Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer"

Transkript

1 Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade København Ø Pr. mail: Pia Andersen, Ulla Brøns Petersen, Anna Lærke Kraft, Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores ref.: SAG , 291, 292 Høringssvar: Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Høring: Udkast til bekendtgørelse om et dokument om væsentlig investorinformation om alternative investeringsfonde m. fl. Høring af bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Den Danske Fondsmæglerforening takker for invitationen til at afgive høringssvar på de nye bekendtgørelser om alternative investeringsfonde. Foreningen har valgt at kommentere på de ovennævnte bekendtgørelser i et samlet høringssvar. Foreningen repræsenterer medlemmer, som i dag formidler eller foretager salg af andele i alternative investeringsfonde, både kapitalforeninger og kapitalfonde f.eks. i form af private equity fonde. Foreningen har derfor en interesse i, at de nye krav til markedsføring af alternative investeringsfonde samt om god skik i forbindelse med formidling og handel får et indhold, som kan efterleves i praksis, som afspejler de særlige forhold, som gøre sig gældende for de forskellige typer alternative investeringsfonde. Det er samtidig vigtigt i videst muligt omfang at undgå dobbeltregulering. Da alternative investeringsfonde dækker over meget forskelligartede investeringsprodukter, og derfor er nogle af bemærkningerne kun rettet på enkelte typer af alternative investeringsfonde. Høringssvaret er delt op i bemærkninger til henholdsvis markedsførings-/tilladelseskrav og investorbeskyttelseskrav. I. Markedsførings- og tilladelseskrav. Udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer (BEK-Tilladelse). Udkast til bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde (BEK-VII). BEK-Tilladelse 1. Foreningen foreslår, at tilsynet ved ansøgninger alene skal modtage oplysninger, som ikke allerede er indeholdt i en anmeldelse om markedsføring til professionelle investorer i henhold til artikel 32 i 1

2 AIFMD. Udformningen af BEK-Tilladelse 3, stk. 2 bør således tilpasses for at reducere de administrative byrder og for at undgå overimplementering i forhold til AIFMD. 2. BEK-Tilladelse 2, nr. 5: Foreningen finder det unødvendigt at inddrage investorernes bopæl inden for EU/EØS i definitionen af markedsføring, idet bekendtgørelsen finder anvendelse på markedsføring over for investorer i DK. 3. BEK-Tilladelse 2, stk. 2: Flere af kravene (f.eks. nr. 8) vil først kunne opfyldes, når FAIF en har fået tilladelse. Dette giver anledning til at overveje ikrafttrædelse, se nedenfor pkt. I.10 om overgangsregler. 4. BEK-Tilladelse 3, stk. 2, nr. 4: Fondsmæglerforeningen finder, at kravet om væsentlig investorinformation bør overvejes nøje, da det er en skærpelse i forhold til gældende krav og den regulering, som der er lagt op til i LAIF. Finanstilsynet har ikke redegjort nærmere for baggrunden for introduktion af en sådan skærpelse. Foreningen finder, at typen af alternativ investeringsfond har stor betydning for relevansen af væsentlig investor dokumentation. Foreningen finder, at investeringsfonde: (i) (ii) (iii) (iv) som kun udbydes til en begrænset kreds af personer (men hvor der dog er tale om begrænset markedsføring), hvor tegningsperioden udgør en meget kort del af investeringsfondens samlede levetid, hvor fonden i øvrigt er closed-ended, og derfor har en begrænset levetid og/eller som i øvrigt er underlagt en meget fyldig aftaleretlig regulering (modsat investeringsforeninger), men kun i meget begrænset omfang lovregulering, og hvor sammenfatning på 2 sider ikke kan ske uden udeladelse af for investor væsentlig information, adskiller sig på væsentlig vis fra f.eks. investeringsforeninger. Investorerne i investeringsfonde vil ikke kunne drage samme fordel af den kortfattede investorinformation på samme måde som f.eks. investeringsforeninger. Væsentlig investorinformation forudsætter, at de punkter, hvor fonden adskiller sig fra lovgrundlaget, kan beskrives på kortfattet vis. At udelade store dele af relevant aftaleregulering i væsentlig investorinformation er ikke nødvendigvis i investors interesse. Foreningen beder tilsynet overveje, om nogle typer investeringsfonde ikke på væsentlige punkter adskiller sig fra de investeringsprodukter, som i dag er underlagt kravene om væsentlig investorinformation. Under alle omstændigheder bør anvendelsen af væsentlig investorinformation først introduceres på et tidspunkt, hvor det finder anvendelse for alle omfattede, nærmere bestemt efter 22. juli 2014, idet det ellers vil kunne give anledning til forvirring hos både investorerne og distributørerne. 5. BEK-Tilladelse 3, stk. 3. Foreningen anmoder tilsynet om at overveje, om dokumentation også kan ske ved kopi og samtidig ved henvisning til online myndighedsregister, eller alternativt ved notarbekræftet kopi, eller anden type bekræftet kopi. 6. BEK-Tilladelse 3, stk. 4: Foreningen anmoder tilsynet om at overveje, om kravet opfylder de nordiske sprogkonventioner. 7. BEK-Tilladelse 4: Foreningen anmoder tilsynet om at genoverveje formuekravet på 10 mio. kr. Kravet er en skærpelse, såvel i forhold til gældende krav som til den regulering, der er lagt op til i LAIF. Det er ikke nødvendigvis i detailinvestorens favør, at der ikke kan investeres i helt små investeringsfonde. Foreningen finder, at der i stedet for et forbud, hellere skulle arbejdes med supplerende krav for helt små investeringsfonde, såfremt tilsynet finder det påkrævet. Fondsmæglerforeningen gør endvidere tilsynet opmærksom på, at der både i danske K/S er og i danske aktieselskaber kan arbejdes med ikke- indbetalt kapital. For private equity fonde vil formuen med den nuværende formulering ikke kunne udgøres af commitment afgivet af investorerne. Bestemmelsen i 4, stk. 2 vil således kræve en helt anden struktur af kapital, end der sædvanligvis arbejdes med i private equity fonde, som investorer inden for dette område er vant til. 2

3 8. BEK-Tilladelse og 11: Foreningen finder, at kravene i disse bestemmelser kun passer til visse typer alternative investeringsfonde, og at det f.eks. for fonde beskrevet under punkt I.4 ovenfor (f.eks. closed-ended investeringsfonde og private equity fonde) giver meget lidt mening at skulle dokumentere emission og indløsning ( 5, stk. 1), emissions- og indløsningspris hver 14. dag ( 5, stk. 2), navnenoterede investorer ( 6, stk. 2), indløsning ( 6, stk. 2), offentliggørelse af overskridelse ( 7, stk. 3), indløsning og emission ( 9), suspension og indløsning ( 11). Fondsmæglerforeningen finder, at der i de pågældende bestemmelser stilles en række krav til alternative investeringsfonde, som ikke har været forudsat i LAIF (og i AIFMD). Foreningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der for alle alternative investeringsfonde (herunder f.eks. også private equity fonde), som udbydes til detailinvestorer, skal være krav om indløsning mindst en gang om måneden, navnenotering, og at reaktionerne ved overskridelse af investeringspolitikker er fastlagt i bekendtgørelsen. Kravene passer i højere grad til kapitalforeninger, og foreningen beder tilsynet genoverveje, om kravene skal målrettes nogle typer investeringsfonde. 9. BEK-Tilladelse 14: Foreningen foreslår, at det præciseres i bekendtgørelsen, at markedsføring over for detailinvestorer gennem unit link-ordninger anses for markedsføring over for professionelle, jf. 8. stk. 5, i den gældende bekendtgørelse. 10. BEK-Tilladelse 19 - overgangsregler: Foreningen har noteret, at det angives i BEK-Tilladelse 1, at bekendtgørelsen finder anvendelse på FAIF er, der har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører AIFMD. Implicit må dette betyde, at FAIF er, der endnu ikke har fået tilladelse som sådanne (pga. overgangsreglerne), ikke skal overholde bekendtgørelsen. Det vil være mest hensigtsmæssigt, (i) at overgangsbestemmelsen i 193, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. gengives i bekendtgørelsens 19 for så vidt angår kapitalforeninger, (ii) at der for andre kapitalfonde overvejes, om en fælles ikrafttrædelse af krav efter juli 2014 giver mere mening, således at investorerne ikke kan blive mødt med forskellig dokumentation for samme type fonde frem til juli Foreningen vil gerne opfordre til, at Finanstilsynet overvejer, hvordan oplysninger fra eksisterende ansøgninger kan genbruges i nye. BEK-VII 11. BEK-VII 1, stk. 3 og stk. 4: Fondsmæglerforeningen noterer sig, at definitionen af de to typer investeringsfonde i BEK-VII 1, stk. 3 og stk. 4 vil medføre, at alternative investeringsfonde, der investerer i unoterede værdipapirer og optioner i unoterede værdipapirer også bliver omfattet af de krav, som i dag stort set er gældende for specialforeninger og hedgeforeninger. Det finder foreningen er klart uhensigtsmæssigt, og foreningen anmoder Finanstilsynet om, at genoverveje om alle finansielle instrumenter bør omfattes i 1, stk. 6, eller om investering i f.eks. unoterede værdipapirer kan udgå. I bemærkningerne nedenfor forudsættes dette. I modsat fald vil foreningen gerne have lov til at lave et supplerende høringssvar. Fondsmæglerforeningen finder det også vigtigt, at en private equity fond, som investerer i unoterede værdipapirer, men som afhænder et unoteret værdipapir ved en IPO, ikke på noteringstidspunktet skifter karakter til en investeringsfond, der investerer i finansielle aktiver.. Dette passer i øvrigt også bedst med indholdet i BEK-VII, som passer bedre til fåmandsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger mv. men mindre godt til private equity. Flere af de dokumentationskrav, som stilles, korresponderer ikke med den - fyldige - dokumentation, som typisk udarbejdes for private equity fonde, og flere af de specifikke krav giver også mindre mening i private equity sammenhæng. 12. BEK-VII kap. 11 og 29-30: I fortsættelse af bemærkninger under punkt. I.4 ovenfor, foreslår Fondsmæglerforeningen, at krav om CIID-lignende dokument i øvrigt overvejes nøje, og i hvert fald 3

4 ikke finder anvendelse for den type investeringsfonde, som er nævnt under punkt 4. Der henvises til bemærkningerne under punkt 4. Fondsmæglerforeningen finder det dog positivt, at bekendtgørelsen følger CIID-forordningens krav til indhold og systematik med de nødvendige modifikationer i den danske terminologi pga. forordningens upræcise danske oversættelse. Foreningen finder det dog overordnet uhensigtsmæssigt, at Danmark på nuværende tidspunkt udvider anvendelsesområdet for danske særregler for forhold, som må forventes at blive omfattet af Kommissionens forslag til en forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter. Kommissionens forslag har en anden udformning, hvorfor de berørte FAIF er to gange bliver berørt af administrative byrder i form af omstillingsomkostninger, foruden de løbende administrative omkostninger i perioden op til gennemførelsen af den foreslåede forordning. 13. BEK-VII 1: Foreningen finder det afgørende, at investeringer foretaget af FAIF en selv, managementteamet i FAIF en, eller advisory board medlemmer, investeringskomitémedlemmer, partnere og medarbejdere (og tidligere medarbejdere hvis de har investeret i forbindelse med tidligere ansættelse) - uanset om det er i investeringsfonden eller en parallel fond ikke omfattes af kravene om markedsføring til detailinvestorer. Det samme er tilfældet, hvis de pågældende investerer gennem et holdingselskab. Foreningen foreslår, at det præciseres i bekendtgørelsen, at markedsføring overfor denne gruppe af special investorer anses som markedsføring over for professionelle. 14. BEK-VII 1: Fondsmæglerforeningen finder det også vigtigt, at en investeringsfond ikke kan ændre kategori efter BEK-VII, såfremt der undtagelsesvis sker overdragelse af andele i en investeringsfond, som investerer i unoterede værdipapirer, efter tegningsperioden er udløbet (dvs. salg på secondary market). Et sådan salg kan finde sted ved henvendelse til flere interesserede. I tilfælde af at den oprindelige investor er professionel investor, og køberen er detailinvestor, skal fonden ikke efterfølgende kunne gribes af krav for markedsføring til detailkunder. Foreningen foreslår, at det præciseres i bekendtgørelsen, at markedsføring i denne situation anses som markedsføring over for professionelle. 15. BEK-VII 37 overgangsregler: Der henvises til bemærkningerne ovenfor under punkt I.10. Foreningen foreslår, at bekendtgørelsen sættes i kraft pr. 22. juli 2014 for AIF er ikke mindst af hensyn til investorerne II. Investorbeskyttelse Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (BEK-IB) BEK-IB 16. BEK-IB generelt + 1: Fondsmæglerforeningen finder, at de ændringer, der lægges op til i forhold til reglernes anvendelse på danske UCITS, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, er vidtgående. Generelt finder foreningen det betænkeligt, at tilsynet anvender regler for værdipapirhandlere (MiFID) på UCITS og FAIF ere. Foreningen finder ikke, at FAIF er bør reguleres som værdipapirhandlere. Foreningen så hellere, at tilsynet i stedet burde holde sig til henholdsvis UCITS IV og AIFMD og i hvert fald ikke gå videre end UCITS IV. Foreningen finder, at implementering med det indhold udkastet har, vil være udtryk for såvel dobbeltregulering som gold-plating. 17. BEK-IB 1: Overordnet finder Fondsmæglerforeningen, at det er en udfordring i forhold til BK-BI, at LAIF i et vist omfang ser AIF og FAIF under ét, og investorerne i AIF en, som kunden. Den typiske aftalerelation i f.eks. en private equity fond, vil indebærer en aftalerelation mellem AIF en og FAIF en, og kun en indirekte til investorerne, som står bag AIF en. FAIF en vil således typisk alene have en direkte aftalerelation med AIF en. Der er uklart i forhold til flere af bestemmelserne i BEK-IB, om kunden er AIF en eller investorerne bag. Såfremt kunden skal være investorerne bag, er ordlyden 6, 7, 11, 12, 16, 18 og 21 ikke entydig og til dels misvisende. Foreningen foreslår en tekstmæssig opdeling. 4

5 18. BEK-IB 1: Overordnet passer BEK-IB ganske dårligt på private equity fonde, både de der ikke udbydes til detailinvestorer, og de der gør. For de fonde som udbydes til professionelle investorer vil et dokument med væsentlig investorinformation langt fra være den relevante dokumentation i forbindelse med formidling/gennemførelse af handel. For private equity fonde som udbydes til detailinvestorer, giver en række af investorbeskyttelseskravene særlige udfordringer, da kravene ikke er tilpasset unoterede værdipapirer, se nedenfor. 19. BEK-IB 5: Kravet om, at værdipapirhandlere skal handle redeligt og professionelt, er en implementering af MiFID art. 19 (1) og er bl.a. genstand for vejledninger på niveau 3. Ved en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte personer, der ikke er værdipapirhandlere og dermed ikke genstand for reguleringen i MiFID, vil det være uklart, hvilke krav der præcist stilles til sådanne personer. UCITS og FAIF er er allerede genstand for tilsvarende krav i henhold til lov om investeringsforeninger og lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. 20. BEK-IB 6: Der er tale om en bestemmelse med udspring i art. 29 i MiFIDs niveau 2-direktiv og vedrører et kundeforhold. I forhold til UCITS og FAIF ere vil der være tale om investorer, som bliver beskyttet via andre regler med udspring i UCITS IV og AIFMD, herunder krav om prospekter, hvoraf vilkår fremgår, samt central/væsentlig investorinformation. Foreningen finder derfor, at udvidelsen vil derfor være gold-plating og det bør som minimum begrundes, hvorfor dette er nødvendigt. 21. BEK-IB 7: Præmieringsreglerne kommer fra art. 26 i MiFIDs niveau 2-direktiv og finder anvendelse på værdipapirhandleres kundeforhold. Reglerne er efter ordlyden møntet på værdipapirhandler og ikke på administration/markedsføring af andele i UCITS eller AIF er, se også pkt. 17 ovenfor. Betydningen bliver hermed uklar. En mere præcis formulering af regelgrundlaget kunne passende tage udgangspunkt i art. 29 i direktiv 2010/43/EU (niveau 2-direktiv under UCITS IV). For f.eks.private equity fonde giver 7 yderligere udfordringer. Det er uklart, hvem FAIF en ikke må modtage præmiering fra. FAIF en skal kunne modtage beløb fra både (i) AIF en (f.eks. management fee og carried interest) og (ii) investorerne bag (f.eks. ved claw back, carried interest regulering). Fondsmæglerforeningen foreslår, at ordlyden i 7 tilpasses de konkrete forhold for private equity fonde. 22. BEK-IB kapitel 4: Foreningen finder, at der er tale om en væsentlig udvidelse i forhold til LAIF og i øvrigt gældende krav. Ved implementering i uændret form finder foreningen, at der vil være tale om gold-plating i forhold til UCITS IV. 23. BEK-IB 9, stk. 1 og 2: Fondsmæglerforeningen finder, at disse bestemmelser savner mening for andre end værdipapirhandlere. 24. BEK-IB 11, stk. 1, nr. 1-4 og 6, og 12: Der er tale om forhold, som burde være tilstrækkeligt dækket ind ved anden information, f.eks. central/væsentlig investorinformation. 12 giver efter foreningens opfattelse kun delvist mening for andre end værdipapirhandlere. Foreningen finder også i denne sammenhæng, at der er tale om overimplementering i forhold til UCITS IV. 25. BEK-IB 15: Der henvises til bemærkninger ovenfor under punkt I.4 og I BEK-IB 16 og 18: Disse bestemmelser er et godt eksempel på problemstillingen beskrevet i punkt 17 ovenfor. Foreningen finder det uklart, om en FAIF skal lave egnethedstest på hver investor i AIF en? Foreningen finder, at en egnethedstest i relation til investeringer i UCITS eller AIF er giver mindre mening. 27. BEK-IB 21: Fondsmæglerforeningen finder ikke, at bestemmelserne kan anvendes hverken direkte eller indirekte på AIF er. Der laves ikke afregningsnotaer til de enkelte investorer. I private equity fonde foretager FAIF en på AIF en vegne kapitalkald (Draw Downs), men der er ikke tale om en afregningsnota i forbindelse med den enkelte investering. 5

6 28. BEK-IB 25-29: Foreningen finder, at bestemmelser ikke kan anvendes på FAIF ens forhold, f.eks. fsva. ordreudførelsespolitik, behandling af kundeordreaggregering af handler, allokering af handler og limiterede handler. 29. BEK-IBI 33 overgangsregler: Der henvises til bemærkningerne ovenfor under punkt I.10. Fondsmæglerforeningen foreslår, at bekendtgørelsen sættes i kraft pr. 22. juli 2014 for AIF er ikke mindst af hensyn til investorerne Fondsmæglerforeningen står til rådighed for en uddybning eller en nærmere drøftelse af bemærkningerne i høringssvaret. Med venlig hilsen Den danske Fondsmæglerforening Lene Bech McCormick Sekretariatschef 6

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Nikoline Voetmann København, den 6. maj 2011 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Den 29. april 2009 offentliggjorde EU Kommissionen et direktivforslag vedrørende regulering af Alternative Investment Fund Managers

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update June 2017 Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har fundet særligt aktuelle, såsom

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 235 1 i lov nr. 456 af 18.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde FAIF-NYHEDSBREV MARTS 2018 I DENNE UDGAVE Nye former for alternative investeringsfonde i Danmark Virksomhedstyper for alternativ investering De nye AIF-selskabsformer FAIF-NYHEDSSERVICE Af Patrick Krintel

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MAJ EU-Kommissionens seneste forslag om ændring af FAIF-direktivet

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MAJ EU-Kommissionens seneste forslag om ændring af FAIF-direktivet FAIF-NYHEDSBREV MAJ 2018 I DENNE UDGAVE EU-Kommissionens seneste forslag om ændring af FAIF-direktivet Begrænsninger i mulighederne for at foretage pre-marketing Begrænsninger i mulighederne for at anvende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Marianne Knudsen København, den 26. maj 2011 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v.

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June

Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June Danske Bank A/S Att.: Direktionen Sendt pr. digital post til CVR.nr. 61126228 23. april 2018 Ref. amv J.nr. 6252-0109 Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

INVESTOR OG KUNDEPOLITIK

INVESTOR OG KUNDEPOLITIK Gør mere for din formue INVESTOR OG KUNDEPOLITIK Ved værdipapirhandel for Difko Fondsmæglerselskab A/S Difko Fondsmæglerselskab A/S 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 4 Generel investor- og kundepolitik...

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere