af StrukturStatistik 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af StrukturStatistik 2009."

Transkript

1 StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere , hvoraf er funktionærer, mens er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca lønmodtagere. Lønfordeling Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime. Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 210 kr. Medianlønnen er 221,24 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 241,40 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 177,59 kr. (nedre kvartil) og 275,17 kr. (øvre kvartil). Nyheder og særlige forhold StrukturStatistik 2009 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed. Beregnet betaling er dog i StrukturStatistik 2009 ændret således, at der alene fratrækkes uregelmæssige betalinger i form at præsentationsafhængige betalinger og kompensationsbetalinger. uregelmæssige betalinger, der omfatter efterreguleringer m.v. er ikke fratrukket, idet der blandt disse uregelmæssige betalinger er konstateret fejl- ALLE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent 10 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL 5 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon: Redaktion: Fini Beilin Fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. time

2 Side 2 ARBEJDSOMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING Fortjeneste ekskl. Genetillæg genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs og SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP ANSÆTTELSESVILKÅR/JOBSTATUS Arbejds - arbejds - Smalfortjeneste Beregnet betaling Almindelige lønmodtagere Ledere og medarb. med særligt ansvar Voksne i alt Funktionærer Arbejdere Funktionærlignende Elever og unge under 18 år Elever Unge under 18 år Alle kr. pr. time 247,54 6,50 6,74 234,30 6,86 31,13 0,82 28,77 192,91 173,64 379,80 8,34 1,26 370,20 5,98 43,61 9,56 56,39 309,30 274,42 265,83 6,75 5,98 253,09 6,74 32,85 2,03 32,59 209,01 187,58 298,70 6,81 3,04 288,86 5,74 35,16 3,84 39,57 240,27 216,49 231,17 6,70 9,08 215,39 7,79 30,42 0,13 25,22 176,05 157,09 233,74 6,46 10,21 217,07 5,38 27,75 0,55 26,71 179,74 163,68 230,64 6,75 8,85 215,04 8,29 30,98 0,04 24,91 175,28 155,73 90,83-6,61 3,57 93,87 2,39 11,05 0,02 4,92 80,03 76,58 98,55-14,28 1,73 111,10 4,16 12,08 0,04 8,32 94,00 88,24 83,66 0,53 5,28 77,84 0,74 10,08 0,00 1,76 67,02 65,73 252,98 5,77 5,80 241,40 6,42 31,25 1,89 30,56 199,54 179,43 agtige indberetninger. Opgjort for voksne lønmodtagere betyder ændringen gennemsnitligt, at beregnet betaling pr. time er 1,56 kr. højere end, hvis efterreguleringer m.v. var fratrukket. Arbejdsnes sammensætning Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsnes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabellen ovenfor. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejds består af lønmodtagernes fortjeneste. Virksomhedens arbejdsomkostning er udgør i gennemsnit i alt 252,98 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 5,77 kr. til øvrige arbejds, mens genetillæg udgør 5,80 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 241,40 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,42 kr., ferie-, fritvalg og søgnehelligdage 31,25 kr., personalegoder 1,89 kr., mens lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 30,56 kr. Arbejdsnes sammensætning fordelt på branche, hovedarbejdsfunktion og region er angivet i tabellen på side 4-5. Lønnes udvikling DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønne inden for DA-området.

3 Side 3 I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. ind går genebetalinger i KonjunkturStati stikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår. Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2009 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2010, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 28. maj I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2008 til 2009 med 3,0 pct. for voksne. Heraf udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 1,2 pct.point af stigningstakten på 3,0 pct., mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,2 pct.point. Betalinger under sygdom m.v. samt uregelmæssge betalinger faldt i forhold 2008 og bidrog på den måde til at reducere stigningen i fortjenesten. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 1,6 pct.point lavere i 2009 i forhold til 2008, jf. tabellen side 7. Virksomhedernes arbejds ekskl. genetillæg for voksne steg med 2,7 pct. fra 2008 til Stigningen i arbejdsne var dermed mindre end stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at der i 2009 var færre til uddannelse og rekruttering, mens ne til fratrædelses- og dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed steg. Metode I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2008 og Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad. Lønudviklingen afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2008 og 2009, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder. Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere ar bejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunktur erne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner. Yderligere offentliggørelse I elektronisk bogform foreligger statistikken medio juni Yderligere oplysninger kan fås hos Michael Eliasen eller Lars Knudsen, Henvendelse om NetStat kan rettes til Fredrik Strohkirch, Henvendelse om den elektroniske publikation kan rettes til DA Forlag,

4 Side 4 ARBEJDSOMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING VOKSNE Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafi sk industri og forlagsvirksomhed Kemisk, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikfremstilling Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation Fortjeneste ekskl. Genetillæg genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Arbejds - arbejds Smalfortjeneste Beregnet betaling Kr. pr. time 278,21 8,01 7,09 263,11 8,57 34,76 2,00 34,93 215,20 193,66 271,47 9,75 10,33 251,38 9,42 35,13 2,03 32,23 203,17 183,00 273,81 12,29 8,44 253,08 9,59 38,29 0,97 30,20 203,04 184,38 269,53 7,65 11,90 249,98 9,29 32,51 2,90 33,92 203,28 181,85 247,17 9,64 1,73 235,80 7,71 30,40 3,10 29,95 193,60 176,45 251,60 5,35 7,72 238,53 8,76 32,19 1,72 30,35 194,28 176,21 313,57 9,54 3,80 300,23 6,02 37,61 3,56 40,23 249,12 222,33 304,97 6,81 8,14 290,02 7,93 36,53 2,55 41,19 238,64 214,21 314,38 8,93 9,67 295,78 6,72 36,47 3,02 41,74 245,18 219,84 345,66 3,88 3,55 338,22 6,49 41,06 2,60 48,49 281,67 252,91 275,50 6,43 9,16 259,91 9,76 34,25 2,10 36,92 210,51 189,13 271,16 10,12 7,53 253,51 7,10 34,15 2,15 34,92 208,97 187,29 256,72 6,95 6,47 243,30 8,94 32,79 1,75 30,62 198,50 179,15 276,17 6,92 5,56 263,68 8,61 34,69 1,48 34,86 215,42 196,41 279,16 6,42 3,12 269,62 8,30 34,54 1,81 34,97 221,37 203,94 274,63 7,18 6,82 260,62 8,77 34,77 1,32 34,80 212,35 192,53 274,16 8,72 6,54 258,90 13,17 33,90 1,04 33,45 208,44 186,11 283,35 9,68 7,60 266,07 8,27 34,88 2,11 36,16 219,55 190,95 276,74 9,81 7,59 259,34 8,27 34,26 2,25 34,27 214,48 186,65 312,50 9,11 7,63 295,77 8,26 37,63 1,50 44,50 241,92 209,88 267,59 7,84 4,33 255,41 6,82 35,26 1,72 32,70 210,53 183,69 264,76 8,04 3,82 252,90 6,61 34,73 1,60 32,35 208,80 181,57 275,25 7,32 5,72 262,21 7,38 36,72 2,04 33,63 215,23 189,43 253,94 5,40 5,47 243,07 5,26 30,51 2,15 30,41 202,44 182,79 261,78 7,16 2,16 252,47 7,18 32,35 3,85 30,76 208,38 188,62 293,03 7,65 2,77 282,60 5,72 34,49 5,00 38,75 235,13 209,80 267,07 4,23 2,46 260,38 5,69 32,21 4,36 33,46 216,14 193,66 338,52 10,97 2,81 324,73 5,92 38,88 4,95 47,60 270,69 239,34 273,35 7,65 3,03 262,67 5,55 32,39 5,65 35,15 218,52 196,34 187,96 0,90 4,95 182,12 4,24 22,33 1,11 18,26 152,62 140,98 175,48-0,58 6,37 169,69 3,86 20,53 1,09 16,31 142,89 132,56 206,09 3,03 2,88 200,17 4,78 24,95 1,14 21,10 166,75 153,20 200,22 3,61 4,38 192,22 3,96 24,15 0,76 19,47 161,69 149,90 262,34 5,77 10,17 246,41 5,79 31,19 1,39 32,94 204,65 180,45 242,38 4,07 10,63 227,69 5,19 29,67 1,53 28,56 190,46 170,91 277,26 7,31 13,50 256,46 4,95 31,47 0,83 38,46 213,50 188,17 291,76 7,87 4,01 279,89 8,62 34,69 1,86 36,05 228,16 193,63

5 Side 5 ARBEJDSOMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING VOKSNE Forretningsservice It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniør virksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA Fortjeneste ekskl. Genetillæg genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Arbejds - arbejds Smalfortjeneste Beregnet betaling Kr. pr. time 283,06 5,15 3,93 273,98 4,68 34,62 1,95 35,20 229,16 208,49 371,77 3,45 1,29 367,02 6,36 45,01 3,77 56,23 305,27 270,68 280,76 7,71 2,61 270,44 5,10 34,42 2,95 34,79 225,45 206,86 328,42 7,63 1,25 319,55 5,12 39,57 1,70 39,77 266,44 241,50 335,22 7,14 1,57 326,51 6,60 39,39 1,82 49,79 272,05 249,80 214,87 2,31 11,87 200,69 2,18 25,48 0,24 14,15 172,86 163,32 205,52 3,89 5,53 196,11 3,37 26,81 1,29 21,76 164,29 150,24 250,63 12,21 7,65 230,77 7,05 30,76 0,93 27,57 188,76 172,25 265,83 6,75 5,98 253,09 6,74 32,85 2,03 32,59 209,01 187,58 HOVEDARBEJDSFUNKTIONER Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 438,11 8,31 0,70 429,10 5,86 49,27 15,47 69,64 359,30 315,65 376,77 8,48 1,46 366,83 5,87 44,16 2,80 54,22 306,40 277,95 304,03 7,41 3,09 293,53 6,27 36,01 4,11 39,19 243,53 218,22 228,59 6,40 2,22 219,97 4,87 28,19 0,81 25,45 182,54 167,69 188,51 3,35 7,38 177,78 4,39 22,31 0,22 18,04 148,62 137,24 227,51 7,46 5,43 214,62 5,50 30,24 0,74 24,48 176,89 161,81 257,09 7,31 6,65 243,12 8,40 34,08 0,29 30,05 198,92 175,40 235,65 7,40 11,84 216,41 9,27 30,70 0,06 26,50 174,90 156,89 212,85 5,82 7,27 199,76 6,04 28,14 0,12 22,76 164,38 146,98 REGIONALT Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 289,67 6,48 5,48 277,71 6,13 34,90 2,73 36,72 230,52 205,95 249,47 6,61 7,16 235,70 6,63 31,19 1,73 28,64 194,32 175,11 255,43 6,94 6,43 242,06 7,26 31,94 1,69 31,01 199,07 178,45 258,61 6,65 5,88 246,08 6,91 32,29 1,87 31,63 203,05 183,18 246,71 7,61 5,61 233,50 7,09 31,41 1,31 29,01 191,71 172,64

6 Side 6 DEN ÅRLIGE LØNUDVIKLING FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG PR. TIME, VOKSNE Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri og forlagsvirksomhed Kemisk, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikfremstilling Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation Procent 4,2 2,9 3,5 3,5 4,6 4,6 3,8 3,4 3,6 3,3 2,5 4,6 4,1 3,3 4,2 3,4 4,0 3,3 3,7 2,2 4,3 3,6 5,4 5,7 4,4 3,6 1,7 3,0 3,2 5,1 3,9 3,0 3,3 2,3 2,7 3,5 3,3 2,6 3,1 5,7 3,8 4,7 3,6 4,2 4,9 3,9 5,1 4,1 3,6 1,8 4,9 3,1 3,8 3,2 3,5 4,2 4,0 3,7 3,9 3,5 2,8 2,8 3,7 4,3 4,3 4,0 5,2 2,6 3,5 3,6 4,8 5,3 3,6 5,0 3,2 5,4 3,8 2,8 3,0 2,8 3,1 3,6 3,5 3,1 3,7 3,8 3,6 5,2 6,7 5,5 4,2 5,9 4,2 2,1 3,5 3,3 2,3 3,8 4,7 4,6 4,0 1,8 3,8 1,4 4,7 2,6 3,2 2,7 3,7 3,3 3,2 4,7 2,6 4,3 2,9 3,2 3,1 3,5 3,0 2,5 4,7 2,6 4,3 2,3 4,5 2,0 4,9 3,2 2,5 2,9 3,9 3,4 4,4 4,1 2,8 4,3 2,8 3,2 3,0 2,9 3,8 4,0 3,3 3,0 3,0 4,3 3,3 2,4 3,7 2,9 3,3 4,6 2,4 5,9 2,7-1,2 0,8 3,5 2,6

7 Side 7 DEN ÅRLIGE LØNUDVIKLING FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG PR. TIME, VOKSNE Forretningsservice It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniør virksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA Procent 5,1 2,7 3,9 3,7 3,0 5,2 2,6 7,9 1,5 4,5 1,7 4,7 2,9 3,3 2,5 4,3 2,3 3,9 2,6 4,2 2,8 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,6 3,0 HOVEDARBEJDSFUNKTIONER Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 3,5 1,8 4,6 2,8 3,3 3,7 0,5 4,3 2,7 3,6 4,6 3,4 4,2 1,8 3,4 2,8 3,1 3,6 3,4 3,6 2,1 4,5 3,4 2,8 2,9 3,9 5,0 2,9 2,4 3,4 2,7 4,0 3,1 3,1 2,5 3,2 2,5 3,4 4,3 4,7 4,1 2,5 3,4 2,8 3,2 3,2 5,1 4,0 3,9 3,4 2,6 3,6 3,9 3,9 4,1 3,0 REGIONALT Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 3,8 3,3 4,6 2,7 3,6 4,9 4,4 3,2 3,4 4,7 4,7 2,9 3,5 4,6 4,3 2,9 3,5 4,2 4,2 3,2

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Nyt om løn Februar

Nyt om løn Februar Nyt om løn Februar 211 21 BASERET PÅ. KVARTAL 21 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING FOR TREDJE KVARTAL I TRÆK... Timefortjenesten inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v.

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, august 2011

Nyt om løn, august 2011 Nyt om løn, august 211 BASERET PÅ 2. KVARTAL 211 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 211... Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferieog fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Nyt om løn, februar 2012

Nyt om løn, februar 2012 Nyt om løn, februar 212 BASERET PÅ 4. KVARTAL 2112 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 211 Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1,8 pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling.

Læs mere

Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010

Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010 Nyt om løn, august 2010 BASERET PÅ 2. KVARTAL2010 1 LIDT DÆMPET LØNSTIGNINGS- TAKT I 2. KVARTAL 2010... Afdæmpningen i lønstigningstakten siden 2. kvartal 2009 var forventet i lyset af, at de lokale lønreguleringer

Læs mere

om løn, februar 2013

om løn, februar 2013 Nyt om løn, februar 213 BASERET PÅ 4. KVARTAL 212 1 FORTSAT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 212 2 DANSK LØNUDVIKLING LANGSOMMERE END UDLANDETS Tyske og svenske lønninger er på det seneste steget mere

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 sygefravær falder for andet år i træk et på DA-området er faldet fra 3,5 pct. til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010. Det svarer til et

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, september 2013

Nyt om løn, september 2013 Nyt om løn, september 2013 BASERET PÅ 2. KVARTAL 2013 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 2013 Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er lønomkostningerne til de ansatte inden for DA-området steget med

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Strukturstatistik 2011

Strukturstatistik 2011 13. juni 2012 strukturstatistik 2011 Strukturstatistik 2011 StrukturStatistik 2011 er baseret på lønoplysninger for ca. 618.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 566.000,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2017

STRUKTURSTATISTIK 2017 6. JULI 2018 STRUKTURSTATISTIK 2017 STRUKTURSTATISTIK 2017 Dette års StrukturStatistik er baseret på lønoplysninger for godt 957.000 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 861.000, hvoraf godt 341.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2015

STRUKTURSTATISTIK 2015 27. JUNI 2016 STRUKTURSTATISTIK 2015 STRUKTURSTATISTIK 2015 Dette års StrukturStatistik er baseret på lønoplysninger for godt 835.000 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 755.500, hvoraf godt

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Stabil lønudvikling på DA-området

Stabil lønudvikling på DA-området Lønudviklingen 4. kvartal, DA-området 25. februar 2019 Stabil lønudvikling på DA-området I 4. kvartal var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er det samme som kvartalet før. Lønstigningstakten

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Forsat stabil lønudvikling

Forsat stabil lønudvikling Lønudviklingen 1. kvartal 2019, DA-området 24. maj 2019 Forsat stabil lønudvikling I 1. kvartal 2019 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er det samme som de to forgående kvartaler.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2015 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2016

ARBEJDSULYKKER 2015 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2016 12. SEPTEMBER 2016 ARBEJDSULYKKER 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2016 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2017

ARBEJDSULYKKER 2016 TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 12. SEPTEMBER 2017 12. SEPTEMBER 2017 ARBEJDSULYKKER MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENS OG UÆNDRET ULYKKESFRAVÆR På DA-området var der 13,1 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer i. Året før lå ulykkesfrekvensen

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 10. SEPTEMBER 2018 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 LØNNEN STIGER FORTSAT MERE I UDLANDET END I DANMARK INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 2. kvartal

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2014 BASERET PÅ 2013

ARBEJDSULYKKER. Personale 2014 BASERET PÅ 2013 ARBEJDSULYKKER Personale 2014 BASERET PÅ 2013 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale arbejdsulykker 20 Fald i ulykkesfrekvensen I 20 var antallet af arbejdsulykker 27,9 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er et mindre fald i forhold til 25, hvor frekvensen var 30,4. Ulykkesfrekvensen

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

ARBEJDSMARKED. 2002:7 21. februar 2002

ARBEJDSMARKED. 2002:7 21. februar 2002 ARBEJDSMARKED 2002:7 21. februar 2002 Beskæftigelsesopgørelse på grundlag af ATPindbetalinger for 3. kvt. og foreløbig opgørelse for Antallet af offentligt beskæftigede er steget med 3.500 fuldtidspersoner

Læs mere

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008 PERSONALE 27 Arbejdsulykker lille stigning i ulykkesfrekvensen I 27 var antallet af arbejdsulykker 31,2 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er en lille stigning i forhold til 26, hvor

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Forsat stabil lønudvikling 1. kvartal 2018

Forsat stabil lønudvikling 1. kvartal 2018 Lønudviklingen 1. kvartal 2018 12. juni 2018 Forsat stabil lønudvikling 1. kvartal 2018 I 1. kvartal 2018 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,3 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end i

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2016 6. juni 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 1. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret i

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010 PERSONALE 29 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 29 var antallet af arbejdsulykker 20,9 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 28, hvor frekvensen

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere