ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Mail: Lay out: Vejen Kommune Tekst: Sundhed, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Oplag: 300 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Maj 2010 Ordrenr.: 00396

3 Indhold Alkoholforbruget i Danmark Børn Unge Voksne Ældre Definitioner af alkoholforbrug Baggrund for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan Det visionære grundlag for Vejen Kommunes sundhedsarbejde Formål Tidsperspektiv Indsatser i målgrupperne Børn Unge Voksne Ældre Referencer

4 4

5 Alkoholforbruget i Danmark I dette afsnit beskrives alkoholforbruget samt de deraf følgende konsekvenser for hver af målgrupperne; børn, unge, voksne og ældre. Udvalgte tal, der er dækkende for borgerne i Vejen Kommune samt erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune er medtaget og fremhævet i bokse. Børn I Danmark skønnes det, at omkring børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer (Center for alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed & Syddansk Universitet, 2008). Heraf vok- ser omkring børn og unge op i familier, hvor mindst én af forældrene har været indlagt med en alkoholrelateret lidelse (Thaarup et al., 2008). Hvis en forælder har en alkoholrelateret diagnose, har børnene i sammenligning med andre børn: cirka to en halv gange større risiko for som børn at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling cirka tre en halv gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord cirka otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet (Christoffersen et al., 2004). Ud fra nationale tal estimeres det, at omkring 300 børn i Vejen Kommune lever i familier, hvor mindst én af forældrene har været indlagt for en alkoholrelateret lidelse. Idet dette tal kun inkluderer de familier, hvor forældrenes alkoholforbrug har krævet behandling, formodes det, at antallet af børn og unge, som vokser op i familier med alkoholproblemer er højere end det estimerede (Thaarup et al., 2008; Danmarks Statistik, 2008). 5

6 Unge Sammenlignet med andre europæiske lande har unge i Danmark en usund Europa-rekord; de har den laveste alder ved alkoholdebut, indtager den største mængde alkohol og drikker oftest (Ahlström et al., 2004). Mange danske unge stifter i en tidlig alder bekendtskab med alkohol. Allerede i 11-årsalderen har hver femte dreng og hver tiende pige haft sin alkoholdebut, det vil sige drukket mindst én hel genstand. Næsten halvdelen af de 13-årige drenge og piger har debuteret med alkohol, mens det blandt de 14-årige drenge gør sig gældende for tre ud af fire og to ud af tre blandt de 14-årige piger. Hos de 15-årige drenge og piger, har ni ud af ti drukket mindst en genstand (Sundhedsstyrelsen, 2004). Ifølge den seneste MULD-rapport (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag), foretaget blandt unge i alderen 16-20, har 73 procent af de unge den seneste måned mindst én gang drukket mere end fem genstande, mens 63 procent var under 16 år, første gang de drak sig fulde. Undersøgelsen viser ligeledes, at de unge oplever problemer med venner og familie i forbindelse med indtagelse af alkohol. En tredjedel af de Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at børn, hvis forældre har alkoholproblemer, på mange områder har en anderledes og mere stressende hverdag end andre børn. Børnene kender oftest til misbruget, selvom der ikke bliver talt åbent om det, og mange forældre ikke tror, at deres børn ved noget. Børn med forældre, som har et alkoholproblem kan lide af skyldfølelser over forældrenes problemer og tro, at det er deres opgave at få misbruget til at ophøre. Idet børn typisk hverken taler med forældrene eller andre om problemerne, er disse børn ofte alene med deres viden om forældrenes misbrug og de følelser, der følger med. 6

7 unge oplever problemer med præstation i skolen, mens 17 procent af drengene har været i slagsmål, fordi de har drukket, og godt 15 procent af pigerne har haft uønsket samleje på grund af alkoholindtag (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, 2009). En udskydelse af alderen ved alkoholdebut kan være med til at nedsætte de unges alkoholforbrug og være med til, at de unge er bedre rustede til at håndtere alkohol og de eventuelle konsekvenser, alkohol kan medføre (Thaarup et al., 2008; Sundhedsstyrelsen & Undervisningsministeriet, 2000). At sætte fokus på nedbringelsen af alkoholindtaget blandt børn og unge er således vigtigt i Vejen Kommune, idet unge, som begynder at drikke alkohol tidligt i deres ungdom har større risiko for at udvikle et højt forbrug af alkohol senere i livet (Sundhedsstyrelsen & Undervisningsministeriet (2000). Ligeledes er fokus på nedbringelse af alkoholindtaget vigtigt, for at reducere de problemer og ubehagelige situationer, de unge kan risikere at blive sat i på grund af indtagelse af alkohol. Voksne De fleste voksne danskere drikker jævnligt alkohol og opfatter dette som en naturlig del af deres sociale liv. Et højt alkoholforbrug har imidlertid omfattende sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser for både individet og samfundet. Det er videnskabeligt bevist, at et for højt alkoholforbrug kan medføre forskellige sundhedsmæssige konsekvenser som eksempelvis skrumpelever og kræft i mund, mundhule, spiserør, lever, tarm og bryst. Desuden har personer med et højt alkoholforbrug større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme samt blive involveret i ulykker Vejen Kommunes skolebørnsundersøgelse fra 2006 viser, at 41 procent af syvende til tiende klasses elever (cirka år) har drukket 5 eller flere genstande inden for en eller flere gange inden for de sidste 30 dage. Ligeledes viser skolebørnsundersøgelsen, at alderen for alkoholdebut i Vejen Kommune omtrent er den samme som landsgennemsnittet (Vejen Kommune, 2006). 7

8 eller begå selvmord sammenlignet med danskere, som ikke har et for højt alkoholforbrug (Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen, 2006). Det anslås, at der i Danmark er mere end voksne mennesker, som har et højt forbrug af alkohol, hvoraf er afhængige af alkohol, og de resterende ugentligt drikker mere, end hvad Sundhedsstyrelsen maksimalt anbefaler. Danskernes alkoholforbrug medfører hvert år omkring dødsfald, hvilket svarer til 5 procent af alle dødsfald i Danmark. Ligeledes mister personer med et for højt alkoholindtag i gennemsnit års levetid sammenlignet med den generelle danske befolkning (Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen, 2006). arbejdsløshed og finansielle problemer. Ligeledes er forekomsten af alkoholisme høj ved adskillige psykiatriske lidelser; det er dog vanskeligt at afgøre, om alkoholindtag fører til psykiske lidelser, eller om psykiske lidelser fører til alkoholindtag (Sundhedsstyrelsen, 2005). Alkohol er årligt relateret til mere end 500 tilfælde af førtidspension samt hospitalsindlæggelser, og sammenlagt estimeres det, at danskernes alkoholindtag koster det danske sundhedsvæsen et årligt merforbrug på 947 millioner kroner. Ligeledes mister det danske samfund årligt godt mio. kr. i produktionstab på grund af alkohol (Juel K., Sørensen, J., & Brønnum-Hansen, H., 2006). Et højt alkoholforbrug kan medføre en lang række sociale konsekvenser som blandt andet skilsmisser, vold, 8 Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at sindslidende med et alkoholmisbrug befinder sig i en ond cirkel, da et alkoholmisbrug bevirker, at patienten ofte glemmer at tage sin medicin, hvilket forårsager en forværring af sygdommen samt en forværring af patientens evne til at mestre sociale færdigheder. Dermed forstærkes patientens isolation fra omverden. Ligeledes oplever fagpersonale i Vejen Kommune, at antallet af unge sindslidende med et alkoholmisbrug stiger samtidig med, at alderen blandt disse unge er faldende

9 Ældre Gennem de sidste 20 år er de ældres alkoholforbrug steget markant. Denne udvikling skyldes dels velfærdsstigninger og dels ændringer i alkoholkulturen. Et højt alkoholforbrug hos ældre øger blandt andet faldtendenser og risikoen for hukommelsessvækkelse, inkontinens, kræft og skrumpelever. Desuden er ældres tolerance over for alkohol reduceret i forhold til yngre, hvilket bevirker, at ældre har større risiko for at få skader af deres alkoholforbrug. Da en stor del af de ældre indtager medicin, kan der ligeledes opstå alvorlige konsekvenser, da visse typer medicin interagerer med alkohol (Bjørk et al., 2006). Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at de ældres skadelige brug af alkohol, og de følger det kan medføre, har stor betydning for personalet i hjemmeplejen og på plejehjemmet samt for borgeren og dennes pårørende. En ældre borger med et problematisk alkoholforbrug kræver mere pleje og kan til tider være voldelig. Derved udsættes personalet for en unødvendig belastning. Det estimeres, at antallet af ældre over 70 år i Vejen Kommune stiger med cirka borgere i løbet af de næste 10 år, hvorfor antallet af ældre med et problematisk alkoholforbrug ligeledes må forventes at stige. Dette gør det derfor relevant at inddrage ældre i den forebyggende indsats (Bøttger-Rasmussen, 2008). 9

10 Definitioner af alkoholforbrug Forbrug af alkohol kan inddeles i forskellige grader alt efter, hvor stort forbruget er. Thaarup et al (2008) definerer de mest almindelige kategorier som følgende: Brug. Når en person drikker mindre end Sundhedsstyrelsens maksimumgrænse, hvilket er 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd samt at der maksimalt drikkes 5 genstande ved en enkelt lejlighed for eksempel en aften. Storforbrug. Når en person drikker mere end Sundhedsstyrelsens maksimumgrænse og forbruget skader den fysiske og psykiske sundhed. Alkoholmisbrug. Når en person drikker, selvom alkoholforbruget har fået konsekvenser for de sociale relationer. Når der gentagne gange indtages alkohol i situationer, hvor alkoholforbrug er fysisk farligt, og når alkoholforbruget forhindrer varetagelse af vigtige rolleforpligtelser. Ligeledes når der opstår gentagne alkoholrelaterede problemer med overtrædelse af lovgivningen. Alkoholafhængighed. Når en person inden for et år har haft tre eller flere af reaktionerne: Craving, det vil sige et tvangsmæssigt ønske om at drikke, kontroltab, hvor man ikke kan stoppe med at drikke, når man først er begyndt, fysiske abstinenser, toleranceudvikling med behov for stadig større mængder alkohol for at opnå samme effekt, mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort forbrug af tid på at skaffe alkohol samt fortsat drikkeri på trods af kendskab til skadelige følger. 10

11 Da arbejdet med alkoholrelaterede problemer derfor dækker et bredt område, søger Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan at henvende sig til borgere med alle fire former for alkoholindtag i alle målgrupperne. Ud fra landsdækkende tal estimeres det, at der i Vejen Kommune er: mænd og kvinder over 16 år, som drikker mere end hvad Sundhedsstyrelsen maksimalt anbefaler, og dermed kan betegnes som storforbrugere 489 mænd og 479 kvinder over 18 år, som kan betegnes alkoholmisbrugere. 872 borgere over 18 år, som er alkoholafhængige. (Sundhedsstyrelsen, 2004; Danmarks Statistik, 2008). 11

12 12

13 Baggrund for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan Til udarbejdelsen af Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er der hentet inspiration i vejledningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt fra Sund By Netværkets anbefalinger til forebyggelse af alkoholproblemer i kommunalt regi. Denne alkoholpolitiske handleplan skal danne rammen for sundhedsfremme-, forebyggelses- og behandlingstiltag, og er baseret på foreliggende evidens samt erfaringer fra repræsentanter i kommunens afdelinger, som har med de pågældende målgrupper at gøre. Inddragelse af disse repræsentanter har været med til at sikre, at Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan fungerer som en tværsektoriel indsats og dermed sikres størst mulig effekt. 13

14 Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet med fokus på og udmøntes ved hjælp af en strategi, der indeholder følgende fem kerneområder, som Sundhedsstyrelsen lægger særlig vægt på bør indgå i en kommunal alkoholpolitisk handleplan: Tilgængelighed. Herunder udviklingen af tydelige mål i forhold til at begrænse tilgængeligheden til alkohol. Professionelle funktioner. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan professionelle håndterer de alkoholrelaterede problemer, de møder i deres arbejde. Institutioner. Herunder udvikling af handleplaner for, hvordan kommunale institutioner håndterer alkoholrelaterede problemer. Den kommunale arbejdsplads. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan alkoholrelaterede problemer takles blandt det kommunale personale, og hvordan kommunens ansatte takler mistanke omkring alkoholrelaterede problemer i relation til borgeren. Alkoholbehandling og rådgivning. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan sammenhængen mellem tidlig opsporing og behandling sikres. (Sundhedsstyrelsen 2007). Punktet Den kommunale arbejdsplads indgår i Vejen Kommunes nuværende personalepolitik og berøres derfor kun perifert i denne handleplan. Handleplanens primære fokus er derfor på borgeren, dog er enkelte indsatser rettet mod kommunens ansatte. Kerneområderne udgør de væsentlige tilgange og metoder til en helhedsorienteret alkoholforebyggende og 14

15 -behandlende indsats i kommunalt regi (Sundhedsstyrelsen, 2003). De fem kerneområder indgår i Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan som de strategiske faktorer, der skal sikre, at forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning efter behandling sker på den mest effektive og hensigtsmæssige måde i forhold til alle borgere i Vejen Kommune. De to nuværende temaplaner Temaplan for sundhed samt deltemaplaner for kost og rusmiddel samt Temaplan for børn og unge omhandler delvist indsatser på alkoholområdet, hvorfor disse danner den politiske ramme, hvori Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet. Det visionære grundlag for Vejen Kommunes sundhedsarbejde Kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, medførte et nyt ansvar til de danske kommuner, idet forebyggelse og sundhedsfremme blev overdraget til kommunalt regi. I Vejen Kommune bygger kommunens temaplan for sundhed på én overordnet vision samt to visioner for borgernes sundhed. Vejen Kommunes overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. De to visioner for sundhed blandt borgere i Vejen Kommune er, at Sundhed handler om livskvalitet og livsudfoldelse samt Ulighed i sundhed skal bekæmpes. 15

16 Hermed søger vi at give den enkelte borger mulighed for at leve den tilværelse, som borgeren har lyst til og ligeledes bekæmpe den eksisterende ulighed på sygdomsområdet på tværs af samfundsgrupper. Formål Formålet med denne alkoholpolitiske handleplan forventes opfyldt gennem udviklingen af sundhedsfremme og forebyggelse inden for alkoholområdet og styrkelse af indsatsen i kommunen på en omkostningseffektiv måde. Formålet med denne alkoholpolitiske handleplan er: Vejen Kommunes borgere skal have sundere alkoholvaner Antallet af borgere, som lider skade af deres eller andres alkoholforbrug, herunder passiv drikning, reduceres. Tidsperspektiv Vejen Kommunens alkoholpolitiske handleplan er gældende for perioden Handleplanen evalueres efterfølgende i Udarbejdelsen af denne handleplan har indbefattet en omfattende kortlægning af blandt andet eksisterende indsatser i kommunen samt dialog med kommunens andre afdelinger til udarbejdelse af fremtidige indsatser. Derfor vurderes det, at implementeringen af handleplanens indsatser er velegnet til at dække en længere periode, for eksempel en tiårsperiode. 16

17 Indsatser i målgrupperne I Vejen Kommune fokuseres der på sundhedsfremme og forebyggelse blandt alle kommunens borgere. Således er målgruppen for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan alle borgere i kommunen, og ikke kun borgere med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug eller borgere i farezonen for at udvikle det. Dermed omfatter denne handleplan borgere i alle livets faser, idet dette giver en mere helhedsorienteret tilgang til alkoholproblematikken. I den alkoholpolitiske handleplan er kommunens borgere inddelt i fire målgrupper: børn, unge, voksne og ældre. Denne opdeling giver overlap mellem indsatser på nogle områder, for eksempel beskrives folkeskolerne under unge, på trods af at det er en arena, der dækker både børn og unge. Opdelingen kan enkelte steder forekomme kunstig, men er valgt for at gøre ansvarsfordelingen i implementeringen af indsatserne overskuelig og tydelig. Eksisterende og fremtidige indsatser rettet mod de fire målgrupper beskrives i det følgende. Børn Formål Sikre, at børn har gode opvækstvilkår uden oplevelse af alkoholproblemer i deres netværk. Sikre, at børn i familier med alkoholproblemer opspores, støttes og beskyttes. 17

18 Eksisterende indsatser Børneafdelingen (og Ungekontakten) Indsats 1 Opfordrer og motiverer forældre og unge til at søge behandling i tilfælde med alkoholmisbrug. Indsats 2 Formidler i nogle tilfælde kontakten til ambulatorier for de unge. Indsats 3 Afholder personalemøder, hvor der inviteres fagpersoner på området, for derved at øge de ansattes viden og færdigheder inden for sager med misbrug. Børnehaver Indsats 4 Der foreligger ikke noget på skrift omkring alkohol på børnehaveområdet. I nogle børnehaver er der uformelle aftaler om, at lederen tager en samtale med forældrene ved mistanke om et skadeligt alkoholforbrug. Dagplejen Indsats 5 I henhold til Vejen Kommunes overordnede alkoholpolitik for ansatte er der inden for dagplejeområdet nedfældet en alkoholpolitik, som gælder den ansatte. Politikken indgår i en håndbog, som alle dagplejere modtager ved ansættelsen. Fremtidige indsatser Børneafdelingen Indsats 6 Der arbejdes for at skabe større forståelse for og dialog om underretningspligten i forhold til alkoholproblematikker, for at afmystificere sagsforløbet og informere om vigtigheden af skriftlige indberetninger. Dette kan blandt andet ske ved at 18

19 Børnehaver Indsats 7 Indsats 8 Dagplejen Indsats 9 tage emnet op på personalemøder i børnehaver og dagplejen. Den enkelte børnehave udarbejder og implementerer, i samråd med forældrebestyrelsen, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre. Pædagoger og ledere, der finder det relevant, deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug samt handlemuligheder i den enkelte institution og i kommunen. Indsats 10 Indsats 11 Dagplejen udarbejder og implementerer, i samråd med forældrebestyrelsen, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældrene. Dagplejen redigerer den allerede eksisterende alkoholpolitik for ansatte i dagplejens håndbog. Dagplejere og dagplejepædagoger, der finder det relevant, deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte dagplejer og i kommunen. Sundhedsafdelingen Indsats 12 Der gives tilbud om, at misbrugskonsulenten deltager i personalemøder/temadage i børnehaverne samt ved dagplejen for opkvalificering af personalet. 19

20 Indsats 13 Indsats 14 Indsats 15 Der udarbejdes en folder om behandlingsmuligheder i kommunen til brug og udlevering for frontpersonale ved samtale med forældrene vedrørende et eventuelt skadeligt alkoholforbrug. Der oprettes og forankres et korps, som den enkelte børnehave eller dagplejer kan gøre brug af ved svære situationer. Korpset kommer på banen, når institutionen finder det nødvendigt og retter henvendelse til sundhedsafdelingen. Der tilbydes eller henvises til kursustilbud for dagplejere, pædagoger og ledere. Ansvar, implementering og økonomi I implementeringen af de anførte indsatser er det børneafdelingen, der har det overordnede ansvar for at støtte op omkring dette arbejde. I realiseringen af nogle indsatser bliver det relevant for børneafdelingen at søge budgetmidler de kommende år. Det er som udgangspunkt den enkelte institution, der har ansvaret for, at indsatserne implementeres og for at forestå planlægningen heraf. Den økonomiske planlægning står institutionerne også for. Ansvaret for de enkelte indsatser ligger derfor under den enkelte afdeling/institution, hvorunder indsatserne er nævnt. Til implementeringen af indsatserne understøtter sundhedsafdelingen institutionernes arbejde. 20

21 Evaluering Der foretages en evaluring af den alkoholpolitiske handleplan i 2014, som søger at give svar på, hvorvidt formålene om at sikre børn gode opvækstvilkår samt at opspore og støtte familier med alkoholproblemer er indfriet. Det er sundhedsafdelingen, der i samarbejde med børnafdelingen står for evalueringen. I evalueringen måles primært på følgende punkter: Lokale alkoholpolitiske handleplaner er udarbejdet og implementeret. Kursustilbud omkring håndtering af skadeligt alkoholforbrug benyttes. Der er oprettet et korps, som bistår institutionerne i svære situationer. Unge Formål Reducere unges alkoholindtag og udsætte debutalderen. Fremme gode alkoholvaner blandt unge. Tydeliggøre de unges og forældrenes fælles ansvar i forhold til alkoholindtag. Eksisterende indsatser Folkeskoler Indsats 16 På mange af kommunens skoler er der forældremøder om alkoholdebut og effekten af alkohol ved SSP-medarbejder (Skole-, social- og politisamarbejde). Indsats 17 En SSP-medarbejder indgår i skolernes undervisning omkring skadevirkninger ved alkohol og flertalsmisforståelser. Ved 21

22 Indsats 18 Indsats 19 flertalsmisforståelser forstås unges overdrevne forestillinger omkring andre unges alkoholforbrug. På nogle af kommunens skoler er det forbudt for forældrene at drikke alkohol ved sammenkomster på skolen. På alle kommunens skoler er det forbudt for eleverne at drikke alkohol. Ungekontakten og Ungdomsskolen Indsats 20 Ungdomsskolerne afholder alkoholfrie fester. Indsats 21 Opfordrer og motiverer forældre og unge til at søge behandling i tilfælde med alkoholmisbrug. Indsats 22 Formidler i nogle tilfælde kontakten til ambulatorier for de unge. Indsats 23 Afholder personalemøder, hvor der inviteres fagpersoner på området, for derved at øge de ansattes viden og færdigheder inden for sager med misbrug. Kultur & Fritid Indsats 24 For nogle hallers vedkommende er forbud mod medbringelse af alkohol anført i ordensreglerne, og/eller der skiltes hermed. Indsats 25 Nogle haller har ikke alkohol i café/kiosk. Indsats 26 I haller tilknyttet restaurant sælges ikke alkohol til unge under 18 år. Sundhedsplejen Indsats 27 Spørgsmål om alkohol inddrages i forbindelse med sundhedsplejens møde med forældre før og efter fødslen, hvor det falder naturligt og findes relevant. Indsats 28 Sundhedsplejen har kontakt og samtale 22

23 Indsats 29 med skolebørn op igennem hele folkeskolen, fra børnehaveklasse til 9. klasse. Dette indebærer blandt andet undervisning i alkohol, blandt andet sundhedseksperimentarium for elever i 9. kl. Desuden har sundhedsplejen individuelle samtaler med eleverne, hvor der blandt andet tages hånd om unge, der oplever alkoholproblemer i hjemmet. Ved bestyrket bekymring konfronterer den enkelte sundhedsplejerske forældre, der har et alkoholproblem. Sundhedsafdelingen Indsats 30 Kommunens misbrugskonsulent samarbejder med SSP og er med i Lokalråd+. Fremtidige indsatser Folkeskoler Indsats 31 Der afholdes forældremøder med henblik på udarbejdelse af forældre-elev-aftaler omkring alkohol i samarbejde med SSP. Indsats 32 Eleverne undervises i alkohols skadelige virkning, flertalsmisforståelser og alkoholkultur i samarbejde med SSP eventuelt ved brug af Ung til yngre -korpset. Indsats 33 Den enkelte skole udarbejder og implementerer, i samråd med elevråd og forældrebestyrelse, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan. Indsats 34 Lærere og ledere, der finder det relevant deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholfor- 23

24 brug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder på den enkelte skole og i kommunen. Ungekontakten og Ungdomsskolen Indsats 35 Der tages initiativ til fremme af alkoholfrie arrangementer, der fjerner fokus fra alkoholkultur og fester og i stedet sætter fokus på socialt samvær. Indsats 36 Der oprettes aftale om misbrugsvejledning og -behandling for unge. Indsats 37 Der arbejdes for at få ansat en fagperson med spidskompetencer inden for misbrug til at varetage blandt andet vejledende og behandlende samtaler. Indsats 38 SSP-konsulenternes viden vedrørende alkohol opdateres. Indsats 39 Der opstartes ungegrupper, hvor unge af alkoholmisbrugende forældre sættes sammen for at tale om deres oplevelser og derved hjælper og støtter hinanden. Kultur & fritid Indsats 40 Der arbejdes på at minimere markedsføringen og udskænkningen i forhold til børn og unge i fritidslivet, hvor de færdes. Sundhedsplejersker Indsats 41 Sundhedsplejersker, der finder det relevant tilbydes at deltage i kursus om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte sundhedsplejerske og i kommunen. Indsats 42 Sundhedsplejen udarbejder og imple- 24

25 Indsats 43 Tandplejen Indsats 44 Indsats 45 menterer en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre til anvendelse i småbørnsfamilier samt ved samtale med skolebørn. Der arbejdes for at kunne henvise børn af alkoholmisbrugende forældre til selvhjælpsgrupper. Tandplejere, der finder det relevant tilbydes at deltage i kursus om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte tandplejer og i kommunen. Tandplejen udarbejder og implementerer en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre. Sundhedsafdelingen Indsats 46 Der opfordres til udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker og handleplaner ved ungdomsuddannelser og i fritidslivet, hvor unge færdes, ved at tilbyde støtte, råd og vejledning. Indsats 47 Der fremmes alkoholpolitikker på folkeskolerne ved at tilbyde støtte, råd og vejledning til udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker og handleplaner. Indsats 48 Det sikres at, bevillingshavere og detailhandelen er bekendt med de gældende regler for salg og udskænkning af alkohol/spiritus. Herunder opfordres der til ansvarlig servering. 25

26 Indsats 49 Indsats 50 Indsats 51 Indsats 52 Indsats 53 Samarbejdet med politiet og bevillingsnævnet om bevillinger fremmes. Der uddannes og organiseres et ung til yngre -korps. Der udarbejdes en informationsfolder, som oplyser de unge om, hvor de kan henvende sig ved alkoholproblemer hos pårørende. Debatten om ændring af konfirmationsalderen i andre kommuner følges. Der tilbydes eller henvises til kursustilbud for lærere og ledere. Ansvar, implementering og økonomi I implementeringen af de anførte indsatser er det skoleafdelingen og sundhedsafdelingen, der har det overordnede ansvar for at støtte op omkring dette arbejde. I realiseringen af nogle indsatser bliver det relevant for afdelingerne at søge budgetmidler de kommende år. Det er som udgangspunkt den enkelte institution, der har ansvaret for, at indsatserne implementeres og for at forestå planlægningen heraf. Den økonomiske planlægning er også institutionernes ansvar. Ansvaret for de enkelte indsatser ligger derfor under den enkelte afdeling/institution, hvorunder indsatserne er nævnt. Til implementeringen af indsatserne understøtter sundhedsafdelingen institutionernes arbejde. Evaluering Der foretages en evaluering af den alkoholpolitiske handleplan i 2014, som søger at give svar på, hvorvidt formålene om at reducere unges alkoholindtag, udsætte debutalderen samt fremme gode alkoholvaner blandt unge er indfriet. Det er sundhedsafdelingen, der 26

27 i samarbejde med skoleafdelingen står for evalueringen. I evalueringen måles primært på følgende punkter: Lokale alkoholpolitiske handleplaner er udarbejdet og implementeret. Kursustilbud omkring håndtering af skadeligt alkoholforbrug benyttes. Der er udarbejdet forældre-elev aftaler på de enkelte folkeskoler. Der er oprettet et ung-til-yngre korps. Voksne Formål Tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer skal styrkes. Alkoholbehandling og den sociale indsats skal være sammenhængende og helhedsorienteret. Voksnes skadelige forbrug af alkohol skal reduceres. Eksisterende indsatser Jobcentret i Vejen Kommune Indsats 54 Der er ansat to fastholdelseskonsulenter i jobcentret i 2009 og 2010, der blandt andet har fokus på forebyggelse af et skadeligt alkoholforbrug på virksomheder. Socialpsykiatrisk Center ABS Indsats 55 Der er en formel alkoholpolitik for personalet, som tager udgangspunkt i Vejen Kommunes overordnede personalepolitik. Indsats 56 Der foreligger ingen skriftlige retningslinjer for alkohol vedrørende centrets 27

28 Indsats 57 brugere. Det er dog ikke tilladt for brugerne at indtage alkohol, mens de opholder sig på centret. Der sælges ikke alkohol på centret, men i forbindelse med arrangementer på centret er det tilladt for brugerene at medtage alkohol i begrænset mængde. Bo- og beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede Indsats 58 Der er ingen nedskrevet alkoholpolitik rettet mod brugerne. I weekender og ved arrangementer sælges der alkohol, dog ikke mere end en til to genstande pr. person. Indsats 59 Alkoholproblematikker forsøges løst ved at indgå uformelle aftaler med den enkelte om en mere fornuftig omgang med alkohol. I de tilfælde, der kræver det, ind- Indsats 60 Indsats 61 gås også samarbejde med socialrådgiver og praktiserende læge. Der er vedtaget uformelle regler om, at en bruger som hovedregel ikke må komme i bo-og beskæftigelsestilbuddet i beruset tilstand. Personalet udleverer i enkelte tilfælde antabus. Blandt brugere som har holdt en pause fra antabus foretages alkoholtest af personalet inden genopstart af behandlingen. Sundhedsafdelingen Indsats 62 Der er ansat en misbrugskonsulent med overordnet koordinerende rolle inden for alkoholområdet. Indsats 63 Der foreligger en samarbejdsaftale med Alkoholambulatoriet i Esbjerg, som eva- 28

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere