Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:"

Transkript

1 Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV : CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di - Organisation for erhvervslivet for Grundfos A/S (advokat Lars Bruhn)

2 2 Uoverensstemmelsen angår forståelsen af en lokalaftale om lønforhandling og konsekvenserne af en tilsidesættelse. Sagen er den 26. april 2010 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som opmand og følgende sidedommere: forhandlingssekretær Mads Andersen, 3F, og faglig sekretær Erik Bjørlik Hansen, CO-i, underdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI, og underdirektør Michael Nordahl Heyde, DI. Klager nedlagde følgende påstand: Indklagede, DI Overenskomst 1 for Grundfos A/S, tilpligtes at anerkende, at de i sagen omhandlede medarbejdere principalt har krav på at få foretaget en lønregulering på 5,91 kr. pr. time, subsidiært en lønregulering på 3,72 kr. pr. time fra den 1. marts 2009 og fremefter efter lokalaftale nr. GBJ 2.3 om retningslinjer vedrørende aflønning. I denne forbindelse tilpligtes indklagede at efterbetale de i sagen omhandlede medarbejdere den omtalte lønregulering fra den 1. marts 2009 fremefter med tillæg af renter heraf svarende til den til enhver tid gældende procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid og indtil betaling sker. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaringer af tillidsrepræsentanterne Gert Steen Nielsen og Ulla Boeskov, og af kædechef Kaj Ørndrup og økonomidirektør Torben Ømark. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som fremkom med en begrundet tilkendegivelse, som parterne var enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med, jf. arbejdsretslovens 28, stk. 4. Opmandens tilkendegivelse Sagen Det hedder i Lokalaftale nr. GBJ 2.3 af 26. september 2008:

3 3 Titel: Retningslinjer vedr. aflønning Indledning og formål Denne aftale beskriver gældende retningslinjer omkring aflønning. Aflønning af medarbejderne skal være et middel til at: 1. Tiltrække og fastholde de dygtigste og mest kompetente medarbejdere 2. Tilskynde til personlig og faglig udvikling 3. Anerkende dygtige medarbejdere med erfaring Det skal tilstræbes, at GBJ s lønniveau ligger på medianen for tilsvarende uddannelses- og stillingsgrupper på relevante markeder. GBJ s generelle lønniveau for relevante uddannelses- og stillingsgrupper kommunikeres løbende til lederne og drøftes periodisk mellem ledelsen og relevante anerkendte faglige klubber i virksomheden. Aftalen beskriver, hvorledes statistikmateriale udarbejdes med baggrund i data fra Dansk Industri. Individuel lønregulering Individuel lønregulering aftales mellem medarbejderen og nærmeste leder under den årlige udviklingssamtale, og lønniveauet fastlægges ud fra såvel jobbets krav, medarbejderens præstation, indsats, engagement, kompetence, uddannelse og erfaring. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten medvirke i udviklingssamtalen. Beskrivelse af statistikmateriale Nedenfor følger en beskrivelse af statistikmateriale. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i statistikgrundlaget, der er udenfor parternes rækkevidde. Såfremt der sker væsentlige ændringer, må parterne i fællesskab indgå dialog om ændringerne i forhold til en fremtidig aftale. Det er alene data for Grundfos A/S, der skal finde anvendelse. Følgende forudsætninger lægges til grund for beregningen ved anvendelse af Netstat: 1. Vælg database : Kun DI 2. Arbejdsfunktion : 72/82 3. Lønmodtagergruppe : Alm. lønmodtagere 4. Uddannelse : Alle uddannelser 5. Periode : Vælg år 6. Løn : Vælg løn/time 7. Opdeling : Erhvervserfaring 8. Geografisk område : Region Midtjylland 9. Brancher : Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Kemisk, gummi- og plastindustri Jern- og metalindustri Sten-, ler- og glasindustri Grafisk industri Maskin- og elektronikindustri Transportmiddelindustri

4 4 Anden fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed 10. Erhvervserfaring : Alle 11. Lønbegreb : Smalfortjeneste 12. Klik i Både tid og fastlønnede 13. Klik på Dan udtræk 14. Herefter kan udtrækket anvendes ved den endelige lønforhandling. Lønstigningen beregnes med baggrund i forskel i medianløn for seneste realiserede årsløntal for Region Midtjylland korrigeret for forskel i pristal (jf. eksempel på side 2). Der anvendes det realiserede forbrugerpristal for året før og det forventede for året. (findes på finansministeriets hjemmeside Forbrugerpristallene skal trækkes samme måned, som der afholdes lønforhandling. Virksomheden stiller relevant statistikmateriale til rådighed for tillidsrepræsentanterne forud for lønforhandlingerne (jf. i øvrigt bilag 1). Kvartalsstatistik stilles løbende til rådighed for tillidsrepræsentanterne, når den er tilgængelig gennem Dansk Industri s hjemmeside. Der afholdes et forberedende møde mellem GBJ HR Support og tillidsrepræsentanter, hvor parterne i fællesskab trækker statistikmateriale til brug for efterfølgende forhandlinger. Betaling Lønforhandlingen påbegyndes umiddelbart efter, at lønstatistik for året før er modtaget, hvilket forventes at være ultimo maj/juni måned. Såfremt forhandlingerne medfører en lønstigning, skal lønregulering tilbageføres til 1. marts samme år. Eksempel for beregning: Ufaglærte/medianløn/2007 Region Midtjylland (DIløntal) ansatte 149,15 kr. Grundfos ansatte 152,42 kr. Forskel -3,27 kr. Forventet pristal for det 3,3 % af 149,15 kr. 4,92 kr. kommende år (2008) Lønstigning 1,65 kr. Denne aftale afløste Lokalaftale nr. 31 af 1. marts 1007, hvori det bl.a. hed: Lønstigningen beregnes med baggrund i forskel i medianløn for seneste realiserede årsløntal for Grundfos A/S og DK Vest. Prognose vedrørende pristal for det kommende år anvendes finansministeriets (FM) december måneds tal (WWW.FM.dk).

5 5 Eksempel for beregning: Ufaglærte / medianløn / årsløntal 2006 DI-løntal Danmark Vest ansatte kr. 136,03 Grundfos A/S ansatte kr. 158,62 Forskel kr. 2,49 Forventet pristal for det kommende år (år 2007), 2 % kr. 2,72 = lønstigning i henhold til lokalaftale 31 kr. 0,23 Den 22. juni 2009 blev der indledt lønforhandlinger på virksomheden, og virksomheden fremlagde følgende beregning: Region Midtjylland pers. 156,74 Grundfos pers. 153,02 Forskel 3,72 Forventet 1,40 % For ,19 Lønstigning 5,91 ==================================================== Samtidig tilkendegav virksomheden imidlertid, at virksomhedens økonomiske situation var sådan, at der ikke var råd til lønstigninger, og at virksomheden derfor gik efter en 0-løsning. På et efterfølgende møde fremlagde virksomheden følgende beregning: Region Midtjylland pers. 156,74 Grundfos pers. 153,02 Forskel 3,72 Prisindeks ,40 % Prisindeks ,40 % Forskel -2,00 % 3,13 Grundlag for forhandling 0,59 ====================================================

6 6 Det er virksomhedens standpunkt, at det er sådan, at beregningen skal foretages efter lokalaftalen, som den blev formuleret i Den først foretagne beregning (til 5,91 kr.) var ifølge virksomheden forkert, idet den er foretaget efter lokalaftalen fra Virksomheden fremlagde under forhandlingerne endvidere følgende beregning: Gammel beregningsmodel DK Vest pers. 150,87 Grundfos pers. 153,02 Forskel -2,15 Forventet 1,40 % For ,11 Lønstigning -0,04 ==================================================== Denne beregning er fremkommet ved, at virksomheden har foretaget udtræk fra statistikken vedrørende de kommuner, der indgik i det tidligere område DK Vest. Under sagen har virksomheden indtaget det standpunkt, at det ligger helt uden for parternes forudsætninger, at et skifte af sammenligningsområder skulle kunne få en så voldsom effekt i udgangspunktet for forhandlingerne. Da parterne ikke kunne blive enige om, hvilken beregning der var den rigtige, gik lønforhandlingerne over i en fagretlig behandling af denne uoverensstemmelse. Opmandens bedømmelse Det lægges efter bevisførelsen til grund, at det var formålet med 2008-lokalaftalen at gå over til at bruge løntallene fra Region Midtjylland i stedet for løntallene fra Danmark Vest, fordi den ændrede regionsopdeling indebar en ændring af, hvad der uden videre kunne trækkes ud af lønstatistikkerne, at de øvrige ændringer blev forhandlet som tekniske justeringer, og at det for begge parter afgørende var, at der skulle foretages en beregning i overensstemmelse med den metode, der er anvendt i eksemplet i aftalen.

7 7 På denne baggrund og i betragtning af formålet med en pristalsregulering af historiske tal som grundlag for en aktuel lønforhandling savner det fornuft at anse det for aftalt, at udgangspunktet for lønforhandling alt andet lige skulle være lønnedsættelse ved stigende priser og lønstigning ved faldende priser. Der er da heller ikke under sagen fremlagt udskrifter fra Finansministeriets hjemmeside af noget, der kan tages til indtægt for en beregning af en forskel i pristal som den, der har ført virksomheden til forskellen på minus 3,13 kr. Det, der fra virksomhedens side er anført om betydningen af skiftet fra Danmark Vest til Region Midtjylland som ikke er en ændring i statistikgrundlaget uden for parternes rækkevidde kan ikke føre til, at der tillægges virksomhedens angivelige forestillinger herom, betydning det er virksomhedens egen risiko, om dens eventuelle forudsætninger i så henseende måtte holde stik. Det er i det hele opmandens bedømmelse, at virksomhedens første beregning til 5,91 kr. efter den indgåede aftale er oplagt rigtig. Det er imidlertid samtidig opmandens bedømmelse, at der ikke er noget krav på, at der skal gennemføres en lønforhøjelse, blot fordi den aftalte beregning efter lokalaftalens munder ud i et positivt tal. Tallet skal efter aftalen tilvejebringes til brug for lønforhandlinger, men aftalen dikterer i ingen henseende, hvad disse forhandlinger kan resultere ud i; at det er aftalt, hvad der skal tilstræbes, kan ikke anses for en aftale om, at der skal opnås et resultat i overensstemmelse hermed. Når parterne imidlertid har aftalt, hvad der skal tilstræbes, og aftalt en metode til beregning af det relevante sammenligningstal, er det væsentligt for de aftalte forhandlinger, at de foregår på et grundlag, som er i overensstemmelse med aftalen. Klager har derfor krav på, at de lokale forhandlinger fortsættes på dette grundlag. At virksomheden i mellemtiden har opsagt lokalaftalen, er uden betydning for dette krav. Børge Dahl

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere