Knudsker Boligselskab. Strandgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Strandgården"

Transkript

1 Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007

2 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej og 34B-44 / Blykobbevej Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget side 33 Udarbejdet: maj 2007 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 20. august 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 1 Strandgården. Der er opført i 1963, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer. Døre. Fuger. Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten. Arealer med asfalt. Tage overflader. Gavlbeklædninger. Efterisoleringer af tagrum. - VVS-installationer, som: Kloakledninger. Rensebrønde. Nedløbsbrønde. Sanitet kloset. Blandingsbatterier. Brugsvandsrør. Isolering af rør. Varmerør. Isolering af varmerør. Radiatorer. Radiatorventiler. Ventilationskanaler/riste. - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe. Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår generelt med mindre revner. Specielt er ståltegl overliggere over gavlvinduer nedbrudt, af rustangreb i armering. Tegloverliggere bør udskiftes. Facader fremstår i gul og rødt blankt murværk. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Vinduer: Væggene er udført af ½ stens murværk og træ skellet vægge beklædt med profilerede brædder. Træ beklædte vægge fremtræder intakte, men lever ikke i farve op til nutidig standard. Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør vinduerne snarest malerbehandles, for at hindre rådangreb. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages snarest. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Fuger omkring vinduer og døre: Fuge slip kan konstateres ved Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre. Specielt fuger mod sålbænke er generelt nedbrudte. Eksisterende fuger foreslås udkradset og ny mørtelfuge udført Tagrender og tagnedløb: Tagrender og tagnedløb af zink og grå pvc. Udskiftes løbende, ved defekter, med nye render og nedløb af pvc Belagte arealer: Terrasser indkørsler og stier ved indgange er af varierende stand. Der må påregnes et mindre beløb til reparation af småskader, og nyanlæg Tagbelægning af eternit: Tagbelægning af ny eternit fremstår med begyndende forvitring i kanter. Forventet levetid på 30 år må påregnes. utætheder udbedres løbende, for at hindre vand indtrængen Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

5 Kloakbrønde: side 5 Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør indstøbt i terrændæk, må påregnes repareret eller udskiftet helt eller delvis Centralvarme: Fjernvarme units er af ældre dato, det påregnes at units ved store defekter udskiftes med ny units. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør (indstøbt i terrændæk) vurderes at være i god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør. Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand El-installationer: Gruppetavler, ældre LK tavler, udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år. Øvrige El-installationerne udskiftes ved defekter Carporte og udhuse: Carporte og udhuse af træ konstruktion med tagdækning af eternit, fremstår med utætheder i tage, og enkelte steder med råd i konstruktioner. Det anbefales at udskifte utætte tage med ny tagdækning af stål samt at foretage total udskiftning af råd angrebne carporte Hårde hvidevarer: Komfurer og vaskemaskiner er i varierende stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke generelt op til dagens standard Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

6 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Facader: Facader er i rimelig stand, men udbedring af rustangrebne ståltegl overliggere skal foretages løbende (22)01 Indvendige vægge: Træ skellet vægge kan med fordel beklædes med gipsplader, byggeteknisk vil denne løsning give en bedre lydisolering imellem rummene, samt øge brandsikkerheden (47)01 Tage overflader: Tagflader er i rimelig stand men det må påregnes at der løbende vil blive behov for reparationer grundet forvitring af nye eternit plader. Plast ovenlys udskiftes løbende ved nedbrydning (56)04 Fjernvarme units: Fjernvarme units er fra etableringen af fjernvarmenettet, ved defekte komponenter eller rør bør det nøje vurderes om unit bør udskiftes. Ved udskiftning bør det overvejes at foretage direkte tilslutning til fjernvarmenettet (70)01 Carporte og skure: Råd angrebne og utætte carporte og udhuse repareres eller udskiftes. Der må i de kommende år påregnes beløb til denne udbedring. Carporte og udhuse malerbehandles hvert 4-5 år Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

7 side 7 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Fundamenter støbt på stedet, fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. IB: Mindre svindrevner forekommer i sokkelpuds, disse er af kosmetisk karakter.

8 side 8 (13) 01 Terrændæk (13) 01 terrændæk levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2045 Terrændæk er 120 mm beton udstøbt på kapilarbrydende lag af lecanødder.under køkken er udført mindre viktualie kælder, med lem fra køkken. Gulve fremtræde med sætninger, hvilket bevirker øget behov for opretning i forbindelse med etablering af nye gulve. K1: Sætninger i gulve, er af kosmetisk art og skønnes ikke at have skadelig virkning på bygningerne. Opretning af dæk udføres i forbindelse med pålægning af nye belægninger kr.

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge levetid år (21)01 Ydervægge Totalmængde: 40 ståltegl Registrering: Maj 2006 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-50 år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår generelt uden store revner og afskallinger, mindre frostsprængninger forekommer. Specielt er stål tegl oplagt over vinduer i gavle, revnede og flere steder forvitrede. I henhold til tegninger er facader udført som 29 cm. hulmur. K1: Facaderne fremstår med mindre revner og forskubbede sten i rulleskifter. K2: Revnede og forvitrede stål tegl skal udskiftes. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt ommuring af løse rulleskifter. Foretages hvert 6. år. Stål tegl overliggere udhugges, det kontrolleres om der er pap indskud, over vinduer. Nye bjælker ilægges og teglsten opmures og fuges, der regnes med ilægning af 2 stak. pr. år. 8 stak. er udskiftet. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt ommuring af løsen sten. kr ,00 Udskiftning af stål tegl overliggere kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge levetid år (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2047 Indervægge er opført af ½ sten`s murede skillerum og krydsforskallede træ vægge, beklædt med profilerede brædder. MB: Træ skillerum lever ikke op til nutidig standard med hensyn til lyd adskillelse. Det bør overvejes at foretage beklædning med 13 mm gipsplade, der øger lydisoleringen betydeligt. Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres løbende af lejere eller i forbindelse med fraflytninger.

11 side 11 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering levetid år (31)01 Vinduer Totalmængde: 180stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2025 Vinduer er vendevinduer med 2 lag termoglas. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra vinduer. Under vinduer er udført sålbænk af 15x15 cm Hasle klinker. K1: Nedbrudt træ vil medføre råd og svampeskader. UN: Det undersøges om træk gener kan mindskes, Det anbefales at foretage overfladebehandling af afdelingens vinduer hvert år. Malerbehandling af vinduer kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

12 side 12 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering levetid år (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 40 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 5-10 År Udbedres senest år: 2015 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra dørene. K2: Træværk og tætningslister er i dårlig stand, fugtindtrængen i konstruktion vil kunne medføre råd og svampe skader. Det anbefales at udføre overfladebehandling af døre, terrasse døre først, og senere hoveddøre. Malerbehandling af terrassedøre kr ,00 Malerbehandling af hoveddøre kr ,

13 side 13 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 1100 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-5 År Udbedres senest år: 2011 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er nedbrudte med fugeslip til omgivendebygningsdele. K2: Fuger er nedbrudt og defekte. Kan medføre fugt og svampeskader. Årlig inspektion af fuger/ udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Vinduer og døre mod syd og vest udføres først, da sol nedbryder fugerne. Årlig inspektion/ udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00. kr ,

14 side 14 (37) 01 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)01 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde:360 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. Rendejern er stærkt rustangrebne og render utætte. K2 Tagrender og nedløb mange steder gennemtæret. Rendejern er rustangrebne. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. (udføres af lejere) Det anbefales at foretage løbende udskiftning af defekte tagrender og nedløb. Udskiftning af tagrender til nye pvc render V&S (37) á kr. 501,00 60 mtr pr. år kr ,00 Udskiftning af tagnedløb af zink til nye pvc V&S (37) 72.25, mtr. pr. år á kr. 120,00 kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

15 side 15 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Flisebelagte arealer, terrasser Totalmængde: m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-20 år Udbedres senest år: 2025 Forpladser og terrasser er belagt med belægninger i forskellige materialer, og i forskellig kvalitet. Flere steder er belægninger omlagt af lejer. K2 Arealer belagt med fliser er mange steder ujævne og mange fliser er revnede belægninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Det anbefales at foretage opretning af arealer, i takt med nedbrydning. Opretning og omlægning af eksisterende indkørsler og terrasser, Skønnet årlig omkostning. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

16 side 16 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 2400 m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1995 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2047 Tagflader er belagt med eternitbølgeplader. Oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at der flere steder kan konstateres begyndende forvitring/ nedbrydning. Plastplader oplagt på tagflader som ovenlys, nedbrydes af sollyset, og bør udskiftes når utætheder konstateres. Tagflader foreslås omlagt med nye eternittagplader. Nedtagning af eksisterende eternitplader, levering af pålægning af ny eternit B-6. Årlig inspektion og efter gang af tagflader, udskiftning af enkelt plader og ovenlys. kr ,00 kr ,

17 side 17 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2032 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord samt under støbt terrænsæk. Anlæget er udført som fællesanlæg. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Spuling af kloaksystem skønnet 10 gange pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

18 side 18 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2025 Toiletter er af varierende alder og kvalitet. Ved defekter repareres eller udskiftes klosetter, ved udskiftning vælges klosetter med 2-skyl. IB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter. Samlet omkostning pr. år skønnet kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

19 side 19 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet Levetid år (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 60 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-30 år Udbedres senest år: Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt monteret som traditionelle 2-grebs armaturer. Oprindeligt af fabrikat Grohe, ved løbende udskiftning er diverse fabrikater anvendt. IB: Blandingsbatterier i køkkener er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af blandingsbatterier. Udskiftning af defekte blandingsbatterier. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

20 side 20 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand levetid år (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: lbm. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2015 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er indstøbt i terrændæk, ført synligt op til brugssteder. Vandmåler er placeret i målerbrønd i indkørsel, ved rør brud flyttes måler til placering i fyrrum. IB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. K2: Kobberrør, tilsluttet galvaniseret rør, kan give lokal gennemtæring af det galvaniserede rør. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Ved total udskiftning af brugsvandsrør bør rørføring udføres tilgængelig. Løbende vedligehold af rør og ændring af målerplacering ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Omlægning af rørinstallation ved generel tæring kr. Skønnet omkostning ialt: kr ,

21 side 21 (56) 01 Varmerør (56) Varme levetid år (56)01 Varmerør Totalmængde: mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0 10 år Udbedres senest år: 2017 Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er monteret utilgængeligt indstøbt i terrændæk, med synlig opføring til radiatorer. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl.. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

22 (56) 02 Radiatorer (56) Varme levetid år (56)02 Radiatorer Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Radiatorer er pladejernsradiatorer. IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

23 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme levetid år (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år udskiftning af termostater i en lejlighed. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

24 (56) 04 Varmecentral (56) Varme levetid år l (56)04 Fjernvarmeunits Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår:? Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: 2022 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Udskiftning af defekte komponenter ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service. kr ,00 Henlæggelse til udskiftning af units kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

25 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding levetid år. (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2013 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med gamle HFI-relæer opbygget på målerramme af træ. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper ikke op til dagens standard. Det anbefales at udskifte defekte gruppetavler i løbet af den 10 årige vedligeholdelses periode. HPFI-relæ skal afprøves af beboere mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Løbende vedligehold/udskiftning af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år ved udskiftning af 2 stk. pr år. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

26 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding levetid år (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK, ved defekter udskiftes materiel til ny type. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

27 side 27 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

28 side 28 (70) 01 Grundinventar (70) Grund inventar levetid år. (70)01 Carporte og skure Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Til hver lejemål hører et stk. carport uden sidedækninger og et stk. 6 m 2 skur. K2 Carporte er flere steder svækkede af rådangreb og manglende afstivning, tagdækning af eternit er utæt grundet for lille taghældning. Det anbefales at udskifte defekte carporte helt, samt at etablere ny tagdækning på carporte hvor eternit er nedbrudt. Ny tagdækning foreslås udført af profileret stålplade i fuld længde. Løbende vedligehold af carporte og skure foretages ved udskiftning af råd angrebne dele samt malerbehandling hvert 4-5 år. kr ,00 Udskiftning af carport, ny konstruktion (4 stk. i perioden), stk. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr

29 side 29 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabr. Voss. Massekomfurer med 4. plader. IB: Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

30 side 30 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Køleskab/fryser er sammenbygget fabr. Gram, fryseskab forekommer i forskellige størrelser. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder men kan med hensyn til isolering og lavt strømforbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

31 side 31 (71) 03 Vaskemaskiner (71) Teknisk inventar (71)03 Vaskemaskiner Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Vaskemaskiner er af varierende fabrikat og alder. MB: Generelt set er vaskemaskiner i pæn og brugbar stand efter alder men kan med hensyn til vand og energi forbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes vaskemaskiner løbende såfremt reparation ikke er mulig. Løbende vedligehold af vaskemaskiner: Almindelig vedligeholdelse Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

32 side 32 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler levetid år (73)01 Køkkener Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1993 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 IB Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand,uden svigt af funktioner. Reparation udføres, hvor der konstateres defekter. Årlig udgift anslået til kr ,00 Total udskiftning af køkkener, anslået kr ,

33 Knudsker Boligselskab Afdeling 1 side 33 Strandgården Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (21) 01 Ydervægge (22)01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31)02 Døre (31)03 Fuger (37) 01 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Flisebelagte arealer,terr (47) 01 Tage tagdækning I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56)01 Varmerør (56)02 Radiatorer (56)03 Radiatorventilerr (56)04 Fjernvarmeunits I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)03 Lampesteder I alt Nr. Inventar (70) 01 Carporte og skure (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) 03 Vaskemaskiner (73) 01 Køkkener I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere