forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen"

Transkript

1 forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

2 FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private ejendomsret er et afgørende fundament for økonomisk frihed, men på en række områder halter beskyttelsen af den private ejendomsret i Danmark. Det fremgår af såvel CEPOS egne undersøgelser, som af internationale undersøgelser. I det seneste Economic Freedom of the World indeks får Danmark således den laveste score indenfor beskyttelse af privat ejendomsret, siden indekset første gang blev offentliggjort i Og på The International Property Rights Index 2014 er Danmark gledet ned fra en 3. til en 7. plads globalt set. Sammenholder man Economic Freedom of the World Index og The International Rights Index med CEPOS årlige undersøgelser af kommunale ekspropriationer, som er foregået siden 2011, må man konstatere, at der trods en relativt god beskyttelse af den private ejendomsret i Danmark, er behov for at styrke beskyttelsen heraf, hvis den negative udvikling skal vendes. CEPOS har derfor opstillet 8 konkrete forslag til forbedringer af den private ejendomsret, hvilket både har betydning for retssikkerheden og danskernes økonomiske frihed. 1. Indledning En høj grad af beskyttelse af den private ejendomsret er af afgørende betydning i forhold til økonomisk frihed. Derfor søsatte CEPOS sit såkaldte Ejendomsprojekt i 2011 med det formål at kortlægge omfanget af kommunale ekspropriationer i Danmark og opnå viden om, hvilke formål der eksproprieres til fordel for, hvor mange der bliver udsat for ekspropriation, samt hvordan borgere og virksomheder oplever ekspropriationerne. Baggrunden for projektet var bl.a. en undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten i 2008, som viste, at den private ejendomsret i vid udstrækning blev krænket for at tilgodese andre private parter. Ud af 106 kommunale ekspropriationer foretaget i perioden , var 58 af dem altså 55 pct. sket til ikke-offentlige formål. Deraf var 20 af ekspropriationerne 19 pct. sket til fordel for navngivne private, såsom golfbaner, skydebaner og navngivne virksomheder. 1 At en så stor andel af de kommunale ekspropriationer skete til fordel for private og endda private golfbaner harmonerer dårligt med princippet i Grundlovens 73, der bestemmer, at den private ejendomsret er ukrænkeligt og kun kan tilsidesættes, hvor almenvellet kræver det. I kølvandet på Kammeradvokatens undersøgelse, skærpede Folketinget derfor i 2009 Planlovens regler for kommunale ekspropriationer. 2 SIDE 1

3 De ekspropriationsdata, som CEPOS siden 2011 har hentet fra landets kommuner, og som kan ses på viser, at lovændringen i 2009 har haft den ønskede effekt. CEPOS seneste tal viser eksempelvis, at der i 2013 blev gennemført ca. 85 ekspropriationer på landsplan, der berørte 303 personer, mens antallet af ekspropriationer til fordel for private formål er faldet markant fra ca. 13 til 3 pr. år - siden Planloven blev ændret i 2009: På baggrund af erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt kan det samtidig konstateres, at der er ekspropriationssager, hvor kommunerne ikke overholder fundamentale forvaltningsretlige principper, og at der generelt er behov for at forbedre retssikkerheden inden for området. 2. Beskyttelse af den private ejendomsret er fundamentet for økonomisk frihed Beskyttelse af den private ejendomsret er afgørende for økonomisk frihed. Derfor er det positivt, at antallet af kommunale ekspropriationer til fordel for private er faldet, hvorimod det er et fundamentalt problem, at ikke alle kommuner overholder grundlæggende forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige principper i forbindelse med ekspropriation. Problemets omfang forværres af, at beskyttelse af den private ejendomsret ifølge internationale undersøgelser er forringet de seneste år. Målt ud fra Economic Freedom of the World et indeks over økonomisk frihed, som er udviklet af nobelprismodtagerne Milton Friedman, Gary Becker og Douglas North, og som anvendes i en række videnskabelige artikler har Danmark en høj grad af økonomisk frihed. Med en score på 7,66 ud af 10, placerer Danmark sig således på en 19. plads ud af 152 lande. Det fremgår af en analyse foretaget af den canadiske tænketank Fraser Institute, jf. CEPOS notat Danmark er blandt de 20 mest økonomisk frie land i verden. 4 Én af årsagerne til, at Danmark har en høj grad af økonomisk frihed er, at vi ifølge Economic Freedom of the World Index - har et velfungerende retssystem samt en relativt god beskyttelse af den private ejendomsret. Inden for kategorien retssystem og ejendomsret placerer Danmark sig således som nr. 13 ud af 152 lande, men ser man på underkategorierne, kan man samtidig konstatere, at der er behov for forbedringer, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret. SIDE 2

4 SIDE 3

5 Eksempelvis scorer Danmark 10 ud af 10 i forhold til retssystemets integritet, men kun 7,4 ud af 10, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret. 5 Det er den laveste score, siden det første Economic Freedom of the World-indeks blev offentliggjort i Danmark halter efter, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret Også i andre undersøgelser, der indekserer, hvordan lande beskytter den private ejendomsret, halter Danmark efter de lande, vi normalt sammenligner os med. I The International Property Rights Index, 6 som årligt rangerer forskellige landes forhold for den private ejendomsret 7, blev Danmark eksempelvist placeret som nr. 7 i Vesteuropa i 2014 efter lande som Finland, Holland, Norge, Sverige og Schweiz. Og mens Danmark i 2007 var placeret på en delt 3. plads globalt set 8, er vi i dag gledet ned på en 10. plads. 9 Dermed er Danmark det land i den nuværende top 10, som har oplevet det største fald i sammensat score siden da. 10 SIDE 4

6 Udviklingen i både Economic Freedom of the World indekset og The International Property Rights Index viser, at Danmarks beskyttelse af den private ejendomsret gennem en årrække har været for nedadgående, og at der er et retssikkerhedsmæssigt forbedringspotentiale i forhold til principperne i Grundlovens 73 om, at den private ejendomsret er ukrænkelig. På det grundlag - sammenholdt med erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt er der i dette notat udarbejdet 8 konkrete forslag, som kan styrke borgere og virksomheders retssikkerhed i ekspropriationssager, og som tager udgangspunkt i tre overordnede principper. Nemlig, at: Grundlaget for ekspropriationer skal være stærkt Beslutninger om ekspropriation skal føres ud i livet inden for rimelig tid eller aldrig Klagestrukturen skal afhjælpe ekspropriationsindgrebets voldsomme intensitet ikke forværre den 4. Grundlaget for ekspropriationer skal altid være stærkt I. Planloven skal strammes, så kommunernes adgang til ekspropriation begrænses Selvom den private ejendomsret som udgangspunkt er ukrænkelig i medfør af Grundlovens 73, må ekspropriation alligevel foretages, når almenvellet kræver det. SIDE 5

7 Som retstilstanden er i dag, er det med Planlovens overladt til kommunalbestyrelserne at skønne, hvilke formål der er til gavn for almenvellet på en sådan måde, at det kan legitimere ekspropriation. 12 Fra praksis er der eksempler på, at kommunalbestyrelser eksproprierer privat ejendom for at realisere lokalplaner, hvor der bl.a. ønskes etableret en golfbane, skydebane 13 og en festivalplads. 14 Her begunstiger man bestemte private aktører frem for at komme en udefineret og ubegrænset kreds af personer til gode. En sådan praksis hvor kommunerne anvender en bred fortolkning af almenvellet er med til at udvande betydningen af Grundlovens 73 og er derudover i strid med, hvad et flertal af danskernes ønsker. En meningsmåling foretaget af analysebureauet Norstat for CEPOS i 2013 viser eksempelvis, at et flertal på hele % af de adspurgte danskere er modstandere af ekspropriationer til fordel for private. 15 For at styrke Grundlovens 73 om at den private ejendomsret er ukrænkelig, herunder princippet om at ekspropriationer skal ske til fordel for almenvellet, anbefales det, at der fra politisk side tages initiativ til at begrænse omfanget af ekspropriationer til fordel for private aktører såsom golfbaner, skydebaner, navngivne virksomheder og festivaller mv. Det kan ske ved, at der i Planlovens 47 indarbejdes en hovedregel om, at der som udgangspunkt ikke kan eksproprieres til private formål, men alene til offentlige formål. II. Kommunernes sagsbehandling skal forbedres Kommunernes vide adgang til at foretage ekspropriationer gennem blandt andet planlovens 47 og vejlovens kap skaber en retssikkerhedsmæssig ubalance mellem borgere og virksomheder på den ene side og kommuner på den anden. Dertil kommer, at der fra praksis er eksempler på ekspropriationer, som ikke lever op til grundlæggende forvaltningsretlige principper om nødvendighed, proportionalitet, saglighed og aktualitet. 17 I en sag fra Skagen Kommune (nu Frederikshavn Kommune) blev en borger eksempelvis udsat for ekspropriation til fordel for en lokal skydebaneforening med kun 290 medlemmer, selvom kommunen ikke havde undersøgt, om ekspropriationen levede op til grundlæggende forvaltningsretlige principper om aktualitet, nødvendighed og proportionalitet. 18 Retssikkerhedsmæssigt er det et stort problem, at kommunerne tilsidesætter eller overser grundlæggende forvaltningsretlige principper for noget så indgribende som ekspropriationer. Og da borgerne sjældent kan stille noget op, medmindre de har ressourcer til at føre en langstrakt og ressourcekrævende retssag, bør man fra politisk side sikre borgerne den fornødne transparens i forhold til proceduren og grundlaget for ekspropriation, så den enkelte borger ikke risikerer at blive udsat for vilkårlig sagsbehandling og magtmisbrug. Konkret foreslås det, at kommunerne, forud for at en ekspropriationsprocedure indledes, begrunder ekspropriationen i en skriftlig redegørelse, herunder redegør for, hvordan den lever op til forvaltningslovens krav om nødvendighed, proportionalitet samt aktualitet og på den vis dokumenterer, at ekspropriationen er lovlig. Et sådan krav vil skabe større gennemsigtighed omkring ekspropriationsprocessen og dermed styrke borgernes retssikkerhed. SIDE 6

8 III. Kommunerne får kun ét skud i bøssen Udfaldet af føromtalte Skydebanesag fra Skagen var, at borgeren efter 11 års kamp i retssystemet fik medhold i Landsretten, som konkluderede, at kommunen havde tilsidesat grundlæggende forvaltningsretlige principper. 19 I stedet for at acceptere nederlaget, besluttede byrådet på det første efterfølgende byrådsmøde at starte sagen på ny. I en retsstat som den danske bør det være en grundlæggende forudsætning, at borgerne ikke skal lide last, når kommunerne begår sagsbehandlingsfejl. Det bør være kommunernes ansvar, at alle formalia er overholdt. Dette princip bør i særdeleshed gøre sig gældende i forhold til så intensive indgreb, som ekspropriationer er. På det grundlag anbefales det, at der indføres en regel om, at kommunerne kun har ét skud i bøssen, hvis de vil gennemføre en ekspropriation. Kommunerne bør afskæres fra at kunne genstarte en allerede tabt sag, hvilket vil motivere kommunerne til at højne niveauet sagsbehandling til fordel for såvel kommunen som den borger eller virksomhed, der bliver udsat for ekspropriation. 5. Beslutning om ekspropriation skal føres ud i livet inden for 2 år eller aldrig IV. Behov for solnedgangsklausuler og selvbestemmelsesret Ofte er der et stort tidsmæssigt spænd mellem planlægningen af fx et kommunalt anlægsprojekt og realiseringen heraf. Da ekspropriationen typisk først bliver aktuel, når projektet skal realiseres, kan det i yderste konsekvens betyde, at ejerne stavnsbindes til en ekspropriationstruet og dermed usælgelig ejendom, fordi de færreste ønsker at erhverve en ejendom, som vil blive eksproprieret i nær fremtid. 20 For at undgå, at borgere ufrivilligt stavnbindes til deres ejendom på grund af en kommunal ekspropriation, og at de derudover skal leve med usikkerhed omkring, hvorvidt de skal eksproprieres eller ej, anbefales det, at alle ekspropriationsplaner indeholder en»solnedgangsklausul«, der betyder, at de automatisk bortfalder, såfremt de ikke er gennemført inden for en kortere årrække, fx 2 år. Såfremt kommunen fortsat ønsker planerne gennemført, må de vedtages på ny. 21 Derudover anbefales det, at i perioden fra en beslutning om ekspropriation er truffet, og til den rent faktisk gennemføres, bør borgeren have valgfrihed i forhold til, hvornår de vil fraflytte ejendommen. En børnefamilie kan fx have behov for at fraflytte boligen straks, så man kan starte forfra et nyt sted, inden børnene skal begynde i skolen, mens et ældre ægtepar måske hellere vil blive boende i håb om, at ekspropriationen ikke effektueres inden for deres levetid. SIDE 7

9 6. Klagestrukturen skal afhjælpe indgrebets voldsomme intensitet ikke forværre det V. Behov for omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager Fra praksis er der eksempler på, at borgere og virksomheder på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende som følge af manglende økonomisk formåen. Der er også et eksempel på, at en kommune i dette tilfælde Herning Kommune tabte en sag om ekspropriationserstatning i 4 instanser på stribe, hvormed de påførte den eksproprierede unødvendige sagsomkostninger. Derfor anbefales det, at kommunerne tilpligtes at betale omkostningsgodtgørelse altså dækning for professionel bistand i alle ekspropriationssager. Det vil samtidig skabe et incitament hos kommunerne til at løfte niveauet i deres sagsbehandling og kun føre de sager, som de forventer at vinde. En person, der udsættes for ekspropriation, er uden skyld heri, og der bør derfor i samtlige ekspropriationssager tilbydes borgeren den nødvendige ekspertbistand, så denne har mulighed for at få efterprøvet lovligheden af en ekspropriationsbeslutning eller fastsættelsen af en erstatnings størrelse. VI. Fast track og appelbegrænsning Som klagesystemet er i dag, kan der gå adskillige år, før der foreligger en endelig afgørelse af ekspropriationens lovlighed og af størrelsen af en ekspropriationserstatning. Fra praksis kan henvises til føromtalte Skydebanesag fra Skagen 22, hvor det tog den eksproprierede borger ca. 11 år, før domstolene nåede frem til en afgørelse, der gav borgeren medhold. I ovennævnte sag fra Herning vedrørende erstatningssummens størrelse, tabte Herning Kommune både hos Taksationskommisionen, Overtaksationskommissionen, i byretten og i landsretten, hvilket førte til et forløb på næsten 10 år. 23 Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det et problem, at myndighederne i den grad kan trække sager i langdrag. Derfor anbefales det, at den eksproprierede sikres en endelig afklaring af såvel ekspropriationens lovlighed som erstatningens størrelse inden for 6 måneder efter, at ekspropriationsbeslutning er meddelt. Foreligger der ikke en endelig afgørelse, skal borgeren have medhold. Derudover anbefales det, at der af hensyn til ekspropriationsindgrebets intensive karakter indføres appelbegrænsning, således at myndighederne ikke kan indbringe en sag for domstolene, som de allerede har tabt i det administrative klagesystem. VII. Uafhængige vurderingsnævn For at effektivisere og lette klageadgangen i ekspropriationssager bør klagesystemet forenkles. Det anbefales at sammenlægge de taksationskommissioner, som eksisterer inden for ekspropriationsområdet, med SKATs vurderingsankenævn samt øvrige offentlige ejendomsvurderingsinstanser. SIDE 8

10 Hverken fra et samfundsøkonomisk eller et juridisk perspektiv giver det mening, at det offentlige har flere forskellige organer, som i princippet foretager de samme ejendomsvurderinger blot for forskellige myndigheder. Helt paradoksalt er det, at den erstatning, man som borger kan bliver tilkendt i forbindelse med en ekspropriation, kan være lavere end SKATs offentlige ejendomsvurdering, hvormed det offentlige opererer med én pris, når der skal indkræves skatter, og en anden (lavere) når der skal ydes borgeren erstatning. Ved at sammenlægge de offentlige ejendomsvurderingsinstanser i én myndighed, får man samlet kompetencerne ét sted og skabt en tiltrængt uafhængighed til de respektive ministerområder. VIII. Klagenævns- og domstolsbehandling gives opsættende virkning Mens klagenævnsbehandling ofte medfører, at en sag får opsættende virkning, vil domstolsprøvelse sjældent give en ekspropriationssag opsættende virkning. 24 Det kan i værste fald betyde, at ekspropriationen allerede er gennemført og borgerens ejendom erstattet af f.eks. et nyt anlæg, selv om borgeren efterfølgende får medhold i, at ekspropriationen er ulovlig. Det er retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, og samtlige klager bør derfor tildeles opsættende virkning under både klagesagen og evt. domstolsbehandling. Denne anbefaling bidrager til at afbøde den negative effekt ved sagsbehandlingstiden i klageog domstolsbehandlingen og kan derfor have en korrigerende effekt på den samlede intensitet, da borgeren vil have sikkerhed for, at sagen ligger stille, indtil den endelige afgørelse er faldet. 5. Konklusion og anbefalinger Beskyttelse af den private ejendomsret er af afgørende betydning for økonomisk frihed. Men både Economic Freedom of the World Index og The International Property Rights Index viser, at Danmarks beskyttelse af den private ejendomsret igennem en årrække har været for nedadgående. Der er derfor behov for at styrke den private ejendomsret, hvis den negative kurve skal knækkes. På det grundlag - sammenholdt med erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt er der i dette notat udarbejdet 8 konkrete forslag, som kan styrke borgere og virksomheders retssikkerhed i ekspropriationssager, og som tager udgangspunkt i tre overordnede principper. Nemlig, at: Grundlaget for ekspropriationer skal være stærkt Beslutninger om ekspropriation skal føres ud i livet inden for rimelig tid eller aldrig Klagestrukturen skal afhjælpe ekspropriationsindgrebets voldsomme intensitet ikke forværre den SIDE 9

11 De 8 forslag til retssikkerhedsmæssige forbedringer er: 1. Planloven skal strammes, så kommunernes adgang til ekspropriation begrænses, fx ved at der indføres en bestemmelse om, at kommunale ekspropriationer som udgangspunkt ikke må gennemføres til fordel for private. 2. Kommunernes sagsbehandling skal forbedres, bl.a. ved at kommunerne forud for ekspropriationsbeslutningen sender en begrundet redegørelse til den borger, som skal være genstand for ekspropriationen, hvoraf det klart fremgår, på hvilket grundlag kommunen mener, at ekspropriationen er lovlig, herunder lever op til forvaltningsretlige principper. 3. Kommunerne får kun ét skud i bøssen, hvilket skal forstås således, at kommunen ikke har mulighed for at starte en sag op på ny, hvis kommunen først har tabt sagen i det administrative klagesystem eller ved domstolene. 4. Behov for solnedgangsklausuler og selvbestemmelsesret. Ekspropriationsbeslutninger, som ikke er realiseret inden for fx 2 år, bør bortfalde, så borgere ikke risikerer at blive stavnsbundne til usælgelige boliger. Endvidere må det i perioden mellem ekspropriationen er besluttet, til den er realiseret, være op til den eksproprierede selv at afgøre, hvornår man vil fraflytte sin bolig. 5. Behov for omkostningsgodtgørelse i samtlige ekspropriationssager. Ekspropriation er et af de mest vidtgående indgreb, myndighederne kan udsætte borgerne for. Derfor anbefales det, at alle borgere som bliver udsat for en kommunal ekspropriation, kan få omkostningsgodtgørelse for de udgifter, de måtte have til sagkyndig bistand. 6. Fast track og appelbegrænsning. Ingen borger skal vente over 6 måneder på en endelig afgørelse vedrørende ekspropriation, og ingen borger skal udsættes for, at kommunen trækker en sag i langdrag ved at klage over en afgørelse, som kommunen allerede har tabt én gang. 7. Uafhængige vurderingsnævn. Fra et samfundsøkonomisk, administrativt og juridisk perspektiv giver det god mening at sammenlægge alle de administrative klageinstanser inden for forskellige ressortministerier, som træffer vurderingsafgørelse om fast ejendom. Det drejer sig fx om SKATs vurderingsankenævn og de taksationskommissioner, der træffer afgørelse i ekspropriationssager. 8. Klagenævns- og domstolsbehandling gives opsættende virkning. Hvis en borger indbringer en afgørelse om ekspropriation for et administrativt klagenævn eller domstolene, kan ekspropriationen ikke gennemføres, før der foreligger en endelig afgørelse. SIDE 10

12 danmarkskort OVER KOMMUNERNES EKSPROPRIATIONER I ÅRENE SIDE 11

13 NOTER 1 Bilag 7 Kammeradvokatens undersøgelse af ekspropriationspraksis på planlovens område, jf. L 135 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, samling 2008/ De angivne antal ekspropriationer er udtryk for et minimumsbillede, idet det reeelle antal af ekspropriationer kan være højere. Dette er henset til, at visse kommuner ikke har ønsket at deltage, ligesom andre kommuner ikke har set sig selv i stand til at finde de efterspurgte oplysninger. En anden årsag til usikkerhed hviler på visse kommuners manglende overblik på tværs af afdelinger. Det har betydet, at et mindre antal kommuner udelukkende har været i stand til at give tilbagemelding angående én af de afdelinger, som foretager ekspropriationer. 4 Notat, Danmark er blandt de 20 mest økonomisk frie lande i verden, Mads Lundby Hansen og Martin Kyed, CEPOS. (http://cepos.dk/content/danmark-er-blandt-de-20-mest-%c3%b8konomisk-frie-lande-i-verden) 5 Denne score er hentet fra World Economic Forum, Global Competitiveness Report og hviler på tilbagemeldinger fra Danmark. 6 IPRI, 2014: (http://internationalpropertyrightsindex.org/blog) 7 Undersøgelsen foretages af the Property Rights Alliance: (http://www.propertyrightsalliance.org/about) 8 IPRI, arkiv: (http://internationalpropertyrightsindex.org/archives) Direkte link til IPRI rapport, 2007: (http://www. americansfortaxreformfoundation.org/userfiles/2007_ipri.pdf) 9 En funktion på hjemmesiden tillader at sammenligne udviklingen i enkelte landes score over tid. 10 Notat vedr. IPRI 2007, CEPOS: (http://cepos.dk/content/det-internationale-ejendomsretsindeks-ipri-2007) Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 12 Pagh, Peter. Omsætning og regulering af fast ejendom. 1. udgave. S. 440 ff. 13 Blog I: (http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/04/15/privat-ejendomsret-eller-golfbaner/ ) Blog II: (http:// mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/05/25/privat-ejendomsret-eller-golfbaner-ii/ ) 14 Notat: (http://cepos.dk/sites/default/files/notat_roskilde%20festival%20-%20vigtigere%20end%20den%20 private%20ejendomsret_dec11.pdf) Blog: ( ) 15 Notat om undersøgelse inkl. udvalgt data fra undersøgelsen: (http://cepos.dk/content/kommunernegennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-til-fordel-private-og-det-gl%c3%a6der-danskerne) 16 Omsætning og regulering af fast ejendom, Pagh, 1. udgave, s. 459f 17 Notat, CEPOS, Privat Ejendomsret den glemte rettighed : (http://www.cepos.dk/sites/default/files/analyse_ publication/notat_privat%20ejendomsret%20-%20den%20glemte%20rettighed_dec11.pdf ) 18 Nogle af de særlige momenter i sagen, som familien lagde vægt på: Der måtte skydes i alle lysets timer. Familien boede kun 200 meter væk fra banen. Kommunen ville ikke anerkende erstatning for andet end selve den eksproprierede jord, hvormed familien selv måtte bære værdiforringelsen som følge af larm: (http:// cepos.dk/content/kommunerne-gennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-til-fordel-private-og-detgl%c3%a6der-danskerne) 19 Vestre Landsret afgørelse af den 26. april 2010 trykt i UfR, s Konsekvensen er derudover, at eksproprierede boligejere efterlades uden mulighed for at optage nye lån, hvilket i praksis har afskåret boligejere fra at kunne købe en ny bolig. Pressemeddelelse, Danske Boligadvokater: (http:// 21 Der foreligger en politisk aftale mellem regeringen ledet af Socialdemokratiet med støtte fra de Radikale, Enhedslisten og de Konservative omkring en solnedgangsklausul i forbindelse med ekspropriationer foretaget i medfør af Planloven, jf. Men på baggrund af aftalen forfattede Naturstyrelsen aftalen: Udredning om anvendelse af planlovens bestemmelser om ekspropriation. Miljøministeren har på denne baggrund besluttet ikke at ændre loven. 22 Notat, CEPOS: (http://cepos.dk/content/kommunerne-gennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-tilfordel-private-og-det-gl%c3%a6der-danskerne) 23 Artikel, Jyllands-Posten: (http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ece / Ekspropriation%253A+10+%C3%A5r+inden+afg%C3%B8relse+p%C3%A5+erstatning/ ) 24 Ekspropriation i praksis, Mølbeck og Flensborg, 1. udgave, s SIDE 12

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24 66 42 20 13. december 2011 DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Danskerne bakker i en ny meningsmåling op om behovet for at styrke

Læs mere

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation.

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24 66 42 20 12. december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Nødvendighedskravet i grundlovens 73

Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Den offentlige uddannelsesdag 2013 Ved partner Hanne Mølbeck 2 Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden,

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 1 Ekspropriation Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 2 Dagens fokusområder Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus Det store overblik en ambitiøs titel Arrangørernes mål: At alle tilstedeværende

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 35i Vadskærgård Hgd.

Ekspropriation af del af matr. nr. 35i Vadskærgård Hgd. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16493-33 Side 1/7 Ekspropriation af del af matr. nr. 35i Vadskærgård Hgd. Du har i brev af 12.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige Side 48 Virkelyst og iværksætteri Sådan ligger landet > 4.00 7(4) Danmark Virkelyst og iværksætteri Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for virkelyst og iværksætteri er det land, som klarer

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a.

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a. OFFENTLIG RET I. DEN OFFENTLIGE SEKTOR 1. Indledning Det offentlige, dvs. staten, regionerne og kommunerne, udfører et hav af opgaver. Det kan være konkrete arbejdsopgaver som pasning af børn eller gamle,

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus RETSSAGERNE DET STORE OVERBLIK OVER SAGS- KOMPLEKSET - STATUS Der verserer nu to retssager

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Høring om klagesystemet på miljø- og naturområdet - demokratiske og juridiske problemer ved klagesystemets indretning

Høring om klagesystemet på miljø- og naturområdet - demokratiske og juridiske problemer ved klagesystemets indretning Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 557 Offentligt Høring om klagesystemet på miljø- og naturområdet - demokratiske og juridiske problemer ved klagesystemets indretning af professor, dr.

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere