Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 Pakhuset Tilstandsrapport 2014

2 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget side 44 Udarbejdet: 2014 Forelagt afdelingsbestyrelsen 19. maj 2015 Fremlagt afdelingsmøde 14. september 2015 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport omhandler Pakhuset, der er opført i Tilstandsrapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand og fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere, på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Fundamenter Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer Døre Fuger Tagrender- og nedløb Ovenlys - Belægninger, som: Arealer med brosten Tage overflader Ovenlys vinduer kviste - VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Toiletter Brugsvandsrør Blandingsbatterier Varmerør Varmecentral Radiatorer Radiatorventiler - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Elinstallationer og armaturer Terrænbelysninger - Inventar, som: Komfurer og emhætter Køleskabe/Frysere Køkkener Postkasser Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må udfræses ved genopretning. Det må påregnes at der foretages løbende reparationer samt at facader genoprettes i sidste del af den 10-årige vedligeholdelsesperiode Indervægge: Væggene fremtræder i god stand. Vægge i trappeopgange anbefales malerbehandlet hver 6-8 år Vinduer: Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling af døre foretages hvert 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt Fuger omkring vinduer og døre: Levetid for eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre er ved at være opbrugt, hvorfor det anbefales at foretage udskiftning i forbindelse med malerbehandling af vinduer Ovenlys vinduer: Ovenlys fremstår i rimelig stand. Der foretages reparationer ved defekt. Ovenlys i trapperum afprøves for funktion af røgventilation hvert 5 år Tagrender og tagnedløb: Levetid for tagrender og tagnedløb af zink er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til øget vedligeholdelse samt udskiftning i sidste del af vedligeholdelsesperiode Belægninger terræn: Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn. Sætninger kan give anledning til vandsamlinger, der ved frost kan medføre personskade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt-gående er forbundet med risiko for faldulykker. Det anbefales at foretage opretning af gangarealer.

5 0.3.9 Gulve: side 5 Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader. Flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminatgulve. Gulve i badeværelser er ikke udført med vådrumstætning. Der afsættes beløb til udskiftning af belægninger i den 10-årige vedligeholdelsesperiode Tage: Tagbelægning af vingetagsten fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til løbende vedligeholdelse Kviste: Inddækning mellem tagsten og kvist side er udført af bly. Blyinddækning er flere steder gennemtæret, og der er flere steder udført midlertidig reparation. Der afsættes beløb til årlig reparation samt genopretning af inddækninger Skure: Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader. Der afsættes beløb til årlig vedligehold samt malerbehandling hver 5-6 år Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion Faldstammer: Levetid for faldstammer af støbejern er ved at være opbrugt, og er enkelte steder udskiftet til pvc. Der afsættes beløb til årlige reparationer samt udskiftning sidst i den 10-årige vedligeholdelsesperiode Brugsvandsrør: Varmeanlæg: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Varmecentral bliver løbende vedligeholdt og fremtræder i god stand Radiatorer: Radiatorer er i god stand, men er ikke dimensioneret til fjernvarme. Der afsættes årligt beløb til reparationer samt optimering i lejemål med udsat beliggenhed. Termostatventiler er fundet i god stand.

6 Ventilation: side 6 Mekanisk udsugning er placeret i tag rum. Motorer er ældre og levetid er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til årlig udskiftning samt udskiftning af motorer ved defekt Elinstallationer: Gruppetavler er nyere tavler med HFI relæ. Det anbefales at udskifte relæer til HPFI. Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning Belysningsarmaturer: Belysningsarmaturer er nyere armaturer i god stand. Der afsættes beløb til løbende udskiftning ved defekter Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi-skabe Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Ydervægge: Facaderne er i ringe stand og vil kræve øget vedligeholdelse og generel genopretning i den 10-årige vedligeholdelsesperiode (21)01 Vinduer: Koblede vinduer af træ malerbehandles hver 4-5 år. Der udskiftes fuger omkring vinduer, når stilladser for maling er opsat (43)01 Gulve: Gulvbelægninger af linoleum er generelt nedslidte. Der afsættes beløb til genopretning af belægninger i vedligeholdelsesperioden. Det bør overvejes at skifte til trægulve, men mulighed for vedligeholdelse i boperiode (47)01 Tage overflader: Tagflader fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til årlige reparationer (47)02 Kviste: Inddækninger omkring kviste er nedslidte og bør udskiftes i vedligeholdelsesperioden. Det foreslås at foretage midlertidige reparationer af skader. Generel gennemgang og reparation foretages i forbindelse med stillads opsætning, for maling af vinduer (56)02 Radiatorer: Radiatorer er ikke dimensioneret til fjernvarme, hvilket bevirker at der udsatte steder må etableres nye radiatorer med mulighed for øget nedkøling og opvarmning af lejlighederne. Der er afsat beløb til genopretning af anlæg (57)01 Ventilation: Ventilation motorer er ældre. Der afsættes beløb til udskiftning af defekte motorer i vedligeholdelsesperioden Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner, der svarer til nutidig standard.

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2075 Fundamenter støbt på stedet. Fundamenter fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. IB: Sokkelpuds repareres ved revner eller afskallinger. Årlig gennemgang og reparation anslået kr Samlet årlig omkostning kr

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår med mindre revner og afskallinger, specielt facade mod Provstegade er nedbrudt. I henhold til tegninger er facader udført som kombinationsmur med oprindelige massive mure og isolerede tilmuringer, facader er generelt efterisoleret ved indvendige forsatsvægge af gipsbeklædt stålskellet. K2: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må ud fræses ved genopretning. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt om muring af løse skifter. Foretages hvert 6 år. Generel udbedring af facader, opskæring af fuger og om fugning generel. kr Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt om muring af løse sten, hver 5 år. kr Årlig gennemgang af facader, samt udbedring af fuger kr Skønnet omkostning i alt: kr ,

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 50 år Udbedres senest år: 2055 Indervægge er opført som murede skillevægge af teglsten, samt gipsskillevægge Danogips type E 170. IB: Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres af lejere eller i forbindelse med fraflytninger. Malerbehandling af fælles trapperum og indgange fortages hver 6-8 år. Malerbehandling af trapperum kr

11 side 11 (23) 01 Etagedæk (23) Dæk Etagedæk Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 75 år Udbedres senest år: 2081 Eksisterende etagedæk er udført af 150 mm jernbeton, udstøbt på eksisterende bjælkelag på underlag af 30 mm støbebatts. IB: Der er intet løbende vedligehold af konstruktionen, vedrørende overflader se afsnit (43) overflader gulve. Lofter af høvlede og pløjede brædder, malerbehandles i forbindelse med normalistandsættelser. kr

12 side 12 (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering (31)01 Vinduer og terrasse døre Registrering: Dec Indbygningsår: 1990/2011 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Udbedres senest år: 2040 Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag glas i koblet system. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbænk af zink. Døre er indadgående dobbeltdøre (Fr. altaner) er udskiftet i IB: Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 4 5 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag. Tætningslister og fuger udskiftes løbende ved nedbrydning. Udskiftning af vindues og dørpartier kr Malerbehandling af vinduer, hvert 4-5 år 151 m2 á 665,- Stillads at opsætte, nedtage og leje til vedligehold, kr Malerbehandling af fr. døre kr. kr Årlig vedligeholdelse af fuger, beslag mv. kr

13 side 13 Bo42 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Udbedres senest år: 2040 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. IB Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv. Genbehandling af malede overflader hvert 4-5 år. Udskiftning af dør partier kr Årligt vedligehold af døre kr Malerbehandling af døre hvert 4-5 år kr

14 side 14 Bo42 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 604 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Udbedres senest år: 2020 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, fremstår uden fugeslip til omgivende bygningsdele. IB: Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Udskiftning af fuger foreslås udført samtidig med malerbehandling. Årlig inspektion/udskiftning af defekte fuger kr Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00 kr

15 bo-42 side 15 (37) 01 Ovenlysvinduer (31)01 Ovenlysvinduer: Totalmængde: 21 stk. Registrering: 2008/10 Indbygningsår: 1990 Restlevetid: År Levetid 30-50år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 I tagetage er monteret ovenlysvinduer fabrikat Velux I lejligheder almindelige nødudgangs vinduer i trapperum automatik for røgventilation med udløsning i stueetage. MB: Ovenlys i trapperum, med røgventilation, afprøves hvert 5. år. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. foretages altid ved fraflytning af lejemål. Udskiftning af tætningslister, udføres hvert år. Årlig Gennemgang, justering og smøring 3% kr Udskiftning af tætningslister kr Udskiftning af elementer anslået v&s (37) kr

16 side 16 (37) 02 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)02 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde: 100/71 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2020 Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. K!: Levetid for tagrender er ved at være opbrugt, øget vedligehold må påregnes. Ved reparationer bør udskiftes hele længder. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. Det anbefales at foretage løbende reparation af tagrender. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlige omkostning ialt: kr Udskiftning af tagrender til nye zink render og nye rendejern. V&S (37) mtr. kr Udskiftning af tagnedløb af zink V&S (37) 71.25, mtr. kr

17 side 17 Bo42 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Belagte arealer Totalmængde: 400 m 2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-34 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2040 Gårdsplads er belagt med brostensbelægning i granit. Flere steder er belægningen ujævn og færdsel for ældre og handicappede er forbundet med risiko for fald ulykker. K2 Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn, sætninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt gående er forbundet med risiko for fald ulykker. Det anbefales at foretage omlægning af gangarealer, fra indgangsdøre til fælles adgangsareal i port. Genopretning af gårdsplads anslået kr Optagning og fjernelse af eksisterende brostens belægninger, samt levering og lægning af nye belægninger af betonsten. Ca. 70 m2. Samt omlægning af tilstødende brosten. kr Årlig opretning af eksisterende belægninger af brosten kr Skønnet omkostning ialt: kr

18 side 18 (43) 01 Gulve (43)01 Gulve: Totalmængde: m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2040 Gulve i entreer og opholdsrum er linoleum på beton. I baderum er udført klinkegulve. K1: Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum, er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader, flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminat gulve. Gulve i badeværelser er ikke udført med vådrumstætning. Løbende vedligeholdelse ved reparation af skader, gulve vedligeholdes af lejer i bo periode. Ved misligholdelse af gulve må der etableres nye gulve, helt eller delvis. Etablering af nye linoleums/ trægulve 1200 m2 à 500,- kr Årligt vedligehold 1,5% kr Årlig genopretning 10% kr

19 side 19 Bo42 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 730 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2050 Tagflader er belagt med vingetagsten af teglsten, oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at tagsten fremstår i god stand uden nedbrydning. MB: Tagflader bør efterses en gang om året, og forskubbede og eventuelt revnede teglsten udskiftes/tilrettes. Årlig gennemgang og reparation af tagflader. Genopretning af tage 730 m2 à kr. 919 kr Årligt vedligehold kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

20 side 20 (47) 02 Kviste (47) Tage - Overflader (47)02 Kviste Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 Kviste er zinkbeklædte K2: Inddækning mellem tagsten og kvist side er udført af bly, blyinddækning er flere steder gennemtæret, flere steder er udført midlertidig reparation. Årlig gennemgang og reparation af zink beklædninger. Gennemgang og udbedring af blyinddækninger anslået kr Årligt vedligehold 4% kr Årlig henlæggelse til nye kviste ved levetid 40 år. Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

21 side 21 (47) 03 Skure (47) Tage - Overflader (47)03 skure Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2050 Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader. MB: Tagflader af træ bør efterses en gang om året, rådangrebet træ udskiftes og overflade behandling holdes intakt. Øget opmærksomhed skal iagttages. Årlig gennemgang og reparation af overflader. Genopretning af skure kr Årligt vedligehold kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr Malerbehandling af skure foretages hver 5-6 år kr

22 side 22 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 85 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: År Levetid år Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2070 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord, og pvc/jern i krybekældre. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt, at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Genopretning af kloakker Kr Årlig inspektion, rensning og spuling af kloaksystem pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

23 side 23 (52) 01 Faldstammer (52) Afløb og sanitet (52)01 Faldstammer Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-16 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2030 Faldstammer er ø100 mm støbejerns faldstammer placeret i installationsskakte, udluftning oprindeligt udført med vacum ventiler, er senere ændret til udluftning over tag. IB: Faldstammer renses ved stop, ved gentagne stop foretages tv inspektion. Faldstammer kontrolleres for tæringsskader. Udskiftning af faldstammer anslået kr Samlet omkostning pr. år rensninger og inspektion kr Skønnet årlige omkostning i alt: kr

24 side 24 Bo42 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 16 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-16 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2030 Toiletter er hængeklosetter med 1-skyl. MB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Udskiftning af klosetter skønnet 22 stk. kr Løbende vedligehold af klosetter 2%. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlige omkostning ialt: kr

25 side 25 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 66 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2034 Blandingsbatterier i køkken og håndvaske er overalt monteret som traditionelle 2- grebs armaturer, i bruserum termostat batteri af fabrikat Titan. IB: Blandingsbatterier er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres/ udskiftes efter behov, således at vandspild undgås. Nye blandingsbatterier 66 stk. kr Løbende vedligehold/ udskiftning af blandingsbatterier Samlet omkostning pr. år kr Årlig omkostning til udskiftning, ved levetid 20 år. kr Årlige omkostninger i alt kr

26 side 26 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 785 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2040 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret i ingeniørkanal og ført i installationskanaler op til brugssteder. IB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign, ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

27 side 27 Bo42 (56) 01 Varmerør (56) Varme (56)01 Varmerør Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2040 Ledninger for centralvarme er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret tilgængeligt i ingeniør kanaler, med synlig opføring til radiatorer. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

28 side 28 (56) 02 Radiatorer (56) Varme (56)02 Radiatorer Totalmængde: 134 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2040 Radiatorer er pladejernsradiatorer fabrikat "Ludvig". IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. K1. Radiatorer er ikke dimensioneret til fjernvarme, hvorfor der i udsat beliggende rum anbefales at udskifte til nye radiatorer med effektforøgelse. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Installation af nyt anlæg anslået iht. V&S kr Løbende udskiftning/ optimering af radiatorer kr Årlig udgift til vedligehold kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

29 side 29 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: 134 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Levetid ½-1% Udbedres senest år: 2020 Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekter. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Udskiftning af termostater kr Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Årlig henlæggelse til nye termostater ved levetid 15 år kr Årlig skønnet årlig omkostning ialt: kr

30 side 30 (56) 04 Varmecentral (56) Varme (56)04 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2020 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Buffertank udskiftet 2008 kr , Cirkulationspumpe udskiftet Udskiftning af defekte komponenter, ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr omkostningsfordeling:

31 side 31 Bo42 (56) 05 Varmestyring (56) Varme (56)05 Varmestyring Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 2013 Restlevetid: 0-9 år Levetid år vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2023 MB: Varmeafregning sker efter Brunata varmemålere installeret i Ved defekter kontaktes Brunata, defekte målere udskiftes. Etablering af nye varmemålere kr Etablering af nye fugtmålere kr Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr Årlig henlæggelse til nye målere ved levetid 10 år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

32 side 32 (57) 01 Ventilation (57) Ventilation (51)01 Mekanisk udsugningsanlæg Totalmængde: 4 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2020 Mekanisk udsugningsanlæg er placeret i tag rum. Udsugning sker fra ventiler i badeværelser og emhætter i køkkener. K1: Udsugnings motorer er ved at være udtjente, nye motorer vil have mindre energiforbrug og øget effekt. Årlig service på motorer. Kanaler renses hvert 5. år Ved svigt udskiftes defekte komponenter. Etablering af nye motorer kr Årlig omkostning til udskiftning af komponenter kr Årlig omkostning til service kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år kr

33 side 33 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2015 Gruppetavler er fabrikat LK type UGL, monteret med HFI-relæ og med automatsikringer for lys- og kraftgrupper. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. Tavlen har disponibel plads for yderligere montering af automatsikringer. K2: HFI-relæer, bør udskiftes med HPFI-relæer. HFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Udskiftning af gruppeskabe kr Udskiftning af HFI relæer kr Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

34 side 34 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2020 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK Fuga, ved defekter udskiftes komponenter. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

35 side 35 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet omkostning i alt: kr

36 side 36 (63) 04 Belysningsarmaturer (63) Lavspænding (63)03 Belysningsarmaturer Totalmængde: 22/22/7 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: 2029 Belysningsarmaturer i trappeopgange er skot lamper (22 stk.), ved indgangsdøre er monteret Albertslund lamper (7 stk.), i badeværelser er monteret armaturer over spejle (22 stk.). MB: Belysning bør af energi hensyn ændres til LED belysning ved defekter. Defekte armaturer udskifes. Etablering af nye belysningsarmaturer kr Årlig vedligehold af belysningsarmaturer 4% Kr Årlig henlæggelse til nye armaturer ved levetid 20 år Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

37 side 37 Bo42 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Komfurer er af forskellig fabrikat, nyere er glaskeramisk komfur fabrikat Gorenje. Emhætter er uden motor, tilsluttet central udsugning. IB: Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Etablering af nye komfurer og emhætter kr Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år 5% af nypris kr Henlæggelse til nye elementer ved levetid 10 år Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

38 side 38 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Kølefryseskabe er i forskellige fabrikater. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Nye kølefryseskabe kr Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år kr Henlæggelse til nye køleskabe ved levetid 10 år Kr Skønnet omkostning ialt: kr

39 side 39 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler (73)01 Køkkener Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2015 Køkkener er udført af elementer type F.J. Form fra F.J. Trading A/S K0: Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand. K1: Bordplader er af stavlimet oliebehandlet bøg, flere steder kan iagttages nedbrydning af overflade, specielt ved køkken vaske. Bordplader bør slibes og genbehandles med olie. Reparation udføres, hvor låger etc. er defekte, og bordplader hakkede og skårede. Maling af fronter samt indvendigt i skabe kan ikke anbefales grundet begrænset levetid. Udskiftning af køkkener kr Reparation af låger, bordplader m.v. Årlig udgift 2% à kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

40 side 40 Bo42 (79) 01 Postkasseanlæg (79)01 Postkasseanlæg Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid 5-10 år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2016 Postkasseanlæg er placeret i gård på selvstændig galge. K0: Postkasser er ved at være udtjent, øget vedligehold må påregnes. Reparationer udføres hvor reservedele kan fremskaffes. Det anbefales at opsætte nyt anlæg på bygning, og forsyne postkasserne med tag. Reparation af postkasseanlæg kr Årlig henlæggelse til nyt anlæg ved levetid 10 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr Etablering af nyt postkasseanlæg kr

41 side 41 (79) 02 Låsesystem (79)02 Låsesystem Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2030 Låsesystem er Ruko 6-stiftssystem. K0: Låsesystem serviceres, repareres ved defekter, ved bortkomst af nøgler omlægges låse. Reparationer/ omlægninger foretages eller cylinderskifte foretages. Etablering af nyt låsesystem kr Reparation/ omlægninger af låse Årlig udgift 1% à kr Årlig henlæggelse til nyt låsesystem ved levetid 30 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

42 side 42 (79) 03 Havearealer (79)03 Havearealer Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2030 For areal mod Provstegade er afgrænset af lav teglstensmur, muren er nedbrudt af vind og vejr, samt løftet af de store træer på pladsen. Belægninger er ligeledes nedbrudte af rodskud. K2: Sætninger i belægning kan forårsage personskade ved fald. Det anbefales at fjerne store træer, nedtage mur og retablere belægninger. Det anbefales at etablere bøgehæk som erstatning for mur. Renovering af anlæg anslået kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

43 side 43 (90) 01 Generelt (90)01 Generelt Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid 5-10 år Vedligehold ingen Udbedres senest år: 2016 Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år, men er forlænget til Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år. IB: Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler. Rapporter er tilgængelige på Bo42 s hjemmeside Udarbejdelse af tilstandsrapport kr Udarbejdelse af nyt energimærke (indgår i varmeregnskab) kr

44 Pakhuset side 44 Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (12) 01 Fundamenter (21) 01 Ydervægge (21) 02 Lette ydervægge (22) 01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31) 02 Døre (31) 03 Fuger (37) 01 Ovenlysvinduer (37) 02 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Belagte arealer (43) 01 Gulve (47) 01 Tage overflader (47) 02 Kviste (47) 03 Skure I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 01 Faldstammer (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56) 01 Varmerør (56) 02 Radiatorer (56) 03 Radiatorventiler (56) 04 Varmecentral (56) 05 Varmestyring (57) 01 Ventilation I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) 03 Lampesteder (63)04 Belysningsarmaturer I alt Nr. Inventar (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (73) 01 Køkkener (79) 01 Postkasseanlæg (79) 02 Låsesystem (79) 03 Havearealer I alt Nr. Inventar (90) 01 Generelt I alt Nr. Oversigt (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar (90) Generelt I alt

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere