 2 Gr.2: 2 Gr.3: 5 Gr.4: 1 Bemærkninger 1t bolig er (formentlig) udlejet til målgruppen. 7 boliger har været udlejet til akuteller flygtningeboliger igennem de sidste mange år. Generelle udlejningsvanskeligheder Periodevise udlejningsvanskeligheder Lukket ned med henblik på nedlæggelse (principbeslutning i KB). Venteliste Ingen ansøgere. Ingen ansøgere Ingen ansøgere p.t. Ingen ansøgere Gr. 1: 3 2 boliger er udlejet som akutboliger. Ingen ansøgere Gr. 1: 1 Gr.2: Gr.3: 2 Gr.4: 2 Store Heddinge: Stevnshøjvej Gr. 1: 7 Gr.2: 5 Gr.3: 17 Gr.4: 15 Bjælkerupvej Gr. 1: 3 Gr.2: Gr.3: 2 Gr.4: 3 1 bolig er udlejet som akutbolig. Ingen ansøgere. 15 nye beboere inden for de sidste 9 måneder deraf nogle fra Smedevænget i Magleby (hvoraf nogle har været visiteret lempeligt for at få udlejet boligerne i Magleby). 4 berettigede/visiterede på venteliste p.t. To af dem skal først have solgt hus og en tredje er psykisk dårlig, og kan ikke tage beslutningen om at skulle flytte. P.t. kun én reel ansøger. Der har været stor ledig kapacitet grundet ombygning af boligerne. Se bemærkninger under Stevnshøjvej Vestergade Handicapboliger Udlejes udelukkende til handicappede?? Rødvig: Plushøj Gr. 1: Gr.2: 8 Gr.3: 5 Gr.4: 6 Plusvej 2A 8E Gr. 1: Gr.2: 4 Gr.3: 10 Gr.4: 4 Ialt ledige ældreboliger og 1 ledig akutbolig p.t. Der er p.t. 2 på ventelisten. Én skal først have solgt hus og én ønsker alligevel at blive i eget hjem. Der er normalt søgning til ældreboliger i Rødvig. 1 bolig udlejet som akutbolig. Der er normalt søgning til ældreboliger i Rødvig. Allerede trufne beslutninger vedr. ændringer på ældreboligområdet Den 4. november 2013 traf SSU en principbeslutning om at nedlægge ældre/handicapboligerne i Magleby og opføre 4 ældreboliger og et fælleshus i Rødvig. Samtidigt anbefalede SSU, at ældreboligerne i Elverhøjparken også skulle søges nedlagt. PTU anbefalede det samme, men gjorde opmærksom på, at der skulle laves en lokalplan, hvis det skulle muliggøres at etablere de 4 boliger i Rødvig. 36

37 KB besluttede den 19. december 2013 at udarbejde lokalplan for opførelsen af de 4 ældre/handicapboliger i Rødvig og besluttede samtidigt at afvente en undersøgelse af behovet for ældreboliger. Den 8. april 2014 godkendte KB lokalplanen for opførelse af yderligere ældreboliger i Rødvig. Stevns Kommune har den 9. oktober 2014 godkendt at Smedevænget 1-21 i Magleby kan nedlægges som ældreboliger, og at ejendommen skal forsøges solgt. Landsbyggefonden har ved skrivelse af 27. november 2014 indstillet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt indstillet, at boligerne nedlægges. Der er ikke modtaget svar fra Ministeriet på nuværende tidspunkt. 37

38 12. Tomgangsleje I nedenstående diagram fremgår de udgifter til tomgangsleje som Stevns Kommune har haft i perioden 2010 til 2013 samlet set på ældre/handicapboligerne. Tomgangsleje/lejetab i ældreboliger i hele Solsiden VÆ/12 Præstemarken 5-27, Bækkemosevej VAB/8 Rubinvej, Str. E. VAB/8 Ellehegnet 2-38 VAB/18 Strøby Bygade 15e-h VAB/4 Rolighedsvej 4-10 VAB/4 Præstemarken SK/12 Kirkehaven SK/6 Hårlev Bygade SK/18 Strøby Bygade 15 a-d SK/4 Valørækken 5-15 SK/6 Acacievej SK/4 Rolighedsvej SK/8 Rolighedsvej 35 og 37 SK/7 Rolighedsvej 7-17 SK/6 Rolighedsvej SK/5 Vestergade SÆB/4 Bjælkerupvej SÆB/8 Stevnshøjvej SÆB/48 Plusvej 2-8 SÆB/17 Plushøj 3-29 SÆB/20 Smedevænget SÆB/10 Mosehøj SÆB/6 Brohøj 3-25 SÆB/12 Kroghsvej SÆB/6 Elverhøjparken SÆB/ (til dato) Kilde: Opgørelse foretaget i Teknik og Miljø med baggrund i regnskabsoplysninger for årene Det skal dog bemærkes, at tomgangsleje aldrig helt vil kunne undgås, idet dette vil fordre nogle meget stramme visiteringsregler, som blandt andet skulle medføre, at borgerne uanset ønske til boligens beliggenhed ville blive visiteret til den bolig som er ledig, uanset placeringen i kommunen og at borgeren, hvis de takker nej til tilbuddet, herefter ikke ville kunne stå på ventelisten mere. 38

39 13. Fremtidig organisering Der er gennem de sidste år stillet spørgsmålstegn vedrørende organiseringen af ældre/handicapboligområdet, herunder den politiske organisering. I forbindelse med behandlingen af styrelsesvedtægten for valgperioden besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en sammenlægning af de to forskellige boligadministrationer, hvorefter opgaven kunne overdrages til SSU. Formentlig har det osse været tanken, at ændre ejerforholdene vedrørende de eksisterende ældre- og handicapboliger sådan at ejerforholdene bliver de samme; enten kommunalt ejede boliger eller boliger ejet af boligselskaber. Denne beslutning er ikke umiddelbart realiserbar, idet en endelig beslutning vedrørende den fremtidige organisering kan ikke tages, før der foreligger en samlet strategi for, hvad der skal ske på hele ældre- og handicapområdet. Styregruppen er dog af den opfattelse er nødvendigt at anlægge et overordnet helhedssyn på de to delopgaver: at administrere ældre/handicapboligerne i forhold til drift/teknik at visitere til ældre/handicapboligerne / herunder socialfaglig indsats I forhold til den udfordring, som har ført til diskussion omkring den politiske organisering af ældre/handicapboligområdet nemlig udgifterne til tomgangslejen er det vigtig at være opmærksom på, at der er et fælles ansvar i forvaltningen og i Kommunalbestyrelsen for økonomien på området. Et af diskussionsemnerne har været, om en del af udgifterne til tomgangsleje kunne have været undgået, hvis visitering af borgere til ældreboligerne, havde været lidt mere lempelig. Det er imidlertid sådan, at en lempeligere visitering, vil blive dyr for Stevns Kommune på sigt. Når en borger først er visiteret til en ældrebolig i Stevns Kommune og vedkommende så evt. senere, måske i forbindelse med et ønske om at flytte til en plejebolig/plejehjem i en anden kommune, så vil Stevns Kommunes kautionsforpligtigelse træde i kraft. Det medfører, at Stevns Kommune skal betale for de alle de udgifter, der er i forbindelse med pleje af denne borger i tilflytningskommunen. Udgifterne til plejehjemspladser i andre kommuner beløber sig til omkring i de sager vi p.t. har. Desuden vil det være sådan, at når de nødvendige beslutninger er taget om at tilpasse kapaciteten af ældreboliger til det behov der reelt er og sådan, at de boliger som ikke kan udlejes bliver nedlagt, vil udfordringen med tomgangsleje blive elimineret. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at uanset at det er en boligorganisation der ejer og/eller administrerer boligerne, så har Stevns Kommune fortsat en tilsynsforpligtigelse i forhold til boligerne. Styregruppen anser det for uhensigtsmæssigt, at flytte en del af boligmassen over til Socialog Sundhedsudvalget, idet det er Plan- og Teknikudvalget, der har ansvaret for den samlede boligpolitik i kommunen herunder den overordnede boligplanlægning i kommuneplanen samt 39

40 lokalplanlægningen, som skal give borgere, virksomheder herunder boligselskaber mulighed for at bygge i kommunen. Styregruppen anbefaler, at der anlægges et helhedssyn og at den nuværende administrative organisering af ældre- og handicapområdet i forhold til tekniske og sociale kompetencer fastholdes, ligesom det også anbefales at fastholde helhedssynet i forhold til den politiske organisering. 40

41 BILAG 1 Specifikke oplysninger vedrørende de enkelte ældre/handicapboliger I bilag 1 fremgår i et skema for hvert enkelt boligkompleks en række specifikke oplysninger, som er relevante i forhold til de udviklingsscenarier, der skal udarbejdes i forhold til den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i Stevns Kommune. Skemaerne indeholder således oplysninger om udlejesituationen, udgifter til tomgangsleje de sidste 3 år, restgæld, om der er stillet kommunegaranti m.v. ligesom skemaet indeholder forvaltningens indstilling om, hvad der evt. skal ske med boligen. 41

42 KOMMUNALE BOLIGER 14/728 dok

43 Rolighedsvej 12-20, Strøby Ældreboliger Antal boliger 5 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 5 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1998 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 3 Stevns Kommune Lejerbo 3x72 + 2x63 = 342 kvm. Periodevise udlejningsvanskeligheder 2 ledige boliger Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus. Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling kr / kr kr

44 Adresse: Rolighedsvej 7-17, Strøby - Ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 2 Antal 3-rumsboliger 4 Opført 2002 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Stevns Kommune Lejerbo 2x63 +2x68+ 2x70 = 402 kvm. Ingen udlejningsvanskeligheder Udlejningssituationen p.t. Ingen ledige boliger Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 6 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus kr /25.725/ kr kr sammen med andre ejendomme 44

45 Rolighedsvej 35, , , Strøby - Ældreboliger Antal boliger 7 Ejerforhold Stevns Kommune Administrator Lejerbo Antal m2 i alt = 467 Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 1 Opført 1986 Renoveret år 1998 Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. 5 ledige boliger Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 1 Antal boliger udlejet på andre vilkår 1 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Generelle udlejningsvanskeligheder Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus kr. Indskud /22.696/23.830/24.965/27.997/ Tomgangsleje i Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling kr kr kr. 45

46 Rolighedsvej 19-33, Strøby ældreboliger Antal boliger 8 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1985 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. 4 Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 4 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 8 x 80 = 640 kvm. Ikke Periodevise udlejningsvanskeligheder Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus kr kr kr kr kr kr. 46

47 Acacievej 51A-B + 53A-B, Strøby E ældreboliger Antal boliger 4 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 4 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1972 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Stevns Kommune Lejerbo 2 x x 57 = 224 kvm. Ikke Periodevise udlejningsvanskeligheder Udlejningssituationen p.t. 1 ledig (akutbolig) Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 3 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Ligger i Strøby Egede med begrænset mulighed for indkøb og kollektiv trafik kr / kr kr kr sammen med anden ejendom 47

48 Vallørækken 5-15, Valløby - ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1972 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 5 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 6 x 60 = 360 kvm. Ikke Generelle udlejningsvanskeligheder Ingen ansøgere 1 ledig Beliggende i udkanten af Valløby men ingen muligheder for indkøb og meget begrænset mulighed for kollektiv trafik kr kr sammen med anden ejendom 48

49 Strøby Bygade 15A-D - ældreboliger Antal boliger 4 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 4 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1972 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Stevns Kommune Lejerbo 2 x x 57 = 224 kvm. Ikke Ingen udlejningsvanskeligheder Dog få ansøgere Ingen ledige Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 1 Antal boliger udlejet på andre vilkår 3 (flygtninge- og akutboliger) Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus kr / kr kr kr kr. 93 kr sammen med anden ejendom 49

50 Hårlev Bygade 15A-X, Hårlev ældreboliger Antal boliger 18 Ejerforhold Stevns Kommune Administrator Lejerbo Antal m2 i alt 12x69 + 6x67 = Antal 2-rumsboliger 18 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1970 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Ikke Udlejningssituationen p.t. Ingen ledige Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 16 Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Ingen udlejningsvanskeligheder 2 (akutboliger) Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr / kr kr sammen med anden ejendom 50

51 Kirkehaven 1-11, Hårlev ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1980 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Stevns Kommune Lejerbo 6 x 68 = 408 kvm. Ikke Udlejningssituationen p.t. Ingen ledige Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 6 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Ingen udlejningsvanskeligheder Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr kr kr sammen med anden ejendom 51

52 Stevnsvej 3B-S, Strøby Egede - ældreboliger Antal boliger 14 Ejerforhold Stevns Kommune solgt pr. 1/ Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger Antal 3-rumsboliger Opført Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling 52

53 Præstemarken 39-61, Hårlev ældreboliger Antal boliger 12 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger 4 Opført 1997 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 8x63 + 4x72 = 792 kvm. Ikke Ingen udlejningsvanskeligheder 4 ledige (af de i alt 36 i Præstemarken) Alle Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr /17649 kr kr kr kr

54 Egehaven 10-49, Strøby Egede - Plejeboliger Antal boliger 40 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 40 Antal 3-rumsboliger 0 Stevns Kommune Lejerbo 40 x 67 = kvm. Opført 2005 og 2008 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling Ikke Ligger i Strøby Egede med begrænset mulighed for indkøb og kollektiv trafik kr / kr kr kr. O kr. 54

55 Præstemarken 2-20, Hårlev - plejeboliger Antal boliger 10 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 1-rumsboliger 10 Antal 2-rumsboliger 0 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1983 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 2x55 + 8x58 = 574 kvm. Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik / kr kr. O kr sammen med anden ejendom 55

56 Præstemarken 56-74, Hårlev plejeboliger Antal boliger 10 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 10 Antal 3-rumsboliger 0 Opført Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 8x55 + 2x58 = 556 kvm. Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr / kr kr. 295 kr sammen med anden ejendom 56

57 Præstemarken 22-50, Hårlev - plejeboliger Antal boliger 15 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 1-rumsboliger 15 Antal 2-rumsboliger 0 Antal 3-rumsboliger 0 Opført Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 10x55 = 550 kvm. Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr kr kr kr kr kr

58 Præstemarken , Hårlev Plejeboliger Antal boliger 19 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 1-rumsboliger 19 Antal 2-rumsboliger 0 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 2000 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Stevns Kommune Lejerbo 1x59 + 2x61 + 6x x75 = kvm. Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr /23.384/24.823/ kr kr. Tomgangsleje i kr. Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling

59 Præstemarken , Hårlev - Plejeboliger Antal boliger 12 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 12 Antal 3-rumsboliger 0 Opført Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Restgæld i alt Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Kommune Lejerbo 12 x 67 = 804 kvm. Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik kr kr kr kr kr

60 VALLØ ÆLDREBOLIGSELSKAB 14/728 dok

61 Præstemarken 5-37 (ikke 29) og 63-77, Hårlev Ældreboliger 14/728 dok Antal boliger 24 Ejerforhold S/I Vallø E-1 (Vallø Ældreboligselskab) Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 24 Domea kvm. Antal 3-rumsboliger Opført 1984/1999 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 32 Ikke Ingen udlejningsvanskeligheder 4 ledige (af de i alt 36 ældreboliger i Præstemarken) Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Ligger centralt i Hårlev, hvor der er indkøbsmuligheder og kollektiv trafik Årlig husleje pr. kvm. 95 Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling kr kr kr kr. 61

62 Solsiden (ikke 26) samt 41 og 43, Strøby E - Ældreboliger Antal boliger 12 Ejerforhold Administrator S/I Vallø E1 og 2 (Vallø Ældreboligselskab) Domea Antal m2 i alt 720 Antal 2-rumsboliger 12 Antal 3-rumsboliger Opført 2000 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Periodevise udlejningsvanskeligheder Få ansøgere Udlejningssituationen p.t. 1 (klar til udlejning 15/9-14) Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 10 Antal boliger udlejet på andre vilkår 1 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling Ligger i Strøby Egede med begrænset mulighed for indkøb og kollektiv trafik kr kr kr kr / kr. 62

63 VALLØ ALMENNYTTIGE ÆLDREBOLIGSELSKAB 14/726 dok

64 Rolighedsvej 4 10, Strøby - ældreboliger Antal boliger 4 Ejerforhold Administrator Vallø Almennyttige Boligselskab (Nimgården) DAB Antal m2 i alt 2x64 + 2x84 = 296 Antal 2-rumsboliger 2 Antal 3-rumsboliger 2 Opført 1989 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 3 Ingen udlejningsvanskeligheder 1 ledig Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus. Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld/Restår (5 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Grundkapitallån (4 ejendomme) Kommunegaranti Restgæld/restår Arbejdsgruppens anbefaling / kr kr / lån ikke udbetalt /ejerpantebrev ikke udbetalt kr/ kr./30/ kr./ kr./31/

65 Strøby Bygade 15E-H, Strøby, - ældreboliger Antal boliger 4 Ejerforhold Administrator Vallø almennyttige Boligselskab (Nimgården) DAB Antal m2 i alt 2x64 + 2x84 = 296 kvm. Antal 2-rumsboliger 2 Antal 3-rumsboliger 2 Opført 1989 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 4 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld/Restår (5 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Grundkapitallån (4 ejendomme) Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling Ingen udlejningsvanskeligheder Ingen ledige Centralt beliggende i Strøby by med indkøbsmulighed og rimelig kollektivtrafik med bus / kr /ikke udbetalt /ejerpantebrev ikke udbetalt kr/ kr./30/ kr./ kr./31/

66 Ellehegnet 2 38, Strøby Egede - ældreboliger Antal boliger 18 Ejerforhold Vallø almennyttige Boligselskab (Nimgården) Administrator DAB Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 12 Antal 3-rumsboliger 6 Opført 1989 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 9 12x66 + 6x85 = kvm. Ikke Ingen udlejningsvanskeligheder 1 ledig (3-rumsbolig der ofte er for dyr) Antal boliger udlejet på andre vilkår 8 Fordele og ulemper ved beliggenhed Ligger i Strøby Egede med begrænset mulighed for indkøb og kollektiv trafik Årlig husleje pr. kvm. 98 Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) / kr. Hovedstol/Restgæld/Restår (5 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) / lån ikke udbetalt /ejerpantebrev ikke udbetalt kr/ kr./30/ Grundkapitallån (4 ejendomme) kr./ kr./31/12-50 Kommunegaranti restgæld/restår kr./12 år Arbejdsgruppens anbefaling 66

67 Rubinvej 1A-B, 3A-B og 5-11, Strøby Egede - Ældreboliger Antal boliger 8 Ejerforhold Administrator Vallø Almennyttige Boligselskab (Nimgården) DAB Antal m2 i alt 6x75 + 2x69 = 588 Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger Opført 1992 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 5 Antal boliger udlejet på andre vilkår 3 (akutboliger) Ingen udlejningsvanskeligheder Ingen ledige Fordele og ulemper ved beliggenhed Ligger i Strøby Egede med begrænset mulighed for indkøb og kollektiv trafik Årlig husleje pr. kvm Indskud / Tomgangsleje i Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/restgæld/restår Hovedstol/Restgæld/Restår ((5 ejendomme) Grundkapitallån Kommunegaranti Arbejdsgruppens anbefaling / kr./30/ , lån ikke udbetalt /222.16/31/

68 Bækkemosevej 2B-M, Varpelev Antal boliger 8 Ejerforhold Administrator Vallø almennyttige Boligselskab (Nimgården) DAB Antal m2 i alt 2x64 + 2x84 +4x65 =556 kvm. Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 2 Opført 1989/90 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Generelle udlejningsvanskeligheder Ingen ledige Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 1 Antal boliger udlejet på andre vilkår 7 (udlejet som akut- eller flygtningsboliger) Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld/Restår (5 ejendomme) Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) Ligger i Varpelev, hvor der ikke er nogle indkøbsmuligheder, men mulighed for kollektiv trafik med tog /996 kr / kr. (især fraflytningsudgifter) kr. (især fraflytningsudgifter) / lån ikke udbetalt /ejerpantebrev ikke udbetalt Hovedstol/Restgæld/Restår (4 ejendomme) kr/ kr./30/ Grundkapitallån (4 ejendomme) kr./ kr./31/ Kommunegaranti restgæld/restår Arbejdsgruppens anbefaling 68

69 STEVNS ÆLDREBOLIGSELSKAB 14/728, dok

70 Elverhøjparken 2-18, Hellested Ældreboliger Antal boliger 8 Ejerforhold. Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1977 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 8 x 65 = 520 kvm. Store udlejningsvanskeligheder. Generelt ingen ansøgere. Udlejningssituationen p.t. P.t. 2 ledige boliger. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 6 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Kommunegaranti Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Aktivt landsbymiljø med dagligvarebutik, men begrænset kollektiv trafik x 12 = kr. / 828 kr./kvm kr kr kr kr / kr./4,75 år kr/ kr./7,50 år 70

71 Kroghsvej 8-20, Holtug - Ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1988 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 3 Antal boliger udlejet på andre vilkår 2 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Ejerpanterbrev Nordea Sambelånt med Mosehøj 2-14 og Brohøj 1-25 Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 6 x 60 = 360 kvm. Ikke Generelle udlejningsproblemer. Ingen ansøgere. 1 ledig bolig Landsbymiljø med ingen indkøbsmuligheder og begrænset kollektiv trafik 4.71 x 12 = / 942 kr./kvm kr kr kr kr / kr./10,5 år indeks / kr./10,5 år indeks sammen med andre ejendomme 71

72 Brohøj 3 25, Klippinge - Ældreboliger Antal boliger 12 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 12 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1988 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 12 x 60 = 720 kvm. Ikke Udlejningssituationen p.t. 2 ledige boliger Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 10 Periodevise udlejningsvanskeligheder. Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Landsbymiljø med slagter og begrænset kollektiv trafik Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Ejerpanterbrev Nordea Sambelånt med Mosehøj 2-14 og Kroghsvej 8 Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling x 12 = / 942 kr./kvm kr kr / kr./10,5 år indeks / kr./10,5 år indeks kr./ kr. sammen med andre ejendomme 72

73 Mosehøj 2-14, Lyderslev - Ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt 6 x 60 = 360 Antal 2-rumsboliger 6 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1988 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Ejerpanterbrev Nordea Sambelånt m/ Kroghsvej 8-20 og Brohøj 1-25 Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab Ikke Ingen ansøgere. 1 ledig bolig. 4 1 (akutbolig) Landsby med kirke og købmand. Begrænset kollektiv trafik x 12 = kr / 942 kr./kvm kr kr / kr./10,5 år indeks / kr./10,5 år indeks kr. sammen med andre ejendomme 73

74 Smedevænget 1-21, Magleby - Ældreboliger Antal boliger 10 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 10 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1969 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 0 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 10 x 58 = 580 kvm. Ikke Generelle udlejningsvanskeligheder KB har truffet principbeslutning om nedlæggelse 10 ledige boliger Landsbymiljø, ingen indkøbsmuligheder og begrænset kollektiv trafik x 12 = / 917 kr./kvm kr kr. Alle lejemål er ledige, og KB har godkendt nedlæggelse 74

75 Plushøj 3-29, Rødvig - Ældreboliger Antal boliger 20 Ejerforhold Stevns Ældreboligselskab Administrator Vordingborg Boligselskab Antal m2 i alt 10 x 60 = 600 og 10 x 58 = 580, i alt kvm. Antal 2-rumsboliger 20 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1984 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Generelt ingen udlejningsvanskeligheder og god søgning til boligerne i Rødvig. Udlejningssituationen p.t. 4 ledige boliger (3 ældreboliger og 1 akutbolig) Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 16 Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Obligationsrestgæld/restår Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Ligger centralt i Rødvig med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / 904 kr./kvm kr kr kr / kr./18 år 75

76 Plusvej 2A-8E, Rødvig - Ældreboliger Antal boliger 17 Ejerforhold Stevns Ældreboligselskab Administrator Vordingborg Boligselskab Antal m2 i alt 3 x 63 = 189 og 14 x 65 = 910, i alt kvm. Antal 2-rumsboliger 17 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 2001 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Ingen ledige boliger Antal boliger udlejet til berettiget personkreds 16 Antal boliger udlejet på andre vilkår 1 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Generelt ingen udlejningsvanskeligheder og god søgning til boligerne i Rødvig. Ligger centralt i Rødvig med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = kr. / kr./kvm kr kr kr / kr

77 Stevnshøjvej 1, 2, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 32, 39, 41, 42, og 47, Store Heddinge - Ældreboliger Antal boliger 14 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 14 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1980 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Ældreboligselskab 14 x 71 = 994 kvm. Generelt ingen udlejningsvanskeligheder i Store Heddinge. 8 ledige boliger (af de i alt 48 ældreboliger på Stevnshøjvej) Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik Årlig husleje pr. kvm x 12 = / 854kr./kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Ejendommen er under renovering og der vil blive lavet slutfinansiering ultimo 2015 Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Alle kr kr kr kr / kr./28 år / kr./28 år / kr./30 år / kr./30 år / /30 år kr./29 år ændres efter renov sammen med andre ejendomme 77

78 Stevnshøjvej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48 - Ældreboliger Antal boliger 28 Ejerforhold Stevns Ældreboligselskab Administrator Vordingborg Boligselskab Antal m2 i alt 28 x 69 = kvm. Antal 2-rumsboliger 28 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1980 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Alle Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Generelt ingen udlejningsvanskeligheder i Store Heddinge. 8 ledige boliger (af de i alt 48 ældreboliger på Stevnshøjvej) Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / 878 kr./ kvm kr kr kr kr. Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Ikke endeligt godkendt endnu sammen med andre ejendomme 78

79 Stevnshøjvej 13, 16, 21, 24, 25, 34, St. Hedd. - Ældreboliger Antal boliger 6 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 0 Antal 3-rumsboliger 6 Opført 1980 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 6 x 85 = 510 kvm. Generelt ingen udlejningsvanskeligheder i Store Heddinge. 8 ledige boliger (af de i alt 38 ældreboliger på Stevnshøjvej) Alle Ingen Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = kr. / 888 kr./kvm kr kr. Ikke endeligt godkendt endnu Ikke endeligt godkendt endnu sammen med andre ejendomme 79

80 Bjælkerupvej 32A K, Store Heddinge - Ældreboliger Antal boliger 8 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 2 Antal 3-rumsboliger 6 Opført 2010 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 2x x x 70 = 576 kvm. Ikke Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Alle Antal boliger udlejet på andre vilkår 0 Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Generelt ingen udlejningsvanskeligheder i Store Heddinge. Ingen ledige boliger Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x x 12 = 905 kr./kvm kr./ kr kr. Ikke endeligt godkendt endnu Ikke endeligt godkendt endnu sammen med andre ejendomme 80

81 Adresse: Vestergade 13A-B, Store Heddinge Ældreboliger Antal boliger 4 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 4 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 2010 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 4 x 70 = 280 kvm. Ikke Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / 939 kr./kvm. Ikke endeligt godkendt endnu Ikke endeligt godkendt endnu sammen med andre ejendomme 81

82 Brohøj Plejeboliger Antal boliger 28 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 1-rumsboliger 16 Antal 2-rumsboliger 12 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1992/1999 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 12 x x 38 = 608 kvm. Periodevise udlejningsvanskeligheder. 2 ledige boliger Alle Ingen Landsbymiljø med slagter og begrænset kollektiv trafik x 12 = / kr/kvm x 12 = / kr/kvm. Excl. servicearealer kr./20.00/ kr kr kr kr sammen med andre ejendomme 82

83 Plusvej 20-54, Rødvig - Plejeboliger Antal boliger 18 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 18 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1992 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 8x45 + 2x50+ 8x52 = 876 kvm. Ikke Der er ingen udlejningsvanskeligheder af ældreboliger i Rødvig Ligger centralt i Rødvig med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / kr./kvm. excl. serviceareal kr kr. Tomgangsleje i Tomgangsleje i 2014 (til dato) Hovedstol/Restgæld i alt Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling kr / kr./ 83

84 Plusvej 56-70, Rødvig - Plejeboliger Antal boliger 8 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 1-rumsboliger 8 Antal 2-rumsboliger 0 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 2001 Renoveret år Ikke Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/obligationsrestgæld/restlånetid Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 8 x 36 = 288 kvm Ligger centralt i Rødvig med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / kr./kvm. Excl. serviceareal kr kr kr./ kr./16 år kr./ kr./16 år sammen med andre ejendomme 84

85 Stevnshøj 51-80, Store Heddinge - Plejeboliger Antal boliger 30 Ejerforhold Administrator Antal m2 i alt Antal 2-rumsboliger 30 Antal 3-rumsboliger 0 Opført 1998 Renoveret år Bemærkninger til indretningen generelt Udlejningssituation generelt Udlejningssituationen p.t. Antal boliger udlejet til berettiget personkreds Antal boliger udlejet på andre vilkår Fordele og ulemper ved beliggenhed Årlig husleje pr. kvm. Indskud Tomgangsleje i 2011 Tomgangsleje i 2012 Tomgangsleje i 2013 Tomgangsleje i 2014 (til dato) Lån hovedstol/indeksrestgæld/restlånetid Lån hovedstol/indeksrestgæld/restlånetid Kommunegaranti Restgæld/Restår Grundkapitallån Arbejdsgruppens anbefaling Stevns Ældreboligselskab Vordingborg Boligselskab 11x45 + 9x x52 = kvm. Ikke Centralt beliggende i Store Heddinge med indkøbsmuligheder og kollektiv trafik x 12 = / kr./kvm. excl. serviceareal kr kr kr kr / kr./31 år/indeks / år./indeks kr./

86 BILAG 2 Øvrige (almindelige) almene lejeboliger i Stevns Kommune I Stevns Kommune er der pr. 1. oktober 2014 følgende almene familieboliger: Boligselskab Beliggenhed Antal Vallø Almene Boligselskab: Brandskildeparken Hårlev 98 Agersøvej Hårlev 27 Lejerbo: Bovangen Store Heddinge 29 Malthuset Store Heddinge 9 Kridthuset Store Heddinge 27 Rosenvangen Store Heddinge 20 Vesterbro Store Heddinge 10 Elvervangen Hellested 10 Store Heddinge Andelsboligforening: Solgården Store Heddinge 18 Hornemannsvej Store Heddinge 9 Nauerbjerg Store Heddinge 29 Højbovænge Store Heddinge 45 Rønnebærvænge Store Heddinge 40 Store Heddinge købstadskommunes selvejende Byggevirksomhed: Hornemannsvej afdeling 1-2 Store Heddinge 14 I alt

87 BILAG 3 Ældrerådets analyse pr. september 2014 Nedenstående undersøgelse og analyse er udarbejdet af Ældrerådet i Stevns Kommune i efteråret

88 88

89 89

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre NOTAT vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre -------------------- I Stevns Kommune er der følgende plejecentre: Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, bestående af: Præstemarken 2-20, Præstemarken

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Notat om ældreboliger

Notat om ældreboliger Notat om ældreboliger Ældre og Sundhed disponerer over 210 ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger i de fire lokalområder i kommunen. I Frederikssund er der 106 boliger fordelt på seks afdelinger. Her

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.

Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser. Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

at udarbejde udkast til nyt og ensartet koncept for udlejningsaftaler med boligorganisationerne.

at udarbejde udkast til nyt og ensartet koncept for udlejningsaftaler med boligorganisationerne. Opdatering af Analyse af fremtidigt behov for ældre- og plejeboliger - fremlagt på budgetseminar 2010 DATO 24. juni 2013 SAGS NR. 326-2013-33256 På Budgetseminaret 2010 fremlagdes Analyse af fremtidigt

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning Indledning Af den politiske

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge.

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Sagsnr. 03.25.15-P20-1-15 Cpr. Nr. Dato 6-1-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Boligselskaber

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Ældreboliger og plejeboliger August 2013

KAPACITETSANALYSE Ældreboliger og plejeboliger August 2013 Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Ældreboliger og plejeboliger August 2013 Centerstaben Britta Crone Anita Schleef 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At skabe forudsætninger

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere