Dragør Kommune. August Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse"

Transkript

1 August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse

2 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN INDLEDNING BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE DRAGØR KOMMUNES VÆRDIER FOR ÆLDREOMRÅDET ANTAL BRUGERE PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET ORGANISATION PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET HJÆLPEMIDDELAFSNIT DEFINITIONER I UDBUDET FORUDSÆTNING FOR OPGAVELØSNING GENERELT OM UDBUDET FORMELLE BESTEMMELSER VED TILBUDSGIVNING UDBUDSFORM GENERELT TILBUDSFRIST SPØRGSMÅL OG HENVENDELSER I TILBUDSPERIODEN BESIGTIGELSE AF KOMMUNENS GENBRUGSHJÆLPEMIDLER BEHANDLING AF TILBUD UDVÆLGELSESKRITERIER UNDERLEVERANDØRER TILDELING AF ORDREN/TILDELINGSKRITERIER VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD HJÆLPEMIDDELAFTALEN FORMÅL MED AFTALEN INDHOLDET AF AFTALEN SMÅ BOLIGÆNDRINGER OVERDRAGELSE OG NYINDKØB AF GENBRUGSHJÆLPEMIDLER LAGRE NÆRDEPOT ONLINE BESTILLINGSSYSTEM BESKRIVELSE AF BESTILLINGSSYSTEM LEVERING OG AFHENTNING BEGRÆNSNINGER I KONTRAKTPERIODEN LEVERING AFHENTNING REPARATION OG SIKKERHEDSEFTERSYN AKUTKALD OG HASTESAGER (BEREDSKABSFUNKTION) STATISTIK

3 4. SERVICEAFTALEN INDHOLDET AF AFTALEN SERVICEPAKKER SERVICEPAKKE (LETTERE SERVICE), 20 MIN SERVICEPAKKE, 40 MIN SERVICEPAKKE, 60 MIN AKUT/HASTESAGER (BEREDSKABSFUNKTION) NØDKALDEANLÆG PERSONALEFORHOLD ANSÆTTELSE AF KOMMUNALT PERSONALE SOCIALT ANSVAR ARBEJDSMILJØ DET YDRE MILJØ UDDANNELSE RÅDGIVNING OG VEJLEDNING INTRODUKTIONSUDDANNELSE/EFTERUDDANNELSE DIALOG/INFORMATIONSUDVEKSLING LEDELSESDIALOG DIALOG I DAGLIGDAGEN/INFORMATIONSUDVEKSLING VEJLEDNING OG KRITERIER BETALING MV BETALINGSBETINGELSER PRISREGULERING DOKUMENTATION/FAKTURAKONTROL KVALITETSKONTROL (MÅLING AF KVALITET SAMT EVT. BODSSYSTEM.) FORSLAG TIL KOMMUNENS KVALITETSHÅNDHÆVELSE KONTROLFORANSTALTNINGER TILBUDSGIVERENS KVALITETSSIKRING ØVRIGE KONTRAKTUELLE FORHOLD

4 11.1 FORSIKRING GARANTISTILLELSE OPSIGELSE ANDRE BESTEMMELSER, HERUNDER GENEREL MISLIGHOLDELSESKLAUSUL

5 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN 1.1 Indledning Dragør Kommune inviterer hermed interesserede til at afgive tilbud på levering af de genbrugshjælpemidler, som kommunen til enhver tid måtte ønske. Udbudet indeholder leje af genbrugshjælpemidler (efter servicelovens 112 og 113), køb af små hjælpemidler uden genbrugsværdi, kørsel/levering, rengøring, reparation samt tilhørende opgaver som nævnt i udbudsmaterialets specifikke dele, herunder lovpligtige eftersyn af diverse materiel, og eventuelt servicering af kommunens nødkaldeanlæg. Tilbudet bedes afgivet på baggrund af de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af udbudsmaterialet. Det er hensigten at indgå aftale med et firma for en periode på 4 år med forventet opstart 1. januar 2007 og med option på op til yderligere 2x1 år. Leverandørvalg er ikke afsluttet før aftalen er underskrevet. 1.2 Beskrivelse af Dragør Kommune Primo 2006 var der i Dragør Kommune i alt indbyggere. Af den samlede befolkning er 18 % i dag 65 år eller derover og kun 4 % er 80 år eller derover. Dragør Kommune vil i de kommende år ikke opleve en samlet befolkningstilvækst. Derimod vil kommunen opleve en ændret aldersmæssig fordeling, idet antallet af ældre på 65 år og derover vil stige med ca. 36 % frem til år 2021, mens antallet af ældre på 80 år og derover vil stige med ca. 27 %. Nedenstående figur viser den relative befolkningsudvikling frem til år Kilde: Befolkningsprognose,

6 Befolkningsudvikling i Dragør Kommune fordelt på aldersgrupper Index: 2006=100% Årstal Kommunens plejecenter Enggården har 64 beboere. Plejecenteret har aktivitetscenter og genoptræningsfunktion. Der er desuden placeret 24 ældreegnede boliger ved plejecenteret samt 125 andetsteds i kommunen, heraf er 45 tilknyttet Wiedergården. Wiedergården er hjemsted for kommunens hjemmepleje og sundhedsafdelingens øvrige aktiviteter. Der er til Wiedergården knyttet daghjem, genoptræning for hjemmeboende samt et aktivitetshus for kommunens pensionister Dragør Kommunes værdier for ældreområdet Dragør Kommune fastlagde i september grundlæggende værdier, som gælder for kommunen. Værdierne udgør rammen for de kommende års aktiviteter og udvikling. De 8 værdier er grundlaget for den måde, kommunen servicerer borgere og andre på. En måde som borgeren skal opleve, uanset om servicen ydes af en kommunal medarbejder eller af en medarbejder, der er ansat af en af kommunens private partnere. Tilbudsgiveren skal i sit arbejde med Dragør Kommune og dens borgere leve op til værdierne. De 8 værdier for god service i Dragør Kommune er: Vi sikrer en let kontakt mellem borger og forvaltning Vi er respektfulde og professionelle i vores møde med borgeren Vi behandler borgerne ens ved at behandle dem forskelligt Vi giver borgeren et korrekt og forståeligt svar 6

7 Vi tror på ligeværdighed Vi er klædt fagligt godt på Vi er ét hus Vi er et hus i udvikling Antal brugere på hjælpemiddelområdet I det nuværende system registreret ca. 750 aktive brugere af genbrugshjælpemidler medio Se bilag 2 for indkøbsoversigt samt budget Organisation på hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet er i Dragør Kommune i dag organiseret under Sundhedsafdelingen. Alle hjælpemidler skal ansøges hos hjælpemiddelkontoret, som efterfølgende udfører bestillingen. 1. januar 2007 indgår Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. I praksis betyder det, at hjælpemiddelkontoret og bestillerfunktionen overflyttes til Tårnby Kommune, hvorimod betaling fastholdes i Dragør Kommune. Såfremt tildeling af midlertidige hjælpemidler fx i forbindelse med sygehusudskrivning overgår til kommuner, optages forhandlinger mellem kommunen og tilbudsgiver om varetagelse af dette område Hjælpemiddelafsnit Hjælpemiddelafsnittet er fra 1. januar 2007 placeret i Tårnby Kommune. Alle terapeuter med bevillingskompetence i forhold til alle genbrugshjælpemidler i henhold til servicelovens 112 og 113 samt boligændringer 116 vil således befinde sig i Tårnby Kommune. Der er tale om hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Se i øvrigt bilag 2 for opgørelse over økonomi, herunder leveringer og afhentninger på genbrugshjælpemiddelområdet. 1.3 Definitioner i udbudet Terminologisk præcisering af følgende begreber brugt i dette udbud og en senere aftale: Genbrugshjælpemiddel Et hjælpemiddel er at forstå som: 7

8 Alle godkendte hjælpemiddelprodukter tilgængelige i handlen, der er fremstillet i henhold til Rådets Direktiv af 14. juni 1993 om medicinske anordninger 93/42/EØF med senere ændringer, med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. De hjælpemiddelprodukter, der returneres efter endt brug og kan genanvendes af andre, er genbrugshjælpemidler. Nærdepot Et eller flere lagre, som er beliggende centralt i kommunen Normal arbejdstid Arbejdstid, som er ugens 5 hverdage fra kl. 08:00 til kl. 16:00 Hasteopgave En hasteopgave er en opgave, der udføres hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. For hastesager gælder, at opgaven skal være udført i løbet af næste dag, når bestilling er afgivet senest kl. 16 på dagen. Akutopgave indenfor normalarbejdstid En akutopgave indenfor normal arbejdstid er en opgave, der udføres hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, dog senest 3 timer efter bestilling. Bestilling skal foretages senest kl. 13 på dagen. Akutopgave udenfor normal arbejdstid En akutopgave udenfor normal arbejdstid er en opgave, der udføres hurtigst muligt uden for normal arbejdstid inklusiv weekend og helligdag, dog senest 3 timer efter bestilling. Dette gælder kun efter bestilling afgivet af vagthavende sygeplejerske, primært vedr. reparation af lifte Bod Kommunen kan pålægge bod i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af kommunen ved kontrol eller i forbindelse med en aktuel klage fra en borger. 1.4 Forudsætning for opgaveløsning Kommunen ønsker dels at kunne eje genbrugshjælpemidler og dels at kunne leje genbrugshjælpemidler. Der vil således være krav til tilbudsgiveren om: 1. Håndtering af genbrugshjælpemidler ejet af kommunen. 2. Fysiske rammer: Tilbudsgiveren skal stille egnede lokaler til rådighed for opbevaring af genbrugshjælpemidler ejet af Dragør Kommune, som ikke er udlånt 8

9 Lokalerne skal sikre, at genbrugshjælpemidlerne opbevares under betryggede forhold, således at de ikke lider skade 3. Ejendomsret: Kommunen har ejendoms- og råderet over egne genbrugshjælpemidler. Kommunen er indstillet på, at tilbudsgiveren kan disponere over og udleje kommunens genbrugshjælpemidler til en aftalt lejepris 4. Håndtering og udlejning af genbrugshjælpemidler stillet til rådighed af tilbudsgiveren: Når en opgave ikke kan løses med kommunernes egne genbrugshjælpemidler, stiller tilbudsgiveren det ønskede genbrugshjælpemiddel til rådighed for en aftalt leje. Til hjælpemiddelaftalen hører ligeledes de logistisk prægede opgaver i relation til det enkelte hjælpemiddel så som: Udbringning/afhentning Reparation og vedligeholdelse, herunder kørsel til/fra reparation Eventuelle sikkerhedseftersyn, herunder lovpligtige Vask, rengøring og recirkulation 9

10 2. GENERELT OM UDBUDET 2.1 Formelle bestemmelser ved tilbudsgivning Tilbud skal opfylde alle instruktioner og betingelser, som angives i udbudsmaterialet med tilhørende bilag. Der henvises til bilag: Tilbudsskema, der skal anvendes ved tilbudsgivningen. Udbudet består af to aftaler, og der skal afgives bud på begge aftaler: Hjælpemiddelaftalen Serviceaftalen Udbudsform Udbud af opgaver på genbrugshjælpemiddelområdet i Dragør Kommune udbydes som offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter Generelt Visitationen til ydelserne er en myndighedsopgave, som varetages af kommunen i henhold til lov om social service. Det betyder, at alle visiterede ydelser til brugere skal ske efter et konkret og individuelt skøn. Det er alene kommunen, der kan forestå denne myndighedsfunktion. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet, og tilbudet skal være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbudet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af opgaven, herunder levering, distribuering, konsulentydelser og online kommunikation. Vedlagte tilbudsskema i bilag 6 skal i forbindelse med tilbudsafgivningen benyttes i uændret form og indgå som en del af tilbudet i udfyldt stand. Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt angives med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet har økonomisk eller kvalitetsmæssig indflydelse på tilbudet. Ønsker tilbudsgiveren at afgive alternativt eller supplerende tilbud, i forhold til det i tilbudsskemaet anførte, skal dette i givet fald være mærket som sådan og over- 10

11 holde samme disposition som hovedtilbudet. For at afgive alternativt tilbud forudsættes det, at der er afgivet tilbud på det i tilbudsskemaet anførte. Tilbud samt tilhørende materiale skal være udformet på dansk. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes endvidere som kommunens ejendom, og vil ikke blive returneret. Dragør Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud eller fastholde visse funktioner, herunder indkøb af visse genbrugs- og små hjælpemidler, i eget regi, såfremt der er en saglig begrundelse, eksempelvis at prisen er for høj Tilbudsfrist Tilbudet skal sendes i 6 trykte eksemplarer, samt i elektronisk form på cd-rom eller diskette i Word, Excel eller pdf format. Både de trykte eksemplarer og det elektroniske medie skal sendes i en dobbeltkuvert. Den inderste kuvert skal være forseglet og udover adressen have påskriften: Tilbud på Dragør Kommunes udbud på hjælpemiddelområdet. MÅ IKKE POSTÅBNES!. Den yderste kuvert skal sendes til: Dragør Kommune Att.: Pernille Dørr Kjær Kirkevej Dragør Kuverten kan desuden afleveres i borgerservice på Dragør Rådhus eller personligt til Pernille Dørr Kjær Tilbudet skal være modtaget senest tirsdag den 24. oktober 2006 kl Tilbud, der modtages efter kl , vil blive afvist. Opmærksomheden henledes i øvrigt på tidsplanen for beslutningsforløb mv. i bilag Spørgsmål og henvendelser i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål om udbudet skal være skriftlige og rettes til Pernille Dørr Kjær, e-post: eller sendes til: Dragør Kommune 11

12 Att.: Pernille Dørr Kjær Kirkevej Dragør Spørgsmål skal være modtaget senest fredag den 13. oktober 2006 kl Alle spørgsmål og svar vil hurtigst muligt blive anonymiseret og løbende tilsendt alle virksomheder, der har fået udleveret udbudsmaterialet. Der vil ikke blive afholdt spørgemøde for potentielle tilbudsgivere Besigtigelse af kommunens genbrugshjælpemidler Det vil være muligt at besigtige de genbrugshjælpemidler, som findes på Dragør Kommunes hjælpemiddeldepoter onsdag d. 4. oktober Besigtigelsen finder sted dels på Wiedergården og dels på Enggården, hvor de eksisterende depoter findes. Nærmere aftale sker ved henvendelse til Pernille Dørr Kjær, epost: Behandling af tilbud Det bemærkes, at der ikke vil være mulighed for at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om disses forhold Udvælgelseskriterier Følgende oplysninger om tilbudsgiveren skal vedlægges tilbudet: Referenceliste på tilsvarende leverancer, der er udført inden for de seneste tre år. Dokumentation for at virksomheden ikke er under eller begæret taget under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bruges som dokumentation. Tro- og loveerklæring fra virksomheden om, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige. Årsregnskab for de sidste 3 år med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital. Oversigten skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Nyetablerede virksomheder bedes vedlægge årsregnskab for den periode, virksomheden har været etableret. Bankerklæring til dokumentation for virksomhedens aktuelle finansielle og økonomiske situation (max. 3 måneder gammel ift. indsendelsen). 12

13 Dokumentation for at virksomheden ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning, eller er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bruges som dokumentation. En beskrivelse af virksomhedens organisering og aktiviteter. En beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem og egenkontrol, herunder en tilkendegivelse af, hvordan virksomheden vil organisere sin opgaveløsning i Dragør Kommune, jf. også udbudsmaterialets afsnit Kopi af forsikringspolice (erhvervsansvar/produktansvar) Underleverandører Tilbudsgiver er ansvarlig for den totale leverance, herunder ansvarlig for eventuel brug af underleverandører. Underleverandører, der ansættes af hovedleverandøren til fast at bistå til løsningen af serviceopgaver, skal altid godkendes af kommunen. Kommunen beder tilbudsskemaet om oplysning om planer om brug af underleverandører og i givet fald hvilke. Produktleverandører til hjælpemidler (indkøb af produkter) skal ikke godkendes af kommunen Tildeling af ordren/tildelingskriterier Tjenesteydelsen vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I den samlede vurdering vil følgende overordnede kriterier indgå. Vægtningen af de indgåede kriterier fremgår af oversigten: Kriterium Procentsats Pris 55 % Kvalitet 20 % Fleksibilitet 10 % Online-bestillingssystem 2 10 % 2 Det gøres opmærksom på, at de 10 %, som online-bestillingssystemet udgør, fordeles på følgende måde: 5 % tilfalder online-bestillingssystem og nødprocedure 5 % tilfalder systemønsker, bestillingssystem og ønsker til statistik For en nærmere bestemmelse af indholdet henvises til udbudsbeskrivelsens afsnit 3.5 og 3.9 samt bilag 6: Tilbudsskema. 13

14 Miljø 5 % Vinderen af kriterium eksempelvis Pris får 10 point. Øvrige tilbud vurderes forholdsmæssigt til de 10 point. Denne procedure gentages for de resterende kriterier. Nedenstående oversigt viser underpunkter og specifikationer i de overordnede tildelingskriterier, jf. bilag 6. Pris Ved vurderingen af bedste pris har Dragør Kommune sammensat en fingeret portefølje på baggrund af kommunens forbrug af diverse ydelser i Ved vurderingen af bedste pris lægges tilbudsgivers oplysninger om pris på leje af genbrugshjælpemidler og de andre ydelser til grund. Af bilag 7 fremgår, hvordan den fingerede portefølje er sammensat. Dragør Kommune beder tilbudsgiver oplyse alle priser i danske kroner: Leje af genbrugshjælpemidler Servicepakker Online-bestillingssystem Akut- og hasteberedskab ved levering af hjælpemidler og ved service Nærdepot Opbevaring af Dragør Kommunes genbrugshjælpemidler på lager Nødkald Kvalitet Kvalitet på hjælpemidler - Funktionsdueligt - Rengjort - Nyserviceret - håndtering af MRSA-inficerede hjælpemidler Krav til levering - Administrative opgaver i forbindelse med ordremodtagelsen - Fremtagning fra lager - Klargøring og samling af hjælpemidler efter Dragør Kommunes anvisninger ved bestillerfunktionen i Tårnby Kommune (i den ønskede konfiguration) - Indstilling og justering af hjælpemiddel - Klargøring til forsendelse - Kontakt til bruger eller pårørende for nærmere aftale af tidspunkt for levering, hvor det er nødvendigt. Eksempelvis i tilfælde, hvor bestilleren ved visitationen ikke ved, hvornår hjælpemidlet kan leveres (eksempelvis for hjælpemidler, der ikke lagerføres, eller hvor borgeren ikke er hjemme hele dagen) 14

15 - Kørsel til brugeradresse - Indbæring og montering hos brugeren - Placering af hjælpemiddel i boligen efter aftale, hvor det er nødvendigt - Flytning af brugerens møbler, hvor det er nødvendigt - Instruktion til brugeren og evt. pårørende og/eller plejepersonale - Levere en kort og tydelig brugervejledning på dansk - Kvittering for de leverede hjælpemidler, herunder tidspunktet for aflevering Krav til afhentning - Administrative opgaver i forbindelse med ordremodtagelsen - Kontakt til bruger eller pårørende for nærmere aftale af tidspunkt for afhentning - Afmontering og udbæring af genbrugshjælpemidlet hos brugeren - Kørsel til leverandørens lager - Grundig rengøring og eventuel reparation - Teknisk eftersyn, hvor det er nødvendigt - Kvittering for de afhentede hjælpemidler, herunder tidspunkt for afhentning Fakturaoplysninger - E-fakturering - Oplysninger om modtager af hjælpemidler - Oplysninger om hjælpemidler - Mulighed for vedhæftet kop af kvittering for levering Fleksibilitet Leveringsfleksibilitet - Leveringsdage - Levering hurtigere end dette Forskellige serviceydelser - Reparation hos borger - Servicering af nødkald - Mulighed for konsulentbistand hos tilbudsgiver og via producent eller forhandler uden beregning - Mulighed for afprøvning af genbrugshjælpemidler på Wieder-gården med borgeren - Introduktions- og efteruddannelse af kommunens medarbejdere i bestillerfunktionen Ekstra service ved besøg - Ved førstegangs besøg hos brugeren samtidig registrering af de på adressen værende hjælpemidler med stregkode - Andre fleksibilitetsydelser ved besøg Online-bestillingssystem 15

16 Mulighed for fleropkobling forskellige lokaliteter Kommunikation med Vitae Kommunikation med KMD-sag Nødprocedure, Online-systemet går ned Nødprocedure, Kontakt udenfor normal arbejdstid Systemønsker, bestillingssystem: - I systemet ønskes der adgang til Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelkatalog, som opdateres 10 gange årligt - Der skal være angivelse af genbrugshjælpemidlets art, type, ISO- og HMI nr., løbenummer med stregkode, samt angivelse af om genbrugshjælpemidlet ejes af kommunen, eller om det skal lejes - Størrelse mv. for genbrugshjælpemidlet beskrives svarende til beskrivelsen i Hjælpemiddelinstituttets internetbaserede hjælpemiddelkatalog og - Online lagerindsigt samt mulighed for at se, hvor genbrugshjælpemidlet befinder sig - Billede af genbrugshjælpemidlet - Pris på eventuel leje samt oplysninger om, hvornår hjælpemidlet er afskrevet - Der anvises pris på billigste alternativ - Bestillinger skal kunne ske online til det ønskede sted/adresse, på det ønskede tidspunkt, samt med eventuelle bemærkninger om hjælpemidlet skal leveres som en almindelig-, haste- eller akut opgave, jf. afsnit 3.8 og Bestilleren kan beskrive fejl/mangler, der skal udbedres - At der ved bestillingen kan angives problemstillinger, f.eks. hvis modtageren ikke er i stand til at modtage en almindelig instruktion, eller hvis der skal være pårørende eller fagpersonale til stede ved leveringen - Bestilleren kan følge bestillingens status, herunder hvornår og af hvem bestillingen er foretaget og forventet leveringstidspunkt Mulighed for udarbejdelse af statistikker - Statistik over de forskellige typer af genbrugshjælpemidler, der er udlånt - Statistik ift. de enkelte udlån (hvor længe de enkelte typer er udlånt fra lager) - Statistik over antal aktive brugere - Statistik ift. den enkelte borgers tidligere og nuværende genbrugshjælpemidler - Statistik over nye og passive brugere i en given periode - Statistik over antal kørsler på samme dag, opdelt i almindelig-, hastog akut kørsler - Statistik over den samlede kørsel - Statistik over antal kørsler i den givne periode 16

17 - Statistik over antal kørsler, hvor varen ikke er blevet leveret - Statistik over ventetider på levering - Statistik over reparationer opdelt efter hvor reparationen er udført (lager eller borgers hjem) - Statistik over den enkelte bestillers rekvireringer Miljø Miljøpolitik Grønt regnskab Genanvendelse af returemballage Partikelfiltre på dieselbiler Miljøgodkendte rengøringsmidler og -metoder Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudsgiver er bundet af det afgivne tilbud indtil 1. februar

18 3.1 Formål med aftalen 3. HJÆLPEMIDDELAFTALEN Målet med hjælpemiddelaftalen er at fastholde og udbygge kvaliteten, så borgerne i Dragør Kommune modtager de bedst, billigst egnede hjælpemidler. 3.2 Indholdet af aftalen Hjælpemiddelaftalen vedrører genbrugshjælpemidler, dvs. hjælpemidler, der kan returneres efter endt brug, og som kan genanvendes af andre. Aftalen vedrører alle brugere af kommunens genbrugshjælpemiddelordning, dog primært voksne. Dragør Kommune ønsker at kunne vælge mellem alle godkendte genbrugshjælpemiddelprodukter tilgængelige i handlen, der er fremstillet i henhold til Rådets direktiv af 14. juni 1993 om medicinske anordninger 93/42/EØF med senere ændringer, med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktions-nedsættelse. Direktivet er gennemført i Danmark via lov om medicinsk udstyr nr af 17. december 2002 og bekendtgørelse om medicinsk udstyr nr af 12. december Tilbudsgiveren er forpligtet til at sikre, at alle hjælpemidler, der leveres til Dragør Kommune i henhold til aftalen, lever op til gældende regler herunder CEmærkning, jf. gældende bestemmelser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om medicinsk udstyr. Til hjælpemiddelaftalen hører ligeledes de logistisk prægede opgaver i relation til det enkelte hjælpemiddel så som: Udbringning/afhentning Reparation og vedligeholdelse, herunder kørsel til/fra reparation Eventuelle sikkerhedseftersyn, herunder lovpligtige Vask, rengøring og recirkulation Desuden hører indkøb af små hjælpemidler uden genbrugsværdi til hjælpemiddelaftalen. Små hjælpemidler kan f.eks. være vinklet bestik, rygeforklæder mv. Dragør Kommune ønsker og betragter det som en væsentlig kvalitet at småreparationer som eksempelvis udskiftning af bremsekabel på rollatorer, udskiftning af knækket fodstøtte, påsætning af bremseforlænger og udskiftning af defekt motor til el-seng, så vidt muligt udføres hos brugeren. 18

19 Tilbudsgiver skal i bilag 6 anføre prisen for leje/brug af produkter, inkl. udgifterne til de dertil knyttede logistiske opgaver, som nævnt ovenfor. Tilbudsgiver bedes desuden fremsende liste over lejepris på generelle standardhjælpemidler, som indgår i tilbudsgivers sortiment Små boligændringer Dragør Kommune ønsker, at små boligændringer så som opsætning af greb, lægning af ramper (små ved dørtrin og stor ved indgangsparti) og fjernelse af dørtrin indgår i aftalen. Pris indarbejdes i servicepakker jf. afsnit Overdragelse og nyindkøb af genbrugshjælpemidler Hjælpemidler, der er på kommunens eksisterende lager overdrages tilbudsgiver med mulighed for, at denne kan få brugsret til at anvende udstyret i forhold til tredjemand. Brugsrettens indhold skal være genstand for en nærmere drøftelse under kontraktdrøftelserne. Tilbudsgiver skal i tilbudsskemaet i bilag 6 anføre kommunens indtægt ved udlejning af sådant udstyr til tredjemand. Tilbudsgiver skal i tilbudsskemaet desuden anføre en eventuel merbetaling for opbevaring af Dragør Kommunes genbrugshjælpemidler på tilbudsgivers lager. Hjælpemidler, der er hos brugeren på overdragelsestidspunktet, overdrages successivt til tilbudsgiver eksempelvis i forbindelse med returnering af hjælpemidlet efter endt brug. I forbindelse med Dragør Kommunes anmodning herom gennemgås og registreres genbrugshjælpemidlet, og indgår i tilbudsgivers lager på linje med kommunens øvrige udstyr. Vurderer tilbudsgiveren, at reparation kommer til at overstige 50 % af genbrugshjælpemidlets nyanskaffelses-sum eller kr., ex. moms, skal Dragør Kommune kontaktes forud for reparationen. Selve registreringen er uden omkostninger for Dragør Kommune, mens reparationer af sådant udstyr, der altså tidligere har befundet sig i brugerens hjem, alene betragtes som en servicepakke, jf. afsnit 4.2 Hertil kommer evt. reservedele mv. Nye genbrugshjælpemidler skal kommunen kunne leje af tilbudsgiveren, såfremt det ønskede hjælpemiddel ikke findes ledigt blandt Dragør Kommunes egne hjælpemidler. Ejes hjælpemidlet af kommunen og er det ikke udlånt til tredjepart, har dette hjælpemiddel forrang frem for de hjælpemidler, som tilbudsgiver råder over. Såfremt kommunen ikke ejer det pågældende hjælpemiddel, eller kommunen ikke ønsker at benytte sit eget hjælpemiddel, skal kommunen kunne leje af tilbudsgiveren. I tilfælde, hvor Dragør Kommune får flere forskellige hjælpemidler til afprøvning, betales kun leje for det af hjælpemidlerne, der i givet fald vælges. I 19

20 så fald betales der leje fra første prøvedag. I bilag 6 skal anføres lejeudgiften i og uden for afskrivningsperioden. Dragør Kommune forbeholder sig ret til indkøb af større/dyrere hjælpemidler og hjælpemidler til børn. Dragør Kommune er således ikke forpligtet til at leje hele porteføljen af tilbudsgiver, da Dragør Kommune kan vælge selv at indkøbe større hjælpemidler og hjælpemidler til børn efter behov. Dragør Kommune er indtil september 2007 bundet af indkøbsaftaler på visse udvalgte områder, se afsnit og bilag 3. Ved kontraktophør betinger Dragør Kommune sig muligheden for at købe udstyr, der på tidspunktet for ophøret befinder sig i brugerens hjem, til afskrevet værdi (lineær afskrivning). Det samme gælder, når en bruger ved fraflytning fra kommunen medbringer hjælpemidler, der ikke tilhører kommunen. Kassationsbestemmelse: Kassation af et kommuneejet hjælpemiddel må kun ske efter gensidig overenskomst parterne imellem. Tilbudsgiver bedes oplyse forslag hertil, jf. bilag 6. De aftalte regler for kassation kan tages op til revision en gang årligt. 3.4 Lagre Dragør Kommunes nuværende lagerlokaler er ikke omfattet af udbudet. Dragør Kommune stiller lokaler til rådighed på Wiedergården med henblik på afprøvning af genbrugshjælpemidler sammen med borgeren. Det er et krav, at Tårnby Kommunes terapeuter på vegne af Dragør Kommune, efter aftale, alene eller sammen med brugeren kan afprøve genbrugshjælpemidler uden omkostning for kommunen. Tilbudsgiverens lager skal til enhver tid bestå af et udvalg af genbrugshjælpemidler, som er tilgængelige i handlen indenfor de følgende hovedtyper: Kørestole, som fx manuelle og elektriske kørestole Ganghjælpemidler, som fx rollatorer, gangstativer, gangvogne Toilet- og badehjælpemidler, som fx bækkenstole, toiletforhøjere, badebænke Mobile personløftere Senge og tilbehør Arbejds- og hvilestole 20

21 3.4.1 Nærdepot Kommunen har ønske om, at tilbudsgiver etablerer nærdepoter for enkelte hjælpemidler på plejehjemmet Enggården og på Wiedergården. Det drejer sig om hjælpemidler, som personalet akut kan få brug for, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at de selv henter hjælpemidlet. Der vil på plejehjemmet Enggården og Wiedergården blive stillet et kælderlokale til rådighed til denne opgave. Hvis nyindkøb er nødvendige, skal der indtil 30. september 2007 benyttes ting fra listen med bindende indkøbsaftaler. Derefter skal listen gennemgås for at se, hvilke ændringer kommunen ønsker. Kommunen ønsker derfor oplyst en eventuel merpris for opretholdelse af et akutberedskab i form af nedenstående indhold af nærdepoter. Wiedergårdens nærdepot skal til enhver tid bestå af følgende hjælpemidler: 1 bade/toiletstol med hjul 1 badetaburet med ryglæn 1 rollator m. kurv 1 manuel kørestol 2 albuestokke 1 trykaflastende pude, 40x45x6 cm. inkl. inkontinensbetræk, klasse 1 sår 1 trykaflastende pude, 43x43x10 cm. inkl. betræk, særlig pumpe 1 trykaflastende madras klasse 1 sår 1 trykaflastende madras klasse 2-3 sår Drejetårn 1 lift liko light Hygiejne sejl, medium og large Helsejl, medium, large og x-large Enggårdens nærdepot skal til enhver tid bestå af følgende hjælpemidler: 1 bade/toiletstol med hjul med 4 bremser 1 badetaburet med ryglæn 1 rollator m. kurv 1 manuel kørestol 45 cm bred 1 komfortkørestol 45 cm bred 2 albuestokke 1 gangstativ 21

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere