Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01"

Transkript

1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Facitliste... 6 Dataliste... 9 Kvalifikatorliste Testeksempel Snitfladebeskrivelse

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 1. september 2011: Patientens nationalitet ved e-cpr. Når der anvendes et erstatnings-cpr-nummer skal patientens nationalitet angives i et NAT-segment i SG07, efter evt. Barnemarkering. NAT-segmentet er mandatory, når der anvendes e-cpr. SG7 Patient 11 PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' SG7 Barnemarkering 12 REL+IP+BARN12:SKS:SST SG7 Nationalitet EDI NAT+PN+PatientNatKode:PNK:SFU' Som eksempel: En patient fra Østrig har fået behandling: NAT+PN+456:PNK:SFU' Nationalitetskoderne findes i excel og kan downloades fra MedComs hjemmeside under koder/tabeller/ydere -> koder -> landekoder-sygesikring: 1. september 2009: Ingen rettelser til denne version. 3

4 Baggrund Anvendelsen af MedComs MEDRUC standard har været ret begrænset siden udviklingen og aftestning i pilotprojekter i Årsagen til den manglende udbredelse har dels været begrundet i tekniske forhold med store filer der vanskeligt kunne omdannes til EDIFACT og dels i praktiske og økonomiske forhold omkring anvendelse af MEDRUC standarden til afregning. MedCom har nu indgået aftaler med de enkelte amter omkring en massiv udbredelse af EDIafregningerne og satser derfor også på at få alle EDI brugere til at afregne med MEDRUC. Læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, laboratorier, kiropraktorer har allerede EDI opkoblinger til modtagelse og afsendelse af EDI dokumenter, og anvender dem også til EDI afregning til den offentlige sygesikring. Indenfor de øvrige MedCom EDI meddelelser, der har været i bred anvendelse gennem nogle år, har der været behov for en opstramning og ensretning i anvendelsen hvor der har været en række uklarheder og masser af muligheder for forskellige implementeringer. Der er derfor iværksat en generel kvalitetssikring på alle områder med henblik på, at ensrette anvendelsen af MEDRPT, MEDREQ, MEDDIS, MEDREF og MEDPRE standarderne, så de fælles dataelementer, der er i de forskellige implementeringer, gøres entydige i anvendelse og betydning, herunder også en fornuftig præsentation af data i modtagesystemerne. Dette arbejde omfatter også en præcisering af anvendelsen af MEDRUC standarden til sygesikringsafregning for de forskellige ydertyper. Nærværende dokument er derfor udarbejdet som støtte til programmører og andre der skal implementere EDIFACT afregningen i lighed med de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med kvalitetssikringen af MedComs MIG dokumenter. Afregningen til den offentlige sygesikring er baseret på Amtsrådsforeningens snitfladebeskrivelse for regningsbundter, som i dag anvendes ved diskette afregning. Selve beskrivelsen af anvendelsesreglerne for EDIFACT i den danske sundhedssektorer findes i MedComs: Syntaks og kommunikationsregler. Kvalitetssikringen af MedComs EDI meddelelser er dokumenteret i en række publikationer De gode EDI-breve der også indeholder den tekniske dokumentation af MEDRUC standarden og består af: Facitlisten for MEDRUC version 3.0, den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste, samt Eksempel på en afregning for aktuelt yderområde og Link til aktuel snitfladebeskrivelse for regningsbundter til sygesikringsafregningen.. Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem snitfladebeskrivelsen for regningsbundter til disketteafregning og en entydig mapning i MedComs MEDRUC standard, er udarbejdet et forslag til Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDRUC. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDRUC standard, således at alle afsender- og modtagersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. 4

5 Facitlisten erstatter således den tidligere benyttede konsensusdataliste version 2.3 for de nævnte brevtyper og tidligere beskrevne kvalifikatorer m.v. i MedComs MEDRUC MIG ver Den pr gældende snitfladebeskrivelse for afregning mellem amter og ydere findes sidst i dokumentet og afspejler den gældende aftale omkring afregning mellem parterne og den offentlige sygesikring. Den udgives løbende justeringer i snitfladebeskrivelsen ved overenskomstændringer. Den aktuelt gældende snitflade kan findes på MedComs hjemmeside: under koder, tabeller, ydere. Den gældende takst der anvendes indenfor de enkelte områder fremgår af takstmappen som udgives af Amtsrådsforeningen. Desuden kan gældende takster findes på Den gode sygesikringsafregning er udarbejdet af MedCom i samarbejde med Amtsrådsforeningens Forhandlings- og uddannelsesafdeling. Ved fremtidige revisioner af snitfladen vil der ligeledes være udarbejdet en opdateret version af den aktuelt anvendte MEDRUC. Den til enhver tid gældende MEDRUC vil kunne findes på MedComs hjemmeside: under fanen EDIFACT De gode EDI-breve. Spørgsmål og kommentarer vil kunne rettes til: Ib Johansen MedCom, Center for Sundheds-telematik Rugårdsvej 15, 2. sal 5000 Odense C Telefon: eller Marina Dunning Amtsrådsforeningen Forhandlings- og uddannelsesafd. Dampfærgevej København Ø Telefon:

6 Facitliste Lægeafregning til den offentlige sygesikring RUC01 6

7 Facitliste MEDRUC Lægeafregning fra almen lægepraksis til den offentlige sygesikring. Version U0131U 1. oktober 2005 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten med refernce til gældende snitfladebeskrivelse.. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. De anvendte takster, ydelser udgives af Amtsrådsforeningen. Der kan abonneres på disse oplysninger ved henvendelse til Amtsrådsforeningen, sygesikringsområdet. De kan ligeledes findes på Snitfladebeskrivelsen for regningsbundter kan findes på under koder/tabeller/ydere og på Amtsrådsforeningens hjemmeside Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. 7

8 Facitliste for RUC01 lægeafregning fra almen lægepraksis til den offentlige sygesikring. Segment Forklaring Snitnr. flade felt nr. UNA UNA:+.? UNB UNH UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:Kuv SendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDRUC:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM 2 BGM+AFR:::REGN NA' DTM 3 DTM+137:BrevDannetTid:203' DTM Afregningsuge 5 DTM+263:Afregnuge:616' QTY Antal regninger i hele medd. 7 QTY+TMQ:Antalregninger7' SG1 Total beløb 8 MOA+86:Totalbeloebregning8' SG2 Afsender 4 NAD+MS+Ydernummer4:YNR:SFU' SG2 Vagtområde 10 ADR+VA+++++Vagtomraade10:VA:SFU SG2 Speciale 6 SPR+ORG++Speciale6:SPC:SFU SG2 Modtager EDI NAD+MR+Modtamt:AMT:IM' SG3 Kontraktinformation 9 CTI+VAL++I:PRL:SFU SG5 Nyafregning EDI BUS+1:AFR' SG7 Patient 11 PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' SG7 Barnemarkering 12 REL+IP+BARN12:SKS:SST SG7 Nationalitet EDI NAT+PN+PatientNatKode:PNK:SFU' SG10 Patienttype 13 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU' SG12 ProcesID EDI PRC+CON' SG12 Tidspunkt for ydelsen 33 DTM+RET:Ydelsestidspkt33:401 SG12 Statistikfelt15ABCDE 15 FTX+ACF+++Statistik15abcde SG12 Antal enheder 17 QTY+DET:Antalydelseselementer17 SG14 Ulempetidspunktskode 13 RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU SG14 Plastkort mv. anvendt 45 RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU SG15 Socialmedicinske ydelser 38 NAD+AFR+AmtKomnr38:AMTKOM:IM' SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE:Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her kommer efterfølgende ydelseselementer som gentagelser på samme BUS+1:AFR op til 15 i alt. Hvis mere end 15, da skal der laves en ny afregning. SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE:Antalydelser ydelseselement18-32 SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her gentages fra BUS+1:AFR Max gange UNT Slut UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ UNZ+AntUNH+KuvertNr' 8

9 Dataliste MEDRUC lægeafregning, Version U0131U Afregning fra alment praktiserende læger til den offentlige sygesikring. 1. oktober 2005 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet Ydernummer4 at o der tale om segmentgruppe 2, første repetition (svarende til i eksemplet), o NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) o Ydernummer4 er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDRUC MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDRUC. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB UNOC 0001 an4 UNOC angiver med :3 tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-svaret hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer. Vær også opmærksom på at specialtegn som visse græske bogstaver : ex. alfa ikke er indeholdt i ISO8859-1, men konverteres i EDIFACTEN til (underscore). Systemer der anvender tegnsættet CP 850 eller CP 865 skal sikre at de konverteres til ISO inden afsendelse UNB AfsLok 0004 an..35 AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. En opdateret lokationsnummerfortegnelse for aktive numre findes på Sundhedsstyrelsens partnerskabstabel: og trykt i MedComs "EDItelefonbog" UNB KuvSendtDato 0017 n6 KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS UNB KuvSendtKl 0019 n4 KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" 9

10 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. KuvertNr kan derfor være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer for det pågældende UNH-brev. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. Mere end et 6- cifret tal er svært læsbart må gerne indeholde bogstaver UNB KUVKVIT 0031 n1 KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der bør kun anmodes om kvittering hvis afsender har etableret en eller anden form for nødprocedure for håndtering af "manglende kvittering" UNH BrevNr 0062 an..14 BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. BrevNr kan være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDRUC 0065 an..6 MEDRUC angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDRUC. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. Der skal fremover benyttes " U0131U" for MEDRUC version 3, release 1 for almen læger, der overholder denne Facitliste UNH BrvStat 0068 an..8 BrvStat benyttes til MedCom's statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Er kvalifikator for brevets type. Lægeafregning til sygesikringen = RUC BGM REGN0002 C002+ an8 REGN0002 er snitfladeidentifikationen, her er der en ny DTM BrevDannetTid C DTM Afregnuge C an QTY Antalregninger7 C n..4 BELØBET, totalt for hele meddelelsen (Segmentgruppe 1) MOA Totalbeloebregnin C516+ n..9 g AFSENDER og MODTAGER (Segmentgruppe 2) NAD Ydernummer4 C an ADR Vagtomraade10 C819+ n n6 fra 1. oktober 2005 den hedder REGN BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor afregningen er færdig hos afsenderen. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. Afregningsugen. Der angives aktuel uge hvori der afregnes, oplyses fra sygesikringen, CCYYWW med formatkvalifikatoren 616. Feltnr: 5 Antal afregninger (BUS - er) i hele meddelelsen. Feltnr.: 7 Totalt beløb for hele meddelelsen i DKK med øre i decimal. ( ) Der kan max indsendes et regningsbeløb på kr. Hvis større beløb da opsplit regning. Ydernummer. Feltnr.: 4 Vagtområde for almen læger mv. altid For vagtlæger mv. angives 0001 op til Feltnr.: SPR Speciale n..2 Specialet hvorunder ydelserne hører. Findes på NAD Modtamt C an..3 Amtsnummer. Findes på under koder/tabeller/ydere. REGNINGEN (Segmentgruppe 5). Angiver om det er en afregning eller en indberetning. Her starter den enkelte afregning med BUS+1:AFR 10

11 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition SIKREDE (Segmentgruppe7) Angiver personen for hvem aktiviteterne er udført, eller tilknyttet barn PNA PatID11 C an10 Sikredes CPR-nummer/e-cpr-nummer Feltnr.: PNA IMSFU C an..3 Partsidentifikation. Er CPR nr. ovenfor et alm. gyldigt tildelt personnummer fra Indenrigsmin. Anvendes kvalifikatoren IM Hvis det er et erstatnings CPR nummer fra sygesikringen (pseudonummer) er kvalifikatoren SFU. Se snitfladen REL BARN12 C NAT PatientNatKode C an..3 an..3 feltnr. 11. Barnemarkering. Ydelsen er ydet til sikredes barn angives med kvalifikatoren CH. feltnr.: 12 Patientens nationalitet (landekode). NAT-segmentet er kun mandatory, når der anvendes erstatnings-cprnummer. Nationalitetskoderne findes på: PATIENTTYPE (Segementgruppe 10) Angiver kontraktinformation, her patienttypen CTI Patienttype13 C n1 Patienttype, ulempekoder. anvendes kun af almen og vagtlæger. Der angives værdien 1 for gruppe 1, eller 4 for gruppe 2 patienter Feltnr.: 13 AKTIVITET (Segmentgruppe 12). Angiver hver enkelt aktivitet (patient- BUS+1:AFR )i regningen. OBS: Der kan kun angives et og kun et FTX DTM Ydelsestidspkt33 C n4 Klokkeslæt for ydelsen. På formen HHMM Feltnr.: FTX Statistik15abcde C QTY Antalydelseselem enter17 C an..6 n..2 Statistikoplysninger fra felt 15. Ad hoc analyser, forebyggelseskonsultation og behandling af udenlandske statsborgere. Feltnr: 15 A-E Antallet af ydelseselementer i den pågældende enkeltregning i snitfladen angivet max 15, men op til 99 accepteres ved laboratorieafregning. Feltnr: 17 REGLER (segmentgruppe 14) angiver ulempekoder der anvendes ved almen og vagtlæger. Samt angivelse af om der anvendes plastsygesikringskort mv RCS Tidspunktskode13 C550+ an..3 Ulempekoder, tidspunktskode for almen og vagtlæger Feltnr RCS pngfe45 C an1 Plastsygesikringskort anvendt mv., Feltnr: 45 SOCIALMEDICINSKE YDELSER (Segmentgruppe 15). Angiver nummeret på den kommune eller amt der yder refusion ved socialmedicinske ydelser NAD AmtKommnr38 C An..6 Socialmedicin38 angiver nummeret på den kommune eller det amt der yder den socialmedicinske refusion. Kvalificeres med KOM:IM ved kommuner. Kvalificeres med AMT:IM ved amter. Her er det altid amtet der refunderer, men der angives amtsnummer hvis det er amtet der har anmodet om ydelsen, og kommunenummeret hvis det er primærkommunen der har anmodet om ydelsen. Kommune og amtsnumre findes på under koder/tabeller/ydere. Felt nr NAD AMTKOM C An..3 Kvalifikator for angivelse om det er Amtet=AMT eller primærkommunen=kom der yder refusion. DEN ENKELTE AKTIVITET (Segmentgrupperne 17 og 19) oplysninger om hver enkelt ydelse der afregnes Segmentet kan gentages 15 gange CLI Ydelsesnr18-32 C n..4 Ydelseselement. angiver ydelsesnummeret fra takstkortet. Feltnr:

12 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition GIS KORR C An1 Korrektionskode ved tilbageføring af et beløb. Der anvendes GIS+C ved tilbageføring, ellers anføres ikke noget. Sjældent anvendt. FeltNr: (K) DTM Behandlingsdato1 C507+ an..8 Dato for ydelsens udførelse. På formen CCYYMMDD QTY Antalydelser C RCS Tidspunktskode18-32 C n..2 an1 Feltnr: Angiver antallet af ydelser på det aktuelle ydelsesnr. Normalt 1, men ved ex. km. godtgørelse kan det angive antal kilometer ex. 24. Kode der anvendes ved øjen- og ørelæger (1-5) alle andre specialer angives 0 (nul). feltnr: BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT) UNT BrevNr 0062 an..14 BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNHbrevet er lavet. Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. 12

13 Kvalifikatorliste Sygesikringsafregning fra alment praktiserende læger, MEDRUC01 1. oktober 2005 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige KvalifikatorDefinition vaerdier AMTKOM AMT AMT angiver amtsnummeret AMTKOM KOM KOM angiver kommunenummeret IMSFU IM Anvendes ægte CPR nummer er kvalifikatoren IM. IMSFU SFU Ved alle andre ID numre anvendes kvalifikatoren SFU. KORR C C angiver at der er tale om en korrektion-tilbageføring af beløbet. KUVKVIT 0 Der ønskes ikke positiv kuvertkvittering KUVKVIT 1 Der ønskes positiv kuvertkvittering MEDRUC MEDRUC MEDRUC angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDRUC". REGN0002 REGN0002 REGN0002 er gammel snitfladeidentifikation, bortfaldt REGN0002 REGN0003 REGN0003 er ny snitfladeidentifikation pr VERSION U0131U Lægeafregning 13

14 Testeksempel Almen læger 3 patienter i alt. 1. En med en almindelig konsultation(0101) og en laboratorieydelse (7101). Medbringer sygesikringskortet. 2. En 4 ugers kontrol for iskæmisk hjertelidelse ( i felt5). Medbringer IKKE sygesikringskortet. 3. En østriger (erstatningscpr nr.) med en konsultation(0101). Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: under fanen Standarder under de respektive meddelelsesstandarder. 14

15 Oversigt over anvendelse af de enkelte felter fordelt på de forskellige specialer Anvendelse af de enkelte felter i MEDRUC 01. oktober 2005 Psykolog Almen læger Fysioterapi / ridefysioterapi Vederlagsfri Fysioterapi / ridefysioterapi Specialenr /57 62/65 80 XX 53/ /55/59 RUC NR BUS+1:AFR' X X X X X X X X X PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' X X X X X X X X X REL+IP+BARN12:SKS:SST X X X X X 0 X 0 0 NAT+PN+PatientNatKode:PNK:SFU' X X X X X X X X X CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU X X X X X X X X X PRC+CON' X X X X X X X X X CIN+RFA+Fysioterapidiagnose15:FTD:SFU X CIN+RFA+Psykologhjælp15:HVA:SFU X PAS+PC++Henvtype40:HET:SFU 0 0 X X X DTM+REF:Henvdato39:102 X 0 X X X DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 X 0 X X X X DTM+194:Startdato42:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+206:Slutdato43:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+RET:Ydelsestidspkt33:401 0 X 0 0 X FTX+ACF+++Statistik15abcde 0 X QTY+CON:AntalPsykkonsultationer QTY+TEL:AntalPsykTlfkonsultationer QTY+DET:Antalydelseselementer17 X X X X X X X X X RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU X X X X X X X X X RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU X X X X X 0 X 0 0 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU X 0 X X NAD+AFR+AmtKomnr38:AMTKOM:IM' 0 X 0 0 X NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU X 0 0 X X CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU X X X X X X X X X GIS+KORR X DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 X X X X X X X X X QTY+YDE:Antalydelser X X X X X X X X X RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU X X X X X X X X X Lægevagter Laboratorier Kiropraktorer Tandlæger Fodterapi X = kan udfyldes, se betingelser X = obligatorisk udfyldt 0 = anvendes ikke i dag i specialet S = speciel anvendelse for dette speciale Den aktuelt gældende snitfladebeskrivelse kan findes på under koder/tabeller/ydere. 15

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.06.2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Indledning... 3 Introduktion... 6 Facitlisten...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde

Lægesystemleverandørmøde Dagsorden 1. Referat fra sidst. 2. Siden sidst, meddelelser 3. MedCom 5 hvad sker der 4. Webservice, blanketstandarder 5. Lægesystemernes planer 6. Nyt om Sundhedsdatanettet 7. Partnerskabstabellen 8.

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen,

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen, Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af arbejdsgruppen, 2012-08-22 Revideret 6.1.2014 og 15.1.2014, 31.1.2014 og 26.5.2014 af

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011 MC7 Projektledermøde ijo 1. Velkomst Torsdag den 13. oktober 2011 Dagsorden 2. Gennemgang af program 3. Siden sidst, MC koordinationsgruppen. Lægesystemleverandørkursus 4. MC 7 projekterne: Erstat CPR,

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 006-09 Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. Ændringerne

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger)

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse SIDE 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) 3 Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 Ændring i HPV vaccinationsprogrammet

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,58 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,58 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer Til Lægesystemleverandører For opgaver 2013 er der under punkt 6 Labpakke disse opgaver: 6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter a Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder b Nationale

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere