Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11"

Transkript

1 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

3 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nationalt Alkoholbehandlingsregister (NAB) Dette er den første årsopgørelse fra det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB), som Sundhedsstyrelsen oprettede pr. 1. januar Årsopgørelsen omfatter således indberettede indskrivninger i alkoholbehandling i Året 2006 var et opstarts- og indkøringsår for NAB. Derfor er registerårgangen 2006 endnu ikke komplet. Dette skyldes primært igangværende arbejde med at få overført 2006-data fra behandlingsstedernes lokale klientjournalsystemer til Sundhedsstyrelsen database. Derfor er der i denne publikation tale om foreløbige tal fra registeret. Disse kan betragtes som minimumstal for omfanget af alkoholbehandlingen. Tabel 1: Oversigtstabel med nøgletal fra Nationalt Alkoholbehandlingsregister 2006 (foreløbige tal) Alkoholbehandlingens omfang Antal indskrivninger 2 Personer i behandling 3 (pr. region 1 ) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uoplyst Hele landet Klienternes erhvervsuddannelse Antal indskrivninger 2 Procentvis fordeling (%) (højeste og afsluttede) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Ingen Erhvervsfaglig uddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Uoplyst I alt Klienternes drikkemønster Antal indskrivninger 2 Procentvis fordeling (%) (seneste 6 mdr. før indskrivning) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Drukket hver dag Drukket flere dage i ugen Hovedsageligt drukket i weekenden (helligdage/ferier) Haft drukture (længe i sammenhængende perioder) Drukket nogle dage Har lejlighedsvist drukket én dag Har været fuldstændig ædru Uoplyst I alt Anm.: 1 Klientens registrerede bopælskommune ved indskrivning i 2006 er oversat til den tilsvarende geografiske tilknytning på nye regioner efter Kommunalreformens ikrafttræden pr. 1/ Året 2006 var et indkøringsår for NAB. Derfor er registerårgangen 2006 endnu ikke er komplet. Der har således været flere i behandling end det kan læses af tabellen, dvs. tallene kan betragtes som minimumstal. 3 Personer i behandling er summen af unikke CPR-numre + alle klientnumre (anonyme). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

4 Registerets formål Baggrund Før 2006 eksisterede der ikke en central og løbende national monitorering af alkoholbehandlingen i Danmark. Med NAB er der nu skabt et grundlag, som for fremtiden vil kunne forsyne relevante parter med ansvar for alkoholbehandlingen på centralt og regionalt niveau med det nødvendige beslutningsgrundlag. Registret vil desuden kunne bidrage til evaluering og kvalitetsudvikling af behandlingsindsatsen og ikke mindst kunne bidrage til forskningen på området. Målgruppen for det ny register er således både kommuner, ministerier, behandlingscentre, organisationer og forskere foruden borgere og journalister. Registerets dækningsgrad Per 1. januar 2007 i forbindelse med Kommunalreformens ikrafttræden overtog de nye kommuner ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne. Det er derfor de behandlingsinstitutioner, som landets kommuner (tidligere amterne) visiterer klienter til, der som et minimum skal indberette til NAB. Dette gælder offentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Sundhedsstyrelsen modtager dog også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling denne indberetning er dog ikke obligatorisk. Kriminalforsorgen indberetter ikke til Sundhedsstyrelsen, da der her er tale om en helt anden type af alkoholbehandling, ofte som en del af afsoningen. Registerets indkøringsfase Som nævnt er registerårgangen for 2006 endnu ikke er komplet pga. primært igangværende arbejde med at få overført 2006-data fra behandlingsstedernes lokale klientjournalsystemer til Sundhedsstyrelsen database (den elektroniske indberetning foregår via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI). Den foreløbige status for institutionernes indberetning af indskrivninger i 2006 kan ses af tabel 12. De data, der endnu ikke er blevet overført fra de tidligere amtslige institutioner, er i samtlige tilfælde blevet ført videre til de kommunale (og regionale) institutioner. Sundhedsstyrelsen har ydet fleksibilitet overfor behandlingsinstitutioner med en vis forsinkelse, hvis det over for Sundhedsstyrelsen har kunnet godtgøres at initiativer til opfyldelse af indberetningsforpligtigelse er iværksat. Som nævnt omfatter dette særligt igangværende tilpasninger af de eksisterende lokale klientjournalsystemer til Sundhedsstyrelsens databases snitflade. Et arbejde der er blevet yderligere forsinket af Strukturreformen - med de organisationsændringer og ændringer i lokale ITstrukturer, som dette har medført. Registerets indhold Indholdet af det ny register samt hvilke instanser, der skal indberette til registret, er besluttet i en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med interne såvel som eksterne faglige eksperter. Alle beslutninger i forbindelse med udvikling og implementering af det nye alkoholbehandlingsregister er desuden løbende blevet fulgt af en ekspertfølgegruppe med interne medlemmer fra Sundhedsstyrelsen samt eksterne medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Center for Alko- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

5 holforskning (Statens Institut for Folkesundhed), Center for Rusmiddelforskning, KFUM s Sociale Arbejde, Lænken, Blå Kors, Centerlederforeningen, H:S (Region Hovedstaden), Alkoholfagligt Forum, Minnesotabehandlingen. Udgangspunktet for fastlæggelse af registerets indhold har været de oplysninger, der registreres i den europæiske version af den internationale fastlagte spørgeskemastandard ASI (Addiction Severity Index). Registeret indeholder således oplysninger om klienten (stam- og socioøkonomiske oplysninger) og oplysninger om karakter og omfang af vedkommendes misbrug. Det fulde fællesindhold for registrering i NAB ( Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling ) kan findes på hjemmesiden: Registeret udvides i 2007 desuden med en række behandlingsoplysninger. Alle tidsperioder i spørgeskemaet refererer til den seneste periode forud for indskrivningsdatoen heraf er det de fleste af spørgsmålene, som refererer til klientens situation de sidste 30 dage op til indskrivningen. Dataafgrænsning Regions-, kommune- og institutionsfordelte tabeller Metode Denne publikation indeholder tal for indskrivninger i alkoholbehandling i Data er således afgrænset på indskrivningsdato. De fleste tabeller viser landstal, med undtagelse af enkelte tabeller som er grupperet på regions- eller institutionsniveau. Kommunefordelte tabeller er ikke medtaget i denne publikation, men vil i løbet af 2007 kunne findes i Sundhedsstyrelsens databank Tallene vil her være fordelt efter de nye kommuner pr. 1. januar Da regionerne ikke eksisterede i 2006, men først blev oprettet pr. 1. januar 2007 i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden, så er grupperingen sket ved at oversætte klienternes bopælskommune ved indskrivningen i 2006 til de nye regioner/kommuner pr. 1. januar Hvis en gammel kommune er blevet opdelt mellem 2 nye kommuner, så er den gamle kommune oversat til den af de 2 kommuner med størst indbyggertal. Institutionsnavne i tabel 12 og 13 beskriver organisationen af alkoholbehandlingen i 2006, før Strukturreformens ikrafttræden. Er en tidligere amtslig institution i dag overgået til kommunal regi, optræder denne altså under institutionens navn i Metode for personopgørelser Det er i overensstemmelse med Sundhedsloven ikke obligatorisk at indberette CPR-nummer til registeret. Klienter, der ikke ønsker at opgive CPR-nummer, er derfor registreret på et anonymt klientnummer. I NAB er pt. 10 pct. af indskrivningsoplysningerne ikke registreret med et CPR-nummer, men kun registeret med et klientnummer (644 af 6317 indskrivninger i 2006). I forhold til personopgørelser giver dette en udfordring, da klientnummeret ikke er unikt, så den enkelte person kan identificeres i registeret - ligesom det er muligt på CPR-nummeret. Personopgørelser i publikationen er derfor tilnærmede, og opgjort således, at tallene dækker antallet af unikke CPR-numre + antal klientnumre. Personopgørelserne indeholder derfor tal, som formentlig er lidt større Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

6 end de reelle tal, idet man altså ikke kan identificere unikke personer på indskrivninger registeret på klientnummer. Gennemsnit, median og kvartiler Karakteren og omfanget af klienternes alkoholmisbrug forud for indskrivning er beskrevet vha. medianværdier og værdier for nedre og øvre kvartiler - foruden gennemsnitsværdier (tabel 9, 10 og 11). Median og kvartiler beskriver i højere grad fordelingen af værdier i indskrivningsoplysningerne, idet gennemsnittet påvirkes meget af enkelte meget lave eller meget høje talværdier i besvarelserne. Median Midterste værdi i et datasæt sorteret efter værdiernes størrelse Øvre og nedre kvartil Værdi i et datasæt sorteret efter værdiernes størrelse, når hhv. 25 og 75 pct. af værdierne er optalt Gennemsnit Summen af værdier i et datasæt delt med antallet af værdier indskrivninger i alkoholbehandling i personer i alkoholbehandling i 2006 Karakteristik af alkoholbehandlingen De foreløbige tal fra NAB viser, at der har været minimum indskrivninger i alkoholbehandling i 2006 (tabel 1). Tallet svarer ikke til unikke indskrivningsforløb, da registeret ikke er forløbsbaseret. Klienter registreres igen, hvis de skifter fra ambulant behandling til døgnbehandling (og vice versa) eller skifter institution. De indskrivninger svarer således til indskrivninger i ambulant behandling samt indskrivninger i døgnbehandling (hhv. 81 og 19 pct.). De indskrivninger i alkoholbehandling dækker over maximalt personer, heraf unikke CPR-numre og 644 anonyme indskrivninger (se tabel 13). Størsteparten af de indberettede indskrivninger i alkoholbehandling var ikke overraskende finansieret af det offentlige (idet indberetningen kun er obligatorisk for denne del af behandling), i alt 89 pct. Desuden var 6 pct. af indskrivningerne finansieret som egenbetaling og 2 procent som arbejdspladsbetaling. Den reelle størrelse af den privat finansierede behandling kendes ikke. 39 pct. udskrevet som færdigbehandlede I alt 2796 klienter er registreret som udskrevet fra alkoholbehandling i 2006 (tabel 2). Heraf er 39 pct. registreret med udskrivningsårsagen færdigbehandlet, yderligere er 11 pct. udskrevet til videre behandling på anden institution eller hospital. 10 pct. vælger at afslutte behandlingen på eget initiativ og mod institutionens givne råd. Det er desuden registeret for 31 procent af udskrivningerne, at klienten udskrives pga. udeblivelse fra den aftalte behandling. Tallene i tabel 2 tyder desuden på, at klienterne gennemførsel af behandlingen hænger sammen med henvisningstypen. Udskrivningsårsagen færdigbehandlet er registeret hyppigst, såfremt alkoholbehandlingen er sket på opfordring fra arbejdsgiver (78 pct.), familie (64 pct.), venner (43 pct.) eller påbegyndt på eget initiativ (37 pct.). Lavest er gennemførelsen af behandlingen, såfremt henvendelsen til alkoholbehandlingen er sket på opfordring af hospital (psykiatrisk hospital 15 pct. og skadestue/hospital 17 pct.) eller socialforvaltning (25 pct.). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

7 Tabel 2: Udskrivninger fra alkoholbehandling 2006 fordelt på henvisningstype og udskrivningsårsag Henvisning på opfordring af Færdigbehandlet Afsluttet efter eget ønske Udskr. til egen læge eller hospital Andet I alt Udskrivningsårsag (andel af henvisningstype, %) Udskr. Død til anden eller Udeblevetet fraflyt- institution Udskrivninger i alt Selvhenvender Socialforvaltningen Skadestue/hospital Psykiatrisk hospital Alkoholambulatorium Alkoholbehandlingshjem Praktiserende læge Kriminalforsorgen Politi Krisecenter Boform Stofmisbrugsinstitution Familie Venner Arbejdsgiver Daginstitution Skole Andet Uoplyst Udskrivninger i alt - % Udskrivninger i alt - antal pct. går i behandling på eget initiativ Stor del af klienter har tidligere været indskrevet i alkoholbehandling Størstedelen af alle indskrevne klienter, dvs. 45 pct. af de 6317 indskrivninger, henvender sig i alkoholbehandling på eget initiativ. Henvisningen sker også i høj grad på opfordring af alkoholambulatorier (8 pct.), familie (7 pct.), socialforvaltning (6 pct.) og praktiserende læge (6 pct.). Tabel 3 viser klienternes selvrapporterede oplysning om, hvorvidt han/hun har været indskrevet i alkoholbehandling tidligere. I alt svarer klienterne ved 55 pct. af indskrivningerne, at de tidligere har været i behandling. Det svares i 33 pct. af tilfældene, at klienterne ikke tidligere har været i behandling og 12 pct. ønsker ikke at give oplysning herom. Når klienterne svarer, at de tidligere har været i behandling, kan der dog være tale om, at det drejer sig om en behandling i samme behandlingsforløb som det igangværende. Eksempelvis kan klienten være indskrevet i et ambulant forløb og derfra udskrives til ex. et døgnforløb på en anden institution. På sidstnævnte vil klienten således blive indskrevet som tidligere at have været i behandling. Hvorvidt dette er tilfældet, kan man undersøge ved at se på henvisningstypen her er det 11 pct. af de, der svarer Ja til at de har været i behandling før, der er henvist fra alkoholambulatorium og 1 pct. fra et behandlingshjem. Når registeret med tiden kommer til at indeholde en længere historik med flere behandlingsårgange, vil der være mulighed for at kvalitetssikre de selvrapporterede oplysninger ved at følge CPR-numre i registeret. Således vil man kunne se, hvorvidt den indskrevne klient har været i behandling tidligere. Man vil dog være nødt til at inkludere den usikkerhed, der ligger i, at ikke alle indskrivninger i registeret er knyttet til et unikt CPRnummer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

8 Tabel 3: Oplysning om tidligere indskrivninger i alkoholbehandling, 2006 Hvorvidt klienten oplyser at have været i Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) alkoholbehandling tidligere Ja Nej Uoplyst I alt Mænd står for 2/3 af alle indskrivninger Karakteristik af alkoholmisbrugeren Mænd repræsenterer godt to tredjedele (69 pct.) af alle indskrivninger i alkoholbehandling, og kvinderne altså kun knap en tredjedele (31 pct.) (tabel 1). Fordelingen af klienternes alder ved indskrivning er nogenlunde ens for de to køn. Mændene er dog en smule mere repræsenteret i de yngre aldersgrupper - 26 pct. af mændene er under 40 år på indskrivningstidspunktet, hvilket gælder kun 21 pct. af kvinderne (tabel 4). Midaldrende mest repræsenteret i alkoholbehandlingen Betragter man begge køn samlet, så er det de midaldrende, som er mest repræsenteret i alkoholbehandlingen. Aldersgruppen år dækker 64 pct. af alle indskrivningerne. Kun ganske få af de indskrevne er registreret som værende under 20 år på indskrivningstidspunktet eller 70 år og derover. Tabel 4: Klienternes alder ved indskrivning til alkoholbehandling, 2006 Aldersgruppe Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt > Uoplyst I alt pct. af klienterne har ingen uddannelse Halvdelen af klienterne på overførselsindkomst Af tabel 1 ses det at størstedelen, 58 pct., af klienter indskrevet i behandling har en erhvervsfaglig eller kort/mellemlang videregående uddannelse. Klienter helt uden uddannelse udgør 22 pct. og klienter med lang videregående uddannelse 7 pct. Kun en tredjedel (33 pct.) af klienterne har lønindtægt som hovedindtægtskilde, men over halvdelen af klienter (52 pct.) har en eller anden form for overførselsindkomst som hovedindtægtskilde - primært i form af kontanthjælp, førtidspension/pension eller sygedagpenge (tabel 5). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

9 Tabel 5: Klienternes hovedindtægtskilde seneste måned op til indskrivning, 2006 Hovedindtægtskilde Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Lønindkomst SU 93 2 Arbejdsløshedspenge Aktivering/løn med tilskud 71 1 Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse 67 1 Førtidspension/pension Fra familie, venner og lign Illegale aktiviteter 2 0 Prostitution 3 0 Andet Uoplyst I alt Boligsituation: 84 pct. i selvstændig bolig Størstedelen af klienter bor i selvstændig bolig (84 pct.) eller i eget værelse (4 pct.) (tabel 6). Tre pct. af klienterne bor i støttebolig/bofælleskab /halvvejshus, eller herberg/pensionat. Én pct. af klienterne oplyser at bo på gaden eller ikke at have en bolig. Tabel 6: Klienternes boligsituation seneste måned op til indskrivning, 2006 Boligsituation Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Selvstændig bolig Lejet værelse Hos familie/venner Støttebolig/bofælleskab/halvvejshus 38 1 Familiepleje 6 0 Herberg/pensionat 94 2 Fængsel 14 0 Anden institution 20 0 Gaden/ingen bolig 68 1 Andet 45 1 Uoplyst I alt Kun 1/3 af klienterne er gift eller samlevende Oplysning om børn En stor del af klienterne i alkoholbehandling, i alt 53 pct., lever som enlige - heraf er 37 pct. skilt/separeret, 13 pct. har aldrig været samlevende og 3 pct. lever som enke/enkemand. Kun 36 pct. af klienter opgiver at være gift/samlevende. Civilstatus er uoplyst for 12 pct. af klienterne. Som det ses af tabel 7, oplyser kun 17 pct. af klienterne ved indskrivningen at de har hjemmeboende børn under 18 år. Dette tal er noget lavere, end hvad andre danske undersøgelser har vist. Eksempelvis var det 1/3, der havde hjemmeboende børn i Afrapporteringsnotat vedr. evaluering af det nationale projekt om børne-familiesagkyndige indledende kortlægningsrunde (Rambøll Management). Dette tyder på, at der kan være skjult en del klienter med børn i svarkategorien Uoplyst, som repræsenterer hele 20 pct. af indskrivningerne. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

10 Tabel 7: Antal indskrivninger til alkoholbehandling i 2006, hvor klienten har oplyst at have hjemmeboende børn under 18 år Antal hjemmeboende børn under 18 år - både egne og andre tilknyttet husstanden Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) 0 børn barn børn børn børn børn 1 0 >5 børn 2 0 Uoplyst I alt Ved 5 pct. af indskrivningerne har klienten oplyst, at der er børn som vedkommende ikke har kontakt med. Igen er det en stor procentdel, 21 pct., af indskrivningerne, hvor klienten ikke har ønsket at oplyse, hvorvidt der er børn, som der ikke er kontakt med. Børnenes oplevelse af alkoholmisbruget Når klienten svarer på, i hvor høj grad hans/hendes børn under 18 år oplever at vedkommende bliver påvirket af rusmidler, så svarer samlet 29 pct., at børnene oplever det noget, en del eller meget (tabel 8). 16 pct. svarer, at børnene slet ikke eller kun oplever det lidt. Hele 39 pct. ønsker ikke at svare. For 16 pct. er spørgsmålet ikke relevant. Tabel 8: Hvad klienten mener er børnenes oplevelse af alkoholmisbruget, 2006 Hvis du har børn under 18 år, i hvor høj grad oplever dine barn/børn da, at du bliver påvirket af rusmidler? Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Slet ikke, for jeg indtager ikke rusmidler når mine børn er tilstede eller forud for at de kommer hjem Lidt. Jeg tror de har en fornemmelse af det, og de har en sjælden gang oplevet mig påvirket/beruset Noget. De har indimellem oplevet mig påvirket/beruset En del. De har ofte oplevet mig påvirket/beruset Meget. Jeg er bekymret for, at de så tit har oplevet mig påvirket/beruset Ikke relevant Uoplyst I alt Anm: 1 De klienter, der angiver ikke at have hjemmeboende børn under 18 år (både egne og andre tilknyttet husstanden) er fratrukket de indskrivninger i Karakteristik af alkoholmisbruget 25 pct. modtaget antabus Ved en fjerdedel af indskrivningerne oplyser klienten at have modtaget antabus seneste måned op til indskrivning (tabel 9), dvs. der har været kontakt med anden behandlingsinstitution eller praktiserende læge. For disse personer er medianværdien for antal dage med antabus seneste måned hhv. 14 dage pr. måned for mændene og 15 dage pr. måned for kvinderne. Dvs. 50 pct. af mændene har kun taget antabus 14 dage eller derunder seneste måned, og 50 pct. af kvinderne kun 15 dage eller derunder. Den øvre kvartil er dog for begge køn 30 dage pr. måned, dvs. et dagligt antabusindtag for 25 pct. af både mænd og kvinder. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

11 Tabel 9: Antabus seneste måned op til indskrivning, 2006 Modtagelse af antabus seneste måned op til indskrivning? Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Ja Nej Uoplyst I alt Hvis Ja, da hvor mange dage seneste måned? Gennemsnit 1 (dage) Median 1 (dage) Nedre kvartil 1 (dage) Øvre kvartil 1 (dage) Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 16,4 17,3 14,0 15,0 7,0 7,0 30,0 30,0 Anm.: 1 Uoplyste er ikke medtaget i beregningerne I tabel 10 ses for hhv. alkohol-forbrug og -overforbrug en oversigt over hhv. debutalder, antal år i livet og antal dage med alkoholforbrug/- overforbrug seneste måned. Alkoholforbrug og overforbrug er defineret som: Alkoholforbrug Når der er regelmæssigt alkoholindtag, dvs. ofte flere dage om ugen. Alkoholoverforbrug Når alkoholindtaget overstiger følgende tærskler: 1) 5 eller flere alkoholiske genstande pr. dag i mindst 3 dage om ugen eller 2) der indtages alkohol, så der opnås svær beruselse mindst i 2 dage i træk om ugen (i et omfang, hvor der optræder psykiske eller somatiske symptomer, og/eller der griber ind i almindelige aktiviteter) Mænds debut med alkoholoverforbrug er 5,5 år lavere end kvindernes Debutalderen for både alkoholforbrug og overforbrug er lavere for mænd end for kvinder (tabel 10). Ud fra medianen ses det, at 50 pct. af mændene har haft en alkoholforbrug fra de var 15 år eller derunder og fra 16 år eller derunder for kvinder. Med hensyn til alkoholoverforbruget, så er medianen for debutalder 27 år for mænd og 32,5 for kvinder, dvs. 50 pct. har debuteret med overforbrug i en alder af hhv. 27 og 32,5 år eller derunder. Medianen for antal år i livet med overforbrug er 13 for mænd og kun 10 for kvinder. Generelt ses det, at mændene har haft flere dage med alkoholforbrug samt overforbrug end kvinderne i måneden op til indskrivning - i gennemsnit 6 dage mere end kvinderne i seneste måned med alkoholforbrug og 2 dage mere med alkoholoverforbrug. Drikkemønster Oversigtstabellen forrest i artiklen, tabel 1, viser klienternes oplysning om deres gennemsnitlige drikkemønster igennem de seneste 6 måneder op til indskrivning. Her kan det ses, at det er oplyst ved 38 pct. af indskrivningerne, at der har været et dagligt alkoholforbrug. Desuden oplyser 19 pct. at have drukket flere gange om ugen og 13 pct. at have haft drukture igennem længere sammenhængende perioder det seneste halve år. Samlet dækker disse 3 svarkategorier altså 70 pct. af indskrivningerne. De øvrige angiver at have haft en gennemsnitligt mindre intensiv alkoholforbrug de seneste 6 måneder. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

12 Tabel 10: Kortlægning af alkoholmisbruget varighed - debutalder, år i livet og dage seneste måned op til indskrivning for alkoholforbrug og overforbrug, 2006 Misbruget varighed Gennemsnit 2 Median 2 Nedre kvartil 2 Øvre kvartil 2 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Alkohol-forbrug 1 Debutalder (år) 16,3 17,9 15,0 16,0 14,0 14,0 17,0 19,0 Antal år i livet (år) 23,5 23,2 25,0 24,0 14,0 14,0 33,0 33,0 Antal dage seneste måned (dage) 14,2 12,2 14,0 8,0 0,0 0,0 30,0 27,0 Alkohol-overforbrug 1 Debutalder (år) 29,0 33,0 27,0 32,5 20,0 25,0 35,0 40,0 Antal år i livet (år) 14,5 11,6 13,0 10,0 6,0 4,0 21,0 17,0 Antal dage seneste måned (dage) 16,4 14,3 17,0 13,0 3,0 1,0 30,0 30,0 Anm.: 1 Se definition af alkoholforbrug og alkoholoverforbrug i teksten over tabellen. 2 Indskrivninger med uoplyste er ikke medtaget i beregningerne Alkoholmisbrugets intensitet Gennemsnitligt alkoholindtag måneden op til indskrivning Tabel 11 viser en kortlægning af klienterne alkoholindtag i perioden op til indskrivning i behandling. I måneden op til indskrivning har mændene i gennemsnit drukket 23,5 genstande mere and kvinderne om ugen. Mændene havde drukket 76,7 genstande om ugen og kvinderne 53,2 (svarende til hhv. 11,0 og 7,6 pr. dag). Øl er den mest populære alkoholtype hos mændene og rødvin hos kvinderne. Tabel 11: Kortlægning af alkoholmisbrugets intensitet i perioden op til indskrivning, 2006 Misbrugets intensitet Gennemsnit 1 Median 1 Nedre kvartil 1 Øvre kvartil 1 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Genstande om ugen (gennemsnit seneste måned) 76,7 53,2 56,0 35,0 11,0 4,5 112,0 75,0 Genstande pr. dag i intensive perioder (gennemsnit seneste halve år) 25,2 18,5 20,0 14,0 10,0 8,0 30,0 20,0 Genstande pr. dag i moderate perioder (gennemsnit seneste halve år) 10,8 8,0 6,0 5,0 1,0 0,0 13,0 10,0 Anm: 1 Indskrivninger med uoplyste er ikke medtaget i beregningerne Halvdelen af mændene havde dog i måneden op til indskrivning drukket 56 genstande om ugen eller derunder om ugen og 25 pct. af mændene 11 genstande eller derunder. For kvinderne havde halvdelen drukket 35 genstande om ugen eller derunder og 25 pct. 4,5 genstande eller derunder. Intensive og moderate drikkeperioder Mange alkoholmisbrugere har store udsving i alkoholindtag over tid, derfor skal klienterne også svare på hvad omfanget af deres alkoholindtag har været i hhv. intensive og moderate periode igennem det seneste halve år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

13 I intensive perioder drikker mænd i gennemsnit 25,2 genstande pr. dag og kvinder 18,5. En fjerdedel af mændene drikker dog mindre end 10 genstande pr. dag og en fjerdedel af kvinderne mindre end 8 genstande. I moderate perioder drikker mænd i gennemsnit 10,8 genstande pr. dag og kvinder 8,0. En fjerdel af mændene drikker dog mindre end 1 genstand pr. dag og en fjerdel af kvinderne drikker slet ingenting. Henvendelse: Næste offentliggørelse Mette Thorup Eriksen, tlf , Årsopgørelsen Alkoholbehandlingen i Danmark 2007 forventes offentliggjort juni Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

14 Tabel 12: Indskrivninger i alkoholbehandling 2006, fordelt på institutioner Kode Institution Antal indskrivninger 1001 Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Frederiksborg Amts Misbrugscenter 2002 Det Ambulante Team Vestsjællands Amts Misbrugscenter Alkohol Rådgivningens afdeling i Næstved 3502 Alkohol Rådgivningens afdeling i Fakse 3503 Alkohol Rådgivningens afdeling i Vordingborg 3504 Alkohol Rådgivningens afdeling i Nykøbing 3505 Alkohol Rådgivningens afdeling i Nakskov 4001 Forebyggelsesvirksomheden Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Odense Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Nyborg Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Svendborg Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Middelfart Rådgivningscenter Aabenraa 5002 Rådgivningscenter Haderslev 5003 Rådgivningscenter Sønderborg 5004 Rådgivningscenter Tønder 5501 Ribe Amts Alkoholambulatorium Vejle Dagbehandling (VASU) 6002 Vejle Alkoholambulatorium (VASU) Alkoholambulatoriet i Horsens (VASU) Alkoholambulatoriet i Fredericia (VASU) Alkoholambulatoriet i Kolding (VASU) Alkoholbehandlingen i Ringkøbing Amt Alkoholådgivningen Stenkildevej 7003 Alkoholrådgivningen i Skanderborg Alkoholrådgivningen i Randers Alkoholrådgivningen i Grenå Alkoholrådgivningen i Silkeborg 7007 Døgnbehandlingen for alkoholmisbrugere Foldbjergcentret Amager Lænke-ambulatorium Brøndby Lænke-ambulatorium Gladsaxe Lænke-ambulatorium Glostrup Lænke-ambulatorium Hvidovre Lænke-ambulatorium Ishøj Lænke-ambulatorium Lyngby Lænke-ambulatorium Rødovre Lænke-ambulatorium Herlev Lænke-ambulatorium Roskilde Lænke-ambulatorium Greve Lænke-ambulatorium Køge Lænke-ambulatorium Bornholm-Lænken Majorgården A/S, Minnesota Centrene Danmark A/S Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Tåstrup 9916 Blå Kors Behandlingshjem Bjæverskov Behandlingshjemmet Ringgården Frederiksberg Centret Taarup Behandlingscenter Fontana Bornholms Behandlingscenter Fontana Sydgården Behandlingscenter Bakkedalgaard 9926 Vendepunktet - Minnesota Consult 9927 Ambulant Minnesota, Esbjerg Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

15 Kode Institution Antal indskrivninger 9928 Behandlingscenter Tjele Minnesota Center Damgaard Hillerød Lænke-ambulatorium Københavns Lænke-ambulatorium Minnesotacenter Orelund Minnesotacenter Søgaarden Minnesotacenter Solgården Behandlings Center STIEN Helios Centret ApS 88 Hele landet - indskrivninger i alt Anm: 1 Institutionen har oplyst ikke at have indberettet alle indskrivninger fra Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

16 Tabel 13: Personer i alkoholbehandling 2006, fordelt på institution Kode Institution Personer i behandling i 2006 Unikke CPR-numre Klientnumre Personer i alt 1001 Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Frederiksborg Amts Misbrugscenter 2002 Det Ambulante Team Vestsjællands Amts Misbrugscenter Alkohol Rådgivningens afdeling i Næstved 3502 Alkohol Rådgivningens afdeling i Fakse 3503 Alkohol Rådgivningens afdeling i Vordingborg 3504 Alkohol Rådgivningens afdeling i Nykøbing 3505 Alkohol Rådgivningens afdeling i Nakskov 4001 Forebyggelsesvirksomheden Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Odense Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Nyborg 47 2 Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Svendborg Fyns Amts Behandlingscenter (ambulatorium), Middelfart Rådgivningscenter Aabenraa 5002 Rådgivningscenter Haderslev 5003 Rådgivningscenter Sønderborg 5004 Rådgivningscenter Tønder 5501 Ribe Amts Alkoholambulatorium Vejle Dagbehandling (VASU) 6002 Vejle Alkoholambulatorium (VASU) Alkoholambulatoriet i Horsens (VASU) Alkoholambulatoriet i Fredericia (VASU) Alkoholambulatoriet i Kolding (VASU) Alkoholbehandlingen i Ringkøbing Amt Alkoholådgivningen Stenkildevej 7003 Alkoholrådgivningen i Skanderborg Alkoholrådgivningen i Randers Alkoholrådgivningen i Grenå Alkoholrådgivningen i Silkeborg 7007 Døgnbehandlingen for alkoholmisbrugere Foldbjergcentret Amager Lænke-ambulatorium Brøndby Lænke-ambulatorium Gladsaxe Lænke-ambulatorium Glostrup Lænke-ambulatorium Hvidovre Lænke-ambulatorium Ishøj Lænke-ambulatorium Lyngby Lænke-ambulatorium Rødovre Lænke-ambulatorium Herlev Lænke-ambulatorium Roskilde Lænke-ambulatorium Greve Lænke-ambulatorium Køge Lænke-ambulatorium Bornholm-Lænken Majorgården A/S, Minnesota Centrene Danmark A/S Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i 9915 Tåstrup 9916 Blå Kors Behandlingshjem Bjæverskov Behandlingshjemmet Ringgården Frederiksberg Centret Taarup Behandlingscenter Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

17 Kode Institution Personer i behandling i 2006 Unikke CPR-numre Klientnumre Personer i alt 9922 Fontana Bornholms Behandlingscenter Fontana Sydgården Behandlingscenter Bakkedalgaard 9926 Vendepunktet - Minnesota Consult 9927 Ambulant Minnesota, Esbjerg 9928 Behandlingscenter Tjele Minnesota Center Damgaard Hillerød Lænke-ambulatorium Københavns Lænke-ambulatorium Minnesotacenter Orelund Minnesotacenter Søgaarden Minnesotacenter Solgården Behandlings Center STIEN Helios Centret ApS Anm.: Hele landet personer i alt Institutionen har ikke indberettet alle indskrivninger fra Antal personer angivet i landstotalen er ikke en sum af tallene ovenfor for de enkelte institutioner. Dette, idet ét CPR-nummer kan have været i behandling på flere institutioner i løbet af 2006, men kun tæller med én gang i landstotalen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 11, august

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed Sundhedsdokumentation Indikatorer om kommunal sundhed Kamilla Heurlén Brugerudvalg for Velfærdsstatistik 1. december 2011 Sundhedsdokumentation - Punkter Baggrund Indhold Indikatorer om kommunal sundhed

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere