Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)"

Transkript

1 Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse.

3 Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Lønsum og lønudvikling for 2000 til Tallene for 2003 er foreløbige. Hermed offentliggøres for første gang på baggrund af Sundhedsstyrelsens Løn- og beskæftigelsesregister tal for lønsum og lønudvikling for 2000 til Tallene for 2000 til 2002 er endelige, mens tallene for 2003 er foreløbige. Lønsum udgør med arbejdskraft som det væsentligste input i produktionen af sygehusydelser, den største andel af sygehusudgifterne. Således er niveau og udvikling en betydende faktor. Lønudviklingen opgøres ved et lønindeks, lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget. Lønudviklingen er opgjort i løbende priser. Lægerne har den største stigning i lønindekset i perioden 2000 til 2003 Udviklingen i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fra 2000 til 2003 fordelt på stillingsgrupper er illustreret i figur 1. Den samlede lønstigning i sygehusvæsenet er 4,3 pct. i 2003 sammenlignet med Der er i perioden samlet set sket en stigning i lønindekset på 13,0 pct., svarende til en årlig gennemsnitlig ændring på 4,2 pct.. Lønudviklingen er nogenlunde ensartet mellem stillingsgrupper. Den største stigning ses hos læger, mens den mindste stigning ses hos sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Figur 1 Lønindeks 2000 til 2003* Indeks: 2000= Læger Andet plejepersonale Øvrigt personale Sygeplejersker Andet sundhedsfagligt personale Personale i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

4 Datagrundlag Løn- og beskæftigelsesregistret dækker personale ansat i det offentlige danske sygehusvæsen. Registret eksisterer fra 2000 og frem. Registret indeholder detaljerede oplysninger om både lønelementer såsom A-indkomst, pension og tillæg samt beskæftigelseselementer såsom stillingsbeskrivelse, beskæftigelsesgrad og anciennitet. Den enkelte stilling er endvidere koblet til en afdeling på et sygehus i amtet. Data i registret er baseret på lønindberetninger i lønsystemerne fra Silkeborg Datacentral og KMD (Kommunedata). Disse videresendes til FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor) til viderebehandling, hvorefter de sendes til Sundhedsstyrelsen. Afgrænsning af datagrundlag Data dækker de offentlige sygehuse i Danmark inklusiv Kong Chr. X s Gigthospital, Gråsten, Epilepsihospitalet i Dianalund samt Distriktspsykiatrisk enhed Nord, Midt og Syd i Viborg Amt. I de endelige tal fra sygehusene er følgende personalegrupper ikke medtaget. Sygehusapoteker, elever og studerende, fondsfinansieret beskæftigelse, praksisreservelæger, personale ved skoler, personale ved centralvaskerier samt personale i arbejdsmarkedspolitiske ordninger, f.eks. jobtræning, aktivering og puljejobs. Jordemødre er endvidere kun medtaget i statistikken, hvis de er ansat på en sygehusafdeling. Disse personalegrupper er heller ikke medtaget i de foreløbige opgørelser, for så vidt det er muligt at identificere dem. Validitet Mangler i datamaterialet 2000 og 2001 Definition af stillinger Da statistikkerne er baseret på personalets faktiske beskæftigelses- og lønoplysninger, antages det, at validiteten af data er høj, idet den enkelte ansatte samt ansættelsesstedet har et økonomisk incitament til at berigtige forkerte oplysninger. På grund af manglende indberetninger fra Vestsjællands Amt er løn- og beskæftigelsestallene for Øvrigt personale undervurderet i 2000 og Det medfører en overvurderet vækst frem til I udgivelsen er personalet på sygehusene beskrevet udfra forskellige stillingsgrupper. Disse repræsenterer personalets stillingsmæssige tilhørsforhold og ikke deres beskæftigelsesmæssige funktion. De stillinger, som findes på sygehusene, er inddelt i forskellige stillingsgrupper, hvor der i første omgang skelnes mellem to personalegrupper, Sundhedsfagligt uddannet og Øvrigt personale. Disse to personalegrupper er så igen opdelt i stillingsgrupper baseret på stillinger på sygehusene. Definition af fuldtidsbeskæftigede (årsværk) Antal ansatte personer omregnes til fuldtidsbeskæftigede, 37 timer pr. uge. Fuldtidsbeskæftigede (årsværk) beregnes udfra de beskæftigelsesenheder, som en person i et ansættelsesforhold har haft i en given periode. Beskæftigelsesenheder opgøres ud fra ansættelsesdage under hensyn til arbejdstid, for en given periode. Et ansættelsesforhold kan for fastlønnede maksimalt tælle svarende til én fuldtidsbeskæftigelse. For timelønnede omregnes præsterede timer i perioden til hele ansættelsesdage. En person, som har været ansat i hele optællingsperioden på halv tid vil tælle som 0,5 omregnet til fuldtidsbeskæftiget. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

5 En månedslønnet person, som har været heltidsansat i en stilling, 365 ansættelsesdage i løbet af året, vil have en fuldtidsbeskæftigelse på 1 i en årsopgørelse. Definition af lønsum Lønsum beregnes som periodens A-indkomst plus lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag til pension og sociale ordninger herfra dog fratrukket dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed. Lønudviklingen er opgjort i løbende priser. Lønsum og lønudvikling fordelt på stillingsgrupper Fordelingen af personale på stillingsgrupper I 2002 er der i alt fuldtidsbeskæftigede på landets offentlige sygehuse. Der er fuldtidsbeskæftigede sundhedsfagligt uddannet personale, og gruppen udgør 79,7 pct. af det samlede personale. Øvrigt personale har fuldtidsbeskæftigede og udgør 20,3 pct. Sygeplejersker er den største gruppe på fuldtidsbeskæftigede, hvilket er 33,9 pct. af personalet Tabel 1 Fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingsgruppe Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i 2002 (pct.) Læger ,2 Sygeplejersker ,9 Andet plejepersonale ,2 Andet sundhedsfagligt personale ,4 Sundhedsfagligt uddannet personale ,7 Administration ,4 Andet personale ,9 Øvrigt personale ,3 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 I perioden 2000 til 2002 stiger antallet af fuldtidsbeskæftigede på sygehusene med 2.069, en procentvis stigning på 2,4 pct. Det største bidrag til denne vækst er sygeplejersker med et vækstbidrag på 1.0 pct. point, mens andet personale har et negativt vækstbidrag på 0,5 pct. point. Tabel 2 Ændring i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingsgruppe Ændring i antal Stillingsgruppens Stillingsgruppens fuldtidsbeskæftigede procentvise ændring vækstbidrag til den 2000 til 2002 fra 2000 til 2002 samlede vækst (pct.) Læger 539 5,3 0,6 Sygeplejersker 850 2,9 1,0 Andet plejepersonale 388 3,0 0,5 Andet sundhedsfagligt personale 454 2,9 0,5 Sundhedsfagligt uddannet personale ,3 2,6 Administration ,9 0,3 Andet personale ,0-0,5 Øvrigt personale ,9-0,2 Personale i alt ,4 2,4 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

6 Sygeplejersker har den største andel af den samlede lønsum på sygehusene i 2002 Den samlede lønsum for alle personalegrupper udgør i ,5 mia. kr. Lønsummen udgør for sundhedsfagligt uddannet personale 25,4 mia. kr., en andel på 83,2 pct., mens lønsummen for øvrigt personale udgør 5,1 mia. kr., en andel på 16,8 pct. Sygeplejersker har den største andel af den samlede lønsum med en andel på 32,6 pct., svarende til 10,0 mia. kr. Lægers lønsum i 2002 er på 6,7 mia. kr., hvilket er en andel på 21,9 pct. af den samlede lønsum, mens administration med en lønsum på 971 mio. kr., en andel på 3,2 pct., har den mindste andel af den samlede lønsum i Tabel 3 Lønsum fordelt på stillingsgruppe (mio. kr.) Andel af den samlede lønsum i 2002 (pct.) Læger ,9 Sygeplejersker ,6 Andet plejepersonale ,0 Andet sundhedsfagligt personale ,6 Sundhedsfagligt uddannet personale ,2 Administration ,2 Andet personale ,6 Øvrigt personale ,8 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Den samlede lønsum i perioden 2000 til 2002 er steget med 11,0 pct. I perioden fra 2000 til 2002 ses en stigning i den samlede lønsum på 3,0 mia. kr., en stigning på 11,0 pct. Der ses en stigning i lønsummen hos samtlige personalegrupper. Den største procentvise stigning i lønsummen ses hos administration med en stigning på 18,4 pct., en stigning på 151 mio. kr. Dette er samtidig den mindste absolutte ændring blandt alle stillingsgrupper, idet administration er den personalemæssige mindste gruppe. Administrations vækstbidrag til den samlede stigning er derfor også den mindste på 0,5 pct. point. Den mindste procentvise stigning ses hos andet personale på 5,0 pct., en stigning på 200 mio. kr. Lægers lønsum stiger i perioden med 892 mio. kr., en stigning på 15,4 pct., mens sygeplejersker stiger med 970 mio. kr., svarende til en stigning på 10,8 pct. Læger og sygeplejerskers vækstbidrag til den samlede vækst udgør hhv. 3,2 og 3,5 pct. point, hvilket er de to største bidrag. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

7 Tabel 4 Ændring i lønsum fordelt på stillingsgruppe Ændring i lønsum Stillingsgruppens Stillingsgruppens 2000 til procentvise ændring vækstbidrag til den 2002 (mio. kr.) fra 2000 til 2002 samlede vækst (pct.) Læger ,4 3,2 Sygeplejersker ,8 3,5 Andet plejepersonale ,3 1,3 Andet sundhedsfagligt personale ,2 1,6 Sundhedsfagligt uddannet personale ,8 9,7 Administration ,4 0,5 Andet personale 200 5,0 0,7 Øvrigt personale 351 7,3 1,3 Personale i alt ,0 11,0 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Lønsum 2000 til 2002 indekseret I figur 2 er stillingsgruppernes ændring i lønsummer illustreret i et indeks over lønsummer. Hos øvrigt personale ses den mindste stigning, mens den største stigning ses hos læger. Figur 2 Lønsum 2000 til 2002 indekseret Indeks: 2000= Læger Andet plejepersonale Øvrigt personale Sygeplejersker Andet sundhedsfagligt personale Personale i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

8 Læger har den største lønsum pr. fuldtidsbeskæftigede i 2003 I 2003 har læger en lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på kr. Denne stillingsgruppe har dermed den højeste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget blandt alle stillingsgrupper. Dette er efterfulgt af sygeplejersker med kr. og administration med kr. Den laveste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget ses hos andet personale med kr. Tabel 5 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på stillingsgruppe (kr.) * Årlig gennemsnitlig procentvis ændring 2000 til 2003* Læger ,3 Sygeplejersker ,6 Andet plejepersonale ,9 Andet sundhedsfagligt personale ,7 Sundhedsfagligt uddannet personale ,1 Administration ,7 Andet personale ,1 Øvrigt personale ,1 Personale i alt ,2 Stigning i den årlige gennemsnitlige procentvise ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på 4,2 pct. Læger har den højeste årlige gennemsnitlige stigning, mens sygeplejersker har den laveste Den laveste stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i 2003 ses hos læger og sygeplejersker I perioden fra 2000 til 2003 er der for det samlede personale på sygehusene sket en stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fra kr. til kr., svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 4,2 pct. Dette dækker over en stigning fra 2000 til 2001 på 4,3 pct., fra 2001 til 2002 på 3,9 pct. og en stigning fra 2002 til 2003 på 4,3 pct. Den årlige gennemsnitlige procentvise ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i perioden fra 2000 til 2003 er højest for lægers vedkommende og lavest for sygeplejersker med hhv. 4,3 pct. og 3,6 pct. I 2001 og 2002 er det læger, som har oplevet den højeste stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget på hhv. 4,9 pct. og 4,5 pct. I 2003 er det andet plejepersonale, hvor der ses den højeste stigning på 4,8 pct. Den laveste stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget ses i 2001 og 2002 hos administration med hhv. 3,5 pct. og 3,2 pct., mens det i 2003 er blandt læger og sygeplejersker, at den laveste stigning ses med 3,4 pct. for begges tilfælde. Tabel 6 Ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til året før (pct.) * Læger 4,9 4,5 3,4 Sygeplejersker 3,8 3,7 3,4 Andet plejepersonale 3,6 3,3 4,8 Andet sundhedsfagligt personale 3,7 3,3 3,9 Sundhedsfagligt uddannet personale 4,2 3,9 4,2 Administration 3,5 3,2 4,5 Andet personale 4,5 3,6 4,2 Øvrigt personale 4,5 3,7 4,3 Personale i alt 4,3 3,9 4,3 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

9 Lønsum og lønudvikling fordelt på sygehusejere Fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere H:S har i 2002 den største andel af fuldtidsbeskæftigede på 18,6 pct., svarende til fuldtidsbeskæftigede. Den mindste andel af fuldtidsbeskæftigede ses i Bornholms Regionskommune på 565 fuldtidsbeskæftigede, en andel på 0,6 pct. Tabel 7 Fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i 2002 (pct.) H:S ,6 Københavns Amt ,0 Frederiksborg Amt ,8 Roskilde Amt ,4 Vestsjællands Amt ,9 Storstrøms Amt ,3 Bornholms Regionskommune ,6 Fyns Amt ,9 Sønderjyllands Amt ,6 Ribe Amt ,3 Vejle Amt ,2 Ringkøbing Amt ,7 Århus Amt ,6 Viborg Amt ,1 Nordjyllands Amt ,9 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Antallet af fuldtidsbeskæftigede falder i H:S i perioden fra 2000 til 2002, som den eneste amt, med 420 fuldtidsbeskæftigede et fald på 2,5 pct. H:S er derfor også den eneste amt, som har et negativt vækstbidrag på 0,5 pct. point. Den største stigning i andelen af fuldtidsbeskæftigede ses i Vestsjællands Amt. Dette skal dog tages med et vist forbehold, da stigningen er overvurderet grundet undervurdering af øvrigt personale i Efter Vestsjællands Amt ses den største stigning i antal fuldtidsbeskæftigede i Vejle Amt med en stigning på 6,6 pct. Dette svarer til et vækstbidrag på 0,3 pct. point. Århus Amt har den største vækstbidrag med 0,6 pct. point. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

10 Tabel 8 Ændring i fuldtidsbeskæftigede fordelt på sygehusejere Ændring i antal Den procentvise ændring fra fuldtidsbeskæftigede 2000 til til 2002 Vækstbidraget til den samlede vækst (pct.) H:S ,5-0,5 Københavns Amt 112 1,2 0,1 Frederiksborg Amt 80 1,9 0,1 Roskilde Amt 124 4,4 0,1 Vestsjællands Amt ,5 0,5 Storstrøms Amt 134 3,7 0,2 Bornholms Regionskommune 22 4,1 0,0 Fyns Amt 424 5,2 0,5 Sønderjyllands Amt 117 3,8 0,1 Ribe Amt 12 0,4 0,0 Vejle Amt 279 6,6 0,3 Ringkøbing Amt 56 1,7 0,1 Århus Amt 512 4,5 0,6 Viborg Amt 83 2,3 0,1 Nordjyllands Amt 125 1,6 0,1 Personale i alt ,4 2,4 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 H:S, Århus Amt og Københavns Amt har de tre største andele af den samlede lønsum på sygehusene Den mindste andel af den samlede lønsum i 2002 ses i Bornholms Regionskommune med en lønsum på 197 mio. kr., en andel på 0,6 pct. H:S har i 2002 den største andel af den samlede lønsum med en andel på 18,6 pct., svarende til 5,8 mia. kr. Efter H:S er Århus Amt og Københavns Amt de to amter, som har de største lønsumsandele, med hhv. 13,4 pct. og 11,2 pct., svarende til hhv. 4,1 mia. kr. og 3,4 mia. kr. Tabel 9 Lønsum fordelt på sygehusejere (mio. kr.) Andel af den samlede lønsum i 2002 (pct.) H:S ,1 Københavns Amt ,2 Frederiksborg Amt ,9 Roskilde Amt ,3 Vestsjællands Amt ,8 Storstrøms Amt ,2 Bornholms Regionskommune ,6 Fyns Amt ,9 Sønderjyllands Amt ,7 Ribe Amt ,3 Vejle Amt ,2 Ringkøbing Amt ,7 Århus Amt ,4 Viborg Amt ,1 Nordjyllands Amt ,7 Personale i alt Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

11 Stigning i lønsummer hos alle sygehusejere Alle sygehusejere har en stigning i lønsum fra 2000 til I Vestsjællands Amt ses den største lønsumsstigning fra 2000 til 2002 på 16,9 pct. Denne stigning er dog overvurderet grundet undervurderingen i 2000 vedrørende øvrigt personale, hvorfor tallet skal tages med et hvis forbehold. Efter Vestsjællands Amt ses de største lønsumsstigninger i Vejle Amt og Fyns Amt med stigninger på hhv. 15,3 pct. og 14,2 pct. De mindste lønsumsstigninger ses hos H:S og Frederiksborg Amt på hhv. 6,6 pct. og 9,6 pct. Tabel 10 Ændring i lønsum fordelt på sygehusejere Ændring i lønsum 2000 til 2002 (mio. kr.) Der er samlet en lønsumsstigning fra 2000 til 2002 på 11,0 pct. De største bidrag til denne vækst ses hos Århus Amt og Fyns Amt på hhv. 1,7 og 1,4 pct. point, mens Bornholms Regionskommune har det mindste vækstbidrag på 0,1 pct. point. Den procentvise ændring fra 2000 til 2002 Vækstbidraget til den samlede vækst (pct.) H:S 362 6,6 1,3 Københavns Amt ,4 1,2 Frederiksborg Amt 130 9,6 0,5 Roskilde Amt 93 10,0 0,3 Vestsjællands Amt ,9 0,8 Storstrøms Amt ,1 0,5 Bornholms Regionskommune 20 11,2 0,1 Fyns Amt ,2 1,4 Sønderjyllands Amt ,2 0,5 Ribe Amt 89 9,7 0,3 Vejle Amt ,3 0,8 Ringkøbing Amt ,7 0,4 Århus Amt ,3 1,7 Viborg Amt ,3 0,5 Nordjyllands Amt 235 9,7 0,9 Personale i alt ,0 11,0 Anm: Oplysninger fra Vestsjællands Amt vedrørende Øvrigt personale er undervurderet i 2000 og 2001 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere I H:S og Vestsjællands Amt ses i 2003 den højeste hhv. den laveste lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget med kr. og kr. Den årlige gennemsnitlige procentvise ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i perioden fra 2000 til 2003 er højest i Ringkøbing Amt og Viborg Amt med 4,6 pct., mens den er lavest i Roskilde Amt med 2.7 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

12 Tabel 11 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere (kr.) * Årlig gennemsnitlig procentvis ændring 2000 til 2003* H:S ,4 Københavns Amt ,4 Frederiksborg Amt ,9 Roskilde Amt ,7 Vestsjællands Amt ,1 Storstrøms Amt ,7 Bornholms Regionskommune ,0 Fyns Amt ,1 Sønderjyllands Amt ,5 Ribe Amt ,2 Vejle Amt ,1 Ringkøbing Amt ,6 Århus Amt ,4 Viborg Amt ,6 Nordjyllands Amt ,2 Personale i alt ,2 Ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til året før fordelt på sygehusejere Den højeste stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fra 2000 til 2001 ses i H:S med 5,1 pct. Den laveste stigning kan findes i Vestsjællands Amt med 2,4 pct. I 2002 er det i Københavns Amt og Ringkøbing Amt, at den højeste stigning på 4,3 pct. kan ses. Den laveste stigning kan i 2002 ses i Roskilde Amt. Viborg Amt har i 2003 den højeste stigning i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget med en stigning på 5,4 pct., mens Bornholms Regionskommune har laveste stigning på 2,3 pct. Tabel 12 Ændring i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til året før (pct.) * H:S 5,1 4,1 3,9 Københavns Amt 4,7 4,3 4,1 Frederiksborg Amt 3,4 3,9 4,3 Roskilde Amt 2,8 2,5 2,7 Vestsjællands Amt 2,4 3,3 3,6 Storstrøms Amt 4,5 3,5 3,2 Bornholms Regionskommune 3,3 3,5 2,3 Fyns Amt 4,6 3,8 4,0 Sønderjyllands Amt 4,8 4,1 4,6 Ribe Amt 4,8 4,2 3,8 Vejle Amt 4,4 3,6 4,2 Ringkøbing Amt 4,3 4,3 5,3 Århus Amt 4,3 3,9 5,0 Viborg Amt 4,9 3,6 5,4 Nordjyllands Amt 3,8 4,0 4,8 Personale i alt 4,3 3,9 4,3 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

13 I bilag 1 ses lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på sygehusejere og stillingsgruppe, 2000 til Henvendelse: Næste offentliggørelse Monika Madsen, tlf , Løn og beskæftigelse ved sygehuse 2003 (endelige tal), forventes offentliggjort april Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

14 Bilag 1 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på amt og stillingsgruppe, * (kr.) H:S * Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Københavns Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Frederiksborg Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Roskilde Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Vestsjællands Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

15 Bilag 1 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på amt og stillingsgruppe, * (kr.) * Storstrøms Amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Bornholms Regionskommune Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Fyns Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Sønderjyllands Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Ribe Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

16 Bilag 1 Lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på amt og stillingsgruppe, * (kr.) * Vejle Amt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Ringkøbing Amt Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Århus Amt Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Viborg Amt Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Nordjyllands Amt Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Læger Sygeplejersker Andet plejepersonale Andet sundhedsfagligt personale Sundhedsfagligt uddannet personale Administration Andet personale Øvrigt personale Personale i amtet i alt Personale i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 1, januar

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere