At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger"

Transkript

1 At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger

2 2 At bo i en almen bolig

3 Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orien tering for nye beboere. Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over hver fjerde ledige lejlighed til kommunens boligsociale forpligtelser. Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Lejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen. En særlig forpligtelse Det almene byggeri er for alle men har særlige sociale forpligtelser over for de befolkningsgrupper, der har særlige boligbehov. Det gælder f.eks. unge under uddannelse og andre unge, der har boligproblemer, ældre og handicappede, enlige med børn og flygtninge samt mennesker, der skal genhuses i forbindelse med byfornyelsen. Denne udlejningspolitik tilstræber en forbedring af boligforholdene og en integration af de forskellige befolkningsgrupper. At bo i en almen bolig 3

4 Beboerne bestemmer Det almene byggeri arbejder efter de love, der er vedtaget af Folketinget. Lovgivningen har også fastlagt, hvordan beboerdemokratiet skal virke, og det fastslås, at beboerne har det afgørende ord i den daglige drift. Derfor har beboerne fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, og det er beboerne, som vedtager budgettet. Det vil sige, at de træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer, der skal foretages. Beboerne fastlægger også regler om fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser, de grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet i boligafdelingen. Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelse på et afdelingsmøde. Det er også på afdelingsmødet, at beboerne vedtager en husorden for afdelingen. Der skal holdes mindst ét afdelingsmøde for beboerne om året, hvor der forelægges regn Vibeke på sin balkon i Signalhuset i Ørestaden (Lejerbo). Foto Harry Nielsen. 4 At bo i en almen bolig

5 skab og behandles budget samt fore tages valg til afdelingsbestyrelsen. Du kan også stille op til valg til afdelingsbestyrelsen og dermed være binde leddet mellem beboerne, administrationen og boligorganisationens bestyrelse. Der indkaldes ofte til flere møder, hvis større spørgsmål skal drøftes, og der kan holdes urafstemning om større forbedrings arbejder og lignende udgiftskrævende opgaver. Der arbejdes til stadighed med videreudvikling af beboer demo kratiet, og for at det skal fungere godt, må mange af be boerne i en boligafdeling være aktive. Du op fordres derfor til også at møde frem og deltage i debatten, når der indkaldes til beboermøde. Er der problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelings bestyrelse. Afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i boligforholdet. Fritid og miljø I mange boligområder er der beboerlokaler eller fælleshuse, hvor beboerne kan mødes til sociale og kulturelle aktiviteter. Hvor der er mulighed for det, prioriteres udearealerne højt, så både børn og voksne har gode mødesteder og plads til udendørs aktiviteter. Således gøres der også en indsats for at gavne og skåne miljøet i boligafdelingerne både af hensyn til økonomien og til beboernes trivsel. Det sociale samvær, som gode fritidsmuligheder giver, og boligområder, som beboerne interesserer sig for, er med til at forebygge, at sociale problemer opstår. At bo i en almen bolig 5

6 Huslejens beregning Huslejen i det almene byggeri er som nævnt om kostningsbestemt, og indtægter og udgifter skal balancere. Huslejen består af kapitaludgifter og øvrige driftsudgifter. Kapitaludgifterne er forrentning og afdrag på de lån, der måtte optages, da byggeriet blev opført og eventuelt ved senere ombygninger og forbedringer. I nyere byggeri er der givet særlige tilskud til nedbringelse af kapitaludgifterne. Det er sket gennem en rentesikring eller indekslån med ydelsesstøtte. Disse ordninger indebærer, at kapitaludgifterne stiger langsomt fra år til år i et nøjere fastlagt forhold til pris- og lønudviklingen. I boliger fra før 1970 betaler beboerne et særligt bidrag til Landsbyggefonden, som er en fælles fond for alle almene boligorganisationer. Bidragets størrelse er fastlagt i lovgivningen og varierer fra bebyggelse til bebyggelse. Disse indbetalinger til Landsbygge fonden bruges som tilskud til forbedringsarbejder i boligafdelingerne og som støtte til særligt vanskeligt stillede afdelinger. De øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til vedligeholdelse af bygningerne og de grønne områder, renovation, vand, forsikringer, lønninger til ejendomsfunktionærer, administration, skatter, fælleslokaler og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Disse variable udgifter stiger efterhånden typisk sammen med priser og lønninger. I det ældre byggeri er kapitaludgifterne de samme år for år, hvis der ikke optages nye lån til bestemte formål. 6 At bo i en almen bolig

7 Vedligeholdelse Så længe du bor i din bolig, har du pligt til at vedligeholde den. Afdelingen har et vedligeholdelsesreglement, som indeholder retningslinjerne for, hvordan din bolig skal vedligeholdes. Der kan du læse om udlejers og lejers vedligeholdspligt. Boligorganisationen skal vedligeholde og foretage nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, som er installeret af boligorganisationen eller af en lejer, der har benyttet sig af råderetten. Indflytningssyn I forbindelse med din indflytning i din almene bolig, skal du sammen med boligorganisationen gennemgå din nye lejlighed, og der skal udarbejdes en indflytningsrapport, som begge parter skal underskrive. Rapporten indeholder din og boligorganisationens bemærkninger til lejlighedens standard ved indflytningen. De fejl eller mangler, der noteres i indflytningsrapporten, kommer du ikke til at betale for ved fraflytningen. Forsikring Afdelingen har pligt til at tegne en ejendomsforsikring. Ønsker du at forsikre møbler og andre private ejendele, inklusiv dem du måtte opbevare i kælder- eller loftsrum, rådes du til at tegne en indboforsikring. Fejl- og mangelliste Ud over at der skal udfyldes en indflytningsrapport, kan du også udfylde en fejl- og mangelliste, som du senest 14 dage efter din indflytning skal aflevere til boligorganisationen. At bo i en almen bolig 7

8 Hjælp til indskud og husleje Beboere i almene boliger har mulighed for at få hjælp til indskud og husleje. Hjælpen fås hos kommunen og består af individuel boligstøtte (boligydelse og boligsikring) og indskudslån. BL Danmarks Almene Boliger udgiver en folder om individuel boligstøtte med almindelig information om reglerne og oplysninger om de aktuelle satser. Folderen kan fås i din boligadministration og kan ses på BL s hjemmeside, Læs mere om mulighederne for indskudslån på under Bolig og flytning. Man har kun ret til indskudslån og individuel boligstøtte, hvis huslejen er under halvdelen af indkomsten. Kimie med sin søn Gabriel på Alexandrakollegiet. Foto: Lars Bech. 8 At bo i en almen bolig

9 Indskudslån Indskudslån ydes med særlig lav rente. Kommunen har kun pligt til at yde indskudslån, hvis indkomsten er særligt lav, og boligen er taget i brug efter 1. april Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån, hvis man har en vis formue, hvis den finder ens nuværende bolig god nok, og hvis man ikke har afviklet gæld på et tidligere indskudslån. Kommunen kan i andre tilfælde vælge af yde lån eller stille garanti for lån i et pengeinstitut. Indskudslån skal søges før indflytningen. Der findes særlige ansøgningsblanketter. Individuel boligstøtte Individuel boligstøtte omfatter alle slags lejede lejligheder og fås alt efter husstandsindkomst, hus leje, boligens størrelse og antal beboere i husstanden. Der findes to former for individuel boligstøtte: Boligydelse er for husstande med folke- og førtids pensionister (dog ikke personer, der har søgt om førtidsspension efter 1. januar 2003) Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønnere) Individuel boligstøtte kan først fås, når der er søgt om den. Der findes særlige ansøgningsblanketter. Der kan også søges om individuel boligstøtte på hjemmesiden under Bolig og flytning, hvor man også har mulighed for at beregne den støtte, man i givet fald er berettiget til. At bo i en almen bolig 9

10 Råderet Råderet betyder, at du har ret til at lave en række forbedringer af din bolig, som du ikke skal retablere, når du flytter. Du skal selv betale, men flytter du, inden forbedringerne er nedskrevet, har du normalt ret til at få udbetalt en godtgørelse af boligorganisationen. Forbedringerne nedskrives over mindst 10 år og maksimalt 20 år afhængigt af den forventede holdbarhed. Derudover kan du foretage visse forandringer i din bolig, som du heller ikke skal retablere ved fraflytningen. Boligorganisationen kan vejlede dig yderligere om mulighederne for at forbedre og forandre din bolig. Eksempler på forbedringer, som du har ret til at lave uden godkendelse: Nyt og eventuelt større køkken og bad, energibesparende foranstaltninger (f.eks. forsatsruder), ressourcebesparende arbejder (f.eks. vandbesparende toiletter) og tekniske installationer (f.eks. elinstallationer). Alle forbedringer og forandringer skal anmeldes skriftligt til boligorganisationen, før arbejdet udføres. Det gælder også for de forbedringer, som du har ret til at lave uden godkendelse. Læs også pjecen Råderetten som udgives af BL Danmarks Almene Boliger, og som fås i din boligorganisation. Hvis du vil bytte Hvis du vil bytte lejlighed med en anden familie, kan det ske uden særlige krav til din husstands størrelse eller sammensætning. Det gælder også, hvis du ønsker at bytte med en familie i en privat lejebolig. Bor du som enlig for eksempel i en fireværelsers lejlighed, så kan du bytte med et ægtepar uden børn, der bor i en privat toværelsers lejebolig. I ungdoms- og ældreboliger kan bytte normalt kun ske til andre i den berettigede personkreds. 10 At bo i en almen bolig

11 Læs også pjecen Boligbytte og fremleje som udgives af BL Danmarks Almene Boliger, og som fås i din boligorganisation Du kan også oprette et byttetilbud på hjemmesiden der administreres af BL Danmarks Almene Boliger. Hvis du vil flytte Når du allerede bor i boligorganisationen, så har du en særlig fortrinsret til at komme i betragtning til en anden bolig fremfor andre udefra. Du skal skrives op på boligorganisationens oprykningsventeliste, hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i afdelingen eller inden for boligorganisationen. Hvis du vil flytte, er det selvfølgelig af betydning at få at vide, hvad der sker med det indskud, du har betalt ved indflytningen. Beboerindskuddet er en del af finansieringen af byggeriet, men det er samtidig en sikkerhed for afdelingen i forhold til beboerens udgifter til istandsættelse ved fraflytningen. Ved flytningen skal hele det oprindelige indskud efter loven udbetales til beboeren, men der kan fratrækkes udgifter til den nævnte istandsættelse. Der findes tre forskellige fraflytningsordninger: A-ordningen, A- ordning med NI -beløb og B- ordningen. Ved de to første ordninger skal der istandsættelse ved fraflytning. Udgifterne til istandsættelsen fordeles mellem lejer og boligafdeling i forhold til, hvor længe du har boet i lejligheden. Ved B-ordningen sker der ingen istandsættelse, men lejemålet har en vedligeholdelseskonto, som anvendes til løbende vedligeholdelse. Hvis der er tale om misligholdelse eller direkte hærværk af boligen, skal fraflytter altid betale for skaderne uanset fraflytningsordning. I afdelingens vedligeholdelsesreglement, som du får udleveret ved indflytningen, kan du læse hvilken fraflytningsordning din afdeling har. Læs også pjecen Istandsættelse ved fraflytning som udgives af BL Danmarks Almene Boliger og som du kan få i din boligorganisation. At bo i en almen bolig 11

12 Beboerklagenævn Bliver man uenig med sin boligorganisation, kan man klage til beboerklagenævnet. Det skal ske skriftligt, og det koster 133 kr. (2011). Prisen pristalsreguleres hvert år. Muligheden for at klage til et beboerklagenævn er forholdsvis ny og har bl.a. til formål at få uenigheder afgjort så hurtigt som muligt. De problemer, som beboerklagenævnet kan behandle, er: Varsling af huslejeforhøjelser (det vil sige overholdelser af tidsfrister og ikke huslejens størrelse) Boligens standard ved indflytningen Vedligeholdelse og istandsættelse (f.eks. kan man klage over en flytteopgørelse, hvis man er utilfreds med boligorganisationens opgørelse) Installationer og forbedringer af det lejede (råderet m.m.) Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum Betaling af varme og vand Lejerens betaling til fællesantenner Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet Husordensovertrædelser Lovligheden af de beslutninger, som er truffet af beboerdemokratiet (det vil sige, om de beboerdemokratiske regler er overholdt) Afslag på anvisning af en ledig bolig 12 At bo i en almen bolig

13 Beboerklagenævnet kan træffe følgende afgørelser: Afgøre om en klager har ret Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig Sende en advarsel til en beboer Give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun kan føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse) Når beboerklagenævnet har modtaget en klage, skal modparten senest en uge efter informeres om klagen. Herefter har modparten normalt en frist på to uger til at svare nævnet på klagen. Derefter har beboerklagenævnet fire uger til at afgøre sagen. Det vil sige, at der normalt vil gå syv uger, fra klagen er modtaget af beboerklagenævnet, til nævnet ud taler sig om sagen. Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen At bo i en almen bolig 13

14 BL Danmarks Almene Boliger BL Danmarks Almene Boliger er det almene byggeris interesseorganisation. Næsten alle almene boligorganisationer er medlemmer. BL arbejder for beboernes interesser og en styrkelse af den almene boligsektor. BL tjener også som rådgiver for medlemmerne, forestår kursus- og anden oplysningsvirksomhed og meget andet. Som beboer får du Beboerbladet ind ad døren fire gange om året. Det orienterer om den seneste bolig politiske udvikling af interesse for din boligsituation og en række andre emner. BL s ledelse vælges i 11 kredse og på foreningens repræsentantskabs møde, hvor tillidsfolk fra det almene byggeri samles. Repræsentantskabet vælger i lige år en formand og en næstformand, der også er formand og næstformand for bestyrelsen. Ved at deltage i det beboerdemokratiske arbejde kan du følge og præge landsforeningens arbejde, og hvis du ønsker yderligere oplysninger om det, kan du rette henvendelse til: BL Danmarks Almene Boliger Studiestræde København K. Telefon: Fax: Vil du vide mere, kan du på internettet besøge en af vores hjemmesider: Her kan du finde meget mere information om almene boliger, læse de blade, som BL udgiver, og se alle BL s pjecer. 14 At bo i en almen bolig

15 Nogle af pjecerne nævnes her: Boligydelse og boligsikring Råderet Istandsættelse ved fraflytning Boligbytte og fremleje Mange af dem kan du også få i din bolig organisation. Det almennyttige boligbyggeri skiftede navn til alment boligbyggeri ved en lovændring i Derfor hedder det nu almene boliger og at bo alment. En lovændring gældende fra og med 2010 betyder, at der i dag kun er to forskellige typer af almene boligorganisationer: Almene boligorganisationer med boligafdelinger og almene bolig organisationer uden afdelinger. Sidstnævnte er almene administrationsorganisationer, der adminstrerer andre almene boligorganisationer, f.eks. de tidligere forretningsførerorganisationer. I dag er der cirka 650 almene boligorganisationer. De har bygget godt boliger i omkring boligafdelinger fordelt over hele landet. At bo i en almen bolig 15

16 Forsidefoto. Ulrik Jantzen. Japanske ph.d.-studerende, Mai Baba, på besøg i Ørestaden i en af Lejerbos afdelinger. Tryk: Trykteam Svendborg A/S, august (3. udgave) BL Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax ,

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere