Knudsker Boligselskab. Midgården I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Midgården I"

Transkript

1 Midgården I Tilstandsrapport 2007

2 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 39 Udarbejdet: 2007 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 3 Midgården I. Der er opført i 1970, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer Døre Fuger Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten Arealer med asfalt Tage overflader Gavlbeklædninger Efterisoleringer af tagrum - VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Sanitet kloset Blandingsbatterier Brugsvandsrør Varmerør Varmecentral Radiatorer Radiatorventiler Ventilationskanaler/riste - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Fundamenter: Eksisterende fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af leca-blokke, Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages Ydervægge: Facader fremstår generelt uden tegn på store revner og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som 27cm isoleret hulmur med mm mineralulds isolering. Facader er opmuret som blankt murværk. Ved gavle kan flere steder konstateres, kuldebroer med fugtgennemslag til følge. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Væggene fremtræder i god stand Vinduer: Eksisterende vinduer og ventilations lemme er træ, med brystninger af vandfast krydsfiner. Malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse og monteret med 2-lags termoglas. vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion, dog er tætningslister generelt nedslidte. Vinduer bør malerbehandles hver 4-5 år Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages snarest. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Fuger omkring vinduer og døre: Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre, er generelt nedbrudte med fugeslip mod omgivende bygningsdele. Eksisterende fuger foreslås udkradset og ny mørtelfuge udført Tagrender og tagnedløb: Tagrender og nedløb er udført af zink, render er indbygget i tagflade, som skjult rende, nedløb ført synligt til tag brønde i terræn, eller i indmuret pvc Rør eller via galvaniserede kæder til afløbsrist i terræn. Tagrender bør, for at hindre råd og svamp i konstruktionen, ændres til synlige hænge render.

5 0.3.8 Arealer belagt med fliser: side 5 Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Der bør foretages opretning eller udskiftning med asfalt eller nye fliser Tagdækning: Tagflader er tagpapdækkede med ensidigt fald, på underlag af høvlede og pløjede brædder. Tagkonstruktioner er efterisoleret ved indblæsning af granulat Tage beklædninger: Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Ved Udskiftning af beklædninger bør overvejes skifte til vedligeholdelsesfrit materiale Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion Kloakbrønde: Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør, med tilslutning af fordelingsrør i kobber. Ledningsnettet er ophængt tilgængeligt i krybekælder. Over gulv er rør indfræset i vægge. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Følgeomkostninger til ophugning i gulve samt reetablering af beton og overflader er påkrævet. Total udskiftning af brugsvandsrør udføres når vandtryk bliver for ringe Centralvarme: Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ophængt i krybekælder. Fjenvarme baseret, varmecentral er ældre, med begyndende nedslidning der er løbende foretaget reparationer og vedligehold af anlæget.(lejemål er forsynet med elvandvarmere)

6 side 6 Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand Ventilation: Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med kanal, ført til afkast over tag. I badeværelse er udført naturlig ventilation med afkast over tag El-installationer: Gruppetavler udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning Belysningsarmaturer: Udvendige belysningsarmaturer af pvc skal løbende udskiftes da pvc nedbrydes af solens uv. lys Skure: Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke op til dagens standard Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 side KONKLUSION Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (31)04 Fuger: Eksisterende mørtelfuger er generelt nedbrudte og skal snarest udskiftes med nye mørtel fuger (37)01 Tagrender og nedløb: Skjulte tagrender og nedløb af zink vil give anledning til råd og svampeskader ved utætheder. Det anbefales at foretage udskiftning til synlige pvc render (40)01 Belægninger med fliser: Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Endvidere forekommer store sætninger ved installationskanaler og brønde (47)02 Tage beklædninger: Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Ved udskiftning af beklædninger, kan overvejes at anvende vedligeholdelsesfrit materiale, såsom eternit eller zink (52)02 Toiletter: Toiletter er ældre lavtskyllende 1- skyls kombinations klosetter, enkelte steder er der dog udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. Resterende klosetter bør udskiftes til nye 2-skyls klosetter (63)01 Gruppetavler: Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HFI-relæ, for lysog kraftgrupper. Gruppetavler bliver løbende udskiftet til nye tavler med HPFI-relæ. (14 stk. er udskiftet i forbindelse med fraflytninger.) El-måler er afregningsmåler.(østkraft) Resterende tavler bør udskiftes.

8 0.4.8 (70)01 Skure: side 8 Skure opført som træ konstruktion, med murede gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som transparente pvc tagplader. Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen (70)01 Køkkener: Køkkener er ældre elementkøkkener med iborings hængsler, låger og hængsler i meget dårlig stand. Lågernes stand udgør risiko for personskade, hvor låger falder ned. Hylder er skrammede og ridsede, overflader er svære at rengøre Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

9 side 9 (12) Fundamenter (12) Fundamenter Totalmængde: m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Eksisterende fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af leca-blokke, Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. MB: Revner og afskallinger udbedres. Revner skønnes ikke at have betydning for konstruktionernes bærende og stabiliserende funktion. Ingen Pudsreparation af sokler, foretages når afskallinger konstateres. kr , L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

10 side 10 (21) 01 Ydervægge (21) 01 Ydervægge Totalmængde: Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Facader fremstår generelt uden tegn på store revner og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som 27cm isoleret hulmur med mm mineralulds isolering. Facader er opmuret som blankt murværk. Ved gavle kan flere steder konstateres, kuldebroer med fugtgennemslag til følge. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger. Mur afdækninger udført som rulleskifte eller afdækning af eternit, eftergås og tætnes i fuger. For at hindre fugtgennemslag på gavle og facader, vil en efterisolering af facaderne være nødvendig. Efterisolering er ikke medtaget i tilstandsrapport. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt omfugning af samme. Fugning af murafdækninger kr , L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

11 side 11 (22) 01 Indervægge (22)01 Indervægge Totalmængde: Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2080 Indervægge er 75 mm finpudsede letbetonelementer. UN: Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Skønnet omkostning L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

12 side 12 (23) Krybekælderdæk (23) krybekælderdæk Totalmængde: m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2060 Dækelementer er isolerede jernbetonelementer oplagt på rand og stribefundamenter af beton. Krybekælder højde ca. 800 mm. Elementer fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Ingen Eventuel efterisolering af krybekælderdæk, er ikke medtaget under tilstandsrapport L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

13 side 13 (31) 01 Vinduer (31)01 Vinduer Totalmængde: m stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2026 Eksisterende vinduer og ventilations lemme er træ, med brystninger af vandfast krydsfiner. Malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse og monteret med 2-lags termoglas. vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion, dog er tætningslister generelt nedslidte. K1: tætningslister er fleres steder defekte, med træk gener til følge. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. foretages altid ved fraflytning af lejemål. Gennemgang, justering og smøring kr ,00 Udskiftning af tætningslister (31)46.41, mtr. á 46,- kr ,00 Malerbehandling af vinduer MBK m 2 a`171,- kr ,00 kr L:\Tilstandsrapporter\33\03 kb bygn_kort 2007 ny.doc

14 side 14 (31) 02 Døre (31)02 Døre Totalmængde: 39stk. 110 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Hoveddøre er træ konstruktion, ramme konstruktion med isolering og beklædning af vandfast krydsfiner med 4 spor. Døre er malerbehandlede. K1: Utætheder imellem karm og ramme. Mangelfuld malerbehandling i false vil bevirke, at døre nedbrydes af råd og svamp. Justering og smøring af hængsler, foretages altid i forblindelse med fraflytninger. Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister. Malerbehandling foretages hvert 4-5 år. Årlig justering og smøring udført sammen med vinduespartier (31)01 kr ,00 Malerbehandling af døre MBK (41) stk. á kr ,00 kr ,00 Udskiftning af defekte tætningslister 242 mtr. á kr. 46,00 kr ,

15 side 15 (31) 04 Fuger (31)04 Fuger Totalmængde: lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 0-5 år Udbedres senest år: 2006 Eksisterende fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er nedbrudte med Fugeslip mod omgivende bygningsdele. K1: Fuger er nedbrudte og defekte. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Eksisterende fuger udkradses, ny stopning udføres og nye fuger udføres. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) m kr , ,00 Levetid efter fornyelse år

16 side 16 (37) 01 Tagrender- og nedløbsrør (37)01 Tagrender- og nedløbsrør Totalmængde: 560 lbm. Rende 120 lbm. rør Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1978 Restlevetid: 0-5 år Udbedres senest år: 2021 Tagrender og nedløb er udført af zink, render er indbygget i tagflade, som skjult rende, nedløb ført synligt til tag brønde i terræn, eller i indmuret pvc. Rør eller via galvaniserede kæder til afløbsrist i terræn. MB: Tagrender skal oprenses for blade og tag rester en gang årligt. K2: Skjulte render kan ved tæring, give anledning til råd og svampeskader i udhæng. Med risiko for spredning til øvrig tagkonstruktion. Tagrender oprenses 1 gang pr. år. Ved gennemtæring af render, bør det overvejes at skifte tagrender til synlige, halvrunde render. Ved defekt på indmurede afløb bør disse ændres til udvendigt nedløb. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt Vedligehold af render og nedløb. kr ,00 Ændring af stern, for synlig hængerende kr ,00 Udskiftning af render til halvrunde render af zink. Udskiftning af tagnedløb kr. kr , ,

17 side 17 (40) 01 Arealer med fliser (40)01 Arealer med beton fliser Totalmængde: 3000 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1978 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Gangstier og interne pladser er belagt med beton fliser. K2: Arealer med betonfliser er stærkt nedbrudte, med sætninger og frostskader. Gangstiernes ujævne overflader kan medføre personskade, ved faldulykker. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser samt Opretning af fliser, specielt ved rør kanaler kloakker etc. Årlig udgift til vedligehold iht. V&S kr ,- Total udskiftning af belægninger med nye fliser 450,00 pr. m 2 ved kr ,- nye betonsten. (reduceres omfang af belægninger ca. 20 %) Omlægning af eksisterende belægningssten (reduceret 20 %) Kr ,

18 side 18 (47) 01 Tage - overflader (47)01 Tage overflader Totalmængde: 6500 m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: år Udbedres senest år: 2026 Tagflader er tagpapdækkede med ensidigt fald, på underlag af høvlede og pløjede brædder. Tagkonstruktioner er efterisoleret ved indblæsning af granulat. Tagflader eftergås årligt og eventuelle skader udbedres. Opmærksomhed overfor dampbuler skal iagttages. Årlig gennemgang og udbedring kr ,

19 side 19 (47) 02 Tage - gavlbeklædninger (47)02 Tage gavlbeklædninger Levetid år Totalmængde: 1450m 2 Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2021 Beklædninger af tagkanter er udført vandfast krydsfiner på træskellet. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse. K2: Finer er grundet ælde åben i hjørner og samlinger indbyrdes mellem plader. Vedvarende fugtbelastning vil bevirke at plader nedbrydes af råd. Beklædninger repareres/ udskiftes med nye finerplader. Alternativt kan anbefales at ændre til nye beklædninger af eternit eller tilsvarende vedligeholdelsesfrit materiale. Malerbehandling af træ beklædninger. (41) Malerbehandling kr ,00 Udskiftning af pladebeklædning. kr ,00 Årligt vedligehold, reparationer kr ,

20 side 20 Knudsker Boligselskab (50) 01 Kloakledninger (50)01 Kloakledninger Totalmængde: lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2065 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med glaserede lerrør. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Ledninger gennemspules efter behov.

21 side 21 (50) 02 Rensebrønde (50)02 Rensebrønde Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2055 Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør. Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern. Dæksler ligger generelt højt i forhold til belægninger, Dækselhøjde tilpasses eventuel ny belægning. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules.

22 side 22 (50) 03 Nedløbsbrønde (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2055 Nedløbsbrønde for terrænafvanding er udført i beton med rendestensrist, flere riste ligger i græsarealer med ringe virkning da de samtidig ligger højt. Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i beton med tæt støbejernsdæksel. IB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. K1: Brønddæksler og riste er generelt i god stand med nogle enkelte undtagelser, hvor hængselstiften er knækket. Nedløbsbrønde oprenses hvert 3. år, evt. ved slamsugning. Ændring af højtliggende riste, fjerne topring og tilpasning til terræn, generel aprensning af brønde. Oprensning af nedløbsbrønde Samlet omkostning pr. gang. kr ,

23 side 23 (52) 01 Toilet (52)01 Toilet Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2041 Toiletter er ældre lavtskyllende 1- skyls kombinations klosetter, enkelte steder er der dog udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. MB: UN: Toiletter fremtræder generelt i pæn stand efter alder. Det bør overvejes at udskifte klosetter til nye klosetter med 2-skyl. Skønnet besparelse i vandforbrug 10m 3 pr. person pr. år. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Omkostning til udskiftning af 20 klosetter, ved defekter er der foretaget løbende udskiftning. kr ,

24 side 24 (52) 02 Blandingsbatterier (52)02 Blandingsbatterier Totalmængde: 156 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-30 år Udbedres senest år: 2036 Blandingsbatterier i bryggers, køkken og bad er overalt monteret som traditionelle armaturer, armaturer udskiftes løbende ved defekt. IB: Blandingsbatterier er generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Blandingsbatterier foreslås udskiftet iforbindelse med modernisering af bad. Løbende vedligehold af blandingsbattereier Samlet omkostning pr. år. kr ,00 kr

25 side 25 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 650 lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: O - 10 år Udbedres senest år: 2016 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør, med tilslutning af fordelingsrør i kobber. Ledningsnettet er ophængt tilgængeligt i krybekælder. Over gulv er rør indfræset i vægge. K3: Kobberrør, tilsluttet galvaniserede rør giver lokale gennemtæringer af det galvaniserede rør. Ved afgreninger kan opstå tætte bøjninger, med dårligt vandtryk tilfølge. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Følgeomkostninger til ophugning i gulve samt reetablering af beton og overflader er påkrævet. Indstøbte rør er skjult installation og således delvis dækket af forsikringg. Total udskiftning af brugsvandsrør udføres når vandtryk bliver for ringe. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o. lign. incl. følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år. kr ,

26 side 26 (56) 01 Varmerør (56)01 Varmerør Totalmængde: ca lbm. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 25 år Udbedres senest år: 2031 Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er ophængt i krybekælder. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling, på synligt rør system. Indstøbte rør, vil ved tæring blive dækket af forsikring da disse er skjulte. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o.lign. excl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år. kr ,

27 side 27 (56) 02 Varmecentral (56)02 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 5-15 år Udbedres senest år: 2021 Fjenvarme baseret, varmecentral er ældre, med begyndende nedslidning dog er der løbende foretaget reparationer og vedligehold af anlæget. MB: Årlige reparationer/eftersyn foretages ved defekter og tæringer. Ved udskiftning af pumper skal anvendes energibesparende pumper, og komponenter der øger nedkøling af fjernvarmen. Årlige reparationer anslået ,00 pr. år Årlige reparationer kr ,

28 side 28 (56) 03 Radiatorer (56)03 Radiatorer Totalmængde: ca. 260 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2036 Radiatorer er pladejernsradiatorer. MB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på begyndende tæring. Det skal overfor lejere påtales at den bedste afkøling/opvarmning af lejemålet sker, når samtlige radiatorer benyttes. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f.eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100 % i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring o.lign. Samlet omkostning pr. år. kr ,

29 side 29 (56) 04 Radiatorventiler (56)04 Radiatorventiler Totalmængde: ca. 260 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2021 Radiatorventiler- og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater generelt er med indbygget føler, i nogle lejligheders opholdsstue er termostat med fjernføler. IB: Termostater og ventiler fremtræder generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende vedligehold af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,

30 side 30 (57) 01 Ventilationskanaler/riste (57)01 Ventilationskanaler/riste Totalmængde: 78 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med kanal, ført til afkast over tag. I badeværelse er udført naturlig ventilation med afkast over tag. MB: Generelt er anlæg i god stand, omend en del tilsnavset. Ventiler bør løbende sættes i brugbar stand/ udskiftes. Kanaler renses løbende. Løbende vedligehold af ventiler og kanaler. kr ,

31 side 31 (63) 01 Gruppeskab (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HFI-relæ, for lys- og kraftgrupper. Gruppetavler bliver løbende udskiftet til nye tavler med HPFI-relæ. (14 stk. er udskiftet i forbindelse med fraflytninger.) El-måler er afregningsmåler.(østkraft) K1: Gruppetavler uden HPFI relæ lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper ikke op til dagens standard. Generelt er der i disse tavler plads til montering af ekstra gruppeafbryder, i enkelte lejligheder er tavlen fuldt monteret. HPFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år. Montering af nye gruppetavler, foreslås udført løbende over perioden. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Udskiftning af gruppetavler 25 stk. kr ,00 Det anbefales at foretage løbende udskiftning, 3 stk. pr. år Kr

32 side 32 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Afbrydere: Stikkontakter: stk. stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 25 år Udbedres senest år: 2031 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK type Minitangent. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder generelt i god stand. Antallet af stikkontakter er tæt på at opfylde dagens standard.(1 stikkontakt pr. 4m 2 gulvareal) Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år. kr ,

33 side 33 (63) 03 Lampesteder (63)03 Lampesteder Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: Udbedres senest år: Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet, dæksler er udgået af produktion, hvorfor udskiftning til andet materiel er påkrævet. Dæksler udskiftes/monteres f.eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder Samlet omkostning pr. år. kr ,

34 side 34 (63) 04 Belysningsarmaturer (63)04 Belysningsarmaturer Totalmængde: stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: 1970 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2016 Udvendige belysninger er væg armaturer af pvc. Monteret på facader. Indvendige armaturer i køkken er lysarmaturer monteret på loft, samt vægarmatur i badeværelser. MB: Udvendige armaturer nedbrydes af solens ultraviolette lys. Ved defekte skærme armaturer og komponenter udskiftes til nyt udstyr Vedligehold af belysningsarmaturer Samlet omkostning pr. år. kr ,

35 side 35 Knudsker Boligselskab (70) 01 Skure (70)01 Skure Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Skure opført som træ konstruktion, med murede gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som transparente pvc tagplader. K1 Skure fremstår med begyndende råd angreb i facade beklædninger og døre. Tagrender er udført som skjulte render af zink, ved udskiftning af tagrender bør nye render af pvc monteres fri af konstruktionen. Skure malerbehandles hvert 4 5 år. Der foretages løbende vedligehold af døre ved justering og smøring. Malerbehandling af skure kr ,00 Årlig vedligehold justeringer mv. kr ,00 Total udskiftning af skure anslået Ændring af tagrender/ tagkonstruktion.4 sektioner a`25.000,- kr. kr , ,00 foreslås udført i forbindelse med malerbehandling. Skønnet omkostning ialt: kr

36 side 36 (71) 01 Komfurer og emhætter (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 39 stk. Registrering: Juli 2007 Indbygningsår: Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabrikat Voss. Emhætter fabrikat Electrolux og Thermix IB: Generelt set er komfurerne i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er muligt. Totaludskiftning af komfurer vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af komfurer Samlet omkostning pr. år. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenrisvej 7 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2015 Til den 10. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Algade 10 Algade 10 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2013 Til den 3. september

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere