Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd"

Transkript

1 Stevns Erhvervsstrategi

2 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der bør forfølges, for at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Stevns Kommune. De 10 budskaber giver et klart billede af erhvervslivet i Stevns bredt set, og sætter samtidig en streg under, at Stevns ikke på nuværende tidspunkt har nogle erhvervsmæssige styrkepositioner, der er helt afgørende at forsvare og udvikle. Det vi i stedet har, er en solid portefølje af nuværende og kommende virksomheder, hvori der kan og skal skabes vækst og arbejdspladser. De 10 observationer er: 1. Vi har få private arbejdspladser Stevns er blandt de svageste kommuner målt på antallet af jobs i den private sektor i forhold til indbyggertallet. 2. Langt hovedparten af vores virksomheder er helt små regionalt orienterede virksomheder 3. Tilflyttere bibringer nyt iværksættertalent 4. De nye virksomheder skaber forholdsmæssigt mange jobs Erhvervslivet på Stevns er domineret af meget små virksomheder, hvis kundegrundlag primært kommer fra den østlige del af Sjælland. Stevns har overskud på flyttebalancen blandt folk i den erhvervsaktive alder. Det er godt for skattegrundlaget, men tilflytterne er også en ressource for de lokale virksomheder, der søger dygtige medarbejdere, og de er nyt iværksætterpotentiale. Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den private beskæftigelse. I Region Sjælland er Stevns blandt de kommuner, hvor de nye virksomheders jobandel er allerhøjest. 5. Vi har en styrke i det faglige Stevns spidskompetencer ligger i det håndværksmæssige. Der er få højtuddannede og mange faglærte og ufaglærte i de private virksomheder. Stevns skal uddybe styrken i det faglige både ved at efteruddanne de faglærte og ved at løfte de ufaglærte op i uddannelsesniveau, men der er også behov for flere medarbejdere med længere uddannelser. 6. Vi har for stort et tab af private arbejdspladser og for mange konkurser 7. Der er dårlig kommunal service og dialog med erhvervslivet Stevns har, som resten af landet, tabt mange private arbejdspladser i de senere år, men har haft mere end sin andel af konkurser sammenlignet med andre kommuner. I 2011 var Stevns den kommune i regionen, hvor flest personer blev berørt af konkurser. Fra 2010 til 2012 er der sket et fald i erhvervslivets vurdering af kommunen. Det gælder især den kommunale sagsbehandling men også information og dialog. På 9 ud af 10 subjektivt vurderede forhold giver lokale industrivirksomheder Stevns en placering i eller meget tæt på den dårligste fjerdel af landets kommuner. 8. De kommunale rammer er gode På de hårde indikatorer for kommunal erhvervsvenlighed ligger Stevns højt placeret blandt landets kommuner. På indikatorer for livskvalitet såkaldt livability ligger Stevns højt på nogle parametre, men knap så godt på andre. 9. Stevns har et negativt omdømme og en lav kendskabsgrad I Stevns er det en udbredt opfattelse, at omverdenen kender for lidt til Stevns, og at Stevns image er svagt og måske negativt. 10. Vi har dårlig infrastruktur Ligesom image er infrastruktur (vejnet og kollektiv transport) et område, som erhvervslivet vurderer meget lavt, og det er ikke kun hængt op på den dårlige adgang til motorvejssystemet. 2

3 STEVNS ERHVERVSRÅDS MISSION Stevns vil arbejde for, at Stevns Kommune går fra at være en erklæret bosætningskommune til at være en erhvervs-, turist- og bosætningskommune. Vi mener, at observationerne taler deres klare sprog, og peger på de indsatser, der er nødvendige for at løfte Stevns på erhvervsområdet. Det er indsatsen på netop erhvervsområdet, som Stevns byder ind på. Hovedkonklusionen i erhvervsredegørelsen er, at vi skaber for få private arbejdspladser, og at vi skaber for ringe økonomisk vækst i vores virksomheder. Det er på disse områder, at Stevns primært ønsker at sætte ind. Samtidig holder vi Stevns Kommune på sporet erhvervsmæssigt, således at kommunes virksomheder kan møde en god dialog, et højt serviceniveau og nogle fordelagtige rammer fra Stevns Kommune. Stevns vil forfølge missionen: Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdsplader i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i. Vi skal fokusere på vores nuværende virksomheder, og på vores iværksætterpotentiale. Det er de ting vi har. Vi skal også arbejde på at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig både for vores nuværende virksomheders skyld, men også for at gøre os attraktiv for tilflytning af virksomheder udefra. Målsætning 4: Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder Målsætning 5: Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turistog bosætningskommune. MÅLSÆTNINGER MOD MISSIONEN På vej mod fuldførelse af missionen sætter vi fem pejlemærker for, om vi er på rette vej. De bliver vores målsætninger for erhvervsindsatsen. Målsætning 1: Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv Målsætning 2: Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder Hvis vi kan skabe flere arbejdspladser i vores eksisterende virksomheder samtidig med, at vi øger tilvæksten af nye virksomheder, og så booster væksten i virksomhederne yderligere ved at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet, så er vi rigtigt godt på vej. Hvis vi så dertil skaber en erhvervskommune både i fakta og i opfattelsen hos virksomhederne, og så blive synlige med alle disse forhold langt ud over kommunegrænsen, så er fuldførelsen af mission nært forestående, og vi er en mere velstående kommune. Målsætning 3: Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden 3

4 Stevns INDSATSOMRÅDER Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem 5 overordnede indsatsområder, som gennem 25 konkrete initiativer arbejder på at skabe de nødvendige forandringer og forhold. De 5 indsatsområder er: 1: Kommunale rammevilkår Fokus på at skabe attraktive rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service. 2: Iværksættere Fokus på at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få de nye virksomheder til at vokse. 3: Virksomheder Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder. 4: Synlighed og tiltrækning Fokus på gennem Markedsføring og branding at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomhedere, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og tiltrække iværksættere og virksomheder udefra. 5: Udvikling Fokus på at fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire andre strategier herunder at forfølge styrkepositioner efterhånden som de opstår. Stevns skaber vækst, netværk og udvikling Stevns er erhvervslivet for erhvervslivet 4

5 SAMMENHÆNGEN Her ses en model for sammenhængen mellem observationerne, missionen, målene, indsatsområderne og initiativerne. Stevns s strategi udspringer af arbejdet med at give inputs til Stevns Kommunes erhvervspolitiske redegørelse, hvor erhvervsrådet har peget på en erhvervsstrategi for Stevns Kommune. Læs hele erhvervsredegørelsen, erhvervsstrategien og handlingsplanen, som Stevns har overbragt til Stevns Kommune på erhvervsrådets hjemmeside Erhvervsredegørelse for Stevns 10 observationer Erhvervsstrategi for Stevns 5 indsatsområder Handlingsplan Erhverv 29 indsatser Baggrund og metode 5

6 INITIATIVER De 5 overordnede indsatsområder udmøntes gennem 25 konkrete initiativer. Det er de 25 initiativer, der vurderes at ville have den største effekt i forhold til målsætninger og mission. De 25 konkrete initiativer er kort beskrevet herunder, og det enkelte initiativs tilhørsforhold til et overordnet indsatsområder er markeret med følgende farvekoder: Kommunale rammevilkår Iværksættere Virksomheder Synlighed og tiltrækning Udvikling Initiativerne er listet i prioriteret rækkefølge, men prioriteringen kan ændres, hvis særlige muligheder tilbyder sig indenfor et område. Initiativerne er beskrevet mere detaljeret i den handlingsplan til erhvervsstrategien, som Stevns har afleveret til Stevns Kommune som input til kommunes erhvervspolitiske redegørelse. Handlingsplanen kan findes på Stevns s hjemmeside Der er der 29 initiativer i denne strategi er nogle lagt sammen i et samlet initiativ. 1: Virksomhedsvejledning ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i virksomhederne ved at understøtte virksomhedernes egne ambitioner og potentiale, og at anspore og inspirere til at tænke udviklingsorienteret og ønske vækst i de virksomheder, hvor det ikke falder ledelsen naturligt. Beskrivelse: Engagering af en Erhvervskonsulent, der kan gennemføre tiltag som; telefonisk kontakt til kommunens virksomhedsejere/- ledere, virksomhedsbesøg og egentlige vejledningsforløb, vækstkurser, vækstforløb, henvisning af virksomheder til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle virksomheder, netværk for virksomheder, vækstgrupper, bistå med at sikre finansiering og adgang til vækstkapital og markedsføring af tilbuddene til virksomheder. 2: Iværksættervejledning ( ) Mål: At sikre, at de der starter selvstændig virksomheder bliver hjulpet til at skabe en bæredygtig og om muligt vækstorienteret virksomhed. At sikre, at de der ønsker afklaring om deres muligheder for at starte selvstændig virksomhed bliver afklaret, og at de, der ikke har, hvad der skal til, bliver frarådet at starte. Beskrivelse: Engagering af en iværksættervejleder/-konsulent, der kan gennemføre tiltag, som; opstartspakke til iværksættere, telefonisk kontakt til at nystartede virksomheder, iværksætterkurser, henvisning til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle iværksættere, netværk for iværksættere, bistå med at sikre finansiering og markedsføring af tiltagene. 6

7 2a: Iværksættercamp ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Arrangement, der på en underholdende og indlevende måde forklarer om det at starte selvstændig virksomhed, og involverer deltagerne i dialog og ideudvikling om forretningsidéer. 2b: Iværksætteri på skoleskemaet ( ) Mål: At få flere unge til at starte selvstændig virksomhed. Beskrivelse: Implementering af iværksætteri i folkeskolen ved hjælp af undervisningsmaterialer. Bringe eleverne i kontakt med virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. 2c: Idekonkurrencer for iværksættere ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Konkurrencer, hvor potentielle iværksættere kan præsentere deres forretningsidéer, modtage feedback fra de andre deltagerer og fra kvalificerede rådgivere, samt vinde opstartsforløb leveret af rådgivere, konsulenter og sparringspartnere. 3: Dialog mellem kommune og erhvervsliv( ) Mål: At erhvervslivet og kommunen samarbejder, og at erhvervslivet med rette opfatter Stevns som en erhvervskommune. Beskrivelse: Stevns Kommune skal altid have åbne linier til erhvervslivet med løbende kommunikation om idéer, tanker og planer, og dyrke den løbende dialog gennem regelmæssige møder mellem kommunen og erhvervslivet. 4: Kommunal service og sagsbehandling( ) Mål: At Stevns Kommune er og fremstår som en erhvervsorienteret kommune, og at virksomhederne hurtigst muligt kan komme videre med udvikling og fokusere på driften. Beskrivelse: Stevns Kommune skal implementere en kultur, organisation og løsninger der sikrer, at virksomheder opfattes som værdifulde kunder, der skaber værdi for kommunen. Der skal være en hurtig og imødekommende service med let adgang til sagsbehandling mv. 5: Velkomstteam ( ) Mål: At sikre, at virksomheder, der overvejer at flytte til Stevns, også gør det. Beskrivelse: I sammenhæng med indsatsen for kommunal service og sagsbehandling etableres der et kommunalt velkomst-/supportteam, der rykker ud, hvis en virksomhed viser interesse for at etablere sig i kommunen, eller hvis større virksomheder overvejer at udvide forretningen. Teamet skal vise Stevns Kommunes imødekommenhed overfor virksomheden, og sikre at eventuelle barrierer om muligt nedbrydes. Teamet er også ansvarlig for at forankre virksomhedens sag hos de rigtige kommunale medarbejdere. 7

8 6: Udviklingsteam Stevns ( ) Mål: At kunne iværksætte udviklingsorienterede tiltag indenfor og parallelt med strategierne for erhverv, turisme og bosætning. Beskrivelse: Der nedsættes et udviklingsteam på tværs af de primære aktører på områderne for erhverv, turisme og bosætning med repræsentanter fra aktørerne, kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen samt evt. andre nøglepersoner. Teamets fornemmeste opgave er at sikre, at der bygges på positive udviklinger, og at opståede styrkepositioner kapitaliseres. 9: Sparringspartnernetværk ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i de nystartede virksomheder og holde dem på sporet. At skabe vækst og udvikling i de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Tilknytningen af en erfaren sparringspartner eller mentor fra et organiseret netværk til iværksættere og virksomheder. Sparringspartneren arbejder uden beregning udviklingsorienteret med iværksætteren/ejerlederen ude i virksomheden i en aftalt periode, hvorefter relationen kan professionaliseres med et honorar til sparringspartneren. 7: Infrastruktur ( ) Mål: Øget tilgængelighed ind, ud og rundt i kommunen, samt til erhvervsområderne. Beskrivelse: Der skal udarbejdes en plan for infrastrukturen, og implementeres løsninger der sikrer en smidig og hurtig adgange til og fra motorvejsnettet, mellem hovedbyerne i kommunen, til og fra erhvervsområderne, til og fra handelscentrene og for alle trafikanter. 8: Digital infrastruktur( ) 10: Rådgivernetværk ( ) Mål: At sikre en professionel og gennemarbejdet opstart af nye virksomheder og lette adgangen til specialiseret viden for de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Netværk af professionelle rådgivere, der stiller sig til rådighed for 1-2 timers gratis rådgivning opgaveudførelse koster altid penge på normale vilkår overfor iværksættere og mindre virksomheder. De etablerede virksomheder kan hente råd om drift, udvikling og vækst. Mål: At mindske afstanden til vækstcentrene omkring os. Beskrivelse: Den fysiske afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere kan imødekommes ved en stærk digital infrastruktur i kommunen med hurtigst mulige bredbåndsforbindelser via f.eks. fibernet og fuld mobildækning. 8

9 11: Markedsføring af tilbud ( ) Mål: At sikre synligheden af indsatserne i erhvervsstrategien overfor de relevante målgrupper samt at markedsføre og brande Stevns. Beskrivelse: Engagering af en markedsføringskonsulent, der kan varetage markedsføring af og kommunikation i forlængelse af de driftsmæssige indsatser omkring erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder samt den løbende branding og markedsføring af Stevns. 12: Branding herunder tiltrækning af virksomheder ( ) Mål: At definere og profilere et samlet brand for Stevns samt underordnet markedsføring af Stevns som erhvervs- og bosætningskommune og turistmål. Beskrivelse: Der gennemføres en brandinganalyse med kundeanalyse, konkurrentanalyse og egenanalyse med det formål at definere og beskrive en brandingprofil for Stevns til brug til markedsføring af kommunen. Markedsføringen skal indeholde en overordnet profilering af Stevns samt en underliggende markedsføring af erhverv, bosætning og turisme. Det skal endvidere undersøges og analyseres ad hvilke kanaler markedsføringen og branding af Stevns kan foregå mest fordelagtigt. fremkommet gennem indsatsen om branding og tiltrækning af virksomheder. Links til hjemmesiden placeres på alle relevante hjemmesider. Linket skal være et let genkendeligt grafisk element. 12b: Tiltrækning af events og grupper ( ) Mål: At sætte Stevns på landkortet i forbindelse med relevante begivenheder. Beskrivelse: Der skal bredt set arbejdes for at tiltrække events af enhver størrelse, der kan samle enkeltpersoner og grupper, som vil være attraktive for Stevns i en erhvervsmæssige, turistmæssig og bosætningsmæssig sammenhæng. 13: Fleksibel integration af erhverv ( ) Mål: At skabe rum for virksomheder, hvor virksomhederne opstår. Beskrivelse: Kommunes mange små virksomheder kræver en fleksibel tilgang til, hvor erhverv kan drives. Mange virksomheder har brug fra at kombinere bolig og erhverv, og andre igen behov for at etablere erhverv eller udvide driften, hvor erhverv ikke traditionelt har været etableret, eller har haft den størrelse. 12a: Hjemmesiden StevnsLink ( ) Mål: At synliggøre Stevns om en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune samt som turistmål. Beskrivelse: Der laves en hjemmeside, der profilerer Stevns i overensstemmelse med branding- og markedsføringsstrategien, som 9

10 14: Konkurrencedygtig prisfastsættelse ( ) Mål: At positionere Stevns som et billigt sted at etablere og drive virksomhed. Beskrivelse: Stevns Kommune skal anlægge en prispolitik på f.eks. erhvervsjord og gebyrer, der medvirker til at positionere Stevns, som den billigste og bedste erhvervsorienterede kommune i baghaven af Køge og tæt ved Hovedstaden. 15: Attraktive erhvervsområder ( ) Mål: At skabe attraktive rum for virksomhed i dedikerede områder også med henblik på tiltrækning af erhverv udefra. Beskrivelse: De nuværende større erhvervsområder skal gøres mere attraktive gennem skabelsen af miljø, løbende vedligehold, gode adgangsforhold, tydelig afgrænsning og sammenhæng samt tilstedeværelsen af klare visioner for erhvervsudviklingen i området. Erhvervsområderne skal afspejle Stevns og være grønne, luftige og med højt til loftet. Erhvervsområder kan understøttes med facilitering af netværksdannelse, arrangementer og indsatser rettet mod de enkelte virksomheder hæftet op på deres tilstedeværelse i erhvervsområdet. 17: Leverandører ( ) Mål: At sikre at de lokale virksomheder er med i spil omkring kommunale udbud og opgaver. Beskrivelse: Stevns Kommune skal sikre at opgaver udbydes på en sådan måde, at de lokale virksomheder altid kan byde ind medmindre opgaven er så specialiseret, at ingen lokale virksomhed er beskæftiget indenfor feltet. Dette kan ved større opgaver blandt andet ske ved at udbyde i fagentrepriser. Der kan også arbejdes med udliciteringer for at understøtte det lokale erhvervsliv. 18: Synlige attraktive handelscentre ( ) Mål: At sikre detailhandelens overlevelse og udvikling og sikre aktive bymidter, hvor borgere og turister har lyst til at komme. Beskrivelse: Attraktive bymidter definerer på mange måder velstanden og dynamikken i et lokalsamfund, så hvis vores lokale samfund skal være attraktive at bosætte sig i, besøge som turist eller etablere virksomhed i, så skal vi have en blomstrende detailhandel og fyldte butikslokaler. Der skal udarbejdes en sammenhængende plan for udvikling af detailhandelsområderne. 16: Uddannelse, opkvalificering og arbejdskraft ( ) Mål: At hæve uddannelsesniveauet og dermed værdiskabelsen i virksomhederne. Beskrivelse: Vi har en stor styrke i vores høje andel af faglærte. Udfordringerne ligger i vores mange ufaglærte og vores få højtuddannede i den private sektor. Der skal udarbejdes sammenhængende indsatsser for at efteruddanne de faglærte, uddanne de ufaglærte og tiltrække højtuddannede til virksomhederne. 19: Iværksætterhus / Vækstfabrik Stevns / Erhvervshus / Erhvervscenter ( ) Mål: At sikre vækst og udvikling i de nystartede virksomheder. At sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i de små og mindre virksomheder. At tiltrække udvalgte iværksættere og små virksomheder samt at sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i virksomhederne. Beskrivelse: Etablering af et inkubatormiljø og udviklingshus for nystartede virksomheder og erhvervshus/kontorhotel for de små og mindre 10

11 virksomheder, hvor disse i samspil med professionelle rådgivere, sparringspartnere og andre iværksættere kan inspireres, anspores og hjælpes til at skabe vækst i deres virksomhed. Evt. udvidelse eller sammensmeltning med erhvervshus og vækstmiljø for specialiserede brancher, virksomhedstyper eller lignende, der søges hentet ind også fra udenfor kommuen. 20: Etablering af specialiseret uddannelsesinstitution ( ) Mål: At etablere en uddannelsesinstitution i Stevns Kommune Beskrivelse: Uddannelsesinstitutioner bringer vækst, udvikling og arbejdspladser og sætter et lokalområde på landkortet. Der skal arbejdes på i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner og andre at få en afgrænset, specialiseret uddannelse til Stevns evt. blot i en fast periode hvert år, som en del af en uddannelse, der har sin base et andet sted. Alternativt skal der findes en uddannelse, som i sin niche ikke eksisterer andre steder. Der skal arbejdes på at identificere, hvad der kunne være indholdet i og grundlaget for en sådan uddannelse på Stevns. INITIATIVER Stevns s erhvervsstrategi tegner retningen for udviklingen af erhvervslivet i Stevns Kommune. Vi fokuserer på de virksomheder, vi allerede har, og de virksomheder, som opstår hos os, og som vi kan være med til at udvikle. Stevns er åben for alle med en interesse i erhvervslivet i Stevns Kommune, og vi vil arbejde hårdt for at støtte vores medlemmer uanset, hvor de kommer fra. Vi tror nemlig på samarbejde og åbenhed, og vi er ikke bange for inputs og ny viden ude fra. Stevns er skabt af erhvervslivet for erhvervslivet skyld, og vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i virksomheder. Fotos af Margot Donkersloot 11

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i 2014-2017

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd Onsdag den 30. marts 2016 kl. 17-21 i Strøby Egede Selskabslokaler Program 17:00-18:00 Ordinær Generalforsamling 2016 Dagsorden generalforsamling:

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere