Knudsker Boligselskab. Strandgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Strandgården"

Transkript

1 Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007

2 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej og 34B-44 / Blykobbevej Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget side 33 Udarbejdet: maj 2007 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 20. august 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 1 Strandgården. Der er opført i 1963, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer. Døre. Fuger. Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten. Arealer med asfalt. Tage overflader. Gavlbeklædninger. Efterisoleringer af tagrum. - VVS-installationer, som: Kloakledninger. Rensebrønde. Nedløbsbrønde. Sanitet kloset. Blandingsbatterier. Brugsvandsrør. Isolering af rør. Varmerør. Isolering af varmerør. Radiatorer. Radiatorventiler. Ventilationskanaler/riste. - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe. Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår generelt med mindre revner. Specielt er ståltegl overliggere over gavlvinduer nedbrudt, af rustangreb i armering. Tegloverliggere bør udskiftes. Facader fremstår i gul og rødt blankt murværk. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Vinduer: Væggene er udført af ½ stens murværk og træ skellet vægge beklædt med profilerede brædder. Træ beklædte vægge fremtræder intakte, men lever ikke i farve op til nutidig standard. Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør vinduerne snarest malerbehandles, for at hindre rådangreb. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages snarest. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Fuger omkring vinduer og døre: Fuge slip kan konstateres ved Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre. Specielt fuger mod sålbænke er generelt nedbrudte. Eksisterende fuger foreslås udkradset og ny mørtelfuge udført Tagrender og tagnedløb: Tagrender og tagnedløb af zink og grå pvc. Udskiftes løbende, ved defekter, med nye render og nedløb af pvc Belagte arealer: Terrasser indkørsler og stier ved indgange er af varierende stand. Der må påregnes et mindre beløb til reparation af småskader, og nyanlæg Tagbelægning af eternit: Tagbelægning af ny eternit fremstår med begyndende forvitring i kanter. Forventet levetid på 30 år må påregnes. utætheder udbedres løbende, for at hindre vand indtrængen Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

5 Kloakbrønde: side 5 Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør indstøbt i terrændæk, må påregnes repareret eller udskiftet helt eller delvis Centralvarme: Fjernvarme units er af ældre dato, det påregnes at units ved store defekter udskiftes med ny units. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør (indstøbt i terrændæk) vurderes at være i god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør. Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand El-installationer: Gruppetavler, ældre LK tavler, udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år. Øvrige El-installationerne udskiftes ved defekter Carporte og udhuse: Carporte og udhuse af træ konstruktion med tagdækning af eternit, fremstår med utætheder i tage, og enkelte steder med råd i konstruktioner. Det anbefales at udskifte utætte tage med ny tagdækning af stål samt at foretage total udskiftning af råd angrebne carporte Hårde hvidevarer: Komfurer og vaskemaskiner er i varierende stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke generelt op til dagens standard Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

6 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Facader: Facader er i rimelig stand, men udbedring af rustangrebne ståltegl overliggere skal foretages løbende (22)01 Indvendige vægge: Træ skellet vægge kan med fordel beklædes med gipsplader, byggeteknisk vil denne løsning give en bedre lydisolering imellem rummene, samt øge brandsikkerheden (47)01 Tage overflader: Tagflader er i rimelig stand men det må påregnes at der løbende vil blive behov for reparationer grundet forvitring af nye eternit plader. Plast ovenlys udskiftes løbende ved nedbrydning (56)04 Fjernvarme units: Fjernvarme units er fra etableringen af fjernvarmenettet, ved defekte komponenter eller rør bør det nøje vurderes om unit bør udskiftes. Ved udskiftning bør det overvejes at foretage direkte tilslutning til fjernvarmenettet (70)01 Carporte og skure: Råd angrebne og utætte carporte og udhuse repareres eller udskiftes. Der må i de kommende år påregnes beløb til denne udbedring. Carporte og udhuse malerbehandles hvert 4-5 år Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

7 side 7 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Fundamenter støbt på stedet, fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. IB: Mindre svindrevner forekommer i sokkelpuds, disse er af kosmetisk karakter.

8 side 8 (13) 01 Terrændæk (13) 01 terrændæk levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2045 Terrændæk er 120 mm beton udstøbt på kapilarbrydende lag af lecanødder.under køkken er udført mindre viktualie kælder, med lem fra køkken. Gulve fremtræde med sætninger, hvilket bevirker øget behov for opretning i forbindelse med etablering af nye gulve. K1: Sætninger i gulve, er af kosmetisk art og skønnes ikke at have skadelig virkning på bygningerne. Opretning af dæk udføres i forbindelse med pålægning af nye belægninger kr.

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge levetid år (21)01 Ydervægge Totalmængde: 40 ståltegl Registrering: Maj 2006 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-50 år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår generelt uden store revner og afskallinger, mindre frostsprængninger forekommer. Specielt er stål tegl oplagt over vinduer i gavle, revnede og flere steder forvitrede. I henhold til tegninger er facader udført som 29 cm. hulmur. K1: Facaderne fremstår med mindre revner og forskubbede sten i rulleskifter. K2: Revnede og forvitrede stål tegl skal udskiftes. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt ommuring af løse rulleskifter. Foretages hvert 6. år. Stål tegl overliggere udhugges, det kontrolleres om der er pap indskud, over vinduer. Nye bjælker ilægges og teglsten opmures og fuges, der regnes med ilægning af 2 stak. pr. år. 8 stak. er udskiftet. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt ommuring af løsen sten. kr ,00 Udskiftning af stål tegl overliggere kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge levetid år (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2047 Indervægge er opført af ½ sten`s murede skillerum og krydsforskallede træ vægge, beklædt med profilerede brædder. MB: Træ skillerum lever ikke op til nutidig standard med hensyn til lyd adskillelse. Det bør overvejes at foretage beklædning med 13 mm gipsplade, der øger lydisoleringen betydeligt. Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres løbende af lejere eller i forbindelse med fraflytninger.

11 side 11 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering levetid år (31)01 Vinduer Totalmængde: 180stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2025 Vinduer er vendevinduer med 2 lag termoglas. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra vinduer. Under vinduer er udført sålbænk af 15x15 cm Hasle klinker. K1: Nedbrudt træ vil medføre råd og svampeskader. UN: Det undersøges om træk gener kan mindskes, Det anbefales at foretage overfladebehandling af afdelingens vinduer hvert år. Malerbehandling af vinduer kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

12 side 12 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering levetid år (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 40 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 5-10 År Udbedres senest år: 2015 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra dørene. K2: Træværk og tætningslister er i dårlig stand, fugtindtrængen i konstruktion vil kunne medføre råd og svampe skader. Det anbefales at udføre overfladebehandling af døre, terrasse døre først, og senere hoveddøre. Malerbehandling af terrassedøre kr ,00 Malerbehandling af hoveddøre kr ,

13 side 13 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 1100 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-5 År Udbedres senest år: 2011 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er nedbrudte med fugeslip til omgivendebygningsdele. K2: Fuger er nedbrudt og defekte. Kan medføre fugt og svampeskader. Årlig inspektion af fuger/ udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Vinduer og døre mod syd og vest udføres først, da sol nedbryder fugerne. Årlig inspektion/ udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00. kr ,

14 side 14 (37) 01 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)01 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde:360 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. Rendejern er stærkt rustangrebne og render utætte. K2 Tagrender og nedløb mange steder gennemtæret. Rendejern er rustangrebne. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. (udføres af lejere) Det anbefales at foretage løbende udskiftning af defekte tagrender og nedløb. Udskiftning af tagrender til nye pvc render V&S (37) á kr. 501,00 60 mtr pr. år kr ,00 Udskiftning af tagnedløb af zink til nye pvc V&S (37) 72.25, mtr. pr. år á kr. 120,00 kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

15 side 15 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Flisebelagte arealer, terrasser Totalmængde: m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-20 år Udbedres senest år: 2025 Forpladser og terrasser er belagt med belægninger i forskellige materialer, og i forskellig kvalitet. Flere steder er belægninger omlagt af lejer. K2 Arealer belagt med fliser er mange steder ujævne og mange fliser er revnede belægninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Det anbefales at foretage opretning af arealer, i takt med nedbrydning. Opretning og omlægning af eksisterende indkørsler og terrasser, Skønnet årlig omkostning. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

16 side 16 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 2400 m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1995 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2047 Tagflader er belagt med eternitbølgeplader. Oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at der flere steder kan konstateres begyndende forvitring/ nedbrydning. Plastplader oplagt på tagflader som ovenlys, nedbrydes af sollyset, og bør udskiftes når utætheder konstateres. Tagflader foreslås omlagt med nye eternittagplader. Nedtagning af eksisterende eternitplader, levering af pålægning af ny eternit B-6. Årlig inspektion og efter gang af tagflader, udskiftning af enkelt plader og ovenlys. kr ,00 kr ,

17 side 17 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2032 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord samt under støbt terrænsæk. Anlæget er udført som fællesanlæg. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Spuling af kloaksystem skønnet 10 gange pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

18 side 18 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2025 Toiletter er af varierende alder og kvalitet. Ved defekter repareres eller udskiftes klosetter, ved udskiftning vælges klosetter med 2-skyl. IB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter. Samlet omkostning pr. år skønnet kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

19 side 19 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet Levetid år (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 60 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-30 år Udbedres senest år: Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt monteret som traditionelle 2-grebs armaturer. Oprindeligt af fabrikat Grohe, ved løbende udskiftning er diverse fabrikater anvendt. IB: Blandingsbatterier i køkkener er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af blandingsbatterier. Udskiftning af defekte blandingsbatterier. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

20 side 20 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand levetid år (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: lbm. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2015 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er indstøbt i terrændæk, ført synligt op til brugssteder. Vandmåler er placeret i målerbrønd i indkørsel, ved rør brud flyttes måler til placering i fyrrum. IB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. K2: Kobberrør, tilsluttet galvaniseret rør, kan give lokal gennemtæring af det galvaniserede rør. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Ved total udskiftning af brugsvandsrør bør rørføring udføres tilgængelig. Løbende vedligehold af rør og ændring af målerplacering ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Omlægning af rørinstallation ved generel tæring kr. Skønnet omkostning ialt: kr ,

21 side 21 (56) 01 Varmerør (56) Varme levetid år (56)01 Varmerør Totalmængde: mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0 10 år Udbedres senest år: 2017 Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er monteret utilgængeligt indstøbt i terrændæk, med synlig opføring til radiatorer. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl.. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

22 (56) 02 Radiatorer (56) Varme levetid år (56)02 Radiatorer Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Radiatorer er pladejernsradiatorer. IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

23 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme levetid år (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år udskiftning af termostater i en lejlighed. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

24 (56) 04 Varmecentral (56) Varme levetid år l (56)04 Fjernvarmeunits Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår:? Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: 2022 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Udskiftning af defekte komponenter ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service. kr ,00 Henlæggelse til udskiftning af units kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

25 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding levetid år. (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2013 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med gamle HFI-relæer opbygget på målerramme af træ. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper ikke op til dagens standard. Det anbefales at udskifte defekte gruppetavler i løbet af den 10 årige vedligeholdelses periode. HPFI-relæ skal afprøves af beboere mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Løbende vedligehold/udskiftning af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år ved udskiftning af 2 stk. pr år. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

26 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding levetid år (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK, ved defekter udskiftes materiel til ny type. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

27 side 27 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

28 side 28 (70) 01 Grundinventar (70) Grund inventar levetid år. (70)01 Carporte og skure Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Til hver lejemål hører et stk. carport uden sidedækninger og et stk. 6 m 2 skur. K2 Carporte er flere steder svækkede af rådangreb og manglende afstivning, tagdækning af eternit er utæt grundet for lille taghældning. Det anbefales at udskifte defekte carporte helt, samt at etablere ny tagdækning på carporte hvor eternit er nedbrudt. Ny tagdækning foreslås udført af profileret stålplade i fuld længde. Løbende vedligehold af carporte og skure foretages ved udskiftning af råd angrebne dele samt malerbehandling hvert 4-5 år. kr ,00 Udskiftning af carport, ny konstruktion (4 stk. i perioden), stk. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr

29 side 29 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabr. Voss. Massekomfurer med 4. plader. IB: Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

30 side 30 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Køleskab/fryser er sammenbygget fabr. Gram, fryseskab forekommer i forskellige størrelser. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder men kan med hensyn til isolering og lavt strømforbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

31 side 31 (71) 03 Vaskemaskiner (71) Teknisk inventar (71)03 Vaskemaskiner Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Vaskemaskiner er af varierende fabrikat og alder. MB: Generelt set er vaskemaskiner i pæn og brugbar stand efter alder men kan med hensyn til vand og energi forbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes vaskemaskiner løbende såfremt reparation ikke er mulig. Løbende vedligehold af vaskemaskiner: Almindelig vedligeholdelse Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

32 side 32 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler levetid år (73)01 Køkkener Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1993 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 IB Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand,uden svigt af funktioner. Reparation udføres, hvor der konstateres defekter. Årlig udgift anslået til kr ,00 Total udskiftning af køkkener, anslået kr ,

33 Knudsker Boligselskab Afdeling 1 side 33 Strandgården Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (21) 01 Ydervægge (22)01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31)02 Døre (31)03 Fuger (37) 01 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Flisebelagte arealer,terr (47) 01 Tage tagdækning I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56)01 Varmerør (56)02 Radiatorer (56)03 Radiatorventilerr (56)04 Fjernvarmeunits I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)03 Lampesteder I alt Nr. Inventar (70) 01 Carporte og skure (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) 03 Vaskemaskiner (73) 01 Køkkener I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014 Støberigården Tilstandsrapport 2014 Støberigården Østergade 72 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Bo42. Ågården. Ågården 1-34

Bo42. Ågården. Ågården 1-34 Ågården Tilstandsrapport 2012 Ågården Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 41

Læs mere

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014 Midgården II Tilstandsrapport 2014 Midgården II Midgårdsvej 20-66 / Asavej 27-37 / Willumsvej 2-12 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side

Læs mere

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 side 2 Bo42 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64 Afdeling 7 NordParken Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 7 Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere