Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for"

Transkript

1 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 5 Afsnit A: Lægemiddelstyrelsens anbefalinger... 6 Anvendelse... 7 Meddelelsesstruktur og indhold... 7 Datagrundlag... 7 Krav og anbefalinger... 8 Strukturdiagram for subset Typiske papirrecepter Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempler Printtabel for recepter Databeskrivelse for LMS-takst

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 28. august 2007: Orientering: Efter aftale mellem Lægemiddelstyrelsen og PLO kvitteres recepter med seponering af dosisdispensering negativt fra receptserveren. Test af funktionen vil derfor ikke være en del af recepttest fremover. 1. januar 2007: I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. 2. november 2006: Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide postnummerfeltet (f.eks. AfsPost, ModtPost, KopiModtPost, PatPost, PaaroerPost), så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu. 3

4 4

5 Baggrund Elektronisk overførsel af recepter har en lang tradition i Danmark, hvor EDIFACT-recepter er benyttet siden I maj 2002 overtog Lægemiddelstyrelsen ansvaret for den elektroniske recept fra Sundhedsstyrelsen. Seneste rettelser til EDIFACT-recepten er fra oktober 2004, men nu foreligger version LMS6, som er gældende fra 1. oktober Med den ændrede bekendtgørelse om recepter med ikrafttræden den 1. oktober 2005 fremgår de overordnede krav til elektroniske recepter af 18, 18 a og 19. Endvidere henvises til nærværende dokument, som er en række anbefalinger, hvis efterlevelse er nødvendig for at opnå en smidig og vellykket kommunikation mellem receptudsteder og apotek. Hvis en elektronisk recept dannes som XML-recept, skal denne konverteres til en recept, der er baseret på gældende EDIFACT-standard og version, før den sendes til apoteket. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: 5

6 Afsnit A: Lægemiddelstyrelsens anbefalinger for Recept MEDPRE 6

7 Anvendelse LMS6 anvendes til følgende funktioner: Forsendelse af recept. En recept indeholder en eller flere ordinationer af lægemidler med varenummer optaget i LMStaksten (den elektroniske udgave af Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst/Medicinpriser). Meddelelsen kan bruges til frihandelsvarer, men er så ikke at betragte som en recept. Recepten sendes fra én læge (praktiserende læge/speciallæge med ydernummer eller sygehusansat læge) eller én tandlæge (med ydernummer). Recepten sendes til ét apotek. Recepten udstedes til én patient (menneske) eller eget brug (læger, tandlæger) eller brug i praksis. Recepten kan indeholde evt. oplysninger om levering på anden måde end afhentning på apoteket. Recepten kan indeholde evt. oplysninger om dosisdispensering, seponering og anmodning om doseringskort tilbage til læge. Der er en række funktioner, som ikke kan benytte LMS6: Medicinrekvisitioner fra fx jordemødre, sygeplejersker og reddere. Recepter fra udstedere, der ikke har ydernummer, autorisationsnummer eller er ansat på hospitalsafdeling med sygehusklassifikation. Ordination af lægemidler, der ikke optræder i LMS-taksten. Dette gælder bl.a. magistrelle ordinationer samt lægemidler på udleveringstilladelse. Begrænsninger som skyldes bestemmelser i receptbekendtgørelsen: Der kan ikke via EDIFACT-recept angives, at den ordinerede mængde ikke må fraviges. Der kan ikke via EDIFACT-recept angives understregning af indikation. Der kan ikke via EDIFACT-recept gives anvisning om markering af pakning med advarselssymbol. Dyrlægeordinationer ikke er tilladt. Meddelelsesstruktur og indhold: Meddelelsen består af følgende hoveddele: Information om involverede partnere i sundhedsvæsenet. Information om selve recepten. Information om patienten. Information om ordinationer. Information om genudlevering. Information om brugsanvisning. Information om levering. Datagrundlag: En forudsætning for korrekt brug er at implementere et datagrundlag med automatisk opdatering hver 14. dag. Datagrundlaget kan hentes på Lægemiddelstyrelsens FTP-server (ftp.dkma.dk). Der er henvisning til de aktuelle felter i datadefinitionen i afsnit B. Databeskrivelse af LMS-takst er indsat 7

8 sidst i dokumentationen som bilag. Datagrundlaget kan også hentes hos Lægeforeningens Forlag som ascii-fil med tilhørende feltdefinition. Ved at benytte LMS-taksten har man nøjagtig samme datagrundlag, som det apotekerne benytter. Det er vigtigt, at afsendersystem medsender kodet dosering og indikation, hvor dette er muligt i forhold til den pågældende ordination. Disse anvendes videre direkte på doseringsetiket til patient og overførsel af data til Medicinprofilen, hvor de bl.a. indgår i funktionen med compliancekontrol. Krav og anbefalinger De krav og anbefalinger, der findes til de elektroniske recepter, har til formål at sikre en smidig og korrekt kommunikation mellem receptudsteder og apotek, således at lægens intentioner ved receptudstedelsen når fuldstændigt og uændret frem til apotekets ekspedition. Derfor beskrives specifikationer vedr. datagrundlag for og funktioner til udførelse, afgivelse og lagring af ordinationer i lægelige edb-systemer, som skal være eller bør være opfyldt, for at systemet kan betegnes som fagligt, juridisk og sikkerhedsmæssigt fyldestgørende. Kravene er altså specielt opstillet mhp. at opnå ensartet og fejlfri funktion af EDI-recepter ved brug af MEDPRE-standarden. Udover egentlige krav og anbefalinger er der anført en del oplysninger om baggrund, som kan være en støtte for systemerne. Opdateringsterminer og -metode Lægesystemernes medicindatabaser skal opdateres ved hjælp af ny version af datagrundlaget hver anden mandag, når de nye priser træder i kraft. Datagrundlaget vil være klar fra Lægemiddelstyrelsen fredag kl. 18. Systemhusene skal formidle en løsning, så opdatering kan foregå mellem fredag kl. 18 og mandag kl. 8, så vidt muligt automatisk. Ved opdateringen overføres den ikrafttrædelsesdato, som datagrundlaget er udstyret med. Apotekerne modtager også denne identifikation ved opdatering af deres database, og de er derfor i stand til på et sikkert grundlag at foretage automatisk verifikation af varenummer vs. præparat/pakning og koder for brugsanvisning vs. tekster, når datoerne er ens. Autenticitet Indholdet i alle essentielle felter i datagrundlaget skal overføres i uændret form til applikationens database. Dog må, og typografiske hjælpetegn fjernes og felter concateneres, hvis funktionaliteten ikke forringes. Tegnsættet i databasen skal understøtte samtlige tegn i datagrundlaget. I praksis betyder dette, at der skal benyttes ISO Følgende tegn giver erfaringsmæssigt problemer og må derfor ikke anvendes: Tegn Code Page 865 (decimalt) $ 64 [ 91 \ 92 ] 93 { 123 } ½ 171 ¼

9 Tegn, der normalt ikke findes på tastaturer: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255) og styretegn (CP 865 decimalt 1-31) må heller ikke anvendes. Systemhus eller bruger må ikke oprette præparater eller pakninger, der ikke findes i datagrundlaget. Systemhuset må fjerne eller fjerne adgangen til præparater/pakninger, der ikke er relevante i praksis, eksempelvis SAD-præparater, præparater med begrænset udlevering (BEGR), infusionsvæsker o.l. Ordinationsprocessen Valg af præparat Et nyt præparat bør kunne vælges ved indtastning af præparatnavn eller en del af præparatnavn. Ved manglende entydighed bør de præparater/grupper vises, der opfylder indtastningskriteriet, så det ønskede kan vælges. Et præparat bør kunne genordineres ved udpegning eller markering med tastetryk/nummer i en medicinoversigt. Ved genordinering skal alle oplysninger vedr. ordinationen kunne inspiceres, og de brugertilgængelige oplysninger skal kunne modificeres før accept, hvis det ønskes. Hvis den genordinerede pakning er udgået, skal det aktuelle udvalg af pakninger vises, så der kan vælges et alternativt lægemiddel. Udgåede pakninger må ikke kunne ordineres, heller ikke ved genordination, hvor det skal checkes, at pakningen stadig er gyldig. Valg af alternativt præparat/omvendt substitution Hvis en bestemt pakning er udvalgt, skal applikationen understøtte valg af synonympræparater eller synonympakninger. Der findes i datagrundlaget en markering på hver pakning: A billigst, B ikke billigst, men skal ikke substitueres eller C der skal substitueres. Denne markering skal kunne vises på iøjnefaldende måde (men ikke nødvendigvis med A, B eller C), og de relevante substitutioner skal kunne vises. Der skal kunne vises en angivelse af relative prisforhold, så det billigste eller et andet kan vælges. Sorteringsrækkefølgen ved visningen skal - ved samme relative pris - være randomiseret. Der må ikke være fremhævning af præparater fra enkeltfirmaer og ingen positiv/negativ særbehandling af parallelimportører henholdsvis originalfirmaer. Der skal være mulighed for at fravælgelse af substitution, så der bliver angivet Ej S på recepten. Adgang til prisoplysninger og udleveringsbestemmelser Det bør være muligt for en given pakning at se relevante priser. Det gælder såvel pakningspris som enhedspris eller pris per DDD. Det skal være muligt for en given dispenseringsform eller pakning at se udleveringsbestemmelser, tilskud og evt. tilskudsklausuler. Dosisdispensering Ifølge bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler er det muligt for lægen at ordinere lægemidler til dosisdispensering. Derfor anbefales det, at lægen har mulighed for at se, hvilke præparater, der er omfattet af denne ordning. Den oplysning fremgår af 9

10 Datagrundlaget, LMS, felt 23, Egnet til dosisdispensering, position 164, 2 muligheder D eller blank. Uddrag af receptbekendtgørelsen: 7. En recept på et lægemiddel, hvortil der er udstedt markedsføringstilladelse, skal indeholde lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker) og mængde. Styrke og mængde skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages. Receptudstederen kan ved at understrege mængden tilkendegive, at denne ikke må fraviges, jf. 30. Stk. 2 En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde de i 7, stk. 1, 1. pkt. nævnte oplysninger og påtegningen dosisdispensering. Mængden kan angives som en tidsperiode på højest 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres. Har receptudstederen anført kopi ønskes, skal apoteket fremsende kopi af doseringskort til receptudstederen. Stk. 3. Hvis udlevering af et lægemiddel, der dosisdispenseres, skal bringes til ophør, skal recepten indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger samt påtegningen seponeres. Med mindre andet er anført på recepten, effektueres seponeringen med virkning fra førstkommende udlevering. I afsendersystem vælges som hidtil et givet varenummer (pakningsstørrelse). Denne mængde overrules af en start- og slutdato, hvis dosisdispensering er valgt. Ved seponering medsendes kun slutdato. I praksis kan denne seponering først træde i kraft ved næste pakning til patient. Det er ikke relevant med start-/slutdato samtidig med iteration, da mængden kan gives op til en periode på 2 år (En recept er kun gyldig i 2 år). Egen læge kan angive, at det ønskes, at apoteket skal sende en kopi af det totale doseringskort på patienten. Dette kan indeholde ordinationer fra andre læger end egen læge. På nuværende tidspunkt vil dette være på papir. (Der er udarbejdet en XML-standard på doseringskortmeddelelsen i forbindelse med dosisdispenseringsprojektet, men der er p.t. ikke aftalt pilotforsøg med denne meddelelse til lægepraksis). Doseringstekst/indikation Datagrundlaget indeholder for hver DrugID af et præparat koder med tilhørende kodebetydning for doseringstekst og indikation. Doseringstekster og indikationer er i overensstemmelse med de godkendte doseringer og indikationer for dispenseringsformen. Formålet med disse tekster med tilhørende koder er dels at gøre det lettere for brugerne at oprette ordinationer, idet man blot kan vælge en af de allerede eksisterende tekster i stedet for selv at skrive den, dels at kunne automatisere receptkontrollen på apoteket. Koderne overføres af apoteket til Medicinprofilen. Systemet skal understøtte muligheden for at vælge mellem forslagene til doseringstekst og forslagene til indikation. Systemhuset eller brugerne må selv indlægge andre tekstforslag for en given dispenseringsform, men evt. anvendt kode skal detekteres som lokalt oprettet og fjernes før forsendelse via EDI. Hvis der ikke er et forslag, der passer til den konkrete ordination, skal brugeren kunne indtaste en fri tekst for dosering og indikation. Systemet skal checke og advare, hvis ikke-tilladte tegn er anvendt (se ovenfor). Kodeteksterne skal overføres direkte til etiketten, som apoteket sætter på lægemidlet. Brugerne skal altså være klar over, at frie tekster også bliver overført direkte til etiketten. Doseringstekster findes i datagrundlaget i en lang form og i en kort form. Når kodede tekster sendes i EDI-recepter, skal der altid sendes både kode og kodebetydning i lang form. Apoteket skal altid 10

11 udskrive den lange form. Frie tekster må ikke sendes i forkortet form, selv om det er muligt at finde en sådan ved opslag i den pågældende tabel Tilføjelse af hjælpeoplysninger (iteration, tilskudsklausulering, bemærkning m.v.) Iteration: Der skal være adgang til at indtaste iteration, men kun hvor udleveringsbestemmelserne giver mulighed herfor. Det indtastede skal på entydig måde kunne omsættes til 3 komponenter: Antal udleveringer, antal intervaller mellem udlevering og enhedsinterval (dage, uger, måneder). Tilskudsklausulering: Der skal være adgang til at indtaste koder for disse oplysninger for præparater, hvor dette er relevant, men ikke for andre. Bemærkning: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en bemærkning gældende for samtlige udførte ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af EDI-recepter skal ordinationer med forskellig bemærkning udskrives på hver sin recept (bemærkning anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse (eget UNH-/UNTsegment). MEDPRE-formatet tillader desuden, at der er en bemærkning til den enkelte ordination (beregnet til fx batchnummer for vaccine). Der bør være adgang til indtastning af en sådan oplysning. Forsendelse: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en kode for forsendelse til patientens adresse gældende for samtlige ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af EDI-recepter skal ordinationer med denne kode/ingen kode udskrives på hver sin recept (tekst vedr. forsendelse anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse (eget UNH-/UNT-segment). Lagring og præsentation Lagring af ordination Lagring af ordination omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for entydigt at identificere det ordinerede. Det gælder følgende: Patientidentifikation, ordinationsdato/tid, varenummer, kode for doseringstekst og indikation, antal pakninger, iterationer, antal intervaller og kode for enhedsinterval, samt klar tekst for dispenseringsform, præparatnavn, pakningsindhold, doseringstekst og indikation. Udover dette er følgende hensigtsmæssigt, specielt ved genordination: Kode for særlige tilskud, kode for Ej S, kode for specifik leverandør, kode for fast medicin og beregnet dato for opbrugt ordination (slutdato). Datagrundlaget indeholder data, der muliggør beregning af, hvornår en ordination vil være opbrugt. Disse data er knyttet til standarddoseringsteksterne. Det er muligt ved hjælp af en relativt enkel algoritme at analysere frie doseringstekster mhp. beregning af slutdato. Præsentation i oversigt Der skal være let adgang til en oversigt over patientens ordinationer i et eller flere formater (efter status, ATC-nummer, alfabetisk, dato). Der skal kunne vises en oversigt med sidste ordination af hvert præparat i en bestemt dispenseringsform. For det enkelte præparat i denne oversigt skal kunne vises samtlige tidligere ordinationer med dato, udleveret mængde, doseringstekst og indikation. Den enkelte ordination skal indeholde følgende i oversigten: Ordinationsdato/slutdato, dispenseringsform (kort form), præparatnavn, styrke, udleveret mængde, doseringstekst, indikation. 11

12 Det er hensigtsmæssigt, at det med et tegn markeres, at det pågældende præparat er ordineret dags dato, og at der gives advarsel, hvis præparatet genordineres samme dag. Det er ofte nødvendigt at afkorte eller omforme (kode) et eller flere elementer i oversigten. Der skal være let adgang til at se fulde data, hvor der er sket afkortning/kodning. Der bør være mulighed for beregning og præsentation af data vedr. forbrug mhp. identifikation af overforbrug/manglende compliance. Sletning af ordination må ikke kunne ske, hvis ordinationen er afgivet som EDI-recept. Oprettelse/ændring af ordination uden udlevering Der bør være adgang til at oprette en ordination og ændre en ordination (fx doseringstekst eller pakningsstørrelse mhp. næste udlevering) uden udlevering, fx efter udskrivelse fra sygehus, hvor nye præparater er ordineret, eller ved telefonkonsultation, hvor den fortsatte dosering ændres. Slutdatoen bør genberegnes ud fra en ændret doseringstekst. Det bør ved særlig markering vises, at der er tale om en ikke-udleveret ordination. Udskrift af recept Feltindhold og positioner/feltstørrelser på receptblanketten fremgår af Printtabel til recepter. Der må højst være 3 ordinationer på en receptblanket. Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. recept. EDI-recepter Godkendelse Ordinationer beregnet til EDI-afsendelse, som er udført af ikke-læge, skal godkendes af en læge før afsendelsen. Ved godkendelse skal samtlige oplysninger vedr. ordinationen være til rådighed. Det er den læge, der godkender ordinationen, der er den ansvarlige læge (og dermed den læge, der overføres til EDI-recepten). En EDI-recept til godkendelse skal kunne afvises og slettes fra databasen. Format De nødvendige oplysninger og deres form er fastlagt i MIG for MEDPRE. Antal ordinationer Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. meddelelse. For alle andre ordinationer begrænses antallet kun af MIG en (99 ordinationer). Tidsstempling af EDI-ordinationer og EDI-recepter Formålet med korrekt og entydig tidsstempling er at kunne kvalitetskontrollere EDI-recepter mht. tidsforbrug fra ordination til ekspedition på apoteket. Den første forudsætning er, at afsendersystemets ur er indstillet korrekt. Det skal vise lokal tid +/- 1 minut. Ordinationer beregnet til EDI-forsendelse skal tidsstemples ved oprettelsen. Når EDIFACTforsendelsen dannes, allokeres en eller flere ordinationer til hver meddelelse. Tidsstemplingen af ordinationerne vil aldrig være ens, der vil altid være en forskel på et eller flere sekunder, af og til minutter. Tidsstemplingen af meddelelsen (EDI-recepten) skal være tidsstemplingen på én af ordinationerne, fx den yngste. 12

13 Tidsstemplingen på forsendelsen skal være det tidspunkt, hvor dannelsen af EDIFACT-meddelelsen sker. Kontrolfunktioner Afsendelse af positiv CONTRL-meddelelse fra apoteket, når der er modtaget en syntaktisk korrekt MEDPRE-meddelelse, er obligatorisk. Hvis retningslinierne i MIG en er overholdt, databasen er opdateret korrekt og doseringstekst/indikation er i orden, kan enhver recept ekspederes. Hvis apoteket finder, at der er mangler ved recepten, men MEDPRE-meddelelsen er syntaktisk korrekt, skal der sendes en positiv CONTRL-meddelelse, hvorefter apoteket må afklare problemet via telefonkontakt med lægen. Modtagelse og behandling af CONTRL-meddelelsen i praksissystemet er ligeledes obligatorisk. Både negativ og positiv. Der bør kunne vises oversigter over samtlige afsendte EDI-recepters status for aktuelle dag og foregående 2 hverdage. Oversigten skal rumme patientidentifikation (CPR-nummer og navn), apotek, recept-id (evt. i forkortet form), status, initialer for den person, der har oprettet ordinationen, og for evt. godkendende læge, tidspunkt for dannelse, tidspunkt for afsendelse og tidspunkt for modtaget kvittering. Oversigten skal kunne sorteres efter tidspunkt for dannelse og efter CPR-nummer. Oversigten skal kunne udskrives i en log. Der skal være mulighed for at undersøge, hvornår sidste gennemførte opkald til netoperatøren har fundet sted. Det vil være hensigtsmæssigt også at kunne se årsag til evt. driftsstop (ingen kontakt med modem, manglende klartone, optaget, manglende connect, forkert baudrate, fejl i transmission), men dette er ikke muligt i alle systemer. Som alternativ skal brugerne have mulighed for at få vejledning af systemet om simpel fejlsøgning: Sluk/tænd modem, check af stik, egen telefonlinies tilstand, opkald til netoperatørens telefonnummer, prøveopkald med overvågning af fejlmeddelelser. Meddelelsessubset Subset for meddelelsen er dannet, så det opfylder behovet ved overførsel af recepter i Danmark. Meddelelsesstruktur og mapning af subsettet er vist på de følgende sider. 13

14 Strukturdiagram for subset Information om meddelelsen: UNH M 1 - Meddelelsesreferencenummer - Meddelelsestype BGM M 1 Begyndelse på meddelelsen - Meddelelsesnavn - Meddelelsesfunktion - Ny meddelelse - Annullering - Kopi DTM M 1 Dato/tid/periode - Dato/tid meddelelsen er dannet Sundhedsfaglige partnere (udsteder/apotek): SG1 M 9 PNA M 1 Partnernavn - Partnertype - ID for registrering i sundhedsvæsen - Navn på sundhedsfaglig part - Udsteder - Apotek - Navn på udsteders organisation - Praksis navn - Hospitalsafdeling ADR C 1 Adresse - Adresse på sundhedsfaglig partner. COM C 9 Telekommunikationskontakt - Telefonnummer for udsteder SPR C 1 Organisationsklasse - Speciale (neurologi, almen praksis etc.) QUA C 3 Kvalifikation for sundhedsfaglig medarbejder - Speciallægekvalifikation EMP C 1 Sundhedsfaglig medarbejder - Stilling for medarbejder (læge, tandlæge) Recept SG2 M 1 DTM M 1 Dato/tid/periode - Receptdato RFF C 9 Referencer - Afsenders systemnavn - Databaseversion - Dosisdispensering, seponering - Doseringskort ønskes INP C 2 Instruktion til parter - Til brug i praksis - Til eget brug FTX C 99 Information vedrørende hele meddelelsen Fortsættes 14

15 Patient/pårørende/dyr/dyreejer Lægemiddel/materiale SG3 C 9 GIS M 1 Generel indikator PNA M 1 Partnernavn - Rolle - Identifikation af person/organisation - Navn på part ADR C 1 Adressedetaljer - Adresse, postnummer - Bopælsamt DTM C 1 Dato/tid/periode - Fødselsdato (ingen CPR-nummer) PDI C 1 Demografisk information - Køn SG4 C 99 LIN M 1 Linieelement - Ordinationsnummer på recepten - Varenummer IMD C 3 Produktbeskrivelse - Præparatnavn - Dispenseringsform MEA C 3 Måling - Styrke - Pakningsstørrelse PGI C 2 Produktgruppeinformation - Substitutionsmarkering QTY C 1 Mængde - Antal pakninger pr. udlevering PNA C 1 Partnernavn - Importør ALC C 5 Rabat eller pris - Klausuleret tilskud CIN C 1 Klinisk information - Indikation i kodet form - Indikation i tekstform Fortsættes 15

16 Iteration Doseringsanvisning Levering Meddelelsesafslutning SG6 C 1 EQN M 1 Enhedsantal - Antal genudleveringer DTM C 1 Dato/tid/periode - Udleveringsinterval SG7 C 99 DSG M 1 Dosering og administration - Doseringsanvisning i kodet form - Doseringsanvisning i tekstform DTM C 3 Dato/tid/periode - Behandlingsvarighed - Start og sluttid dosisdispensering FTX C 9 Fri tekst - Supplerende tekst SG8 C 1 TOD M 1 Leverings-/transportbetingelser - Leveringsmåde ADR C 1 Adresse - Adresse for levering PNA C 3 Partnernavn - Navn på person, der kan modtage leverancen UNT M 1 Meddelelsesafslutning 16

17 En typisk recept (svarer til testeksempel 1 i afsnit B) E- Lægemiddelstyrelsen/MedCom Den gode recept, ver. LMS6-1. oktober

18 En typisk recept (svarer til testeksempel 2 i afsnit B) A12Y3 18

19 En typisk recept (svarer til testeksempel 3 i afsnit B) 19

20 AFSNIT B: Facitliste Recept MEDPRE 20

21 Facitliste I facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne og Kvalifikatornavne (begge vist med fed skrift). Den øvrige EDIFACTkode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet), er derfor ens i alle MEDPRE-recepter og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory-segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent-segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Her er segment LIN efterfulgt af LINIEPOST indikator for om øvrige dependent-segmenter skal med. Desuden skal foranstående strukturdiagram følges. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten (og erstatter kvalifikatorer i såvel konsensusdatalisten som MIG en). Hvorledes Facitlisten benyttes, er beskrevet i afsnittet Læsevejledning og generelle syntaksregler. Desuden henvises til Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser udgivet af Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 maj

22 Facitliste for PRE TEKNISKE DATA AFSENDER SG0 MODTAGER RECEPT SG002 PATIENT OG RELATETEREDE PARTER SG003 ORDINEREDE LÆGEMIDLER SG004 ITERATION SG006 DOSERINGSANVISNING SG007 SG004,006 OG 007 KAN GENTAGES I ALT 99 GANGE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDPRE:0:962:RT:VERSION+BrvStat' BGM+PRS:SKL:SST++MEDDELSESFUNKTION' DTM+137:BrevDannetTid204:204' PNA+PO+UdstederAutorisationsID:AUT+AfsID:KODE:KODEORG+++US:UdstederNavn+US:Praksis NavnEllerSygehusafd' ADR++1:AfsAdr++AfsPost' COM+AfsTlf:TE' SPR+HC+1+AFSSPEC:SKS:SST' QUA+1+Specialekode:SPC:SFU' EMP+4+UDSTEDERPROF:SKL:SST' PNA+SE++ModtLok::9+++FORMATNAVN:ApoteksNavn' DTM+97:BrevDannetTid102:102' RFF+CH:VersionsID' RFF+SYS:AfsSystem' RFF+STATUS:NR' RFF+DOSERINGSKORTKOPI:NR' INP++SPP:INSTRUKTION:SKL:SST' FTX+TEKSTEMNE+++BemaerkningHeleRecept' FTX+TEKSTEMNE+++BemaerkningHeleRecept' FTX+TEKSTEMNE+++BemaerkningHeleRecept' GIS+ZZZ:SKL:SST' PNA+PART+PartIdentifikation:IDENTITETSNR++++FORMATNAVN:Partnavn' ADR+1+1:PartAdr+PartBy+PartPost+Landekode+Amtskode:SKL:SST' DTM+329:Foedselsdato:102' PDI+PARTKOEN' LIN+LINIEPOST++VareNummer:AK:NVN:LMS' IMD+A+VAREKODE+:::PraeparatNavnDispenseringsform' IMD+A+VAREKODE+:::PraeparatNavnDispenseringsform' MEA+MAALEKVALIFIKATOR+MAALEDIMENSION:::StyrkeEllerPakningsstoerrelse' MEA+MAALEKVALIFIKATOR+MAALEDIMENSION:::StyrkeEllerPakningsstoerrelse' PGI+10+SUBSTITUTION:SKL:SST' QTY+189:AntalPakninger:NMB' PNA+GZ+++++FORMATLEVERANDOER:ImportoerNavn' ALC+H+:TILSKUDSKODE' CIN+9+Indikationskode:KODE:KODEORG:KodebetydningEllerFriText' EQN+AntalGenudl:ITE' DTM+264:Tidsenheder:ENHEDSFORMAT' DSG+TEXTTYPE+Doseringskode:KODE:KODEORG:KodebetydningEllerFriText' DTM+48:Tidsenheder:ENNHEDSFORMAT' DTM+90:StartslutDato:102' DTM+91:StartslutDato:102' FTX+ACF+++SupplerendeInfoPraep' LIN+LINIEPOST++VareNummer:AK:NVN:LMS' IMD+A+VAREKODE+:::PraeparatNavnDispenseringsform' IMD+A+VAREKODE+:::PraeparatNavnDispenseringsform' MEA+MAALEKVALIFIKATOR+MAALEDIMENSION:::StyrkeEllerPakningsstoerrelse' MEA+MAALEKVALIFIKATOR+MAALEDIMENSION:::StyrkeEllerPakningsstoerrelse' PGI+10+SUBSTITUTION:SKL:SST' QTY+189:AntalPakninger:NMB' PNA+GZ+++++FORMATLEVERANDOER:ImportoerNavn' ALC+H+:TILSKUDSKODE' CIN+9+Indikationskode:KODE:KODEORG:KodebetydningEllerFriText' EQN+AntalGenudl:ITE' DTM+264:Tidsenheder:ENHEDSFORMAT' DSG+TEXTTYPE+Doseringskode:KODE:KODEORG:KodebetydningEllerFriText' 22

23 LEVERINGASINFORMATIO N SG008 AFSLUT DTM+48:Tidsenheder:ENNHEDSFORMAT' DTM+90:StartslutDato:102' DTM+91:StartslutDato:102' FTX+ACF+++SupplerendeInfoPraep' TOD+2++LEVERING:SKL:SST' ADR+5+FORMATADR:LeveringsAdresse++LeveringsPostnr' PNA+AB+++++FORMATNAVN:NavnPaaLeveringsadresse' UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 23

24 Dataliste MEDPRE LMS6 1. april 2005 Facitlisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i Sundhedsstyrelsens MIG version 1.2- maj F.eks. angiver PladsID et --PNA--02- for DataNavnet UdstederAutorisationsID at der tale om segmentgruppe 1, første repetition (svarende til - i eksemplet), PNA-segmentet, første repetition (svarende til PNA- i eksemplet ovenfor) og at UdstederAutorisationsID er placeret som andet data, første datakomponent (02-) i PNA-segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som vist i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDPRE MIG ver. 1.2 af maj MIG-format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDPRE. Mandatory, der angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives ligeledes anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition TEKNISKE DATA: 00--UNB--- UNOC S0+ 00 M a4 UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO I praksis skal der benyttes codepage 865 eller ISO Hvis der anvendes codepage 865 må følgende tegn ikke anvendes [ \ ]{ } ½ svarende til Code Page 865 (decimalt) 36,64,91-93, ,171, 172 og 175. Desuden må følgende tegn, som normalt ikke findes på tastatur ikke anvendes: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255 og styretegn (CP 00--UNB UNB UNB--04- AfsLok S ModtLok S KuvSendt Dato M n decimalt 1-31) må heller ikke anvendes. AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. M n13 ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNHbreve i kuverten skal være til denne modtager. S M n6 KuvertSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Tidspunktet angiver i dag det tidspunkt, hvor kuverten er "dannet". Da dette tidspunkt ikke er særligt relevant for modtager, anvendes fremover det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset". Dette medfører, at dato/klokkeslæt skal opdateres af afsendersystemet ved genfremsending til VANS. Afsenders ur skal gå rigtigt. 24

25 DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition 00--UNB KuvSendt Kl S M n4 KuvSendtKl er klokkeslet for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" 00--UNB UNB UNH UNH UNH UNH BGM DTM KuvertNr 0020 M an..14 KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. KuvertNr kan derfor være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok, såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer for det pågældende UNH-brev. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart - må gerne indeholde bogstaver. KUVKVIT 0031 M n1 KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der anvendes altid "1" for ja ved recept. Apotekssystemerne kan også afsende negativ kvittering. BrevNr 0062 M an..14 BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. BrevNr kan være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok, såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart. MEDPRE S M an..6 MEDPRE angiver, at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDPRE". I Danmark anvendes MIG version 1.2, edifactdirektorat D96B fra marts 1997 (bortset fra kvalifikatorværdier). VERSION S M an..6 VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. Pr. 1. oktober 2005 anvendes versionsnummeret LMS6. BrvStat S M an..8 BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer. BrvStat udfyldes med PRE i MEDDEL SESFUN KTION BrevDann ettid204 AFSENDER (Segmentgruppe 1). --PNA PNA--03- Udsteder Autorisati onsid LMS6. C M an..3 Meddelelsesfunktion, kodet. Anvendes til at indikere meddelelsestype. Original som default eller kopi. Annullering er ikke længere tilladt. C M an..35 BrevDannetTid204 er dato og klokkeslæt, hvor recepten er klar i lægesystem. Dato/tidspunktet angives på formatet "204", det vil sige CCYYMMDDHHMMSS. C M an..8 UdstederAutorisationsID er receptudsteders autorisationsid. Er udsendt fra Sundhedsstyrelsen januar Skal medsendes på alle recepter. (Tidligere placering af lægens CPR-nummer, som ikke længere skal sendes ved kopieringspligtig medicin). AfsID C an..17 AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen), og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer, anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis numrene ændres. 25

26 Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition --PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en --PNA PNA PNA ADR ADR COM--- --SPR QUA--02- KODEOR G Udsteder Navn PraksisNa vnellersy gehusafd DATALISTE sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis. C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis. C M an..70 UdstederNavn er stilling og navn på læge eller tandlæge, der udsteder recepten. C an..70 PraksisNavnEllerSygehusafd er navn på udsteders praksis, identificeret ved ydernummer i 3039 eller navn på sygehusafdeling (sygehus og afdeling) identificeret ved sygehusklassifikationsnummer i AfsAdr C an..70 Afsenderadresse i formatet: Gade-/vejnavn efterfulgt af nummer, etage etc. AfsPost C an..9 AfsPost er postnummer på afsender. AfsTlf C an..512 AfsTlf er telefonnummer for receptudsteder. Telefonnummer angives med 8 cifre. Telefonnummer med lokalnummer angives som /1234. AFSSPE C Specialek ode C an..17 AFSSPEC er relevant speciale for sygehusafdeling, kodet (der kan være flere), ved anvendelse af ekstern kodeliste (SKS). Bruges ved ordination af udlev_kode BEGR, AP4BG,NBS og AP4NB. (Det fælles datagrundlag LMS02 felt 10). C an..3 Specialekode for det relevante speciale ved anvendelse af ekstern kodeliste. Visse lægemidler må kun ordineres af bestemte speciallæger eller læger ansat på en bestemt specialafdeling. I dette segment angives udstederens autorisation som speciallæge ved at angive specialet. Bruges ved ordination af udlev_kode NBS og AP4NB. (Det fælles datagrundlag LMS02 felt 10). Udleveringsspeciale er angivet i LMS02 felt 11. Reference til LMS19. --EMP--02- UDSTED ERPROF C an..3 UDSTEDERPROF er udsteders profession. DEN for tandlæge og PHY for læge. MODTAGER (Segmentgruppe 1). -02-PNA--03- ModtLok C M an..35 ModtLok er modtagers lokationsnummer. Apoteker angives vha. EAN-lokationsnummer (13 cifre). -02-PNA--06- FORMAT C an..3 Formatet for navnet. Her anvendes US. NAVN -02-PNA ApoteksN avn C an..70 ApoteksNavn er navnet på modtagerapotek. Det er ikke nødvendigt at medsende. RECEPT (Segmentgruppe 2). 02--DTM BrevDann ettid102 C M an..35 BrevDannetTid102 er dato for dannelse af recepten (format CCYYMMDD). Skal specificere receptdato 02--RFF---02 VersionsI D 02--RFF AfsSyste m (juridisk dato). C M an..35 VersionsID for den fælles database. Anføres i formatet CCYYWW, som det forefindes i databasen. Krævet i alle meddelelser. Findes i datagrundlagets systemfil felt 09. (Årstal og ugenummer for takstens ikrafttrædelsesdato). C M an..35 AfsSystem er navnet på afsenders edb-system. Skal medsendes. (Praksissystem i printvejledning). 26

27 DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition 02--RFF-03-- STATUS C an..3 STATUS angiver, om efterfølgende præparater skal dosisdispenseres (DOS) eller seponeres i forhold til dosisdispensering (SEP). Der gøres opmærksom på, at præparater, som har været ordineret til almindelig udlevering, også skal kunne seponeres. Segmentgruppe 2 dækker hele meddelelsen, hvorfor der ikke både kan ordineres og seponeres i samme meddelelse, ligesom der ikke kan sendes en recept med præparater til både dosisdispensering og udlevering af hele pakninger. Præparater, som kan vælges til dosisdispensering, er markeret med D i LMS felt RFF-04-- DOSERIN GSKORT KOPI 02--INP INSTRUK TION 02--FTX--- TEKSTE MNE 02--FTX--04- Bemaerkn ingheler ecept 02--FTX-02-- TEKSTE MNE 02--FTX Bemaerkn ingheler ecept 02--FTX-03-- TEKSTE MNE 02--FTX Bemaerkn ingheler ecept PATIENT OG RELATEREDE PARTER (Segmentgruppe 3) 03--PNA PNA PNA PNA PNA ADR ADR--03- C an..3 DOSERINGSKORTKOPI angiver, om egen læge ønsker kopi af doseringskort(cop). Dette hvis egen læge ønsker, at apoteket skal sende en kopi af det totale doseringskort på patienten. Dette kan indeholde ordinationer fra andre læger end egen læge. På nuværende tidspunkt vil dette være på papir. C an..3 INSTRUKTION skal specificere over for apoteket, at recepten har en særlig funktion. AUP = til eget brug, BUS = til erhverv og UIS = til brug i praksis an..3 TEKSTEMNE : Bemærkning til hele recepten. DEL = leveringsinformation og ORI = ordreinstruktion. C an..70 BemaerkningHeleRecept: Fri tekst vedr. hele recepten an..3 TEKSTEMNE : Bemærkning til hele recepten. DEL = leveringsinformation og ORI = ordreinstruktion. C an..70 BemaerkningHeleRecept: Fri tekst vedr. hele recepten an..3 TEKSTEMNE: Bemærkning til hele recepten. DEL = leveringsinformation og ORI = ordreinstruktion. C an..70 BemaerkningHeleRecept: Fri tekst vedr. hele recepten. PART 3035 an..3 PART bruges til at identificere, hvem recept er til. Patient er den person, som ordinationerne er bestemt for. Patienttilknyttet person er patientens (et barns) pårørende med sygesikringsbevis, hvis barnet ikke har kendt CPRnummer. (Bruges sjældent i dag, da alle børn får CPRnummer ved fødslen). PartIdentif ikation C an..35 Partidentifikation er CPR-nummer på patient eller pårørende (10 cifre uden bindestreg). Hvis kvalifikator PAT er brugt, og CPR-nummer ikke er udfyldt, kræves fødselsdato i DTM-segment og køn i PDI-segment i denne segmentgruppe. IDENTITE C an..3 IDENTITETSNR: CPR = CPR-nummer TSNR FORMAT C an..3 Formatet for navnet. SCC eller US. NAVN Partnavn C M an..70 Partnavn er navn på modtager af det ordinerede. Til human brug er format SCC krævet. PartAdr C an..70 PartAdr er adresse hjemme (folkeregisteradresse). Gade- /vejnavn efterfulgt af nummer, etage etc. PartBy C an..35 PartBy er bynavn for hjemadresse, kræves ved hjemadresse uden for Danmark. 27

28 DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition 03--ADR--04- PartPost C an..9 PartPost er postnummer på modtager af det ordinerede. 03--ADR--05- Landekod e C an..3 Landekode : ISO bogstavkode. Krævet ved adresse uden for Danmark. 03--ADR--06- Amtskode C an..9 Amtskode 3 cifre f.eks. FYN = DTM--- Foedselsd C an..35 Foedselsdato i formatet CCYYMMDD. Skal bruges for 02 ato patienter, når CPR-nummer ikke er angivet i PNA- 03--PDI--- PARTKO EN ORDINEREDE LÆGEMIDLER (Segmentgruppe 4) 04--LIN--- Liniepost 1082 M n..6 Liniepost er løbenummer for ordination, begyndende med 1 i en meddelelse. 04--LIN--03- VareNum mer 04--IMD--02- VAREKO DE 04--IMD Praeparat NavnDisp enseringsf orm 04--IMD VAREKO DE 04--IMD Praeparat NavnDisp enseringsf orm segmentet an..3 PARTKOEN angiver køn for patient 1 = hankøn, 2 = hunkøn. Anvendes oftest ikke, da CPR-nummer indeholder køn. 04--MEA MEA MEA MEA MEA MEA MAALEK VALIFIKA TOR MAALEDI MENSIO N StyrkeElle rpaknings stoerrelse MAALEK VALIFIKA TOR MAALEDI MENSIO N StyrkeElle rpaknings stoerrelse 04--PGI--02- SUBSTIT UTION C M n..6 VareNummer. En ordination identificeres unikt vha. en paknings varenummer. (Nordisk varenummer, VNR). En pakning, der ikke har et VNR, kan ikke ordineres via EDIFACT. Varenummer findes i LMS02 felt 02. Foranstillede nuller i varenummeret skal altid medsendes an..3 VAREKODE giver beskrivelse af dispenseringsform eller Præparatnavn. C an..35 PræparatNavn (LMS felt 06) eller Dispenseringsform (LMS felt 07). Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4 (LMS02 felt 10 ) må der kun være én ordination pr. recept an..3 VAREKODE giver beskrivelse af dispenseringsform eller Præparatnavn. C an..35 PræparatNavn (LMS felt 06) eller Dispenseringsform (LMS felt 07). Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4 (LMS02 felt 10 ) må der kun være én ordination pr. recept an..3 MAALEKVALIFIKATOR angiver pakningsstørrelse eller styrke på valgt præparat. C an..3 MAALEDIMENSION. Kode CT for pakningsindhold eller S for styrke. C M an..70 Styrken på præparat (LMS felt 10) eller Pakningsstørrelse (LMS02 felt 06) på valgt varenummer. Pakningsstørrelse er påkrævet an..3 MAALEKVALIFIKATOR angiver pakningsstørrelse eller styrke på valgt præparat. C an..3 MAALEDIMENSION. Kode CT for pakningsindhold eller S for styrke. C M an.70 Styrken på præparat (LMS felt 10) eller Pakningsstørrelse (LMS02 felt 06) på valgt varenummer. Pakningsstørrelse er påkrævet. C an..3 SUBSTITUTION: Her er der nu kun mulighed NS for ikke substitution. Ikke substitution må ikke være sat op i edbsystemet som default. PGI-segmentet medsendes kun, hvis lægen har valgt "Ej S". (Kvalifikatorerne NA, NG og NO bruges ikke mere). Oplysning om hvilke præparater der kan substitueres, findes i LMS felt 18 med angivelse af "G", og samtidig skal varenummer optræde i LMS04. 28

29 DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition 04--QTY--- AntalPakn C n..15 Antal pakninger. 02 inger 04--PNA--06- FORMAT LEVERA C an..3 Format af navn på parallelimportør. AB = forkortet navn og US = Ustruktureret navn. 04--PNA NDOER Importoer Navn 04--ALC TILSKUD SKODE 04--CIN--02- Indikation skode C an..70 Parallelimportørnavn (Findes i LMS09 med reference i LMS felt 14 eller direkte importeret (dir imp). Medsendes kun hvis "Ej S" er medsendt i PGI-segment. C an..3 TILSKUDSKODE angiver, at patienten opfylder forudsætning for tilskud af den valgte slags (LMS02 felt 13 med beskrivelse i LMS17). Varig lidelse/pensionist bortfalder pr. 1/4 2005, dog således at pensionister stadig får tilskud på præparater, som er markeret med tilskud og samtidig er håndkøb. Det er dog ikke længere sådan, at lægen skal påføre denne oplysning på recepten. C an..17 Indikationskode er kode for den medsendte indikation. Data findes i LMS25 og LMS26 med reference til ATC i LMS. Det er et krav, at kode medsendes, når der er valgt en af de anbefalede indikationer. Disse bør altid præsenteres i afsendersystem, så udsteder kan vælge fra liste. 04--CIN KODE C an..3 KODE: Anvendt kodeliste (Her LDD). 04--CIN KODEOR C an..3 KODEORG: Ansvarlig myndighed (Her LMS). G 04--CIN Kodebety dning EllerFriTe xt C an..70 KodebetydningEllerFriText: er kodebetydning af Indikationskode. Findes i LMS26 felt 2. Eller fri indikationstekst. Fri indikationstekst bør ikke indeholde forkortelser, da teksten overføres til doseringsetiket på pakning til patienten. ITERATION (Segmentgruppe 6) 06--EQN--- AntalGen udl C n..15 Antal genudleveringer (heltal > 0). Hvis præparatet ikke skal udleveres flere gange, skal segmentet udelades. 06--DTM Tidsenhe der C an..35 Antal tidsenheder (heltal > 0). Segmentet skal med, hvis EQN-segment er anvendt. 06--DTM--- ENHEDS C an..3 ENHEDSFORMAT: Kvalifikator for dag, uge eller måned. 03 FORMAT DOSERINGSANVISNING (Segmentgruppe 7) 07--DSG--- TEXTTYP 6085 an..3 TEXTTYPE: Angiver typen af doseringstekst. Med eller E uden understregning. 07--DSG--02- Doserings kode 07--DSG DSG DSG DTM DTM C an..8 Doseringstekst er kode for den medsendte dosering. Data findes i LMS27 og LMS28 med reference til DrugID i LMS. Det er et krav, at kode medsendes, når der er valgt en af de anbefalede doseringer. Disse bør altid præsenteres i afsendersystem, så udsteder kan vælge fra liste. KODE C an..3 KODE: Anvendt kodeliste (Her LDD). KODEOR G C an..3 KODEORG: Ansvarlig myndighed (Her LMS). Kodebety C an..70 KodebetydningEllerFriText er kodebetydning af dning Doseringstekst (lang form). Findes i LMS28 felt 3. Eller fri EllerFriTe doseringstekst. Fri doseringstekst bør ikke indeholde xt forkortelser, da teksten overføres til doseringsetiket på pakning til patienten. Tidsenhe C an..35 Tidsenheder for behandlingsvarighed. der ENHEDS C an..3 ENHEDSFORMAT: Kvalifikator for dag eller uge. FORMAT 29

30 DATALISTE Segment DataNavn MIG-nr M Format DataDefinition 07--DTM StartslutD ato C an..35 Startslutdato angiver start (90) og slut (91) af dosisdispensering eller seponering. Begge gentagelser af DTM skal medsendes ved dosisdispensering. Formatet af dato er 102 svarende til CCYYMMDD. Ved seponering medsendes kun slutdato. I praksis kan denne seponering 07--DTM StartslutD ato 07--FTX--04- Suppleren deinfopra ep LEVERINGSINFORMATION (Segmentgruppe 8) 08--TOD--03- LEVERIN G 08--ADR ADR ADR PNA PNA BREVAFSLUTNING 99--UNT UNT UNZ UNZ--02- FORMAT ADR Leverings Adresse først træde i kraft ved næste pakning til patient. C an..35 Startslutdato angiver start (90) og slut (91) af dosisdispensering eller seponering. Begge gentagelser af DTM skal medsendes ved dosisdispensering. Formatet af dato er 102 svarende til CCYYMMDD. Ved seponering medsendes kun slutdato. I praksis kan denne seponering først træde i kraft ved næste pakning til patient. C an..70 SupplerendeInfoPraep: Fri tekst vedr. en ordination på recepten. Fx Batchnummer. Bruges ikke i dag. C an..3 LEVERING, kodet. "Samme dag/snarest" betyder første ordinære levering, efter omstændighederne med apotekets egen transport eller fx med rutebil. Det betyder IKKE omgående levering. Der findes ingen kode herfor. Dette må angives i bemærkning til recept eller aftales på anden måde. Hvis efterfølgende ADR- og/eller PNAsegment anvendes, skal TOD-segment medsendes. C an..3 FORMATADR er adresseformat, kodet. "1" for Gade- /vejnavn efterfulgt af nummer, etage etc. "US" for ustruktureret adresse. C an..70 LeveringsAdresse bruges til at specificere leveringssted. Dette segment bruges ikke, hvis leveringsadresse er identisk med patientens adresse. Leverings Postnr 3251 an..9 LeveringsPostnr er postnummer på leveringsadresse. FORMAT C an..3 Formatet for navnet. SCC eller US. NAVN NavnPaa C an..70 NavnPaaLeveringsadresse er navn på stedfortræder på Leverings leveringsadresse eller navn på leveringsadressen. adresse AntSeg 0074 M n..6 AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Vans kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission. BrevNr 0062 M an..14 BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet. AntUNH 0036 M n..6 AntUNH er antal breve (antal UNH-segementer) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. KuvertNr 0020 M an..14 KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. 30

31 Kvalifikatorliste. MEDPRE LMS6 1. april 2005 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i den rækkefølge, det skal bruges. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal modtagersystemet behandle denne, som om der var blevet anvendt en default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen, der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE Kvalifikatornavn Gyldige Default Kvalifikatordefinition værdier UNOC UNOC Default UNOC betyder, at brevet sendes i tegnsættet ISO I praksis skal der benyttes codepage 865 eller ISO Hvis der anvendes codepage 865 må følgende tegn ikke anvendes [ \ ]{ } ½ svarende til Code Page 865 (decimalt) 36,64,91-93, ,171, 172 og 175. Desuden må følgende tegn, som normalt ikke findes på tastatur ikke anvendes: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255 og styretegn (CP 865 decimalt 1-31) må heller ikke anvendes. KUVKVIT 1 Default KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver, om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der anvendes altid "1" for ja ved receptforsendelser. VERSION LMS6 Default VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I dag anvendes versionsnummeret LMS6. MEDPRE MEDPR E Default MEDPRE angiver, at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDPRE". I Danmark anvendes MIG version 1.2, edifactdirektorat D96B fra marts 1997 (bortset fra kvalifikatorværdier). MEDDELSESFUNKTION 9 Default Original recept: Ny meddelelse. MEDDELSESFUNKTION 7 Kopi af tidligere fremsendt recept. KODE SKL Sundhedsvæsenets kodelister. KODE SKS Default Sundhedsvæsenets Klassifikationslister. KODE SOR Sundhedsvæsenetsorganisationsregister. KODE YNR Ydernummer. KODE LDD Lægemiddelstyrelsens database. KODEORG SFU Sygesikringens Forhandlingsudvalg. KODEORG SST Default Sundhedsstyrelsen. KODEORG 9 EAN (International Article Numbering association). KODEORG LMS Lægemiddelstyrelsen. UDSTEDERPROF DEN Tandlæge. UDSTEDERPROF PHY Default Læge. INSTRUKTION AUP Til eget brug. INSTRUKTION UIS Default Til brug i praksis. TEKSTEMNE DEL Leveringsinformation. TEKSTEMNE ORI Default Ordreinstruktion. 31

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Ændringer i OPUS Journal version 4.5

Ændringer i OPUS Journal version 4.5 Nr. 10 oktober 2003 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Journal version 4.5 i forhold til 4.4 Vi udsender hermed nyhedsbrev nummer 10, der omhandler

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere