DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS /2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K"

Transkript

1 DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS /2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligte at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med kr. Sagsøgte har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om, at ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT. Oplysningerne i sagen X er og har siden stiftelsen i 1997 været ejet i lige sameje mellem A og B. A og B har tillige i lige sameje ejet det litauiske selskab Y. X købte i starten af 2002 den samlede aktiekapital i Y med overdragelse pr. 1. juli Skattemyndighederne anfægtede, at markedsprisen for aktierne var kr. Landsskatteretten afsagde den 13. februar 2009 kendelse herom, hvori blandt andet er anført følgende: "Retten skal bemærke, at skattecentret, på baggrund af resulaterne for 1999, 2000 og 2001 samt med en kapitaliseringsfaktor svarende til en forventet levetid på 3 år, har beregnet goodwill til kr. Der henvises i det hele til skattecentrets beregning af goodwill. Retten skal yderligere bemærke at parterne er enige om, at selskabets indre værdi i 2001 udgjorde ca kr. Herefter findes aktierne passende at kunne ansættes til kr. Da selskabet alene har betalt kr. for de erhervede aktier beskattes selskabet af differencen mellem den ansatte værdi og det betalte, i alt ca kr. efter statsskattelovens 4, stk. 1, litra c. Retten har ved afgørelsen henset til, at der ikke er fremlagt oplsyninger, som i tilstrækkelig grad dokumenterer, at den af Ligningsrådet vejledende goodwillberegning ikke konkret skal finde anvendelse. Der er ej heller STD S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D82

2 Side 2 fremlagt oplysninger om faktiske omstændigheder knyttet til Y, som med fornøden sikkerhed indikerer, at den af skattecentret beregnede goodwill ikke svarer til, hvad en uafhængig køber må antages at ville betale under de foreliggende omstændigheder på det konkrete handelstidspunkt. Retten har yderligere henset til, at den ansatte goodwill synes at være ansat forsigtigt på baggrund af sagens oplysninger i øvrigt, idet den forventede levetid alene er ansat til 3 år." Der er mellem parterne i denne sag enighed om, at det kan lægges til grund, at der ikke har været almindelig marked primo 2002 for handel mellem uafhængige parter i selskaber med en tilsvarende aktivitet som Y. Der har været afholdt syn og skøn under sagen. Skønsmanden er blevet bedt om at besvare bl.a. følgende spørgsmål 2: "Hvad var den skønnede markedsværdi primo 2002 af de samlede kapitalandele i Y. Syns- og skønsmanden bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 2 præcist beskrive og oplyse de momenter og forudsætninger, han har ladet indgå i vurderingen af markedsværdien." Skønsmanden har hertil svaret: "Værdiansættelsesmetoden: Udgangspunktet for værdiansættelsen er Y s markedsværdi. Markedsværdien defineres her som den pris, som selskabet må forventes at overdrage til i fri handel mellem uafhængig køber, og sælger med rimelig viden om alle relevante forhold vedr. selskabet og tekstilindustrien." Skønsmanden har videre anførtr, at der findes flere metoder til at beregne værdien af et selskab, hvoraf de i praksis anvendte er indkomstmetoden og markedsmetoden. Skønsmanden har anført, at "der ved brug af indkomstmetoden er DCF-modellen (discount cash flow) den hyppigst anvendte model. Ved hjælp af denne model beregnes nutidsværdien af de fremtidige frie pengestrømme (cash flows), som selskabet forventes at generere fremover gennem driftsindtjening.... Da der ikke foreligger et forecast for forventninger til Y s fremtidige drift og balance på værdiansættelsestidspunktet, er DCF-metoden i dens normale form ikke egnet til værdiansættelse af kapitalandelene. Derimod er en tilnærmet DTL baseret på et normaliseret driftsresultat egnet i nærværende sag. I det efterfølgende kaldes denne metode for DCF. Den justerede DCF metode er identisk med en standard DCF-beregning,

3 Side 3 blot med den ene undtagelse, at det antages, at omsætningen og indtjeningen er konstant fremadrettet (for en vis periode)." Skønsmanden har om beskrivelsen af DCF-metoden og anvendelsen heraf bl.a. anført følgende: "I relation til vurdering af markedsværdien af Y har jeg lagt vægt på, at det vurderes, at en uafhængig 3. part ved køb af Y primært vil købe og betale for eksisterende indgåede kontrakter, medarbejderstaben samt produktionsudstyr og lokaler. Det lægges til grund for værdiansættelsen, at Y s kundekreds og forretningsforbindelse var tæt knyttet til B og C s personer, hvilket fremgår af sagsfremstillingen side 5 til stævning, dateret 12. maj 2009, jf. bilag 1. Det vurderes derfor, at Y s primære konkurrencemæssige fordel var forankret omkring kontakterne til de danske selskaber, der ikke ville blive overført ved et salg til en uafhængig 3. part, da disse kontakter var baseret på relationer knyttet til B og C s personer. En potentiel køber af Y ville derfor miste selskabets primære konkurrencemæssige fordel, med mindre denne var i stand til at udnytte B og C s kontakter efter et potentielt salg." Skønsmanden har til brug for beregningen udregnet et gennemsnitligt EBIT (earning before interest ad tax). På baggrund af EBIT fra 2000 og 2001 har skønsmanden beregnet den gennemsnitlige korrigerede EBIT til LTL. Skønsmanden har konkluderet, at værdien af kapitalandele kan sættes til kr., såfremt et udbyttet på LTL er blevet udbetalt inden overdragelsen i Parterne er enige om, at dette er tilfældet. Skønsmanden er desuden blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: "Spørgsmål 3 Såfremt svaret på spørgsmål 2 er 0 kr., bedes syns- og skønsmanden oplyse den skønnede værdi af de samlede kapitalandele i Y for sagsøgere, der primo 2002 fik overdraget disse andele. Syns- og skønsmanden bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 3 præcist beskrive og oplyse de momenter og forudsætninger, han har ladet indgå i vurderingen af markedsværdien. På et telefonisk skønsmøde mellem parternes advokater og skønsmanden var der enighed om, at spørgsmål 3 skulle besvares, også selv om besvarelsen på spørgsmål 2 var større end 0. Skønsmanden har herefter anført: "Beskrivelse af anvendelsen af DCF-metoden Som nævnt vurderer jeg, at den primære konkurrencemæssige fordel for Y knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der er forankret omkring B og C s personlige relationer.

4 Side 4 Værdien af Y vurderes derfor at være højere for sagsøger end for en uafhængig 3. part grundet sagsøgers kontakter til potentielle danske kunder. Dette vurderes også at gælde selvom, at jeg er blevet oplyst i en e- mail fra advokat D dateret 9. september 2010, at arbejdet med at finde nye kunder og subcontractors til Y er udført af X mod vederlag, jf. bilag 17." Skønsmanden har til grund for sin konklusion anført, at værdien af Y er bestemt som 5-10 års cash flow tillagt en likvidationsværdi af anlægsaktiverne samt anlægskapitalen. Ud fra en forudsætning om 5 års cash flow har skønsmanden vurderet kapitalandelenes værdi til kr. Ud fra en forudsætning om 10 års cash flow har skønsmanden vurderet kapitalandelenes værdi til kr. Skønsmanden har tillige udregnet et gennemsnit, hvor det antages, at der 75% sandsynlighed for, at 5 års cash flow realiseres af 25% sandsynlighed for at 10 års cash flow skal realiseres. Efter udlodning af dividender, er værdien af kapitalandelene under denne forudsætning beregnet til kr. Skønsmanden har desuden besvaret følgende spørgsmål (Spørgsmål 6): "Det er sagsøgers opfattelse, at Y alene har afholdt udgifter til ledelse, administration og salgsarbejde ved betaling herfor til X ApS med følgende beløb: 1999: DKK : DKK : DKK Det er sagsøgers opfattelse, at udstationerede medarbejdere, der varetager ovennævnte opgaver på daværende tidspunkt normalt ville belaste en virksomhed som Y med en månedlig udgift på ca. DKK til Årsagen til, at Y ikke er belastet med udgifter i noget større omfang end angivet, er, at ejerne ikke har ønske at belaste Y mere end højest nødvendigt. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes oplyst, hvilken betydning - om nogen - det vil have for besvarelsen af spørgsmål 2 og 3, såfremt ovenstående oplysninger lægges til grund". Skønsmanden har besvaret spørgsmålet således:

5 Side 5 "Såfremt det lægges til grund, at afregningpriserne for X ikke er sket til gældende markedsniveau ændrer dette ved vurderingen af det normaliserede EBIT-niveau. Under forudsætning af, at der kan fremvises behørig dokumentation for det udførte arbejde i form af arbejdsplan for det udført arbejde, timeopgørelse og gældende markedspriser for disse ydelser. Da jeg ikke har modtaget sådan dokumentation, har jeg ikke længere vurderet hvorvidt, det vil være mere korrekt at lægge det af sagsøger oplyste omkostningsniveau til grund i værdiansættelsen. I nedenstående og på efterfølgende side har jeg redegjort for de værdimæssige konsekvenser, såfremt det antages, at Y skulle have haft en udstationeret medarbejder ansat til en månedlig løn på DKK Baseret på sagsøgers oplysninger skal de normaliserede EBIT korrigeres med forskellen mellem en årsløn på 12 * DKK = DKK og de oplyste afholdte omkostninger til ledelse, administration og salgsarbejde ved betaling herfor til X ApS på DKK i gennemsnit over årene Dette svarer til en årlig korrektion af EBIT på DKK eller LTL " Skønsmanden har om betydningen for besvarelse af spørgsmål 2, såfremt sagsøgers oplysning vedr. lønomkostninger lægges til grund for værdiansættelsen, anført, at markedsværdien af kapitalandelene kan beregnes til LTL. Skønsmanden har om betydningen for besvarelse af spørgsmål 3, såfremt sagsøgers oplysninger vedr. lønomkostninger lægges til grund for værdiansættelsen ud fra en forudsætning om 10 års cash flows, anført, at markedsværdien af kapitalandele opgjort pr. 31. december 2001 kan beregnes til LTL. Skønsmanden har desuden besvaret følgende spørgsmål (spørgsmål 8): "Der er i skønsrapporten på s. 14, 1. kolonne anført følgende: "Værdien af selskabet for en uafhængig 3. part udgøres derfor som nævnt primært af værdien af allerede indgåede kontrakter, medarbejderstaben samt produktionsudstyr og lokaler. Derfor kan værdien af selskabet defineres ud fra den merindtjening som en 3. part ville kunne opnå ved at købe et selskab som Y fremfor at starte en ny virksomhed. Såfremt en uafhængig 3. part skulle starte op for sig selv ville det indebære betydelige opstartsomkostninger samt en periode, hvor man ikke ville kunne producere. Værdien af Y er derfor bestemt som 2 års cash flow tillagt den bogførte værdi af aktiverne" (min understregning). Spørgsmål 8 A Skønsmanden bedes oplyse, hvad det er for allerede indgåede kontrakter, der henvises til."

6 Side 6 Skønsmanden har besvaret spørgsmålet således: "På det telefonisk afholdte skønsmøde den 19. maj 2010, hvor sagens parter deltog, efterspurgte skønsmanden oplysninger omkring kundelister. Af referatet af afholdt skønsmøde, som er sendt til sagens parter den 1. juni 2010 fremgår: "I forbindelse med værdiansættelsen efterlyste skønsmanden materiale fra D i form af kundelister, ordrebeholdninger, budget/forecast og værdiansættelsesnotat i forbindelse med overdragelsen af ejerandelene fra A og B til X ApS primo 2002 af Y", jf. bilag 16. Skønsmanden har efterfølgende modtaget materiale vedrørende ordrebeholdning på tidspunktet for overdragelsen af ejerandelen eller anden relevant information omkring kundeforhold. Skønsmanden har derfor ved værdiansættelsen antaget, at Y på tidspunktet for overdragelsen af ejerandelene, som det er normal praksis for en ordreproducerende going concern selskab, havde en vis mængde indgåede kontrakter." Sagsøger har fremlagt et finanskontokort for perioden 1. januar december 1999 som under overskriften "quality control" har opgjort en saldo på ,86 kr. X har anført, at dette er de faktiske udgifter for X s ydelser til Y vedr. ledelse og administration af selskabet. X s advokat har beregnet kapitalandelenes markedsværdi på baggrund af dette beløb efter de samme principper som skønsmanden har beregnet markedsværdien. X s advokat har på denne baggrund beregnet markedsværdien til kr. Det fremgår af en lønseddel fra april 2005 fra E, at hun har haft en lønindtægt før skat på kr. Sagsøger har anført, at hun der ud over i 2005, hvor hun var ansat i 10 måneder, fik en bonus på i alt kr., lige som hun havde fri bil og sygeforsikring og skulle have beregnet feriepenge. Sagsøger har ud fra disse forudsætninger beregnet omkostningerne pr. år til E til ,90 kr. Forklaringer C har forklaret, at hans kone ejer selskabet X sammen med B. Han selv kan ikke eje noget, da han tidligere er gået ned med et firma. Hans kone har dog ikke noget med den daglige drift at gøre. B er hans kones svoger, og ejer halvdelen. De to driver firmaet sammen. Hans baggrund er, at han er født i og opvokset med sygarn og maskiner. Han har været i lære som købmand og har taget en uddannelse som produktionstekniker på trikotageskolen i. Han har været produktionschef på sin fars virksomhed. I 1979 startede han en virksomhed i Kolding, som blev solgt. Han blev købt ud

7 Side , og ansat som salgsdirektør. Han startede herefter X. Han har været længe i branchen, som ikke er så stor endda og er et kendt ansigt. B er også kendt i branchen, men knapt så meget, da han er år yngre. Y blev startet ca med støtte til at starte i Østersølandene. På det tidspunkt kørte B og A hver deres virksomhed i virksomhedsordning. X skaffede ordrer til Y. De fandt nogle bygninger, fandt folk til produktion og administration. De startede med en litauisk direktør, som de måtte fyre efter et par år, da han snød dem, hvorefter de selv overtog ledelsen. De havde også nogle underleverandører, som lavede ting, som Y ikke kunne producere selv. Deres kunder ringede til ham og ikke til Y. Han henvendte sig også selv til potentielle kunder, idet han herefter lagde produktionen over i Y. Han har også hjulpet andre med at starte virksomhed i Litauen. Y ville ikke have haft aktivitet uden ham og X. X tog sig også af reklamationer mv. Ledelsen af Y består af ham som administrerende direktør og B som Commercial Director. De penge, de fik for at lede virksomheden blev betalt til X af Y. Det var bestemt af de litauiske myndigheder, at det skulle være sådan. De måtte ikke betale som konsulenthonorar. De var i Litauen 2 uger ad gange pr. måned, så der hele tiden var en af dem. Vederlaget var det, som de mente, de kunne trække ud af virksomheden. Det var ingen guldgrube. De penge, de fik ud af det, var ikke markedssvarende. Det er almindeligt kendt, at det kostede kr. månedligt, hvis man ville have en person fra Danmark til at lede det en virksomhed i Litauen. Lønnen til en litauer ville have været det halve. De har dog nogle andre ledelsesprincipper, så virksomheden ville i så fald være kørt ned. I 2001 forventede de, at resultatet for 2002 ville blive bedre. På det tidspunkt troede de på fremtiden. I august 2002 fik de dog besked fra to af deres kunder, F og G, at de ville stoppe deres ordrer med udgangen af Disse to kunder stod for % af omsætningen. X overdrog aktierne i Y i 2002, da virksomheden havde en vis størrelse, og da de havde store forventninger til medlemskabet af EU. I 2004 og 2005 ændrede tingene sig, da kunderne flyttede til andre lande, da de var blevet for dyre. De har derfor lagt produktionen om til mere nichepræget produktion og mindre enheder. På et tidspunkt fik de en henvendelse fra Z om hjælp til at producere noget specielt, hvilket de sagde ja til, da de havde en underleverandør, der

8 Side 8 kunne klare det. På det tidspunkt boede E i Litauen. Hun var direktør for Z s produktion i Litauen, som skulle nedlægges. Hun kontaktede dem, om de var interesseret i at overtage uniformsproduktionen til bl.a. SAS og DSB. De takkede ja, og ansatte E. Hun skulle stå for indkøring af den nye afdeling og den daglige drift i den nye afdeling som blev oprettet. Hun blev produktions manager. Hun fik en bonus for firmaets effektivitet. Hun fik fri bil, som dog ikke kostede meget i Litauen, vist nok kr. fra ny. Løsningen med E var billigere for dem, da firmaet så ikke skulle betale for bolig, hjemrejse etc., som man ellers normalt skulle betale. H henvendte sig til ham, da hans navn er et godt brand i branchen. Normalt er det at være en lønsystue ikke et brand i sig selv. Da X købte aktierne, havde de først været udbudt til salg til andre. Han havde da et ønske om at kunne gå på pension. Han er stadig hos X og er hos Y 14 dage om måneden. Y s litauiske direktør viste ikke gode resultater. Han var ansat fra og ejede 5-10 % af virksomheden. Han fik en løn på LTL i hånden, svarende til omkring kr. pr måned + fri bil. På det tidspunkt fik præsidenten kr. månedligt. Da de fyrede direktøren var der ikke tid til at finde en ny direktør. Deres troværdighed blev stadig ringere. Langt de fleste andre virksomheder i branchen i Litauen var dansk ledelse. Kunderne købte produktionsminutter hos Y. De havde ikke ordrer til ud i fremtiden. De havde naturligvis en forventning om, at ordrerne ville fortsætte. Y stod for ansvaret for papirarbejdet i forhold til de fleste af deres kunder. Papirarbejdet foregik i Danmark. På dette tidspunkt, var landet stadig ungt, og der var et tungt bureaukrati. E forklarede, at hun var ansat i Y omkring Forinden var hun hos Z, hvor hun stod for produktionen af uniformer. Hun stod for flytningen af produktionen til Litauen. Hun var 17 år i Z, heraf ca. 6 år i Litauen. Z besluttede at outsource deres ting. Hun fik opgaven at finde et andet sted. Hun fandt da C ikke Y da han havde arbejdet med den slags ting før. Det var en meget speciel produktion med enkeltordrer. Hun var ikke i tvivl om, at C kunne stå for produktionen. Hun gik med over til C, da han foreslog, at hun kunne flytte med i en periode. Hun stod for produktionen af det samme, som hun havde gjort hos Z. Hun fik kr. månedligt og fik en bonus oveni, fordi hun gjorde det hun skulle og lidt til. Hun fik ikke fri bolig. Det havde hun hos Z. Hun fik lidt mindre hos Y end hos Z. Hun kan ikke ikke huske, om hun fik rejser hjem til Danmark af Y. Hos Z havde hun og familien fri rejser til Danmark.

9 Side 9 H forklarede, at Fer en private label virksomhed. De har tidligere anvendt lønsystuer, først i Danmark og senere østpå. Han er direktør og ejer af virksomheden. Tilbage i 90 erne lagde han ordrer ud til bl.a. C, som han kom til at kende. Han har selv besøgt virksomheden. Han placerede ordren, efter at have mødt C som kontaktperson. Kontakten opstod gennem møder, etc. Det har stor betydning, at den der står bag, er en man har tillid til. Man leverer alle sine materialer til vedkommende. Det er den person, han møder og har kontakt til, som han kan have tillid til. Samarbejdet med C har været fint. Kvalitet og leveringstid var højere and andre leverandører. De stoppede med at bruge C alene pga. priser. De flyttede først til Polen og siden Ukraine. Procedure Sagsøger X har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke var knyttet nogen goodwill værdi til aktierne i Y. Værdien af aktierne er derfor kr. som svarer til den indre værdi. Da der blev betalt kr. er der betalt for lidt, der skal beskattes. Når der handles aktier mellem interesseforbundne parter skal værdien ansættes til handelsværdien, som summen af den indre værdi og goodwill. Dette følger af den foreliggende praksis, idet det særligt bemærkes, at dette også gælder for praksis fra før 2000, uanset, at goodwill først blev indført i cirkulæret i Alle domme viser, at en køber skal betale for den indre værdi. Det gøres gældende, at der ikke er nogen skattemæssig goodwill knyttet til Y. Y ikke havde noget særligt omdømme knyttet til sig, idet det blot var en almindelig systue. For kunderne var det relationen til C og B og tilliden til C, der var afgørende. Hertil kommer, at en del af Y s indtægt bestod i at X bad underleverandører lave et arbejde, hvor indtægten gik til Y. Dette støttes i øvrigt af skønsmanden konklusion om, at der ikke var noget egentligt marked for handel med Y. En værdi af aktierne på kr. svarer meget godt til vurderingen i bilag 9 fra det Litauiske revisionsfirma. Det var svært at finde en skønsmand, der kunne påtage sig opgaven. Skøns- erklæringen bekræfter på den ene side, at markedet var på vej øst på, og at

10 Side 10 det derfor var svært at finde et marked for aktierne. Resten af erklæringen skaber på den anden side nogen uklarhed ved at beregne sig frem til en værdi på aktierne. Den erklæring, der foreligger er en noget teoretisk skønserklæring. Skønsmandens beregning af en særlig værdi på kr. for X kan ikke lægges til grund i skattemæssig henseende. Skønsmanden har i sin erklæring s. 18 begrundet den særlige værdi i Y med at C og B har nogle særlige personlige relationer. I de situationer, hvor der ikke er et marked, er det afgørende, om der for den konkrete køber er en værdi. I den situation, hvor aktierne bliver købt af en med særlig indsigt og viden, sættes værdien ikke højere end den indre værdi, idet man ellers ville beskattede den værdi, som en køber selv bibringer ved at komme med en viden og en goodwill. Skønsmanden antagelse i erklæringen s. 12 om et konstant indtjenings- niveau fremadrettet er tvivlsom, henset til det marked, han selv beskriver og henset til de faktiske tal for Y, som anført på s 15. Såfremt det lægges til grund, at der er en markedsværdi for aktierne, som anført i skønserklæringen s 12, er værdien af aktierne kr., således som det er anført i skønserklæringen s 17. med fradrag for det faktisk betalte beløb bliver tilskuddet kr., eller kr. mindre end Landsskatterettens konklusion Det gøres gældende, at Y s udgifter til administration og ledelse, således om det er opgjort som Quality Control ikke er markedssvarende, hvorfor det justerede EBIT skal korrigeres. Det gennemsnitlige omkostningsniveau var på kr. Dette var det beløb, som efter C s forklaring var det, som virksomheden kunne bære. Da E senere blev ansat, fik hun en løn på kr. pr. måned. Det kan på denne baggrund lægges til grund, at den årlige udgift til administration ville have være højere, hvis den skulle have været markedssvarende. Markedsniveauet for administration er som udgangspunkt kr. årligt. Som det fremgår af den supplerende skønserklærings side 5 skal det normaliserede EBIT korrigeres, svarende til en forskel på kr. Denne ekstraudgift måtte 3-mand påregne ved køb af aktierne. Det har betydning hvad markedsniveauet for administration ville være, ligesom det ville have betydning, hvis situationen var den omvendte, nemlig at et selskab var blevet drænet. Skønsmanden har i sin erklæring anført, at den særlige værdi er baseret på C s og B s kunderelationer. Svaret på spørgsmål 9 viser, at beregningen er baseret på, at også en køber har særlige kunderelationer.

11 Side 11 Særligt vedrørende sagsomkostninger, bemærkede X, at modparten meget tidligt i forberedelsen blev orienteret om, at anbringendet i stævningen om tab på fordringer ville blive frafalde, så sagen kun kom til at handle om overdragelsen af aktier. Sagsøgte Sagsøgte gjorde gældende, at X har købt aktierne til langt under den reelle værdi. Landsskatteretten har skønnet værdien til kr. Skønnet er korrekt og hviler ikke på et forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt. Det påhviler X at bevise, at dette ikke måtte være tilfældet. Skønserklæringen viser, at aktierne var meget mere værd og understøtter Landsskatterettens skøn. Landsskatteretten har været berettiget til at foretage et skøn, henset til at der er tale om interesseforbundne aftaleparter. Myndigheder indrømmes en større eller mindre margen for skønnet alt efter, hvor svært skønnet har været. Skønnet tilsidesættes ikke, blot fordi skønsmanden når til et andet resultat. I denne sag har det været vanskeligt at udøve skønnet, hvilket støttes af, at skønsmanden ikke har fundet nogle handler i denne tid. Der har ikke været noget aktivt marked. Skønserklæringen har konkluderet, at værdien af kapitalandelene for en uafhængig tredjemand er kr. For X var værdien Det er efter praksis den højere værdi, som aktivet har for den pågældende køber, der er afgørende. Efter praksis er den relevante værdi den indre værdi. Sagerne er karakteriseret ved, at de, der køber har en indsigt, kontakter m.v. som gør, at anparter eller aktier har den værdi, som de bliver sat til. Aktierne er i alle tilfælde sat til den værdi, som det har for køberen. Dette gælder også selv om aktiver har en højere værdi end for uafhængige tredjemand. Sagsøger har ikke dokumenteret, at skønserklæringen er mangelfuld. Det er udokumenteret, at udgifterne til administration og ledelse ikke har været markedssvarende. Det er ligeledes udokumenteret, at det havde været nødvendigt med en dansk og ikke en litauisk direktør. Den konkrete direktør blev fyret, fordi han snød, ikke fordi han ellers var dårlig. Skønsmanden har i øvrigt udtalt, at han kunne svare på, hvad niveauet var, hvis han var blevet spurgt. Det er dog ikke relevant, hvad udgifterne ville havde være, men hvad de faktisk har været. Da der er enighed om, at Y ikke har afholdt en faktisk udgik til ledelse, administration på kr. månedligt er

12 Side 12 besvarelsen af spørgsmål 6 uden betydning. Det er ikke dokumenteret, at der ikke er knyttet goodwill til Y i forhold til det klare udgangspunkt om, at der er goodwiil i en virksomhed. Ifølge regnskabet for 2001, bilag 5a, forventede ledelsen et bedre resultat året efter. Y må derfor have forventet et afkast af nogle ordrer. Dette svarer også til skønsmandens erklæring. Den omstændighed, at H ikke på forhånd kendte til C s navn, og besøgte virksomheden, viser, at der har været noget goodwiil knyttet til selskabet. Da hovedanpartshaveren fulgte med salget, har goodwillen været den samme. X har selv beregnet goodwill i 2002 til 1 mio. Hertil kommer, at Landsskatteretten har udøvet et lempeligt skøn over værdien af goodwill, fordi man har lagt til grund, at goodwillens levetid var 3 år og ikke 7 som normalt. Det er ikke relevant, hvordan kapitalværdier fordeler sig på selskabet. Selv hvis goodwill sættes til et mindre beløb, er det ligegyldigt, henset også til, at cirkulærets hjælperegel alene er vejledende. Den skønserklæring, der er indhentet i sagen, støtter skønnet i sagen. Det er skønnets resultat, ikke enkeltdele, der er afgørende. Såfremt skønnet tilsidesættes, skal sagen hjemvises til Skat med henblik på at udøve et fornyet skøn. Rettens begrundelse og afgørelse Det kan efter parternes enighed lægges til grund, at der ikke var et almindelig marked for handel med selskaber med en tilsvarende aktivitet som Y. De handlede aktiers værdi skal herefter fastsættes efter et skøn med udgangspunkt i den hjælperegel, der fremgår af TSS-Cirkulære af 28. marts 2000, hvorefter værdien beregnes som summen af værdien af af de enkelte aktivposter fratrukket de respektive gældsposter og med tillæg af værdien af goodwill. Skattecentret har med udgangspunkt i cirkulæret foretaget en beregning af goodwill, som Landsskatteretten har henvist til. Heroverfor har X anført, at der ikke i skattemæssig henseende var knyttet nogen goodwill til selskabet Y. Selv om skønsmanden har vurderet, at den primære konkurrencemæssige fordel for Y knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der er forankret omkring B s og C s personlige relationer, finder retten ikke, at der herved er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering af, at der til selskabet var knyttet en goodwill. Retten henser herved blandt andet til

13 Side 13 forklaringen fra H om, at han kendte C, inden han havde haft kontakt med ham med henblik på konkrete ordrer. Skønsmanden har vurderet, at værdien af Y var højere for X end for en uafhængig tredjemand. Da der må lægges vægt på den værdi som aktierne har haft for X, og da skønsmanden med dette udgangspunkt har vurderet værdien af aktierne til kr., finder retten ikke at skattemyndighedernes ansættelse af værdien af aktierne er sket på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag eller går ud over rammerne af det skøn, som må tilkomme dem at foretage. Retten bemærker i den forbindelse, at det ikke findes godtgjort, at X s udgifter til ledelse og administration m.v. ikke var markedssvarende. Retten lægger herved vægt på, at den første litauiske dirktør for Y efter det oplyste blev afskediget, fordi han snød dem. Retten lægger desuden vægt på, at ansættelsen og aflønningen af E skete nogle år senere og med en særlig baggrund, idet hun i sit tidligere ansættelsesforhold havde afgivet ordrer om en speciel produktion, og nu skulle stå for denne produktion hos Y. Retten finder det på denne baggrund ikke tilstrækkelig godtgjort, at det ville have været nødvendigt at udstationere en dansk direktør, herunder med det påberåbte lønniveau. Retten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge. Der forholdes med sagsomkostninger som nedenfor anført, idet der herved er taget hensyn til sagens værdi, karakter og udfald. Thi kendes for ret: Skatteministeriet frifindes. X skal inden 14 dage betale kr. med tillæg af moms, eller ialt kr., i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.

Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499. - 1 Værdiansættelse af aktier værdiansættelseskriterium - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD - 1 18/11/2014-06.11.2014-47 (20141118) Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2014.708.ØLD

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

Artikler. Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest?

Artikler. Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest? 1794 Artikler 245 Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest? Af advokat Hanne Søgaard Hansen (Plesner), senior manager Henrik Nielsen (PwC) og advokat Eduardo Vistisen (Vistisen

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM ØLR

Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM ØLR - 1 Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM2017.200.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 18/1 2017 ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM BR

Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM BR - 1 Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM2016.392.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Byretten fastholdte ved en dom af 31/3 2016 et skatteankenævns

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere