Procedure for risikostyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for risikostyring"

Transkript

1 Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse

2 Indhold Side 1 Introduktion Anvendelse Rammer for risikostyringen Hvad forstår vi ved risiko? Risiko Risikostyring Hvornår er noget en risiko? Risikostyringsproces Definition af kontekst Risikoidentifikation Risikovurdering Risikostrategi Risikostyring Den iterative cyklus Ambitionsniveau Risikomatrix Projektets succeskriterier Krav til risikomatricen Værktøj til kalibrering af risikomatrix Risikotolerance Risikoregister Krav til risikoregistret Risikoregistre Roller og ansvar Projektleder Projekterings- og byggeleder Risikoejer Risk Manager Øvrige projektdeltagere Rapportering og dokumentation PID Definitions- og programfaserapport Budget- og risikonotat Statusrapport Faseskifterapport Anlægsstatus Dokumentation... 31

3 8 Termer og begreber Revisionshistorik... 35

4 1 Introduktion Denne procedure er en oversættelse af hensigtserklæringerne i risikopolitikken til konkrete guidelines for projekternes risikostyring, når de udføres i Anlæg & Fornyelse. Den har til formål at forklare elementerne i risikopolitikken og beskrive områdets forventninger til risikostyringen på projekterne i Anlæg & Fornyelse. Det er ikke hensigten at diktere projektets risikostyring ned til mindste detalje, idet det bedste setup og den optimale risikostyringsindsats kan variere meget fra projekt til projekt. Det er i stedet hensigten at synliggøre rammerne for projektets risikostyring, så projekterne har et ordentligt afsæt for risikostyringen og så gode erfaringer med risikostyring deles mellem projekterne. Projektlederen er ansvarlig for projektets risikostyring. På de fleste projekter vil det være naturligt, at han også står for de praktiske opgaver ifm. risikostyringen. På nogle projekter (særligt de store) kan det dog være hensigtsmæssigt at indhente assistance til opgaven fx i form af en rådgiver. Da bør denne procedure suppleret med projektets konkrete ønsker og ambitionsniveau anvendes som udgangspunkt for aftalen med rådgiver. 1.1 Anvendelse Med risiko henvises der i denne politik projektrisiko (se kapitel 8 for definitioner). Dette dokument forholder sig således ikke til styringen af farer/hazarder i relation til jernbaneog personsikkerhed, der afviger fra projektrisikostyringen på en række væsentlige punkter og som er beskrevet i CSM-forordningen. Myndighedskoordinatorerne i STM kan hjælpe dig med CSM-risikostyringen. 1.2 Rammer for risikostyringen Når det kommer til risikostyring, er projekterne i A&F underlagt en række interne og eksterne krav og retningslinjer, jf. Figur 2. Ny Anlægsbudgettering BDK s risikopolitik A&F s risikopolitik Procedure for risikostyring i A&F Projektets risikostyring Figur 1: Rammerne for projektets risikostyring. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 5

5 Principperne, metoderne og værktøjerne i denne procedure afstemt med alle disse forventninger, så du kan som projektleder vælge mellem at følge retningslinjerne i proceduren eller bevidst at afvige på udvalgte punkter under hensyntagen til den frihed, som rammerne tillader. De fleste afsnit i denne procedure redegør for graden af metodefrihed i forhold til de beskrevne principper, værktøjer og metoder. Er du i tvivl eller har brug for vejledning, er du altid meget velkomment til at henvende dig i Styring & Udvikling. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 6

6 2 Hvad forstår vi ved risiko? Risiko kommer af det italienske risico, der kan oversættes til at vove eller at sætte på spil. Det refererer til scenarier, hvor udfaldet kan antage en af flere mulige værdier, som det fx er tilfældet i spil, investeringer og med planer. Risiko er således grundlæggende et udtryk for usikkerhed omkring et givet sæt af betingelser eller forventninger på et givet tidspunkt. Usikkerheden på et projekt knytter sig til forudsætningerne, antagelserne og estimaterne i et projekts planer og vilkår. Det, der er usikkert, er hvorvidt projektet kan levere de aftalte produkter til den aftalte tid, pris og kvalitet inden for det aftalte spærringsmønster og de aftalte tolerancer. Usikkerheden er dels et udtryk for naturlig variation fx i varigheden af en bestemt aktivitet og dels et udtryk for det begrænsede vidensniveau på et vilkårligt beslutningspunkt i projektforløbet fx om forholdene under jordoverfladen. PROJEKTETS MÅL Variation Fx i varigheden af en aktivitet eller størrelsen af en given mængde, Vidensniveau Fx begrænset viden om forhold under jordoverfladen. Risiko er ligesom usikkerhed afhængig af vidensniveauet i et projekt. En høj grad af variation kombineret med et lavt vidensniveau resulterer i en stor eksponering over for effekten af variationer og ukendte forhold altså en stor risikoeksponering. Et projekts risikoeksponering kan med andre ord mindskes ved at øge vidensniveauet. Dette hænger sammen med, at et øget vidensniveau typisk vil kunne indsnævre udfaldsrummet for en række mulige hændelser samt belyse nogle af de ukendte forhold. 2.1 Risiko En risiko er en usikker hændelse eller en gruppe af hændelser, der, hvis de indtræffer, vil påvirke opnåelsen af præstationsmålene. En risiko består af en kombination af sandsynligheden for, at en oplevet trussel eller mulighed indtræffer, og betydningen af dens konsekvens for projekts mål. [PRINCE2] En risiko defineres i almindelighed som en hændelse, der med en vis sandsynlighed kan tænkes at optræde på et projekt, og som givet at den indtræffer har en effekt på projektets målopfyldelse (jf. PRINCE2-definitionen). En hændelse er i denne sammenhæng at forstå som enhver form for ikke-planlagt begivenhed på eller i relation til projektet fx ændrede markedsvilkår eller ikke-forventede arkæologiske fund. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 7

7 At ovenstående hændelser er sandsynlige, men ikke nødvendigvis forventelige, skyldes usikkerhed omkring hhv. markedsvilkårene (naturlig variation) og jordbundsforholdene (begrænset viden om projektet). Projektlederen kan reducere sandsynligheden for at støde på ikke-forventede arkæologiske fund ved at gennemføre flere eller mere grundige forundersøgelser (øge vidensniveauet) og han kan påvirke konsekvensen af ændrede markedsvilkår ved at flytte udbudstidspunktet (reagere på forventninger til variationen). I begge tilfælde vil risikoen kunne reduceres, men ikke elimineres. Det er værd at bemærke, at en projektrisiko ulig den normale hverdagsfortolkning af risikobegrebet kan rumme både muligheder (positive hændelser) og trusler (negative hændelser) i relation til projektets målopfyldelse. Fx kan ændringer i markedsvilkårene både føre til højere og lavere priser. Risici, der når de indtræffer altid har en negativ konsekvens, betegnes rene risici. Sikkerhedsmæssige risici (også betegnet farer eller hazarder) er eksempler på sådanne rene risici (bemærk at de ikke behandles her). 2.2 Risikostyring Risikostyring betegner den systematiske anvendelse af procedurer til først at identificere og vurdere og derefter til at planlægge om implementere risikoreaktioner. Risikostyring giver et kontrolleret miljø, hvor man kan træffe proaktive beslutninger. [PRINCE2] Ifølge risikopolitikken for Anlæg & Fornyelse er formålet med risikostyring at styrke gennemsigtigheden, undgå overraskelser, øge bevidstheden omkring og sikre proaktiv, omkostningsbevidst styring af de trusler og muligheder, der er til stede på projekterne. Risikostyring er med andre ord et dialogværktøj, der skal sikre en rettidig dialog i projektet omkring de væsentligste trusler og muligheder i relation til målopfyldelsen. Det involverer aktiviteter som risikoidentifikation, risikovurdering og kommunikation, det trækker på værktøjer som risikomatricer og risikoregister, og det benytter af til metoder som trepunktsestimater, scenarieanalyser og forudsætningsanalyse. Nøgleordene er systematik, omkostningsbevidst og målopfyldelse. Essensen af det hele er den systematiske og kontinuerte inddragelse af de relevante interessenter i en løbende dialog omkring de væsentligste risici i relation til projektets målopfyldelse. Alle de nævnte aktiviteter, værktøjer og metoder er blot hjælpemidler til at facilitere denne dialog. Når det er sagt, så er det hjælpemidlerne, der danner rammerne for den omkostningseffektive risikostyring. De vil blive præsenteret hver for sig i de følgende kapitler. 2.3 Hvornår er noget en risiko? En ikke-planlagt hændelse, der, hvis den indtræffer, påvirker fx projektøkonomien eller den kritiske sti, er altid at betragte som en risiko. Det betyder ikke, at det altid kan betale sig at igangsætte tiltag for at reducere eller afhænde risikoen (det afhænger derimod af risikoens forventelige påvirkning). Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 8

8 Det er vigtigt at pointere, at der er forskel på de korrigerende handlinger i risikoregistret og den daglige projektstyring. Forskellen ligger dels i den tidsmæssige forskydning mellem identifikationstidspunktet og tidspunktet for korrigerende handlinger, og dels i den konkrete risikos estimerede betydning for projektet. Fx skal de risici, som byggelederen i den daglige entreprisestyring identificerer, vurderer og straks imødegår, ikke medtages i risikoregistret. Det skal derimod de risici, som byggelederen identificerer, men ikke umiddelbart selv kan reducere til et passende niveau eller som kræver involvering/oplysning af de øvrige projektdeltagere som fx den begrundende risiko for forlænget montagetid på fundamentarbejdet forud for arbejdets påbegyndelse, især hvis den forventelige forsinkelse (baseret på sandsynlighed x konsekvens) vil bevirke overskridelse af en væsentlig milepæl. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 9

9 3 Risikostyringsproces Risikostyring er først og fremmest en tankegang, der skal gennemsyre alle projektets væsentlige beslutninger og ændringer: Hvilke trusler og muligheder i relation til projektets målopfyldelse opstår der som følge af denne beslutning/ændring? Og hvad kan jeg gøre for at reducere/maksimere sandsynligheden for eller effekten af denne usikre hændelse?. I praksis giver det god mening, at tale om risikostyring som den kontinuerlige cyklus af aktiviteterne risikoidentifikation, -vurdering, -evaluering og styring. Processen er illustreret i Figur 2 og aktiviteterne er beskrevet i afsnit Definition af kontekst - projektaftale og PID - succeskriterier og tolerancer - regler og retningslinjer - teknisk projektbeskrivelse Risikoidentifikation - workshops, interviews og møder - tidligere identificerede risici Risikovurdering - sandsynlighed og konsekvens - nærhed Acceptabelt risikoniveau? Nej Risikostrategi - aktioner og nødplaner - ejere og deadlines Ja Risikostyring - udføre korrigerende handlinger - overvåge åbne risici - lukke ikke-relevante/aktuelle risici - kommunikere med interessenter - intern og ekstern rapportering Nej Kan projektet lukkes? Ja Økonomisk færdigmelding Figur 2: Procesdiagram for projektets risikostyring. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 10

10 3.1 Definition af kontekst Konteksten består af alt det, der er rammesættende for projektets risikostyring. Foruden områdets risikopolitik og denne procedure tæller det projektets ledelsesprodukter (fx PID, produktbeskrivelser, osv.), organisering og vilkår (fx budget, spærringsplan og arbejdets kompleksitet). Definition af konsteksten handler om at definere et setup for risikostyringen i den eller de kommende faser. Dette involverer: Identifikation af regler og retningslinjer for projektets risikostyring Identifikation og rangering af projektets succeskriterier Kalibrering af risikomatrixen Definition af projektets risikotolerance Etablering af et risikoregister Planlægning af risikostyringsaktiviteter (fx workshop) Afklaring af roller og ansvar i relation til projektets risikostyring Beskrivelse af setup for risikostyring i PID en Kommunikation af setup og forventninger til projektorganisationen Bemærk at aktiviteterne i Figur 2 vil være at finde i alle typer af setup, om end de kan optræde i lidt forskellige form. Afhængig af projektets størrelse og kompleksitet kan det være hensigtsmæssig at definere konsteksten (kalibrere risikomatrixen osv, definere roller/ansvar, osv.) én gang ifm. projektopstart eller én gang ifm. hvert faseskifte. Ændringer i konteksten kan medføre behov for ændringer i det setup, som risikostyringen fungerer inden for. Det er derfor nødvendigt at overvåge disse. Styring & Udvikling informerer dig om væsentlige opdateringer/ændringer, som du bør være opmærksom på Regler og lovgivning Anlægs- og fornyelsesprojekter over forelæggelsesgrænsen er forpligtede til at efterleve regler i Ny Anlægsbudgettering (NAB). Det betyder, at risikostyringen: skal være en systematisk og integreret del af projektstyringen skal være IT-understøttet skal være på registerform og indeholde alle kendte risici skal opdatere risikoregistret løbende og føre en ændringslog skal anvende sandsynlighed og konsekvens til risikovurderingen skal definere risikoreducerende tiltag skal rapportere til Transportministeriet via Økonomi skal kunne afvigeforklare i forbindelse med slutregnskabet kan anvende kvantitative metodikker som Monte Carlo-simulering kan forårsage sumposter i NAB-skemaet kan anvende rigsrevisionens kategorier til at kategorisere de identificere risici Da NAB-kravene projektets risikostyring er nærmest umulige ikke at overholde ved selv en lav risikostyringsindsats, skal projekter under forelæggelsesgrænsen også overholde dem (undtaget er naturligvis rapporteringen til Transportministeriet). Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 11

11 3.1.2 Succeskriterier Da formålet er at sikre projektets målopfyldelse, er udgangspunktet altid projektets prioriterede succeskriterier. Disse er at finde i PID ens afsnit 3. Er de ikke fastlagte, må det ske inden risikomatrixen forsøges kalibreret. Har du behov for hjælp til at konkretisere og prioritere projektets succeskriterier, er du altid velkommen til at henvende dig i Styring & Udvikling Risikomatrix Projektets risikomatrix skal kalibreres, så den afspejler projektets størrelse, kompleksitet, den aktuelle fase og den tildelte tolerance. For de små, mindre komplekse projekter med lav ledelsesmæssige bevågenhed, kan der anvendes samme risikomatrix igennem alle projektets faser, mens det for de lidt større projekter ofte vil være hensigtsmæssigt at justere risikomatrixen ved overgangen til fase 3 og 4. Der er udarbejdet et værktøj (regneark), som kan anvendes sammen med denne procedure til at kalibrere risikomatrixen. Metoden og værktøjet er beskrivet kapitel Tolerance Risikotolerancen afspejler den risikoeksponering, som projektlederen kan påtage sig, før risikoen eller risiciene skal eskaleres til næste ledelseslag, hvilket i de fleste tilfælde vil sige styregruppen. Anvendes værktøjet til kalibrering af risikomatrixen svarer risikotolerancen for en enkeltstående risiko til, at røde risici skal kommunikeres til styregruppen. Der kan afviges herfra, hvis det giver mening for det specifikke projekt. Se nærmere herom i se kapitel Risikoregister For projekter over forelæggelsesgrænsen ( 50 mio. DKK) er det et krav i Ny Anlægsbudgettering, at der anvendes et digitalt risikoregister med versionsstyring til projektets risikostyring, jf. afsnit Det er så basalt et krav, at det også forventes af projekter under forelæggelsesgrænsen. Styring & Udvikling tilbyder hjælp til opsætning og tilpasning af projektets risikoregister. De ligger inde med en række standardløsninger i hhv. Sharepoint, Excel og RamRisk, så kontakt dem endelig for en konstruktiv dialog. Excel-skemaet kan også findes via Kompetencecentrets på intranetside (gå til). Læs mere om kravene til risikoregistret og dine muligheder i kapitel Roller og ansvar En af de væsentligste forudsætninger for effektiv og værdiskabende risikostyring på projektet er en klar og fælles opfattelse af rolle- og ansvarsfordelingen i projektet mht. risikostyring. Læs mere herom i kapitel Planlægning af aktiviteter Risikostyringen skal i videst muligt omfang forsøges indarbejdet i de øvrige projektstyringsaktiviteter, fx som faste punkter på projekt-, projekterings- og byggemøderne. I nogle tilfælde særligt på de store projekter kan det være hensigtsmæssigt at supplere de eksisterende mødeaktiviteter med diciderede risikomøder. Det vigtigste er, at risikostyringen tildeles det rette fokus gennem projektforløbet og der er derfor en del Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 12

12 metodefrihed ift. den praktiske implementering af risikostyringen i projektets dagligdag. Styring & Udvikling kan hjælpe dig med at sætte det op på en måde, hvor det hverken fylder for meget eller for lidt i projektets dagligdag Beskrivelse af setup i PID en Risikostyringen indeholder en del metodefrihed. Derfor skal du naturligvis beskrive det anvendte setup i projektets PID i det omfang, du på projektet vælger at afvige fra standardproceduren. Følger du retningslinjerne i dette dokument, kan du nøjes med at præsentere de projektspecifikke elementer i projektets PID (fx vise risikomatrixen og vedlægge en kopi af risikoregistret) og henvise til dette dokument for en beskrivelse af de mere generelle elementer. 3.2 Risikoidentifikation Risikoidentifikation handler om at identificere og beskrive de væsentlige projektrisici (dvs. sandsynlige hændelser med en forventet effekt på projektets målopfyldelse). Det er vigtigt at rette fokus på såvel trusler som på muligheder, og det er afgørende at de identificerede risici konkretiseres ift. projektets produkter og aktiviteter, da generelle risikobeskrivelser fører til et statisk og ofte værdiløst risikobillede Værktøjer og teknikker Til identifikation af projektets risici vil det som regel være relevant at afholde en risikoworkshop som minimum ifm. projektets opstart og faseskiftet fra program- til projekteringsfasen. Det vil endvidere ofte være relevant ifm. med væsentlige projektændringer og for større projekter ifm. væsentlige skift i de fysiske arbejder (fx mellem to etaper i udførelsesfasen). På de større projekter kan workshoppen endvidere suppleres med interviews, hvor det anses for hensigtsmæssigt. Styring & Udvikling står til rådighed for at assitere dig med projektets risikoworkshops og gennemførelse af eventuelle interviews. Alternativt kan du selv stå for det. Hvis risikoidentifikationen skal være effektiv, er det nødvendigt at etablere en metode til opsamling af risici igennem helel projektet og ikke blot på risikoworkshops. De eksisterende møderækker er ofte det mest ideelle forum, idet projektteamet i forvejen er samlet omkring de relevante tekniske og styringsmæssige elementer i projektet. Det er nødvendigt at notere de identificerede risici i risikoregistret, idet risikoregistret fungerer som projektets hukommelse, dokumentation og kommunikation internt i projektet og med projektets omgivelser. Mens risikoworkshopperne ofte yder de mest markante enkeltbidrag til risikoidentifikationen, er det projektdeltagernes daglige, ugentlige og månedlige stillingtagen til de aktuelle trusler og muligheder, der bliver afgørende for kvaliteten og outputtet af projektets risikostyring Beskrivelse En risiko består af tre elementer: Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 13

13 Visse sider er udeladt

14 6 Roller og ansvar Risikostyring er en først og fremmest tankegang, der skaber værdi gennem en struktureret og rettidig dialog i det rette forum. Det skaber værdi, når projektets deltagere konsekvent overvejer og kommunikerer de risici, der er forbundet med et valg, når valget kan få en ikke-uvæsentlig indflydelse på projektets målopfyldelse særligt når konsekvenserne ikke indtræffer samtidig som beslutningen eller hvis den påvirker andre end beslutningstageren. De følgende rolle- og ansvarsbeskrivelser tjener som udgangspunkt for en konstruktiv dialog omkring rollefordelingen på det konkrete projekt. Det er muligt at afvige fra beskrivelserne på de fleste punkter, sålænge det aftales udtrykkeligt på det pågældende projekt. Dog kan projektlederen ikke frasige sig det overordnede ansvar for risikostyringen og forventningerne til risikoejeren er generelle for projekterne i Anlæg & Fornyelse. Uagtet af nedenstående rolle- og ansvarsbeskrivelser er det således alle projektdeltagere i bygherre- og rådgiverteamets ansvar at identificere og kommunikere projektets risici på en hensigtsmæssig måde. 6.1 Projektleder Som overordnet ansvarlig for projektets riskostyring har projektlederen ansvar for: at definere et setup for risikostyringen på det konkrete projekt i PID en. at kommunikere setup et til projektdeltagerne og styregruppen. at engagere projektdeltagerne sig i risikostyringen og sikre sig, anvender de aftalte værktøjer som aftalt. at følge op på, at risikoejerne udfører de aftalte handlinger til tiden. at setup et justeres, hvis der undervejs findes bedre løsninger end de valgte. at projektets erfaringer med risikostyring bliver delt med den øvrige projektorganisation. Ansvaret kan uddelegeres efter behov, men det fritager ikke projektlederen for det overordnede ansvar for at kommunikere og holde organisationen op på den aftalte metode til styring af projektrisici. 6.2 Projekterings- og byggeleder Projekteringslederne har ansvaret for at drive risikostyringsprocessen i forbindelse med projekteringen herunder særligt projekteringsmøderne og rådgivernes bidrag til risikostyringen. Det er således projekteringslederens ansvar: at rette fokus på projektets risikostyring i forbindelse med projekteringsmøderne at risici, der identificeres ifm. projekteringmøderne og andre rådgiverrelaterede aktiviteter, beskrives og oprettes i risikoregistret. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 27

15 at følge op på (på projekteringsmøderne) om rådgiver har udført de i risikostyringen aftalte handlinger. Når projektet går i marken får byggelederne et tilsvarende ansvar i relation til identifikation, vurdering, styring og kommunikation af risici i relation til entreprenøren, udførelsen og de udførelsesmæssige forhold. 6.3 Risikoejer En risikoejer er en person, der tildeles ansvaret for en given risiko. At være ansvarlig for en risiko indebærer: at ajourføre sig om aftalte handlinger og deadlines i risikoregistret at udføre de aftalte handlinger (eller sikre sig, at andre gør det) inden den aftalte frist. at opdatere risikoregistret, når de aftalte handlinger er udført. løbende at overvåge de åbne risici, som han har ansvaret for at rejse de risici, der kræver opmærksomhed, og lukke de risici, der ikke længere er aktuelle. Ansvaret for at udføre en aftalt handling kan godt uddelegeres, men det fritager ikke risikoejeren for ansvaret for, at de aftalte handlinger eller den den nødvendige opfølgning bliver udført og dokumenteret i risikoregistret. 6.4 Risk Manager De færeste projekter vil have behov for en egentlig risk manager. På visse af de store projekter, kan det dog være hensigtsmæssigt at udnævne én af projektdeltagerne til risk manager. Styring & Udvikling kan stille en ressource til rådighed, om end det kun kan anbefales at vælge én, der i forvejen (og i større omfang) er tilknyttet projektet. Risk Manageren er projektlederens assistent, når det kommer til projektets risikostyring. Han/hun er som udgangspunkt ansvarlig for: at yde projektlederen støtte og sparring ift. projektets risikostyring at definere og beskrive det valgte setup for risikostyringen i projektets PID eller risikostyringsstrategi i samarbejde med projektlederen. at stille projektets risikoregister til rådighed, yde support ifm. anvendelsen heraf og løbende sikre, at det funktionalitet lever op til behovene. at facilitere risikoworkshops efter projektlederens anmodning. at gennemføre interviews, risikovurderinger og risikomøder efter behov. at synliggøre over for projektlederen, når en aftalt handling ikke er udført til det aftalte tidspunkt (eller stille værktøjer til rådighed herfor). at assistere projektlederen med at følge op på de risikoejere, der ikke har udført en aftalt handling til den aftalte tid. at levere det ønskede overblik over projektets risikoeksponering og udviklingen heri over tid. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 28

16 at orientere sig om ændringer i de interne og eksterne retningslinjer for risikostyringen på anlægsprojekter under fornyelsesprocessen samt for at ændringerne bliver indarbejdet i projektets risikostyring. - samt for at assistere projektet omkring alle øvrige spørgsmål eller opgaver vedr. risikostyringen. 6.5 Øvrige projektdeltagere Alle projektdeltagere har pligt til at rejse væsentlige risici over for resten af teamet i takt med, at de identificeres. Dette gøres ved at oprette risikoen i risikoregistret med en titel og en beskrivelse af risikohændelsen, årsagen bag og den afledte effekt. Risk Manageren kan være behjælpelig ifm. opstart eller tvivlstilfælde. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 29

17 7 Rapportering og dokumentation Forventningerne til projekternes risikorapportering aftales som udgangspunkt med projektets styregrupe og beskrives i projektets PID (eller på de store projekter i risikostyringsstrategien). Enkelte rapporteringskrav er generelle. Her beskrives de bidrag, som risikostyringen forventes at levere til projektets generelle risikorapportering. 7.1 PID I PID en bliver du bedt om at beskrive din plan for projektets risikostyring. Ved at henvise til denne procedure, kan du i PID ens afsnit 7.1 nøjes med at beskrive, de konkrete aktiviteter, metoder og værktøjer, der tages i anvendelse på projektet, samt de eventuelle afviger der måtte være fra det generelle setup. Har du taget én af de tilbudte risikoregistre beskrevet i kapitel 5 i brug, kan du endvidere nøjes med i PID ens afsnit 7.2 at vedlægge og henvise til risikoregistret (eller en risikorapport) som et bilag. 7.2 Definitions- og programfaserapport I definitions- og programfaserapporten bliver du bedt om at beskrive projektets risikoplan. Har du beskrevet disse forhold i PID en, kan du nøjes med at vedlægge og henvise til PID en som et bilag. 7.3 Budget- og risikonotat Projekter med bevilling via et aktstykke skal i definitions- og programfasen rapportere til Transportministeriet (via TØP) på de væsentligste risici i form af et budget- og risikonotat. Notater lister risiciene på samme form som i den halvårlige anlægsstatus (se afsnit 7.6), men adskiller sig ved sit fokus på at identificere risikoreducerende tiltag, som giver anledning til at budgettere med en sumpost i NAB-budgettet. Sumposter skal begrundes på formen: Post Særlig omkostning Beløb Begrundelse Nr. Beskrivelse af omkostningen. Fx 2,25 mio. kr. Henvisning til risikoen, der ønskes mitigeret. Bemærk! Budgetteres der med en sumpost til mitigering af en risiko i budget- og risikonotatet, da har departementet en forventning om, at risikoen reduceres i væsentligt omfang (fx fra rød til gul i hht. den i Ny Anlægsbudgettering anvendte risikomatrix, jf. afsnit 5.1). >> Læs mere om budget- og risikonotatet. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 30

18 7.4 Statusrapport Projektet rapporterer månedligt på de væsentligste risici i Projekt- & Porteføljesystemet. Risikostyringen stiller de 5 væsentligste og 3 nyeste oprettede risici til rådighed herfor. 7.5 Faseskifterapport Faseskifterapporten (i Anlæg & Fornyelse kaldet faseskifteblanketten) henter automatisk de 5 væsentligste risici fra P&P-systemet. For mange projekter vil det være tilstrækkeligt ift. faseskifterapporteringen. For de større, mere komplekse eller særligt betydningsfulde projekter bør faseskifteblanketten suppleres med en kopi af risikoregistret eller (mere optimalt) en risikovurdering tilpasset styregruppen. Styring & Udvikling kan hjælpe med udformningen heraf. 7.6 Anlægsstatus I forbindelse med den halvårlige anlægsrapportering (frist d. 30. juni og 31. december) skal risikostyringen stille et overblik over de 5-10 væsentligste risici på formen: Beskrivelse Risikoklasse Planer for håndtering af risikoen Status ift. sidste anlægsstatus Høj Moderat Lav Ny Nedjusteret Opjusteret Uændret 7.7 Dokumentation Et projekt, der lever op til kravene i Ny Anlægsbudgettering (NAB), er et projekt, der kan fremvise fuld versionshistorik for de identificerede risici og gennemførte risikostyringsaktiviteter gennem hele projektforløbet. Brugen af et levende risikoregister i Excelformat tilfredsstiller kun NAB, hvis der for hver ændring i risikoregistret gemmes en dateret version. Dette sker automatisk, hvis risikoregistret versionsstyres i Sharepoint, om end sporingen herved bliver meget vanskelig. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 31

19 8 Termer og begreber Eskalering At hæve en problemstilling til næste ledelsesniveau. Effekt Den direkte afledte påvirkning af en risikohændelse på projektet, fx udskyldelse af konkrete arbejder på kritisk sti eller entreprenøren stiller et berettiget krav om tidsfristforlængelse. Emne En hændelse, som er indtruffet eller som vi ved vil indtræffe på et senere tidspunkt i projektet. Det svarer til en risiko, hvor sandsynligheden er 100%. Bliver ofte behandlet retrospektivt, hvor risikostyring pr. definition må foregå proaktivt. Fare En fare er en sikkerhedsmæssig risiko, dvs. en risiko, der, hvis den indtræffer, har en negativ effekt på projektets opfyldelse af sikkerhedsmålet. Farer behandles i regi af myndighedskoordineringen og er ikke indeholdt i denne procedure. Hazard Se fare. Hyppighed Et udtryk for den relative frekvens af en given hændelse på en række sammenlignelige projekter over tid. Kan anvendes ifm. estimering af sandsynligheden for, at en givet hændelse optræder på projektet (sandsynlighed = antal observerede hændelser / antal sammenlignelige projekter). Hændelse Den usikre men sandsynlige begivenhed, hvis udfald påvirker projektets målopfyldelse. Konsekvens Den estimerede effekt af en optrådt risikohændelse på projektets målopfyldelse. Vurderes ofte på et antal parametre (fx trafik, økonomi og tid ). Kan vurderes ud fra kvalitative beskrivelser, prædefinerede intervaller eller trepunktsintervaller. Management of Risk Det framework, der beskriver Office of Government Commerce (OGC) s principper, processer og metoder til risikostyring, og som risikostyringsmodulet i PRINCE2 bygger på. Mulighed En risiko, der, hvis den optræder, har en positiv effekt på projektets målopfyldelse. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 32

20 Restrisiko Den risiko, der er tilbage, når et sæt aftalte risikoreducerende handlinger er udført. En restrisiko er defineret på samme måde som en risiko, dog med den tilføjelse, at restrisikoen altid er mindre end den oprindelige risiko (ellers kunne det jo ikke betale sig at udføre handlingen). Risiko En risiko er en usikker hændelse eller en gruppe af hændelser, der, hvis de indtræffer, vil påvirke opnåelsen af præstationsmålene (PRINCE2). En risiko kan både tage form som en trussel og som en mulighed. Risikoejer Den person, der er ansvarlig for 1) at overvåge risikoen 2) at kommunikere risikoen til projektteamet og 3) at sørge for, at de aftalte handlinger bliver udført som aftalt. Risikomatrix En 5x5-matrix til prioritering af en risiko ud fra et estimat for dens potentielle konsekvens og sandsynligheden for, at den indtræffer. Matrixen opdeles normalt i et grønt, et gult og et rødt område, der (alene) skal ses som et mål for, hvor væsentlig en risiko vurderes at være (med mindre det røde område svarer til risikotolerancen). Risikopolitik Den overordnede ramme for, hvordan risikostyringen skal foregå på projekterne og/eller aktiviterne i et givet forretningsområde. Definerer bl.a. risikovillighed, tolerance- og eskaleringsgrænser, roller og ansvar samt krav til risikorapportering. Risikoregister En log over de identificerede risici og aftalte handlinger. Kan betragtes som projektets hukommelse, når det kommer til risikostyring, og fungerer samtidig som dokumentation for den gennemførte risikostyringsindsats. Risikoscore / -vægt En forsimpling af sandsynligheds- og konsekvensvurderingerne, der (alene) anvendes til at placere risiciene i én af kasserne i risikomatrixen. Risikostyring At risikostyre er et udtryk for systematisk anvendelse af procedurer til at identificere, vurdere og reagere proaktivt på projektets risici (PRINCE2). Det er med andre ord et vigtigt dialogværktøj, hvor nøgleordet er systematik. Risikostyringsstrategi På store eller særligt komplekse projekter kan det være nødvendigt at skille PID en afsnit om risikostyring ud i et særskilt dokument. Det dokument kaldes projektets risikostyringsstrategi. Procedure for risikostyring på projekterne i A&F 33

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk ramrisk.com Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Risk Management. Risk Management

Risk Management. Risk Management Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR.

Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR. Vejledning til risikoværktøjet MITIGATOR www.blackswaninstitute.dk Version 1.0 9/8-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 3 OPRET RISIKO 5 REDIGER RISIKO 7 SØG EFTER RISIKO 7 EKSPORTÉR RISIKO 8 LUK RISIKO 8

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Til Københavns Kommune - CAU Dokumenttype Rapport Dato august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Revision 0 Doc. ID NHV 882-011-0 Risikoanalyse af anlægsoverslag August 2010.docx Dato

Læs mere

Risikostyring i et megaprojekt

Risikostyring i et megaprojekt Trafikdage 23. August 2016 Risikostyring i et megaprojekt Bo Nygaard Sørensen Risikostyring i et verdensklasse projekt Et verdensklasse projekt verdens længste bil- og jernbane(sænke)tunnel på 18 km med

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere