DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS /2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K"

Transkript

1 DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS /2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligte at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med kr. Sagsøgte har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om, at ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT. Oplysningerne i sagen X er og har siden stiftelsen i 1997 været ejet i lige sameje mellem A og B. A og B har tillige i lige sameje ejet det litauiske selskab Y. X købte i starten af 2002 den samlede aktiekapital i Y med overdragelse pr. 1. juli Skattemyndighederne anfægtede, at markedsprisen for aktierne var kr. Landsskatteretten afsagde den 13. februar 2009 kendelse herom, hvori blandt andet er anført følgende: "Retten skal bemærke, at skattecentret, på baggrund af resulaterne for 1999, 2000 og 2001 samt med en kapitaliseringsfaktor svarende til en forventet levetid på 3 år, har beregnet goodwill til kr. Der henvises i det hele til skattecentrets beregning af goodwill. Retten skal yderligere bemærke at parterne er enige om, at selskabets indre værdi i 2001 udgjorde ca kr. Herefter findes aktierne passende at kunne ansættes til kr. Da selskabet alene har betalt kr. for de erhervede aktier beskattes selskabet af differencen mellem den ansatte værdi og det betalte, i alt ca kr. efter statsskattelovens 4, stk. 1, litra c. Retten har ved afgørelsen henset til, at der ikke er fremlagt oplsyninger, som i tilstrækkelig grad dokumenterer, at den af Ligningsrådet vejledende goodwillberegning ikke konkret skal finde anvendelse. Der er ej heller STD S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D82

2 Side 2 fremlagt oplysninger om faktiske omstændigheder knyttet til Y, som med fornøden sikkerhed indikerer, at den af skattecentret beregnede goodwill ikke svarer til, hvad en uafhængig køber må antages at ville betale under de foreliggende omstændigheder på det konkrete handelstidspunkt. Retten har yderligere henset til, at den ansatte goodwill synes at være ansat forsigtigt på baggrund af sagens oplysninger i øvrigt, idet den forventede levetid alene er ansat til 3 år." Der er mellem parterne i denne sag enighed om, at det kan lægges til grund, at der ikke har været almindelig marked primo 2002 for handel mellem uafhængige parter i selskaber med en tilsvarende aktivitet som Y. Der har været afholdt syn og skøn under sagen. Skønsmanden er blevet bedt om at besvare bl.a. følgende spørgsmål 2: "Hvad var den skønnede markedsværdi primo 2002 af de samlede kapitalandele i Y. Syns- og skønsmanden bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 2 præcist beskrive og oplyse de momenter og forudsætninger, han har ladet indgå i vurderingen af markedsværdien." Skønsmanden har hertil svaret: "Værdiansættelsesmetoden: Udgangspunktet for værdiansættelsen er Y s markedsværdi. Markedsværdien defineres her som den pris, som selskabet må forventes at overdrage til i fri handel mellem uafhængig køber, og sælger med rimelig viden om alle relevante forhold vedr. selskabet og tekstilindustrien." Skønsmanden har videre anførtr, at der findes flere metoder til at beregne værdien af et selskab, hvoraf de i praksis anvendte er indkomstmetoden og markedsmetoden. Skønsmanden har anført, at "der ved brug af indkomstmetoden er DCF-modellen (discount cash flow) den hyppigst anvendte model. Ved hjælp af denne model beregnes nutidsværdien af de fremtidige frie pengestrømme (cash flows), som selskabet forventes at generere fremover gennem driftsindtjening.... Da der ikke foreligger et forecast for forventninger til Y s fremtidige drift og balance på værdiansættelsestidspunktet, er DCF-metoden i dens normale form ikke egnet til værdiansættelse af kapitalandelene. Derimod er en tilnærmet DTL baseret på et normaliseret driftsresultat egnet i nærværende sag. I det efterfølgende kaldes denne metode for DCF. Den justerede DCF metode er identisk med en standard DCF-beregning,

3 Side 3 blot med den ene undtagelse, at det antages, at omsætningen og indtjeningen er konstant fremadrettet (for en vis periode)." Skønsmanden har om beskrivelsen af DCF-metoden og anvendelsen heraf bl.a. anført følgende: "I relation til vurdering af markedsværdien af Y har jeg lagt vægt på, at det vurderes, at en uafhængig 3. part ved køb af Y primært vil købe og betale for eksisterende indgåede kontrakter, medarbejderstaben samt produktionsudstyr og lokaler. Det lægges til grund for værdiansættelsen, at Y s kundekreds og forretningsforbindelse var tæt knyttet til B og C s personer, hvilket fremgår af sagsfremstillingen side 5 til stævning, dateret 12. maj 2009, jf. bilag 1. Det vurderes derfor, at Y s primære konkurrencemæssige fordel var forankret omkring kontakterne til de danske selskaber, der ikke ville blive overført ved et salg til en uafhængig 3. part, da disse kontakter var baseret på relationer knyttet til B og C s personer. En potentiel køber af Y ville derfor miste selskabets primære konkurrencemæssige fordel, med mindre denne var i stand til at udnytte B og C s kontakter efter et potentielt salg." Skønsmanden har til brug for beregningen udregnet et gennemsnitligt EBIT (earning before interest ad tax). På baggrund af EBIT fra 2000 og 2001 har skønsmanden beregnet den gennemsnitlige korrigerede EBIT til LTL. Skønsmanden har konkluderet, at værdien af kapitalandele kan sættes til kr., såfremt et udbyttet på LTL er blevet udbetalt inden overdragelsen i Parterne er enige om, at dette er tilfældet. Skønsmanden er desuden blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: "Spørgsmål 3 Såfremt svaret på spørgsmål 2 er 0 kr., bedes syns- og skønsmanden oplyse den skønnede værdi af de samlede kapitalandele i Y for sagsøgere, der primo 2002 fik overdraget disse andele. Syns- og skønsmanden bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 3 præcist beskrive og oplyse de momenter og forudsætninger, han har ladet indgå i vurderingen af markedsværdien. På et telefonisk skønsmøde mellem parternes advokater og skønsmanden var der enighed om, at spørgsmål 3 skulle besvares, også selv om besvarelsen på spørgsmål 2 var større end 0. Skønsmanden har herefter anført: "Beskrivelse af anvendelsen af DCF-metoden Som nævnt vurderer jeg, at den primære konkurrencemæssige fordel for Y knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der er forankret omkring B og C s personlige relationer.

4 Side 4 Værdien af Y vurderes derfor at være højere for sagsøger end for en uafhængig 3. part grundet sagsøgers kontakter til potentielle danske kunder. Dette vurderes også at gælde selvom, at jeg er blevet oplyst i en e- mail fra advokat D dateret 9. september 2010, at arbejdet med at finde nye kunder og subcontractors til Y er udført af X mod vederlag, jf. bilag 17." Skønsmanden har til grund for sin konklusion anført, at værdien af Y er bestemt som 5-10 års cash flow tillagt en likvidationsværdi af anlægsaktiverne samt anlægskapitalen. Ud fra en forudsætning om 5 års cash flow har skønsmanden vurderet kapitalandelenes værdi til kr. Ud fra en forudsætning om 10 års cash flow har skønsmanden vurderet kapitalandelenes værdi til kr. Skønsmanden har tillige udregnet et gennemsnit, hvor det antages, at der 75% sandsynlighed for, at 5 års cash flow realiseres af 25% sandsynlighed for at 10 års cash flow skal realiseres. Efter udlodning af dividender, er værdien af kapitalandelene under denne forudsætning beregnet til kr. Skønsmanden har desuden besvaret følgende spørgsmål (Spørgsmål 6): "Det er sagsøgers opfattelse, at Y alene har afholdt udgifter til ledelse, administration og salgsarbejde ved betaling herfor til X ApS med følgende beløb: 1999: DKK : DKK : DKK Det er sagsøgers opfattelse, at udstationerede medarbejdere, der varetager ovennævnte opgaver på daværende tidspunkt normalt ville belaste en virksomhed som Y med en månedlig udgift på ca. DKK til Årsagen til, at Y ikke er belastet med udgifter i noget større omfang end angivet, er, at ejerne ikke har ønske at belaste Y mere end højest nødvendigt. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes oplyst, hvilken betydning - om nogen - det vil have for besvarelsen af spørgsmål 2 og 3, såfremt ovenstående oplysninger lægges til grund". Skønsmanden har besvaret spørgsmålet således:

5 Side 5 "Såfremt det lægges til grund, at afregningpriserne for X ikke er sket til gældende markedsniveau ændrer dette ved vurderingen af det normaliserede EBIT-niveau. Under forudsætning af, at der kan fremvises behørig dokumentation for det udførte arbejde i form af arbejdsplan for det udført arbejde, timeopgørelse og gældende markedspriser for disse ydelser. Da jeg ikke har modtaget sådan dokumentation, har jeg ikke længere vurderet hvorvidt, det vil være mere korrekt at lægge det af sagsøger oplyste omkostningsniveau til grund i værdiansættelsen. I nedenstående og på efterfølgende side har jeg redegjort for de værdimæssige konsekvenser, såfremt det antages, at Y skulle have haft en udstationeret medarbejder ansat til en månedlig løn på DKK Baseret på sagsøgers oplysninger skal de normaliserede EBIT korrigeres med forskellen mellem en årsløn på 12 * DKK = DKK og de oplyste afholdte omkostninger til ledelse, administration og salgsarbejde ved betaling herfor til X ApS på DKK i gennemsnit over årene Dette svarer til en årlig korrektion af EBIT på DKK eller LTL " Skønsmanden har om betydningen for besvarelse af spørgsmål 2, såfremt sagsøgers oplysning vedr. lønomkostninger lægges til grund for værdiansættelsen, anført, at markedsværdien af kapitalandelene kan beregnes til LTL. Skønsmanden har om betydningen for besvarelse af spørgsmål 3, såfremt sagsøgers oplysninger vedr. lønomkostninger lægges til grund for værdiansættelsen ud fra en forudsætning om 10 års cash flows, anført, at markedsværdien af kapitalandele opgjort pr. 31. december 2001 kan beregnes til LTL. Skønsmanden har desuden besvaret følgende spørgsmål (spørgsmål 8): "Der er i skønsrapporten på s. 14, 1. kolonne anført følgende: "Værdien af selskabet for en uafhængig 3. part udgøres derfor som nævnt primært af værdien af allerede indgåede kontrakter, medarbejderstaben samt produktionsudstyr og lokaler. Derfor kan værdien af selskabet defineres ud fra den merindtjening som en 3. part ville kunne opnå ved at købe et selskab som Y fremfor at starte en ny virksomhed. Såfremt en uafhængig 3. part skulle starte op for sig selv ville det indebære betydelige opstartsomkostninger samt en periode, hvor man ikke ville kunne producere. Værdien af Y er derfor bestemt som 2 års cash flow tillagt den bogførte værdi af aktiverne" (min understregning). Spørgsmål 8 A Skønsmanden bedes oplyse, hvad det er for allerede indgåede kontrakter, der henvises til."

6 Side 6 Skønsmanden har besvaret spørgsmålet således: "På det telefonisk afholdte skønsmøde den 19. maj 2010, hvor sagens parter deltog, efterspurgte skønsmanden oplysninger omkring kundelister. Af referatet af afholdt skønsmøde, som er sendt til sagens parter den 1. juni 2010 fremgår: "I forbindelse med værdiansættelsen efterlyste skønsmanden materiale fra D i form af kundelister, ordrebeholdninger, budget/forecast og værdiansættelsesnotat i forbindelse med overdragelsen af ejerandelene fra A og B til X ApS primo 2002 af Y", jf. bilag 16. Skønsmanden har efterfølgende modtaget materiale vedrørende ordrebeholdning på tidspunktet for overdragelsen af ejerandelen eller anden relevant information omkring kundeforhold. Skønsmanden har derfor ved værdiansættelsen antaget, at Y på tidspunktet for overdragelsen af ejerandelene, som det er normal praksis for en ordreproducerende going concern selskab, havde en vis mængde indgåede kontrakter." Sagsøger har fremlagt et finanskontokort for perioden 1. januar december 1999 som under overskriften "quality control" har opgjort en saldo på ,86 kr. X har anført, at dette er de faktiske udgifter for X s ydelser til Y vedr. ledelse og administration af selskabet. X s advokat har beregnet kapitalandelenes markedsværdi på baggrund af dette beløb efter de samme principper som skønsmanden har beregnet markedsværdien. X s advokat har på denne baggrund beregnet markedsværdien til kr. Det fremgår af en lønseddel fra april 2005 fra E, at hun har haft en lønindtægt før skat på kr. Sagsøger har anført, at hun der ud over i 2005, hvor hun var ansat i 10 måneder, fik en bonus på i alt kr., lige som hun havde fri bil og sygeforsikring og skulle have beregnet feriepenge. Sagsøger har ud fra disse forudsætninger beregnet omkostningerne pr. år til E til ,90 kr. Forklaringer C har forklaret, at hans kone ejer selskabet X sammen med B. Han selv kan ikke eje noget, da han tidligere er gået ned med et firma. Hans kone har dog ikke noget med den daglige drift at gøre. B er hans kones svoger, og ejer halvdelen. De to driver firmaet sammen. Hans baggrund er, at han er født i og opvokset med sygarn og maskiner. Han har været i lære som købmand og har taget en uddannelse som produktionstekniker på trikotageskolen i. Han har været produktionschef på sin fars virksomhed. I 1979 startede han en virksomhed i Kolding, som blev solgt. Han blev købt ud

7 Side , og ansat som salgsdirektør. Han startede herefter X. Han har været længe i branchen, som ikke er så stor endda og er et kendt ansigt. B er også kendt i branchen, men knapt så meget, da han er år yngre. Y blev startet ca med støtte til at starte i Østersølandene. På det tidspunkt kørte B og A hver deres virksomhed i virksomhedsordning. X skaffede ordrer til Y. De fandt nogle bygninger, fandt folk til produktion og administration. De startede med en litauisk direktør, som de måtte fyre efter et par år, da han snød dem, hvorefter de selv overtog ledelsen. De havde også nogle underleverandører, som lavede ting, som Y ikke kunne producere selv. Deres kunder ringede til ham og ikke til Y. Han henvendte sig også selv til potentielle kunder, idet han herefter lagde produktionen over i Y. Han har også hjulpet andre med at starte virksomhed i Litauen. Y ville ikke have haft aktivitet uden ham og X. X tog sig også af reklamationer mv. Ledelsen af Y består af ham som administrerende direktør og B som Commercial Director. De penge, de fik for at lede virksomheden blev betalt til X af Y. Det var bestemt af de litauiske myndigheder, at det skulle være sådan. De måtte ikke betale som konsulenthonorar. De var i Litauen 2 uger ad gange pr. måned, så der hele tiden var en af dem. Vederlaget var det, som de mente, de kunne trække ud af virksomheden. Det var ingen guldgrube. De penge, de fik ud af det, var ikke markedssvarende. Det er almindeligt kendt, at det kostede kr. månedligt, hvis man ville have en person fra Danmark til at lede det en virksomhed i Litauen. Lønnen til en litauer ville have været det halve. De har dog nogle andre ledelsesprincipper, så virksomheden ville i så fald være kørt ned. I 2001 forventede de, at resultatet for 2002 ville blive bedre. På det tidspunkt troede de på fremtiden. I august 2002 fik de dog besked fra to af deres kunder, F og G, at de ville stoppe deres ordrer med udgangen af Disse to kunder stod for % af omsætningen. X overdrog aktierne i Y i 2002, da virksomheden havde en vis størrelse, og da de havde store forventninger til medlemskabet af EU. I 2004 og 2005 ændrede tingene sig, da kunderne flyttede til andre lande, da de var blevet for dyre. De har derfor lagt produktionen om til mere nichepræget produktion og mindre enheder. På et tidspunkt fik de en henvendelse fra Z om hjælp til at producere noget specielt, hvilket de sagde ja til, da de havde en underleverandør, der

8 Side 8 kunne klare det. På det tidspunkt boede E i Litauen. Hun var direktør for Z s produktion i Litauen, som skulle nedlægges. Hun kontaktede dem, om de var interesseret i at overtage uniformsproduktionen til bl.a. SAS og DSB. De takkede ja, og ansatte E. Hun skulle stå for indkøring af den nye afdeling og den daglige drift i den nye afdeling som blev oprettet. Hun blev produktions manager. Hun fik en bonus for firmaets effektivitet. Hun fik fri bil, som dog ikke kostede meget i Litauen, vist nok kr. fra ny. Løsningen med E var billigere for dem, da firmaet så ikke skulle betale for bolig, hjemrejse etc., som man ellers normalt skulle betale. H henvendte sig til ham, da hans navn er et godt brand i branchen. Normalt er det at være en lønsystue ikke et brand i sig selv. Da X købte aktierne, havde de først været udbudt til salg til andre. Han havde da et ønske om at kunne gå på pension. Han er stadig hos X og er hos Y 14 dage om måneden. Y s litauiske direktør viste ikke gode resultater. Han var ansat fra og ejede 5-10 % af virksomheden. Han fik en løn på LTL i hånden, svarende til omkring kr. pr måned + fri bil. På det tidspunkt fik præsidenten kr. månedligt. Da de fyrede direktøren var der ikke tid til at finde en ny direktør. Deres troværdighed blev stadig ringere. Langt de fleste andre virksomheder i branchen i Litauen var dansk ledelse. Kunderne købte produktionsminutter hos Y. De havde ikke ordrer til ud i fremtiden. De havde naturligvis en forventning om, at ordrerne ville fortsætte. Y stod for ansvaret for papirarbejdet i forhold til de fleste af deres kunder. Papirarbejdet foregik i Danmark. På dette tidspunkt, var landet stadig ungt, og der var et tungt bureaukrati. E forklarede, at hun var ansat i Y omkring Forinden var hun hos Z, hvor hun stod for produktionen af uniformer. Hun stod for flytningen af produktionen til Litauen. Hun var 17 år i Z, heraf ca. 6 år i Litauen. Z besluttede at outsource deres ting. Hun fik opgaven at finde et andet sted. Hun fandt da C ikke Y da han havde arbejdet med den slags ting før. Det var en meget speciel produktion med enkeltordrer. Hun var ikke i tvivl om, at C kunne stå for produktionen. Hun gik med over til C, da han foreslog, at hun kunne flytte med i en periode. Hun stod for produktionen af det samme, som hun havde gjort hos Z. Hun fik kr. månedligt og fik en bonus oveni, fordi hun gjorde det hun skulle og lidt til. Hun fik ikke fri bolig. Det havde hun hos Z. Hun fik lidt mindre hos Y end hos Z. Hun kan ikke ikke huske, om hun fik rejser hjem til Danmark af Y. Hos Z havde hun og familien fri rejser til Danmark.

9 Side 9 H forklarede, at Fer en private label virksomhed. De har tidligere anvendt lønsystuer, først i Danmark og senere østpå. Han er direktør og ejer af virksomheden. Tilbage i 90 erne lagde han ordrer ud til bl.a. C, som han kom til at kende. Han har selv besøgt virksomheden. Han placerede ordren, efter at have mødt C som kontaktperson. Kontakten opstod gennem møder, etc. Det har stor betydning, at den der står bag, er en man har tillid til. Man leverer alle sine materialer til vedkommende. Det er den person, han møder og har kontakt til, som han kan have tillid til. Samarbejdet med C har været fint. Kvalitet og leveringstid var højere and andre leverandører. De stoppede med at bruge C alene pga. priser. De flyttede først til Polen og siden Ukraine. Procedure Sagsøger X har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke var knyttet nogen goodwill værdi til aktierne i Y. Værdien af aktierne er derfor kr. som svarer til den indre værdi. Da der blev betalt kr. er der betalt for lidt, der skal beskattes. Når der handles aktier mellem interesseforbundne parter skal værdien ansættes til handelsværdien, som summen af den indre værdi og goodwill. Dette følger af den foreliggende praksis, idet det særligt bemærkes, at dette også gælder for praksis fra før 2000, uanset, at goodwill først blev indført i cirkulæret i Alle domme viser, at en køber skal betale for den indre værdi. Det gøres gældende, at der ikke er nogen skattemæssig goodwill knyttet til Y. Y ikke havde noget særligt omdømme knyttet til sig, idet det blot var en almindelig systue. For kunderne var det relationen til C og B og tilliden til C, der var afgørende. Hertil kommer, at en del af Y s indtægt bestod i at X bad underleverandører lave et arbejde, hvor indtægten gik til Y. Dette støttes i øvrigt af skønsmanden konklusion om, at der ikke var noget egentligt marked for handel med Y. En værdi af aktierne på kr. svarer meget godt til vurderingen i bilag 9 fra det Litauiske revisionsfirma. Det var svært at finde en skønsmand, der kunne påtage sig opgaven. Skøns- erklæringen bekræfter på den ene side, at markedet var på vej øst på, og at

10 Side 10 det derfor var svært at finde et marked for aktierne. Resten af erklæringen skaber på den anden side nogen uklarhed ved at beregne sig frem til en værdi på aktierne. Den erklæring, der foreligger er en noget teoretisk skønserklæring. Skønsmandens beregning af en særlig værdi på kr. for X kan ikke lægges til grund i skattemæssig henseende. Skønsmanden har i sin erklæring s. 18 begrundet den særlige værdi i Y med at C og B har nogle særlige personlige relationer. I de situationer, hvor der ikke er et marked, er det afgørende, om der for den konkrete køber er en værdi. I den situation, hvor aktierne bliver købt af en med særlig indsigt og viden, sættes værdien ikke højere end den indre værdi, idet man ellers ville beskattede den værdi, som en køber selv bibringer ved at komme med en viden og en goodwill. Skønsmanden antagelse i erklæringen s. 12 om et konstant indtjenings- niveau fremadrettet er tvivlsom, henset til det marked, han selv beskriver og henset til de faktiske tal for Y, som anført på s 15. Såfremt det lægges til grund, at der er en markedsværdi for aktierne, som anført i skønserklæringen s 12, er værdien af aktierne kr., således som det er anført i skønserklæringen s 17. med fradrag for det faktisk betalte beløb bliver tilskuddet kr., eller kr. mindre end Landsskatterettens konklusion Det gøres gældende, at Y s udgifter til administration og ledelse, således om det er opgjort som Quality Control ikke er markedssvarende, hvorfor det justerede EBIT skal korrigeres. Det gennemsnitlige omkostningsniveau var på kr. Dette var det beløb, som efter C s forklaring var det, som virksomheden kunne bære. Da E senere blev ansat, fik hun en løn på kr. pr. måned. Det kan på denne baggrund lægges til grund, at den årlige udgift til administration ville have være højere, hvis den skulle have været markedssvarende. Markedsniveauet for administration er som udgangspunkt kr. årligt. Som det fremgår af den supplerende skønserklærings side 5 skal det normaliserede EBIT korrigeres, svarende til en forskel på kr. Denne ekstraudgift måtte 3-mand påregne ved køb af aktierne. Det har betydning hvad markedsniveauet for administration ville være, ligesom det ville have betydning, hvis situationen var den omvendte, nemlig at et selskab var blevet drænet. Skønsmanden har i sin erklæring anført, at den særlige værdi er baseret på C s og B s kunderelationer. Svaret på spørgsmål 9 viser, at beregningen er baseret på, at også en køber har særlige kunderelationer.

11 Side 11 Særligt vedrørende sagsomkostninger, bemærkede X, at modparten meget tidligt i forberedelsen blev orienteret om, at anbringendet i stævningen om tab på fordringer ville blive frafalde, så sagen kun kom til at handle om overdragelsen af aktier. Sagsøgte Sagsøgte gjorde gældende, at X har købt aktierne til langt under den reelle værdi. Landsskatteretten har skønnet værdien til kr. Skønnet er korrekt og hviler ikke på et forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt. Det påhviler X at bevise, at dette ikke måtte være tilfældet. Skønserklæringen viser, at aktierne var meget mere værd og understøtter Landsskatterettens skøn. Landsskatteretten har været berettiget til at foretage et skøn, henset til at der er tale om interesseforbundne aftaleparter. Myndigheder indrømmes en større eller mindre margen for skønnet alt efter, hvor svært skønnet har været. Skønnet tilsidesættes ikke, blot fordi skønsmanden når til et andet resultat. I denne sag har det været vanskeligt at udøve skønnet, hvilket støttes af, at skønsmanden ikke har fundet nogle handler i denne tid. Der har ikke været noget aktivt marked. Skønserklæringen har konkluderet, at værdien af kapitalandelene for en uafhængig tredjemand er kr. For X var værdien Det er efter praksis den højere værdi, som aktivet har for den pågældende køber, der er afgørende. Efter praksis er den relevante værdi den indre værdi. Sagerne er karakteriseret ved, at de, der køber har en indsigt, kontakter m.v. som gør, at anparter eller aktier har den værdi, som de bliver sat til. Aktierne er i alle tilfælde sat til den værdi, som det har for køberen. Dette gælder også selv om aktiver har en højere værdi end for uafhængige tredjemand. Sagsøger har ikke dokumenteret, at skønserklæringen er mangelfuld. Det er udokumenteret, at udgifterne til administration og ledelse ikke har været markedssvarende. Det er ligeledes udokumenteret, at det havde været nødvendigt med en dansk og ikke en litauisk direktør. Den konkrete direktør blev fyret, fordi han snød, ikke fordi han ellers var dårlig. Skønsmanden har i øvrigt udtalt, at han kunne svare på, hvad niveauet var, hvis han var blevet spurgt. Det er dog ikke relevant, hvad udgifterne ville havde være, men hvad de faktisk har været. Da der er enighed om, at Y ikke har afholdt en faktisk udgik til ledelse, administration på kr. månedligt er

12 Side 12 besvarelsen af spørgsmål 6 uden betydning. Det er ikke dokumenteret, at der ikke er knyttet goodwill til Y i forhold til det klare udgangspunkt om, at der er goodwiil i en virksomhed. Ifølge regnskabet for 2001, bilag 5a, forventede ledelsen et bedre resultat året efter. Y må derfor have forventet et afkast af nogle ordrer. Dette svarer også til skønsmandens erklæring. Den omstændighed, at H ikke på forhånd kendte til C s navn, og besøgte virksomheden, viser, at der har været noget goodwiil knyttet til selskabet. Da hovedanpartshaveren fulgte med salget, har goodwillen været den samme. X har selv beregnet goodwill i 2002 til 1 mio. Hertil kommer, at Landsskatteretten har udøvet et lempeligt skøn over værdien af goodwill, fordi man har lagt til grund, at goodwillens levetid var 3 år og ikke 7 som normalt. Det er ikke relevant, hvordan kapitalværdier fordeler sig på selskabet. Selv hvis goodwill sættes til et mindre beløb, er det ligegyldigt, henset også til, at cirkulærets hjælperegel alene er vejledende. Den skønserklæring, der er indhentet i sagen, støtter skønnet i sagen. Det er skønnets resultat, ikke enkeltdele, der er afgørende. Såfremt skønnet tilsidesættes, skal sagen hjemvises til Skat med henblik på at udøve et fornyet skøn. Rettens begrundelse og afgørelse Det kan efter parternes enighed lægges til grund, at der ikke var et almindelig marked for handel med selskaber med en tilsvarende aktivitet som Y. De handlede aktiers værdi skal herefter fastsættes efter et skøn med udgangspunkt i den hjælperegel, der fremgår af TSS-Cirkulære af 28. marts 2000, hvorefter værdien beregnes som summen af værdien af af de enkelte aktivposter fratrukket de respektive gældsposter og med tillæg af værdien af goodwill. Skattecentret har med udgangspunkt i cirkulæret foretaget en beregning af goodwill, som Landsskatteretten har henvist til. Heroverfor har X anført, at der ikke i skattemæssig henseende var knyttet nogen goodwill til selskabet Y. Selv om skønsmanden har vurderet, at den primære konkurrencemæssige fordel for Y knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der er forankret omkring B s og C s personlige relationer, finder retten ikke, at der herved er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering af, at der til selskabet var knyttet en goodwill. Retten henser herved blandt andet til

13 Side 13 forklaringen fra H om, at han kendte C, inden han havde haft kontakt med ham med henblik på konkrete ordrer. Skønsmanden har vurderet, at værdien af Y var højere for X end for en uafhængig tredjemand. Da der må lægges vægt på den værdi som aktierne har haft for X, og da skønsmanden med dette udgangspunkt har vurderet værdien af aktierne til kr., finder retten ikke at skattemyndighedernes ansættelse af værdien af aktierne er sket på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag eller går ud over rammerne af det skøn, som må tilkomme dem at foretage. Retten bemærker i den forbindelse, at det ikke findes godtgjort, at X s udgifter til ledelse og administration m.v. ikke var markedssvarende. Retten lægger herved vægt på, at den første litauiske dirktør for Y efter det oplyste blev afskediget, fordi han snød dem. Retten lægger desuden vægt på, at ansættelsen og aflønningen af E skete nogle år senere og med en særlig baggrund, idet hun i sit tidligere ansættelsesforhold havde afgivet ordrer om en speciel produktion, og nu skulle stå for denne produktion hos Y. Retten finder det på denne baggrund ikke tilstrækkelig godtgjort, at det ville have været nødvendigt at udstationere en dansk direktør, herunder med det påberåbte lønniveau. Retten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge. Der forholdes med sagsomkostninger som nedenfor anført, idet der herved er taget hensyn til sagens værdi, karakter og udfald. Thi kendes for ret: Skatteministeriet frifindes. X skal inden 14 dage betale kr. med tillæg af moms, eller ialt kr., i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere