ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Mail: Lay out: Vejen Kommune Tekst: Sundhed, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Oplag: 300 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Maj 2010 Ordrenr.: 00396

3 Indhold Alkoholforbruget i Danmark Børn Unge Voksne Ældre Definitioner af alkoholforbrug Baggrund for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan Det visionære grundlag for Vejen Kommunes sundhedsarbejde Formål Tidsperspektiv Indsatser i målgrupperne Børn Unge Voksne Ældre Referencer

4 4

5 Alkoholforbruget i Danmark I dette afsnit beskrives alkoholforbruget samt de deraf følgende konsekvenser for hver af målgrupperne; børn, unge, voksne og ældre. Udvalgte tal, der er dækkende for borgerne i Vejen Kommune samt erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune er medtaget og fremhævet i bokse. Børn I Danmark skønnes det, at omkring børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer (Center for alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed & Syddansk Universitet, 2008). Heraf vok- ser omkring børn og unge op i familier, hvor mindst én af forældrene har været indlagt med en alkoholrelateret lidelse (Thaarup et al., 2008). Hvis en forælder har en alkoholrelateret diagnose, har børnene i sammenligning med andre børn: cirka to en halv gange større risiko for som børn at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling cirka tre en halv gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord cirka otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet (Christoffersen et al., 2004). Ud fra nationale tal estimeres det, at omkring 300 børn i Vejen Kommune lever i familier, hvor mindst én af forældrene har været indlagt for en alkoholrelateret lidelse. Idet dette tal kun inkluderer de familier, hvor forældrenes alkoholforbrug har krævet behandling, formodes det, at antallet af børn og unge, som vokser op i familier med alkoholproblemer er højere end det estimerede (Thaarup et al., 2008; Danmarks Statistik, 2008). 5

6 Unge Sammenlignet med andre europæiske lande har unge i Danmark en usund Europa-rekord; de har den laveste alder ved alkoholdebut, indtager den største mængde alkohol og drikker oftest (Ahlström et al., 2004). Mange danske unge stifter i en tidlig alder bekendtskab med alkohol. Allerede i 11-årsalderen har hver femte dreng og hver tiende pige haft sin alkoholdebut, det vil sige drukket mindst én hel genstand. Næsten halvdelen af de 13-årige drenge og piger har debuteret med alkohol, mens det blandt de 14-årige drenge gør sig gældende for tre ud af fire og to ud af tre blandt de 14-årige piger. Hos de 15-årige drenge og piger, har ni ud af ti drukket mindst en genstand (Sundhedsstyrelsen, 2004). Ifølge den seneste MULD-rapport (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag), foretaget blandt unge i alderen 16-20, har 73 procent af de unge den seneste måned mindst én gang drukket mere end fem genstande, mens 63 procent var under 16 år, første gang de drak sig fulde. Undersøgelsen viser ligeledes, at de unge oplever problemer med venner og familie i forbindelse med indtagelse af alkohol. En tredjedel af de Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at børn, hvis forældre har alkoholproblemer, på mange områder har en anderledes og mere stressende hverdag end andre børn. Børnene kender oftest til misbruget, selvom der ikke bliver talt åbent om det, og mange forældre ikke tror, at deres børn ved noget. Børn med forældre, som har et alkoholproblem kan lide af skyldfølelser over forældrenes problemer og tro, at det er deres opgave at få misbruget til at ophøre. Idet børn typisk hverken taler med forældrene eller andre om problemerne, er disse børn ofte alene med deres viden om forældrenes misbrug og de følelser, der følger med. 6

7 unge oplever problemer med præstation i skolen, mens 17 procent af drengene har været i slagsmål, fordi de har drukket, og godt 15 procent af pigerne har haft uønsket samleje på grund af alkoholindtag (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, 2009). En udskydelse af alderen ved alkoholdebut kan være med til at nedsætte de unges alkoholforbrug og være med til, at de unge er bedre rustede til at håndtere alkohol og de eventuelle konsekvenser, alkohol kan medføre (Thaarup et al., 2008; Sundhedsstyrelsen & Undervisningsministeriet, 2000). At sætte fokus på nedbringelsen af alkoholindtaget blandt børn og unge er således vigtigt i Vejen Kommune, idet unge, som begynder at drikke alkohol tidligt i deres ungdom har større risiko for at udvikle et højt forbrug af alkohol senere i livet (Sundhedsstyrelsen & Undervisningsministeriet (2000). Ligeledes er fokus på nedbringelse af alkoholindtaget vigtigt, for at reducere de problemer og ubehagelige situationer, de unge kan risikere at blive sat i på grund af indtagelse af alkohol. Voksne De fleste voksne danskere drikker jævnligt alkohol og opfatter dette som en naturlig del af deres sociale liv. Et højt alkoholforbrug har imidlertid omfattende sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser for både individet og samfundet. Det er videnskabeligt bevist, at et for højt alkoholforbrug kan medføre forskellige sundhedsmæssige konsekvenser som eksempelvis skrumpelever og kræft i mund, mundhule, spiserør, lever, tarm og bryst. Desuden har personer med et højt alkoholforbrug større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme samt blive involveret i ulykker Vejen Kommunes skolebørnsundersøgelse fra 2006 viser, at 41 procent af syvende til tiende klasses elever (cirka år) har drukket 5 eller flere genstande inden for en eller flere gange inden for de sidste 30 dage. Ligeledes viser skolebørnsundersøgelsen, at alderen for alkoholdebut i Vejen Kommune omtrent er den samme som landsgennemsnittet (Vejen Kommune, 2006). 7

8 eller begå selvmord sammenlignet med danskere, som ikke har et for højt alkoholforbrug (Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen, 2006). Det anslås, at der i Danmark er mere end voksne mennesker, som har et højt forbrug af alkohol, hvoraf er afhængige af alkohol, og de resterende ugentligt drikker mere, end hvad Sundhedsstyrelsen maksimalt anbefaler. Danskernes alkoholforbrug medfører hvert år omkring dødsfald, hvilket svarer til 5 procent af alle dødsfald i Danmark. Ligeledes mister personer med et for højt alkoholindtag i gennemsnit års levetid sammenlignet med den generelle danske befolkning (Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen, 2006). arbejdsløshed og finansielle problemer. Ligeledes er forekomsten af alkoholisme høj ved adskillige psykiatriske lidelser; det er dog vanskeligt at afgøre, om alkoholindtag fører til psykiske lidelser, eller om psykiske lidelser fører til alkoholindtag (Sundhedsstyrelsen, 2005). Alkohol er årligt relateret til mere end 500 tilfælde af førtidspension samt hospitalsindlæggelser, og sammenlagt estimeres det, at danskernes alkoholindtag koster det danske sundhedsvæsen et årligt merforbrug på 947 millioner kroner. Ligeledes mister det danske samfund årligt godt mio. kr. i produktionstab på grund af alkohol (Juel K., Sørensen, J., & Brønnum-Hansen, H., 2006). Et højt alkoholforbrug kan medføre en lang række sociale konsekvenser som blandt andet skilsmisser, vold, 8 Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at sindslidende med et alkoholmisbrug befinder sig i en ond cirkel, da et alkoholmisbrug bevirker, at patienten ofte glemmer at tage sin medicin, hvilket forårsager en forværring af sygdommen samt en forværring af patientens evne til at mestre sociale færdigheder. Dermed forstærkes patientens isolation fra omverden. Ligeledes oplever fagpersonale i Vejen Kommune, at antallet af unge sindslidende med et alkoholmisbrug stiger samtidig med, at alderen blandt disse unge er faldende

9 Ældre Gennem de sidste 20 år er de ældres alkoholforbrug steget markant. Denne udvikling skyldes dels velfærdsstigninger og dels ændringer i alkoholkulturen. Et højt alkoholforbrug hos ældre øger blandt andet faldtendenser og risikoen for hukommelsessvækkelse, inkontinens, kræft og skrumpelever. Desuden er ældres tolerance over for alkohol reduceret i forhold til yngre, hvilket bevirker, at ældre har større risiko for at få skader af deres alkoholforbrug. Da en stor del af de ældre indtager medicin, kan der ligeledes opstå alvorlige konsekvenser, da visse typer medicin interagerer med alkohol (Bjørk et al., 2006). Erfaringer fra fagpersonale i Vejen Kommune viser, at de ældres skadelige brug af alkohol, og de følger det kan medføre, har stor betydning for personalet i hjemmeplejen og på plejehjemmet samt for borgeren og dennes pårørende. En ældre borger med et problematisk alkoholforbrug kræver mere pleje og kan til tider være voldelig. Derved udsættes personalet for en unødvendig belastning. Det estimeres, at antallet af ældre over 70 år i Vejen Kommune stiger med cirka borgere i løbet af de næste 10 år, hvorfor antallet af ældre med et problematisk alkoholforbrug ligeledes må forventes at stige. Dette gør det derfor relevant at inddrage ældre i den forebyggende indsats (Bøttger-Rasmussen, 2008). 9

10 Definitioner af alkoholforbrug Forbrug af alkohol kan inddeles i forskellige grader alt efter, hvor stort forbruget er. Thaarup et al (2008) definerer de mest almindelige kategorier som følgende: Brug. Når en person drikker mindre end Sundhedsstyrelsens maksimumgrænse, hvilket er 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd samt at der maksimalt drikkes 5 genstande ved en enkelt lejlighed for eksempel en aften. Storforbrug. Når en person drikker mere end Sundhedsstyrelsens maksimumgrænse og forbruget skader den fysiske og psykiske sundhed. Alkoholmisbrug. Når en person drikker, selvom alkoholforbruget har fået konsekvenser for de sociale relationer. Når der gentagne gange indtages alkohol i situationer, hvor alkoholforbrug er fysisk farligt, og når alkoholforbruget forhindrer varetagelse af vigtige rolleforpligtelser. Ligeledes når der opstår gentagne alkoholrelaterede problemer med overtrædelse af lovgivningen. Alkoholafhængighed. Når en person inden for et år har haft tre eller flere af reaktionerne: Craving, det vil sige et tvangsmæssigt ønske om at drikke, kontroltab, hvor man ikke kan stoppe med at drikke, når man først er begyndt, fysiske abstinenser, toleranceudvikling med behov for stadig større mængder alkohol for at opnå samme effekt, mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort forbrug af tid på at skaffe alkohol samt fortsat drikkeri på trods af kendskab til skadelige følger. 10

11 Da arbejdet med alkoholrelaterede problemer derfor dækker et bredt område, søger Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan at henvende sig til borgere med alle fire former for alkoholindtag i alle målgrupperne. Ud fra landsdækkende tal estimeres det, at der i Vejen Kommune er: mænd og kvinder over 16 år, som drikker mere end hvad Sundhedsstyrelsen maksimalt anbefaler, og dermed kan betegnes som storforbrugere 489 mænd og 479 kvinder over 18 år, som kan betegnes alkoholmisbrugere. 872 borgere over 18 år, som er alkoholafhængige. (Sundhedsstyrelsen, 2004; Danmarks Statistik, 2008). 11

12 12

13 Baggrund for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan Til udarbejdelsen af Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er der hentet inspiration i vejledningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt fra Sund By Netværkets anbefalinger til forebyggelse af alkoholproblemer i kommunalt regi. Denne alkoholpolitiske handleplan skal danne rammen for sundhedsfremme-, forebyggelses- og behandlingstiltag, og er baseret på foreliggende evidens samt erfaringer fra repræsentanter i kommunens afdelinger, som har med de pågældende målgrupper at gøre. Inddragelse af disse repræsentanter har været med til at sikre, at Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan fungerer som en tværsektoriel indsats og dermed sikres størst mulig effekt. 13

14 Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet med fokus på og udmøntes ved hjælp af en strategi, der indeholder følgende fem kerneområder, som Sundhedsstyrelsen lægger særlig vægt på bør indgå i en kommunal alkoholpolitisk handleplan: Tilgængelighed. Herunder udviklingen af tydelige mål i forhold til at begrænse tilgængeligheden til alkohol. Professionelle funktioner. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan professionelle håndterer de alkoholrelaterede problemer, de møder i deres arbejde. Institutioner. Herunder udvikling af handleplaner for, hvordan kommunale institutioner håndterer alkoholrelaterede problemer. Den kommunale arbejdsplads. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan alkoholrelaterede problemer takles blandt det kommunale personale, og hvordan kommunens ansatte takler mistanke omkring alkoholrelaterede problemer i relation til borgeren. Alkoholbehandling og rådgivning. Herunder udvikling af handleplaner, der beskriver, hvordan sammenhængen mellem tidlig opsporing og behandling sikres. (Sundhedsstyrelsen 2007). Punktet Den kommunale arbejdsplads indgår i Vejen Kommunes nuværende personalepolitik og berøres derfor kun perifert i denne handleplan. Handleplanens primære fokus er derfor på borgeren, dog er enkelte indsatser rettet mod kommunens ansatte. Kerneområderne udgør de væsentlige tilgange og metoder til en helhedsorienteret alkoholforebyggende og 14

15 -behandlende indsats i kommunalt regi (Sundhedsstyrelsen, 2003). De fem kerneområder indgår i Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan som de strategiske faktorer, der skal sikre, at forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning efter behandling sker på den mest effektive og hensigtsmæssige måde i forhold til alle borgere i Vejen Kommune. De to nuværende temaplaner Temaplan for sundhed samt deltemaplaner for kost og rusmiddel samt Temaplan for børn og unge omhandler delvist indsatser på alkoholområdet, hvorfor disse danner den politiske ramme, hvori Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet. Det visionære grundlag for Vejen Kommunes sundhedsarbejde Kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, medførte et nyt ansvar til de danske kommuner, idet forebyggelse og sundhedsfremme blev overdraget til kommunalt regi. I Vejen Kommune bygger kommunens temaplan for sundhed på én overordnet vision samt to visioner for borgernes sundhed. Vejen Kommunes overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. De to visioner for sundhed blandt borgere i Vejen Kommune er, at Sundhed handler om livskvalitet og livsudfoldelse samt Ulighed i sundhed skal bekæmpes. 15

16 Hermed søger vi at give den enkelte borger mulighed for at leve den tilværelse, som borgeren har lyst til og ligeledes bekæmpe den eksisterende ulighed på sygdomsområdet på tværs af samfundsgrupper. Formål Formålet med denne alkoholpolitiske handleplan forventes opfyldt gennem udviklingen af sundhedsfremme og forebyggelse inden for alkoholområdet og styrkelse af indsatsen i kommunen på en omkostningseffektiv måde. Formålet med denne alkoholpolitiske handleplan er: Vejen Kommunes borgere skal have sundere alkoholvaner Antallet af borgere, som lider skade af deres eller andres alkoholforbrug, herunder passiv drikning, reduceres. Tidsperspektiv Vejen Kommunens alkoholpolitiske handleplan er gældende for perioden Handleplanen evalueres efterfølgende i Udarbejdelsen af denne handleplan har indbefattet en omfattende kortlægning af blandt andet eksisterende indsatser i kommunen samt dialog med kommunens andre afdelinger til udarbejdelse af fremtidige indsatser. Derfor vurderes det, at implementeringen af handleplanens indsatser er velegnet til at dække en længere periode, for eksempel en tiårsperiode. 16

17 Indsatser i målgrupperne I Vejen Kommune fokuseres der på sundhedsfremme og forebyggelse blandt alle kommunens borgere. Således er målgruppen for Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan alle borgere i kommunen, og ikke kun borgere med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug eller borgere i farezonen for at udvikle det. Dermed omfatter denne handleplan borgere i alle livets faser, idet dette giver en mere helhedsorienteret tilgang til alkoholproblematikken. I den alkoholpolitiske handleplan er kommunens borgere inddelt i fire målgrupper: børn, unge, voksne og ældre. Denne opdeling giver overlap mellem indsatser på nogle områder, for eksempel beskrives folkeskolerne under unge, på trods af at det er en arena, der dækker både børn og unge. Opdelingen kan enkelte steder forekomme kunstig, men er valgt for at gøre ansvarsfordelingen i implementeringen af indsatserne overskuelig og tydelig. Eksisterende og fremtidige indsatser rettet mod de fire målgrupper beskrives i det følgende. Børn Formål Sikre, at børn har gode opvækstvilkår uden oplevelse af alkoholproblemer i deres netværk. Sikre, at børn i familier med alkoholproblemer opspores, støttes og beskyttes. 17

18 Eksisterende indsatser Børneafdelingen (og Ungekontakten) Indsats 1 Opfordrer og motiverer forældre og unge til at søge behandling i tilfælde med alkoholmisbrug. Indsats 2 Formidler i nogle tilfælde kontakten til ambulatorier for de unge. Indsats 3 Afholder personalemøder, hvor der inviteres fagpersoner på området, for derved at øge de ansattes viden og færdigheder inden for sager med misbrug. Børnehaver Indsats 4 Der foreligger ikke noget på skrift omkring alkohol på børnehaveområdet. I nogle børnehaver er der uformelle aftaler om, at lederen tager en samtale med forældrene ved mistanke om et skadeligt alkoholforbrug. Dagplejen Indsats 5 I henhold til Vejen Kommunes overordnede alkoholpolitik for ansatte er der inden for dagplejeområdet nedfældet en alkoholpolitik, som gælder den ansatte. Politikken indgår i en håndbog, som alle dagplejere modtager ved ansættelsen. Fremtidige indsatser Børneafdelingen Indsats 6 Der arbejdes for at skabe større forståelse for og dialog om underretningspligten i forhold til alkoholproblematikker, for at afmystificere sagsforløbet og informere om vigtigheden af skriftlige indberetninger. Dette kan blandt andet ske ved at 18

19 Børnehaver Indsats 7 Indsats 8 Dagplejen Indsats 9 tage emnet op på personalemøder i børnehaver og dagplejen. Den enkelte børnehave udarbejder og implementerer, i samråd med forældrebestyrelsen, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre. Pædagoger og ledere, der finder det relevant, deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug samt handlemuligheder i den enkelte institution og i kommunen. Indsats 10 Indsats 11 Dagplejen udarbejder og implementerer, i samråd med forældrebestyrelsen, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældrene. Dagplejen redigerer den allerede eksisterende alkoholpolitik for ansatte i dagplejens håndbog. Dagplejere og dagplejepædagoger, der finder det relevant, deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte dagplejer og i kommunen. Sundhedsafdelingen Indsats 12 Der gives tilbud om, at misbrugskonsulenten deltager i personalemøder/temadage i børnehaverne samt ved dagplejen for opkvalificering af personalet. 19

20 Indsats 13 Indsats 14 Indsats 15 Der udarbejdes en folder om behandlingsmuligheder i kommunen til brug og udlevering for frontpersonale ved samtale med forældrene vedrørende et eventuelt skadeligt alkoholforbrug. Der oprettes og forankres et korps, som den enkelte børnehave eller dagplejer kan gøre brug af ved svære situationer. Korpset kommer på banen, når institutionen finder det nødvendigt og retter henvendelse til sundhedsafdelingen. Der tilbydes eller henvises til kursustilbud for dagplejere, pædagoger og ledere. Ansvar, implementering og økonomi I implementeringen af de anførte indsatser er det børneafdelingen, der har det overordnede ansvar for at støtte op omkring dette arbejde. I realiseringen af nogle indsatser bliver det relevant for børneafdelingen at søge budgetmidler de kommende år. Det er som udgangspunkt den enkelte institution, der har ansvaret for, at indsatserne implementeres og for at forestå planlægningen heraf. Den økonomiske planlægning står institutionerne også for. Ansvaret for de enkelte indsatser ligger derfor under den enkelte afdeling/institution, hvorunder indsatserne er nævnt. Til implementeringen af indsatserne understøtter sundhedsafdelingen institutionernes arbejde. 20

21 Evaluering Der foretages en evaluring af den alkoholpolitiske handleplan i 2014, som søger at give svar på, hvorvidt formålene om at sikre børn gode opvækstvilkår samt at opspore og støtte familier med alkoholproblemer er indfriet. Det er sundhedsafdelingen, der i samarbejde med børnafdelingen står for evalueringen. I evalueringen måles primært på følgende punkter: Lokale alkoholpolitiske handleplaner er udarbejdet og implementeret. Kursustilbud omkring håndtering af skadeligt alkoholforbrug benyttes. Der er oprettet et korps, som bistår institutionerne i svære situationer. Unge Formål Reducere unges alkoholindtag og udsætte debutalderen. Fremme gode alkoholvaner blandt unge. Tydeliggøre de unges og forældrenes fælles ansvar i forhold til alkoholindtag. Eksisterende indsatser Folkeskoler Indsats 16 På mange af kommunens skoler er der forældremøder om alkoholdebut og effekten af alkohol ved SSP-medarbejder (Skole-, social- og politisamarbejde). Indsats 17 En SSP-medarbejder indgår i skolernes undervisning omkring skadevirkninger ved alkohol og flertalsmisforståelser. Ved 21

22 Indsats 18 Indsats 19 flertalsmisforståelser forstås unges overdrevne forestillinger omkring andre unges alkoholforbrug. På nogle af kommunens skoler er det forbudt for forældrene at drikke alkohol ved sammenkomster på skolen. På alle kommunens skoler er det forbudt for eleverne at drikke alkohol. Ungekontakten og Ungdomsskolen Indsats 20 Ungdomsskolerne afholder alkoholfrie fester. Indsats 21 Opfordrer og motiverer forældre og unge til at søge behandling i tilfælde med alkoholmisbrug. Indsats 22 Formidler i nogle tilfælde kontakten til ambulatorier for de unge. Indsats 23 Afholder personalemøder, hvor der inviteres fagpersoner på området, for derved at øge de ansattes viden og færdigheder inden for sager med misbrug. Kultur & Fritid Indsats 24 For nogle hallers vedkommende er forbud mod medbringelse af alkohol anført i ordensreglerne, og/eller der skiltes hermed. Indsats 25 Nogle haller har ikke alkohol i café/kiosk. Indsats 26 I haller tilknyttet restaurant sælges ikke alkohol til unge under 18 år. Sundhedsplejen Indsats 27 Spørgsmål om alkohol inddrages i forbindelse med sundhedsplejens møde med forældre før og efter fødslen, hvor det falder naturligt og findes relevant. Indsats 28 Sundhedsplejen har kontakt og samtale 22

23 Indsats 29 med skolebørn op igennem hele folkeskolen, fra børnehaveklasse til 9. klasse. Dette indebærer blandt andet undervisning i alkohol, blandt andet sundhedseksperimentarium for elever i 9. kl. Desuden har sundhedsplejen individuelle samtaler med eleverne, hvor der blandt andet tages hånd om unge, der oplever alkoholproblemer i hjemmet. Ved bestyrket bekymring konfronterer den enkelte sundhedsplejerske forældre, der har et alkoholproblem. Sundhedsafdelingen Indsats 30 Kommunens misbrugskonsulent samarbejder med SSP og er med i Lokalråd+. Fremtidige indsatser Folkeskoler Indsats 31 Der afholdes forældremøder med henblik på udarbejdelse af forældre-elev-aftaler omkring alkohol i samarbejde med SSP. Indsats 32 Eleverne undervises i alkohols skadelige virkning, flertalsmisforståelser og alkoholkultur i samarbejde med SSP eventuelt ved brug af Ung til yngre -korpset. Indsats 33 Den enkelte skole udarbejder og implementerer, i samråd med elevråd og forældrebestyrelse, en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan. Indsats 34 Lærere og ledere, der finder det relevant deltager i kursustilbud om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholfor- 23

24 brug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder på den enkelte skole og i kommunen. Ungekontakten og Ungdomsskolen Indsats 35 Der tages initiativ til fremme af alkoholfrie arrangementer, der fjerner fokus fra alkoholkultur og fester og i stedet sætter fokus på socialt samvær. Indsats 36 Der oprettes aftale om misbrugsvejledning og -behandling for unge. Indsats 37 Der arbejdes for at få ansat en fagperson med spidskompetencer inden for misbrug til at varetage blandt andet vejledende og behandlende samtaler. Indsats 38 SSP-konsulenternes viden vedrørende alkohol opdateres. Indsats 39 Der opstartes ungegrupper, hvor unge af alkoholmisbrugende forældre sættes sammen for at tale om deres oplevelser og derved hjælper og støtter hinanden. Kultur & fritid Indsats 40 Der arbejdes på at minimere markedsføringen og udskænkningen i forhold til børn og unge i fritidslivet, hvor de færdes. Sundhedsplejersker Indsats 41 Sundhedsplejersker, der finder det relevant tilbydes at deltage i kursus om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte sundhedsplejerske og i kommunen. Indsats 42 Sundhedsplejen udarbejder og imple- 24

25 Indsats 43 Tandplejen Indsats 44 Indsats 45 menterer en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre til anvendelse i småbørnsfamilier samt ved samtale med skolebørn. Der arbejdes for at kunne henvise børn af alkoholmisbrugende forældre til selvhjælpsgrupper. Tandplejere, der finder det relevant tilbydes at deltage i kursus om konsekvenser og signaler ved et skadeligt alkoholforbrug, den vanskelige samtale samt handlemuligheder for den enkelte tandplejer og i kommunen. Tandplejen udarbejder og implementerer en lokal alkoholpolitik med tilhørende handleplan vedrørende skadeligt alkoholforbrug blandt forældre. Sundhedsafdelingen Indsats 46 Der opfordres til udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker og handleplaner ved ungdomsuddannelser og i fritidslivet, hvor unge færdes, ved at tilbyde støtte, råd og vejledning. Indsats 47 Der fremmes alkoholpolitikker på folkeskolerne ved at tilbyde støtte, råd og vejledning til udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker og handleplaner. Indsats 48 Det sikres at, bevillingshavere og detailhandelen er bekendt med de gældende regler for salg og udskænkning af alkohol/spiritus. Herunder opfordres der til ansvarlig servering. 25

26 Indsats 49 Indsats 50 Indsats 51 Indsats 52 Indsats 53 Samarbejdet med politiet og bevillingsnævnet om bevillinger fremmes. Der uddannes og organiseres et ung til yngre -korps. Der udarbejdes en informationsfolder, som oplyser de unge om, hvor de kan henvende sig ved alkoholproblemer hos pårørende. Debatten om ændring af konfirmationsalderen i andre kommuner følges. Der tilbydes eller henvises til kursustilbud for lærere og ledere. Ansvar, implementering og økonomi I implementeringen af de anførte indsatser er det skoleafdelingen og sundhedsafdelingen, der har det overordnede ansvar for at støtte op omkring dette arbejde. I realiseringen af nogle indsatser bliver det relevant for afdelingerne at søge budgetmidler de kommende år. Det er som udgangspunkt den enkelte institution, der har ansvaret for, at indsatserne implementeres og for at forestå planlægningen heraf. Den økonomiske planlægning er også institutionernes ansvar. Ansvaret for de enkelte indsatser ligger derfor under den enkelte afdeling/institution, hvorunder indsatserne er nævnt. Til implementeringen af indsatserne understøtter sundhedsafdelingen institutionernes arbejde. Evaluering Der foretages en evaluering af den alkoholpolitiske handleplan i 2014, som søger at give svar på, hvorvidt formålene om at reducere unges alkoholindtag, udsætte debutalderen samt fremme gode alkoholvaner blandt unge er indfriet. Det er sundhedsafdelingen, der 26

27 i samarbejde med skoleafdelingen står for evalueringen. I evalueringen måles primært på følgende punkter: Lokale alkoholpolitiske handleplaner er udarbejdet og implementeret. Kursustilbud omkring håndtering af skadeligt alkoholforbrug benyttes. Der er udarbejdet forældre-elev aftaler på de enkelte folkeskoler. Der er oprettet et ung-til-yngre korps. Voksne Formål Tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer skal styrkes. Alkoholbehandling og den sociale indsats skal være sammenhængende og helhedsorienteret. Voksnes skadelige forbrug af alkohol skal reduceres. Eksisterende indsatser Jobcentret i Vejen Kommune Indsats 54 Der er ansat to fastholdelseskonsulenter i jobcentret i 2009 og 2010, der blandt andet har fokus på forebyggelse af et skadeligt alkoholforbrug på virksomheder. Socialpsykiatrisk Center ABS Indsats 55 Der er en formel alkoholpolitik for personalet, som tager udgangspunkt i Vejen Kommunes overordnede personalepolitik. Indsats 56 Der foreligger ingen skriftlige retningslinjer for alkohol vedrørende centrets 27

28 Indsats 57 brugere. Det er dog ikke tilladt for brugerne at indtage alkohol, mens de opholder sig på centret. Der sælges ikke alkohol på centret, men i forbindelse med arrangementer på centret er det tilladt for brugerene at medtage alkohol i begrænset mængde. Bo- og beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede Indsats 58 Der er ingen nedskrevet alkoholpolitik rettet mod brugerne. I weekender og ved arrangementer sælges der alkohol, dog ikke mere end en til to genstande pr. person. Indsats 59 Alkoholproblematikker forsøges løst ved at indgå uformelle aftaler med den enkelte om en mere fornuftig omgang med alkohol. I de tilfælde, der kræver det, ind- Indsats 60 Indsats 61 gås også samarbejde med socialrådgiver og praktiserende læge. Der er vedtaget uformelle regler om, at en bruger som hovedregel ikke må komme i bo-og beskæftigelsestilbuddet i beruset tilstand. Personalet udleverer i enkelte tilfælde antabus. Blandt brugere som har holdt en pause fra antabus foretages alkoholtest af personalet inden genopstart af behandlingen. Sundhedsafdelingen Indsats 62 Der er ansat en misbrugskonsulent med overordnet koordinerende rolle inden for alkoholområdet. Indsats 63 Der foreligger en samarbejdsaftale med Alkoholambulatoriet i Esbjerg, som eva- 28

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere