Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer"

Transkript

1 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for at lykkes med en række kerneopgaver i beskæftigelsesindsatsen. Derfor er Jobcenter Struer særligt opmærksom at tilpasse virksomhedsindsatsen efter virksomhedernes forskelligartede behov og ønsker. Jobcenteret ønsker at arbejde ud fra en differentiering af, serviceniveauet i forhold til de fire forskellige virksomhedssegmenter, som er beskrevet i den gennemførte virksomhedsundersøgelse i Struer Kommune i For at kunne yde en differentieret service har Jobcenter Struer besluttet, at alle virksomheder fremover skal screenes i forhold til, hvilket segment de befinder sig i samt hvilke services de konkret ønsker at samarbejde med jobcenteret om inden for rekruttering, opkvalificering og udplacering samt fastholdelse. Der er nedenfor beskrevet, hvordan screeningen foregår, og hvilke virksomheder der screenes hvornår Pejlemærker og mål for samarbejdet med forskellige segmenter af virksomheder I virksomhedsundersøgelsen er afdækket 4 segmenter af virksomheder, som ønsker 4 forskellige typer af relation til jobcenteret. I beskrivelsen af segmenterne er der en del pejlemærker som går på tværs af segmenter, såsom virksomhedens størrelse, branche osv. Det mest signifikante pejlemærke er i stedet virksomhedernes ønske til formen for et samarbejde med jobcenteret koblet med, hvorvidt de ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Det er derfor også de to pejlemærker, der vil blive anvendet i forhold til screening af virksomhederne i denne model. De 4 segmenter kan ud fra de 2 pejlemærker beskrives på følgende måde i Struer Kommune: mploy a/s Gothersgade 103, stuen 1123 København K Tlf:

2 36 pct. af virksomhederne efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret de ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er åbne over for samarbejdsaftaler. 31 pct. af virksomhederne efterspørger et uformelt samarbejde med jobcenteret også disse ønsker tæt kontakt med jobcenteret, men de ønsker typisk ikke at formalisere samarbejdet i forpligtende samarbejdsaftaler. 21 pct. af virksomhederne efterspørger en situationsbestemt service fra jobcenteret det vil sige service fra jobcenteret, når de har et konkret servicebehov. 12 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på service fra jobcenteret de ser kun et mindre servicebehov, rekrutterer typisk ad andre kanaler og har ikke anledning til at overveje et egentligt samarbejde med jobcenteret. Jobcenter Struer har følgende mål for samarbejdet med virksomhederne, nemlig: 1. Segment 1 skal serviceres gennem faste serviceaftaler 2. Segment 2 skal serviceres med løbende opfølgning og besøg 3. Segment 3 skal serviceres med et serviceberedskab 4. Segment 4 skal serviceres med et serviceberedskab, hvis de henvender sig 5. Virksomhederne skal motiveres til at søge op i segment, således at så mange som muligt ønsker et formaliseret samarbejde med jobcenteret, da dette giver de bedste muligheder for at sikre en base for den virksomhedsrettede indsats for alle jobcenterets målgrupper. Af samme grund tilbydes alle serviceprodukter i de udviklede servicepakker til alle segmenter af virksomheder, såfremt de ønsker at opfylde de skitserede modkrav i servicepakkerne. Segment Anvendelse af besøg 1 Besøges minimum 2 gange halvårligt ifm. opfølgning på serviceaftale 2 Besøges minimum halvårligt årligt og i fm. kampagner 3 Besøges i forbindelse med kampagner. Derudover telefonisk kontakt minimum 1 gang årligt mhp. afdækning af ændret serviceefterspørgsel og behov 4 Besøges som udgangspunkt ikke. Evt. kan der lægges særskilte kampagner ind ift. at rykke virksomheder over i de øvrige segmenter ovenfor. 2

3 2. Screeningsmodellen Screeningsmodellen er bygget op i to trin: 1. Screening ved indledende telefonisk henvendelse til virksomheden 2. Afdækning ved besøg på virksomheden Hovedformålet med screeningen ved telefonisk henvendelse er at afdække virksomhedens motivation for at samarbejde med jobcenteret og samtidig lave en aftale om efterfølgende besøg på virksomheden. På den måde opnår jobcenteret både mulighed for at målrette besøg til de virksomheder, som ønsker besøg og et tæt samarbejde, og som leverer mest igen. Samtidig sikres, at der er kontakt til alle også ikke-kendte virksomheder i kommunen med tilbud om service og besøg. Hovedformålet med afdækningen ved besøg på virksomeheden er at afdække hvilke konkrete services virkosmheden ønsker at samarbejde om, og samtidig aftale, hvad der fremadrettes leveres fra hhv. jobcenterets og virksomhedens side Screening ved telefonisk henvendelse Der skal tages telefonisk kontakt tilalle virksomheder, hvor der ikke er et samarbejde i dag med afsæt i en udarbejdet nettoliste mhp. en segmentering af virksomhederne. I nettolisten indgår som udgangspunkt alle virksomheder på nogle områder medtages dog ikke enkeltmandsvirksomheder. Der forventes at være ca. x virksomheder uden et samarbejde i dag og de telefoniske kontakter forventes at medføre ca. x virksomhedsbesøg på virksomheder, der ikke har et samarbejde med Jobcenter Struer i dag. Screening ved telefonisk henvendelse Hvem er ansvarlig for screeningen? x virksomhedskonsulenter gennemfører en pilottest på screeningsværktøjet Efter pilotfasen fordeles de resterende virksomheder på virksomhedskonsulenterne Hvornår screenes? I september 2014 laves en pilot på screeningsmodellen Der tages telefonisk kontakt til indtil der er hhv.10 nye og 20 kendte virksomheder, som har ønsket et efterfølgende besøg Efter piloten foretages evt. justeringer af screeningsmodellen og screeningsværktøjet Virksomheder på nettolisten screenes i 2. halvår 2014 Virksomheder, hvor der i dag er etableret et samarbejde screenes og segmenteres i fm. virksomhedsbesøg fra oktober Der forventes at være screenet 350 virksomheder i perioden september 2014 februar 2015 Virksomhedens indplacering i segment vurderes løbende ved virksomhedskontakt, så der altid er fokus på, om virksomhedens præferencer for samarbejde har ændret sig. Der skal minimum være kontakt til alle virksomheder årligt med mindre virksomheden direkte har frabedt sig kontakt mhp. at vurdere indplacering i segment 3

4 Hvordan screenes, og hvad registreres? Der screenes for, hvilket segment virksomheden befinder sig i med afsæt i 2 forhold: a. Ser virksomheden Jobcenter Struer som en vigtig samarbejdspartner b. Hvilken samarbejdsrelation ønsker virksomheden med jobcenteret På baggrund af de 2 spørgsmål registreres et tal for segment (1 4) i x? Hvis ikke virksomheden ønsker et samarbejde (segment 4) noteres begrundelse herfor Derudover registreres: a. Kontaktperson (navn, stilling, telefon, mail) b. Aftale om besøg af virksomhedskonsulent Ved aftale om besøg mailes aftale om mødetidspunkt og evt. ønsker til mødets indhold til virksomheden Screening ved virksomhedsbesøg Jobcenter Struer vil fra oktober 2014 vil afprøve forskellige servicepakker, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel og behov mhp. drift af servicepakker fra Derfor gennemføres en systematisk afdækning og ajourføring af virksomhedens behov og efterspurgte services som en del af alle besøg på nye virksomheder. Afdækning ved virksomhedsbesøg Hvem er ansvarlig for afdækningen af virksomhedernes efterspurgte services? Virksomhedskonsulenterne afholder besøg på virksomheden og er derfor ansvarlig for afdækningen I forhold til pilottesten gennemfører x virksomhedskonsulenter afdækning af efterspurgte services ved både ikke-kendte og kendte virksomheder. Forud for pilottesten udarbejdes/opdateres faktaark om de nye servicepakker Forud for pilottesten laves en model for dataindsamling og evaluering af pilottest Hvornår foretages afdækningen? I september 2014 laves en pilot på afdækningen på hhv. 10 nye og 20 kendte virksomheder I 2. halvår 2014 foretages afdækning af efterspurgte services i forhold til alle virksomhedsbesøg Fra 2015 ajourføres efterspurgte services i fm. samtlige virksomhedsbesøg. Det forventes at målet om afdækning af efterspurgt service hos 350 virksomheder realiseres i perioden september 2014 februar 2015 Ønsker til samarbejde skal minimum ajourføres hvert halve år for virksomheder i segment 1 og 2 Hvordan afdækkes, og hvad registreres? Det afdækkes, hvilke services virksomheden ønsker at samarbejde med jobcenteret om i forhold til: a. Ordinær jobformidling b. Støttet jobformidling c. Forebyggelse og fastholdelse d. Anden service 4

5 Udover registrering af, hvilke services virksomheden ønsker at samarbejde om registreres konkrete aftaler, tidsfrister mv. Screeningsværktøjet indarbejdes af Jobcenter Struer i det materiale, som virksomhedskonsulenter anvender i fm. virksomhedsbesøg. Værktøjet indarbejdes i en form, så det er nemt at gemme og finde screeningen på den enkelte virksomhed 2.3. Opfølgning på testperiode Der gennemføres i september en testrunde med screeningsværktøjet. I forlængelse af testperioden gennemføres en evaluering på anvendelsen af screeningsværktøjet. Opfølgning på testperiode Hvem er ansvarlig for opfølgningen? De virksomhedskonsulenter som har gennemført test af værktøjet melder tilbage til Søren Landkildehus omkring spørgsmålene nedenfor Hvornår foretages afdækningen? Ultimo september 2014 Hvordan følges op? Giver det mening? Forstår virksomhederne spørgsmålene? Forstår virksomhedskonsulenterne spørgsmålene? Kan spørgsmålene bruges som en naturlig del af dialogen? Skal der ændres i spørgsmålene? Virker det? Er det effektivt til at segmentere med? Giver det et reelt indblik i virksomhedernes efterspørgsel? Giver det et afsæt for, hvad I skal levere? Skal der ændres på detaljeringsniveauet i afkrydsning af efterspurgte services? Sammenhæng med øvrige arbejdsgange Er det praktisk at afrapportere registreringerne? Kan der følges op på registreringerne? Bliver der leveret på behov I afdækker? Skal der ændres på arbejdsgange omkring screeningen? 5

6 3. Screeningsværktøj (i bilagsform) 3.1. Værktøj til telefonisk screening Screeningsværktøjet består af 2 spørgsmål, som også er anvendt i virksomhedsundersøgelsen fra 2014 i Struer Kommune mhp. segmentering af virksomheder. Erfaringer fra virksomhedsundersøgelsen er, at spørgsmål 1 afdækker, hvor vigtig en samarbejdspartner jobcenteret er, og hvor stærkt virksomheden ønsker et samarbejde. Spørgsmål 2 afdækker kontaktformen. Erfaringsvist vil virksomheder, der svarer ja til spørgsmål 1 også ønske, at jobcenteret er opsøgende i forhold til at kontakte virksomheden, mens virksomheder, der svarer nej til spørgsmål 1 ønsker, at jobcenteret ikke er opsøgende i kontakten til virksomheden. De to spørgsmål til sammen giver en stærk indikation af, hvor tæt en relation virksomheden ønsker, og hvordan jobcenteret bedst kan være i dialog med virksomheden. På baggrund af spørgsmålene i screeningsværktøjet indplaceres virksomheden i segment, som registreres i x? Ja Nej 1) Er Jobcenter Struer en vigtig samarbejdspartner for din virksomhed? (Segment 1+2) (Segment 3+4) 2) Hvilken samarbejdsrelation ønsker din virksomhed med jobcenteret? At der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale mellem jobcenteret og din virksomhed? At jobcenteret løbende tager kontakt til virksomheden? (Segment 1) (Segment 2) At din virksomhed kontakter jobcenteret, når der er behov? (Segment 3) Vi ønsker ikke et samarbejde (Segment 4) Virksomheden indplaceres i segment (1 4): (Husk at angive, hvorfor hvis der ikke ønskes et samarbejde): 6

7 3.2. Værktøj til afdækning af virksomhedernes efterspørgsel på services Screeningsværktøjet består af en oversigt over de serviceprodukter, som Jobcenter Struer tilbyder i virksomhedsindsatsen i overskriftsform. På baggrund af dialogen med virksomheden afkrydses, hvilke områder virksomheden ønsker at samarbejde med jobcenteret om. Servicepakke/serviceprodukt Ønsker samarbejde om (sæt x) Ordinær jobformidling a. Rekruttering af medarbejdere, der matcher virksomhedernes krav Støttet beskæftigelse for borgere, som næsten er kvalificeret til job på ordinære vilkår a. Virksomhedspraktik b. Løntilskud Samarbejde om borgere på det rummelige arbejdsmarked a. Løntilskud b. Virksomhedspraktik c. Fleksjob Opkvalificering gennem uddannelse a. Rådgivning om opkvalificering b. Jobrotation c. Opkvalificeringsjob d. Voksenlærlinge Forebyggelse og fastholdelse a. Samarbejde om planer for forebyggelse b. Samarbejde om fastholdelsesplaner c. Fast Track på sygemeldinger d. Delvis raskmelding e. Støtteordninger og hjælpemidler Anden service: a. b. c. d. 7

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 FORMÅLET MED DAGEN Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Udpege og drøfte de vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små Det gode match tret Jobcen som rekrutteringspartner Virksomhedernes stemme Systematik i samarbejdet Mini-fleksjob Det lokale potentiale Gevinst ved at samarbejde med små virksomheder Inspirationskatalog

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere