FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING"

Transkript

1 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

2 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum Institut Artillerivej København S URL: Emneord: Alkohol; Alkoholmisbrug; Alkoholikere; Registrering; Behandling Sprog: Dansk Version: 8.0 Versionsdato: Statens Serum Institut, januar 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 2

3 Indhold Indhold 3 Baggrund 4 Formål med indberetningen 6 Vejledning til registrering af data for personer i alkoholbehandling 7 Status ved indskrivning 7 Stamoplysninger 7 Behandlingsoplysninger 10 Socialoplysninger 14 Modul 2 24 Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) 29 Valideringsspecifikationer 30 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 3

4 Baggrund Dette er 8. version af fællesindholdet for indberetning af personer, der modtager alkoholbehandling. Første version blev udgivet ved registerets opstart i januar Fællesindholdet indeholder en feltbeskrivelse og en vejledning for de data, der indberettes til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. Denne version er udelukkende opdateret i forhold til at Det Nationale Alkoholbehandlingsregisteret er overgået til Statens Serum Institut i Lovgrundlaget for indsamling af oplysninger til registeret er forankret i Sundhedsloven, (LBK nr. 95 af 7. februar 2008) Bekendtgørelse nr. 257 af 15/4/2008 om alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling Indberetning til det Nationale Alkoholbehandlingsregister har været i gang siden 1. januar Indberetningen foretages af offentlige alkoholbehandlingsinstitutioner, samt private, selvejende og foreningsejede institutioner, som det offentlige visiterer klienter til. Private, selvejende og foreningsejede institutioner kan også indberette klienter med privat finansiering. Indberetningen dækker personer, der kommer i akut og/eller i planlagt behandling. Det vil sige, at den akutte behandling som afrusning og abstinensbehandling, der kan finde sted på behandlingsinstitutioner, skal indberettes. Alkoholbehandlingen udbydes af både offentlige og private institutioner. Kommunerne har det økonomiske ansvar for behandlingen, men et antal personer vælger hvert år selv at finansiere deres behandling. Data skal sendes til Statens Serum Institut direkte fra de behandlende institutioner, minimum én gang månedligt. Hver institution tildeles efter kontakt til Statens Serum Institut en institutionskode, som knyttes til indberetningen. De indberettede data samles hos Statens Serum Institut i én central database. Ifølge registerets anmeldelse til Datatilsynet, må data opbevares på personer i 20 år efter pågældende person er udskrevet fra behandling. Alkoholbehandling kan modtages anonymt, hvorved personens CPR-nummer ikke registreres. I de tilfælde, hvor registrering på CPR-nummer er mulig vil dette blive foretrukket. Registeret er oprettet i samarbejde med behandlingsstederne, det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 4

5 Amtsrådsforeningen/ Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed og Center for Rusmiddelforskning. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 5

6 Formål med indberetningen Data indsamles for at monitorere udviklingen i gruppen af alkoholikere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstret og behandlingstiltag. Ud fra registeret er det muligt at få et overblik over antallet af personer, der modtager behandling, deres drikkevaner, geografisk herkomst, deres socioøkonomiske karakteristika samt årsagen til, at behandlingsforløbet afsluttes. Registerets oplysninger vil bl.a. kunne bruges ved planlægningen af den nationale behandlingsindsats. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 6

7 Vejledning til registrering af data for personer i alkoholbehandling Status ved indskrivning Indberetningsskemaet benyttes ved indskrivning af klienter og deres status ved indskrivning. Indberetningsskemaet skal udfyldes og indberettes til Statens Serum Institut for de klienter, som den registrerende institution har behandlingsansvaret for og som modtager enten akut og/eller planlagt behandling. Nedenfor følger en beskrivelse af de oplysninger, der skal indberettes til det Nationale Alkoholbehandlingsregister. Stamoplysninger CPR-nummer Her angives personens CPR-nummer. CPR-nummeret bruges som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i alkoholmisbruget. Ønskes klienten at være anonym, udfyldes i stedet feltet nedenfor Klientnummer, hvis anonym. Klientnummer, hvis anonym Består af institutionens officielle 4-cifrede kode (tildeles af Statens Serum Institut) samt et 6-cifret fortløbende nummer (startende ved ), som institutionen selv tildeler. Hvis den samme person starter et nyt behandlingsforløb anvendes så vidt muligt samme anonyme klientnummer. Fødselsår Her angives personens fødselsår. Der anvendes fire cifre. Idet der er mulighed for, at klienten indskrives anonymt, kan denne oplysning ikke altid udledes fra CPR-nummeret. Køn 01 Mand 02 Kvinde Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 7

8 Idet der er mulighed for, at klienten indskrives anonymt, vil det ikke altid være muligt at udlede denne oplysning fra CPR-nummeret. Indskrivningsdato Med indskrivningsdato menes den dato, hvor klienten påbegynder et akut eller et planlagt behandlingsforløb. Med påbegynder menes et egentligt møde med behandler i forbindelse med konkret behandling. Af nedenstående fremgår eksempler på hvornår der ikke skal indberettes og hvornår der skal indberettes: Eksempel 1: En borger ringer for at høre, hvordan han kan komme i behandling. Han oplyser navn og cpr-nummer i telefonen og det aftales, at han møder op næste dag. Han møder imidlertid aldrig frem. I dette tilfælde skal der ikke indberettes, for kontakten har kun været telefonisk. Eksempel 2: En borger henvender sig og taler med en behandler om sine overvejelser om at starte behandling. Han er usikker på dels om han har behov for det, dels om det i givet fald skal være i denne institution. Behandleren orienterer om mulighederne, og borgeren går derefter hjem for at overveje, hvad han vil gøre. Borgeren henvender sig aldrig igen. I dette tilfælde skal ikke indberettes, for der har alene været tale om at informere om institutionens tilbud. Eksempel 3: En borger henvender sig i institutionen med ønske om at påbegynde behandling. Der optages stamoplysninger og behandling for abstinenser påbegyndes. Det aftales, at borgeren kommer igen to dage senere, men han møder imidlertid aldrig op. I dette tilfælde skal der indberettes, for borgeren påbegyndte behandling. Eksempel 4: En borger henvender sig i institutionen med ønske om at påbegynde behandling. Han har ikke behov for behandling for abstinenser, og taler derfor med en behandler om sine forventninger til behandlingsforløbet. Der optages stamoplysninger og aftales ny tid. Borgeren møder imidlertid ikke op til næste samtale. I dette tilfælde skal indberettes, for behandlingsforløbet blev påbegyndt. Afslutningsdato Her angives den dato, hvor klienten afslutter sin behandling på den pågældende institution. Dvs. afslutningsdatoen udfyldes selv om klienten fortsætter behandling for alkoholbehandling et andet sted. Eksempel: Klienten går i ambulant behandling, men visiteres efter nogen tid til døgnbehandling. Når klienten påbegynder døgnforløbet, indberetter døgninstitutionen dette til NAB, og samtidig skal klienten afsluttes i relation til NAB i det ambulante regi, også selv den ambulante institution har tilsyn med opholdet og/eller mødes med døgninstitutionen for at afholde koordineringsmøder. Når døgnforløbet afsluttes, skal døgninstitutionen tilsvarende afslutte klienten i NAB og den ambulante institution indskrive ham, Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 8

9 hvis han fortsætter behandlingsforløbet her. En klient kan med andre ord kun være registreret i NAB som værende indskrevet i én institution af gangen. Afslutningsårsag Der skal angives, hvorfor forløbet afsluttes og ikke hvad klienten udskrives til. Udskrivningsårsagen vurderes af behandleren på baggrund af den planlagte behandling. 01 Færdigbehandlet Det vurderes, at der ikke længere er behov for behandling i forhold til klientens alkoholmisbrug. Der kan dog stadig være behov for anden social støtte. 02 Afsluttet efter eget ønske Afslutningen sker på klientens initiativ, og institutionen har aktivt frarådet klienten at lade sig udskrive. 03 Udeblevet Klienten er udeblevet fra aftalt behandling 04 Død Klienten er afgået ved døden 05 Fraflyttet Flytter klienten, hvorved kontakt til personen mistes, uden at det er klart, om alkoholbehandlingen fortsætter, bruges denne svarmulighed. Vides det positivt, at klienten fortsætter behandling et andet sted, krydses der af i udskrevet til anden institution, egen læge, eller hvor behandlingen nu fortsættes. 06 Udskrevet til anden institution Kunne f.eks. være, at klienten flytter, og behandlingen videreføres på en anden institution nærmere den nye adresse eller udskrives fra døgninstitution til ambulant/dag behandling. 07 Udskrevet til egen læge Alkoholbehandlingen fortsættes hos egen læge 08 Udskrevet til hospital Klienten udskrives til behandling på enten psykiatrisk eller somatisk hospital 09 Andet Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 9

10 Bopælskommune Her angives kommunekode og -navn efter CPR-kontorets officielle lister. Postnummer Postnummeret vælges fra den officielle liste af postdistrikter. Det postnummer, der registreres er det, der er tilknyttet klientens bopæl. Nationalitet Angiv klientens nationalitet/statsborgerskab. Der anvendes nationalitetskoder efter CPR-kontorets officielle lister. Institutionskode Statens Serum Institut udarbejder en officiel liste, hvor hver behandlingsinstitution tildeles en 4-cifret kode, der indtastes her. Behandlingsoplysninger Akut afrusning i forbindelse med indskrivningen. Her angives om der har fundet en akut afrusning sted i forbindelse med indskrivningen. 01 Ja Der har fundet en akut afrusning sted i forbindelse med indskrivningen. 02 Nej Der har ikke fundet en akut afrusning sted i forbindelse med indskrivningen. 99 Uoplyst Udredende samtaler Misbrugsdiagnostiske/udredende samtaler Standardiserede samtaler, hvor hensigten er at kortlægge misbrugets omfang og sammensætning samt de sociale konsekvenser misbruget har/har haft for klienten. Helbredsmæssige konsekvenser kan inddrages, men egentlige psykiatriske vurderinger registreres under psykiatrisk udredning/screening for psykiatrisk lidelse. Diagnostiske/udredende samtaler kan foretages over flere datoer eller flere gange i forløbet. Samtlige datoer registreres. Psykiatrisk udredning/screening for psykiatrisk lidelse (ikke misbrug) frivillig indberetning Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 10

11 Standardiserede samtaler og/eller tests af klienten, hvor hensigten er at udrede eller screene klienten for psykiatrisk lidelse. Psykiatrisk udredning eller screening kan foretages flere gange i forløbet. Samtlige datoer registreres. Hvis der ikke findes nogen psykiatrisk lidelse udfyldes med dato og Intet fund. Hvis der stilles en psykiatrisk diagnose skal den opfylde kriterierne i ICD-10 klassifikationen, det vil sige bekræftes af psykiatrisk speciallæge og der udfyldes oplysninger om hvem der varetager behandlingen. 01 Intet fund 02 Behandlingen varetages af institutionen Når fastansat personale eller tilknyttede konsulenter behandler klienten for psykiatrisk lidelse, markeres påbegyndt behandling i feltet: Behandlingen varetages af institutionen. Behandlingen kan være medicinsk og/eller terapeutisk samt foregå i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere. 03 Behandlingen varetages af samarbejdspartner Når klienten henvises til behandling og/eller videre udredning hos en samarbejdspartner medfølgende overdragelse af behandlingsansvaret, markeres i feltet: Behandlingen varetages af samarbejdspartner. 04 Der behandles ikke Når behandling ikke er en mulighed, eller klienten ikke ønsker behandling, markeres i feltet: Der behandles ikke. Ambulant behandling Et ambulant behandlingsforløb defineres som et forløb, hvor klienten ikke overnatter på institutionen. Planlægges en behandling, hvor klienten møder 3 gange om ugen i 3 timer/sessioner ad gangen, defineres dette som dagbehandling. Der registreres indenfor følgende inddeling af behandlingen: Behandlingssamtaler og medicinsk behandling. Behandlingssamtaler Behandlingssamtaler er samtaler mellem klient og behandler (individuelt eller i gruppe) inklusiv lægesamtaler, som finder sted i et planlagt behandlingsforløb. Samtalen kan være akut, men skal foregå under ordinære behandlingsrammer og være af en varighed af minimum 15 minutter. Behandlingssamtalerne kategoriseres efter, i hvilket forum behandlingen foregår, og registreres med datoangivelse. Individuel behandling Når samtalerne foregår ved personlige og faglige kontakter mellem klient og det behandlende personale, registreres behandlingssamtalerne som individuel behandling. Deltager pårørende i disse kontakter, som en støtte Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 11

12 for klienten, eller for at blive informeret om misbrug, registreres kontakten stadig som individuel. Deltager pårørende som led i en familiebehandling registreres det under familie-/netværksbehandling. Deltager andre klienter i kontakten registreres dette som gruppebehandling. Gruppebehandling Når behandlingssamtalerne foregår i fora med andre klienter, registreres samtalerne som gruppebehandling. Behandling, der inddrager pårørende, registreres kun som gruppebehandling, når andre klienter også deltager i kontakten. Familie-/netværksbehandling Når familien, pårørende eller det nærmeste netværk deltager i behandlingen sammen med klienten med det formål at behandle hele familien/netværket registreres dette som familie-/netværksbehandling. Medicinsk behandling Ved medicinsk behandling af misbruget markeres for anvendelse af en eller flere af følgende midler: Antabus (overvåget indtagelse), Campral, Naltrexon, og Benzodiazepiner. For antabus gælder, at kun overvåget indtagelse registreres. Anvendelse af benzodiazepiner i forbindelse med abstinensbehandling registreres ikke. Der skal kun registreres én gang for hvert middel per behandlingsforløb. Dagbehandling Dagbehandling defineres som et intensivt ambulant forløb, hvor klienten ikke overnatter på institutionen, men møder 3 gange om ugen i 3 timer/session. Bemærk, at klienten kun kan være indskrevet i én institution og i et behandlingsformat (dvs døgn-, dag- eller ambulant behandling) af gangen. Klienten kan med andre ord ikke både være registreret som modtagende fx dagbehandling og døgnbehandling. Varighed Start- og slutdato for klientens deltagelse i dagbehandling registreres. Medicinsk behandling Ved medicinsk behandling af misbruget markeres for anvendelse af en eller flere af følgende midler: Antabus (overvåget indtagelse), Campral, Naltrexon og Benzodiazepiner. For antabus gælder at kun overvåget indtagelse registreres. Anvendelse af benzodiazepiner i forbindelse med abstinensbehandling registreres ikke. Der skal kun registreres én gang for hvert middel per behandlingsforløb. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 12

13 Døgnbehandling Døgnbehandling defineres som et intensivt behandlingsforløb, hvor klienten optager en normeret sengeplads. Varighed Start- og slutdato for klientens deltagelse i døgnbehandling registreres. Bemærk, at klienten kun kan være indskrevet i én institution og i et behandlingsformat (dvs. døgn-, dag- eller ambulant behandling) af gangen. Klienten kan med andre ord ikke både være registreret som modtagende fx dagbehandling og døgnbehandling. Medicinsk behandling Ved medicinsk behandling af misbruget markeres for anvendelse af en eller flere af følgende midler: Antabus (overvåget indtagelse), Campral, Naltrexon og Benzodiazepiner. For antabus gælder at kun overvåget indtagelse registreres. Anvendelse af benzodiazepiner i forbindelse med abstinensbehandling registreres ikke. Der skal kun registreres én gang for hvert middel per behandlingsforløb. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 13

14 Socialoplysninger Tidligere behandlet for alkoholmisbrug Hensigten med at registrere, om klienten nogensinde tidligere har været i behandling for sit alkoholmisbrug, er at få et tal for nyrekrutteringen til behandling. Spørgsmålet besvares på basis af de oplysninger, som klienten angiver. 01 Ja Med tidligere behandling menes, at klienten tidligere har været indskrevet i behandling for alkoholmisbrug. Dette omfatter foruden behandling på kommunale institutioner også behandling hos praktiserende læge, hospital, private institutioner, fængsel, udlandet etc. 02 Nej Hvis klienten oplyser ikke tidligere at have modtaget behandling for alkoholmisbrug. 99 Klienten ønsker enten ikke at oplyse om tidligere behandling eller svaret er ikke muligt at opdrive. Henvisning på opfordring af Hensigten er at få klarlagt, hvem der har ment, at personen har et behandlingskrævende alkoholproblem. 01 Selvhenvender Klienten har på eget initiativ valgt at gå i behandling 02 Socialforvaltning 03 Skadestue/hospital 04 Psykiatrisk hospital 05 Alkoholambulatorium 06 Alkoholbehandlingshjem 07 Praktiserende læge 08 Kriminalforsorgen 09 Politi 10 Krisecenter Boform Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 14

15 12 Stofmisbrugsinstitution 13 Familie 14 Venner 15 Arbejdsgiver 16 Daginstitution 17 Skole 18 Andet 99 Vil/kan ikke oplyse Udgift til behandling dækkes af Dette spørgsmål besvares særligt for at danne et overblik over betalingen af behandlingsudgifter i de private organisationer. Er der flere, der betaler for behandlingsforløbet, er det den part, som betaler størsteparten, der registreres. 01 Offentlig Det offentlige betaler for behandlingen 02 Selvbetaler Klienten betaler selv for behandlingen 03 Arbejdsplads Arbejdspladsen betaler for behandlingen 04 Andet Angiv tydeligt den finansierende enhed i det blanke felt. Der kan indtastes 20 karakterer i feltet. Aktuel boligsituation Med seneste bolig menes der, hvor klienten har sit ophold ved indskrivning i behandling. Der kan kun vælges én svarmulighed. Det, der søges klarlagt, er stabiliteten i boligforholdet. 01 Selvstændig bolig Ejerbolig, lejet lejlighed, andelslejlighed 02 Lejet værelse Klubværelse, kollegium, værelse i villa, kollektiv, efterskole, højskole Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 15

16 03 Hos familie/venner Dækker hjemmeboende hos forældre og anden familie samt personer med c/o-adresser 04 Støttebolig/bofællesskab/halvvejshus Boligtilbud efter SEL 91, 92 samt halvvejshuse efter SEL Familiepleje 06 Herberg/pensionat Boligtilbud efter SEL 94 samt asylcentre, krisecentre og Reden 07 Fængsel 08 Anden institution Herunder både psykiatriske og somatiske hospitaler 09 Gaden/ingen bolig Dette inkluderer også campingvogn, sommerhus, telt, vandrerhjem, kolonihavehus, motel, hotel osv. 10 Andet 99 Vil/kan ikke oplyse Skoleuddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte skoleuddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Der kan kun vælges én svarmulighed. 01 Går i skole 02 7 eller færre års skolegang års skolegang års skolegang 05 Studenter-, Hf-eksamen (inkl. HHX, HTX) 06 Andet 99 Vil/kan ikke oplyse skoleuddannelse Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 16

17 Erhvervsuddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte erhvervsuddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Der kan kun vælges én svarmulighed. 01 Ingen uddannelse 02 Specialarbejderuddannelse 03 Handelsskolernes grunduddannelse (HG), basisår EFG 04 Lærlinge-, EFG- eller HG-uddannelse 05 Anden faglig uddannelse 06 Kort videregående uddannelse (under 3 år) 07 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 08 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 99 Vil/kan ikke oplyse erhvervsuddannelse Hovedindtægtskilde Her registreres den indtægtskilde, som klienten angiver som den vigtigste indenfor den sidste måned. Der kan kun vælges én svarmulighed. 01 Lønindkomst 02 SU 03 Arbejdsløshedsdagpenge 04 Aktivering/løn med tilskud 05 Sygedagpenge 06 Kontanthjælp 07 Revalideringsydelse 08 Førtidspension/pension 09 Fra familie, venner og lign. Her noteres udelukkende lommepenge. Hjælp i form af mad, tøj og husly skal ikke noteres. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 17

18 10 Illegale aktiviteter Som f.eks. spil 11 Prostitution 12 Andet 99 Vil/kan ikke oplyse Civilstand (aktuelle) 01 Gift 02 Gift igen 03 Enke/enkemand 04 Separeret 05 Fraskilt og ikke samlevende 06 Aldrig gift/samlevende 07 Samlevende 08 Skilt fra samlever 99 Vil/kan ikke oplyse Har du biologiske eller adoptivbørn? 01 Ja 02 Nej 99 Vil/kan ikke oplyse Hvis biologiske eller adoptivbørn, hvilke(t) år er barnet/ børnene født? Angiv fødselsår for hvert barn. Kan eller ønsker personen ikke at oplyse fødselsår, angives Er der andre end dine børn tilknyttet husstanden? 01 Ja 02 Nej Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 18

19 99 Vil/kan ikke oplyse Hvis andre børn tilknyttet husstanden, hvilke(t) år er barnet/børnene født? Angiv fødselsår for hvert barn. Vil/kan personen ikke oplyse fødselsår, angives Antal hjemmeboende børn under 18 år både egne og andre tilknyttet husstanden Angiv antallet af børn. Vil/kan personen ikke angive antal børn, skrives 99. Antal hjemmeboende børn over 18 år både egne og andre tilknyttet husstanden Angiv antallet af børn. Vil/kan personen ikke angive antal børn, skrives 99. Antal hjemmeboende børn under 18 år, der er blevet anbragt udenfor hjemmet både egne og andre tilknyttet husstanden Angiv antallet af børn. Vil/kan personen ikke angive antal børn, skrives 99. Antal børn du har samkvem med Angiv antallet af børn. Vil/kan personen ikke angive antal børn, skrives 99. Antal børn du ikke har kontakt med Angiv antallet af børn. Vil personen ikke angive antal børn, skrives 99. Hvis du har børn under 18 år, i hvor høj grad oplever dine børn/dit barn da, at du bliver påvirket af rusmidler? 01 Slet ikke, for jeg indtager ikke rusmidler, når mine børn er til stede eller forud for, at de kommer hjem. 02 Lidt. Jeg tror, de har en fornemmelse af det, og de har en sjælden gang oplevet mig påvirket/beruset. 03 Noget. De har ind imellem oplevet mig påvirket/beruset. 04 En del. De har ofte oplevet mig påvirket/beruset. 05 Meget. Jeg er bekymret for, at de så tit har oplevet mig påvirket/beruset. 06 Ikke relevant. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 19

20 99 Vil/kan ikke svare Er der modtaget antabus indenfor den sidste måned 01 Ja 02 Nej 99 Vil/kan ikke oplyse Hvis der er modtaget antabus den sidste måned angiv da i hvor mange dage I tilfælde af at der er modtaget antabus indenfor de seneste 30 dage, noteres hvor mange dage, klienten har været under antabus-behandling. (Bemærk, at dette antal dage ikke nødvendigvis er sammenfaldende med, hvor mange dage klienten har indtaget antabus. Påbegyndte patienten fx antabusbehandling 2 uger før kontakt til behandlingsstedet, skal alle fjorten dage skrives på - også selvom klienten kun har indtaget antabus 2 gange hver uge, idet antabus virker gennem flere dage). Kortlægning af misbrug Besvarelsen af spørgsmålene vedrørende misbrug skal baseres på klientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af klientens misbrugssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling. Der angives ikke debutalder og antal år i livet for andet end alkohol. Alkoholmisbrug Alkoholforbrug Henviser til enhver form for alkohol, der indtages regelmæssigt, ofte flere dage om ugen. Alkoholoverforbrug Henviser til et alkoholforbrug, som overstiger nedenstående tærskler: o fem eller flere alkoholiske genstande pr. dag i mindst tre dage om ugen eller o der indtages alkohol, så der opnås svær beruselse mindst to dage i træk om ugen (i et omfang hvor der optræder psykiske eller somatiske symptomer, og/eller det griber ind i almindelige aktiviteter, såsom arbejde, skole, familieliv, anden fritidsbeskæftigelse eller almindelige hverdagsaktiviteter såsom at køre bil osv.). Stofmisbrug Heroin Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 20

21 Metadon (illegal) Brug af metadon skaffet på illegal vis. Andre opiater/smertestillende Brug af andre opiater/smertestillende uanset om det er ordineret eller skaffet på illegal vis. Benzodiazepiner/barbiturater Brug af andre benzodiazepiner/barbiturater uanset om det er ordineret eller skaffet på illegal vis. Kokain Amfetamin Cannabis Hallucinogener Inhalater Andet Debutalder Ud for debutalder for alkoholforbrug angives personens alder, da han/hun første gang begyndte at indtage alkohol regelmæssigt, dvs. ofte flere dage om ugen. Ud for debutalder for alkoholoverforbrug angives personens alder, da han/hun første gang oversteg nedenstående tærskler: o fem eller flere alkoholiske genstande pr. dag i mindst tre dage om ugen eller o indtag af alkohol, så der opnås svær beruselse mindst to dage i træk om ugen (i et omfang hvor der optræder psykiske eller somatiske symptomer, og/eller det griber ind i almindelige aktiviteter, såsom arbejde, skole, familieliv, anden fritidsbeskæftigelse eller almindelige hverdagsaktiviteter såsom at køre bil osv.). Der vil typisk her være tale om, at man i dialog med klienten når frem til det bedst mulige skøn. Antal år i livet Der angives, hvor mange år i livet personen har haft henholdsvis et forbrug og et overforbrug af alkohol. Fx kan en klient have drukket alkohol siden Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 21

22 teenagealderen, men dette blev først til et egentligt overforbrug, da han var midt i tyverne. Han er i dag midt i fyrrerne. Antal år med forbrug omfatter således alle de år, hvor han enten har haft et forbrug eller et overforbrug (for i begge perioder har han drukket alkohol), og omfatter derfor 30 år. Antal år med overforbrug omfatter den delmængde af årene med forbrug, hvor der var tale om overforbrug, dvs. 20 år. Bemærk, at eksemplet forudsætter, at forbruget/overforbruget ikke har været afbrudt af år med afholdenhed. Var dette tilfældet, skal disse selvfølgelig ikke regnes med. Det er kun muligt at angive hele år. Størrelsen, der skrives er op til. Dvs. skrives 1 år, da menes fra 0 12 måneder, 2 år svarer til mellem 13 til 24 måneder osv. Antal dage i sidste måned Der angives, hvor mange dage hvert stof er brugt sidste måned. Er stoffet ikke brugt angives 0. Rygestatus 01 Ryger dagligt Ryger hver dag, uanset antal 02 Ryger lejlighedsvist Ryger mindre end hver dag 03 Eks-ryger Har tidligere røget, uanset antal 04 Aldrig røget 99 Vil/kan ikke oplyse Drikkemønster sidste 6 måneder 01 Drukket hver dag 02 Drukket flere dage i ugen 03 Hovedsagligt drukket i weekenden (helligdage/ferier) Har drukket så det ikke har påvirket evt. arbejde. 04 Haft drukture (længe i sammenhængende perioder) Drukket i perioder af mere end 7 dage i træk de sidste 6 måneder 05 Drukket nogen dage Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 22

23 Drukket i perioder af mindre end 7 dages varighed de sidste 6 måneder 06 Har lejlighedsvist drukket én dag 07 Har været fuldstændig ædru Hvis personen har afsluttet et behandlingsforløb, men kommer igen f.eks. grundet ønske om støtte til alkoholfrihed. 99 Vil/kan ikke oplyse Nedenstående omregningstabel bruges ved udfyldning af spørgsmål vedrørende det indtagne antal genstande 1 lys øl = ½ genstand 1 alm. øl = 1 genstand 1 stærk øl = 2 genstande 1 alkopop = 1 genstand 1 flaske vin = 6 genstande 1 flaske hedvin = 10 genstande 1 flaske spiritus = 20 genstande Antal genstande om ugen (gennemsnit sidste måned) Der angives, hvor mange genstande øl (uanset type), alkopops (uanset type), vin (bordvin/hedvin/ dessertvin) samt spiritus personen har drukket om ugen i gennemsnit den sidste måned inden indskrivning. Det er kun muligt at angive hele tal mellem 0 og 500 genstande pr. kategori. Gennemsnitligt antal genstande pr. dag i det sidste halve år under intensive drikkeperioder Der angives, hvor mange genstande øl (uanset type), alkopops (uanset type), vin (bordvin/hedvin/ dessertvin) samt spiritus personen har drukket pr. dag under intensive drikkeperioder i det sidste halve år. Det er kun muligt at angive hele tal mellem 0 og 200 genstande pr. kategori. Gennemsnitligt antal genstande pr. dag i det sidste halve år under moderate drikkeperioder Der angives, hvor mange genstande øl (uanset type), alkopops (uanset type), vin (bordvin/hedvin/ dessertvin) samt spiritus personen har drukket pr. dag under moderate drikkeperioder i det sidste halve år. Det er kun muligt at angive hele tal mellem 0 og 100 genstande pr. kategori. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 23

24 Modul 2 En række døgninstitutioner har hidtil haft aftale med Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet, om at indberette ASI-oplysninger (Modul 1 og Modul 2) til centrets misbrugsregister, DanRIS. For at disse døgninstitutioner ikke skulle indberette samme oplysninger til to forskellige registre, blev der in sin tid indgået aftale mellem Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen, om at alle oplysninger (ASI-Modul 1og 2) fremover kun skulle indberettes til dengang Sundhedsstyrelsen. Herefter vil Sundhedsstyrelsen sørge for overførsel af data til Center for Rusmiddelforskning. Af ovenstående årsager blev indberetningsskemaet i dengang Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) pr. juni 2006 udvidet med oplysninger vedrørende ASI-spørgeskemaets Modul 2. Det skal bemærkes, at det stadig kun er døgninstitutioner, som skal indberette disse oplysninger, og dette på frivillig basis. Statens Serum Institut stiller kun krav om, at Modul 1 indberettes. Har døgninstitutionen en aftale med Center for Rusmiddelforskning om indberetning til DanRIS, skal der naturligvis indberettes Modul 2-oplysninger til Statens Serum Institut. Kontaktpersonen hos Center for Rusmiddelforskning er Mads-Uffe Pedersen, Centerleder ( tlf: ). Fysisk helbred Hvor mange dage har du oplevet helbredsproblemer indenfor de sidste 30 dage? Angiv 0 til 30 dage Hvor bekymret eller plaget har du været af disse helbredsproblemer de sidste 30 dage? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig nu at få behandling for disse helbredsmæssige/ fysiske problemer: Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Arbejde og økonomi Hvor mange dage har du haft arbejde de sidste 30 dage? Angiv 0 til 30 dage Andre indtægtskilder de sidste 30 dage? Angiv ét af svarene Nej eller Ja til hver af nedenstående Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 24

25 0=Nej 1=Ja - Lønindkomst - SU - Arbejdsløshedsdagpenge - Aktivering/løn med tilskud - Sygedagpenge - Kontanthjælp - Revalideringsydelse - Førtidspension/pension - Fra familie, venner og lign. - Illegale aktiviteter - Prostitution - Andet Hvor mange dage indenfor de sidste 30 dage har du oplevet problemer med arbejde/arbejdsløshed? Angiv 0 til 30 dage Hvor bekymret eller plaget har du været af problemerne med arbejde/arbejdsløshed de sidste 30 dage? Angiv 0 til 30 dage Hvor vigtigt er det for dig på nuværende tidspunkt at få rådgivning om disse arbejdsmæssige problemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Alkohol og stoffer Hvor mange dage har du "fixet" (injiceret) de sidste 30 dage? Angiv 0 til 30 dage. Hvor mange penge vil du anslå, du har brugt i løbet af de sidste 30 dage på alkohol? Angiv beløb i kroner. Hvor mange penge vil du anslå, du har brugt i løbet af de sidste 30 dage på stoffer? Angiv beløb i kroner. Hvor mange dage i de sidste 30 dage har du oplevet problemer med alkohol? Angiv 0 til 30 dage. Hvor mange dage i de sidste 30 dage har du oplevet problemer med stoffer? Angiv 0 til 30 dage. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 25

26 Hvor bekymret eller plaget har du været de sidste 30 dage på grund af alkoholproblemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor bekymret eller plaget har du været de sidste 30 dage på grund af stofproblemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig nu at få behandling for alkoholproblemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig nu at få behandling for stofproblemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Kriminalitet Venter du i øjeblikket på at blive tiltalt, på en retssag, dom eller afsoning? Angiv ét af svarene Nej eller Ja : 0=Nej 1=Ja Hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge? Angiv 0 til 30 dage. Hvor alvorligt synes du, dine aktuelle problemer med kriminalitet er? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig lige nu at få hjælp til disse problemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Familie og sociale relationer Har du haft væsentlige perioder indenfor de sidste 30 dage, hvor du har haft alvorlige problemer med at komme overens med: - Mor - Far - Søskende - Partner/ægtefælle - Børn - Anden vigtig familie - Nære venner - Naboer - Kollegaer Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 26

27 Angiv ét af svarene Nej eller Ja til hver af ovenstående. 0=Nej 1=Ja Hvor mange dage indenfor de sidste 30 dage har du haft alvorlige konflikter med din familie? Angiv 0 til 30 dage. Hvor mange dage indenfor de sidste 30 dage har du haft alvorlige konflikter med andre end din familie? Angiv 0 til 30 dage. Hvor bekymret eller plaget har du været de sidste 30 dage på grund af familiemæssige problemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor bekymret eller plaget har du været de sidste 30 dage på grund af problemer med andre sociale relationer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive hjulpet med eller rådgivet om disse familiemæssige problemer Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive hjulpet med eller rådgivet om disse problemer med andre sociale relationer Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Psykiatrisk status Har du, indenfor de sidste 30 dage, haft en væsentlig periode, hvor du har: - oplevet svær depression (mindst 14 dages varighed) - oplevet svær angst eller anspændthed (mindst 14 dages varighed) - oplevet at have forståelses-, koncentrations- og hukommelsesproblemer (mindst 14 dages varighed) - oplevet hallucinationer (evt. af kortere varighed) - haft aggressiv/voldelig adfærd (evt. af kortere varighed) - fået ordineret medicin for psykiske problemer (evt. af kortere varighed) - haft selvmordstanker (evt. af kortere varighed) - forsøgt selvmord (evt. af kortere varighed) Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 27

28 Angiv ét af svarene Nej eller Ja for hver af ovenstående. 0=Nej 1=Ja Hvor mange dage indenfor de sidste 30 dage har du oplevet nogle af de ovenfor nævnte psykiske og følelsesmæssige problemer? Angiv 0 til 30 dage. Hvor bekymret eller plaget har du været af disse psykiske eller følelsesmæssige problemer de sidste 30 dage? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Hvor vigtigt er det for dig nu at få behandling for disse psykiske og følelsesmæssige problemer? Angiv score 0 (lav) til 4 (høj). Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 28

29 Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Statens Serum Institut har et elektronisk indberetningssystem, som stilles gratis til rådighed for behandlingsinstitutionerne. Informationer om Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) vil kunne findes på websiden Her vil informationer om systemet opdateres løbende. Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 29

30 Valideringsspecifikationer Når der tastes direkte i SEI, er det ikke muligt at taste ikke-gældende værdier i de enkelte felter. Anvendes i stedet et andet system end SEI, indlægges valideringsspecifikationer i importen fra det fremmede system og ind i den centrale SEI-database. Snitfladebeskrivelse vil kunne ses på websiden Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling 30

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

1. Dokumentation af brugerforløb

1. Dokumentation af brugerforløb 1. Dokumentation af brugerforløb Der udfyldes et skema for hver bruger i Forandringsgruppen. Der foretages registrering i skemaet i forbindelse med forsamtalen samt ved hver statussamtale (ca. hver 3.

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Alkoholbehandlingen Danmark

Alkoholbehandlingen Danmark Alkoholbehandlingen Danmark 2014 2016 Tal og analyse Forord Grundlaget for publikationen Alkoholbehandlingen i Danmark er Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. Publikationen henvender sig til fagpersoner,

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i myndighed SIB og VBGS Registrer Anmodning Iværksæt behandling Tilbud Afslut behandling 23. september

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.): Dato for udfyldelse af skema (dd.mm.):.. 6.. Generel information

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5 ALKOHOLBEHANDLINGEN I DANMARK 2007 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Enhed for Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv klient Generel definition: person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Bilagsrapport Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune Bilagsrapport 1 Målgrupper og effekter på forsorgshjemmene Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Borgere i Skanderborg Kommune trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Sjælland LÆNKE-AMBULATORIERNES TILBUD Vores tilbud...

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten

Ansøgningsskema Mælkebøtten Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab Etnisk oprindelse: Dansk: Andet Sprog 3. Alder. 18-24 25-29 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Kolofon Den Nationale Børnedatabase Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Alkoholforbrug blandt gravide og kvinder i den fertile alder i Danmark

Alkoholforbrug blandt gravide og kvinder i den fertile alder i Danmark D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Alkoholforbrug blandt gravide og kvinder i den fertile alder i Danmark Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere