SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB"

Transkript

1 OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING PROJEKTNR A DOKUMENTNR 2 VERSION 30 UDGIVELSESDATO 31 oktober 2012 UDARBEJDET pos, bekt KONTROLLERET mec GODKENDT pos

4

5 SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Opsamling og anbefalinger 8 21 Opsamling 8 22 Anbefalinger 13 3 Baggrund Tidligere projekt Formål, aktiviteter og mål Evalueringsaktiviteter 19 4 Målopnåelse Kvantitative målinger Kvalitativ målopnåelse 28 5 Procesevaluering Registrering og administration Sikring af videndeling 38 6 Virksomhedscases 39 BILAG Bilag A Indikatorer 48 Bilag B Interviewliste 51

6

7 7 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 1 Indledning COWI har gennemført en evaluering af projektet Samarbejde og Partnerskab, herunder en midtvejsevaluering af projektet i perioden maj-august 2011 og nærværende afsluttende evaluering i perioden april - september 2012 Projektet har modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond og er gennemført som et samarbejde mellem 12 partnere (uddannelsesinstitutioner) med EUC Nord som ansøger Evalueringens to dele Den afsluttende evaluering af projekt Samarbejde og Partnerskab består af: En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift En procesevaluering, der fremhæver projektets relevante læringselementer og som kan medvirke til at forankre de resultater, som projektet har opnået i hele projektperioden Evalueringen vil indeholde en række anbefalinger, primært anbefalinger vedrørende fastholdelse af effekter og sikring af de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet

8 8 Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Opsamling og anbefalinger Den afsluttende evaluering skal give svar på tre hovedspørgsmål: 1 Stemmer projektets aktivitetsgennemførelse og resultat- og effektopnåelse overens med de ved bevillingen angivne tidsplaner, aktiviteter og milepæle? Hvilke afvigelser kan der peges på? 2 Er der inden for projektets ramme skabt organisation, partnerskab og samarbejde, som forudsat i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 3 Er der foretaget relevante ændringer og justeringer, identificeret i midtvejsevalueringen? Score 21 Opsamling Projektet er blevet tildelt en score på to typer af indikatorer: fremdriftsindikatorer og vurderingsindikatorer Projektets score på de to typer af indikatorer er vist i figur 2-1 og figur 2-2 Figur 2-1 De tre målopnåelsesindikatorer Budgetforbrug (% af budget) Tidsforbrug (% af periode) Målopnåelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Budgetforbruget er skønnet inden den endelige regnskabsopgørelse pr

9 9 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Figur 2-2 De fire vurderingsindikatorer Målopnåelse ift tidsforbrug Relevans Kvalitet i målopnåelse Målopnåelse ift budgetforbrug Note A: Skøn over budgetforbrug er opgjort per Scoretildelingen på målopnåelses- og vurderingsindikatorerne viser, at Projekt Samarbejde og Partnerskab generelt har opnået sine kvantitative mål inden for den forventede tidsperiode og budget, mens projektet vurderes at være delvist relevant for projektets partnere og karakteriseret af en blandet kvalitet i arbejdet med visse forbedringsmuligheder Med hensyn til målopnåelse i forhold budgetforbrug, så skal det bemærkes, at projektet har nået sine mål med et budgetforbrug, som skønnes lavere end forventet, idet projektledelsen skønner 1, at forbruget vil være på ca 18 mio kr mod 20,7 mio kr i det reviderede budget (se afsnit 3 for forklaring vedrørende budgetændringen) Baggrunden for scoretildelingen er beskrevet i afsnit 41, mens en definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A 211 Spørgsmål 1 Projektet har nået sine kvantitative mål, idet målene om virksomhedsbesøg, indgåede partnerskabsaftaler med virksomheder og rekruttering af uddannelsesambassadører er indfriet ved projektets afslutning Målopnåelsen er sket senere i projektforløbet end oprindeligt planlagt, idet projektets opstart blev forsinket 1 Projektets endelige regnskab var ikke afsluttet ved færdiggørelsen af evalueringen

10 10 Projekt Samarbejde og Partnerskab Uddannelsesambassadørordningen Projektet har konstateret, at det var vanskeligt at gennemføre målsætningen om at uddannelsesambassadører i virksomhederne skulle fungere som igangsætter for uddannelsesinitiativer Det viste sig undervejs i projektet, at virksomhederne ikke altid kan udpege én person, som entydigt tager sig af uddannelsesspørgsmål Den rolle vil ofte skifte, afhængig af hvilket kompetenceområde i virksomheden, det drejer sig om Det har dog i den sidste del af projektet vist sig, at en del virksomheder gerne lader én medarbejder være modtager af informationsmateriale mv fra skolerne 2 Dermed opnås en form for kontaktperson, men dog ikke i det oprindeligt påtænkte omfang Samarbejdsaftaler Tilsvarende gælder det for samarbejdsaftalerne med virksomhederne, at det har vist sig vanskeligt at få samarbejdsaftalerne til at fungere som et element, der knytter virksomheder og uddannelsesinstitutioner til hinanden Samarbejdsaftalerne har vist sig ikke at matche virksomhedernes indstilling til samarbejdsform Virksomhederne ønsker ikke at "binde sig" til bestemte leverandører på uddannelsesområdet, hvilket en samarbejdsaftale kan tolkes som Desuden var der ikke tilknyttet nogle "fordele" for virksomhederne ved indgåelse af samarbejdsaftalerne Styregruppen valgte derfor at stoppe de ovennævnte to tiltag, da målet var nået 212 Spørgsmål 2 Det vurderes, at projektet har skabt øget samarbejde og partnerskab mellem de medvirkende uddannelsesinstitutioner I gruppen af virksomhedskonsulenter På ledelses- og institutionsniveau Evaluator vurderer, at samarbejdet og partnerskabet har slået tydeligt igennem i gruppen af virksomhedskonsulenter, hvor projektet har skabt grundlag for konkret samarbejde og styrkede relationer De styrkede relationer mellem konsulenterne vil styrke det generelle samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og være til gavn for fremtidige projekter over for små og mellemstore virksomheder Projektet vurderes også at have skabt organisation, partnerskab og samarbejde mellem skolerne på ledelses- og institutionsniveau, idet alle har haft en stærk motivation for at gennemføre projektet med de forudsatte resultater Projektorganisationens størrelse (de mange partnere) har dog vist sig at være en udfordring: Partnerne har haft meget forskellige forudsætninger for at deltage i projektet (traditioner og ressourcer i forhold til efteruddannelse) og skolerne har desuden i et vist omfang været (og vil fortsat være) konkurrenter 2 Oplyst til evaluator af projektledelsen

11 11 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Med virksomhederne Med hensyn til organisation, partnerskab og samarbejde med virksomhederne er det vanskeligt endeligt at konkludere, om der er opnået de ønskede resultater De virksomheder, som evaluator har talt med, fortæller, at de er positive over for samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, men det kan ikke klart konkluderes at projektet har styrket relationerne markant Uddannelsesinstitutionerne fortæller dog, at en del af de medvirkende virksomheder vil være oplagte deltagere i fremtidige uddannelsesprojekter og at SamPar har gjort disse virksomheder synlige for skolerne Rundspørge blandt 15 virksomheder Rundspørge foretaget af SamPar 3 Projektet har selv gennemført en rundspørge blandt 15 virksomheder, som har deltaget i projektet, hvor virksomhederne er blevet stillet fire spørgsmål: 13 af de 15 virksomheder fortæller, at de har (efter-)uddannelse af deres medarbejdere som et fokuspunkt og som et indsatsområde med højt fokus 14 af de 15 virksomheder har gennemført (efter-)uddannelse inden for det seneste år, heraf fem på foranledning af en af uddannelsesinstitution som medvirker i SamPar projektet 8 af de 15 virksomheder har oplevet kontakten med uddannelsesinstitutionerne som udelukkende positiv, fem har haft både positive og negative oplevelser, én har oplevet besøget som negativt (langsom og ikke relevant reaktion fra skolen) En kan ikke huske besøget 10 af de 15 virksomheder ønsker og har en fast kontaktperson på en uddannelsesinstitution, 2 ønsker primært information på mail og 3 foretrækker selv at henvende sig til uddannelsesinstitutionen, når de har behov Anbefalinger fra midtvejsevalueringen 213 Spørgsmål 3 Der blev gennemført en midtvejsevaluering af projekt Samarbejde og Partnerskab i perioden maj-august 2011 I midtvejsevalueringen opstillede evaluator en række anbefalinger til indsatser i den resterende projektperiode, som skulle være med til at sikre at projektet kom i mål med sine forventede effekter og resultater Nedenfor er disse gengivet i Tabel Rundspørgen er gennemført af en journalist på foranledning af SamPar Konklusionerne fra interviewrunden er medtaget som en supplerende oplysning i evalueringsrapporten, men har ikke indflydelse på evalueringens resultater

12 12 Projekt Samarbejde og Partnerskab Tabel 2-1 Anbefalinger fra midtvejsevalueringen På baggrund af midtvejsevalueringen anbefalede evaluator følgende: Der bør sikres en tydeliggørelse af hvilke aktiviteter, der er affødt af projektet, i forhold til det ordinære virksomhedsopsøgende arbejde Registreringsdelen gøres entydigt Der skal sikres en stærkere datadisciplin i forhold til registreringer i CRM-systemet og det skal sikres, at der på basis af de registrerede data, som minimum kan udtrækkes indikationer/forventninger omkring forbindelsen mellem virksomhedsbesøg og efterfølgende uddannelsesaktivitet Uden dette kan der ikke skabes et validt datagrundlag, der muliggør evaluering af de kvantitative mål for projektet Det funktionelle indhold i partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørrollen videreudvikles og gøres tydeligt for institutioner og virksomheder Samtidig anbefales det, at der opstilles mere kvalitative effektmål for dette, så resultater affødt af indgåelse af partnerskabsaftale og udnævnelse af uddannelsesambassadører kan måles og synliggøres Der sikres, at alle institutioner gennem hele projektforløbet har tydelig og tilstrækkelig information om projektets indhold og mål, herunder tidsplan og økonomi i projektet Grundet forsinkelsen i projektstarten, må projektaktiviteterne forventes at blive gennemført over en meget kort periode Det bør overvejes, om det kan virke fremmende for opnåelse af projektets mål og forankring af resultaterne, at søge en forlængelse af projektperioden Projektet bør allerede nu begynde at overveje, hvordan projektets resultater forankres efter projektets afslutning, både med hensyn til det fremtidige aktivitetsniveau for virksomhedskontakt, den metodiske læring af virksomhedskontakten og det fremtidige samarbejde om et CRM system Aktiviteter affødt af projektet tydeliggøres Registreringsdelen gøres entydig Partnerskabsaftale og uddannelsesambassadør Tydeliggørelsen af aktiviteter som følge af projektet er sket via en mere systematisk registrering i CRM systemet og en endnu mere klar kommunikation af projektets mål Projektet har taget en række initiativer med hensyn til anvendelse af CRM systemet Det vil sige at man har gennemført initiativer med henblik på at sikre bedre registreringer af virksomhedsoplysninger i systemet Anvendelsen af systemet vurderes nu at fungere bedre end ved midtvejsevalueringen Med hensyn til anvendelsen af partnerskabsaftalerne og uddannelsesambassadørerne er der ifølge projektledelsen taget beslutning om, at de to redskaber ikke skal anvendes på den oprindeligt tænkte måde, idet det har vist sig vanskeligt at anven-

13 13 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB de redskaberne i praksis hos virksomhederne Både virksomhederne og skolernehar givet udtryk for at de to redskaber i deres oprindeligt tænkte form er for formelle i forhold til virksomhedernes behov Det har vist sig at virksomhederne ikke har ønske om eller motiv til at indgå "forpligtende" aftaler med uddannelsesinstitutioner, som samarbejdsaftalerne lægger op til Med hensyn til uddannelsesambassadørerne har erfaringen vist, at virksomhederne ofte ikke kan udpege én person til at varetage uddannelsesspørgsmål Den opgave vil ofte være placeret på flere personer, afhængig af det pågældende kompetenceområde Tydelig og tilstrækkelig information Forlængelse af projektperioden Med hensyn til mere velfungerende informationsgange i projektet, er det evaluators opfattelse, at i projektets sidste periode har nøgleinformationer om projektets indhold, mål og økonomi stået betydeligt mere klart for alle parter (ledelsen i de medvirkende uddannelsesinstitutioner) Projektpartnerskabets størrelse betyder dog, at information i et projekt af denne karakter altid må forventes at være en udfordring Det bemærkes, at projektledelsen har valgt ikke at forlænge projektperioden 22 Anbefalinger På baggrund af slutevalueringen kan evaluator anbefale følgende, som kan være med til at sikre fastholdelse af effekter og sikring af de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet 221 Konklusioner i forhold til målopnåelse Projektet Samarbejde og Partnerskab har opnået sine primære kvantitative mål, idet det målsatte antal virksomhedsbesøg, antallet af partnerskabsaftaler med virksomheder og antallet af uddannelsesambassadører hos virksomhederne er opnået Overordnede kvantitative mål er opnået Øvrige fokuspunkter er opfyldt, men har ikke været styrende De kvantitative mål - især for virksomhedsbesøg - har fyldt meget i samarbejdet mellem partnerne i partnerskabet, især fordi projektet i sin indledende fase var forsinket i betydelig grad Der er derfor ingen tvivl om, at opnåelsen af de kvantitative mål for SamPar er en betydelig præstation for partnerskabet bag projektet Foruden disse overordnede kvantitative mål, har projektet haft nogle fokuspunkter, som eksempelvis: at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere at der er fokus på virksomheder i yderområder og på kortuddannede medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og socialog sundhedsområdet

14 14 Projekt Samarbejde og Partnerskab at der fokus på vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne at der gennemføres analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher 4 I det omfang, der er tilgængelige oplysninger vedrørende disse fokuspunkter, kan det konkluderes, at SamPar har gennemført aktiviteter på de nævnte fokusområder Når der ses bort fra et klart fokus på de mindre virksomheder, er det dog ikke indtrykket, at de nævnte fokusområder har været styrende for SamPars indsats Kvalitative mål Med hensyn til projektets kvalitative mål kan følgende konkluderes: Relevans Projektet har haft en høj grad af relevans for både de deltagende virksomheder og i forhold til Regionens virksomhedsstruktur Især fokus på mindre virksomheder og virksomheder, som normalt ikke er brugere af uddannelsessystemet vurderes at være et relevant fokus Til gengæld vurderes projektets fokus at være mindre relevant for uddannelsesinstitutionerne på længere sigt Især de helt små virksomheder vil skolerne i en normal situation have vanskeligt ved at fastholde fokus på, fordi de små virksomheder er ressourcekrævende at betjene i forhold til det begrænsede elevpotentiale virksomhederne repræsenterer Kvalitet Projektet har haft en række udfordringer med at opnå den planlagte kvalitet i indsatsen, primært fordi en række af de påtænkte aktiviteter sammen med virksomheder har vist sig vanskelige at gennemføre De indholdsmæssige mål med eksempelvis partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørordning har vist sig vanskelige at opnå Dels fordi partnerskabsaftalerne har vist sig ikke at matche virksomhedernes forventninger til samarbejde, dels har det vist sig svært for virksomhederne at udpege én relevant kontaktperson som uddannelsesambassadør (se også bemærkningerne herom i afsnit 213) Det store fokus på projektets kvantitative resultater vurderes desuden at have betydet, at der har været færre ressourcer til at opbygge kvalitativt stærke relationer med en stor del af virksomhederne 222 Anbefalinger For at fastholde effekter og sikre de erfaringer, som partnerne har gjort sig i projektet har evaluator på baggrund af slutevalueringen opstillet en række anbefalinger Da projektet er afsluttet, retter anbefalingerne sig i praksis primært mod de enkelte uddannelsesinstitutioner og regionens to VEU centre 4 Se i øvrigt afsnit 411

15 15 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB CRM i fremtiden Anbefaling 1 I SamPar har parterne gjort sig store anstrengelser med at etablere et CRM system til styring og opfølgning på virksomhedsbesøgene og ikke mindst til at dele viden mellem uddannelsesinstitutionerne Man har i projektperioden lagt meget vægt på at udvikle en fælles kultur for registrering af data og ikke mindst for at dele viden mellem de (delvist konkurrerende) uddannelsesinstitutioner Det anbefales, at man bestræber sig på at fastholde en dialog vedrørende brugen af CRM De to VEU centre fortsætter anvendelsen af CRM systemer i fremtiden, men har valgt forskellige systemer Erfaringen fra SamPar viser vigtigheden af, at den praktiske anvendelse af værktøjet fortsat er til diskussion, for at sikre den optimale videndeling mellem skolerne Fortsat konsulentsamarbejde Anbefaling 2 Projektet har vist gode resultater i forhold til at opbygge relationer mellem uddannelseskonsulenterne på tværs af de deltagende skoler Det anbefales, at dette samarbejde fortsat vedligeholdes og udbygges Det kan blandt andet anbefales, at relationerne anvendes til fælles, tværgående opsøgende aktiviteter over for virksomheder og som ramme for kompetenceudvikling af konsulenterne Det anbefales desuden at udbygningen af relationer mellem konsulenterne sker i regi af de to VEU centre - eventuelt i fællesskab, så relationerne fortsat dækker hele Nordjylland Evalueringen viser, at virksomhedskonsulenterne besidder en stor mængde viden om virksomhederne,, som ikke i dag i særlig stort omfang anvendes af skolerne i deres arbejde Det er viden om virksomhedernes kultur, behov for efteruddannelse, kompetencebehov og rekruttering Det anbefales, at der arbejdes mere bevidst på at få denne viden bragt i spil på skolerne som led i et fremtidigt samarbejde Anvendelse af virksomhedsnetværket fremover Anbefaling 3 Med den omfattende virksomhedsopsøgende indsats, som er gennemført, besidder uddannelsesinstitutionerne via registreringerne af besøgene i CRM systemet en unik viden om flere tusinde nordjyske virksomheder og deres uddannelsesbehov, eventuelle barrierer for brugen af uddannelsestilbud mv Denne viden bør uddannelsesinstitutionerne lægge en plan for at udnytte, så kontakten til virksomhederne opretholdes og udvikles og så erfaringerne fra projektet forankres i partnerskabet Det bør blandt andet overvejes, hvordan kontakten til virksomhederne fastholdes fremover, herunder om brugen af nyhedsbreve, sociale medier mv kan være et relevant værktøj

16 16 Projekt Samarbejde og Partnerskab Projektets erfaring med brug af samarbejdsaftaler (som viste sig vanskelige at implementere i praksis) understreger behovet for at tænke relationsopbygning med virksomhederne på en ny måde Der bør derfor afprøves nye samarbejdsformer mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder Samarbejdsformer, som er mere ad hoc baserede og svarer til virksomhedernes indstilling til samarbejde Samarbejde kan eksempelvis være baseret på netværksdannelse, som grundlag for videndeling Metodeudvikling af virksomhedskontakt Anbefaling 4 SamPar har iværksat både en diskussion af de konkrete metoder og i et vist omfang også en metodeudvikling af besøgsteknik mv (forberedelse, gennemførelse og opfølgning) Evalueringen viser, at dette arbejde har været vigtigt for kvaliteten af projektet og det kan anbefales, at der fortsat arbejdes videre med metodeudvikling i virksomhedskontakten Blandt andet for at sikre at virksomhederne også i fremtiden oplever virksomhedsbesøg som relevante og målrettede VEU - Centrene - funktion og samarbejde Anbefaling 5 I Nordjylland vil de to VEU centre fremover være omdrejningspunktet for den koordinerede virksomhedskontakt Det bør overvejes, om der er behov for også i fremtiden at udvikle tættere samarbejdsrelationer de to VEU centre i mellem Dette projekt viser, at der er behov for at kunne samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på regionalt niveau i Nordjylland

17 17 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Ansøgning 3 Baggrund Projekt Samarbejde og Partnerskab har ansøgt og modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond inden for indsatsområde 11 Udvikling af menneskelige ressourcer - kategori 111 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A 5 Evalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab tager afsæt i baggrund, formål, aktiviteter og mål for projektet, som beskrevet i ansøgningen Faktaboks 3-1 Baggrundsoplysninger om Projekt Samarbejde og Partnerskab 6 Projektnavn: Projekt Samarbejde og Partnerskab Bevillingsgiver: Den Europæiske Socialfond Indsatsområde (ERDF): Udvikling af menneskelige ressourcer Kategori (ERDF): Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøger: EUC Nord - Netværk Nordjylland Partnere (Netværksdeltagere): Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland, Frederikshavn Handelsskole, Nordjyllands Landbrugsskole, SOSU Nord, EUC Nordvest, VUC Nordjylland, Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, EUC Nord, Tech College Aalborg og Tradium Netværkspartnere (øvrige): Væksthus Nordjylland, Beskæftigelsesregionen Nordjylland, Vækstforum Budget: heraf 50 % fra Socialfonden (senere revideret til kr) Projektperiode: Projektets aktiviteter er som planlagt ophørt Ansøgning om tilskud, AnsøgerID: Version 9 - Dato 18 Marts :37 6 Ændringer siden projektstart: 1) Tradium har pr 25 maj 2011 anmodet om udtrædelse af projekt Samarbejde og Partnerskab og er efterfølgende blevet tildelt en rolle som passiv partner Tradium er en fusion af Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole (2010) 2) Projektets budget er efter anmodning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blevet reduceret til kr

18 18 Projekt Samarbejde og Partnerskab Tidligere pilotprojekt Videreførelse af samarbejdet 31 Tidligere projekt Projekt Samarbejde og Partnerskab bygger videre på erfaringerne fra et landsdækkende pilotprojekt, som Undervisningsministeriet iværksatte Under pilotprojektet, som udløb i 2009, blev der etableret i alt 22 vejledningsnetværk, heraf fire i Region Nordjylland Vejledningsnetværkenes formål var at øge den samlede viden om uddannelse og gennemførelse heraf i små og mellemstore virksomheder Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland anvender gennem projektet Samarbejde og Partnerskab erfaringerne fra pilotprojekt som grundlag for en fælles indsats for uddannelsesplanlægning i de små og mellemstore virksomheder Endelig er projektet en del af udmøntningen af den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Region Nordjylland (REUS) EUC Nord er projektholder for projektet og har dermed det formelle ansvar for bevillingen, afrapportering mv Formål 32 Formål, aktiviteter og mål Projektets overordnede formål er at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland Kompetenceniveauet skal hæves for a) at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland og b) at bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser Dette skal ske gennem et øget fokus på strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling af medarbejderne Aktiviteter I projektet er der dels eksterne aktiviteter i forhold til virksomhederne og deres medarbejdere, dels interne aktiviteter på skolerne i forhold til kvalificering af konsulenter og undervisere Ifølge ansøgningen består aktiviteter af: Opsøgende indsats i forhold til virksomhederne Etablering af partnerskabsaftaler med virksomheder Information til ledere og medarbejdere om mulighederne for at deltage i AMU kurser samt om de økonomiske betingelser, der er for deltagelse Fokus på FVU i den generelle opsøgende kontakt og i forhold til etableringen af partnerskabsaftaler Udvikle god praksis for IKV i AMU og sikre gennemførelse af flere IKV forløb Rekruttering, uddannelse og facilitering af Uddannelsesambassadører

19 19 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Kvalificering af skolernes konsulenter og undervisere gennem oplæg, erfaringsudveksling og workshops Mål De kvantitative mål og effektmål for projektet er angivet i Tabel 3-1 Tabel 3-1 Mål Mål for virksomheder a) Virksomhedsbesøg 7500 b) Partnerskabsaftaler 400 c) Rekrutteret og uddannede uddannelsesambassadører 200 Tabel 3-2: Effektmål Effektmål 7 Baseline Ekstra aktivitet Måltal (Mål) Antallet af AMU kursister x78638 (2006) Antallet af FVU-forløb na Antallet af kombinerede na AMU-FVU forløb IKV forløb i AMU na Bemærk, at for FVU forløb, kombinerede FVU-AMU forløb og for IKV forløb er effektmål udtryk for den forventede samlede aktivitet for skolerne i projektet Endelig er forventningen, at projektet vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i Region Nordjylland Midtvejs- og slutevaluering 33 Evalueringsaktiviteter Der gennemføres dels en midtvejsevaluering, dels en slutevaluering af projektet Midtvejsevalueringen blev gennemført i perioden maj - august 2011 Nærværende rapport er en redegørelse for den afsluttende evaluering Evalueringen består af to hoveddele: 1 En formel målopnåelsesvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets målopnåelse, samt eventuelle afvigelser (Kapitel 21) 2 En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, og som kan medvirker til at forankre de resultater, som projektet har opnået i hele projektperioden (Kapitel 5) 7 Målet for AMU/AVU er baseret på 2006 som baseline år (78638 kursister), en aktivitetsperioden fra (ca 2 år) og en forventet meraktivitet på For FVU forløb, kombinerede FVU-AMU forløb og for IKV forløb i AMU er effektmålene udtryk for den forventede samlede aktivitet på de pågældende aktivitetsområder på de skoler som har medvirket i SamPar projektet

20 20 Projekt Samarbejde og Partnerskab Endelig er der i kapitel 6 indsat fire cases til inspiration Af kapitel 2 fremgår en opsamling på de tre hovedspørgsmål for evalueringen samt anbefalinger i relation til læringselementer

21 21 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB Målinger 4 Målopnåelse Vurderingen af projektets målopnåelse er baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative målinger Figur 4-1 Kvantitative og kvalitative målinger Kvalitative målinger Måling på opsatte indikatorer Kvantitative målinger Indikatorer I vurderingerne er anvendt to typer af indikatorer: Målopnåelsesindikatorer Vurderingsindikatorer En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A Den kvantitative fremdriftsvurdering 41 Kvantitative målinger Den kvantitative målopnåelse vurderes ud fra følgende punkter: Kvantitativ målopnåelse Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug

22 22 Projekt Samarbejde og Partnerskab Status på måltal 411 Kvantitativ målopnåelse På basis af det materiale som er tilgået evaluator er status på måltal opgjort ved projektaktiviteternes ophør ultimo september 2012 Målene og målopnåelsen gennemgås nedenfor Særlige fokuspunkter Resultatmål I forhold til virksomhedsbesøgene er der jævnfør ansøgningen 8 en række særlige fokuspunkter Disse er gengivet i Tekstboks 4-1 Tekstboks 4-1 Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøgene Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøg Det er et mål at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere Virksomheder i yderområderne Kortuddannede medarbejdere (faglærte og ufaglærte) Kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og social- og sundhedsområdet Vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne, men som ofte har mindst lige så stort behov for kompetenceudvikling, som de fastansatte medarbejdere Analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher Der anvendes viden og resultater fra tidligere gennemførte projekter, der oparbejdes ny viden, og der afdækkes nye analysebehov, som videregives til Beskæftigelsesregion Nordjylland Målopnåelse Som angivet i Tabel 4-1 er alle projektets kvantitative mål opnået ved projektets afslutning Tabel 4-1 Målopnåelse - resultatmål Type Mål Aktivitet registreret i CRM Afvigelse Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Afsnit 7 Projektbeskrivelse

23 23 PROJEKT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB 10 af de 12 uddannelsesinstitutioner har været aktive i gennemførelsen af virksomhedsbesøg Tradium er officielt overgået til at være en passiv partner i projektet, mens Nordjyllands Landbrugsskole ikke har gennemført virksomhedsbesøg begrundet i, at de opererer på et marked, hvor efteruddannelsesaktiviteter foregår gennem de lokale landboforeninger Jævnfør ''Redegørelse for projektstatus, Tilskud til Regionalfonden eller Socialfonden', " forventedes det ikke, at Nordjyllands Landbrugsskole ville gennemføre virksomhedsbesøg i projektperioden, hvorfor deres opgave med hensyn til virksomhedsbesøg blev videregivet til andre uddannelsesinstitutioner I nedenstående tabel fremgår antallet af gennemførte virksomhedsbesøg, fordelt på uddannelsesinstitutioner og sammenholdt med de måltal, som var aftalt ved projektets opstart Som det fremgår af tabellen, er der for nogle uddannelsesinstitutioners vedkommende ganske store afvigelser i forhold til de aftalte måltal Der er tilsyneladende ikke nogen enkel forklaring på afvigelserne Én af de vigtigste årsager vurderes at være den ændring i budgettet, som blev besluttet i 2011 Det betød, at projektets mulighed for at finansiere den virksomhedsopsøgende indsats blev reduceret kraftigt og at skolerne derfor selv skulle finansiere en del af det virksomhedsopsøgende arbejde Dette har formentlig påvirket både mulighed og motivation for at gennemføre virksomhedsindsatsen hos en del af aktørerne

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

1. Survey 1: resultater

1. Survey 1: resultater 1. Survey 1: resultater 1.1 Samspilsrelationer Tabel 1.1: Hvordan vurderer du samlet set samarbejdsrelationen mellem projektpartnerne i kompetencecentret? (procent) Negativt 0 5 4 0 14 0 4 Hverken eller

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning Velkommen Eftermiddagens program: Motivationsværktøjer til at få kolleger/medarbejdere på (efter-)uddannelse Uddannelsessystemet hvad findes der af muligheder for (efter-)uddannelse www.efteruddannelse.dk

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere