Knudsker Boligselskab. Strandgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Strandgården"

Transkript

1 Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007

2 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej og 34B-44 / Blykobbevej Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget side 33 Udarbejdet: maj 2007 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 20. august 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 1 Strandgården. Der er opført i 1963, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer. Døre. Fuger. Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten. Arealer med asfalt. Tage overflader. Gavlbeklædninger. Efterisoleringer af tagrum. - VVS-installationer, som: Kloakledninger. Rensebrønde. Nedløbsbrønde. Sanitet kloset. Blandingsbatterier. Brugsvandsrør. Isolering af rør. Varmerør. Isolering af varmerør. Radiatorer. Radiatorventiler. Ventilationskanaler/riste. - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe. Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår generelt med mindre revner. Specielt er ståltegl overliggere over gavlvinduer nedbrudt, af rustangreb i armering. Tegloverliggere bør udskiftes. Facader fremstår i gul og rødt blankt murværk. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand Indervægge: Vinduer: Væggene er udført af ½ stens murværk og træ skellet vægge beklædt med profilerede brædder. Træ beklædte vægge fremtræder intakte, men lever ikke i farve op til nutidig standard. Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør vinduerne snarest malerbehandles, for at hindre rådangreb. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages snarest. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes Fuger omkring vinduer og døre: Fuge slip kan konstateres ved Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre. Specielt fuger mod sålbænke er generelt nedbrudte. Eksisterende fuger foreslås udkradset og ny mørtelfuge udført Tagrender og tagnedløb: Tagrender og tagnedløb af zink og grå pvc. Udskiftes løbende, ved defekter, med nye render og nedløb af pvc Belagte arealer: Terrasser indkørsler og stier ved indgange er af varierende stand. Der må påregnes et mindre beløb til reparation af småskader, og nyanlæg Tagbelægning af eternit: Tagbelægning af ny eternit fremstår med begyndende forvitring i kanter. Forventet levetid på 30 år må påregnes. utætheder udbedres løbende, for at hindre vand indtrængen Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

5 Kloakbrønde: side 5 Kloakbrønde er i god stand Brugsvandsrør: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør indstøbt i terrændæk, må påregnes repareret eller udskiftet helt eller delvis Centralvarme: Fjernvarme units er af ældre dato, det påregnes at units ved store defekter udskiftes med ny units. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør (indstøbt i terrændæk) vurderes at være i god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør. Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand El-installationer: Gruppetavler, ældre LK tavler, udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Det påregnes at udskifte 2 stk. pr. år. Øvrige El-installationerne udskiftes ved defekter Carporte og udhuse: Carporte og udhuse af træ konstruktion med tagdækning af eternit, fremstår med utætheder i tage, og enkelte steder med råd i konstruktioner. Det anbefales at udskifte utætte tage med ny tagdækning af stål samt at foretage total udskiftning af råd angrebne carporte Hårde hvidevarer: Komfurer og vaskemaskiner er i varierende stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke generelt op til dagens standard Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

6 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Facader: Facader er i rimelig stand, men udbedring af rustangrebne ståltegl overliggere skal foretages løbende (22)01 Indvendige vægge: Træ skellet vægge kan med fordel beklædes med gipsplader, byggeteknisk vil denne løsning give en bedre lydisolering imellem rummene, samt øge brandsikkerheden (47)01 Tage overflader: Tagflader er i rimelig stand men det må påregnes at der løbende vil blive behov for reparationer grundet forvitring af nye eternit plader. Plast ovenlys udskiftes løbende ved nedbrydning (56)04 Fjernvarme units: Fjernvarme units er fra etableringen af fjernvarmenettet, ved defekte komponenter eller rør bør det nøje vurderes om unit bør udskiftes. Ved udskiftning bør det overvejes at foretage direkte tilslutning til fjernvarmenettet (70)01 Carporte og skure: Råd angrebne og utætte carporte og udhuse repareres eller udskiftes. Der må i de kommende år påregnes beløb til denne udbedring. Carporte og udhuse malerbehandles hvert 4-5 år Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

7 side 7 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Fundamenter støbt på stedet, fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. IB: Mindre svindrevner forekommer i sokkelpuds, disse er af kosmetisk karakter.

8 side 8 (13) 01 Terrændæk (13) 01 terrændæk levetid år Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2045 Terrændæk er 120 mm beton udstøbt på kapilarbrydende lag af lecanødder.under køkken er udført mindre viktualie kælder, med lem fra køkken. Gulve fremtræde med sætninger, hvilket bevirker øget behov for opretning i forbindelse med etablering af nye gulve. K1: Sætninger i gulve, er af kosmetisk art og skønnes ikke at have skadelig virkning på bygningerne. Opretning af dæk udføres i forbindelse med pålægning af nye belægninger kr.

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge levetid år (21)01 Ydervægge Totalmængde: 40 ståltegl Registrering: Maj 2006 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-50 år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår generelt uden store revner og afskallinger, mindre frostsprængninger forekommer. Specielt er stål tegl oplagt over vinduer i gavle, revnede og flere steder forvitrede. I henhold til tegninger er facader udført som 29 cm. hulmur. K1: Facaderne fremstår med mindre revner og forskubbede sten i rulleskifter. K2: Revnede og forvitrede stål tegl skal udskiftes. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt ommuring af løse rulleskifter. Foretages hvert 6. år. Stål tegl overliggere udhugges, det kontrolleres om der er pap indskud, over vinduer. Nye bjælker ilægges og teglsten opmures og fuges, der regnes med ilægning af 2 stak. pr. år. 8 stak. er udskiftet. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt ommuring af løsen sten. kr ,00 Udskiftning af stål tegl overliggere kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge levetid år (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 40 år Udbedres senest år: 2047 Indervægge er opført af ½ sten`s murede skillerum og krydsforskallede træ vægge, beklædt med profilerede brædder. MB: Træ skillerum lever ikke op til nutidig standard med hensyn til lyd adskillelse. Det bør overvejes at foretage beklædning med 13 mm gipsplade, der øger lydisoleringen betydeligt. Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres løbende af lejere eller i forbindelse med fraflytninger.

11 side 11 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering levetid år (31)01 Vinduer Totalmængde: 180stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2025 Vinduer er vendevinduer med 2 lag termoglas. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra vinduer. Under vinduer er udført sålbænk af 15x15 cm Hasle klinker. K1: Nedbrudt træ vil medføre råd og svampeskader. UN: Det undersøges om træk gener kan mindskes, Det anbefales at foretage overfladebehandling af afdelingens vinduer hvert år. Malerbehandling af vinduer kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

12 side 12 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering levetid år (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 40 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 5-10 År Udbedres senest år: 2015 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre fremstår med nedbrudt overfladebehandlinger mod syd og vest. Tætningslister er intakte, men flere beboere klager over trækgener fra dørene. K2: Træværk og tætningslister er i dårlig stand, fugtindtrængen i konstruktion vil kunne medføre råd og svampe skader. Det anbefales at udføre overfladebehandling af døre, terrasse døre først, og senere hoveddøre. Malerbehandling af terrassedøre kr ,00 Malerbehandling af hoveddøre kr ,

13 side 13 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 1100 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-5 År Udbedres senest år: 2011 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er nedbrudte med fugeslip til omgivendebygningsdele. K2: Fuger er nedbrudt og defekte. Kan medføre fugt og svampeskader. Årlig inspektion af fuger/ udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Vinduer og døre mod syd og vest udføres først, da sol nedbryder fugerne. Årlig inspektion/ udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00. kr ,

14 side 14 (37) 01 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)01 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde:360 mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. Rendejern er stærkt rustangrebne og render utætte. K2 Tagrender og nedløb mange steder gennemtæret. Rendejern er rustangrebne. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. (udføres af lejere) Det anbefales at foretage løbende udskiftning af defekte tagrender og nedløb. Udskiftning af tagrender til nye pvc render V&S (37) á kr. 501,00 60 mtr pr. år kr ,00 Udskiftning af tagnedløb af zink til nye pvc V&S (37) 72.25, mtr. pr. år á kr. 120,00 kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

15 side 15 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Flisebelagte arealer, terrasser Totalmængde: m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-20 år Udbedres senest år: 2025 Forpladser og terrasser er belagt med belægninger i forskellige materialer, og i forskellig kvalitet. Flere steder er belægninger omlagt af lejer. K2 Arealer belagt med fliser er mange steder ujævne og mange fliser er revnede belægninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Det anbefales at foretage opretning af arealer, i takt med nedbrydning. Opretning og omlægning af eksisterende indkørsler og terrasser, Skønnet årlig omkostning. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

16 side 16 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 2400 m2 Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1995 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2047 Tagflader er belagt med eternitbølgeplader. Oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at der flere steder kan konstateres begyndende forvitring/ nedbrydning. Plastplader oplagt på tagflader som ovenlys, nedbrydes af sollyset, og bør udskiftes når utætheder konstateres. Tagflader foreslås omlagt med nye eternittagplader. Nedtagning af eksisterende eternitplader, levering af pålægning af ny eternit B-6. Årlig inspektion og efter gang af tagflader, udskiftning af enkelt plader og ovenlys. kr ,00 kr ,

17 side 17 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2032 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord samt under støbt terrænsæk. Anlæget er udført som fællesanlæg. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Spuling af kloaksystem skønnet 10 gange pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

18 side 18 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2025 Toiletter er af varierende alder og kvalitet. Ved defekter repareres eller udskiftes klosetter, ved udskiftning vælges klosetter med 2-skyl. IB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter. Samlet omkostning pr. år skønnet kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

19 side 19 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet Levetid år (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 60 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-30 år Udbedres senest år: Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt monteret som traditionelle 2-grebs armaturer. Oprindeligt af fabrikat Grohe, ved løbende udskiftning er diverse fabrikater anvendt. IB: Blandingsbatterier i køkkener er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af blandingsbatterier. Udskiftning af defekte blandingsbatterier. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

20 side 20 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand levetid år (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: lbm. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2015 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er indstøbt i terrændæk, ført synligt op til brugssteder. Vandmåler er placeret i målerbrønd i indkørsel, ved rør brud flyttes måler til placering i fyrrum. IB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. K2: Kobberrør, tilsluttet galvaniseret rør, kan give lokal gennemtæring af det galvaniserede rør. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Ved total udskiftning af brugsvandsrør bør rørføring udføres tilgængelig. Løbende vedligehold af rør og ændring af målerplacering ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Omlægning af rørinstallation ved generel tæring kr. Skønnet omkostning ialt: kr ,

21 side 21 (56) 01 Varmerør (56) Varme levetid år (56)01 Varmerør Totalmængde: mtr. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0 10 år Udbedres senest år: 2017 Ledninger for centralvarme er udført med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er monteret utilgængeligt indstøbt i terrændæk, med synlig opføring til radiatorer. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl.. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

22 (56) 02 Radiatorer (56) Varme levetid år (56)02 Radiatorer Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Radiatorer er pladejernsradiatorer. IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

23 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme levetid år (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: år Udbedres senest år: Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år udskiftning af termostater i en lejlighed. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

24 (56) 04 Varmecentral (56) Varme levetid år l (56)04 Fjernvarmeunits Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår:? Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: 2022 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Udskiftning af defekte komponenter ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service. kr ,00 Henlæggelse til udskiftning af units kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

25 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding levetid år. (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2013 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med gamle HFI-relæer opbygget på målerramme af træ. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper ikke op til dagens standard. Det anbefales at udskifte defekte gruppetavler i løbet af den 10 årige vedligeholdelses periode. HPFI-relæ skal afprøves af beboere mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Løbende vedligehold/udskiftning af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år ved udskiftning af 2 stk. pr år. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

26 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding levetid år (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2017 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK, ved defekter udskiftes materiel til ny type. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

27 side 27 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1963 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

28 side 28 (70) 01 Grundinventar (70) Grund inventar levetid år. (70)01 Carporte og skure Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Til hver lejemål hører et stk. carport uden sidedækninger og et stk. 6 m 2 skur. K2 Carporte er flere steder svækkede af rådangreb og manglende afstivning, tagdækning af eternit er utæt grundet for lille taghældning. Det anbefales at udskifte defekte carporte helt, samt at etablere ny tagdækning på carporte hvor eternit er nedbrudt. Ny tagdækning foreslås udført af profileret stålplade i fuld længde. Løbende vedligehold af carporte og skure foretages ved udskiftning af råd angrebne dele samt malerbehandling hvert 4-5 år. kr ,00 Udskiftning af carport, ny konstruktion (4 stk. i perioden), stk. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr

29 side 29 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 20 stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabr. Voss. Massekomfurer med 4. plader. IB: Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

30 side 30 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Køleskab/fryser er sammenbygget fabr. Gram, fryseskab forekommer i forskellige størrelser. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder men kan med hensyn til isolering og lavt strømforbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

31 side 31 (71) 03 Vaskemaskiner (71) Teknisk inventar (71)03 Vaskemaskiner Totalmængde: 20stk Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Vaskemaskiner er af varierende fabrikat og alder. MB: Generelt set er vaskemaskiner i pæn og brugbar stand efter alder men kan med hensyn til vand og energi forbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes vaskemaskiner løbende såfremt reparation ikke er mulig. Løbende vedligehold af vaskemaskiner: Almindelig vedligeholdelse Samlet omkostning pr. år: kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

32 side 32 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler levetid år (73)01 Køkkener Totalmængde: 20 stk. Registrering: Maj 2007 Indbygningsår: 1993 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 IB Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand,uden svigt af funktioner. Reparation udføres, hvor der konstateres defekter. Årlig udgift anslået til kr ,00 Total udskiftning af køkkener, anslået kr ,

33 Knudsker Boligselskab Afdeling 1 side 33 Strandgården Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (21) 01 Ydervægge (22)01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31)02 Døre (31)03 Fuger (37) 01 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Flisebelagte arealer,terr (47) 01 Tage tagdækning I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56)01 Varmerør (56)02 Radiatorer (56)03 Radiatorventilerr (56)04 Fjernvarmeunits I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)03 Lampesteder I alt Nr. Inventar (70) 01 Carporte og skure (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) 03 Vaskemaskiner (73) 01 Køkkener I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11. Udvidet tilstandsrapport 2003-2012

Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11. Udvidet tilstandsrapport 2003-2012 Bo42 Boligafdeling 1 Fabriksvej 3-15, 28-42, Almindingsvej 5-11 Udvidet tilstandsrapport 2003-2012 Udarbejdet marts 2003 Ørum Christensen tegnestue k/s Rådgivende arkitekter og ingeniører Sdr. Allé 34B

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Violvej 10 7100 Vejle TILLÆG TIL Dato : 2009-01-30 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 63018461 Matr. nr./ejerla 1DV / Pedersholm, Vejle Jorder EIG sagsnr. 62624 Skribent

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere