SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB"

Transkript

1 OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING PROJEKTNR A DOKUMENTNR 2 VERSION 30 UDGIVELSESDATO 31 oktober 2012 UDARBEJDET pos, bekt KONTROLLERET mec GODKENDT pos

4

5 SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Opsamling og anbefalinger 8 21 Opsamling 8 22 Anbefalinger 13 3 Baggrund Tidligere projekt Formål, aktiviteter og mål Evalueringsaktiviteter 19 4 Målopnåelse Kvantitative målinger Kvalitativ målopnåelse 28 5 Procesevaluering Registrering og administration Sikring af videndeling 38 6 Virksomhedscases 39 BILAG Bilag A Indikatorer 48 Bilag B Interviewliste 51

6

7 7 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 1 Indledning COWI har gennemført en evaluering af projektet Samarbejde og Partnerskab, herunder en midtvejsevaluering af projektet i perioden maj-august 2011 og nærværende afsluttende evaluering i perioden april - september 2012 Projektet har modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond og er gennemført som et samarbejde mellem 12 partnere (uddannelsesinstitutioner) med EUC Nord som ansøger Evalueringens to dele Den afsluttende evaluering af projekt Samarbejde og Partnerskab består af: En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift En procesevaluering, der fremhæver projektets relevante læringselementer og som kan medvirke til at forankre de resultater, som projektet har opnået i hele projektperioden Evalueringen vil indeholde en række anbefalinger, primært anbefalinger vedrørende fastholdelse af effekter og sikring af de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet

8 8 Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Opsamling og anbefalinger Den afsluttende evaluering skal give svar på tre hovedspørgsmål: 1 Stemmer projektets aktivitetsgennemførelse og resultat- og effektopnåelse overens med de ved bevillingen angivne tidsplaner, aktiviteter og milepæle? Hvilke afvigelser kan der peges på? 2 Er der inden for projektets ramme skabt organisation, partnerskab og samarbejde, som forudsat i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 3 Er der foretaget relevante ændringer og justeringer, identificeret i midtvejsevalueringen? Score 21 Opsamling Projektet er blevet tildelt en score på to typer af indikatorer: fremdriftsindikatorer og vurderingsindikatorer Projektets score på de to typer af indikatorer er vist i figur 2-1 og figur 2-2 Figur 2-1 De tre målopnåelsesindikatorer Budgetforbrug (% af budget) Tidsforbrug (% af periode) Målopnåelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Budgetforbruget er skønnet inden den endelige regnskabsopgørelse pr

9 9 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Figur 2-2 De fire vurderingsindikatorer Målopnåelse ift tidsforbrug Relevans Kvalitet i målopnåelse Målopnåelse ift budgetforbrug Note A: Skøn over budgetforbrug er opgjort per Scoretildelingen på målopnåelses- og vurderingsindikatorerne viser, at Projekt Samarbejde og Partnerskab generelt har opnået sine kvantitative mål inden for den forventede tidsperiode og budget, mens projektet vurderes at være delvist relevant for projektets partnere og karakteriseret af en blandet kvalitet i arbejdet med visse forbedringsmuligheder Med hensyn til målopnåelse i forhold budgetforbrug, så skal det bemærkes, at projektet har nået sine mål med et budgetforbrug, som skønnes lavere end forventet, idet projektledelsen skønner 1, at forbruget vil være på ca 18 mio kr mod 20,7 mio kr i det reviderede budget (se afsnit 3 for forklaring vedrørende budgetændringen) Baggrunden for scoretildelingen er beskrevet i afsnit 41, mens en definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A 211 Spørgsmål 1 Projektet har nået sine kvantitative mål, idet målene om virksomhedsbesøg, indgåede partnerskabsaftaler med virksomheder og rekruttering af uddannelsesambassadører er indfriet ved projektets afslutning Målopnåelsen er sket senere i projektforløbet end oprindeligt planlagt, idet projektets opstart blev forsinket 1 Projektets endelige regnskab var ikke afsluttet ved færdiggørelsen af evalueringen

10 10 Projekt Samarbejde og Partnerskab Uddannelsesambassadørordningen Projektet har konstateret, at det var vanskeligt at gennemføre målsætningen om at uddannelsesambassadører i virksomhederne skulle fungere som igangsætter for uddannelsesinitiativer Det viste sig undervejs i projektet, at virksomhederne ikke altid kan udpege én person, som entydigt tager sig af uddannelsesspørgsmål Den rolle vil ofte skifte, afhængig af hvilket kompetenceområde i virksomheden, det drejer sig om Det har dog i den sidste del af projektet vist sig, at en del virksomheder gerne lader én medarbejder være modtager af informationsmateriale mv fra skolerne 2 Dermed opnås en form for kontaktperson, men dog ikke i det oprindeligt påtænkte omfang Samarbejdsaftaler Tilsvarende gælder det for samarbejdsaftalerne med virksomhederne, at det har vist sig vanskeligt at få samarbejdsaftalerne til at fungere som et element, der knytter virksomheder og uddannelsesinstitutioner til hinanden Samarbejdsaftalerne har vist sig ikke at matche virksomhedernes indstilling til samarbejdsform Virksomhederne ønsker ikke at "binde sig" til bestemte leverandører på uddannelsesområdet, hvilket en samarbejdsaftale kan tolkes som Desuden var der ikke tilknyttet nogle "fordele" for virksomhederne ved indgåelse af samarbejdsaftalerne Styregruppen valgte derfor at stoppe de ovennævnte to tiltag, da målet var nået 212 Spørgsmål 2 Det vurderes, at projektet har skabt øget samarbejde og partnerskab mellem de medvirkende uddannelsesinstitutioner I gruppen af virksomhedskonsulenter På ledelses- og institutionsniveau Evaluator vurderer, at samarbejdet og partnerskabet har slået tydeligt igennem i gruppen af virksomhedskonsulenter, hvor projektet har skabt grundlag for konkret samarbejde og styrkede relationer De styrkede relationer mellem konsulenterne vil styrke det generelle samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og være til gavn for fremtidige projekter over for små og mellemstore virksomheder Projektet vurderes også at have skabt organisation, partnerskab og samarbejde mellem skolerne på ledelses- og institutionsniveau, idet alle har haft en stærk motivation for at gennemføre projektet med de forudsatte resultater Projektorganisationens størrelse (de mange partnere) har dog vist sig at være en udfordring: Partnerne har haft meget forskellige forudsætninger for at deltage i projektet (traditioner og ressourcer i forhold til efteruddannelse) og skolerne har desuden i et vist omfang været (og vil fortsat være) konkurrenter 2 Oplyst til evaluator af projektledelsen

11 11 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Med virksomhederne Med hensyn til organisation, partnerskab og samarbejde med virksomhederne er det vanskeligt endeligt at konkludere, om der er opnået de ønskede resultater De virksomheder, som evaluator har talt med, fortæller, at de er positive over for samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, men det kan ikke klart konkluderes at projektet har styrket relationerne markant Uddannelsesinstitutionerne fortæller dog, at en del af de medvirkende virksomheder vil være oplagte deltagere i fremtidige uddannelsesprojekter og at SamPar har gjort disse virksomheder synlige for skolerne Rundspørge blandt 15 virksomheder Rundspørge foretaget af SamPar 3 Projektet har selv gennemført en rundspørge blandt 15 virksomheder, som har deltaget i projektet, hvor virksomhederne er blevet stillet fire spørgsmål: 13 af de 15 virksomheder fortæller, at de har (efter-)uddannelse af deres medarbejdere som et fokuspunkt og som et indsatsområde med højt fokus 14 af de 15 virksomheder har gennemført (efter-)uddannelse inden for det seneste år, heraf fem på foranledning af en af uddannelsesinstitution som medvirker i SamPar projektet 8 af de 15 virksomheder har oplevet kontakten med uddannelsesinstitutionerne som udelukkende positiv, fem har haft både positive og negative oplevelser, én har oplevet besøget som negativt (langsom og ikke relevant reaktion fra skolen) En kan ikke huske besøget 10 af de 15 virksomheder ønsker og har en fast kontaktperson på en uddannelsesinstitution, 2 ønsker primært information på mail og 3 foretrækker selv at henvende sig til uddannelsesinstitutionen, når de har behov Anbefalinger fra midtvejsevalueringen 213 Spørgsmål 3 Der blev gennemført en midtvejsevaluering af projekt Samarbejde og Partnerskab i perioden maj-august 2011 I midtvejsevalueringen opstillede evaluator en række anbefalinger til indsatser i den resterende projektperiode, som skulle være med til at sikre at projektet kom i mål med sine forventede effekter og resultater Nedenfor er disse gengivet i Tabel Rundspørgen er gennemført af en journalist på foranledning af SamPar Konklusionerne fra interviewrunden er medtaget som en supplerende oplysning i evalueringsrapporten, men har ikke indflydelse på evalueringens resultater

12 12 Projekt Samarbejde og Partnerskab Tabel 2-1 Anbefalinger fra midtvejsevalueringen På baggrund af midtvejsevalueringen anbefalede evaluator følgende: Der bør sikres en tydeliggørelse af hvilke aktiviteter, der er affødt af projektet, i forhold til det ordinære virksomhedsopsøgende arbejde Registreringsdelen gøres entydigt Der skal sikres en stærkere datadisciplin i forhold til registreringer i CRM-systemet og det skal sikres, at der på basis af de registrerede data, som minimum kan udtrækkes indikationer/forventninger omkring forbindelsen mellem virksomhedsbesøg og efterfølgende uddannelsesaktivitet Uden dette kan der ikke skabes et validt datagrundlag, der muliggør evaluering af de kvantitative mål for projektet Det funktionelle indhold i partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørrollen videreudvikles og gøres tydeligt for institutioner og virksomheder Samtidig anbefales det, at der opstilles mere kvalitative effektmål for dette, så resultater affødt af indgåelse af partnerskabsaftale og udnævnelse af uddannelsesambassadører kan måles og synliggøres Der sikres, at alle institutioner gennem hele projektforløbet har tydelig og tilstrækkelig information om projektets indhold og mål, herunder tidsplan og økonomi i projektet Grundet forsinkelsen i projektstarten, må projektaktiviteterne forventes at blive gennemført over en meget kort periode Det bør overvejes, om det kan virke fremmende for opnåelse af projektets mål og forankring af resultaterne, at søge en forlængelse af projektperioden Projektet bør allerede nu begynde at overveje, hvordan projektets resultater forankres efter projektets afslutning, både med hensyn til det fremtidige aktivitetsniveau for virksomhedskontakt, den metodiske læring af virksomhedskontakten og det fremtidige samarbejde om et CRM system Aktiviteter affødt af projektet tydeliggøres Registreringsdelen gøres entydig Partnerskabsaftale og uddannelsesambassadør Tydeliggørelsen af aktiviteter som følge af projektet er sket via en mere systematisk registrering i CRM systemet og en endnu mere klar kommunikation af projektets mål Projektet har taget en række initiativer med hensyn til anvendelse af CRM systemet Det vil sige at man har gennemført initiativer med henblik på at sikre bedre registreringer af virksomhedsoplysninger i systemet Anvendelsen af systemet vurderes nu at fungere bedre end ved midtvejsevalueringen Med hensyn til anvendelsen af partnerskabsaftalerne og uddannelsesambassadørerne er der ifølge projektledelsen taget beslutning om, at de to redskaber ikke skal anvendes på den oprindeligt tænkte måde, idet det har vist sig vanskeligt at anven-

13 13 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB de redskaberne i praksis hos virksomhederne Både virksomhederne og skolernehar givet udtryk for at de to redskaber i deres oprindeligt tænkte form er for formelle i forhold til virksomhedernes behov Det har vist sig at virksomhederne ikke har ønske om eller motiv til at indgå "forpligtende" aftaler med uddannelsesinstitutioner, som samarbejdsaftalerne lægger op til Med hensyn til uddannelsesambassadørerne har erfaringen vist, at virksomhederne ofte ikke kan udpege én person til at varetage uddannelsesspørgsmål Den opgave vil ofte være placeret på flere personer, afhængig af det pågældende kompetenceområde Tydelig og tilstrækkelig information Forlængelse af projektperioden Med hensyn til mere velfungerende informationsgange i projektet, er det evaluators opfattelse, at i projektets sidste periode har nøgleinformationer om projektets indhold, mål og økonomi stået betydeligt mere klart for alle parter (ledelsen i de medvirkende uddannelsesinstitutioner) Projektpartnerskabets størrelse betyder dog, at information i et projekt af denne karakter altid må forventes at være en udfordring Det bemærkes, at projektledelsen har valgt ikke at forlænge projektperioden 22 Anbefalinger På baggrund af slutevalueringen kan evaluator anbefale følgende, som kan være med til at sikre fastholdelse af effekter og sikring af de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet 221 Konklusioner i forhold til målopnåelse Projektet Samarbejde og Partnerskab har opnået sine primære kvantitative mål, idet det målsatte antal virksomhedsbesøg, antallet af partnerskabsaftaler med virksomheder og antallet af uddannelsesambassadører hos virksomhederne er opnået Overordnede kvantitative mål er opnået Øvrige fokuspunkter er opfyldt, men har ikke været styrende De kvantitative mål - især for virksomhedsbesøg - har fyldt meget i samarbejdet mellem partnerne i partnerskabet, især fordi projektet i sin indledende fase var forsinket i betydelig grad Der er derfor ingen tvivl om, at opnåelsen af de kvantitative mål for SamPar er en betydelig præstation for partnerskabet bag projektet Foruden disse overordnede kvantitative mål, har projektet haft nogle fokuspunkter, som eksempelvis: at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere at der er fokus på virksomheder i yderområder og på kortuddannede medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og socialog sundhedsområdet

14 14 Projekt Samarbejde og Partnerskab at der fokus på vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne at der gennemføres analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher 4 I det omfang, der er tilgængelige oplysninger vedrørende disse fokuspunkter, kan det konkluderes, at SamPar har gennemført aktiviteter på de nævnte fokusområder Når der ses bort fra et klart fokus på de mindre virksomheder, er det dog ikke indtrykket, at de nævnte fokusområder har været styrende for SamPars indsats Kvalitative mål Med hensyn til projektets kvalitative mål kan følgende konkluderes: Relevans Projektet har haft en høj grad af relevans for både de deltagende virksomheder og i forhold til Regionens virksomhedsstruktur Især fokus på mindre virksomheder og virksomheder, som normalt ikke er brugere af uddannelsessystemet vurderes at være et relevant fokus Til gengæld vurderes projektets fokus at være mindre relevant for uddannelsesinstitutionerne på længere sigt Især de helt små virksomheder vil skolerne i en normal situation have vanskeligt ved at fastholde fokus på, fordi de små virksomheder er ressourcekrævende at betjene i forhold til det begrænsede elevpotentiale virksomhederne repræsenterer Kvalitet Projektet har haft en række udfordringer med at opnå den planlagte kvalitet i indsatsen, primært fordi en række af de påtænkte aktiviteter sammen med virksomheder har vist sig vanskelige at gennemføre De indholdsmæssige mål med eksempelvis partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørordning har vist sig vanskelige at opnå Dels fordi partnerskabsaftalerne har vist sig ikke at matche virksomhedernes forventninger til samarbejde, dels har det vist sig svært for virksomhederne at udpege én relevant kontaktperson som uddannelsesambassadør (se også bemærkningerne herom i afsnit 213) Det store fokus på projektets kvantitative resultater vurderes desuden at have betydet, at der har været færre ressourcer til at opbygge kvalitativt stærke relationer med en stor del af virksomhederne 222 Anbefalinger For at fastholde effekter og sikre de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet har evaluator på baggrund af slutevalueringen opstillet en række anbefalinger Da projektet er afsluttet, retter anbefalingerne sig i praksis primært mod de enkelte uddannelsesinstitutioner og regionens to VEU centre 4 Se i øvrigt afsnit 411

15 15 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB CRM i fremtiden Anbefaling 1 I SamPar har parterne gjort sig store anstrengelser med at etablere et CRM system til styring og opfølgning på virksomhedsbesøgene og ikke mindst til at dele viden mellem uddannelsesinstitutionerne Man har i projektperioden lagt meget vægt på at udvikle en fælles kultur for registrering af data og ikke mindst for at dele viden mellem de (delvist konkurrerende) uddannelsesinstitutioner Det anbefales, at man bestræber sig på at fastholde en dialog vedrørende brugen af CRM De to VEU centre fortsætter anvendelsen af CRM systemer i fremtiden, men har valgt forskellige systemer Erfaringen fra SamPar viser vigtigheden af, at den praktiske anvendelse af værktøjet fortsat er til diskussion, for at sikre den optimale videndeling mellem skolerne Fortsat konsulentsamarbejde Anbefaling 2 Projektet har vist gode resultater i forhold til at opbygge relationer mellem uddannelseskonsulenterne på tværs af de deltagende skoler Det anbefales, at dette samarbejde fortsat vedligeholdes og udbygges Det kan blandt andet anbefales, at relationerne anvendes til fælles, tværgående opsøgende aktiviteter over for virksomheder og som ramme for kompetenceudvikling af konsulenterne Det anbefales desuden at udbygningen af relationer mellem konsulenterne sker i regi af de to VEU centre - eventuelt i fællesskab, så relationerne fortsat dækker hele Nordjylland Evalueringen viser, at virksomhedskonsulenterne besidder en stor mængde viden om virksomhederne,, som ikke i dag i særlig stort omfang anvendes af skolerne i deres arbejde Det er viden om virksomhedernes kultur, behov for efteruddannelse, kompetencebehov og rekruttering Det anbefales, at der arbejdes mere bevidst på at få denne viden bragt i spil på skolerne som led i et fremtidigt samarbejde Anvendelse af virksomhedsnetværket fremover Anbefaling 3 Med den omfattende virksomhedsopsøgende indsats, som er gennemført, besidder uddannelsesinstitutionerne via registreringerne af besøgene i CRM systemet en unik viden om flere tusinde nordjyske virksomheder og deres uddannelsesbehov, eventuelle barrierer for brugen af uddannelsestilbud mv Denne viden bør uddannelsesinstitutionerne lægge en plan for at udnytte, så kontakten til virksomhederne opretholdes og udvikles og så erfaringerne fra projektet forankres i partnerskabet Det bør blandt andet overvejes, hvordan kontakten til virksomhederne fastholdes fremover, herunder om brugen af nyhedsbreve, sociale medier mv kan være et relevant værktøj

16 16 Projekt Samarbejde og Partnerskab Projektets erfaring med brug af samarbejdsaftaler (som viste sig vanskelige at implementere i praksis) understreger behovet for at tænke relationsopbygning med virksomhederne på en ny måde Der bør derfor afprøves nye samarbejdsformer mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder Samarbejdsformer, som er mere ad hoc baserede og svarer til virksomhedernes indstilling til samarbejde Samarbejde kan eksempelvis være baseret på netværksdannelse, som grundlag for videndeling Metodeudvikling af virksomhedskontakt Anbefaling 4 SamPar har iværksat både en diskussion af de konkrete metoder og i et vist omfang også en metodeudvikling af besøgsteknik mv (forberedelse, gennemførelse og opfølgning) Evalueringen viser, at dette arbejde har været vigtigt for kvaliteten af projektet og det kan anbefales, at der fortsat arbejdes videre med metodeudvikling i virksomhedskontakten Blandt andet for at sikre at virksomhederne også i fremtiden oplever virksomhedsbesøg som relevante og målrettede VEU - Centrene - funktion og samarbejde Anbefaling 5 I Nordjylland vil de to VEU centre fremover være omdrejningspunktet for den koordinerede virksomhedskontakt Det bør overvejes, om der er behov for også i fremtiden at udvikle tættere samarbejdsrelationer de to VEU centre i mellem Dette projekt viser, at der er behov for at kunne samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på regionalt niveau i Nordjylland

17 17 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Ansøgning 3 Baggrund Projekt Samarbejde og Partnerskab har ansøgt og modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond inden for indsatsområde 11 Udvikling af menneskelige ressourcer - kategori 111 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A 5 Evalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab tager afsæt i baggrund, formål, aktiviteter og mål for projektet, som beskrevet i ansøgningen Faktaboks 3-1 Baggrundsoplysninger om Projekt Samarbejde og Partnerskab 6 Projektnavn: Projekt Samarbejde og Partnerskab Bevillingsgiver: Den Europæiske Socialfond Indsatsområde (ERDF): Udvikling af menneskelige ressourcer Kategori (ERDF): Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøger: EUC Nord - Netværk Nordjylland Partnere (Netværksdeltagere): Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland, Frederikshavn Handelsskole, Nordjyllands Landbrugsskole, SOSU Nord, EUC Nordvest, VUC Nordjylland, Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, EUC Nord, Tech College Aalborg og Tradium Netværkspartnere (øvrige): Væksthus Nordjylland, Beskæftigelsesregionen Nordjylland, Vækstforum Budget: heraf 50 % fra Socialfonden (senere revideret til kr) Projektperiode: Projektets aktiviteter er som planlagt ophørt Ansøgning om tilskud, AnsøgerID: Version 9 - Dato 18 Marts :37 6 Ændringer siden projektstart: 1) Tradium har pr 25 maj 2011 anmodet om udtrædelse af projekt Samarbejde og Partnerskab og er efterfølgende blevet tildelt en rolle som passiv partner Tradium er en fusion af Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole (2010) 2) Projektets budget er efter anmodning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blevet reduceret til kr

18 18 Projekt Samarbejde og Partnerskab Tidligere pilotprojekt Videreførelse af samarbejdet 31 Tidligere projekt Projekt Samarbejde og Partnerskab bygger videre på erfaringerne fra et landsdækkende pilotprojekt, som Undervisningsministeriet iværksatte Under pilotprojektet, som udløb i 2009, blev der etableret i alt 22 vejledningsnetværk, heraf fire i Region Nordjylland Vejledningsnetværkenes formål var at øge den samlede viden om uddannelse og gennemførelse heraf i små og mellemstore virksomheder Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland anvender gennem projektet Samarbejde og Partnerskab erfaringerne fra pilotprojekt som grundlag for en fælles indsats for uddannelsesplanlægning i de små og mellemstore virksomheder Endelig er projektet en del af udmøntningen af den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Region Nordjylland (REUS) EUC Nord er projektholder for projektet og har dermed det formelle ansvar for bevillingen, afrapportering mv Formål 32 Formål, aktiviteter og mål Projektets overordnede formål er at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland Kompetenceniveauet skal hæves for a) at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland og b) at bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser Dette skal ske gennem et øget fokus på strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling af medarbejderne Aktiviteter I projektet er der dels eksterne aktiviteter i forhold til virksomhederne og deres medarbejdere, dels interne aktiviteter på skolerne i forhold til kvalificering af konsulenter og undervisere Ifølge ansøgningen består aktiviteter af: Opsøgende indsats i forhold til virksomhederne Etablering af partnerskabsaftaler med virksomheder Information til ledere og medarbejdere om mulighederne for at deltage i AMU kurser samt om de økonomiske betingelser, der er for deltagelse Fokus på FVU i den generelle opsøgende kontakt og i forhold til etableringen af partnerskabsaftaler Udvikle god praksis for IKV i AMU og sikre gennemførelse af flere IKV forløb Rekruttering, uddannelse og facilitering af Uddannelsesambassadører

19 19 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Kvalificering af skolernes konsulenter og undervisere gennem oplæg, erfaringsudveksling og workshops Mål De kvantitative mål og effektmål for projektet er angivet i Tabel 3-1 Tabel 3-1 Mål Mål for virksomheder a) Virksomhedsbesøg 7500 b) Partnerskabsaftaler 400 c) Rekrutteret og uddannede uddannelsesambassadører 200 Tabel 3-2: Effektmål Effektmål 7 Baseline Ekstra aktivitet Måltal (Mål) Antallet af AMU kursister x78638 (2006) Antallet af FVU-forløb na Antallet af kombinerede na AMU-FVU forløb IKV forløb i AMU na Bemærk, at for FVU forløb, kombinerede FVU-AMU forløb og for IKV forløb er effektmål udtryk for den forventede samlede aktivitet for skolerne i projektet Endelig er forventningen, at projektet vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i Region Nordjylland Midtvejs- og slutevaluering 33 Evalueringsaktiviteter Der gennemføres dels en midtvejsevaluering, dels en slutevaluering af projektet Midtvejsevalueringen blev gennemført i perioden maj - august 2011 Nærværende rapport er en redegørelse for den afsluttende evaluering Evalueringen består af to hoveddele: 1 En formel målopnåelsesvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets målopnåelse, samt eventuelle afvigelser (Kapitel 21) 2 En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, og som kan medvirker til at forankre de resultater, som projektet har opnået i hele projektperioden (Kapitel 5) 7 Målet for AMU/AVU er baseret på 2006 som baseline år (78638 kursister), en aktivitetsperioden fra (ca 2 år) og en forventet meraktivitet på For FVU forløb, kombinerede FVU-AMU forløb og for IKV forløb i AMU er effektmålene udtryk for den forventede samlede aktivitet på de pågældende aktivitetsområder på de skoler som har medvirket i SamPar projektet

20 20 Projekt Samarbejde og Partnerskab Endelig er der i kapitel 6 indsat fire cases til inspiration Af kapitel 2 fremgår en opsamling på de tre hovedspørgsmål for evalueringen samt anbefalinger i relation til læringselementer

21 21 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Målinger 4 Målopnåelse Vurderingen af projektets målopnåelse er baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative målinger Figur 4-1 Kvantitative og kvalitative målinger Kvalitative målinger Måling på opsatte indikatorer Kvantitative målinger Indikatorer I vurderingerne er anvendt to typer af indikatorer: Målopnåelsesindikatorer Vurderingsindikatorer En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A Den kvantitative fremdriftsvurdering 41 Kvantitative målinger Den kvantitative målopnåelse vurderes ud fra følgende punkter: Kvantitativ målopnåelse Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug

22 22 Projekt Samarbejde og Partnerskab Status på måltal 411 Kvantitativ målopnåelse På basis af det materiale som er tilgået evaluator er status på måltal opgjort ved projektaktiviteternes ophør ultimo september 2012 Målene og målopnåelsen gennemgås nedenfor Særlige fokuspunkter Resultatmål I forhold til virksomhedsbesøgene er der jævnfør ansøgningen 8 en række særlige fokuspunkter Disse er gengivet i Tekstboks 4-1 Tekstboks 4-1 Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøgene Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøg Det er et mål at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere Virksomheder i yderområderne Kortuddannede medarbejdere (faglærte og ufaglærte) Kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og social- og sundhedsområdet Vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne, men som ofte har mindst lige så stort behov for kompetenceudvikling, som de fastansatte medarbejdere Analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher Der anvendes viden og resultater fra tidligere gennemførte projekter, der oparbejdes ny viden, og der afdækkes nye analysebehov, som videregives til Beskæftigelsesregion Nordjylland Målopnåelse Som angivet i Tabel 4-1 er alle projektets kvantitative mål opnået ved projektets afslutning Tabel 4-1 Målopnåelse - resultatmål Type Mål Aktivitet registreret i CRM Afvigelse Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Afsnit 7 Projektbeskrivelse

23 23 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 10 af de 12 uddannelsesinstitutioner har været aktive i gennemførelsen af virksomhedsbesøg Tradium er officielt overgået til at være en passiv partner i projektet, mens Nordjyllands Landbrugsskole ikke har gennemført virksomhedsbesøg begrundet i, at de opererer på et marked, hvor efteruddannelsesaktiviteter foregår gennem de lokale landboforeninger Jævnfør ''Redegørelse for projektstatus, Tilskud til Regionalfonden eller Socialfonden', " forventedes det ikke, at Nordjyllands Landbrugsskole ville gennemføre virksomhedsbesøg i projektperioden, hvorfor deres opgave med hensyn til virksomhedsbesøg blev videregivet til andre uddannelsesinstitutioner I nedenstående tabel fremgår antallet af gennemførte virksomhedsbesøg, fordelt på uddannelsesinstitutioner og sammenholdt med de måltal, som var aftalt ved projektets opstart Som det fremgår af tabellen, er der for nogle uddannelsesinstitutioners vedkommende ganske store afvigelser i forhold til de aftalte måltal Der er tilsyneladende ikke nogen enkel forklaring på afvigelserne Én af de vigtigste årsager vurderes at være den ændring i budgettet, som blev besluttet i 2011 Det betød, at projektets mulighed for at finansiere den virksomhedsopsøgende indsats blev reduceret kraftigt og at skolerne derfor selv skulle finansiere en del af det virksomhedsopsøgende arbejde Dette har formentlig påvirket både mulighed og motivation for at gennemføre virksomhedsindsatsen hos en del af aktørerne

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning Velkommen Eftermiddagens program: Motivationsværktøjer til at få kolleger/medarbejdere på (efter-)uddannelse Uddannelsessystemet hvad findes der af muligheder for (efter-)uddannelse www.efteruddannelse.dk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere