Et tilbageblik erne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tilbageblik. 1960 erne."

Transkript

1 Et tilbageblik erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte ca. 90 grundejere. 82 stemte for at der blev nedsat et arbejdsudvalg og følgende valgtes: Fuldmægtig G.H.Staun. Malermester Børge Askly. Arkitekt Robert Svendsen. Blikkenslagermester Svend Mortensen. Ejendomshandler Chr. Grønkjær. E. Rasmussen, Fredericia, bistod med teknisk rådgivning og senere udførelse. Den første bestyrelse. Den 30. oktober 1961 blev der holdt stiftende generalforsamling i Helsinge Fjernvarmeselskab. 28 af de ca. 30 forbrugere gik ind for oprettelse af selskabet. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Ejendomshandler Chr. Grønkær. Malermester Børge Askly. Blikkenslagermester Svend Mortensen. Købmand Helge Brixtofte. Samt Pantefoged Sv. Gregersen. (udpeget af sognerådet) Til suppleanter valgtes: Tømrermester Carl Nielsen. Tømrermester Aksel Petersen. Købmand Helge Brixtofte blev valgt til formand. Den 6. september 1962 blev det vedtaget at købe grund på Rundinsvej for kr Den 22 september 1962 blev det vedtaget at det skulle koste 700 kr. at blive tilsluttet. Den 15. november 1962 kl. 15 blev anlægget indviet. Der blev skænket et glas vin, en pilsner og uddelt cigarer. Leif Henriksen blev ansat som varmemester med en månedsløn på 750 kr. Prøvetid på 6 måneder. Den 11. februar 1963 var der tilsluttet 40 forbrugere Ved generalforsamlingen den 27. september 1963 blev det oplyst, at der var tegnet kontrakt med 213 forbrugere, men endnu kun tilsluttet 125. Oliepriser i Olien kostede sidst i 1963 så meget som 157 kr. pr. ton med fradrag af en rabat på 49 kr. eller netto 108 kr. pr. ton. I slutningen af 1963 og i begyndelsen af 1964, var der problemer hos en del forbrugere med at få tilstrækkelig varme, trods en fremløbstemperatur på grader fra varmeværket. Regnskabet balancerede med ,50 kr. ved udgangen af varmeåret 1963/64. I blev det nødvendigt at foretage en tilbygning til varmecentralen. Herunder også at anskaffe en ny kedel. Af protokollen for bestyrelsens møde i marts 1966 fremgår, at det vedtoges at søge den mindste kedel, der nu er taget op, solgt. Den averteres i Berlingske Tidende og Gartnertidende. Prisforlangende kr., men kan måske indbringe kr. Sidst i 60 erne foretog E. Rasmussen de nødvendige reparationer på ledningsnettet fra 1962 til 1963, uden beregning for Helsinge Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområdet. maj 1967 blev det besluttet, at udvide forsyningsområdet set i forhold til kommunens opførelse af plejehjem, udstykning af præstegårdsjorden, Boagergård og skole-

2 udvidelse. Udvidelsen blev anslået til ca. 2,3 mio. kr. Grundejerforeningen Helsinge Vest rettede i 1969 henvendelse til bestyrelsen for at få en drøftelse om fjernvarmelevering prisudvikling m.m. Der var forslag om at lade kommunen overtage fjernvarmeværket. Blev dog nedstemt på generalforsamlingen i september erne. Der blev i 1970 brugt en del kræfter på, at få mellemværendet med E. Rasmussen bragt ud af verden. Firma E. Rasmussen havde i 1979 overdraget sin fjernvarmeafdeling til firma Bruun & Sørensen. De ønskede derfor at afvikle arbejdspladserne i Helsinge. Gæld på veksler. august 1970 blev det oplyst, at fjernvarmeselskabets gæld til E. Rasmussen udgjorde kr., heraf kr. på en veksel til forfald medio september. Der var stillet forslag om, at gælden blev nedskrevet til 1,3 mio. kr., som forrentes med 8 % p.a. og afdrages med kr. i 1972 og derefter med kr. i de efterfølgende 6 år. Forslaget blev efter afstemning vedtaget. Allerede i 1971 havde bestyrelsen drøftelser med Dansk Data Service om edbbehandling af varmebidrag og regnskab. Det blev besluttet at overgå til edbbehandling. Gennem første halvdel af 70 erne blev en del af værkets gæld finansieret ved veksler. Også veksler garanteret af bestyrelsens medlemmer. Det var ingen holdbar situation. En væsentlig faktor for den dårlige økonomiske situation var en afkortning af betalingsfristen på olie fra 90 til 30 dage samt en meget stor stigning af prisen på olie og el. Forskudsbetaling. I 1974 forudbetalte Helsinge Kommune et beløb svarende til et halvt års forbrug på de kommunale ejendomme. Denne håndsrækning medførte, at der ikke skulle opkræves en ekstra måneds varmebidrag i december måned samt, at der kunne ske en nedsættelse af a conto beløbene fra januar måned med 10 %. Ved generalforsamlingen i september 1974 blev købmand Helge Brixtofte hidtidig formand ikke genvalgt. I 1977 blev et større renoveringsarbejde af ledningsnettet sat i gang. Arbejdet omfattede ca 20 % af ledningsnettet og havde en værdi på ca.3,2 mio. kr. Thermofotografering af ledningsnettet blev første gang taget i anvendelse i Forslag fra Helsinge Vest. En række forslag fra Grundejerforeningen Helsinge Vest blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i november Herunder bl.a. et forslag om at optage forhandlinger med Helsinge Kommune om at overtage fjernvarmeselskabet. Bestyrelsen havde forslag om optagelse af lån på 3 mio. kr. til fortsat renovering af ledningsnettet. Alle forslag blev vedtaget. Bestyrelsen træder tilbage. Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling besluttede den samlede bestyrelse at træde tilbage, da man fandt dette rigtigst set i forhold til den mistillid der var fremført på generalforsamlingen. Året 1979 sluttede derfor med en ny ekstraordinær generalforsamling i december, hvor en ny bestyrelse blev valgt.

3 1980 erne. maj 1980 godkendte de tilstedeværende, at den hidtidige afregningsform blev ændret. Ændret afregningsform. Hidtil havde den variable afgift været fastsat efter forbruget af m3 fjernvarmevand og den faste afgift været fastsat på baggrund af m2 hedeflade (radiatoroverfladen). Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med indførelse af kaloriemålere, hvorefter den enkelte forbruger kun betaler for netop sit forbrug, og den faste afgift beregnes på baggrund af m3 opvarmet rumfang. Dette er fortsat gældende. For at forbedre driftsøkonomien blev fremløbstemperaturen sænket væsentligt. Helsinge Fjernvarme var nok et af de første værker, der gjorde dette. Efterfølgende har en del værker meldt ud om, at de kørte som lavtemperaturværk. Der var fortsat problemer med kvaliteten af det arbejde edb-servicebureauet udførte. Det blev besluttet at skifte edb-bureau. 80 erne blev det årti, hvor en væsentlig del af hovedledningerne, samt en del stikledninger blev renoveret for at forbedre værkets driftsøkonomi. Investeringerne blev finansieret ved lån, og det lykkedes langt hen at få en væsentlig bedre driftsøkonomi, bl.a. på grund af mindre ledningstab. Renoveringsplan. Renoveringerne blev foretaget ud fra Renoveringsplan for fjernvarmeforsyningen, som COWI-Consult havde været rådgiver på. Efter overgang til afregning efter MWhtimemålere og rumfang blev taksten pr. 5. oktober 1981 fastsat således: 443,31 kr. pr. MWh 12,28 kr. pr. m3 rumfang. Ordet varmeplan begyndte at dukke op ved årtiets begyndelse. I 1982 overtog værket selv arbejdet med forbrugerregnskab m.m. I 1982 havde Helsinge Kommune tilkendegivet, at der ikke kunne forventes at være flertal i byrådet for en overtagelse af Helsinge Fjernvarme. På generalforsamlingen i september 1982 kom følgende ændrede forslag til afstemning: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling at søge udarbejdet en oversigt over konsekvenserne ved selskabets opløsning. Dette forslag blev vedtaget med 52 stemmer for, 1 imod og 17 som hverken stemte for eller imod. Udskiftning af kedler blev foretaget i 1983/84. På generalforsamlingen i september 1983, blev redegjort for konsekvenserne af en nedlæggelse af Helsinge Fjernvarme. Det væsentligste var, at den enkelte forbruger hæfter for en andel af de kommunegaranterede lån. Redegørelsen blev i øvrigt indgående drøftet og enstemmigt godkendt. Første behandling af vedtægtsændringer blev foretaget. Ved den vejledende afstemning blev ændringerne vedtaget med stort flertal. På den ekstraordinære generalforsamling i november måned blev ændringerne enstemmigt godkendt. Kongensgaveblokkene tilsluttes. Renoveringsplanen blev overhalet, da Kongensgaveblokkene med 192 boliger blev tilsluttet i Der var tale om 6 blokke fordelt på 2 ejerforeninger. Den ene forening var den udfarende kraft i tilslutningen til fjernvarme. Det var en markant forøgelse af antallet af forbrugere og til gensidig økonomisk gevinst for såvel de

4 nye som for de gamle forbrugere. Forbrugsmønsteret i de enkelte blokke viste sig at være meget forskelligt i de første år. Undersøgelser om andre brændsler: Flis, Halm, Slopolie, Fiskeolie, Solenergi og sågar nordiske bræddehytter. Alle muligheder blev gennemgået i disse år for at finde det mest økonomisk egnede. Åbent hus blev for første gang holdt lørdag den 2. juni Ca. 200 interesserede besøgte varmecentralen. Arbejdet med etablering af fjernvarme til Birkely blev begyndt i Haragergård kom med på strengen i De første tanker om decentrale kraftvarmeværker var fremme i Dog med et langt tidsperspektiv. Varmeværket på Rundinsvej blev i 1988 bygget om til fyring med naturgas erne. De første drøftelser om levering af varme fra kraft-varmeværket i Hillerød blev ført i Afkølingsproblematik. I 1990 blev det besluttet at indføre en rabat ved afkøling over 35 o C og et tilsvarende tillæg ved afkøling under 25 o C. Denne beslutning havde også baggrund i et ønske om en forbedring af driftsøkonomien, som netop kunne blive bedre, når returvandet havde en lav temperatur. I 1991 var der kontakt mellem Helsinge Fjernvarme og IFV-Energi om tilslutning til kraft-varmeværket i Hillerød. maj 1991 blev det godkendt, at bestyrelsen kunne arbejde videre med en aftale med IFV-Energi om levering af varme fra det decentrale kraft-varmeværk i Hillerød. I slutningen af 1991 oplyser IFV-Energi, at Energistyrelsen har givet afslag på levering af varme fra Hillerød. En samfundsøkonomisk beregning havde vist, at det ikke ville være rentabelt. I slutningen af 1992 meddelte Energistyrelsen, at Helsinge Fjernvarme inden udgangen af 1996 skal være tilsluttet et decentralt naturgasfyret kraft-varmeværk i Helsinge. Baggrunden herfor var en landsdækkende varmeplan, der stort set opdelte landet i perioder for konvertering / opførelse af kraft-varmeanlæg med forskellige brændselstyper, som f.eks. halm, flis og naturgas. Lokalt kraft-varmeværk. Bestyrelsen besluttede derfor selv at arbejde videre med tanken om et lokalt kraftvarmeværk. Det blev ved et møde med Helsinge Kommunes økonomiudvalg fastslået, at kommunen ønskede et nyt kraft-varmeværk placeret ved rensningsanlægget på Skovgårdsvej og, at kommunen sandsynligvis ville være interesseret i at overtage den nuværende grund m.m. på Rundinsvej. Resultatet blev, at grunden på Skovgårdsvej blev købt af Helsinge Fjernvarme til vurderingsprisen, og at grunden på Rundinsvej blev solgt til Helsinge Kommune for ejendomsvurderingen, men da skorstenen skulle fjernes for Helsinge Fjernvarmes regning blev der ikke meget ud af det. Endelig beslutning om en kommunegaranti til kraft-varmeværket ville der først blive taget stilling til, når der forelå et projektforslag. Cowi-Consult blev anmodet om at udarbejde et projektforslag for et forbrugerejet kraft-varmeværk. Område 2. For Område 2 den vestlige del af Helsinge mellem det nuværende forsyningsområde, Kildevejen og Vestergade - blev der foretaget beregninger for at finde ud af,

5 om området skulle forsynes med naturgas eller med kraftvarme. Beregningerne såvel samfundsøkonomisk som driftsøkonomisk - faldt ud til fordel for kraftvarme. Økonomien i kraftvarmeprojektet kunne i øvrigt forbedres ved en udvidelse af forsyningsområdet med område 2, ligesom en beslutning fra Helsinge Kommune om tilslutningspligt udløste et statstilskud til nyt transmissionsnet. Skitseprojekt for kraft-varmeværket blev udarbejdet i begyndelsen af Projektet blev lavet af arkitekt Karl Henning Sørensen. Vedtægtsændringer og bemyndigelse til at arbejde med kraftvarmeværk. februar 1993 blev de nødvendige vedtægtsændringer gennemgået ved en første behandling. De blev endeligt vedtaget i marts måned. Hele problematikken med etablering af kraft-varmeværk blev gennemgået i februar måned. Formanden begrundede bestyrelsens indstilling: Helsinge Fjernvarme gennemfører Kraft-varmeprojektet og står for den fremtidige drift; dog bemyndiges bestyrelsen til at indgå aftale med det selskab, der kan levere kraft-varme på bedst mulige vilkår. Resultatet af afstemningen blev 58 ja og 1 blank, hvorefter forslaget var vedtaget. Samarbejde med Helsinge Vandværk. I 1993 blev der etableret et samarbejde med Helsinge Vandværk. Fra dette år har Helsinge Fjernvarme varetaget den daglige administration for vandværket. Et samarbejde der fortsat eksisterer til stor tilfredshed for begge værker. Planlægning, udbud og licitation af kraftvarmeværk fortsatte gennem hele Licitation blev foretaget som fagentrepriser, hvor maskinentreprisen som den største blev vundet af BWSC. Det første spadestik blev taget den 20. april 1994 og indvielse fandt sted den 22. februar 1995, altså en forholdsvis kort etableringsfase. Produktionstal. Om den mulige produktion kan fortælles: Gasmotorerne som er Ulstein-Bergen motorer - kan levere 7,6 MW varme og producere 6,12 MW el. Kedlerne, der er et supplement til gasmotorerne, kan levere 12 MW varme. Akkumuleringtanken rummer ca m3 varmt vand. Det svarer til ca. 70 MWh varme, der ligeledes svarer til ca. 7 timers varmeforbrug på en kold vinterdag. Hvad kostede det? Af nøgletal for byggeriet kan nævnes: Grund og bygninger har kostet ca. 16,5 mio. kr. Motorer og kedler har kostet ca. 27 mio. kr. Transmissionsledningen fra kraftvarmeværket via Nørretoftevej, Bymosevej, Lærkevej, Landagervej til brønden på Rundinsvej har kostet ca. 6,5 mio. kr. Der er simpelthen tale om den største enkelt investering der er foretaget i værkets historie. Succes med tilslutninger. Samtidig med etableringen af værket blev der også foretaget en større tilslutning af nye forbrugere, idet 169 af ca. 185 mulige i Område 2 blev tilsluttet ledningsanlægget. Da det også var besluttet at give et godt tilbud til andre mulige forbrugere langs hovedledningerne blev resultatet heraf, at i 125 meldte sig under fanerne. Det vil altså sige, at der med et slag kom 294 nye forbrugere til. Det blev altså en succes, en dyr succes, idet det blev til væsentligt flere forbrugere

6 end der i bestyrelsen var drømt om. Det var dog dejligt med interessen, og alle de nye forbrugere var velkomne. Denne succes kostede værket - sammen med et mindre tilskud til etablering af nyt net den nette sum af ca. 11 mio. kr. I forbindelse med svigt af forudsætningerne af: Merinvestering på ca. 11 mio. kr. Prisstigninger på køb af gas Prisfald på den el, der skulle sælges måtte bestyrelsen erkende, at de udmeldte priser på såvel den variable som den faste afgift ikke kunne holde. De udmeldte priser ekskl. moms. Variabel kr.300,80 pr.mwh og fast afgift på kr.5 pr m3 blev hævet til henholdsvis kr. 345 og kr. 7. I juni 1995 var der en eksplosion i krumtaphuset på motor 1. Heldigvis medførte det ikke andet en materiel skade. Fejlen blev udbedret og der har ikke siden været lignende problemer. Igennem årene har der været problemer i større eller mindre grad med støj og lugt. I det væsentlige er der blevet meget bedre styr på det. PBS en betalingsmulighed. Fra 1996 blev der mulighed for at betale de månedlige regninger via PBS. En mulighed ca. 58 % af forbrugerne hurtigt tilsluttede sig. Med virkning fra 1997 blev det nødvendigt at foretage et væsentlig stigning af afgifterne. En stigning som blev nødvendig på grund af et underskud af størrelsesordenen 2 mio. kr. i 1996 forårsaget af driftsstop, høj gaspris, manglende el-salg og dårligere virkningsgrad på motorerne end forudsat. Hvidbogen. På grund af forespørgelser, usikkerhed, læserbreve, debat i øvrigt udarbejdede bestyrelsen februar 1997 en såkaldt Hvidbog, som blev udsendt til alle forbrugere. I Hvidbogen blev der redegjort for hele forløbet af kraft-varme projektet m.m. med gode og dårlige erfaringer. På generalforsamlingen i marts 1997 blev Hvidbogen anvendt som baggrundsmateriale for bestyrelsens beretning og for forhandlingerne i øvrigt. Problematikken blev indgående drøftet positive og negative sider blev trukket frem. Slutresultatet blev dog en positiv stemning for at fortsætte arbejdet med at forbedre indsatsen på såvel den økonomiske som tekniske side. Der har været, og kan fortsat opstå, tekniske problemer i en vis grad. Det kan hertil siges, at leverandørerne og vi selv er blevet bedre til at opnå en optimal drift. Det vil altid være muligt at forbedre indsatsen. Økonomisk stabilitet. I slutningen af 90 erne blev de økonomiske vilkår for værket ændret i positiv retning. Der blev opnået en stabilitet i driften som gav nogle gode virkningsgrader, ledningstabet har været for nedadgående og regnskaberne har givet overskud. Overskud som generalforsamlingerne har besluttet at fordele over en årrække, så der er en økonomisk buffer som kan bruges til finansiering af investeringer, samt hjælpe med at holde prisudviklingen i skak erne. Som nævnt i slutningen af 90 erne går selskabet ind i et nyt århundrede med en god og sund økonomi. Det giver selvfølgelig en ballast som er god og rar at have, såfremt der opstår uforudsete situationer. Som andre lignende selskaber er Helsinge Fjernvarme fra 2000 indgået blandt erhvervsdrivende selskaber forstået på den måde, at der nu også skal udarbejdes et skatteregnskab, og altså også tænkes an-

7 derledes end hidtil, hvor det alene har været den selskabsøkonomiske tanke der har været i højsæde. Som det umiddelbart ser ud, vil der dog gå nogle år inden selskabet forventes at skulle betale skat. Der vil fortsat i de kommende år vise sig udfordringer, der skal tages stilling til. Det forventes at der bliver stillet større og større miljømæssige krav. Det kan betyde at der skal foretages ændringer i motorerne renovering opgradering eller sågar udskiftning. Måske bliver det nødvendigt at bygge en yderligere akkumuleringtank, for at sikre leverancen i et større antal timer ved eventuelle nedbrud, eller ved reparation af den nuværende tank. Ledningsnettet skal hele tiden tjekkes. Dårlige ledninger skal udskiftes. Brønde skal forbedres så det er forsvarligt at arbejde i dem. Driftsassistent Claus Adamsen. Bogholder Jens Larsen. Kontorassistent Lotte Sørensen. Regnskabsassistent Annie Forsberg. Alle fem arbejder for at fremme værkets og dermed også forbrugernes ønsker bedst muligt, for at opnå et godt teknisk og økonomisk resultat. Den nuværende bestyrelse består af: Erik Rahbek, valgt 13. december Jørgen T. Skovsende, valgt 28. september Ole Juul Jensen, valgt 28. september Henrik Brevadt, kommunens repræsentant fra 1. januar Kaj Bang, indtrådt 20. august Personale. Det har kun kunnet lade sig gøre, at få så gode resultater såvel teknisk som økonomisk fordi Helsinge Fjernvarme har haft og har personale, der sætter en ære i at yde en indsats for arbejdspladsen. Der skal her nævnes 3 personer, nemlig: Otto Rørbye, driftsleder. Svend Aage Andersen, driftsassistent. Randi Sundberg, bogholder. der alle tre har haft Helsinge Fjernvarme som arbejdsplads i en længere årrække og har været og stadig er kendte blandt en stor del af forbrugerne Det nuværende personale på kraftvarmeværket består af: Driftsleder Leif Jakobsen. Driftsassistent Jørgen Pedersen.

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Konsulent Erik Sørensen, DFP deltager under

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år Åbent hus 3. oktober 2009 kl

Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år Åbent hus 3. oktober 2009 kl Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. 50 år 1-10-2009 Åbent hus 3. oktober 2009 kl. 13 16.30 Jerslev Kraftvarmeværk 1. oktober 1959 1. oktober 2009 Varmeværkets historie gennem 50 år, fortalt af Arne Larsen.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Græsted Fjernvarme. 50 års jubilæum. Velkommen til jubilæum hos Græsted Fjernvarmeværk. lørdag den 27. september 2014 fra kl. 10.00 13.

Græsted Fjernvarme. 50 års jubilæum. Velkommen til jubilæum hos Græsted Fjernvarmeværk. lørdag den 27. september 2014 fra kl. 10.00 13. Græsted Fjernvarme 50 års jubilæum Velkommen til jubilæum hos Græsted Fjernvarmeværk lørdag den 27. september 2014 fra kl. 10.00 13.00 Sådan begyndte det. Det er 50 år siden Græsted Fjernvarmeværk blev

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Det har man så gjort, med udrulning af fjernvarmen, og man vil dermed tage kunder og kundegrundlag fra 2/

Det har man så gjort, med udrulning af fjernvarmen, og man vil dermed tage kunder og kundegrundlag fra 2/ WWW.SOESTRAND.DK Orientering om status for fjernvarme projekt april 2012 1/ 1. Baggrund HVK har for en del år siden i samarbejde med daværende miljøminister Connie Hedegaard opstillet planer for HVK som

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere