Knudsker Boligselskab. Midgården I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Midgården I"

Transkript

1 Midgården I Tilstandsrapport 2007

2 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 39 Udarbejdet: 2007 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 3 Midgården I. Der er opført i 1970, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer Døre Fuger Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten Arealer med asfalt Tage overflader Gavlbeklædninger Efterisoleringer af tagrum - VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Sanitet kloset Blandingsbatterier Brugsvandsrør Varmerør Varmecentral Radiatorer Radiatorventiler Ventilationskanaler/riste - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Fundamenter: Eksisterende fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af leca-blokke, Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages Ydervægge: Facader fremstår generelt uden tegn på store revner og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som 27cm isoleret hulmur med mm mineralulds isolering. Facader er opmuret som blankt murværk. Ved gavle kan flere steder konstateres, kuldebroer med fugtgennemslag til følge. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Væggene fremtræder i god stand Vinduer: Eksisterende vinduer og ventilations lemme er træ, med brystninger af vandfast krydsfiner. Malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse og monteret med 2-lags termoglas. vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion, dog er tætningslister generelt nedslidte. Vinduer bør malerbehandles hver 4-5 år Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages snarest. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Fuger omkring vinduer og døre: Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre, er generelt nedbrudte med fugeslip mod omgivende bygningsdele. Eksisterende fuger foreslås udkradset og ny mørtelfuge udført Tagrender og tagnedløb: Tagrender og nedløb er udført af zink, render er indbygget i tagflade, som skjult rende, nedløb ført synligt til tag brønde i terræn, eller i indmuret pvc Rør eller via galvaniserede kæder til afløbsrist i terræn. Tagrender bør, for at hindre råd og svamp i konstruktionen, ændres til synlige hænge render.

5 0.3.8 Arealer belagt med fliser: side 5 Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Der bør foretages opretning eller udskiftning med asfalt eller nye fliser Tagdækning: Tagflader er tagpapdækkede med ensidigt fald, på underlag af høvlede og pløjede brædder. Tagkonstruktioner er efterisoleret ved indblæsning af granulat Tage beklædninger: Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Ved Udskiftning af beklædninger bør overvejes skifte til vedligeholdelsesfrit materiale Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion Kloakbrønde: Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør, med tilslutning af fordelingsrør i kobber. Ledningsnettet er ophængt tilgængeligt i krybekælder. Over gulv er rør indfræset i vægge. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Følgeomkostninger til ophugning i gulve samt reetablering af beton og overflader er påkrævet. Total udskiftning af brugsvandsrør udføres når vandtryk bliver for ringe Centralvarme: Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ophængt i krybekælder. Fjenvarme baseret, varmecentral er ældre, med begyndende nedslidning der er løbende foretaget reparationer og vedligehold af anlæget.(lejemål er forsynet med elvandvarmere)

6 side 6 Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand Ventilation: Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med kanal, ført til afkast over tag. I badeværelse er udført naturlig ventilation med afkast over tag El-installationer: Gruppetavler udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning Belysningsarmaturer: Udvendige belysningsarmaturer af pvc skal løbende udskiftes da pvc nedbrydes af solens uv. lys Skure: Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke op til dagens standard Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 side KONKLUSION Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (31)04 Fuger: Eksisterende mørtelfuger er generelt nedbrudte og skal snarest udskiftes med nye mørtel fuger (37)01 Tagrender og nedløb: Skjulte tagrender og nedløb af zink vil give anledning til råd og svampeskader ved utætheder. Det anbefales at foretage udskiftning til synlige pvc render (40)01 Belægninger med fliser: Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Endvidere forekommer store sætninger ved installationskanaler og brønde (47)02 Tage beklædninger: Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Ved udskiftning af beklædninger, kan overvejes at anvende vedligeholdelsesfrit materiale, såsom eternit eller zink (52)02 Toiletter: Toiletter er ældre lavtskyllende 1- skyls kombinations klosetter, enkelte steder er der dog udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. Resterende klosetter bør udskiftes til nye 2-skyls klosetter (63)01 Gruppetavler: Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HFI-relæ, for lysog kraftgrupper. Gruppetavler bliver løbende udskiftet til nye tavler med HPFI-relæ. (14 stk. er udskiftet i forbindelse med fraflytninger.) El-måler er afregningsmåler.(østkraft) Resterende tavler bør udskiftes.

8 0.4.8 (70)01 Skure: side 8 Skure opført som træ konstruktion, med murede gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som transparente pvc tagplader. Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen (70)01 Køkkener: Køkkener er ældre elementkøkkener med iborings hængsler, låger og hængsler i meget dårlig stand. Lågernes stand udgør risiko for personskade, hvor låger falder ned. Hylder er skrammede og ridsede, overflader er svære at rengøre Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

9 side 9 (12) Fundamenter (12) Fundamenter Totalmængde: m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Eksisterende fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af leca-blokke, Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. MB: Revner og afskallinger udbedres. Revner skønnes ikke at have betydning for konstruktionernes bærende og stabiliserende funktion. Ingen Pudsreparation af sokler, foretages når afskallinger konstateres. kr , L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

10 side 10 (21) 01 Ydervægge (21) 01 Ydervægge Totalmængde: Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Facader fremstår generelt uden tegn på store revner og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som 27cm isoleret hulmur med mm mineralulds isolering. Facader er opmuret som blankt murværk. Ved gavle kan flere steder konstateres, kuldebroer med fugtgennemslag til følge. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger. Mur afdækninger udført som rulleskifte eller afdækning af eternit, eftergås og tætnes i fuger. For at hindre fugtgennemslag på gavle og facader, vil en efterisolering af facaderne være nødvendig. Efterisolering er ikke medtaget i tilstandsrapport. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt omfugning af samme. Fugning af murafdækninger kr , L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

11 side 11 (22) 01 Indervægge (22)01 Indervægge Totalmængde: Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2080 Indervægge er 75 mm finpudsede letbetonelementer. UN: Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Skønnet omkostning L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

12 side 12 (23) Krybekælderdæk (23) krybekælderdæk Totalmængde: m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Dækelementer er isolerede jernbetonelementer oplagt på rand og stribefundamenter af beton. Krybekælder højde ca. 800 mm. Elementer fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Ingen Eventuel efterisolering af krybekælderdæk, er ikke medtaget under tilstandsrapport L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

13 side 13 (31) 01 Vinduer (31)01 Vinduer Totalmængde: m stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2026 Eksisterende vinduer og ventilations lemme er træ, med brystninger af vandfast krydsfiner. Malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse og monteret med 2-lags termoglas. vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion, dog er tætningslister generelt nedslidte. K1: tætningslister er fleres steder defekte, med træk gener til følge. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. foretages altid ved fraflytning af lejemål. Gennemgang, justering og smøring kr ,00 Udskiftning af tætningslister (31)46.41, mtr. á 46,- kr ,00 Malerbehandling af vinduer MBK m 2 a`171,- kr ,00 kr L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

14 side 14 (31) 02 Døre (31)02 Døre Totalmængde: 39stk. 110 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Hoveddøre er træ konstruktion, ramme konstruktion med isolering og beklædning af vandfast krydsfiner med 4 spor. Døre er malerbehandlede. K1: Utætheder imellem karm og ramme. Mangelfuld malerbehandling i false vil bevirke, at døre nedbrydes af råd og svamp. Justering og smøring af hængsler, foretages altid i forblindelse med fraflytninger. Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister. Malerbehandling foretages hvert 4-5 år. Årlig justering og smøring udført sammen med vinduespartier (31)01 kr ,00 Malerbehandling af døre MBK (41) stk. á kr ,00 kr ,00 Udskiftning af defekte tætningslister 242 mtr. á kr. 46,00 kr ,

15 side 15 (31) 04 Fuger (31)04 Fuger Totalmængde: lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 0-5 år Udbedres senest år: 2006 Eksisterende fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er nedbrudte med Fugeslip mod omgivende bygningsdele. K1: Fuger er nedbrudte og defekte. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Eksisterende fuger udkradses, ny stopning udføres og nye fuger udføres. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) m kr , ,00 Levetid efter fornyelse år

16 side 16 (37) 01 Tagrender- og nedløbsrør (37)01 Tagrender- og nedløbsrør Totalmængde: 560 lbm. Rende 120 lbm. rør Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1978 Restlevetid: 0-5 år Udbedres senest år: 2021 Tagrender og nedløb er udført af zink, render er indbygget i tagflade, som skjult rende, nedløb ført synligt til tag brønde i terræn, eller i indmuret pvc. Rør eller via galvaniserede kæder til afløbsrist i terræn. MB: Tagrender skal oprenses for blade og tag rester en gang årligt. K2: Skjulte render kan ved tæring, give anledning til råd og svampeskader i udhæng. Med risiko for spredning til øvrig tagkonstruktion. Tagrender oprenses 1 gang pr. år. Ved gennemtæring af render, bør det overvejes at skifte tagrender til synlige, halvrunde render. Ved defekt på indmurede afløb bør disse ændres til udvendigt nedløb. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt Vedligehold af render og nedløb. kr ,00 Ændring af stern, for synlig hængerende kr ,00 Udskiftning af render til halvrunde render af zink. Udskiftning af tagnedløb kr. kr , ,

17 side 17 (40) 01 Arealer med fliser (40)01 Arealer med beton fliser Totalmængde: 3000 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1978 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Gangstier og interne pladser er belagt med beton fliser. K2: Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser samt Opretning af fliser, specielt ved rør kanaler kloakker etc. Årlig udgift til vedligehold iht. V&S kr ,- Total udskiftning af belægninger med nye fliser 450,00 pr. m 2 ved kr ,- nye betonsten. (reduceres omfang af belægninger ca. 20 %) Omlægning af eksisterende belægningssten (reduceret 20 %) Kr ,

18 side 18 (47) 01 Tage - overflader (47)01 Tage overflader Totalmængde: 6500 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Tagflader er tagpapdækkede med ensidigt fald, på underlag af høvlede og pløjede brædder. Tagkonstruktioner er efterisoleret ved indblæsning af granulat. Tagflader eftergås årligt og eventuelle skader udbedres. Opmærksomhed overfor dampbuler skal iagttages. Årlig gennemgang og udbedring kr ,

19 side 19 (47) 02 Tage - gavlbeklædninger (47)02 Tage gavlbeklædninger Levetid år Totalmængde: 1450m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2021 Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. K2: Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Beklædninger repareres/ udskiftes med nye finerplader. Alternativt kan anbefales at ændre til nye beklædninger af eternit eller tilsvarende vedligeholdelsesfrit materiale. Malerbehandling af træ beklædninger. (41) Malerbehandling kr ,00 Udskiftning af pladebeklædning. kr ,00 Årligt vedligehold, reparationer kr ,

20 side 20 Knudsker Boligselskab (50) 01 Kloakledninger (50)01 Kloakledninger Totalmængde: lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2065 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med glaserede lerrør. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Ledninger gennemspules efter behov.

21 side 21 (50) 02 Rensebrønde (50)02 Rensebrønde Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2055 Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør. Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern. Dæksler ligger generelt højt i forhold til belægninger, Dækselhøjde tilpasses eventuel ny belægning. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules.

22 side 22 (50) 03 Nedløbsbrønde (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2055 Nedløbsbrønde for terrænafvanding er udført i beton med rendestensrist, flere riste ligger i græsarealer med ringe virkning da de samtidig ligger højt. Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i beton med tæt støbejernsdæksel. IB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. K1: Brønddæksler og riste er generelt i god stand med nogle enkelte undtagelser, hvor hængselstiften er knækket. Nedløbsbrønde oprenses hvert 3. år, evt. ved slamsugning. Ændring af højtliggende riste, fjerne topring og tilpasning til terræn, generel aprensning af brønde. Oprensning af nedløbsbrønde Samlet omkostning pr. gang. kr ,

23 side 23 (52) 01 Toilet (52)01 Toilet Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2041 Toiletter er ældre lavtskyllende 1- skyls kombinations klosetter, enkelte steder er der dog udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. MB: UN: Toiletter fremtræder generelt i pæn stand efter alder. Det bør overvejes at udskifte klosetter til nye klosetter med 2-skyl. Skønnet besparelse i vandforbrug 10m 3 pr. person pr. år. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Omkostning til udskiftning af 20 klosetter, ved defekter er der foretaget løbende udskiftning. kr ,

24 side 24 (52) 02 Blandingsbatterier (52)02 Blandingsbatterier Totalmængde: 156 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-30 år Udbedres senest år: 2036 Blandingsbatterier i bryggers, køkken og bad er overalt monteret som traditionelle armaturer, armaturer udskiftes løbende ved defekt. IB: Blandingsbatterier er generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Blandingsbatterier foreslås udskiftet iforbindelse med modernisering af bad. Løbende vedligehold af blandingsbattereier Samlet omkostning pr. år. kr ,00 kr

25 side 25 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 650 lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: O - 10 år Udbedres senest år: 2016 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør, med tilslutning af fordelingsrør i kobber. Ledningsnettet er ophængt tilgængeligt i krybekælder. Over gulv er rør indfræset i vægge. K3: Kobberrør, tilsluttet galvaniserede rør giver lokale gennemtæringer af det galvaniserede rør. Ved afgreninger kan opstå tætte bøjninger, med dårligt vandtryk tilfølge. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Følgeomkostninger til ophugning i gulve samt reetablering af beton og overflader er påkrævet. Indstøbte rør er skjult installation og således delvis dækket af forsikringg. Total udskiftning af brugsvandsrør udføres når vandtryk bliver for ringe. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o. lign. incl. følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år. kr ,

26 side 26 (56) 01 Varmerør (56)01 Varmerør Totalmængde: ca lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 25 år Udbedres senest år: 2031 Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er ophængt i krybekælder. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling, på synligt rør system. Indstøbte rør, vil ved tæring blive dækket af forsikring da disse er skjulte. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o.lign. excl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år. kr ,

27 side 27 (56) 02 Varmecentral (56)02 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-15 år Udbedres senest år: 2021 Fjenvarme baseret, varmecentral er ældre, med begyndende nedslidning dog er der løbende foretaget reparationer og vedligehold af anlæget. MB: Årlige reparationer/eftersyn foretages ved defekter og tæringer. Ved udskiftning af pumper skal anvendes energibesparende pumper, og komponenter der øger nedkøling af fjernvarmen. Årlige reparationer anslået ,00 pr. år Årlige reparationer kr ,

28 side 28 (56) 03 Radiatorer (56)03 Radiatorer Totalmængde: ca. 260 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2036 Radiatorer er pladejernsradiatorer. MB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på begyndende tæring. Det skal overfor lejere påtales at den bedste afkøling/opvarmning af lejemålet sker, når samtlige radiatorer benyttes. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f.eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100 % i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring o.lign. Samlet omkostning pr. år. kr ,

29 side 29 (56) 04 Radiatorventiler (56)04 Radiatorventiler Totalmængde: ca. 260 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2021 Radiatorventiler- og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater generelt er med indbygget føler, i nogle lejligheders opholdsstue er termostat med fjernføler. IB: Termostater og ventiler fremtræder generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende vedligehold af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,

30 side 30 (57) 01 Ventilationskanaler/riste (57)01 Ventilationskanaler/riste Totalmængde: 78 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med kanal, ført til afkast over tag. I badeværelse er udført naturlig ventilation med afkast over tag. MB: Generelt er anlæg i god stand, omend en del tilsnavset. Ventiler bør løbende sættes i brugbar stand/ udskiftes. Kanaler renses løbende. Løbende vedligehold af ventiler og kanaler. kr ,

31 side 31 (63) 01 Gruppeskab (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HFI-relæ, for lys- og kraftgrupper. Gruppetavler bliver løbende udskiftet til nye tavler med HPFI-relæ. (14 stk. er udskiftet i forbindelse med fraflytninger.) El-måler er afregningsmåler.(østkraft) K1: Gruppetavler uden HPFI relæ lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper ikke op til dagens standard. Generelt er der i disse tavler plads til montering af ekstra gruppeafbryder, i enkelte lejligheder er tavlen fuldt monteret. HPFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år. Montering af nye gruppetavler, foreslås udført løbende over perioden. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Udskiftning af gruppetavler 25 stk. kr ,00 Det anbefales at foretage løbende udskiftning, 3 stk. pr. år Kr

32 side 32 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Afbrydere: Stikkontakter: stk. stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 25 år Udbedres senest år: 2031 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK type Minitangent. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder generelt i god stand. Antallet af stikkontakter er tæt på at opfylde dagens standard.(1 stikkontakt pr. 4m 2 gulvareal) Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,

33 side 33 (63) 03 Lampesteder (63)03 Lampesteder Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet, dæksler er udgået af produktion, hvorfor udskiftning til andet materiel er påkrævet. Dæksler udskiftes/monteres f.eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder Samlet omkostning pr. år. kr ,

34 side 34 (63) 04 Belysningsarmaturer (63)04 Belysningsarmaturer Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2016 Udvendige belysninger er væg armaturer af pvc. Monteret på facader. Indvendige armaturer i køkken er lysarmaturer monteret på loft, samt vægarmatur i badeværelser. MB: Udvendige armaturer nedbrydes af solens ultraviolette lys. Ved defekte skærme armaturer og komponenter udskiftes til nyt udstyr Vedligehold af belysningsarmaturer Samlet omkostning pr. år. kr ,

35 side 35 Knudsker Boligselskab (70) 01 Skure (70)01 Skure Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Skure opført som træ konstruktion, med murede gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som transparente pvc tagplader. K1 Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen. Skure malerbehandles hvert 4 5 år. Der foretages løbende vedligehold af døre ved justering og smøring. Malerbehandling af skure kr ,00 Årlig vedligehold justeringer mv. kr ,00 Total udskiftning af skure anslået Ændring af tagrender/ tagkonstruktion.4 sektioner a`25.000,- kr. kr , ,00 foreslås udført i forbindelse med malerbehandling. Skønnet omkostning ialt: kr

36 side 36 (71) 01 Komfurer og emhætter (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabrikat Voss. Emhætter fabrikat Electrolux og Thermix IB: Generelt set er komfurerne i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er muligt. Totaludskiftning af komfurer vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af komfurer Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11. Udvidet tilstandsrapport 2003-2012

Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11. Udvidet tilstandsrapport 2003-2012 Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11 Udvidet tilstandsrapport 2003-2012 Udarbejdet marts 2003 Ørum Christensen tegnestue k/s Rådgivende arkitekter og ingeniører Sdr. Allé 34B

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere