forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen"

Transkript

1 forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

2 FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private ejendomsret er et afgørende fundament for økonomisk frihed, men på en række områder halter beskyttelsen af den private ejendomsret i Danmark. Det fremgår af såvel CEPOS egne undersøgelser, som af internationale undersøgelser. I det seneste Economic Freedom of the World indeks får Danmark således den laveste score indenfor beskyttelse af privat ejendomsret, siden indekset første gang blev offentliggjort i Og på The International Property Rights Index 2014 er Danmark gledet ned fra en 3. til en 7. plads globalt set. Sammenholder man Economic Freedom of the World Index og The International Rights Index med CEPOS årlige undersøgelser af kommunale ekspropriationer, som er foregået siden 2011, må man konstatere, at der trods en relativt god beskyttelse af den private ejendomsret i Danmark, er behov for at styrke beskyttelsen heraf, hvis den negative udvikling skal vendes. CEPOS har derfor opstillet 8 konkrete forslag til forbedringer af den private ejendomsret, hvilket både har betydning for retssikkerheden og danskernes økonomiske frihed. 1. Indledning En høj grad af beskyttelse af den private ejendomsret er af afgørende betydning i forhold til økonomisk frihed. Derfor søsatte CEPOS sit såkaldte Ejendomsprojekt i 2011 med det formål at kortlægge omfanget af kommunale ekspropriationer i Danmark og opnå viden om, hvilke formål der eksproprieres til fordel for, hvor mange der bliver udsat for ekspropriation, samt hvordan borgere og virksomheder oplever ekspropriationerne. Baggrunden for projektet var bl.a. en undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten i 2008, som viste, at den private ejendomsret i vid udstrækning blev krænket for at tilgodese andre private parter. Ud af 106 kommunale ekspropriationer foretaget i perioden , var 58 af dem altså 55 pct. sket til ikke-offentlige formål. Deraf var 20 af ekspropriationerne 19 pct. sket til fordel for navngivne private, såsom golfbaner, skydebaner og navngivne virksomheder. 1 At en så stor andel af de kommunale ekspropriationer skete til fordel for private og endda private golfbaner harmonerer dårligt med princippet i Grundlovens 73, der bestemmer, at den private ejendomsret er ukrænkeligt og kun kan tilsidesættes, hvor almenvellet kræver det. I kølvandet på Kammeradvokatens undersøgelse, skærpede Folketinget derfor i 2009 Planlovens regler for kommunale ekspropriationer. 2 SIDE 1

3 De ekspropriationsdata, som CEPOS siden 2011 har hentet fra landets kommuner, og som kan ses på viser, at lovændringen i 2009 har haft den ønskede effekt. CEPOS seneste tal viser eksempelvis, at der i 2013 blev gennemført ca. 85 ekspropriationer på landsplan, der berørte 303 personer, mens antallet af ekspropriationer til fordel for private formål er faldet markant fra ca. 13 til 3 pr. år - siden Planloven blev ændret i 2009: På baggrund af erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt kan det samtidig konstateres, at der er ekspropriationssager, hvor kommunerne ikke overholder fundamentale forvaltningsretlige principper, og at der generelt er behov for at forbedre retssikkerheden inden for området. 2. Beskyttelse af den private ejendomsret er fundamentet for økonomisk frihed Beskyttelse af den private ejendomsret er afgørende for økonomisk frihed. Derfor er det positivt, at antallet af kommunale ekspropriationer til fordel for private er faldet, hvorimod det er et fundamentalt problem, at ikke alle kommuner overholder grundlæggende forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige principper i forbindelse med ekspropriation. Problemets omfang forværres af, at beskyttelse af den private ejendomsret ifølge internationale undersøgelser er forringet de seneste år. Målt ud fra Economic Freedom of the World et indeks over økonomisk frihed, som er udviklet af nobelprismodtagerne Milton Friedman, Gary Becker og Douglas North, og som anvendes i en række videnskabelige artikler har Danmark en høj grad af økonomisk frihed. Med en score på 7,66 ud af 10, placerer Danmark sig således på en 19. plads ud af 152 lande. Det fremgår af en analyse foretaget af den canadiske tænketank Fraser Institute, jf. CEPOS notat Danmark er blandt de 20 mest økonomisk frie land i verden. 4 Én af årsagerne til, at Danmark har en høj grad af økonomisk frihed er, at vi ifølge Economic Freedom of the World Index - har et velfungerende retssystem samt en relativt god beskyttelse af den private ejendomsret. Inden for kategorien retssystem og ejendomsret placerer Danmark sig således som nr. 13 ud af 152 lande, men ser man på underkategorierne, kan man samtidig konstatere, at der er behov for forbedringer, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret. SIDE 2

4 SIDE 3

5 Eksempelvis scorer Danmark 10 ud af 10 i forhold til retssystemets integritet, men kun 7,4 ud af 10, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret. 5 Det er den laveste score, siden det første Economic Freedom of the World-indeks blev offentliggjort i Danmark halter efter, når det kommer til beskyttelse af den private ejendomsret Også i andre undersøgelser, der indekserer, hvordan lande beskytter den private ejendomsret, halter Danmark efter de lande, vi normalt sammenligner os med. I The International Property Rights Index, 6 som årligt rangerer forskellige landes forhold for den private ejendomsret 7, blev Danmark eksempelvist placeret som nr. 7 i Vesteuropa i 2014 efter lande som Finland, Holland, Norge, Sverige og Schweiz. Og mens Danmark i 2007 var placeret på en delt 3. plads globalt set 8, er vi i dag gledet ned på en 10. plads. 9 Dermed er Danmark det land i den nuværende top 10, som har oplevet det største fald i sammensat score siden da. 10 SIDE 4

6 Udviklingen i både Economic Freedom of the World indekset og The International Property Rights Index viser, at Danmarks beskyttelse af den private ejendomsret gennem en årrække har været for nedadgående, og at der er et retssikkerhedsmæssigt forbedringspotentiale i forhold til principperne i Grundlovens 73 om, at den private ejendomsret er ukrænkelig. På det grundlag - sammenholdt med erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt er der i dette notat udarbejdet 8 konkrete forslag, som kan styrke borgere og virksomheders retssikkerhed i ekspropriationssager, og som tager udgangspunkt i tre overordnede principper. Nemlig, at: Grundlaget for ekspropriationer skal være stærkt Beslutninger om ekspropriation skal føres ud i livet inden for rimelig tid eller aldrig Klagestrukturen skal afhjælpe ekspropriationsindgrebets voldsomme intensitet ikke forværre den 4. Grundlaget for ekspropriationer skal altid være stærkt I. Planloven skal strammes, så kommunernes adgang til ekspropriation begrænses Selvom den private ejendomsret som udgangspunkt er ukrænkelig i medfør af Grundlovens 73, må ekspropriation alligevel foretages, når almenvellet kræver det. SIDE 5

7 Som retstilstanden er i dag, er det med Planlovens overladt til kommunalbestyrelserne at skønne, hvilke formål der er til gavn for almenvellet på en sådan måde, at det kan legitimere ekspropriation. 12 Fra praksis er der eksempler på, at kommunalbestyrelser eksproprierer privat ejendom for at realisere lokalplaner, hvor der bl.a. ønskes etableret en golfbane, skydebane 13 og en festivalplads. 14 Her begunstiger man bestemte private aktører frem for at komme en udefineret og ubegrænset kreds af personer til gode. En sådan praksis hvor kommunerne anvender en bred fortolkning af almenvellet er med til at udvande betydningen af Grundlovens 73 og er derudover i strid med, hvad et flertal af danskernes ønsker. En meningsmåling foretaget af analysebureauet Norstat for CEPOS i 2013 viser eksempelvis, at et flertal på hele % af de adspurgte danskere er modstandere af ekspropriationer til fordel for private. 15 For at styrke Grundlovens 73 om at den private ejendomsret er ukrænkelig, herunder princippet om at ekspropriationer skal ske til fordel for almenvellet, anbefales det, at der fra politisk side tages initiativ til at begrænse omfanget af ekspropriationer til fordel for private aktører såsom golfbaner, skydebaner, navngivne virksomheder og festivaller mv. Det kan ske ved, at der i Planlovens 47 indarbejdes en hovedregel om, at der som udgangspunkt ikke kan eksproprieres til private formål, men alene til offentlige formål. II. Kommunernes sagsbehandling skal forbedres Kommunernes vide adgang til at foretage ekspropriationer gennem blandt andet planlovens 47 og vejlovens kap skaber en retssikkerhedsmæssig ubalance mellem borgere og virksomheder på den ene side og kommuner på den anden. Dertil kommer, at der fra praksis er eksempler på ekspropriationer, som ikke lever op til grundlæggende forvaltningsretlige principper om nødvendighed, proportionalitet, saglighed og aktualitet. 17 I en sag fra Skagen Kommune (nu Frederikshavn Kommune) blev en borger eksempelvis udsat for ekspropriation til fordel for en lokal skydebaneforening med kun 290 medlemmer, selvom kommunen ikke havde undersøgt, om ekspropriationen levede op til grundlæggende forvaltningsretlige principper om aktualitet, nødvendighed og proportionalitet. 18 Retssikkerhedsmæssigt er det et stort problem, at kommunerne tilsidesætter eller overser grundlæggende forvaltningsretlige principper for noget så indgribende som ekspropriationer. Og da borgerne sjældent kan stille noget op, medmindre de har ressourcer til at føre en langstrakt og ressourcekrævende retssag, bør man fra politisk side sikre borgerne den fornødne transparens i forhold til proceduren og grundlaget for ekspropriation, så den enkelte borger ikke risikerer at blive udsat for vilkårlig sagsbehandling og magtmisbrug. Konkret foreslås det, at kommunerne, forud for at en ekspropriationsprocedure indledes, begrunder ekspropriationen i en skriftlig redegørelse, herunder redegør for, hvordan den lever op til forvaltningslovens krav om nødvendighed, proportionalitet samt aktualitet og på den vis dokumenterer, at ekspropriationen er lovlig. Et sådan krav vil skabe større gennemsigtighed omkring ekspropriationsprocessen og dermed styrke borgernes retssikkerhed. SIDE 6

8 III. Kommunerne får kun ét skud i bøssen Udfaldet af føromtalte Skydebanesag fra Skagen var, at borgeren efter 11 års kamp i retssystemet fik medhold i Landsretten, som konkluderede, at kommunen havde tilsidesat grundlæggende forvaltningsretlige principper. 19 I stedet for at acceptere nederlaget, besluttede byrådet på det første efterfølgende byrådsmøde at starte sagen på ny. I en retsstat som den danske bør det være en grundlæggende forudsætning, at borgerne ikke skal lide last, når kommunerne begår sagsbehandlingsfejl. Det bør være kommunernes ansvar, at alle formalia er overholdt. Dette princip bør i særdeleshed gøre sig gældende i forhold til så intensive indgreb, som ekspropriationer er. På det grundlag anbefales det, at der indføres en regel om, at kommunerne kun har ét skud i bøssen, hvis de vil gennemføre en ekspropriation. Kommunerne bør afskæres fra at kunne genstarte en allerede tabt sag, hvilket vil motivere kommunerne til at højne niveauet sagsbehandling til fordel for såvel kommunen som den borger eller virksomhed, der bliver udsat for ekspropriation. 5. Beslutning om ekspropriation skal føres ud i livet inden for 2 år eller aldrig IV. Behov for solnedgangsklausuler og selvbestemmelsesret Ofte er der et stort tidsmæssigt spænd mellem planlægningen af fx et kommunalt anlægsprojekt og realiseringen heraf. Da ekspropriationen typisk først bliver aktuel, når projektet skal realiseres, kan det i yderste konsekvens betyde, at ejerne stavnsbindes til en ekspropriationstruet og dermed usælgelig ejendom, fordi de færreste ønsker at erhverve en ejendom, som vil blive eksproprieret i nær fremtid. 20 For at undgå, at borgere ufrivilligt stavnbindes til deres ejendom på grund af en kommunal ekspropriation, og at de derudover skal leve med usikkerhed omkring, hvorvidt de skal eksproprieres eller ej, anbefales det, at alle ekspropriationsplaner indeholder en»solnedgangsklausul«, der betyder, at de automatisk bortfalder, såfremt de ikke er gennemført inden for en kortere årrække, fx 2 år. Såfremt kommunen fortsat ønsker planerne gennemført, må de vedtages på ny. 21 Derudover anbefales det, at i perioden fra en beslutning om ekspropriation er truffet, og til den rent faktisk gennemføres, bør borgeren have valgfrihed i forhold til, hvornår de vil fraflytte ejendommen. En børnefamilie kan fx have behov for at fraflytte boligen straks, så man kan starte forfra et nyt sted, inden børnene skal begynde i skolen, mens et ældre ægtepar måske hellere vil blive boende i håb om, at ekspropriationen ikke effektueres inden for deres levetid. SIDE 7

9 6. Klagestrukturen skal afhjælpe indgrebets voldsomme intensitet ikke forværre det V. Behov for omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager Fra praksis er der eksempler på, at borgere og virksomheder på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende som følge af manglende økonomisk formåen. Der er også et eksempel på, at en kommune i dette tilfælde Herning Kommune tabte en sag om ekspropriationserstatning i 4 instanser på stribe, hvormed de påførte den eksproprierede unødvendige sagsomkostninger. Derfor anbefales det, at kommunerne tilpligtes at betale omkostningsgodtgørelse altså dækning for professionel bistand i alle ekspropriationssager. Det vil samtidig skabe et incitament hos kommunerne til at løfte niveauet i deres sagsbehandling og kun føre de sager, som de forventer at vinde. En person, der udsættes for ekspropriation, er uden skyld heri, og der bør derfor i samtlige ekspropriationssager tilbydes borgeren den nødvendige ekspertbistand, så denne har mulighed for at få efterprøvet lovligheden af en ekspropriationsbeslutning eller fastsættelsen af en erstatnings størrelse. VI. Fast track og appelbegrænsning Som klagesystemet er i dag, kan der gå adskillige år, før der foreligger en endelig afgørelse af ekspropriationens lovlighed og af størrelsen af en ekspropriationserstatning. Fra praksis kan henvises til føromtalte Skydebanesag fra Skagen 22, hvor det tog den eksproprierede borger ca. 11 år, før domstolene nåede frem til en afgørelse, der gav borgeren medhold. I ovennævnte sag fra Herning vedrørende erstatningssummens størrelse, tabte Herning Kommune både hos Taksationskommisionen, Overtaksationskommissionen, i byretten og i landsretten, hvilket førte til et forløb på næsten 10 år. 23 Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det et problem, at myndighederne i den grad kan trække sager i langdrag. Derfor anbefales det, at den eksproprierede sikres en endelig afklaring af såvel ekspropriationens lovlighed som erstatningens størrelse inden for 6 måneder efter, at ekspropriationsbeslutning er meddelt. Foreligger der ikke en endelig afgørelse, skal borgeren have medhold. Derudover anbefales det, at der af hensyn til ekspropriationsindgrebets intensive karakter indføres appelbegrænsning, således at myndighederne ikke kan indbringe en sag for domstolene, som de allerede har tabt i det administrative klagesystem. VII. Uafhængige vurderingsnævn For at effektivisere og lette klageadgangen i ekspropriationssager bør klagesystemet forenkles. Det anbefales at sammenlægge de taksationskommissioner, som eksisterer inden for ekspropriationsområdet, med SKATs vurderingsankenævn samt øvrige offentlige ejendomsvurderingsinstanser. SIDE 8

10 Hverken fra et samfundsøkonomisk eller et juridisk perspektiv giver det mening, at det offentlige har flere forskellige organer, som i princippet foretager de samme ejendomsvurderinger blot for forskellige myndigheder. Helt paradoksalt er det, at den erstatning, man som borger kan bliver tilkendt i forbindelse med en ekspropriation, kan være lavere end SKATs offentlige ejendomsvurdering, hvormed det offentlige opererer med én pris, når der skal indkræves skatter, og en anden (lavere) når der skal ydes borgeren erstatning. Ved at sammenlægge de offentlige ejendomsvurderingsinstanser i én myndighed, får man samlet kompetencerne ét sted og skabt en tiltrængt uafhængighed til de respektive ministerområder. VIII. Klagenævns- og domstolsbehandling gives opsættende virkning Mens klagenævnsbehandling ofte medfører, at en sag får opsættende virkning, vil domstolsprøvelse sjældent give en ekspropriationssag opsættende virkning. 24 Det kan i værste fald betyde, at ekspropriationen allerede er gennemført og borgerens ejendom erstattet af f.eks. et nyt anlæg, selv om borgeren efterfølgende får medhold i, at ekspropriationen er ulovlig. Det er retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, og samtlige klager bør derfor tildeles opsættende virkning under både klagesagen og evt. domstolsbehandling. Denne anbefaling bidrager til at afbøde den negative effekt ved sagsbehandlingstiden i klageog domstolsbehandlingen og kan derfor have en korrigerende effekt på den samlede intensitet, da borgeren vil have sikkerhed for, at sagen ligger stille, indtil den endelige afgørelse er faldet. 5. Konklusion og anbefalinger Beskyttelse af den private ejendomsret er af afgørende betydning for økonomisk frihed. Men både Economic Freedom of the World Index og The International Property Rights Index viser, at Danmarks beskyttelse af den private ejendomsret igennem en årrække har været for nedadgående. Der er derfor behov for at styrke den private ejendomsret, hvis den negative kurve skal knækkes. På det grundlag - sammenholdt med erfaringerne fra CEPOS Ejendomsprojekt er der i dette notat udarbejdet 8 konkrete forslag, som kan styrke borgere og virksomheders retssikkerhed i ekspropriationssager, og som tager udgangspunkt i tre overordnede principper. Nemlig, at: Grundlaget for ekspropriationer skal være stærkt Beslutninger om ekspropriation skal føres ud i livet inden for rimelig tid eller aldrig Klagestrukturen skal afhjælpe ekspropriationsindgrebets voldsomme intensitet ikke forværre den SIDE 9

11 De 8 forslag til retssikkerhedsmæssige forbedringer er: 1. Planloven skal strammes, så kommunernes adgang til ekspropriation begrænses, fx ved at der indføres en bestemmelse om, at kommunale ekspropriationer som udgangspunkt ikke må gennemføres til fordel for private. 2. Kommunernes sagsbehandling skal forbedres, bl.a. ved at kommunerne forud for ekspropriationsbeslutningen sender en begrundet redegørelse til den borger, som skal være genstand for ekspropriationen, hvoraf det klart fremgår, på hvilket grundlag kommunen mener, at ekspropriationen er lovlig, herunder lever op til forvaltningsretlige principper. 3. Kommunerne får kun ét skud i bøssen, hvilket skal forstås således, at kommunen ikke har mulighed for at starte en sag op på ny, hvis kommunen først har tabt sagen i det administrative klagesystem eller ved domstolene. 4. Behov for solnedgangsklausuler og selvbestemmelsesret. Ekspropriationsbeslutninger, som ikke er realiseret inden for fx 2 år, bør bortfalde, så borgere ikke risikerer at blive stavnsbundne til usælgelige boliger. Endvidere må det i perioden mellem ekspropriationen er besluttet, til den er realiseret, være op til den eksproprierede selv at afgøre, hvornår man vil fraflytte sin bolig. 5. Behov for omkostningsgodtgørelse i samtlige ekspropriationssager. Ekspropriation er et af de mest vidtgående indgreb, myndighederne kan udsætte borgerne for. Derfor anbefales det, at alle borgere som bliver udsat for en kommunal ekspropriation, kan få omkostningsgodtgørelse for de udgifter, de måtte have til sagkyndig bistand. 6. Fast track og appelbegrænsning. Ingen borger skal vente over 6 måneder på en endelig afgørelse vedrørende ekspropriation, og ingen borger skal udsættes for, at kommunen trækker en sag i langdrag ved at klage over en afgørelse, som kommunen allerede har tabt én gang. 7. Uafhængige vurderingsnævn. Fra et samfundsøkonomisk, administrativt og juridisk perspektiv giver det god mening at sammenlægge alle de administrative klageinstanser inden for forskellige ressortministerier, som træffer vurderingsafgørelse om fast ejendom. Det drejer sig fx om SKATs vurderingsankenævn og de taksationskommissioner, der træffer afgørelse i ekspropriationssager. 8. Klagenævns- og domstolsbehandling gives opsættende virkning. Hvis en borger indbringer en afgørelse om ekspropriation for et administrativt klagenævn eller domstolene, kan ekspropriationen ikke gennemføres, før der foreligger en endelig afgørelse. SIDE 10

12 danmarkskort OVER KOMMUNERNES EKSPROPRIATIONER I ÅRENE SIDE 11

13 NOTER 1 Bilag 7 Kammeradvokatens undersøgelse af ekspropriationspraksis på planlovens område, jf. L 135 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, samling 2008/ De angivne antal ekspropriationer er udtryk for et minimumsbillede, idet det reeelle antal af ekspropriationer kan være højere. Dette er henset til, at visse kommuner ikke har ønsket at deltage, ligesom andre kommuner ikke har set sig selv i stand til at finde de efterspurgte oplysninger. En anden årsag til usikkerhed hviler på visse kommuners manglende overblik på tværs af afdelinger. Det har betydet, at et mindre antal kommuner udelukkende har været i stand til at give tilbagemelding angående én af de afdelinger, som foretager ekspropriationer. 4 Notat, Danmark er blandt de 20 mest økonomisk frie lande i verden, Mads Lundby Hansen og Martin Kyed, CEPOS. (http://cepos.dk/content/danmark-er-blandt-de-20-mest-%c3%b8konomisk-frie-lande-i-verden) 5 Denne score er hentet fra World Economic Forum, Global Competitiveness Report og hviler på tilbagemeldinger fra Danmark. 6 IPRI, 2014: (http://internationalpropertyrightsindex.org/blog) 7 Undersøgelsen foretages af the Property Rights Alliance: (http://www.propertyrightsalliance.org/about) 8 IPRI, arkiv: (http://internationalpropertyrightsindex.org/archives) Direkte link til IPRI rapport, 2007: (http://www. americansfortaxreformfoundation.org/userfiles/2007_ipri.pdf) 9 En funktion på hjemmesiden tillader at sammenligne udviklingen i enkelte landes score over tid. 10 Notat vedr. IPRI 2007, CEPOS: (http://cepos.dk/content/det-internationale-ejendomsretsindeks-ipri-2007) Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 12 Pagh, Peter. Omsætning og regulering af fast ejendom. 1. udgave. S. 440 ff. 13 Blog I: (http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/04/15/privat-ejendomsret-eller-golfbaner/ ) Blog II: (http:// mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/05/25/privat-ejendomsret-eller-golfbaner-ii/ ) 14 Notat: (http://cepos.dk/sites/default/files/notat_roskilde%20festival%20-%20vigtigere%20end%20den%20 private%20ejendomsret_dec11.pdf) Blog: ( ) 15 Notat om undersøgelse inkl. udvalgt data fra undersøgelsen: (http://cepos.dk/content/kommunernegennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-til-fordel-private-og-det-gl%c3%a6der-danskerne) 16 Omsætning og regulering af fast ejendom, Pagh, 1. udgave, s. 459f 17 Notat, CEPOS, Privat Ejendomsret den glemte rettighed : (http://www.cepos.dk/sites/default/files/analyse_ publication/notat_privat%20ejendomsret%20-%20den%20glemte%20rettighed_dec11.pdf ) 18 Nogle af de særlige momenter i sagen, som familien lagde vægt på: Der måtte skydes i alle lysets timer. Familien boede kun 200 meter væk fra banen. Kommunen ville ikke anerkende erstatning for andet end selve den eksproprierede jord, hvormed familien selv måtte bære værdiforringelsen som følge af larm: (http:// cepos.dk/content/kommunerne-gennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-til-fordel-private-og-detgl%c3%a6der-danskerne) 19 Vestre Landsret afgørelse af den 26. april 2010 trykt i UfR, s Konsekvensen er derudover, at eksproprierede boligejere efterlades uden mulighed for at optage nye lån, hvilket i praksis har afskåret boligejere fra at kunne købe en ny bolig. Pressemeddelelse, Danske Boligadvokater: (http:// 21 Der foreligger en politisk aftale mellem regeringen ledet af Socialdemokratiet med støtte fra de Radikale, Enhedslisten og de Konservative omkring en solnedgangsklausul i forbindelse med ekspropriationer foretaget i medfør af Planloven, jf. Men på baggrund af aftalen forfattede Naturstyrelsen aftalen: Udredning om anvendelse af planlovens bestemmelser om ekspropriation. Miljøministeren har på denne baggrund besluttet ikke at ændre loven. 22 Notat, CEPOS: (http://cepos.dk/content/kommunerne-gennemf%c3%b8rer-f%c3%a6rre-ekspropriationer-tilfordel-private-og-det-gl%c3%a6der-danskerne) 23 Artikel, Jyllands-Posten: (http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ece / Ekspropriation%253A+10+%C3%A5r+inden+afg%C3%B8relse+p%C3%A5+erstatning/ ) 24 Ekspropriation i praksis, Mølbeck og Flensborg, 1. udgave, s SIDE 12

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24 66 42 20 12. december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning.

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning. i:\marts-2000\omkostning-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 14.marts 2000 RESUMÈ OMKOSTNINGSDÆKNINGSUDVALGET Betænkningen fra Omkostningsdækningsudvalget indeholder en række forslag,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Rapport 19. december 2014 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 1 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor... 4

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. december 2014 J.nr.: NMK-10-00698 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere