Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd"

Transkript

1 Stevns Erhvervsstrategi

2 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der bør forfølges, for at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Stevns Kommune. De 10 budskaber giver et klart billede af erhvervslivet i Stevns bredt set, og sætter samtidig en streg under, at Stevns ikke på nuværende tidspunkt har nogle erhvervsmæssige styrkepositioner, der er helt afgørende at forsvare og udvikle. Det vi i stedet har, er en solid portefølje af nuværende og kommende virksomheder, hvori der kan og skal skabes vækst og arbejdspladser. De 10 observationer er: 1. Vi har få private arbejdspladser Stevns er blandt de svageste kommuner målt på antallet af jobs i den private sektor i forhold til indbyggertallet. 2. Langt hovedparten af vores virksomheder er helt små regionalt orienterede virksomheder 3. Tilflyttere bibringer nyt iværksættertalent 4. De nye virksomheder skaber forholdsmæssigt mange jobs Erhvervslivet på Stevns er domineret af meget små virksomheder, hvis kundegrundlag primært kommer fra den østlige del af Sjælland. Stevns har overskud på flyttebalancen blandt folk i den erhvervsaktive alder. Det er godt for skattegrundlaget, men tilflytterne er også en ressource for de lokale virksomheder, der søger dygtige medarbejdere, og de er nyt iværksætterpotentiale. Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den private beskæftigelse. I Region Sjælland er Stevns blandt de kommuner, hvor de nye virksomheders jobandel er allerhøjest. 5. Vi har en styrke i det faglige Stevns spidskompetencer ligger i det håndværksmæssige. Der er få højtuddannede og mange faglærte og ufaglærte i de private virksomheder. Stevns skal uddybe styrken i det faglige både ved at efteruddanne de faglærte og ved at løfte de ufaglærte op i uddannelsesniveau, men der er også behov for flere medarbejdere med længere uddannelser. 6. Vi har for stort et tab af private arbejdspladser og for mange konkurser 7. Der er dårlig kommunal service og dialog med erhvervslivet Stevns har, som resten af landet, tabt mange private arbejdspladser i de senere år, men har haft mere end sin andel af konkurser sammenlignet med andre kommuner. I 2011 var Stevns den kommune i regionen, hvor flest personer blev berørt af konkurser. Fra 2010 til 2012 er der sket et fald i erhvervslivets vurdering af kommunen. Det gælder især den kommunale sagsbehandling men også information og dialog. På 9 ud af 10 subjektivt vurderede forhold giver lokale industrivirksomheder Stevns en placering i eller meget tæt på den dårligste fjerdel af landets kommuner. 8. De kommunale rammer er gode På de hårde indikatorer for kommunal erhvervsvenlighed ligger Stevns højt placeret blandt landets kommuner. På indikatorer for livskvalitet såkaldt livability ligger Stevns højt på nogle parametre, men knap så godt på andre. 9. Stevns har et negativt omdømme og en lav kendskabsgrad I Stevns er det en udbredt opfattelse, at omverdenen kender for lidt til Stevns, og at Stevns image er svagt og måske negativt. 10. Vi har dårlig infrastruktur Ligesom image er infrastruktur (vejnet og kollektiv transport) et område, som erhvervslivet vurderer meget lavt, og det er ikke kun hængt op på den dårlige adgang til motorvejssystemet. 2

3 STEVNS ERHVERVSRÅDS MISSION Stevns vil arbejde for, at Stevns Kommune går fra at være en erklæret bosætningskommune til at være en erhvervs-, turist- og bosætningskommune. Vi mener, at observationerne taler deres klare sprog, og peger på de indsatser, der er nødvendige for at løfte Stevns på erhvervsområdet. Det er indsatsen på netop erhvervsområdet, som Stevns byder ind på. Hovedkonklusionen i erhvervsredegørelsen er, at vi skaber for få private arbejdspladser, og at vi skaber for ringe økonomisk vækst i vores virksomheder. Det er på disse områder, at Stevns primært ønsker at sætte ind. Samtidig holder vi Stevns Kommune på sporet erhvervsmæssigt, således at kommunes virksomheder kan møde en god dialog, et højt serviceniveau og nogle fordelagtige rammer fra Stevns Kommune. Stevns vil forfølge missionen: Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdsplader i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i. Vi skal fokusere på vores nuværende virksomheder, og på vores iværksætterpotentiale. Det er de ting vi har. Vi skal også arbejde på at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig både for vores nuværende virksomheders skyld, men også for at gøre os attraktiv for tilflytning af virksomheder udefra. Målsætning 4: Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder Målsætning 5: Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turistog bosætningskommune. MÅLSÆTNINGER MOD MISSIONEN På vej mod fuldførelse af missionen sætter vi fem pejlemærker for, om vi er på rette vej. De bliver vores målsætninger for erhvervsindsatsen. Målsætning 1: Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv Målsætning 2: Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder Hvis vi kan skabe flere arbejdspladser i vores eksisterende virksomheder samtidig med, at vi øger tilvæksten af nye virksomheder, og så booster væksten i virksomhederne yderligere ved at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet, så er vi rigtigt godt på vej. Hvis vi så dertil skaber en erhvervskommune både i fakta og i opfattelsen hos virksomhederne, og så blive synlige med alle disse forhold langt ud over kommunegrænsen, så er fuldførelsen af mission nært forestående, og vi er en mere velstående kommune. Målsætning 3: Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden 3

4 Stevns INDSATSOMRÅDER Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem 5 overordnede indsatsområder, som gennem 25 konkrete initiativer arbejder på at skabe de nødvendige forandringer og forhold. De 5 indsatsområder er: 1: Kommunale rammevilkår Fokus på at skabe attraktive rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service. 2: Iværksættere Fokus på at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få de nye virksomheder til at vokse. 3: Virksomheder Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder. 4: Synlighed og tiltrækning Fokus på gennem Markedsføring og branding at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomhedere, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og tiltrække iværksættere og virksomheder udefra. 5: Udvikling Fokus på at fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire andre strategier herunder at forfølge styrkepositioner efterhånden som de opstår. Stevns skaber vækst, netværk og udvikling Stevns er erhvervslivet for erhvervslivet 4

5 SAMMENHÆNGEN Her ses en model for sammenhængen mellem observationerne, missionen, målene, indsatsområderne og initiativerne. Stevns s strategi udspringer af arbejdet med at give inputs til Stevns Kommunes erhvervspolitiske redegørelse, hvor erhvervsrådet har peget på en erhvervsstrategi for Stevns Kommune. Læs hele erhvervsredegørelsen, erhvervsstrategien og handlingsplanen, som Stevns har overbragt til Stevns Kommune på erhvervsrådets hjemmeside Erhvervsredegørelse for Stevns 10 observationer Erhvervsstrategi for Stevns 5 indsatsområder Handlingsplan Erhverv 29 indsatser Baggrund og metode 5

6 INITIATIVER De 5 overordnede indsatsområder udmøntes gennem 25 konkrete initiativer. Det er de 25 initiativer, der vurderes at ville have den største effekt i forhold til målsætninger og mission. De 25 konkrete initiativer er kort beskrevet herunder, og det enkelte initiativs tilhørsforhold til et overordnet indsatsområder er markeret med følgende farvekoder: Kommunale rammevilkår Iværksættere Virksomheder Synlighed og tiltrækning Udvikling Initiativerne er listet i prioriteret rækkefølge, men prioriteringen kan ændres, hvis særlige muligheder tilbyder sig indenfor et område. Initiativerne er beskrevet mere detaljeret i den handlingsplan til erhvervsstrategien, som Stevns har afleveret til Stevns Kommune som input til kommunes erhvervspolitiske redegørelse. Handlingsplanen kan findes på Stevns s hjemmeside Der er der 29 initiativer i denne strategi er nogle lagt sammen i et samlet initiativ. 1: Virksomhedsvejledning ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i virksomhederne ved at understøtte virksomhedernes egne ambitioner og potentiale, og at anspore og inspirere til at tænke udviklingsorienteret og ønske vækst i de virksomheder, hvor det ikke falder ledelsen naturligt. Beskrivelse: Engagering af en Erhvervskonsulent, der kan gennemføre tiltag som; telefonisk kontakt til kommunens virksomhedsejere/- ledere, virksomhedsbesøg og egentlige vejledningsforløb, vækstkurser, vækstforløb, henvisning af virksomheder til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle virksomheder, netværk for virksomheder, vækstgrupper, bistå med at sikre finansiering og adgang til vækstkapital og markedsføring af tilbuddene til virksomheder. 2: Iværksættervejledning ( ) Mål: At sikre, at de der starter selvstændig virksomheder bliver hjulpet til at skabe en bæredygtig og om muligt vækstorienteret virksomhed. At sikre, at de der ønsker afklaring om deres muligheder for at starte selvstændig virksomhed bliver afklaret, og at de, der ikke har, hvad der skal til, bliver frarådet at starte. Beskrivelse: Engagering af en iværksættervejleder/-konsulent, der kan gennemføre tiltag, som; opstartspakke til iværksættere, telefonisk kontakt til at nystartede virksomheder, iværksætterkurser, henvisning til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle iværksættere, netværk for iværksættere, bistå med at sikre finansiering og markedsføring af tiltagene. 6

7 2a: Iværksættercamp ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Arrangement, der på en underholdende og indlevende måde forklarer om det at starte selvstændig virksomhed, og involverer deltagerne i dialog og ideudvikling om forretningsidéer. 2b: Iværksætteri på skoleskemaet ( ) Mål: At få flere unge til at starte selvstændig virksomhed. Beskrivelse: Implementering af iværksætteri i folkeskolen ved hjælp af undervisningsmaterialer. Bringe eleverne i kontakt med virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. 2c: Idekonkurrencer for iværksættere ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Konkurrencer, hvor potentielle iværksættere kan præsentere deres forretningsidéer, modtage feedback fra de andre deltagerer og fra kvalificerede rådgivere, samt vinde opstartsforløb leveret af rådgivere, konsulenter og sparringspartnere. 3: Dialog mellem kommune og erhvervsliv( ) Mål: At erhvervslivet og kommunen samarbejder, og at erhvervslivet med rette opfatter Stevns som en erhvervskommune. Beskrivelse: Stevns Kommune skal altid have åbne linier til erhvervslivet med løbende kommunikation om idéer, tanker og planer, og dyrke den løbende dialog gennem regelmæssige møder mellem kommunen og erhvervslivet. 4: Kommunal service og sagsbehandling( ) Mål: At Stevns Kommune er og fremstår som en erhvervsorienteret kommune, og at virksomhederne hurtigst muligt kan komme videre med udvikling og fokusere på driften. Beskrivelse: Stevns Kommune skal implementere en kultur, organisation og løsninger der sikrer, at virksomheder opfattes som værdifulde kunder, der skaber værdi for kommunen. Der skal være en hurtig og imødekommende service med let adgang til sagsbehandling mv. 5: Velkomstteam ( ) Mål: At sikre, at virksomheder, der overvejer at flytte til Stevns, også gør det. Beskrivelse: I sammenhæng med indsatsen for kommunal service og sagsbehandling etableres der et kommunalt velkomst-/supportteam, der rykker ud, hvis en virksomhed viser interesse for at etablere sig i kommunen, eller hvis større virksomheder overvejer at udvide forretningen. Teamet skal vise Stevns Kommunes imødekommenhed overfor virksomheden, og sikre at eventuelle barrierer om muligt nedbrydes. Teamet er også ansvarlig for at forankre virksomhedens sag hos de rigtige kommunale medarbejdere. 7

8 6: Udviklingsteam Stevns ( ) Mål: At kunne iværksætte udviklingsorienterede tiltag indenfor og parallelt med strategierne for erhverv, turisme og bosætning. Beskrivelse: Der nedsættes et udviklingsteam på tværs af de primære aktører på områderne for erhverv, turisme og bosætning med repræsentanter fra aktørerne, kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen samt evt. andre nøglepersoner. Teamets fornemmeste opgave er at sikre, at der bygges på positive udviklinger, og at opståede styrkepositioner kapitaliseres. 9: Sparringspartnernetværk ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i de nystartede virksomheder og holde dem på sporet. At skabe vækst og udvikling i de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Tilknytningen af en erfaren sparringspartner eller mentor fra et organiseret netværk til iværksættere og virksomheder. Sparringspartneren arbejder uden beregning udviklingsorienteret med iværksætteren/ejerlederen ude i virksomheden i en aftalt periode, hvorefter relationen kan professionaliseres med et honorar til sparringspartneren. 7: Infrastruktur ( ) Mål: Øget tilgængelighed ind, ud og rundt i kommunen, samt til erhvervsområderne. Beskrivelse: Der skal udarbejdes en plan for infrastrukturen, og implementeres løsninger der sikrer en smidig og hurtig adgange til og fra motorvejsnettet, mellem hovedbyerne i kommunen, til og fra erhvervsområderne, til og fra handelscentrene og for alle trafikanter. 8: Digital infrastruktur( ) 10: Rådgivernetværk ( ) Mål: At sikre en professionel og gennemarbejdet opstart af nye virksomheder og lette adgangen til specialiseret viden for de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Netværk af professionelle rådgivere, der stiller sig til rådighed for 1-2 timers gratis rådgivning opgaveudførelse koster altid penge på normale vilkår overfor iværksættere og mindre virksomheder. De etablerede virksomheder kan hente råd om drift, udvikling og vækst. Mål: At mindske afstanden til vækstcentrene omkring os. Beskrivelse: Den fysiske afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere kan imødekommes ved en stærk digital infrastruktur i kommunen med hurtigst mulige bredbåndsforbindelser via f.eks. fibernet og fuld mobildækning. 8

9 11: Markedsføring af tilbud ( ) Mål: At sikre synligheden af indsatserne i erhvervsstrategien overfor de relevante målgrupper samt at markedsføre og brande Stevns. Beskrivelse: Engagering af en markedsføringskonsulent, der kan varetage markedsføring af og kommunikation i forlængelse af de driftsmæssige indsatser omkring erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder samt den løbende branding og markedsføring af Stevns. 12: Branding herunder tiltrækning af virksomheder ( ) Mål: At definere og profilere et samlet brand for Stevns samt underordnet markedsføring af Stevns som erhvervs- og bosætningskommune og turistmål. Beskrivelse: Der gennemføres en brandinganalyse med kundeanalyse, konkurrentanalyse og egenanalyse med det formål at definere og beskrive en brandingprofil for Stevns til brug til markedsføring af kommunen. Markedsføringen skal indeholde en overordnet profilering af Stevns samt en underliggende markedsføring af erhverv, bosætning og turisme. Det skal endvidere undersøges og analyseres ad hvilke kanaler markedsføringen og branding af Stevns kan foregå mest fordelagtigt. fremkommet gennem indsatsen om branding og tiltrækning af virksomheder. Links til hjemmesiden placeres på alle relevante hjemmesider. Linket skal være et let genkendeligt grafisk element. 12b: Tiltrækning af events og grupper ( ) Mål: At sætte Stevns på landkortet i forbindelse med relevante begivenheder. Beskrivelse: Der skal bredt set arbejdes for at tiltrække events af enhver størrelse, der kan samle enkeltpersoner og grupper, som vil være attraktive for Stevns i en erhvervsmæssige, turistmæssig og bosætningsmæssig sammenhæng. 13: Fleksibel integration af erhverv ( ) Mål: At skabe rum for virksomheder, hvor virksomhederne opstår. Beskrivelse: Kommunes mange små virksomheder kræver en fleksibel tilgang til, hvor erhverv kan drives. Mange virksomheder har brug fra at kombinere bolig og erhverv, og andre igen behov for at etablere erhverv eller udvide driften, hvor erhverv ikke traditionelt har været etableret, eller har haft den størrelse. 12a: Hjemmesiden StevnsLink ( ) Mål: At synliggøre Stevns om en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune samt som turistmål. Beskrivelse: Der laves en hjemmeside, der profilerer Stevns i overensstemmelse med branding- og markedsføringsstrategien, som 9

10 14: Konkurrencedygtig prisfastsættelse ( ) Mål: At positionere Stevns som et billigt sted at etablere og drive virksomhed. Beskrivelse: Stevns Kommune skal anlægge en prispolitik på f.eks. erhvervsjord og gebyrer, der medvirker til at positionere Stevns, som den billigste og bedste erhvervsorienterede kommune i baghaven af Køge og tæt ved Hovedstaden. 15: Attraktive erhvervsområder ( ) Mål: At skabe attraktive rum for virksomhed i dedikerede områder også med henblik på tiltrækning af erhverv udefra. Beskrivelse: De nuværende større erhvervsområder skal gøres mere attraktive gennem skabelsen af miljø, løbende vedligehold, gode adgangsforhold, tydelig afgrænsning og sammenhæng samt tilstedeværelsen af klare visioner for erhvervsudviklingen i området. Erhvervsområderne skal afspejle Stevns og være grønne, luftige og med højt til loftet. Erhvervsområder kan understøttes med facilitering af netværksdannelse, arrangementer og indsatser rettet mod de enkelte virksomheder hæftet op på deres tilstedeværelse i erhvervsområdet. 17: Leverandører ( ) Mål: At sikre at de lokale virksomheder er med i spil omkring kommunale udbud og opgaver. Beskrivelse: Stevns Kommune skal sikre at opgaver udbydes på en sådan måde, at de lokale virksomheder altid kan byde ind medmindre opgaven er så specialiseret, at ingen lokale virksomhed er beskæftiget indenfor feltet. Dette kan ved større opgaver blandt andet ske ved at udbyde i fagentrepriser. Der kan også arbejdes med udliciteringer for at understøtte det lokale erhvervsliv. 18: Synlige attraktive handelscentre ( ) Mål: At sikre detailhandelens overlevelse og udvikling og sikre aktive bymidter, hvor borgere og turister har lyst til at komme. Beskrivelse: Attraktive bymidter definerer på mange måder velstanden og dynamikken i et lokalsamfund, så hvis vores lokale samfund skal være attraktive at bosætte sig i, besøge som turist eller etablere virksomhed i, så skal vi have en blomstrende detailhandel og fyldte butikslokaler. Der skal udarbejdes en sammenhængende plan for udvikling af detailhandelsområderne. 16: Uddannelse, opkvalificering og arbejdskraft ( ) Mål: At hæve uddannelsesniveauet og dermed værdiskabelsen i virksomhederne. Beskrivelse: Vi har en stor styrke i vores høje andel af faglærte. Udfordringerne ligger i vores mange ufaglærte og vores få højtuddannede i den private sektor. Der skal udarbejdes sammenhængende indsatsser for at efteruddanne de faglærte, uddanne de ufaglærte og tiltrække højtuddannede til virksomhederne. 19: Iværksætterhus / Vækstfabrik Stevns / Erhvervshus / Erhvervscenter ( ) Mål: At sikre vækst og udvikling i de nystartede virksomheder. At sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i de små og mindre virksomheder. At tiltrække udvalgte iværksættere og små virksomheder samt at sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i virksomhederne. Beskrivelse: Etablering af et inkubatormiljø og udviklingshus for nystartede virksomheder og erhvervshus/kontorhotel for de små og mindre 10

11 virksomheder, hvor disse i samspil med professionelle rådgivere, sparringspartnere og andre iværksættere kan inspireres, anspores og hjælpes til at skabe vækst i deres virksomhed. Evt. udvidelse eller sammensmeltning med erhvervshus og vækstmiljø for specialiserede brancher, virksomhedstyper eller lignende, der søges hentet ind også fra udenfor kommuen. 20: Etablering af specialiseret uddannelsesinstitution ( ) Mål: At etablere en uddannelsesinstitution i Stevns Kommune Beskrivelse: Uddannelsesinstitutioner bringer vækst, udvikling og arbejdspladser og sætter et lokalområde på landkortet. Der skal arbejdes på i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner og andre at få en afgrænset, specialiseret uddannelse til Stevns evt. blot i en fast periode hvert år, som en del af en uddannelse, der har sin base et andet sted. Alternativt skal der findes en uddannelse, som i sin niche ikke eksisterer andre steder. Der skal arbejdes på at identificere, hvad der kunne være indholdet i og grundlaget for en sådan uddannelse på Stevns. INITIATIVER Stevns s erhvervsstrategi tegner retningen for udviklingen af erhvervslivet i Stevns Kommune. Vi fokuserer på de virksomheder, vi allerede har, og de virksomheder, som opstår hos os, og som vi kan være med til at udvikle. Stevns er åben for alle med en interesse i erhvervslivet i Stevns Kommune, og vi vil arbejde hårdt for at støtte vores medlemmer uanset, hvor de kommer fra. Vi tror nemlig på samarbejde og åbenhed, og vi er ikke bange for inputs og ny viden ude fra. Stevns er skabt af erhvervslivet for erhvervslivet skyld, og vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i virksomheder. Fotos af Margot Donkersloot 11

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervspolitisk redegørelse Stevns - 2013

Erhvervspolitisk redegørelse Stevns - 2013 er Erhvervspolitisk redegørelse Stevns - 2013 1 2 Forord I Stevns Kommune gør vi meget for at tilbyde de bedst mulige betingelser for vores virksomheder. Derfor har vi i Kommuneplanen Erhverv som et kommunalt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere