Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011"

Transkript

1 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 5 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Laboratorierekvisition fra lægepraksis til klinisk kemi og immunologi Sundhedsfaglige anbefalinger Rekvireringsproceduren Sundhedsfaglige partnere Generelle rekvisitionsoplysninger Patienten Prøven Undersøgelsen Rekvirering mellem laboratorier Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Eksempler MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 15. maj 2012: Der er lavet en præcisering i datadefinition vedrørende brugen af NPN i RekvProvnr i segmentgruppe 2 RFF og Glasnummer i segmentgruppe 17 RFF. 8. februar 2011: I forbindelse med indførelse af National PrøveNummer servicen er der indført en kvalifikator, som indikerer om rekvisitionsnummeret kommer fra NPN serien. Kvalifikatoren skal kun bruges, hvis nummeret kommer fra NPN serien, ellers skal det ikke udfyldes. Kvalifikatoren kan sættes ind følgende steder: REKVISITION BETALER REKVID OPRINDELIG REKVID S02+02' FCA+BETKOD' GIS+N' RFF+ROI:RekvProvnr::NPNR ' RFF+OOI:RekvOrigProvnr::NPNR PRØVE PRØVETAGER PRØVEID S15+15' SPC+SCI+PRKODE' RFF+RTI:AproevenrRekvir::NPNR ' LABKA II glasnummer RFF+SID:GlasNummer::NPNR' RFF NPNR C506+ an..35 D NPNR er en kvalifikator der er obligatorisk at 4000 anvende når der sendes et nummer der stammer fra NationalPrøveNummerserien. 25. oktober 2010: SG17 LabKode an..8 rettes til an..17, da der også anvendes lokale koder, f.eks. MDS koder i mikrobiologi. 1. oktober 2008: I forbindelse med laboratoriemedicinprojekterne WebQuality indføres en ny type prompter. De indeholder promptkoden og analysekoden adskilt af en bindestreg. Ideen er at dette anvendes til at sortere svaret på promptkoden ud og koble det sammen med den pågældende analyse. Formen i afsendelsen på REQ01 er uændret. Blot består SupKod koden nu af Promptkode Analysekode. ex: EQP555-EQA Anvendes kun til WebQuality. INV+IN+SupKod:KODETABEL:LabOrg:Promptspm' INV+IN+EQP555-EQA00021:91:PPA:Hæmocue' Hæmocue er her værdien for EQP555. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

4 Koderne for kvalitetssikringsprompter vedligeholdes af WebReq leverandøren og publiceres på MedComs hjemmeside. Angives på formen EQP123 og kvalificeres med PPA som LabOrg. Findes på under koder/tabeller/ydere Nationale prompter. I forbindelse med revisionen af REQ01 standarden, er det blevet nødvendigt at tilrette lidt. - Feltet detaillokalisation genindføres til brug for mikrobiologi. Flyttes til separat segment i SG17. (Ligesom det var før i REQ02). Desuden indføres - KortNavn og - Analysenavn,fulde (FTX+ACM++ ) i alle rekvisitioner. Vær opmærksom på at i klinisk biokemi anvendes: AnalysenavnFulde:AnalysenavnFulde:AnalysenavnFulde' I klinisk mikrobiologi anvendes Undersoegelsesnavn:Materiale:Lokalisation' Rekvisitionshotellet: Kortnavn og analysenavn anvendes nu også når der sendes fra sygehussystemer, da man har behov for at angive det i rekvisitioner til rekvisitionshotellet. Proevemateriale flyttes. Kan anvendes ved videreforsendelse af prøver i Labka 2 til angivelse af prøvemateriale, når der ved samme analysekode kan forekomme flere forskellige materialer ex. plasma eller serum. INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg:KortNavn' FTX+ACM+P00++Undersoegelsesnavn:Materiale:Lokalisation' eller i biokemi FTX+ACM+P00++AnalysenavnFulde:AnalysenavnFulde:Analysen avnfulde' FTX+SRC+P00++Lokdetail' FTX+SMA+P00++Proevemateriale' RFF+SID:GlasNummer' 1. oktober 2008: Den nye version af Den gode KKA/KIA rekvisition, Q0131K dækker også Den gode Mikrobiologirekvisition. Så fremover bruges REQ01 både til at rekvirere klinisk biokemi prøver og klinisk mikrobiologi prøver. 1. juli 2008: Trekantsproblematikken Ved indførelse af ny version R0131K blev enheden fjernet i promptspm. RSL+NV+SPNNumVaerdi' Den genindføres da den anvendes af Labka 2 til intern sygehusbrug, men er stadigvæk ikke obligatorisk. RSL+NV+SPNNumVaerdi++:::NumEnh' Der må ikke afvises på en rekvisition, hvis enheden ikke medsendes. Anvendes ikke i WebReq. Der gøres opmærksom på at enheden ikke kan medsendes i PRODAT. 1. januar 2007: I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

5 2. november 2006: Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide postnummerfeltet (f.eks. AfsPost, ModtPost, KopiModtPost, PatPost, PaaroerPost), så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu. 1. maj 2004: I forbindelse med indførelse af MEDBIN indføres en ny kvalifikator i TEXTNR. Den hedder BIN. Applikationer skal kunne vise denne information i en separat linie med angivelse af at det er et binært element der henvises til. Applikationerne skal kunne sende denne information i et separat FTX segment. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

6 Baggrund Rekvirering af undersøgelser på klinisk kemiske, immunologiske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier sker i dag typisk på fortrykte blanketter, som produceres af laboratorierne og distribueres til rekvirenterne. De udfyldte rekvisitioner sendes derefter med prøverne eller patienterne til laboratoriet, hvilket bl.a. indebærer at mangelfulde rekvisitioner først kan behandles, når prøverne hhv. patienterne befinder sig på laboratoriet. Hertil kommer at rekvirenten som oftest ikke opbevarer en kopi af rekvisitionen og derfor ikke har et overblik over, hvad der er rekvireret til de enkelte patienter. Ved at registrere rekvisitionsoplysningerne i rekvirentens journalsystem og lade dette automatisk overføre oplysningerne til laboratoriets edb-system, så snart de er registreret, undgås de nævnte problemer, forudsat at: 1. overførslen sker på en standardiseret måde 2. afsendesystemet sikrer at rekvisitionen indeholder de nødvendige oplysninger Til formålet har MedCom udviklet en meddelelsesstandard, MEDREQ, som er blevet testet i flere pilotprojekter i MedCom 1 i 1996, men har ikke siden været brugt rutinemæssigt. Erfaringerne fra pilotprojekterne var bl.a. at der i den rekvirerende læges edb-system skulle være en række oplysninger om hvordan prøverne skulle tages og hvilke prøver der kunne tages på samme glas eller indgik i samme rekvireringsgruppe. Oplysningerne skulle være automatisk opdaterede og den elektroniske rekvisition skulle være ligeså enkel som papirrekvisitionen. I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk kemiske og klinisk immunologiske undersøgelser, for at sikre at meddelelsen anvendes på samme måde uanset hvor i landet den anvendes. Formålet med notatet her er også at vejlede brugere og systemudviklere i implementeringen af meddelelsen, så der sikres en ensartet anvendelse i Danmark. Notatet fokuserer på rekvisitionsprocessen fra den praktiserende læge til laboratoriet, men anvendelsen af MEDREQ, som beskrevet i det følgende, vil også kunne finde anvendelse på overførsel af rekvisitioner fra sygehusafdelinger til laboratorier og fra et laboratorium til et andet. Til forsendelse af oplysninger omkring repertoiret med tilhørende prøvetagningsoplysninger har MedCom udviklet en ny version af PRODAT som er dokumenteret i Det gode analyseregister. Nærværende version er ændret så den også kan opfylde tildelingen af individulle rekvisitionsnumre som anvendes i LABKA II løsningen. Desuden er der indført datafelter så OIO-XML fakturering kan understøttes. Oplysninger der er nødvendige i forbindelse med videreforsendelse af rekvisitioner til servicelab. Som oprindeligt rekvisitionsnummer, oprindelig rekvirent er ligeledes med i denne version. OBS OBS: Desuden er en væsentlig ændring indført, så der nu ikke længere er en REQ01 til klinisk biokemi og klinisk immunologi og en REQ02 til klinisk mikrobiologi, men de sammensmeltes til denne REQ01 Det er således en og samme rekvisition der nu anvendes til alle områder bortset fra klinisk patologi. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

7 Herværende notat indeholder 2 afsnit: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger, som vedrører funktionelle forhold. Afsnit B: Facitliste, som er en teknisk gennemgang af MEDREQ meddelelsen. I Afsnit A er udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger og kort gennemgået formålet med den pågældende kommunikation. Hensigten med denne beskrivelse er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Dernæst er der anbefalinger til det informationsindhold, der bør sendes og anbefalinger til lægesystemet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning, materialebeskrivelser, og kommentarer. Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs MEDREQ standard, er udarbejdet et forslag til Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDREQ. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDREQ standard, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. I de tilfælde hvor afsendersystemerne allerede i dag anvender standarden ens, er denne mapning opretholdt uændret. Kun i de tilfælde hvor afsendersystemerne anvender en forskellig mapning indeholder Facitlisten et forslag til en ny, fælles mapning. I disse tilfælde er forslaget til Facitliste udarbejdet med størst mulig hensyntagen til modtagersystemerne, og det er MedComs opfattelse at Facitlisten vil kunne modtages med mindre ændringer i de fleste modtagersystemer. Dette vil blive afprøvet inden ibrugtagning af den nye mapning og inden den sættes i daglig drift. Afsnit B indeholder den tekniske dokumentation af MEDREQ standarden der forklarer hvorledes Facitlisten benyttes, selve Facitlisten for MEDREQ version 3.0 samt den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste. Afslutningsvis er gengivet EDIFACT-koden for et eksempel. Baggrund for ny standard Der har i 2001 været nedsat sundhedsfaglige grupper til henholdsvis Klinisk biokemi ( KKASUF) og til klinisk mikrobiologi (KMASUF) til gennemgang og anbefaling af de to områders svar og rekvisitioner. I 2006 / 2007 har der desuden været nedsat en gruppe til at foreslå hvordan 3-kants problematikken kan løses, og det er disse anbefalinger der resulterer i denne fælles standard. 3-kant gruppens sammensætning ses på under møder / referater. Det er disse gruppers anbefalinger der lægges til grund for denne nye version af MEDREQ standarden der sammensmelter de to områder, så man kan benytte samme standard. Den nye standard er sendt til kommentering og høring hos deltagerne i de to sundhedsfaglige grupper. De to gruppers sammensætning og anbefalinger fra 2001 er: KKASUF - I forbindelse med konsolideringen af laboratoriesvaret har der været nedsat en sundhedsfaglig gruppe (KKASUF) som har gennemgået anbefalingerne til laboratoriesvaret og her er rekvisitionen ligeledes gennemgået, dog kun på overordnet niveau på grund af manglende indhøstede erfaringer. Den sundhedsfaglige gruppe der har været nedsat omkring kvalitetssikringen af svar fra klinisk kemiske laboratorier og klinisk immunologiske laboratorier og rekvisitioner den modsatte vej havde følgende deltagere: MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

8 Læge Jens Parker, PLO Læge Finn Klamer, DSAM Overlæge Ivan Brandslund, Laboratoriecentret, Vejle Sygehus Overlæge Henning Jehlert, KKA, Sønderborg Sygehus Edb-chef Niels Hornum, KPLL Overlæge Steen Antonsen, KKA, Odense Universitetshospital Overlæge Jørgen Georgsen, KIA, Odense Universitetshospital Overlæge Jørn Hendel, KKA, Frederiksberg Hospital Systemplanlægger Michael Johansen, B-Data Systemudvikler Michael Thomsen, CSC-Labka Projektleder Tove Kaae, FynCom Edb-bioanalytiker Anni Christensen, KKA, Esbjerg Sygehus Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed Programmør Paul Samsig, A-Data Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom MIKSUF sundhedsfaglige gruppe der har været nedsat omkring kvalitetssikringen af klinisk mikrobiologiske svar og rekvisitioner havde følgende deltagere: Praktiserende læge Jens Parker, PLO Praktiserende læge Finn Klamer, DSAM Overlæge Jens K. Møller, KMA, Aarhus Kommunehospital Overlæge Tove Højbjerg, KMA, Ålborg Sygehus Læge Thøger Gorm Jensen, KMA, Odense Universitetshospital Afsnitsleder Lise Arendtsen, Statens Serum Institut Projektleder Tove Kaae, FynCom Bioanalytiker Birgitte Tønning, KMA, Viborg Sygehus Overlæge Jørgen Pragh, KMA, Viborg Sygehus Programmør Paul Samsig, A-Data Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

9 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for rekvisition til klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi MEDREQ01 MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

10 1. Laboratorierekvisition fra lægepraksis til klinisk kemi og immunologi Sundhedsfaglige anbefalinger Den gamle rekvisitionsprocedure baseret på fortrykte blanketter er igennem årene blevet udviklet til en høj grad af brugervenlighed, men med de nævnte skavanker. Hvis den elektroniske rekvisition skal opnå accept, stiller det nogle krav til lægesystemet med hensyn til brugervenlighed og sikkerhed. Disse krav er beskrevet i det følgende, dels som ufravigelige krav, dels som anbefalinger. Generelt gælder det, at lægesystemet skal sikre at de oplysninger, som iht. MEDREQ standarden er obligatoriske, er indeholdt i meddelelsen, men i øvrigt er kravene, relateret til de objekter som indgår i rekvisitionen. Rekvireringsproceduren i dag kan forenklet beskrives således: Lægen bestiller prøverne ved afkrydsning af de ønskede analyser på en fortrykt blanket der er udarbejdet af det laboratorium som man ønsker analyserne udført af.. Herefter er der tre muligheder: 1. Lægen tager selv prøverne i klinikken og sender dem sammen med rekvisitionssedlen til laboratoriet 2. Patienten medgives den udfyldte blanket og henvender sig på det pågældende laboratorium for at få prøverne taget. 3. Lægen sender blanketten til laboratoriet, der efterfølgende udtager prøverne på patientens bopæl, her kaldet byforretninger. Svarene sendes altid tilbage til den primære rekvirent og desuden til evt anden prøvetager / prøvebehandler hvis dette ønskes. Sundhedsfaglige partnere Rekvirenten er principielt svarmodtager, men det skal være muligt på rekvisitionen at angive en modtager af kopisvar, samt ved videreforsendelse også en oprindelig rekvirent.. Herudover skal rekvisitionen indeholde oplysninger om betaler. Hvis betaler er sygesikringen skal patientens amtskode anføres, hvis betaler ikke er rekvirenten eller patienten, skal betalerens navn og adresse anføres. Ved betaling af andre offentlige myndigheder skal man kunne angive EAN nummer på betaleren. I en lægepraksis med flere læger skal der være mulighed for i rekvisitionen at specificere hvilken læge der er rekvirent, og derfor skal have svaret fra laboratoriet. Generelle rekvisitionsoplysninger Rekvisitionsnummeret er det nummer, der med stregkodeetiket sættes på prøveglasset, når prøven tages i lægepraksis. Disse etiketter udskrives af WebReq eller tilsvarende. Det anførte rekvisitionsnummer returneres med svaret fra laboratoriet. En rekvisition må kun indeholde en prøvetagnings-kategori: prøver taget i praksis, prøver taget i ambulatoriet og byforretninger skal på hver sin rekvisition. Lægesystemet/laboratoriesystemet skal sikre, at et rekvisitionsnummer kun kan bruges en gang indenfor en toårig periode, og at en rekvisition kun kan sendes en gang. Det anbefales at systemet ved forsøg på genafsendelse af en rekvisition, giver en meddelelse om at rekvisitionen er sendt med dato og klokkeslæt for afsendelsen. Ved indsendte prøver skal antallet af prøveglas på den samlede aktuelle rekvisition være anført. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

11 Patienten Lægesystemet skal kunne skelne mellem patienter med CPR-nr. som identifikation, patienter uden CPR-nr., som tildeles et erstatningsnummer som identifikation, og patienter der ønsker at være anonyme, som ligeledes tildeles et erstatningsnummer som identifikation. For patienter uden CPR-nr. bør fødselsdato og køn anføres i kliniske oplysninger. Patientens telefonnummer bør anføres hvis prøven skal tages af laboratorium. Hvis patienten nægter samtykke til videregivelse af oplysninger, skal dette markeres i rekvisitionen. Prøven Når alle undersøgelser er registreret i WebReq eller i lægesystemet skal WebReq eller lægesystemet på basis af oplysninger i det aktuelle analyseregister beregne hvilke prøveglas, der skal bruges og hvilken etikettype, der skal sættes på hvert glas. Prøvenummeret er obligatorisk i MEDREQ og er ikke længere nødvendigvis lig med rekvisitionsnummeret, men der kan anvendes individuelle glasnumre. For prøver taget i praksis skal der anføres prøvetagningstidspunkt. Hvis byforretning skal ske på en anden adresse end den for patienten anførte, skal prøvetagningsadressen fremgå af rekvisitionen. Undersøgelsen Ved undersøgelse forstås i denne forbindelse et laboratoriums måling af en eller flere bestemte egenskaber ved en patient eller patientprøve. Det kan f.eks. være bestemmelse af natriumionkoncentrationen i en plasmaprøve eller tælling af antallet af forskellige blodlegemer i en blodprøve, men det kan også være en funktionstest, hvor man måler patientens lungekapacitet eller optagelse af et ekg. Prøvetagningen kan for mange undersøgelsers vedkommende ske i lægepraksis, medens mange undersøgelser kræver, at patienten møder i laboratoriets ambulatorium. De undersøgelser, der kan rekvireres på et laboratorium, kan være: 2 Enkeltanalyser, som f.eks. Hæmoglobin;B, Erythrocytter;B, Leukocytter;B 3 Analysegrupper som f.eks. HÆM1, der ved bestilling af gruppen udløser en række enkeltanalyser som indgår i det pågældende laboratoriums repertoire. hvor begge typer kan bestilles på samme rekvisition. Undersøgelser der kan bestilles på et bestemt laboratorium fremgår af et analyseregister, som distribueres af det pågældende laboratorium. Distributionen sker med en PRODAT-meddelelse, PRODAO, som WebReq eller rekvisitionssystemet skal kunne håndtere på en måde, så analyseregisteret automatisk opdateres, når der modtages en PRODAT med tilføjelser eller ændringer. Det forekommer, at en rekvirent benytter sig af mere end et laboratorium, så det anbefales at rekvisitionssystemet er i stand til at håndtere alle landets laboratoriers analyserepertoirer. Analyseregisteret indeholder udover nummer og navn på de enkelte analyser også oplysninger om bl.a. : 1 prøvetagningsgrupper, dvs. grupper af analyser, der udføres på en og samme prøve, 2 analysegrupper, dvs. analyser som rekvireres samlet med et nummer og et navn, 3 information til prøvetager, håndteringsinstruktioner, 4 spørgsmål om supplerende oplysninger om patienten, som rekvirenten skal besvare 5 samt en række andre oplysninger. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

12 (Se også MedComs Det gode analyseregister ) Rekvisitionssystemet skal give rekvirenten mulighed for at definere egne analysegrupper, som kan rekvireres under et, men i rekvisitionen skal de optræde som enkelt analyser. Rekvisitionssystemet skal på basis af analyseregisterets spørgsmål om supplerende oplysninger prompte rekvirenten om disse. Alle øvrige parametre i den aktuelt gældende PRODAT som er relevante i den aktuelle rekvireringssituation skal kunne håndteres, herunder etiketteudskrivning. Rekvirering mellem laboratorier Nærværende dokumentation finder også anvendelse ved udveksling af rekvisitionsoplysninger mellem laboratorier. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

13 Afsnit B Facitliste Rekvirering til klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi REQ01 MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

14 Facitliste MEDREQ laboratorierekvisition fra almen lægepraksis m.v. til klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi 1. oktober 2007 (1.juni 2008) I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget men anvendelsen er angivet i datalisten. Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen for segmentgruppe SG 17. Ikke obligatoriske segmenter er ikke understreget. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. Facitliste for REQ01 til rekvirering af klinisk kemiske, klinisk immunologiske og klinisk mikrobiologiske undersøgelser MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

15 TEKNISKE DATA B Afsender Evt. adresse Lægens telefonnr. Modtager Original rekvirent Kopisvarmodtager Rekv læge Betalernavn REKVISITION BETALER REKVID OPRINDELIG REKVID REKVTID Kommentar/prøvetagningssted og tid Ved byforretninger kan dette udfyldes. KOPIMODTAGER ANTALGLAS PERSON PATADR PATTLF PATIENTEN PATIENTID PATIENTID UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVI T' UNH+BrevNr+MEDREQ:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+LRE++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+REKVIRENT+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:WTE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SLA+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' SEQ++2' S01+01' NAD+ORIGINALREKVIRENT+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn: ::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' SEQ++3' S01+01' NAD+CCR+KopiModtID:KODE:KODEORG++KopiModtOrg:KopiModtAfdTitel:KopiModtAfs Navn:::US' SEQ++Sekvnr' S01+01' NAD+BV+++LaegeIDModt:::::US' RFF+AHL:1' SEQ++Sekvnr' S01+01' NAD+PAY+BetID:KODE:KODEORG++BetNavn:BestillersOrdrenummer:BestillersKontering snummer:::us' SEQ++Sekvnr' S02+02' FCA+BETKOD' GIS+N' RFF+ROI:RekvProvnr::NPNR ' RFF+OOI:RekvOrigProvnr::NPNR DTM+4:RekvTid:203' FTX+RRO+P00++RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm' FTX+EXT+P00++ByForretning:ByForretning:ByForretning:ByForretning:ByForretning' FTX+KOP+P00++Kopimodtager PAC+Antalglas' S05+05' ADR+PO+US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' COM+PatKontaktTlf:THE S06+06' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

16 Samtykke nægtet KLIN. OPLYSNING Supplerende oplys. S10 Kan gentages 90 X DAO=SPB,SPT,SPQ,CHX DAO= SPN DAO=SPK DAO= SPD PRØVE PRØVETAGER PRØVEID Ønsket prøvetid HAN+SAMTYKKENAEGT' S09+09' FTX+CO+P00++KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform' S10+10' INV+IN+SupKod:KODETABEL:LabOrg:Promptspm' RSL+TV+:::::SPTSPBTekstVaerdi' RSL+NV+SPNNumVaerdi++:::NumEnh' RSL+CV+::SPKICD10/ICPC:SKS:SST' DTM+CDV:SPDDato:203' S15+15' UNDERSØGELSE (Op til 90 gange), GIS+N' PRIORITET KODE LABKA II glasnummer AFSLUTNING SPC+SCI+PRKODE' RFF+RTI:AproevenrRekvir::NPNR ' DTM+SCORCS:ProeveTagtid:203' PTY+REP+PRIOR' INV+MQ+LabKode:KODETABEL:LabOrg:KortNavn' FTX+ACM+P00++Undersoegelsesesnavn:Materiale:Lokalisation' eller i klinisk kemi: FTX+ACM+P00++AnalysenavnFulde:AnalysenavnFulde:AnalysenavnFulde' FTX+SRC+P00++Lokdetail' FTX+SMA+P00++Proevemateriale' RFF+SID:GlasNummer::NPNR' UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

17 Dataliste MEDREQ laboratorierekvisition fra almen lægepraksis m.v. til klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi 1. oktober 2007, (1. juni 2008) Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID'et NAD for DataNavnet ModtID 1 at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), 2 NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) 3 og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREQ MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREQ. Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendigt for en korrekt implementering. Dataliste for REQ01 til rekvirering af klinisk biokemiske klinisk immunologiske og klinisk mikrobiologiske undersøgelser DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA UNB UNOC S001+ a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet UNB AfsLok S002+ an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer CONTRL kvittering sendes tilbage til dette UNB ModtLok S UNB KuvSendtDato S UNB KuvSendtKl S nummer. an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS. n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

18 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart UNH MEDREQ 0065 an..6 M MEDREQ angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDREQ. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version UNH BrvStat 0068 an..35. BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre REQ09 - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid C n1 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor rekvisitionen er færdig til afsendelse. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives AFSENDER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid PO eller ONL. Afsender sendes altid i SG1, første repetition NAD REKVIRENT 3035 an..3 M REKVIRENT er kvalifikator for afsendertypen. Vil man have svar=po (det normale), vil han ikke have svar=onl. Anvendes ved hotelrekvisitioner på WebReq og ved videreforsendelse af rekvisitioner fra et lab til et andet til angivelse af om der ønskes svar tilbage eller der ikke ønskes svar tilbage. Bruges ONL skal der altid være angivet en originalrekvirent i NAD+ORL.samt angivet originalrekvirentens rekv. nr. RFF+OOI NAD AfsID C an..17 M AfsID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehuslaboratorium, lokationsnummer hvis afsender er et privat laboratorium og ydernummer hvis afsender er praktiserende læge.. Hvis afsender ikke har sygehusklassifikationsnummer anvendes lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage begge typer. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis sygehusafdelings- eller lokationsnumre ændres. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

19 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA NAD KODE C082+ an..3 KODE er kvalifikator for den anvendte 1131 kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for NAD KODEORG C NAD AfsOrg C NAD AfsAfdTitel C080+ an NAD AfsAfsnitNavn C080+ an..35 ydernummer. an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for ydernummer an..35. AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, privatlaboratorium eller lægepraksis. Det anbefales at Sygehusnavn, Privatlaboratorium hhv. lægepraksis altid udfyldes i AfsOrg gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital", eller KPLL Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". AfsAfdTitel er navnet på laboratoriet hvis afsender er et sygehuslaboratorium, Ex. Klinisk mikrobiologisk afd., Klinisk Kemisk lab. Det anbefales at AfsOrg og AfsAfdTitel altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l ADR AfsAdr C090+ an..35 AfsAdr er afsenderens postadresse Anvendes sjældent ADR AfsStedNavn C090+ an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, 3794 flække o.l.). Anvendes sjældent ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er et bynavn. Anvendes sjældent ADR AfsPost 3251 an..9 AfsPost er postnummer. Anvendes sjældent COM AfsTlf C076+ an AfsTlf er rekvirentens telefonnummer indenfor normal arbejdstid. Der skal angives et telefonnr., som lægen kan kontaktes på ved telefonsvar SPR AFSSPEC C844+ an..8 M Afsenders lægelige speciale. Se 3829 kvalifikatorliste SPR KODE C844+ an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem. Her SKS SPR KODEORG C844+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation der opdaterer kodesystemet Her SST SPR BRVTYPE C845+ an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type Her 3811 "REQ01". BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt. Se kvalifikatorliste. MODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid SLA. Modtager sendes altid i SG1, anden repetition NAD ModtID C NAD KODE C082+ an an..17 M ModtID er modtagers sygehusafdelingsnummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes. KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" hvis modtager er en sygehusafdeling og intet (":") hvis ModtID er et lokationsnummer MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

20 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA NAD KODEORG C082+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation, der opdaterer kodetabellen - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" for NAD ModtOrg C080+ an NAD ModtAfdTitel C080+ an NAD ModtAfsNavn C080+ an..35 lokationsnummer. ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus eller lægehus. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller privatlaboratorium. ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender. ORIGINALREKVIRENT(Segmentgruppe 1). Kvalifikator ORL eller ORN Originalrekvirent anvendes når en prøve videreforsendes fra et laboratorium til servicelab. Eller fra webreq rekvisitionshotellet- Videresendes den fra servicelab. til endnu et lab. skal den altid fastholdes som den oprindelige rekvirent hvis den er medsendt i den oprindelige meddelelse. Der sendes altid svar tilbage til originalrekvirent hvis der er angivet NAD+ORL i ORIGINALREKVIRENT. Der sendes ingen svar til ORIGINALREKVIRENT når der står NAD+ORN, kun svar til nærmeste rekvirent (NAD+PO) og til evt. kopisvarmodtager NAD ORIGINALREKVIR ENT NAD AfsID C082+ an NAD KODE C082+ an NAD KODEORG C082+ an an..3 D ORIGINALREKVIRENT er kvalifikator for identifikation af den oprindelige rekvirent. Er der angivet ORL skal originalrekvirenten have svar, Også selvom der er angivet at nærmeste rekvirent skal have svar (NAD+PO). Angives ORN skal originalrekvirenten IKKE have svar kun svar til NAD+PO. Nærmeste rekvirent skal normalt altid have svar i dette tilfælde. AfsID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehuslaboratorium, lokationsnummer hvis afsender er et privat laboratorium og ydernummer hvis afsender er praktiserende læge. Hvis afsender ikke har sygehusklassifikationsnummer anvendes lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle 3 typer. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis sygehusafdelings- eller lokationsnumre ændres. KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for ydernummer MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

21 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA NAD AfsOrg C080+ an..35. AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, privatlaboratorium eller lægepraksis. Det anbefales at Sygehusnavn, Privatlaboratorium hhv. lægepraksis altid udfyldes i AfsOrg gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital", eller KPLL Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, NAD AfsAfdTitel C080+ an NAD AfsAfsnitNavn C080+ an..35 OUH". AfsAfdTitel er navnet på laboratoriet hvis afsender er et sygehuslaboratorium, Ex. Klinisk mikrobiologisk afd., Klinisk Kemisk lab. Det anbefales at AfsOrg og AfsAfdTitel altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l ADR AfsAdr C090+ an..35 AfsAdr er afsenderens postadresse Anvendes sjældent ADR AfsStedNavn C090+ an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, 3794 flække o.l.). Anvendes sjældent ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er et bynavn. Anvendes sjældent ADR AfsPost 3251 an..9 AfsPost er postnummer. Anvendes sjældent KOPIMODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator CCR. Benyttes til oplysninger om modtager af kopisvar NAD KopiModtID C an NAD KODE C082+ an NAD KODEORG C082+ an NAD KopiModtOrg C080+ an NAD KopiModtAfdTitel C080+ an NAD KopiModtAfsNavn C080+ an..35 Kopimodtagerens ID-nummer: sygehusafdelingsnummer, lokationsnummer eller ydernummer. Skal udfyldes hvis kendt, ellers anføres "ikke kendt" KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" for sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for ydernummer Her anføres navn på kopimodtager. Skal anføres hvis KopiModtID er "ikke kendt" KopiModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under afsender. KopiModtAfsNavn er Kopimodtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender SEQ Sekvnr C286+ n..3 Sekvensnummer fortløbende 1050 REKVIRERENDE PERSON (Segmentgruppe 1). Kvalifikator BV. Angiver den læge i klinikken, der har rekvireret prøverne og som ønsker svaret tilbage NAD LaegeIDModt C080+ an..17 LaegeIDModt er initialer, nummer eller lign. anvendt af afsenderen til at identificere den enkelte læge i en flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eller f.eks.. overlæger på sygehusafdelinger. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

22 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA SEQ Sekvnr C286+ n..3 Sekvensnummer fortløbende 1050 BETALER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator PAY. Benyttes til oplysninger om betaler NAD BetID C082+ an..17 BetID er amtskoden for patientens 3039 bopælsamt. Er obligatorisk hvis sygesikring er betaler og der sendes en MEDRUC. jf. SG2 FCA. Hvis anden betaler: herunder offentlig betaling med OIO faktura, så skal der angives fakturerings Lokationsnummer (EAN) på den der skal betale. Hvis der ikke anvendes OIO fakturering ved anden betaler angives intet. Amtskoder NAD KODE C082+ an NAD KODEORG C082+ an NAD BetNavn C NAD BestillersOrdrenum mer NAD BestillersKonterings nummer findes under under tabeller KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel - her "AMT" Ved OIO, lokationsnummer ovenfor angives intet. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen - her "IM" hvis det er sygesikringen der betaler. Hvis offentlig betaler med OIO faktura da angives et 9 tal her. uspecificeret betaler, da angives KODEORG ikke. an..35. BetNavn er navnet på betaler i fri tekst. Hvis Amt kan navnet findes på under tabeller. Ved OIO betaling angives her person eller reference (bestillers navn) Ved andre angives blot navnet i fri tekst ex. Baltica C080+ An..35 C080+ An..35 BestillersOrdernummer er nummeret på bestillers ordre (ORN), Valgfrit, anvendes ved OIO betaling BestillersKonteringsnummer, er nummeret på bestillers interne kontonummer(ikn), Valgfrit, anvendes ved OIO betaling SEQ Sekvnr C286+ n..3 Sekvensnummer fortløbende 1050 LABORATORIEREKVISITIONEN (Segmentgruppe2). Anvendes til generelle oplysninger om rekvisitionen FCA BETKOD 4471 an..3. Kode for betaler som flg.: "PPI" sygesikring gr.1 (amtskode i SG01) "PPO" sygesikring gr.2 (amtskode i SG01) "NSP" anden betaler - alle andre - (navn i SG01). Anbefales medsendt. Ved OIO betaling anvendes PRE. Skal medsendes når det er en offentlig betaler med lokationsnummer angivet i SG1 NAD+PAY RFF RekvProvnr C an..15 M RekvProvnr er det af rekvirenten tildelte rekvisitionsnummer. som for indsendte prøver altid er det nummer som prøvernes rekvisition er mærket med. Ved videreforsendelse fra et lab til andet lab er det glasnummeret fra SG17 RFF der indsættes her. RekvProvnr er fremover 12 tegn, når der anvendes et nationalt prøvenummer, NPN. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

23 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA RFF NPNR C506+ an..35 D NPNR er en kvalifikator der er obligatorisk at 4000 anvende når der sendes et nummer der stammer fra NationalPrøveNummerserien RFF RekvOrigProvnr C506+ an RFF NPNR C DTM RekvTid C FTX RekvKomm C108+ an Skal ikke udfyldes ved alle andre numre. RekvOrigProvnr er det af oprindelige rekvirent tildelte rekvisitionsnummer. Anvendes kun ved videreforsendelse af prøver til servicelab. Hvor der ikke ønskes svar tilbage. Altså hvor der er angivet NAD+ONL i SG01, første repetition. an..35 D NPNR er en kvalifikator der er obligatorisk at anvende når der sendes et nummer der stammer fra NationalPrøveNummerserien. Skal ikke udfyldes ved alle andre numre. n..12 M RekvTid er det tidspunkt, hvor rekvisitionen er udstedt. Altid samme tidspunkt som i SG01 BrevDannetTid. RekvKomm anvendes til at angive en generel, ikke klinisk kommentar til den samlede rekvisition med kvalifikatoren "RRO". Ved byforretninger angives her hvor prøven skal tages: ex. hjemme eller en adresse og evt. klokkeslættet samt kontakttelefonnr. osv FTX Kopimodtager C108+ an..70 Kopimodtager er en angivelse af 4440 kopimodtagen i fri tekst PAC Antalglas 7224 n..5. Her anføres det antal prøveglas som hører til rekvisitionen. Er obligatorisk for indsendte prøver, men sendes der kun rekvisition da er der 0 her. PATIENTEN (Segmentgruppe 5 og 6). SG05 bruges til adresseoplysninger m.m. SG06 til øvrige patientoplysninger ADR PatAdr C090+ an..35 Patientens postadresse, gade, fra 3794 lægesystemet ADR PatStedNavn C090+ an..35 PatStedNavn er navnet på patientens sogn, 3794 flække o.l ADR PatBy 3164 an..35 Patientens postadresse, by, fra lægesystemet ADR PatPost 3251 an..9 Patientens postnr. fra lægesystemet COM PatKontaktTlf 3148 an..35 Patientens kontakttelefonnummer. Kann også være et mobilnummer. Der skelnes ikke mellem forskellige typer telefonnumre PNA PatCPR C206+ an..10. Patientens CPR-nr PNA PatEnavn C816+ an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C816+ an..70 M PatFnavn er patientens for- og mellemnavne RFF PatErstatCPR C506+ an HAN SAMTYKKENAEG T C524+ an KLINISK OPLYSNING (Segmentgruppe 9). Max 1 gang. SG09 bruges til kliniske oplysninger om patienten. PatErstatCPR er et erstatningscpr-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet skal medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt. Her angives også identifikationen på en anonym patient. Kvalifikator for angivelse af om samtykke er nægtet. Hvis samtykke gives sendes der IKKE noget MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

24 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA FTX KlinInform C108+ an..70 Kliniske oplysninger om patienten i fri tekst 4440 SUPPLERENDE OPLYSNINGER (Segmentgruppe 10). Gentages max 99 gange. Supplerende oplysninger, er de oplysninger, som rekvirenten promptes for. Oplysningerne er svar på promptspørgsmål, der fremgår af analyserepertoiret. Segmentgruppen kan repeteres 99 gange for hver oplysning. Der anvendes kvalifikatorer for typen af svaret. Der skal kun svares en gang på hvert spørgsmål fra PRODAO repertoiret INV SupKod C847+ an..17 Kode for prompt. Koden fremgår af promptanalyseregisteret 9931 Ny sammensat kode anvendes til WebQuality blot består SupKod koden nu af Promptkode Analysekode. ex: EQP555- EQA Anvendes kun til WebQuality INV+IN+EQP555- EQA00021:91:PPA:Hæmocue' Hæmocue er her værdien for EQP INV KODETABEL C847+ an..3 Kvalifikator for den anvendte kodetabel. Her INV LabOrg C an INV Promptspm C847+ an "91" Kode for tabellens oprindelse her det lab. der har ansvaret for promptspørgsmålet ex. VIM. Kan også være landsdækkende prompttabel. Benyt da denne tabelkode = DNK. Ved WebQuality anvendes tabelkoden: PPA. Ordlyden af prompt som den fremgår af promptspørgsmålet fra det pågældende lab. ex. VIM eller DNK RSL SPTSPBTekstVaer C830+ an..70 Svar på prompt som en tekst, på max. 70 di 7854 karakterer RSL SPNNumVaerdi C830+ an..18 Svar på prompt som tal der angiver et eller 6314 andet målbart, ex. vægt eller højde RSL NumEnh C848+ An RSL SPKICD10/ICPC C830+ an Enheden på værdien i SPNNumVaerdi, ex. kg, cm. Anvendes kun til intern sygehusbrug og indtil videre kun i Labka 2 installationer. Der kan ikke medsendes enhed i prodat repertoirefilen. Svar på prompt hvis det er en diagnose der ønskes som Kodet værdi for ICD10 diagnose eller ICPC diagnose DTM SPDDato C507+ an..12 Svar på prompt som datoangivelse. Der 2380 anvendes altid formatet 203:CCYYMMDDHHMM. er HHMM ukendt da sendes der blot 0000 (nuller). Ønskes der angivet et andet format ex. uger eller årstal eller lign skal det være en tekstværdi i RSL. PRØVEN (Segmentgruppe 15). Gentages max 1 gang. Her anføres oplysninger om prøver: prøvetagning, prøvenummer SPC PRKODE C an..3 M Kode for prøvetagning som flg. "ATT" prøve taget af rekvirent "SPR" prøve tages af laboratoriet "PAT" prøve indsendes af patient. EXT prøve tages ved byforretning MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

25 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA RFF AproevenrRekvir C506+ an..15 M AproevenrRekvir er rekvirentens registrerede 1154 nummer på prøven (glasnummeret). "RTI" er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. Det er nummeret der sættes på glassene, Ny beskrivelse til LABKA II: Er nummeret der anvendes på rekvisitionen, De individuelle glasnumre sættes i SG17 RFF. Ved videreforsendelse til andet lab. er det glasnummeret fra SG17 RFF, der også RFF NPNR C DTM SCORCS C507+ an DTM ProeveTagtid C507+ an sættes her. an..35 D NPNR er en kvalifikator der er obligatorisk at anvende når der sendes et nummer der stammer fra NationalPrøveNummerserien. Skal ikke udfyldes ved alle andre numre. Kvalifikator for prøvetagningstid: SCO: Prøven taget af lægen, kvalifikator i SPC er ATT RCS: Ønsket prøvetagningstid ved byforretninger, ved lab og ved pt. indsendelse. ProeveTagtid er rekvirentens prøvetagningstidspunkt. Altid på formen CCYYMMDDHHMM. Hvis HHMM ikke kendes da UNDERSØGELSEN (Segmentgruppe 17). Max 90 gange. Her specificeres de ønskede undersøgelser med en repetition af segmentgruppen for hver undersøgelse. Ved mikrobiologi kan der rekvireres flere undersøgelser hvis det er på samme materiale og lokalisation. Ellers kan der i mikrobiologi kun rekvireres en undersøgelse/analyse pr. rekvisition PTY PRIOR C INV LabKode C an..3 M Kvalifikator for ønsket svarprioritet som flg.: NO rutine (default), CI straks (akut), HI fremskyndet, PH telefonsvar. an.17 M Kode for den ønskede undersøgelse. Anvendes der IFCC-IUPAC koder er de på formen "NPU12345" eller "DNK54321" INV KODETABEL C an..3 M KODETABEL er "CQU" for IUPAC-IFCC, "91" for lokale koder INV LabOrg C an..3 M LabOrg er SST hvis IUPAC-IFCC kodeskema anvendes. Ved lokale koder er det laboratoriets kortnavn, ex. "VIB" Laboratoriernes kortnavne findes på under tabeller INV KortNavn C an..35 D KortNavn er det korte navn som analysen kan registreres under. Det er ikke obligatorisk at medsende dette navn. Men det anbefales hvis det er opført i MedCom kortnavntabellen. Anbefales anvendt. Skal anvendes ved rekvisitioner der sendes far FTX Undersoegelsesnav n C FTX Materiale C FTX Lokalisation C sygehuse mv. til rekvisitionshotellet an..70 M Her angives undersøgelsesnavnet, fra MDS U koder. I klinisk biokemi angives det lange (NPU) navn. an..70 D Her angives materialets navn far MDS M koder. I klinisk biokemi angives resten af det lange (NPU) navn hvis længere end 70 tegn. an..70 D Her angives lokalisationen, fra MDS L koder. I klinisk biokemi angives resten af det lange (NPU) navn hvis længere end 140 tegn. MedCom Den gode KKA/KIA/KMA rekvisition, ver okt 2008, opdateret

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 12.03.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Laboratorierekvisitioner

Laboratorierekvisitioner Trekantsproblematik - host ede analyser KKA (IMU), MIK og PAT Analyseforskelligheder kodesystemer Prompt forskelligheder (kodede ikke kodede) Laboratorieegenskaber Kommunikationsforskelligheder (EDI standarder)

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang.

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang. WebReq-brugermøde 05.09.2012 DAGSORDEN: 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne, kortnavne indføres ved decemberreleasen 2012, Laboratoriesvarportalen - ny brugergruppe. 3.

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

MC5 3-kant problematikken

MC5 3-kant problematikken 1. Siden sidst, herunder godkendelse af referat 2. Oplæg til flow af rekvisitioner og prøver til klinisk biokemi, mikrobiologi og immunologi samt servicelaboratorier. Udgangspunkt i region SDK Rekv. svar

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Baggrund for tilbagesvar 3. Gennemgang af ændringer til laboratoriesystemerne 4. Gennemgang af ændringer i standarderne 5. Reminderfunktionen i lægesystemerne 6. Næste skridt-plan for implementering.

Læs mere

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 13.11.06 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2013-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE...6 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER...7 2.1

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Dato: 06.06.08 Vor ref.: Dato: Torsdag den 22. maj 2008 Sted: Deltagere: MedCom Bente Wengler, Datakonsulent Region Midtjylland Hanne Damgaard, Datakonsulent Region Midtjylland

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 9. Udgave Juni 2009-1 - - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016 Tilbagesvar For PL-lægesystemer MedCom introdag 25. april 2016 2 Tilbagesvar Hvorfor? Har Ib fortalt om Hvornår kaldes reminder server (webservice kald)? Nye versioner af standarderne. Hvad skal der laves

Læs mere

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer Til Lægesystemleverandører For opgaver 2013 er der under punkt 6 Labpakke disse opgaver: 6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter a Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder b Nationale

Læs mere

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6-laboratorieprojekterne i 2008 En række af MedComs projekter blev ikke endeligt gennemført i MedCom5-perioden 2006-2007. Styregruppen

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 8. Udgave December 2008 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen juni 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. Patologi 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer 9. DMDD,

Læs mere

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar - Røntgen MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar Røntgen 1. Velkomst, praktisk, præsentation 2. Baggrund for Opfølgning af parakliniske undersøgelser 3. Løsningsmodel, hvad skal lægepraksis kunne.

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9 Dagsorden 19. 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen december 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. WebPatient 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Resume af projektet 3. Drøftelse af oplæg fra MedCom, herunder afgrænsning 4. Tekniske krav i forbindelse med indførelse af ændringerne Hvad kan vi lave her og

Læs mere

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 med følgende ændringer: 1.U N33 - Label Teksten er ændret til DIAGOSTISKE PRØVER Biologisk stof, kategori B 2.Side nummerering & små rettelser a. Normal

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med.

a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med. 1. Velkommen 2. Siden sidst 3. Status på alle 12 laboratoriemedicinprojekter Sådan gik det. http://www.medcom.dk/wm111367. a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med.

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst WebReq-brugermøde DAGSORDEN: 30.01.2013 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne. Proces med indførelse af kortnavne, NPN mv. 3. Udvidelse af WebReq-brugergruppen med yderligere

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde

Lægesystemleverandørmøde Dagsorden 1. Referat fra sidst. 2. Siden sidst, meddelelser 3. MedCom 5 hvad sker der 4. Webservice, blanketstandarder 5. Lægesystemernes planer 6. Nyt om Sundhedsdatanettet 7. Partnerskabstabellen 8.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 12. Udgave December 2010 Se de vigtigste ændringer

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for EQ03 en gode ML Patologirekvisition Pathologyequest 01.01.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og ML acitliste for ML patologirekvisition VersionCode: Q0330P ypecode: EQ03 1 2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:...

Læs mere

Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet

Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr. 2342 2256 ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 02.11.17 Vor ref. GHE Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt: Torsdag,

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere