Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knudsker Boligselskab. Pakhuset"

Transkript

1 Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006

2 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget side 32 Udarbejdet: 2006 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2007 Fremlagt beboermøde 2007 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 12 Pakhuset. Der er opført i 1990, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer. Døre. Fuger. Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Arealer med SF-sten. Arealer med asfalt. Tage overflader. Gavlbeklædninger. Efterisoleringer af tagrum. - VVS-installationer, som: Kloakledninger. Rensebrønde. Nedløbsbrønde. Sanitet kloset. Blandingsbatterier. Brugsvandsrør. Isolering af rør. Varmerør. Isolering af varmerør. Radiatorer. Radiatorventiler. Ventilationskanaler/riste. - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe. Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - Inventar, som: Komfurer/ Køleskabe/Frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Indervægge: Vinduer: Facader fremstår med mindre revner og afskallinger, specielt facade mod Provstegade er nedbrudt. I henhold til tegninger er facader udført som kombinationsmur med oprindelige massive mure og isolerede tilmuringer, facader er generelt efterisoleret ved indvendige forsatsvægge af gipsbeklædt stålskellet. Udbedring af fuger foreslås udført Indervægge er opført som murede skillevægge af teglsten, samt gipsskillevægge Danogips type E 170. Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag glas i koblet system. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbænk af zink. Døre er indadgående dobbeltdøre (Fr. altaner) af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas. Døre fremstår med utætte samlinger imellem karme og rammer, begyndende nedbrydning af træ kan konstateres. Døre anbefales udskiftet Fuger omkring vinduer og døre: Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, er intakte uden fugeslip til omgivende bygningsdele Tagrender og tagnedløb: Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. Det må grundet alder påregnes at udskifte tagrender og nedløb i vedligeholdelsesperioden Belagte arealer: Gårdsplads er belagt med brostensbelægning i granit. Flere steder er belægningen ujævn og færdsel for ældre og handicappede er forbundet med risiko for fald ulykker. Det anbefales at foretage udskiftning af brosten i ganglinier, arbejdet anbefales udført Tagbelægning af teglsten: Tagflader er belagt med vingetagsten af teglsten, oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at tagsten fremstår i god stand uden nedbrydning Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med Tv-inspektion. I henhold til oplysninger fra varmemester ligger flere kloakker med for lille fald.

5 0.3.9 Brugsvandsrør: side 5 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af cobber monteret i installationskanajer Afløb og sanitet: Toiletter er ældre toiletter med 1-skyl. Det anbefales at udskifte til nye klosetter i Centralvarme: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Radiatorer: Radiatorer er pladejernsradiatorer fabrikat "Ludvig". Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100 %. Radiatorer bør forsynes med nye varmefordelingsmålere Termostatventiler er fundet i god stand El-installationer: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. Tavlen har disponibel plads for yderligere montering af automatsikringer. HFI-relæ er bør udskiftes med HPFI-relæ er. Det foreslås at relæer udskiftes over en periode på 4. år Hårde hvidevarer: Køkkener: Komfurer er i varierende stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke generelt op til dagens standard. Det anbefales at henlægge midler til udskiftning af hvidevarer. Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand. Bordplader er af stavlimet oliebehandlet bøg, flere steder kan iagttages nedbrydning af overflade, specielt ved køkken vaske. Bordplader bør slibes og genbehandles med olie Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

6 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Facader: Facader der fremstår med afskallinger og defekte fuger, skal snarest udbedres for at hindre yderligere nedbrydning af facaden (31)01 Facade komplettering: Franske altandøre er indadgående dobbeltdøre, det anbefales at udskifte til nye døre, af vedligeholdelsesfrit materiale, og uden anslag som giver anledning til vandindtrængen (40)01 Belægninger: Fælles adgangs stier til indgangsdøre forslås ændret til, flisebelægning af beton sten, arbejdet foreslås udført snarest. For at hindre fald ulykker (52)01 Afløb og sanitet: Klosetter er ældre 1- skyls klosetter, det anbefales at udskifte til 2- skyls klosetter Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

7 side 7 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2075 Fundamenter støbt på stedet. Fundamenter fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages.

8 side 8 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår med mindre revner og afskallinger, specielt facade mod Provstegade er nedbrudt. I henhold til tegninger er facader udført som kombinationsmur med oprindelige massive mure og isolerede tilmuringer, facader er generelt efterisoleret ved indvendige forsatsvægge af gipsbeklædt stålskellet. K2: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt ommuring af løse rulleskifter. Foretages hvert 6 år. Fugning af polybeton elementer med elastisk fugemasse. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt ommuring af løsen sten, facade mod Provstegade. kr ,00 Årlig gennemgang af facader, samt udbedring af fuger kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

9 side 9 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 50 år Udbedres senest år: 2055 Indervægge er opført som murede skillevægge af teglsten, samt gipsskillevægge Danogips type E 170. Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres af lejere eller i forbindelse med fraflytninger.

10 side 10 (23) 01 Etagedæk (23) Dæk Etagedæk Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 75 år Udbedres senest år: 2081 Eksisterende etagedæk er udført af 150 mm jernbeton, udstøbt på eksisterende bjælkelag på underlag af 30 mm støbebatts. Der er intet løbende vedligehold af konstruktionen, vedrørende overflader se afsnit (43) overflader gulve. Lofter af høvlede og pløjede brædder, malerbehandles i forbindelse med normalistandsættelser. kr.

11 side 11 (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering (31)01 Vinduer og døre Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag glas i koblet system. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbænk af zink. Døre er indadgående dobbeltdøre (Fr. altaner) K2: Indadgående døre er generelt utætte i mitter anslag, udbedring er forsøgt foretaget med vinkelprofil i metal, der forekommer råd i flere rammer og bundstykker. Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 4 5 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag. Dobbelte terrassedøre bør overvejes udskiftet til nye partier, eventuelt sidebundhængte partier i et fag. Tætningslister og fuger udskiftes løbende ved nedbrydning. Malerbehandling af vinduer, hvert 4-5 år 151 m2 á 665,- kr ,00 Stillads at opsætte, nedtage og leje til vedligehold ( ,-) Årlig vedligeholdelse af fuger, beslag mv. Udskiftning af vindues og dørpartier kr. kr , ,00 Dobbelt døre v/fr. altaner foreslås udskiftet ,00 Udgifterne til maling af vinduer og udskiftning af franske altaner kan ikke afholdes via henlæggelserne, da disse ikke er tilstrækkelige, hvorfor en beslutning herom forudsættes en lejeforhøjelse. Skønnet omkostning ialt:

12 side 12 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 8 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 5-24 år Udbedres senest år: 2030 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. IB Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv. Genbehandling af malede overflader hvert 4-5 år. Årligt vedligehold af døre kr ,00 Malerbehandling af døre hvert 4-5 år kr ,00 Udskiftning af dør partier kr ,

13 side 13 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 604 mtr. Registrering: Indbygningsår: 1965 Restlevetid: 0-5 år Udbedres senest år: 2011 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, fremstår uden fugeslip til omgivende bygningsdele. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Årlig inspektion/udskiftning af defekte fuger kr ,00 Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00 udgår såfremt vinduer udskiftes) kr ,

14 side 14 (37) 01 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)01 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde: 100/71 mtr. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 5-14 år Udbedres senest år: 2020 Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. Det anbefales at foretage løbende reparation af tagrender. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr ,00 Udskiftning af tagrender til nye zink render og nye rendejern. V&S (37) mtr. á 432,00 kr ,00 Udskiftning af tagnedløb af zink V&S (37) 71.25, mtr. á 206,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,00 kr

15 side 15 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Belagte arealer Totalmængde: 400 m 2 Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-34 år Udbedres senest år: 2040 Gårdsplads er belagt med brostensbelægning i granit. Flere steder er belægningen ujævn og færdsel for ældre og handicappede er forbundet med risiko for fald ulykker. K2 Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn, sætninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt gående er forbundet med risiko for fald ulykker. Det anbefales at foretage omlægning af gangarealer, fra indgangsdøre til fælles adgangsareal i port. Optagning og fjernelse af eksisterende brostens belægninger, samt levering og lægning af nye belægninger af betonsten. Ca. 70 m2. Samt omlægning af tilstødende brosten. kr ,00 Årlig opretning af eksisterende belægninger af brosten kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr KNUDSKER BOLIGSELSKAB

16 side 16 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 730 m2 Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2050 Tagflader er belagt med vingetagsten af teglsten, oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at tagsten fremstår i god stand uden nedbrydning. MB: Tagflader bør efterses en gang om året, og forskubbede og eventuelt revnede teglsten udskiftes/tilrettes. Årlig gennemgang og reparation af tagflader. Årlig reparation kr ,00 kr

17 side 17 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 85 mtr. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: År Udbedres senest år: 2070 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord, og pvc/jern i krybekældre. Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt, at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Årlig inspektion, rensning og spuling af kloaksystem pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

18 side 18 (52) 01 Faldstammer (52) Afløb og sanitet (52)01 Faldstammer Totalmængde: 8 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 Faldstammer er ø100 mm støbejerns faldstammer placeret i installationsskakte, udluftning er oprindeligt udført med vacumventiler, der senere er ændret til udluftning over tag. Faldstammer renses ved stop, ved gentagne stop foretages tv inspektion. Faldstammer kontrolleres for tæringsskader. Samlet omkostning pr. år rensninger og inspektion kr ,00 Udskiftning af faldstammer kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr

19 side 19 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 16 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 5-20 år Udbedres senest år: 2025 Toiletter er ældre toiletter med 1-skyl. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af klosetter. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Udskiftning af klosetter skønnet 14 stk. kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

20 side 20 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2020 Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt monteret som traditionelle 2-grebs armaturer, af fabrikat Titan. Blandingsbatterier er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af blandingsbatterier. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

21 side 21 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 785 lbm. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2015 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret i ingeniørkanal og ført i installationskanaler op til brugssteder. Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign, ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

22 side 22 KNUDSKER BOLIGSELSKAB (56) 01 Varmerør (56) Varme (56)01 Varmerør Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Ledninger for centralvarme er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret tilgængeligt i ingeniør kanaler, med synlig opføring til radiatorer. Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

23 side 23 (56) 02 Radiatorer (56) Varme (56)02 Radiatorer Totalmængde: 134 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2030 Radiatorer er pladejernsradiatorer fabrikat "Ludvig". Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. Varmefordelingsmålere er batteri drevet måler udløb af batteri funktion er nært forestående. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Varmefordelingsmålere anbefales udskiftet snarest. Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring Udskiftning af varmefordelingsmålere Samlet omkostning pr. år kr. kr , ,00 Skønnet omkostning ialt: kr

24 side 24 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: 134 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 5-10 år Udbedres senest år: 2015 Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekter. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

25 side 25 (56) 04 Varmecentral (56) Varme (56)04 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2020 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Udskiftning af defekte komponenter, ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr ,00 kr. Skønnet omkostning ialt: kr ,

26 side 26 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 22 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-10 år Udbedres senest år: 2015 Gruppetavler er fabrikat LK type UGL, monteret med HFI-relæ og med automatsikringer for lys- og kraftgrupper. Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. Tavlen har disponibel plads for yderligere montering af automatsikringer. K2: HFI-relæer, bør udskiftes med HPFI-relæer. HFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Udskiftning af HFI relæer kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

27 side 27 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK Fuga, ved defekter udskiftes komponenter. Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

28 side 28 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

29 side 29 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 22 stk. Registrering: Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Komfurer er fabr. Voss. Massekomfurer med 4. plader. Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

30 side 30 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 22 stk. Registrering: Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Udbedres senest år: Køleskab/fryser er sammenbygget fabr. Gram, fryseskab forekommer i forskellige størrelser. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder, men kan med hensyn til isolering og lavt strømforbrug ikke leve op til dagens standard. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år kr ,00 Skønnet omkostning ialt: kr ,

31 side 31 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler (73)01 Køkkener Totalmængde: 22 stk. Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-10 år Køkkener er udført af elementer type F.J. Form fra F.J. Trading A/S Udbedres senest år: 2015 K0: Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand. K1: Bordplader er af stavlimet oliebehandlet bøg, flere steder kan iagttages nedbrydning af overflade, specielt ved køkken vaske. Bordplader bør slibes og genbehandles med olie. Reparation udføres, hvor låger etc. er defekte, og bordplader hakkede og skårede. Maling af fronter samt indvendigt i skabe kan ikke anbefales grundet begrænset levetid. Reparation af låger, bordplader m.v. Årlig udgift anslået til kr ,

32 Knudsker Boligselskab Afdeling 12 side 32 Pakhuset Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (21) 01 Ydervægge (22)01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31)02 Døre (31)03 Fuger (37) 01 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Arealer med asfalt (47) 01 Tage overflader I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 01 Faldstammer (52)02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56)01 Varmerør (56)02 Radiatorer (56)03 Radiatorventiler (56)04 Varmecentral (57)01 Ventilationskanaler/riste I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)03 Lampesteder (63)04 Belysningsarmaturer I alt Nr. Inventar (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (73) 01 Køkkener I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere