Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd"

Transkript

1 Stevns Erhvervsstrategi

2 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der bør forfølges, for at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Stevns Kommune. De 10 budskaber giver et klart billede af erhvervslivet i Stevns bredt set, og sætter samtidig en streg under, at Stevns ikke på nuværende tidspunkt har nogle erhvervsmæssige styrkepositioner, der er helt afgørende at forsvare og udvikle. Det vi i stedet har, er en solid portefølje af nuværende og kommende virksomheder, hvori der kan og skal skabes vækst og arbejdspladser. De 10 observationer er: 1. Vi har få private arbejdspladser Stevns er blandt de svageste kommuner målt på antallet af jobs i den private sektor i forhold til indbyggertallet. 2. Langt hovedparten af vores virksomheder er helt små regionalt orienterede virksomheder 3. Tilflyttere bibringer nyt iværksættertalent 4. De nye virksomheder skaber forholdsmæssigt mange jobs Erhvervslivet på Stevns er domineret af meget små virksomheder, hvis kundegrundlag primært kommer fra den østlige del af Sjælland. Stevns har overskud på flyttebalancen blandt folk i den erhvervsaktive alder. Det er godt for skattegrundlaget, men tilflytterne er også en ressource for de lokale virksomheder, der søger dygtige medarbejdere, og de er nyt iværksætterpotentiale. Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den private beskæftigelse. I Region Sjælland er Stevns blandt de kommuner, hvor de nye virksomheders jobandel er allerhøjest. 5. Vi har en styrke i det faglige Stevns spidskompetencer ligger i det håndværksmæssige. Der er få højtuddannede og mange faglærte og ufaglærte i de private virksomheder. Stevns skal uddybe styrken i det faglige både ved at efteruddanne de faglærte og ved at løfte de ufaglærte op i uddannelsesniveau, men der er også behov for flere medarbejdere med længere uddannelser. 6. Vi har for stort et tab af private arbejdspladser og for mange konkurser 7. Der er dårlig kommunal service og dialog med erhvervslivet Stevns har, som resten af landet, tabt mange private arbejdspladser i de senere år, men har haft mere end sin andel af konkurser sammenlignet med andre kommuner. I 2011 var Stevns den kommune i regionen, hvor flest personer blev berørt af konkurser. Fra 2010 til 2012 er der sket et fald i erhvervslivets vurdering af kommunen. Det gælder især den kommunale sagsbehandling men også information og dialog. På 9 ud af 10 subjektivt vurderede forhold giver lokale industrivirksomheder Stevns en placering i eller meget tæt på den dårligste fjerdel af landets kommuner. 8. De kommunale rammer er gode På de hårde indikatorer for kommunal erhvervsvenlighed ligger Stevns højt placeret blandt landets kommuner. På indikatorer for livskvalitet såkaldt livability ligger Stevns højt på nogle parametre, men knap så godt på andre. 9. Stevns har et negativt omdømme og en lav kendskabsgrad I Stevns er det en udbredt opfattelse, at omverdenen kender for lidt til Stevns, og at Stevns image er svagt og måske negativt. 10. Vi har dårlig infrastruktur Ligesom image er infrastruktur (vejnet og kollektiv transport) et område, som erhvervslivet vurderer meget lavt, og det er ikke kun hængt op på den dårlige adgang til motorvejssystemet. 2

3 STEVNS ERHVERVSRÅDS MISSION Stevns vil arbejde for, at Stevns Kommune går fra at være en erklæret bosætningskommune til at være en erhvervs-, turist- og bosætningskommune. Vi mener, at observationerne taler deres klare sprog, og peger på de indsatser, der er nødvendige for at løfte Stevns på erhvervsområdet. Det er indsatsen på netop erhvervsområdet, som Stevns byder ind på. Hovedkonklusionen i erhvervsredegørelsen er, at vi skaber for få private arbejdspladser, og at vi skaber for ringe økonomisk vækst i vores virksomheder. Det er på disse områder, at Stevns primært ønsker at sætte ind. Samtidig holder vi Stevns Kommune på sporet erhvervsmæssigt, således at kommunes virksomheder kan møde en god dialog, et højt serviceniveau og nogle fordelagtige rammer fra Stevns Kommune. Stevns vil forfølge missionen: Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdsplader i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i. Vi skal fokusere på vores nuværende virksomheder, og på vores iværksætterpotentiale. Det er de ting vi har. Vi skal også arbejde på at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig både for vores nuværende virksomheders skyld, men også for at gøre os attraktiv for tilflytning af virksomheder udefra. Målsætning 4: Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder Målsætning 5: Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turistog bosætningskommune. MÅLSÆTNINGER MOD MISSIONEN På vej mod fuldførelse af missionen sætter vi fem pejlemærker for, om vi er på rette vej. De bliver vores målsætninger for erhvervsindsatsen. Målsætning 1: Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv Målsætning 2: Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder Hvis vi kan skabe flere arbejdspladser i vores eksisterende virksomheder samtidig med, at vi øger tilvæksten af nye virksomheder, og så booster væksten i virksomhederne yderligere ved at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet, så er vi rigtigt godt på vej. Hvis vi så dertil skaber en erhvervskommune både i fakta og i opfattelsen hos virksomhederne, og så blive synlige med alle disse forhold langt ud over kommunegrænsen, så er fuldførelsen af mission nært forestående, og vi er en mere velstående kommune. Målsætning 3: Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden 3

4 Stevns INDSATSOMRÅDER Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem 5 overordnede indsatsområder, som gennem 25 konkrete initiativer arbejder på at skabe de nødvendige forandringer og forhold. De 5 indsatsområder er: 1: Kommunale rammevilkår Fokus på at skabe attraktive rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service. 2: Iværksættere Fokus på at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få de nye virksomheder til at vokse. 3: Virksomheder Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder. 4: Synlighed og tiltrækning Fokus på gennem Markedsføring og branding at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomhedere, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og tiltrække iværksættere og virksomheder udefra. 5: Udvikling Fokus på at fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire andre strategier herunder at forfølge styrkepositioner efterhånden som de opstår. Stevns skaber vækst, netværk og udvikling Stevns er erhvervslivet for erhvervslivet 4

5 SAMMENHÆNGEN Her ses en model for sammenhængen mellem observationerne, missionen, målene, indsatsområderne og initiativerne. Stevns s strategi udspringer af arbejdet med at give inputs til Stevns Kommunes erhvervspolitiske redegørelse, hvor erhvervsrådet har peget på en erhvervsstrategi for Stevns Kommune. Læs hele erhvervsredegørelsen, erhvervsstrategien og handlingsplanen, som Stevns har overbragt til Stevns Kommune på erhvervsrådets hjemmeside Erhvervsredegørelse for Stevns 10 observationer Erhvervsstrategi for Stevns 5 indsatsområder Handlingsplan Erhverv 29 indsatser Baggrund og metode 5

6 INITIATIVER De 5 overordnede indsatsområder udmøntes gennem 25 konkrete initiativer. Det er de 25 initiativer, der vurderes at ville have den største effekt i forhold til målsætninger og mission. De 25 konkrete initiativer er kort beskrevet herunder, og det enkelte initiativs tilhørsforhold til et overordnet indsatsområder er markeret med følgende farvekoder: Kommunale rammevilkår Iværksættere Virksomheder Synlighed og tiltrækning Udvikling Initiativerne er listet i prioriteret rækkefølge, men prioriteringen kan ændres, hvis særlige muligheder tilbyder sig indenfor et område. Initiativerne er beskrevet mere detaljeret i den handlingsplan til erhvervsstrategien, som Stevns har afleveret til Stevns Kommune som input til kommunes erhvervspolitiske redegørelse. Handlingsplanen kan findes på Stevns s hjemmeside Der er der 29 initiativer i denne strategi er nogle lagt sammen i et samlet initiativ. 1: Virksomhedsvejledning ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i virksomhederne ved at understøtte virksomhedernes egne ambitioner og potentiale, og at anspore og inspirere til at tænke udviklingsorienteret og ønske vækst i de virksomheder, hvor det ikke falder ledelsen naturligt. Beskrivelse: Engagering af en Erhvervskonsulent, der kan gennemføre tiltag som; telefonisk kontakt til kommunens virksomhedsejere/- ledere, virksomhedsbesøg og egentlige vejledningsforløb, vækstkurser, vækstforløb, henvisning af virksomheder til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle virksomheder, netværk for virksomheder, vækstgrupper, bistå med at sikre finansiering og adgang til vækstkapital og markedsføring af tilbuddene til virksomheder. 2: Iværksættervejledning ( ) Mål: At sikre, at de der starter selvstændig virksomheder bliver hjulpet til at skabe en bæredygtig og om muligt vækstorienteret virksomhed. At sikre, at de der ønsker afklaring om deres muligheder for at starte selvstændig virksomhed bliver afklaret, og at de, der ikke har, hvad der skal til, bliver frarådet at starte. Beskrivelse: Engagering af en iværksættervejleder/-konsulent, der kan gennemføre tiltag, som; opstartspakke til iværksættere, telefonisk kontakt til at nystartede virksomheder, iværksætterkurser, henvisning til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle iværksættere, netværk for iværksættere, bistå med at sikre finansiering og markedsføring af tiltagene. 6

7 2a: Iværksættercamp ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Arrangement, der på en underholdende og indlevende måde forklarer om det at starte selvstændig virksomhed, og involverer deltagerne i dialog og ideudvikling om forretningsidéer. 2b: Iværksætteri på skoleskemaet ( ) Mål: At få flere unge til at starte selvstændig virksomhed. Beskrivelse: Implementering af iværksætteri i folkeskolen ved hjælp af undervisningsmaterialer. Bringe eleverne i kontakt med virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. 2c: Idekonkurrencer for iværksættere ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Konkurrencer, hvor potentielle iværksættere kan præsentere deres forretningsidéer, modtage feedback fra de andre deltagerer og fra kvalificerede rådgivere, samt vinde opstartsforløb leveret af rådgivere, konsulenter og sparringspartnere. 3: Dialog mellem kommune og erhvervsliv( ) Mål: At erhvervslivet og kommunen samarbejder, og at erhvervslivet med rette opfatter Stevns som en erhvervskommune. Beskrivelse: Stevns Kommune skal altid have åbne linier til erhvervslivet med løbende kommunikation om idéer, tanker og planer, og dyrke den løbende dialog gennem regelmæssige møder mellem kommunen og erhvervslivet. 4: Kommunal service og sagsbehandling( ) Mål: At Stevns Kommune er og fremstår som en erhvervsorienteret kommune, og at virksomhederne hurtigst muligt kan komme videre med udvikling og fokusere på driften. Beskrivelse: Stevns Kommune skal implementere en kultur, organisation og løsninger der sikrer, at virksomheder opfattes som værdifulde kunder, der skaber værdi for kommunen. Der skal være en hurtig og imødekommende service med let adgang til sagsbehandling mv. 5: Velkomstteam ( ) Mål: At sikre, at virksomheder, der overvejer at flytte til Stevns, også gør det. Beskrivelse: I sammenhæng med indsatsen for kommunal service og sagsbehandling etableres der et kommunalt velkomst-/supportteam, der rykker ud, hvis en virksomhed viser interesse for at etablere sig i kommunen, eller hvis større virksomheder overvejer at udvide forretningen. Teamet skal vise Stevns Kommunes imødekommenhed overfor virksomheden, og sikre at eventuelle barrierer om muligt nedbrydes. Teamet er også ansvarlig for at forankre virksomhedens sag hos de rigtige kommunale medarbejdere. 7

8 6: Udviklingsteam Stevns ( ) Mål: At kunne iværksætte udviklingsorienterede tiltag indenfor og parallelt med strategierne for erhverv, turisme og bosætning. Beskrivelse: Der nedsættes et udviklingsteam på tværs af de primære aktører på områderne for erhverv, turisme og bosætning med repræsentanter fra aktørerne, kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen samt evt. andre nøglepersoner. Teamets fornemmeste opgave er at sikre, at der bygges på positive udviklinger, og at opståede styrkepositioner kapitaliseres. 9: Sparringspartnernetværk ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i de nystartede virksomheder og holde dem på sporet. At skabe vækst og udvikling i de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Tilknytningen af en erfaren sparringspartner eller mentor fra et organiseret netværk til iværksættere og virksomheder. Sparringspartneren arbejder uden beregning udviklingsorienteret med iværksætteren/ejerlederen ude i virksomheden i en aftalt periode, hvorefter relationen kan professionaliseres med et honorar til sparringspartneren. 7: Infrastruktur ( ) Mål: Øget tilgængelighed ind, ud og rundt i kommunen, samt til erhvervsområderne. Beskrivelse: Der skal udarbejdes en plan for infrastrukturen, og implementeres løsninger der sikrer en smidig og hurtig adgange til og fra motorvejsnettet, mellem hovedbyerne i kommunen, til og fra erhvervsområderne, til og fra handelscentrene og for alle trafikanter. 8: Digital infrastruktur( ) 10: Rådgivernetværk ( ) Mål: At sikre en professionel og gennemarbejdet opstart af nye virksomheder og lette adgangen til specialiseret viden for de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Netværk af professionelle rådgivere, der stiller sig til rådighed for 1-2 timers gratis rådgivning opgaveudførelse koster altid penge på normale vilkår overfor iværksættere og mindre virksomheder. De etablerede virksomheder kan hente råd om drift, udvikling og vækst. Mål: At mindske afstanden til vækstcentrene omkring os. Beskrivelse: Den fysiske afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere kan imødekommes ved en stærk digital infrastruktur i kommunen med hurtigst mulige bredbåndsforbindelser via f.eks. fibernet og fuld mobildækning. 8

9 11: Markedsføring af tilbud ( ) Mål: At sikre synligheden af indsatserne i erhvervsstrategien overfor de relevante målgrupper samt at markedsføre og brande Stevns. Beskrivelse: Engagering af en markedsføringskonsulent, der kan varetage markedsføring af og kommunikation i forlængelse af de driftsmæssige indsatser omkring erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder samt den løbende branding og markedsføring af Stevns. 12: Branding herunder tiltrækning af virksomheder ( ) Mål: At definere og profilere et samlet brand for Stevns samt underordnet markedsføring af Stevns som erhvervs- og bosætningskommune og turistmål. Beskrivelse: Der gennemføres en brandinganalyse med kundeanalyse, konkurrentanalyse og egenanalyse med det formål at definere og beskrive en brandingprofil for Stevns til brug til markedsføring af kommunen. Markedsføringen skal indeholde en overordnet profilering af Stevns samt en underliggende markedsføring af erhverv, bosætning og turisme. Det skal endvidere undersøges og analyseres ad hvilke kanaler markedsføringen og branding af Stevns kan foregå mest fordelagtigt. fremkommet gennem indsatsen om branding og tiltrækning af virksomheder. Links til hjemmesiden placeres på alle relevante hjemmesider. Linket skal være et let genkendeligt grafisk element. 12b: Tiltrækning af events og grupper ( ) Mål: At sætte Stevns på landkortet i forbindelse med relevante begivenheder. Beskrivelse: Der skal bredt set arbejdes for at tiltrække events af enhver størrelse, der kan samle enkeltpersoner og grupper, som vil være attraktive for Stevns i en erhvervsmæssige, turistmæssig og bosætningsmæssig sammenhæng. 13: Fleksibel integration af erhverv ( ) Mål: At skabe rum for virksomheder, hvor virksomhederne opstår. Beskrivelse: Kommunes mange små virksomheder kræver en fleksibel tilgang til, hvor erhverv kan drives. Mange virksomheder har brug fra at kombinere bolig og erhverv, og andre igen behov for at etablere erhverv eller udvide driften, hvor erhverv ikke traditionelt har været etableret, eller har haft den størrelse. 12a: Hjemmesiden StevnsLink ( ) Mål: At synliggøre Stevns om en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune samt som turistmål. Beskrivelse: Der laves en hjemmeside, der profilerer Stevns i overensstemmelse med branding- og markedsføringsstrategien, som 9

10 14: Konkurrencedygtig prisfastsættelse ( ) Mål: At positionere Stevns som et billigt sted at etablere og drive virksomhed. Beskrivelse: Stevns Kommune skal anlægge en prispolitik på f.eks. erhvervsjord og gebyrer, der medvirker til at positionere Stevns, som den billigste og bedste erhvervsorienterede kommune i baghaven af Køge og tæt ved Hovedstaden. 15: Attraktive erhvervsområder ( ) Mål: At skabe attraktive rum for virksomhed i dedikerede områder også med henblik på tiltrækning af erhverv udefra. Beskrivelse: De nuværende større erhvervsområder skal gøres mere attraktive gennem skabelsen af miljø, løbende vedligehold, gode adgangsforhold, tydelig afgrænsning og sammenhæng samt tilstedeværelsen af klare visioner for erhvervsudviklingen i området. Erhvervsområderne skal afspejle Stevns og være grønne, luftige og med højt til loftet. Erhvervsområder kan understøttes med facilitering af netværksdannelse, arrangementer og indsatser rettet mod de enkelte virksomheder hæftet op på deres tilstedeværelse i erhvervsområdet. 17: Leverandører ( ) Mål: At sikre at de lokale virksomheder er med i spil omkring kommunale udbud og opgaver. Beskrivelse: Stevns Kommune skal sikre at opgaver udbydes på en sådan måde, at de lokale virksomheder altid kan byde ind medmindre opgaven er så specialiseret, at ingen lokale virksomhed er beskæftiget indenfor feltet. Dette kan ved større opgaver blandt andet ske ved at udbyde i fagentrepriser. Der kan også arbejdes med udliciteringer for at understøtte det lokale erhvervsliv. 18: Synlige attraktive handelscentre ( ) Mål: At sikre detailhandelens overlevelse og udvikling og sikre aktive bymidter, hvor borgere og turister har lyst til at komme. Beskrivelse: Attraktive bymidter definerer på mange måder velstanden og dynamikken i et lokalsamfund, så hvis vores lokale samfund skal være attraktive at bosætte sig i, besøge som turist eller etablere virksomhed i, så skal vi have en blomstrende detailhandel og fyldte butikslokaler. Der skal udarbejdes en sammenhængende plan for udvikling af detailhandelsområderne. 16: Uddannelse, opkvalificering og arbejdskraft ( ) Mål: At hæve uddannelsesniveauet og dermed værdiskabelsen i virksomhederne. Beskrivelse: Vi har en stor styrke i vores høje andel af faglærte. Udfordringerne ligger i vores mange ufaglærte og vores få højtuddannede i den private sektor. Der skal udarbejdes sammenhængende indsatsser for at efteruddanne de faglærte, uddanne de ufaglærte og tiltrække højtuddannede til virksomhederne. 19: Iværksætterhus / Vækstfabrik Stevns / Erhvervshus / Erhvervscenter ( ) Mål: At sikre vækst og udvikling i de nystartede virksomheder. At sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i de små og mindre virksomheder. At tiltrække udvalgte iværksættere og små virksomheder samt at sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i virksomhederne. Beskrivelse: Etablering af et inkubatormiljø og udviklingshus for nystartede virksomheder og erhvervshus/kontorhotel for de små og mindre 10

11 virksomheder, hvor disse i samspil med professionelle rådgivere, sparringspartnere og andre iværksættere kan inspireres, anspores og hjælpes til at skabe vækst i deres virksomhed. Evt. udvidelse eller sammensmeltning med erhvervshus og vækstmiljø for specialiserede brancher, virksomhedstyper eller lignende, der søges hentet ind også fra udenfor kommuen. 20: Etablering af specialiseret uddannelsesinstitution ( ) Mål: At etablere en uddannelsesinstitution i Stevns Kommune Beskrivelse: Uddannelsesinstitutioner bringer vækst, udvikling og arbejdspladser og sætter et lokalområde på landkortet. Der skal arbejdes på i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner og andre at få en afgrænset, specialiseret uddannelse til Stevns evt. blot i en fast periode hvert år, som en del af en uddannelse, der har sin base et andet sted. Alternativt skal der findes en uddannelse, som i sin niche ikke eksisterer andre steder. Der skal arbejdes på at identificere, hvad der kunne være indholdet i og grundlaget for en sådan uddannelse på Stevns. INITIATIVER Stevns s erhvervsstrategi tegner retningen for udviklingen af erhvervslivet i Stevns Kommune. Vi fokuserer på de virksomheder, vi allerede har, og de virksomheder, som opstår hos os, og som vi kan være med til at udvikle. Stevns er åben for alle med en interesse i erhvervslivet i Stevns Kommune, og vi vil arbejde hårdt for at støtte vores medlemmer uanset, hvor de kommer fra. Vi tror nemlig på samarbejde og åbenhed, og vi er ikke bange for inputs og ny viden ude fra. Stevns er skabt af erhvervslivet for erhvervslivet skyld, og vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i virksomheder. Fotos af Margot Donkersloot 11

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere