Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001"

Transkript

1 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Laboratorierekvisition fra lægepraksis til klinisk kemi og immunologi... 6 Sundhedsfaglige anbefalinger... 6 Rekvireringsproceduren... 6 Sundhedsfaglige partnere... 6 Generelle rekvisitionsoplysninger... 6 Patienten... 7 Prøven... 7 Undersøgelsen... 7 Rekvirering mellem laboratorier... 8 Afsnit B: Facitliste... 9 Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Eksempler

3 Baggrund Rekvirering af undersøgelser på klinisk kemiske, immunologiske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier sker i dag typisk på fortrykte blanketter, som produceres af laboratorierne og distribueres til rekvirenterne. De udfyldte rekvisitioner sendes derefter med prøverne eller patienterne til laboratoriet, hvilket bl.a. indebærer at mangelfulde rekvisitioner først kan behandles, når prøverne hhv. patienterne befinder sig på laboratoriet. Hertil kommer at rekvirenten som oftest ikke opbevarer en kopi af rekvisitionen og derfor ikke har et overblik over, hvad der er rekvireret til de enkelte patienter. Ved at registrere rekvisitionsoplysningerne i rekvirentens journalsystem og lade dette automatisk overføre oplysningerne til laboratoriets edb-system, så snart de er registreret, undgås de nævnte problemer, forudsat at: 1. overførslen sker på en standardiseret måde 2. afsendesystemet sikrer at rekvisitionen indeholder de nødvendige oplysninger Til formålet har MedCom udviklet en meddelelsesstandard, MEDREQ, som er blevet testet i flere pilotprojekter i MedCom 1 i 1996, men har ikke siden været brugt rutinemæssigt. Erfaringerne fra pilotprojekterne var bl.a. at der i den rekvirerende læges edb-system skulle være en række oplysninger om hvordan prøverne skulle tages og hvilke prøver der kunne tages på samme glas eller indgik i samme rekvireringsgruppe. Oplysningerne skulle være automatisk opdaterede og den elektroniske rekvisition skulle være ligeså enkel som papirrekvisitionen. Der har ikke siden været afprøvet elektronisk rekvisition fra lægepraksis til klinisk kemi, men i MedCom 3 satses der på at få gang i den elektroniske rekvirering fra lægepraksis til laboratorium. I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk kemiske og klinisk immunologiske undersøgelser, for at sikre at meddelelsen anvendes på samme måde uanset hvor i landet den anvendes. Formålet med notatet her er også at vejlede brugere og systemudviklere i implementeringen af meddelelsen, så der sikres en ensartet anvendelse i Danmark. Notatet fokuserer på rekvisitionsprocessen fra den praktiserende læge til laboratoriet, men anvendelsen af MEDREQ, som beskrevet i det følgende, vil også kunne finde anvendelse på overførsel af rekvisitioner fra sygehusafdelinger til laboratorier og fra et laboratorium til et andet. Da der ikke er særlige indhøstede erfaringer med denne form for elektronisk rekvisition er nærværende notat bedste bud på den løsning der tages i brug, og der må forventes mindre justeringer når flere erfaringer er indhøstet. Til forsendelse af oplysninger omkring repertoiret med tilhørende prøvetagningsoplysninger har MedCom udviklet PRODAT ver. 3.0, som er dokumenteret i Det gode analyseregister 1. januar Notatet indeholder 2 afsnit: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger, som vedrører funktionelle forhold. Afsnit B: Facitliste, som er en teknisk gennemgang af MEDREQ meddelelsen. I Afsnit A er udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger og kort gennemgået formålet med den pågældende kommunikation. Hensigten med denne beskrivelse er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Dernæst er der anbefalinger til det informationsindhold, der bør sendes og anbefalinger til lægesystemet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning, materialebeskrivelser, og kommentarer. 3

4 Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs MEDREQ standard, er udarbejdet et forslag til Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDREQ. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDREQ standard, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. I de tilfælde hvor afsendersystemerne allerede i dag anvender standarden ens, er denne mapning opretholdt uændret. Kun i de tilfælde hvor afsendersystemerne anvender en forskellig mapning indeholder Facitlisten et forslag til en ny, fælles mapning. I disse tilfælde er forslaget til Facitliste udarbejdet med størst mulig hensyntagen til modtagersystemerne, og det er MedComs opfattelse at Facitlisten vil kunne modtages med mindre ændringer i de fleste modtagersystemer. Dette vil blive afprøvet inden ibrugtagning af den nye mapning og inden den sættes i daglig drift. Afsnit B indeholder den tekniske dokumentation af MEDREQ standarden der forklarer hvorledes Facitlisten benyttes, selve Facitlisten for MEDREQ version 3.0 samt den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste. Afslutningsvis er gengivet EDIFACT-koden for et eksempel. KKASUF I forbindelse med konsolideringen af laboratoriesvaret har der været nedsat en sundhedsfaglig gruppe ( KKASUF) som har gennemgået anbefalingerne til laboratoriesvaret og her er rekvisitionen ligeledes gennemgået, dog kun på overordnet niveau på grund af manglende indhøstede erfaringer. Den sundhedsfaglige gruppe der har været nedsat omkring kvalitetssikringen af svar fra klinisk kemiske laboratorier og klinisk immunologiske laboratorier og rekvisitioner den modsatte vej havde følgende deltagere: Læge Jens Parker, PLO Læge Finn Klamer, DSAM Overlæge Ivan Brandslund, Laboratoriecentret, Vejle Sygehus Overlæge Henning Jehlert, KKA, Sønderborg Sygehus Edb-chef Niels Hornum, KPLL Overlæge Steen Antonsen, KKA, Odense Universitetshospital Overlæge Jørgen Georgsen, KIA, Odense Universitetshospital Overlæge Jørn Hendel, KKA, Frederiksberg Hospital Systemplanlægger Michael Johansen, B-Data Systemudvikler Michael Thomsen, CSC-Labka Projektleder Tove Kaae, FynCom Edb-bioanalytiker Anni Christensen, KKA, Esbjerg Sygehus Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed Programmør Paul Samsig, A-Data Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom 4

5 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for rekvisition til klinisk kemi og klinisk immunologi MEDREQ01 5

6 1. Laboratorierekvisition fra lægepraksis til klinisk kemi og immunologi Sundhedsfaglige anbefalinger Den gamle rekvisitionsprocedure baseret på fortrykte blanketter er igennem årene blevet udviklet til en høj grad af brugervenlighed, men med de nævnte skavanker. Hvis den elektroniske rekvisition skal opnå accept, stiller det nogle krav til lægesystemet med hensyn til brugervenlighed og sikkerhed. Disse krav er beskrevet i det følgende, dels som ufravigelige krav, dels som anbefalinger. Generelt gælder det, at lægesystemet skal sikre at de oplysninger, som iht. MEDREQ standarden er obligatoriske, er indeholdt i meddelelsen, men i øvrigt er kravene, relateret til de objekter som indgår i rekvisitionen. Rekvireringsproceduren i dag kan forenklet beskrives således: Lægen bestiller prøverne ved afkrydsning af de ønskede analyser på en fortrykt blanket der er udarbejdet af det laboratorium som man ønsker analyserne udført af.. Herefter er der tre muligheder: 1. Lægen tager selv prøverne i klinikken og sender dem sammen med rekvisitionssedlen til laboratoriet 2. Patienten medgives den udfyldte blanket og henvender sig på det pågældende laboratorium for at få prøverne taget. 3. Lægen sender blanketten til laboratoriet, der efterfølgende udtager prøverne på patientens bopæl, her kaldet byforretninger. Svarene sendes altid tilbage til lægen. Sundhedsfaglige partnere Rekvirenten er principielt svarmodtager, men det skal være muligt på rekvisitionen at angive en modtager af kopisvar. Herudover skal rekvisitionen indeholde oplysninger om betaler. Hvis betaler er sygesikringen skal patientens amtskode anføres, hvis betaler ikke er rekvirenten eller patienten, skal betalerens navn og adresse anføres. I en lægepraksis med flere læger skal der være mulighed for i rekvisitionen at specificere hvilken læge der er rekvirent, og derfor skal have svaret fra laboratoriet. Generelle rekvisitionsoplysninger Rekvisitionsnummeret er det nummer, der med stregkodeetiket sættes på prøveglasset, når prøven tages i lægepraksis. Disse etiketter distribueres af det pågældende laboratorium. For rekvisitioner, hvor patienten skal møde på laboratoriet, eller hvor det drejer sig om prøver, der tages af laboratoriet i patientens hjem (byforretninger), bruges et nummer fra den nummerrulle, som anvendes til mikrobiologi og patologi. Det anførte rekvisitionsnummer returneres med svaret fra laboratoriet. En rekvisition må kun indeholde en prøvetagnings-kategori: prøver taget i praksis, prøver taget i ambulatoriet og byforretninger skal på hver sin rekvisition. Lægesystemet skal sikre, at et rekvisitionsnummer kun kan bruges en gang indenfor en toårig periode, og at en rekvisition kun kan sendes en gang. Det anbefales at systemet ved forsøg på genafsendelse af en rekvisition, giver en meddelelse om at rekvisitionen er sendt med dato og klokkeslæt for afsendelsen. Ved indsendte prøver skal antallet af prøveglas være anført. 6

7 Patienten Lægesystemet skal kunne skelne mellem patienter med CPR-nr. som identifikation, patienter uden CPR-nr., som tildeles et erstatningsnummer som identifikation, og patienter der ønsker at være anonyme, som ligeledes tildeles et erstatningsnummer som identifikation. For patienter uden CPR-nr. skal fødselsdato og køn anføres. Patientens telefonnummer skal anføres hvis prøven tages af laboratorium. Hvis nummeret ikke kendes anføres ikke kendt. Hvis patienten nægter samtykke til videregivelse af oplysninger, skal dette markeres i rekvisitionen. Prøven Når alle undersøgelser er registreret i lægesystemet skal systemet på basis af oplysninger i analyseregisteret beregne hvilke prøveglas, der skal bruges og hvilken etikettype, der skal sættes på hvert glas. Etiketteark med de relevante etiketter distribueres af laboratorierne. Alle etiketter på et ark har samme nummer i klar tekst og i stregkode. Prøvenummeret er obligatorisk i MEDREQ og er altid lig med rekvisitionsnummeret, også når der er tale om prøver som tages af laboratoriet, selvom det forekommer ulogisk. For prøver taget i praksis skal der anføres prøvetagningstidspunkt. Hvis byforretning skal ske på en anden adresse end den for patienten anførte, skal prøvetagningsadressen fremgå af rekvisitionen. Undersøgelsen Ved undersøgelse forstås i denne forbindelse et laboratoriums måling af en eller flere bestemte egenskaber ved en patient eller patientprøve. Det kan f.eks. være bestemmelse af natriumionkoncentrationen i en plasmaprøve eller tælling af antallet af forskellige blodlegemer i en blodprøve, men det kan også være en funktionstest, hvor man måler patientens lungekapacitet eller optagelse af et ekg. Prøvetagningen kan for mange undersøgelsers vedkommende ske i lægepraksis, medens mange undersøgelser kræver, at patienten møder i laboratoriets ambulatorium. De undersøgelser, der kan rekvireres på et laboratorium, kan være: Enkeltanalyser, som f.eks. Hæmoglobin;B, Erythrocytter;B, Leukocytter;B Analysegrupper som f.eks. HÆM1, der ved bestilling af gruppen udløser en række enkeltanalyser som indgår i det pågældende laboratoriums repertoire. hvor begge typer kan bestilles på samme rekvisition. Undersøgelser der kan bestilles på et bestemt laboratorium fremgår af et analyseregister, som distribueres af det pågældende laboratorium. Distributionen sker med en PRODAT-meddelelse, PRODAO, som systemet skal kunne håndtere på en måde, så analyseregisteret automatisk opdateres, når der modtages en PRODAO med tilføjelser eller ændringer. Det forekommer, at en rekvirent benytter sig af mere end et laboratorium, så det anbefales at lægesystemet er i stand til at håndtere 4-5 laboratoriers analyserepertoirer. Analyseregisteret indeholder udover nummer og navn på de enkelte analyser også oplysninger om bl.a. : prøvetagningsgrupper, dvs. grupper af analyser, der udføres på en og samme prøve, analysegrupper, dvs. analyser som rekvireres samlet med et nummer og et navn, information til prøvetager, håndteringsinstruktioner, spørgsmål om supplerende oplysninger om patienten, som rekvirenten skal besvare 7

8 (Se også MedComs Det gode analyseregister ) Det anbefales at lægesystemet giver rekvirenten mulighed for at definere egne analysegrupper, som kan rekvireres under et, men i rekvisitionen skal de optræde som enkelt analyser. Lægesystemet skal på basis af analyseregisterets spørgsmål om supplerende oplysninger prompte rekvirenten om disse, men det anbefales at denne funktion skal kunne slås fra. Systemet skal dog kontrollere at spørgsmål er besvaret og give en fejlmelding, hvis det ikke er tilfældet. Rekvirering mellem laboratorier Nærværende dokumentation finder også anvendelse ved udveksling af rekvisitionsoplysninger mellem laboratorier. 8

9 Afsnit B Facitliste Rekvirering til klinisk kemi og klinisk immunologi REQ01 9

10 Facitliste MEDREQ laboratorierekvisition fra almen lægepraksis m.v. til klinisk kemi og klinisk immunologi 1. marts 2001 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget men anvendelsen er angivet i datalisten. Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen for segmentgruppe SG 17. Ikke obligatoriske segmenter er ikke understreget. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. Facitliste for REQ01 til rekvirering af klinisk kemiske og klinisk immunologiske undersøgelser 10

11 TEKNISKE DATA Afsender Evt. adresse Lægens telefonnr. Modtager Kopisvarmodtager Rekv læge Betalernavn REKVISITION BETALER REKVID REKVTID Kommentar/prøvetagningssted og tid ANTALGLAS PERSON PATADR PATIENTEN PATIENTID PATIENTID UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDREQ:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+LRE++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:WTE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' NAD+SLA+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' SEQ++2' NAD+CCR+KopiModtID:KODE:KODEORG++KopiModtOrg:KopiModtAfdTitel:KopiModtAfsNa vn:::us' SEQ++Sekvnr' NAD+BV+++LaegeIDModt:::::US' RFF+AHL:1' SEQ++Sekvnr' NAD+PAY+BetID:KODE:KODEORG++BetNavn:::::US' SEQ++Sekvnr' S02+02' FCA+BETKOD' RFF+ROI:RekvProvnr' DTM+4:RekvTid:203' FTX+RRO+P00++RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm' PAC+Antalglas' S05+05' ADR+PO+US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' S06+06' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' 11

12 Samtykke nægtet KLIN. OPLYSNING Supplerende oplys. S10 Kan gentages 5x DAO=SPB,SPT DAO= SPN DAO=SPK DAO= SPD PRØVE PRØVETAGER PRØVEID Ønsket prøvetid UNDERSØGELSE PRIORITET KODE Op til 90 gange HAN+SAMTYKKENAEGT' S09+09' FTX+CO+P00++KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform' S10+10' INV+IN+:::Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi+:::NumEnh' RSL+CV+SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S10+10' INV+IN+:::Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi+:::NumEnh' RSL+CV+SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S10+10' INV+IN+:::Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi+:::NumEnh' RSL+CV+SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S10+10' INV+IN+:::Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi+:::NumEnh' RSL+CV+SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S10+10' INV+IN+:::Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi+:::NumEnh' RSL+CV+SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S15+15' SPC+SCI+PRKODE' RFF+RTI:AproevenrRekvir' DTM+SCORCS:ProeveTagtid:203' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' 12

13 AFSLUTNING INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg' UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 13

14 Dataliste MEDREQ laboratorierekvisition fra almen lægepraksis m.v. til klinisk kemi og klinisk immunologi 1. marts 2001 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREQ MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREQ. Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendigt for en korrekt implementering. Dataliste for REQ01 til rekvirering af klinisk biokemiske undersøgelser PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef DATALISTE TEKNISKE DATA UNB UNOC S001+ a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet UNB AfsLok S002+ an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer CONTRL kvittering sendes tilbage til dette UNB ModtLok S UNB KuvSendtDato S UNB KuvSendtKl S nummer. an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS. n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. 14

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart UNH MEDREQ 0065 an..6 M MEDREQ angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDREQ. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I dag anvendes versionsnummeret M95230 for alle EDIbreve, men der skal fremover benyttes "Q0130K" for MEDREQ-breve version 3, release 0 for lægepraksis, der overholder denne Facitliste. Fremtidige releasenumre vil være bagudkompatible og brevene overholder derfor denne Facitliste når versionsnummeret har formen "Q013?K". Det er vigtigt at VERSION udfyldes rigtigt da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..35. BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre REQ01 - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor rekvisitionen er færdig til afsendelse. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives AFSENDER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid PO. Afsender sendes altid i SG1, første repetition NAD AfsID C082+ an..17 M AfsID er 3039 sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehuslaboratorium, lokationsnummer hvis afsender er et privat laboratorium og ydernummer hvis afsender er praktiserende læge.. Hvis afsender ikke har sygehusklassifikationsnummer anvendes lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage begge typer. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis sygehusafdelings- eller lokationsnumre NAD KODE C082+ an ændres. KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. 15

16 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD KODEORG C082+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for NAD AfsOrg C NAD AfsAfdTitel C080+ an NAD AfsAfsnitNavn C080+ an ydernummer an..35. AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, privatlaboratorium eller lægepraksis. Det anbefales at Sygehusnavn, Privatlaboratorium hhv. lægepraksis altid udfyldes i AfsOrg gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital", eller KPLL Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". AfsAfdTitel er navnet på laboratoriet hvis afsender er et sygehuslaboratorium, Ex. Klinisk mikrobiologisk afd., Klinisk Kemisk lab. Det anbefales at AfsOrg og AfsAfdTitel altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l ADR AfsAdr C090+ an..35 AfsAdr er afsenderens postadresse Anvendes sjældent ADR AfsStedNavn C090+ an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, 3794 flække o.l.). Anvendes sjældent ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er er bynavn. Anvendes sjældent ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er postnummer. Anvendes sjældent COM AfsTlf C076+ an AfsTlf er rekvirentens telefonnummer indenfor normal arbejdstid. Der skal angives et telefonnr. som lægen kan kontaktes på ved telefonsvar SPR AFSSPEC C844+ an..8 M Afsenders lægelige speciale. Se 3829 kvalifikatorliste SPR KODE C844+ an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem. Her SKS SPR KODEORG C844+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation der opdaterer kodesystemet SPR BRVTYPE C Her SST an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type Her "REQ01". BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt. Se kvalifikatorliste. MODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid SLA. Modtager sendes altid i SG1, anden repetition NAD ModtID C082+ an..17 M ModtID er modtagers 3039 sygehusafdelingsnummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal NAD KODE C082+ an NAD KODEORG C altid udfyldes. KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" hvis modtager er en sygehusafdeling og intet (":") hvis ModtID er et lokationsnummer an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" for lokationsnummer. 16

17 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD ModtOrg C080+ an..35 ModtOrg er navnet i tekst på modtagende 3036 sygehus eller lægehus. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD ModtAfdTitel C080+ an..35 ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling NAD ModtAfsNavn C an..35 eller privatlaboratorium. ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender. KOPIMODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator CCR. Benyttes til oplysninger om modtager af kopisvar NAD KopiModtID C082+ an..17 Kopimodtagerens ID-nummer: 3039 sygehusafdelingsnummer, lokationsnummer eller ydernummer. Skal udfyldes hvis kendt, NAD KODE C082+ an NAD KODEORG C082+ an NAD KopiModtOrg C080+ an NAD KopiModtAfdTitel C080+ an NAD KopiModtAfsNavn C080+ an SEQ Sekvnr C286+ n ellers anføres "ikke kendt" KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" for sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for ydernummer Her anføres navn på kopimodtager. Skal anføres hvis KopiModtID er "ikke kendt" KopiModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under afsender. KopiModtAfsNavn er Kopimodtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender. Sekvensnummer fortløbende REKVIRERENDE PERSON (Segmentgruppe 1). Kvalifikator BV. Angiver den læge i klinikken, der har rekvireret prøverne og som ønsker svaret tilbage NAD LaegeIDModt C080+ an..17 LaegeIDModt er initialer, nummer eller lign anvendt af afsenderen til at identificere den enkelte læge i en flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eller f.eks SEQ Sekvnr C286+ n overlæger på sygehusafdelinger. Sekvensnummer fortløbende BETALER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator PAY. Benyttes til oplysninger om betaler NAD BetID C082+ an..17 BetID er amtskoden for patientens 3039 bopælsamt. Er obligatorisk hvis sygesikring er betaler jf. SG2 FCA. Hvis anden betaler angives intet. Amtskoder findes under NAD KODE C082+ an under tabeller KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel - her "AMT" 17

18 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD KODEORG C082+ an..3 KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation, der opdaterer kodetabellen - her "IM" Hvis uspecificeret betaler, da NAD BetNavn C SEQ Sekvnr C286+ n angives KODEORG ikke. an..35. BetNavn er navnet på betaler i fri tekst. Hvis Amt kan navnet findes på under tabeller. Ved andre angives blot navnet i fri tekst ex. Baltica Sekvensnummer fortløbende LABORATORIEREKVISITIONEN (Segmentgruppe2). Anvendes til generelle oplysninger om rekvisitionen FCA BETKOD 4471 an..3. Kode for betaler som flg.: "PPI" sygesikring gr.1 (amtskode i SG01) "PPO" sygesikring gr.2 (amtskode i SG01) "NSP" anden betaler - alle andre - (navn i SG01). Anbefales medsendt RFF RekvProvnr C DTM RekvTid C FTX RekvKomm C108+ an an..15 M RekvProvnr er det af rekvirenten tildelte rekvisitionsnummer, som for indsendte prøver altid er det nummer som prøverne er mærket med. Indsendes kun rekvisition anvendes der et stregkodenummer fra Patologi/mikrobiologi etiketterne. Etikettens videre skæbne afklares når der er indhøstede erfaringer. n..12 M RekvTid er det tidspunkt, hvor rekvisitionen er udstedt. Altid samme tidspunkt som i SG01 BrevDannetTid. RekvKomm anvendes til at angive en generel, ikke klinisk kommentar til den samlede rekvisition med kvalifikatoren "RRO". Ved byforretninger angives her hvor prøven skal tages: ex. hjemme eller en adresse og evt. klokkeslættet samt kontakttelefonnr. osv PAC Antalglas 7224 n..5. Her anføres det antal prøveglas som hører til rekvisitionen. Er obligatorisk for indsendte prøver, men sendes der kun rekvisition da er der 0 her. PATIENTEN (Segmentgruppe 5 og 6). SG05 bruges til adresseoplysninger m.m. SG06 til øvrige patientoplysninger ADR PatAdr C090+ an..35 Patientens postadresse, gade, fra 3794 lægesystemet ADR PatStedNavn C090+ an..35 PatStedNavn er navnet på patientens sogn, 3794 flække o.l ADR PatBy 3164 an..35 Patientens postadresse, by, fra lægesystemet ADR PatPost 3251 n4 Patientens postnr. fra lægesystemet PNA PatCPR C206+ an..10. Patientens CPR-nr PNA PatEnavn C816+ an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C816+ an..70 M PatFnavn er patientens for- og mellemnavne RFF PatErstatCPR C an..10 PatErstatCPR er et erstatningscpr-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet skal medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt. Her angives også identifikationen på en anonym patient. 18

19 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef HAN SAMTYKKENAEGT C524+ an..3 Kvalifikator for angivelse af om samtykke er 4079 nægtet. Hvis samtykke gives sendes der IKKE noget KLINISK OPLYSNING (Segmentgruppe 9). Max 1 gang. SG09 bruges til kliniske oplysninger om patienten FTX KlinInform C108+ an Kliniske oplysninger om patienten i fri tekst SUPPLERENDE OPLYSNINGER (Segmentgruppe 10). Gentages max 5 gange. Supplerende oplysninger, er de oplysninger, som rekvirenten promptes for. Oplysningerne er svar på promptspørgsmål, der fremgår af analyserepertoiret. Segmentgruppen repeteres en gang for hver oplysning. Der anvendes kvalifikatorer for typen af svaret. Der skal kun svares en gang på hvert spørgsmål fra PRODAO repertoiret INV Promptspm C an..35 Promptspørgsmålet i fri tekst, fra PRODAO repertoiret Indgår samme promptspørgsmål i flere analyser, da svares kun en gang RSL SPTSPBTekstVaer C830+ an..70 Svar på prompt som en tekst, på max. 70 di 7854 karakterer RSL SPNNumVaerdi C830+ an..18 Svar på prompt som tal der angiver et eller 6314 andet målbart, ex. vægt eller højde RSL NumEnh C848+ an..8 Enheden på værdien i SPNNumVaerdi, ex kg, cm RSL SPKICD10/ICPC C830+ an..17 Svar på prompt hvis det er en diagnose der 6314 ønskes som Kodet værdi for ICD10 diagnose DTM SPDDato C507+ an eller ICPC diagnose. Svar på prompt som datoangivelse. Der anvendes altid formatet 203:CCYYMMDDHHMM. er HHMM ukendt da sendes der blot 0000 (nuller). Ønskes der angivet et andet format ex. uger eller årstal eller lign skal det være en tekstværdi i RSL. PRØVEN (Segmentgruppe 15). Gentages max 1 gang. Her anføres oplysninger om prøver: prøvetagning, prøvenummer SPC PRKODE C832+ an..3 M Kode for prøvetagning som flg. "ATT" prøve 7867 taget af rekvirent "SPR" prøve tages af laboratoriet "PAT" prøve indsendes af patient. For byforretninger bruges "SPR" og der anføres en prøvetagningsadresse og evt. telefonnummer i rekvisitionskommentarer RFF AproevenrRekvir C DTM SCORCS C507+ an DTM ProeveTagtid C507+ an (SG02 FTX+RRO) an..15 M AproevenrRekvir er rekvirentens registrerede nummer på prøven (glasnummeret). "RTI" er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. Det er nummeret der sættes på glassene og som stammer fra nummerark der udsendes fra laboratoriet. For fremmødende patienter og byforretninger anvendes indtil andet er afklaret stegkodenummer fra Patologi/Mikrobiologirekv Kvalifikator for prøvetagningstid: SCO: Prøven taget af lægen, kvalifikator i SPC er ATT RCS: Ønsket prøvetagningstid ved byforretninger, ved lab og ved pt. indsendelse, kvalifikator i SPC er SPR. ProeveTagtid er rekvirentens prøvetagningstidspunkt. Altid på formen CCYYMMDDHHMM. Hvis HHMM ikke kendes da

20 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNDERSØGELSEN (Segmentgruppe 17). Max 90 gange. Her specificeres de ønskede undersøgelser med en repetition af segmentgruppen for hver undersøgelse PTY PRIOR C537+ an..3 M Kvalifikator for ønsket svarprioritet som flg.: 4219 NO rutine (default), CI straks (akut), HI INV LabKode C fremskyndet, PH telefonsvar. an..8 M Kode for den ønskede undersøgelse. Anvendes der IFCC-IUPAC koder er de på formen "NPU12345" eller "DNK54321". Anvendes der lokale koder er de altid numeriske INV KODETABEL C847+ an..3 M KODETABEL er "CQU" for IUPAC-IFCC, "91" 1131 for lokale koder INV LabOrg C an..3 M LabOrg er SST hvis IUPAC-IFCC kodeskema anvendes. Ved lokale koder er det laboratoriets kortnavn, ex. "VIB" Laboratoriernes kortnavne findes på under tabeller BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl.. UNH og UNT). Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNHsegmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. 20

21 Kvalifikatorliste I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Modtages en ugyldig kvalifikator skal modtagersystemet behandle denne som om den var blevet anvendt som default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste, MIG og Standardringbind. Kvalifikatorliste for REQ01 til rekvirering af klinisk kemiske og klinisk immunologiske undersøgelser KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier AFSSPEC 99 Default "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale. AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 11 Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 12 Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 18 Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 20 Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 22 Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 30 Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 31 Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 32 Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 33 Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 34 Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 35 Urologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 38 Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 40 Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 42 Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 44 Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 46 Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 48 Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 50 Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 52 Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 60 Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). 21

22 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier AFSSPEC 61 Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 62 Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 63 Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 64 Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 65 Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 66 Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 67 Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 68 Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 84 Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 86 Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 90 Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 91 Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 580 Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 1519 Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2021 Øre-, Næse-, halslæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2501 Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2503 Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2504 Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2505 Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2506 Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2507 Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2508 Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2509 Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2511 Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2518 Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2520 Ortopædisk kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2522 Patologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2523 Plastikkirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2524 Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2525 Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2526 Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2528 Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4050 Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4551 Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5053 Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5552 Briller (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6054 Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6055 Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7045 Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7046 Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 9463 Psykolog (Afsenders praksisspeciale). BETKOD NSP Alle andre betalere BETKOD PPI Sygesikring gruppe 1 BETKOD PPO Sygesikring gruppe 2 BRVTYPE REQ01 Default Klinisk kemiske og immunologi-rekvisitioner KODE SKS Default KODE:KODEORG anvendes i NAD-segmenter som "SKS:SST" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved sygehusafdelingsnummer, "YNR:SFU" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved et ydernummer og ":9" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved lokationsnummer KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE AMT Hvis det er et amt der skal angives som organisation. Ved betaler angives: Amtsnr:AMT:SFU. KODE KODE udfyldes ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer. KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. 22

23 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg. KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer). KODETABEL CQU Angiver at det er en IUPAC-IFCC kodetabel der anvendes. Findes på KODETABEL 91 Angiver at det er en lokal kodetabel der bruges til at specificere den pågældende analyse.. KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. PRIOR CI Straks (akut) PRIOR HI Fremskyndet PRIOR NO Default Rutine PRIOR PH Telefonsvar ønskes på analysen PRKODE ATT Prøven taget af rekvirenten - lægen PRKODE SPR Prøven tages af laboratoriet, også ved byforretning PRKODE PAT Prøven indsendes af patienten SCORCS RCS Ønsket prøvetagningstid SCORCS SCO Prøvetagningstid hos rekvirenten MEDREQ MEDREQ Default MEDREQ angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDREQ". SAMTYKKENAEGT CDS Angiver at samtykke til videregivelse af oplysninger er nægtet. UNOC UNOC Default UNOC med :3 betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION M95230 M95230 anvendes for alle tidligere MEDREQ versioner. VERSION Q0130K Q0130K anvendes hvis syntaksen for MEDREQ laboratorierekvisitioner version 3, release 0 følges 100%. 23

24 Eksempel på to KKA rekvisitioner som følger Q0130K i samme kuvert UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : :0845+REQ ' UNH MEDREQ:D:93A:UN:Q0130K+REQ01' BGM+LRE++9+NA' DTM+137: :203' NAD+PO :YNR:SFU++Finn Klamer:_::::US' COM :WTE' SEQ++1' SPR+ORG+580:SKS:SST+REQ01:SKS:SST' NAD+SLA :SKS:SST++OUH:Klinisk kemisk afdeling::::us' SEQ++2' NAD+BV+++Petra Sørensen:::::US' RFF+AHL:1' SEQ++3' NAD+PAY+042:AMT:SFU++Fyns Amt:::::US' SEQ++4' S02+02' FCA+PPI' RFF+ROI: ' DTM+4: :203' FTX+RRO+P00++kontrol, telefonsvar udbedes gerne inden kl 12' PAC+3' S05+05' ADR+PO+US:Privatej 1+Vejle+7100' S06+06' PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Berggren+FO:Anna' HAN+CDS' S09+09' FTX+CO+P00++Hævede kirtler, mononucleosetest negativ for en uge siden, Ny kontrol' S10+10' INV+IN+:::Vægt' RSL+NV+75+:::KG' S10+10' INV+IN+:::Sidste menstruation' DTM+CDV: :203' S10+10' INV+IN+:::Udenlandsophold i afrika' RSL+TV+:::::for to år siden' S15+15' SPC+SCI+ATT' RFF+RTI: ' DTM+SCO: :203' PTY+REP+NO' INV+MQ+NPU03946:CQU:SST' PTY+REP+NO' INV+MQ+NPU04100:CQU:SST' PTY+REP+NO' INV+MQ+NPU02593:CQU:SST' PTY+REP+PH' INV+MQ+DNK05033:CQU:SST' UNT ' UNH MEDREQ:D:93A:UN:Q0130K+REQ01' BGM+LRE++9+NA' 24

25 DTM+137: :203' NAD+PO :YNR:SFU++Finn Klamer:_::::US' COM :WTE' SEQ++1' SPR+ORG+580:SKS:SST+REQ01:SKS:SST' NAD+SLA :SKS:SST++OUH:Klinisk kemisk afdeling::::us' SEQ++2' NAD+BV+++Per Hansen:::::US' RFF+AHL:1' SEQ++3' NAD+PAY+++Baltica:::::US' SEQ++4' S02+02' FCA+NSP' RFF+ROI: ' DTM+4: :203' FTX+RRO+P00++Rejser til udlandet' PAC+3' S05+05' ADR+PO+US:Rørsangervej 33+Vejle+7100' S06+06' PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Berggren+FO:Nancy Ann' S09+09' S15+15' SPC+SCI+ATT' RFF+RTI: ' PTY+REP+NO' INV+MQ+NPU01945:CQU:SST' PTY+REP+NO' INV+MQ+230:91:FYN' UNT ' UNZ+2+REQ ' 25

26 Eksempel på rekv.(videreforsendelse) fra et lab til et servicelab. UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : :1500+REQ ' UNH MEDREQ:D:93A:UN:Q0130K+REQ01' BGM+LRE++9+NA' DTM+137: :203' NAD+PO :SKS:SST++OUH:Klinisk kemisk afdeling::::us' SEQ++1' SPR+ORG+2511:SKS:SST+REQ01:SKS:SST' NAD+SLA ::9++_:NovaMedical Medilab::::US' SEQ++2' NAD+PAY+++Rekvirent:::::US' SEQ++3' S02+02' FCA+NSP' RFF+ROI: ' DTM+4: :203' PAC+1' S05+05' S06+06' PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Berggren+FO:Anna' S09+09' S10+10' INV+IN+:::Sidste menstruation' DTM+CDV: :203' S15+15' SPC+SCI+ATT' RFF+RTI: ' DTM+SCO: :203' PTY+REP+NO' INV+MQ+NPU03946:CQU:SST' UNT ' UNZ+1+REQ ' 26

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 12.03.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for EQ03 en gode ML Patologirekvisition Pathologyequest 01.01.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og ML acitliste for ML patologirekvisition VersionCode: Q0330P ypecode: EQ03 1 2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:...

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 9. Udgave Juni 2009-1 - - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere