ÅRSRAPPORT SOciAle formål KunST & KulTuR SVAnninGe BJeRGe nøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT SOciAle formål KunST & KulTuR SVAnninGe BJeRGe nøgletal"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Sociale formål Kunst & kultur SVANNINGE BJERGE NØGLETAL 1

2 indholdsfortegnelse Ledelsesberetning side 3 Bikubenfondens almennyttige virke side 7 Programmer side 9 Sociale formål, programmer side 9 Kunst & kultur, programmer side 16 Svanninge Bjerge side 20 Uddelinger 2014 side 22 Økonomi side 23 Nøgletal side 26 Bevillinger 2014 side 28 Baggrund side 31 Anbefalinger for god fondsledelse side 35 2

3 Ledelsesberetning 2014 De danske fonde er under forandring. Bikubenfonden bevæger sig i disse år i stigende grad væk fra rollen som klassisk donor for også at indtage en position som aktiv og faciliterende fond for samfundsforandringer. Formålet er at skabe forandring i nært samarbejde og dialog med andre aktører i det kulturelle og sociale felt. Fonde har en unik mulighed for at gøre en reel forskel i stedet for blot at lappe huller eller bidrage til at holde hjulene i gang i kulturinstitu tioner og sociale organisationer. Fonde kan i langt højere grad end både det offentlige og det private marked tillade sig at være risikovillige og afprøve nye metoder for på den måde at agere katalysatorer for positiv forandring. Fondene har en unik mulighed for at indtage rollen som facilitatorer med fokus på at bringe aktører sammen på tværs af fag skel og på tværs af det offentlige, den private sektor og civilsamfundet med henblik på et tæt samarbejde om at nå fælles mål til gavn for samfundet. Forandring skal skabes i fællesskab I Bikubenfonden påtager vi os i stadig stigende grad rollen som risikovillig forandringsagent, hvor vi engagerer os aktivt i en problemstilling i samspil med andre og stiller os til rådighed som faciliterende fond og ressource for kvalificering i forandringsprocesser i stedet for blot at donere penge. Vores fokusområder er kunst og kultur samt socialt udsatte børn og unge og deres familier. Inden for disse områder findes komplekse problemstillinger, som ikke kan løses med enkeltstående indsatser. De skal angribes fra mange sider i en koordineret kollektiv indsats på tværs af aktører. Siloer skal nedbrydes, viden skal deles og aktører med forskellige kompetencer skal løfte i flok. Dette er vi særdeles opmærksomme på i Bikubenfonden. Alene når vi ikke langt. Men sammen med et omfattende netværk af aktører kan vi skabe reel forandring i samfundet, der hvor der er behov for det. Eksempelvis har vi i 2014 indgået et samarbej de med andre fonde og Københavns Kommunes Socialforvaltning med henblik på en fælles indsats for unge hjemløse i Danmark. Den seneste kortlægning af hjemløshed fra august 2013 viser, at antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er støt stigende. Tallet er næsten fordoblet siden 2009 fra 633 til personer i Disse tal dækker blot de registrerede tilfælde af hjemløshed hertil kalkulerer man med et mørketal. Desværre er der tilmed stor sandsynlighed for, at antallet af unge hjemløse fortsat vil stige markant i de kommende år. Denne udvikling ønsker vi at være med til at bremse, og vi ønsker at hjælpe de unge hjemløse videre til et meningsfuldt og velfungerende liv i egen bolig. 3

4 I Bikubenfonden bevæger vi os i stigende grad væk fra den traditionelle ansøgerdrevne donor rolle Første skridt i processen er en foranalyse og interessentinddragelse, der skal afdække problemets omfang, interessentfelt og udvikling af fem til otte relevante spor for en videre indsats. Også på det kulturelle område arbejder vi i stigende grad som faciliterende fond. Eksempel vis har vi i 2014 indledt et samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med henblik på at samle aktørerne i scenekunstbranchen for at identificere tiltag til udvikling af produktionsvilkår for uafhæn gige scenekunstnere. Det første skridt var afholdel se af et seminar i oktober 2014 med cirka 90 særligt inviterede deltagere. Målet med seminaret var at inspirere såvel branchen selv som det politiske niveau. Faciliterer forandringsprocesser I Bikubenfonden bevæger vi os i stigende grad væk fra den traditionelle ansøgerdrevne donorrolle for i stedet at påtage os en udviklings præget og mere forpligtende rolle. Det gør vi blandt andet ved at engagere os aktivt i for andringsprocesser og kompetenceudvikling i de organisa tioner, der søger støtte hos Biku benfonden. Et eksempel på dette er vores engagement i C:NTACT, som bl.a. arbejder med integration, konflikthåndtering og interkulturelle møder ved hjælp af teaterprojekter for og med unge. I det forgangne år har vi involveret os aktivt i at videreudvikle organisationen til at blive en socialøkonomisk virksomhed i tæt samarbejde med C:NTACTs ledelse og bestyrelse. Også Morgencafé for Hjemløse, som hjælper hjemløse i København, har vi støttet og fulgt på sidelinjen i mange år. Det seneste år har vi involveret os direkte i at få udviklet selve organisationens administration. Filosofien bag dette arbejde er, at hjælp til kompetenceudvikling og hensigtsmæssig ledelse af en organisation ofte viser sig at være en mere bæredygtig, stabil og langsigtet investering end blot og bar økonomisk støtte i form af en uforpligtende donation. For når rammerne om en organisation er stabile, og ledelsen fungerer hensigtsmæssigt, kan ildsjælene bedre koncentrere sig om det, de brænder for, nemlig at fokusere på at hjælpe det enkelte menneske eller når det gælder kunst og kultur, fokusere på det kunstneriske arbejde. Opgør med vanetænkningen I Bikubenfonden opsøger vi i høj grad selv de områder, hvor vi mener, at vi kan være med til at gøre en forskel med de ressourcer og kompetencer, vi besidder. Og vi løber gerne en risiko ved at gribe til nye måder at gøre det på for at bryde med vanetænkningen og undersøge, hvad der virker. Vi er i vores tilgang meget opmærksomme på, at vi hele tiden agerer i et tæt samarbejde og dialog med aktørerne inden for såvel det sociale som kulturelle område. 4

5 Også vores prisuddelinger er løbende under udvikling, så vi sikrer, at de til stadighed har relevans. Eksempelvis har vi i dialog med det Kongelige Danske Kunstakademi udviklet et forløb, der kan imødekomme den vanskelige situation nyuddannede kunstnere står i efter endt studie forløb. Her oplever mange kunstnere udfordringen ved at skulle etablere sig som kunstner, herunder at finde en atelierplads. Derfor har vi taget initiativ til at etablere tre atelierpladser for særligt talentfulde nyuddannede kunstnere i kælderetagen af Fondenes Hus, hvor Bikubenfonden har til huse. Udover at vi stiller atelierpladser til rådighed i 11 måneder, har vi engageret kunstkonsulent Christina Wilson til at forestå individuel rådgivning for yderligere at støtte op om kunstnernes overgang fra studieliv til ar bejdsliv. Vi har ladet os inspirere af lignende atelierinitiativer, som vi har besøgt i USA, dog er Bikubenfondens initiativ den første af sin art, der har et individuelt rådgivningsforløb. Ønsket er at tilføre værdi til kunstnernes fremtidige karriere ved at de på tærsklen til deres arbejds liv får stillet såvel fysiske rammer som profes sionel rådgivning til rådighed. Også vores prisuddelinger er løbende under udvikling, så vi sikrer, at de til stadighed har relevans. Årets Reumert, scenekunstens pris, blev i 2014 relanceret i et nyt format med henblik på at puste nyt liv i prisuddelingen og give ejerskab til scenekunstbranchen. Det betyder dels, at vi frem over hvert år vil engagere en af dansk scenekunsts førende kræfter til at stå for at skabe og sammensætte Årets Reumert. Dels har Bikubenfonden indgået et samarbejde med teaterfestivalen CPH Stage, som blandt andet betyder, at Årets Reumert fremover er placeret på festivalens sidste aften som den festlige finale. På denne måde vil prisuddelingen være en integreret del af festivalens fejring af dansk scenekunst i stedet for at være en selvstændig satellit. Sidst men ikke mindst har vi et ønske om, at Årets Reumert ikke blot skal være en begivenhed, der finder sted en enkelt aften om året. Det skal være en helårsbegivenhed, hvor der løbende vil være aktiviteter i form af Reumertsaloner, der sætter spot på dansk scenekunst. Reumert-salonerne fokuserer på at skabe en aktuel og samfundsrelevant teaterdebat. Forskellige fagfolk, herunder medlemmer af Reumert-juryen, stiller op til debataftener med skiftende temaer på skiftende teatre rundt om i landet. I samarbejde og dialog med en række aktører fra museumsbranchen, kunsthaller, kunstnere og kunstformidlere har vi også revideret Bikubenfondens Museumspriser, som blev uddelt i med henblik på en udvikling af dette indsatsområde. I udviklingsarbejdet har vi taget udgangspunkt i, at det kulturelle landskab og særligt museernes virkelighed har ændret sig de seneste ti år. Og vi har ladet os inspirere af prisuddelinger i udlandet. Resultatet af dette arbejde er Udstillingsprisen Vision, 5

6 Uddelinger 2014 Kunst & kultur: 28 mio. kr. Sociale formål: 31,8 mio. kr. Svanninge Bjerge & andre formål: 6,3 mio. kr. som vi lancerede i Denne pris har til hensigt at skabe et incitament til nytænkning og udvikling frem for at hædre noget, der allerede er sket. Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer og udstillingssteder inden for det kunst- og kulturhistoriske felt til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært og nyskabende udstillingskoncept. Prisvinderen modtager 3 mio. kr. til realisering af udstillingen. Ovenstående eksempler på Bikubenfondens arbejde som aktivt engageret og risikovillig fond i det forgangne år følger den reviderede uddelingsstrategi, som blev vedtaget i Formålet med den reviderede strategi er at sikre, at der skabes en reel forandring og positiv udvikling. Vi er opmærksomme på, at vores tilgang vil kunne forstås som en politisk ageren; men dette er bestemt ikke tilfældet. Vi arbejder og agerer alene ud fra et fagligt udgangspunkt. I forbindelse med revidering af uddelings strate gien har vi struktureret fondens almennyttige indsatser i ni programmer seks på det sociale område og tre på det kulturelle område. Dette er sket med henblik på at fokusere indsatserne og sikre, at de skaber de ønskede resultater. Hvert program er dedikeret til et område eller problemfelt på en særlig måde og med et særligt mål for øje. Læs om de i alt ni programmer og indsatser under afsnittet Bikuben fondens almennyttige virke. Uddelinger i 2014 Bikubenfonden har i 2014 uddelt godt 66,1 mio. kr. til ambitiøse og nyskabende tiltag på henholdsvis det sociale og kulturelle område. Herunder blev 31,8 mio. kr. uddelt til sociale formål og 28,0 mio. kr. gik til kunst og kultur. 6,3 mio. kr. blev uddelt til fondens naturområde Svanninge Bjerge og andre formål. Eventministeriet opfører - her Susanne Grinder og Nikolaj Hansen fra Den Kongelige Ballet - Velcro Balletten fra Balletstafet ved uddelingen af Årets Reumert

7 BIKUBENFONDENS ALMENNYTTIGE VIRKE Fondens overordnede mission og vision er fortolket på følgende vis for det almennyttige virke: Bikubenfonden arbejder for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område. Strategi Bikubenfondens strategi for det almennyttige virke tilgodeser projekter inden for kulturelle og sociale formål. Hertil kommer fondens eget naturprojekt. Fonden tilstræber en fordeling med pct. af de samlede uddelinger til kulturelle projekter og pct. til sociale projekter i gennemsnit over en årrække. Den procentuelle fordeling kan variere fra år til år. Bikubenfonden tilgodeser både tidsbegræn sede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, der rækker ind i fremtiden og har en langsigtet virkning med vedvarende betydning for samfundet og den enkelte. Ethvert projekt, som Bikubenfonden præsenteres for, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller flere af følgende kriterier for at komme i betragtning: være nyskabende være udviklende være engagerende og involverende forandre og sætte sig spor have en plan for forankring have en plan for skalering og udbredelse Bikubenfonden ønsker at sikre, at fondens midler forvaltes forsvarligt og udnyttes bedst muligt til gavn for samfundet. Derfor stiller fonden til sine samarbejdspartnere og støtte modtagere krav om høj faglig kvalitet, nytænk ning, samfunds nytte samt synliggørelse, her under formid ling af resultater. Den specifikke dosering af kravene tilpasses de enkelte pro jekters natur. Bikubenfondens strategi for det almennyttige virke er tilgængelig på Procedure for udvikling af projekter Bikubenfonden kan i sit almennyttige virke både involvere sig i korte tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, såvel projekter efter ansøgning som projekter skabt gennem fondens eget udviklingsarbejde eller i samarbejde med andre. Det vil sige, at fonden i sit almennyttige virke både 7

8 Bikubenfonden kan i sit almennyttige virke både involvere sig i korte tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter arbejder som driver, partner og donor alt efter, hvad der er relevant i de enkelte tilfælde. Driver: Bikubenfonden indkredser de områder i samfundet, som fonden via almennyttigt arbej de kan bidrage til at udvikle. Fonden lægger den overordnede strategi og opstiller selv målene for sin indsats. Fonden gennemfører selv sine projekter eller samarbejder med andre organisationer eller det offentlige på måder, der kan være med til at nå disse mål. Partner: Bikubenfonden indgår et partnerskab med en eller flere partnerorganisationer. Et partnerskab består typisk af fælles definerede mål, løbende udvikling og dialog samt fælles evaluering og ejerskab til indsatsen. Fonden kan også bidrage til at sikre kapacitetsopbygning af partnerorganisationen. Donor: Bikubenfonden giver en donation til et projekt på baggrund af en ansøgning. Be vil lingsmodtageren organiserer og driver projektet. I relevante tilfælde indgår fonden i en dialog om projekternes mål, metoder og forankring. An søg ninger behandles løbende via et elektronisk ansøgningssystem, som ansøgere tilgår på hjemmesiden. Alle ansøgninger behandles af fagpersoner inden for de relevante områder. Fondsbestyrelsen træffer den endelige beslutning om alle bevillinger over kr. Billedkunstner Malene Landgren har udsmykket Fondenes Hus. Fotograf: Anders Sune Berg 8

9 PROGRAMMER For at kommunikere en klar profil for fondens virke, skabe synergieffekt og videndeling på tværs af de prioriterede projekter, har Bikuben fonden valgt at organisere største delen af ind satserne på henholdsvis det sociale og det kulturelle område i programmer. sociale formål Bikubenfonden arbejder for at skabe indsigt og udsyn for socialt udsatte børn, unge og deres familier. Udgangspunktet er at mobilisere det enkelte menneskes egen modstandskraft og empowerment. Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv og at mobilisere egne ressourcer. Bikubenfonden arbejder for, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv. Bikubenfondens sociale engagement rækker tilbage til fondens rødder i Sparekassen Bikuben. Som fundament for Bikubenfondens virke på det sociale område støtter fonden den tilbagevendende forskningsrapport Børn og Unge i Danmark gennemført af SFI- Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd. Program for den udsatte familie Program for børn og unge i udsatte boligområder Program for hjemløse Program Kultur til et godt liv Program Natur til et godt liv Program for børn og unge i Grønland Inden for det sociale uddelingsområde arbejder Bikubenfonden med seks hovedprogrammer: 9

10 PROGRAM FOR DEN UDSATTE FAMILIE En barndom i en udsat familie er forbundet med en række afsavn, der giver børnene en øget risiko for marginalisering og mistrivsel. Med udgangspunkt i en helhedsorienteret og forebyggende tilgang ønsker Bikubenfonden, at familierne får opbygget deres egen modstandskraft og at yde hjælp til selvhjælp for hele familien. Hvorfor? Den socialt udsatte familie er oftest karakteriseret ved at være ramt af en eller flere sociale problemstillinger, som fx arbejdsløshed, psykiske lidelser og fysisk sygdom, dårlige boliger, manglende uddannelse, kriminalitet, rusmiddelmisbrug, vold eller seksuelle overgreb. I yderste konsekvens kan disse faktorer føre til anbringelse af et eller flere af familiens børn. Derfor prioriterer Bikubenfonden også støtte til børn og unge anbragt uden for hjemmet. I en tid hvor andelen af langtidsfat tige familier i Danmark er vokset, er fattigdom et andet udbredt problem i mange udsatte familier. Fattigdommen har store konsekvenser, fx i forhold til stigmatisering og marginalisering i de sociale sammenhænge barnet eller den unge indgår i. Hvad? Programmet indeholder en række initiativer, som skal forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og deres familier på både kort og lang sigt. Dertil kommer initiativer og projektindsatser med en 360 graders tilgang til fondens prioriterede målgrupper såsom familier ramt af vold, anbringelse, fattigdom, misbrug, fængsling og anden form for udsathed. Hvordan? Bikubenfonden støtter de udsatte familier gennem donationer og partnerskaber. Blandt Bikubenfondens indsatser på området er støtte til projektet Bydelsmødre og det lokale Familiestuen i Frederikshavn, hvor der afprøves nye metoder til dialog med de udsatte familier. Fonden støtter også tværgående initiativer, hvor frivillige og erhvervslivet mobiliseres til at støtte og hjælpe de socialt udsatte familier. Biku benfonden er desuden optaget af, hvordan socialt udsatte kan få en egen stemme i debatten om social udsathed, og at familierne får adgang til fritidsaktiviteter og kultur på lige fod med andre familier. De udsatte familier er også blandt de prioriterede grupper for fondens julehjælp og feriehjælp. PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Bikubenfonden arbejder med indsatser målrettet udsatte børn og unge i udsatte boligom råder. Indsatserne skal styrke børnene og de unges modstandskraft og give dem troen på egne styrker. Hvorfor? Mere end hver tredje unge under 18 år i udsatte boligområder er i særlig risiko for at komme ind i en negativ spiral. I de sociale boligområ der er børn og unge med anden etnisk baggrund rigt repræsenteret, og derfor er indsatser i disse områder en mulighed for direkte adgang til en gruppe børn og unge, der fx statistisk set klarer sig markant dårligere i folkeskolen end de 10

11 jævnaldrende med dansk bagrund. Andelen, der får afsluttet en erhvervskompetence given de uddannelse er derfor for denne gruppe også mindre end andelen, der har en dansk baggrund. Det er faktorer, der er medvirkende til, at de risikerer at ende som en isoleret gruppe adskilt fra det øvrige samfund, på overførselsindkomst og i værste fald i kriminalitet. Hvad? Bikubenfonden arbejder for at give børn og unge i udsatte boligområder modstandskraft og styrke dem i et mønsterbrud. Indsatserne forebygger på længere sigt problemer i de udsatte boligområder og resten af det danske samfund. Bikubenfonden støtter med både donationer og katalytiske indsatser på området. Projekt Helhed i Vollsmose, som i tæt samarbejde mellem fodboldklubben B1909 og to skoler arbejder for at styrke børnenes læring gennem fodbold og bevægelse, samt Bydelsmødre. PROGRAM FOR HJEMLØSE Hjemløse i Danmark udgør en af samfundets svageste og mest udsatte grupper. Hjemløshed er ofte resultatet af sammensatte sociale pro b lemer, såsom fx psykisk sygdom og misbrug. Bikubenfonden har et særligt fokus på det stigende antal af unge hjemløse. Hvordan? Bikubenfonden iværksætter indsatser, der skal sikre vidensopbygning, sociale netværk og sammenhold i familien, samt at opbygge børnene og de unges kompetencer, netværk, selvværd og modstandskraft. Bikubenfonden støtter fx gadeidrætsforeningen GAME og Hvorfor? Forskningen på hjemløseområdet dokumenterer en række væsentlige konsekvenser af et liv i hjemløshed. Livet som hjemløs er voldsomt belastende for i forvejen svage individer og familier. En stor gruppe hjemløse modtager fx ikke behandling for alvorlig psykisk og fysisk Billedet er fra projektet Bydelsmødre. Fotograf: Egon Langhorn 11

12 Bikubenfonden iværksætter indsatser, der skal sikre vidensopbygning, sociale netværk og sammenhold i familien sygdom samt misbrug. Antallet af unge hjemløse er steget markant de seneste år. Hjemløseområdet prioriteres også højt i uddelingen af den årlige julehjælp. Hjemløshed har desuden et internationalt perspek tiv, da der i Danmark findes et stigende antal udenlandske hjemløse uden fast eller legalt ophold i landet. Hvad? Bikubenfonden har et særligt fokus på de unge hjemløse, men støtter fortsat hjemløse generelt. Bikubenfonden støtter fx Morgencafeen for Hjemløse og Ombolds hjemløselandshold i fodbold for kvinder. PROGRAM: KULTUR TIL ET GODT LIV Med programmet Kultur til et godt liv støtter Bikubenfonden kunst- og kulturindsatser for socialt udsatte børn og unge. Formålet er at give dem øget modstandskraft og at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. Hvordan? Bikubenfonden støtter hjemløseområdet gennem donationer, partnerskaber og ved egne driver-indsatser. I 2014 har Bikubenfonden sam men med Realdania, Helsefonden og Køben havns Kommune analyseret og afdækket mulig heder og behov for iværksættelse af en større fælles indsats på området for hjemløshed blandt unge. Problemstillingen omkring det stigende antal unge hjemløse er så kompleks, at opgaven bør angribes fra mange forskellige vinkler og i samarbejde med mange aktører på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Inden for den internationale filantropi kaldes denne tilgang til at løse problemer på for collective impact eller på dansk: kollektiv effekt. Hvorfor? Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets fællesskab og er i risiko for et liv på kanten. De lykkes ikke med at få en uddannelse eller et job. Det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Med Kultur til et godt liv ønsker Bikubenfonden at understøtte og mobilisere socialt udsatte børn og unges egen modstandskraft ved at involvere dem i kulturproduktion. Bikubenfonden ønsker med indsatsen at bidrage til, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv og potentielt støtte dem i et mønsterbrud. 12

13 Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets fællesskab og er i risiko for et liv på kanten Hvad? Omdrejningspunktet for indsatser under Kultur til et godt liv er at mobilisere de unges egen modstandskraft gennem kunst og kultur. Indsatserne skal tilbyde en alternativ arena, som kan hjælpe børnene og de unge til at opnå succesoplevelser, der kan understøtte deres positive udvikling. Hvordan? Bikubenfonden har indgået partnerskaber med fx C:NTACT og Musikstarter om indsatser under Kultur til et godt liv og støtter desuden Op gang2. Indsatserne er alle karakteriseret ved, at de inddrager professionelle kunstnere og frivil lige i opbygningen af projektet, at de er debat skabende og sætter sociale temaer på agenda en. For at dokumentere virkningen af indsatser under Kultur til et godt liv har Bikubenfonden bevilget midler til CEFU Center for Ungdoms forskning til at undersøge virkningen af kultur som driver på det sociale område. PROGRAM: NATUR TIL ET GODT LIV Natur til et godt liv tilbyder camps, retreats og oplevelsesture i naturen for socialt udsatte børn og unge fra hele Danmark. Formålet er at give socialt udsatte børn og unge øget modstandskraft og at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. Hvorfor? Børn og unge, der er traumatiserede eller understimulerede, stopper i yderste konse kvens med at socialisere, lege og udvikle sig som normalt. Det gør det sværere for den enkelte at se nye perspektiver og retninger for tilværel sen. Det gælder fx en betydelig andel af landets anbragte børn, de ca børn af alkoholikere og misbrugere samt børn fra familier med vold i hjemmet. Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nys gerrighed og kreativitet. Naturen er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro. Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk aktivi tet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt set lavt og fortsat nedadgående. Forsk ning tyder dog på, at især denne målgrup pe har stor gavn af ophold og aktivi teter i naturen. Hvad? Bikubenfondens natursociale indsats afgrænser sig til fondens eget naturområde, Svanninge Bjerge, som danner rammen for Natur til et godt liv. Bikubenfonden har siden 2011 stillet naturom rådet Svanninge Bjerge til rådighed for en natursocial indsats for udsatte børn og unge. Fondens egne naturvejledere afholder årligt godt 40 camps og 100 oplevelsesture i Svan 13

14 ninge Bjerge. Ophold og ture bliver gennemført i partnerskaber med Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA. Bikubenfonden tilbyder desuden hvert år en frivilligguideuddannelse for de fire partnerorganisationer. Dermed sikres det, at ny viden og erfaringer fra Svanninge Bjerge bliver opsamlet og videreformidlet. Formålet er at skabe ny viden om, hvordan naturen kan have en positiv indvirkning på socialt udsatte børn og unge. Bikubenfonden ønsker desuden at sætte det natursociale område på agendaen, så de gode erfaringer fra Natur til et godt liv kan spredes til andre organisationer, som arbejder med naturen som driver på det sociale område. son er. Ud over de fysiske rammer stiller Bikuben fonden viden og kompetencer til rådig hed i forbindelse med hver enkelt grup pes campophold i Svanninge Bjerge. PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I GRØNLAND Mange børn og unge i Grønland har et godt og velfungerende liv. Men et markant antal børn og unge oplever alvorlige trivselsproblemer. Des uden har et betydeligt antal børn det svært på grund af alkoholproblemer eller vold i familien. Hvordan? Det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus er udgangspunktet for Bikubenfondens natur sociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. Huset er nyreno veret og indrettet med moderne facili teter og overnatningsmuligheder for op til 30 per Hvorfor? Tallene for social udsathed blandt børn og unge i Grønland taler deres eget tydelige sprog: Et ud af fire børn i Grønland lever i en familie med alkoholmisbrug. Andelen af børn og unge i Grøn land, der er anbragt uden for deres hjem Knagelbjerghus i Svanninge Bjerge danner rammen om programmet Natur til et godt liv 14

15 er 8-10 pct., mens 70 pct. af børn og unge i Grønland har haft alvorlige selvmordstanker, og omkring 40 pct. har forsøgt at begå selv mord. Hvad? Bikubenfondens sociale indsatser i Grønland er rettet mod at skabe empowerment og modstandskraft hos børn, unge og deres familier. Fonden ønsker at støtte nye måder at løse hidtil uløste problemer gennem samarbejde på tværs af de relevante aktører omkring det udsatte barn eller den udsatte unge. Bikubenfonden ønsker desuden at understøtte indsatser og udviklingsprojekter, hvor børnene og de unge i Grønland selv inddrages hele vejen gennem processen. Hvordan? Bikubenfonden støtter initiativer, hvor børnene og de unges stemme bliver hørt i debatten og initiativer, der kan skabe viden og opmærk somhed på børn og unges basale rettigheder. Bikubenfonden støtter fx UNICEFS s børnepanel i Nuuk, hvor børn og unges stemme kan blive hørt i Landstinget og resten af samfundet. Billede venligst udlånt af Nakuusa. Fotograf: Simon Mouritz 15

16 KUNST OG KULTUR Bikubenfonden arbejder for at styrke kvalitet og nytænkning af kunst og kultur i Danmark. Udgangspunktet er, at kunst og kultur kan skabe et rum for nye erkendelser, sansning og refleksion over eget liv. Den indsigt, kunsten tilbyder sit publikum, kan samtidig skabe et bredere og mere nuanceret udsyn mod nye aspekter i tilværelsen og verden omkring os. Inden for uddelingsområdet kunst og kultur har Bikubenfonden etableret tre programmer: Program for kunst- og kulturhistorie Program for scenekunst Program for talent Hvorfor? Kunst- og kulturhistorie er af central betydning for refleksion og forståelse af vores liv og fælles historie. I vores møde med kunsten- og kulturhistorien findes potentialet til nye erkendelser. Udstillinger og andre formidlingsformer kan sætte samfundsrelevante temaer på dagsordenen, fremvise ny viden eller give flere perspektiver på historien. Hvad? Bikubenfonden arbejder for at styrke det kunstog kulturhistoriske felt. Programmet spænder over alle typer af formidling af billed kunst og kulturhistorie, med et særligt fokus på udstillinger. Indsatserne udvikles ofte i tværgående samarbejder og dialog med andre fagligheder, fordi det ofte er i brydningen med det vante, at nyskabelsen sker. Fonden støtter udelukkende den professionelle del af det kunst- og kulturhistoriske felt. PROGRAM FOR KUNST- OG KULTURHISTORIE Bikubenfonden har fokus på at styrke kvalite ten af det kunst-og kulturhistoriske felt og at skabe relevant og betydningsfuld formidling. Hvordan? Bikubenfonden arbejder proaktivt på formidlings området og skaber nye dagsordener ved selv at udvikle indsatser i dialog med branchen. Seneste eksempel på nye indsatser er Udstillingsprisen Vision. Bikubenfonden har gennem mange år arbejdet med formidlingen af kunst- og kulturhistorie. Det betyder, at fonden har opbygget stærke faglige kompetencer på området og er i løbende dialog om projektudviklingen med museer, kunsthaller, freelance kuratorer, kunstnere og resten af det kunst- og kulturhistoriske miljø. 16

17 Scenekunsten kan gøre os klogere på os selv og verden omkring os Bikubenfonden bidrager også med donationer til mindre udstillinger og udviklingsstøtte til andre nyskabende kunst- og kulturhistoriske projekter. PROGRAM FOR SCENEKUNST Bikubenfondens særlige fokus inden for scenekunsten er at støtte og udvikle initiativer, der styrker kvaliteten af den professionelle scenekunst, så de kunstneriske udtryk får fornyet relevans og betydning. Hvorfor? Scenekunst udmærker sig ved at blive opført live af kunstnere foran et publikum. Bikubenfondens program for scenekunst tager udgangspunkt i, at scenekunsten grundet det fysiske møde mellem kunstner og publikum har potentiale til at skabe et særligt rum for nye erkendelser, sansninger og refleksion over eget liv. Scenekunsten kan gøre os klogere på os selv og verden omkring os. Målet med programmet er at styrke scenekunstmiljøet, bidrage til nyskabelse og højne den kunstneriske kvalitet. Karen-Lise Mynster i 9x9x9 på Statens Museum for Kunst. Foto: Nicolai Linares / Scanpix 17

18 Hvad? Fælles for Bikubenfondens indsatser på scenekunstområdet er, at initiativerne skal være nytænkende og udviklende. Indsatsen spænder over alle scenekunstens kunstarter lige fra dans og opera til skuespil. Bikubenfonden støtter også udviklingsarbejde, der kan fremme formidling af scenekunst. Programmet fokuserer desuden specifikt på at understøtte udvikling af det kulturelle vækstlag. Hvordan? Fonden arbejder proaktivt med scenekunsten. Fx gennem egne indsatser såsom Årets Reumert og i faciliteringen af debatter på scenekunstområdet i kraft af arrangementerne, Reumert-saloner. Derudover er fonden med til at sætte nye dagsordener ved at udvikle nye indsatser i dialog med branchen. Bikubenfonden har en lang tradition for at støtte scenekunsten. Det betyder, at fonden er aktiv aktør i udviklingen af projekter og ofte i dialog både med teatre, producenter og den øvrige del af scenekunstmiljøet. Der er desuden afsat spe cifikke midler til produktionsstøtte til mindre forestillinger eller udviklingsstøtte til nyska bende scenekunstprojekter. PROGRAM FOR TALENT Bikubenfonden har fokus på udvikling af det kulturelle vækstlag og arbejder for at styrke kunstneriske talenter inden for alle kunstarter. Hvorfor? Kunstneriske talenter er med til at skabe fremtidens kunstscene. Formålet med Bikubenfondens talentprogram er derfor at bidrage til at understøtte og udvikle kunstneriske talenter og kulturelle vækstlag. Bikubenfonden har etableret et kunstneratelier i Fondenes Hus med plads til tre kunstnere af gangen. Fotograf: Natascha Thiara Rydvald 18

19 Det er centralt for Bikubenfondens talentprogram, at fonden yder økonomisk støtte til både projekter og til rådgivning Hvad? Fælles for Bikubenfondens indsatser på talentområdet er, at initiativerne skal være udviklen de og bidrage til at styrke det enkelte talent eller højne et kunstnerisk område. Indsatsen spænder over alle kunstarter arkitektur og design, film, litteratur og musik men med et særligt fokus på de områder, fonden i øvrigt har som kerneområder, nemlig billedkunst og scenekunst. Hvordan? Det er centralt for Bikubenfondens talentprogram, at fonden yder økonomisk støtte til både projekter og til rådgivning fx i form af presseog kommunikationsarbejde. Bikubenfonden arbejder også med talentudvikling i eget regi fx med atelierpladser og rådgivningsforløb i Fondenes Hus. Her tilbydes årligt tre nyuddannede billedkunstnere 11 måneders atelierplads og et længerevarende rådgivningsforløb ved en kunstkonsulent. Talentprogrammet indeholder også initiativer, der er en del af fondens øvrige indsatser: Kronprinsparrets Priser har årligt to talentpriser, Stjernedryspriserne. Derudover udvælger Reumert-juryen hvert år op til ti talenter, der modtager Årets Reumert Talentpriser. For dis se priser gælder det, at fonden ud over den økonomiske anerkendelse assisterer med at skabe størst mulig synlighed af prismodtagerne gennem bl.a. presse- og kommunikationsarbejde. Singer-songwriter Nive Nielsen og violinist Rune Tonsgaard, som begge har modtaget Kronprinsparrets Stjernedryspriser, optrådte sammen til Kronprinsparrets Priser Fotograf: Jakob Boserup. 19

20 svanninge bjerge I perioden erhvervede Bikubenfonden i alt ca. 586 hektar i de Fynske Alper på Sydfyn, som nu er samlet under navnet Svanninge Bjerge. Naturområdet Svanninge Bjerge er formet under sidste istid og rummer unikke naturmæssige og landskabelige værdier med en spænden de geologi skabt af isens frem- og tilbagevandring samt en naturhistorie, der går direkte fra istiden til nutiden. Landskabet har ligeledes en høj kulturhistorisk værdi. Formålet med Bikubenfondens erhvervelse og drift af Svanninge Bjerge er at bevare og udvik le områdets unikke naturmæssige og landskabelige værdier med henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyreog planteliv samtidig med at nuværende og kommende generationer kan nyde naturen og studere skiftende tiders landskab fra istid til nutid. Der lægges vægt på professionel formidling af områdets kvaliteter on site og via hjemme si den, og Svanninge Bjerge er tilgængeligt for alle, der har lyst til at opleve områdets mang fol dighed. Samtidig skal stedets unikke karak ter bibe holdes med relativt uforstyrrede yngle områder, udvikling af sårbare naturtyper og en autentisk fornemmelse af landskabets ro og storhed. Bikubenfonden har fokus på at sikre biodiversitet i Svanninge Bjerge. Blandt andet ved at udvikle vigtige vådområder til glæde for bl.a. frøer. Fotograf Casper Tybjerg. 20

21 Svanninge Bjerge er formet under sidste istid og rummer unikke naturmæs sige og landskabelige værdier Ovenstående formål stiller store krav til områdets daglige drift, der skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af området. Bikubenfonden har fortsat fokus på udvikling og vedligehold af naturværdierne i Svanninge Bjerge. Aktiviteter i Svanninge Bjerge i årets løb Naturens udvikling og årets gang er blevet foreviget gennem naturfotograf Casper Tybjergs billeder i perioden Billederne indgår som en central del af formidlingen via Svanninge Bjerges hjemmeside og udgør et unikt fundament for at dokumentere områdets udvikling i et større tidsperspektiv. Fem udsigtsposter har siden foråret 2014 beriget Svanninge Bjerge. Den arkitektoniske udformning og landskabsmæssige placering af udsigtsmøblerne er et resultat af en arkitektkonkurrence, som blev afholdt i Ejendommen Høbbet, som fonden erhvervede i 2013, er blevet integreret i Svanninge Bjerge, både hvad angår formidling, forskning og kvæghold. Den store ornitologiske rapport Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge udkom i 2014 og var resultatet af et systematisk studie, der blev gennemført i Etableringen af en forsknings- og feltstation til Syddansk Universitet (SDU) blev igangsat i 2014 og forventes tilendebragt ultimo Indtil forsknings- og feltstationen står klar, afholder SDU kurser i Svanninge Bjerge med udgangspunkt fra Knagelbjerghus. Elever fra Syddansk Universitet på feltarbejde i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg 21

22 UDDELINGER 2014 Årets uddelinger på 61,5 mio. kr. fordeler sig med 31,8 mio. kr. til sociale formål, 28,0 mio. kr. til kulturelle formål og 6,3 mio. kr. til Svanninge Bjerge og andre formål. Endvidere er der sket tilbage før sel af uddelinger foretaget i tidligere år for 4,7 mio. kr. For en nærmere specifikation af årets uddelinger henvises til listen på side Bikubenfonden har et samarbejde med AskovFonden om Kbh+ 22

23 økonomi Investeringer Bikubenfondens investeringsstrategi skal sikre, at fonden opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Forvaltningen skal udføres professionelt, betryggende og omkostningseffektivt. Bikubenfonden investerer i såvel noterede som unoterede aktier og obligationer, ejendomme, skov, industri, Private Equity samt i ringe grad afledte finansielle instrumenter. Investeringerne udfører fonden dels selv, dels i samarbejde med banker og børsmæglere og via mandater til større og mindre forvaltere. Formuefordeling Fonden har siden 2004 som en væsentlig investeringsaktivitet investeret i Private Equity Fonde, hvor Bikubenfonden nu er med i seks fonde. Denne aktivitet er Bikubenfonden gået ind i for at kunne investere i mindre og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoteret, og hvor der er god vækst og indtjening. Det passer desuden godt til den børsnoterede aktiebe holdning, der primært er placeret i Blue Chip virksomheder. Disse er karakteriseret ved større markedsudsving og en konjunktur, der er lidt faseforskudt i forhold til Private Equity virksomhederne. Fonden investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af investeringerne finder sted i Norden, Nordeuropa og USA. Emerging markets. Sydeuropa, og Asien indgår kun i mindre grad. Investering i ejendomme sker alene i det danske marked. På obligationssiden er der over de seneste år sket en bevægelse mod papirer med et kreditelement tilknyttet. Dette er gjort for at komme fri af den traditionelle beholdning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra et afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for fonden. Inden for de seneste år har ejendomme overtaget en del af de dårligst performende ob li gationers plads på fondens investeringsside. Investeringsprofil Bikubenfondens investeringsprofil indeholder en bred formuesammensætning med flere aktier, højrenteobligationer og Private Equity m.v. samt færre danske obligationer end tidligere. Forvaltning Forvaltningen af midler sker gennem eksterne forvaltere og via egne kræfter. I nedenstående figur er fordelingen skitseret. Fonden har p.t. to eksterne forvaltere tilknyttet: BankInvest og Danske Capital, der præsterede henholdsvis 12,56 og 7,20 pct. i Benchmark var 12,47 pct. 23

24 Egen InvesterinG Forvaltere Banker og børsmægl. Direkte og fonde BankInvest Danske Capital 14% 45% 25% 16% Aktivfordeling: Børsnoterede Særlige Private Ejendomme Kontanter Aktier Obligationer obligationer equity og og andet egne virk. 25% 2% 28% 31% 14% >1% Investeringsafkast Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på 99,5 mio. kr. i Dette modsvarer et afkast på 10,74 pct. I dette resultat indgår ENKOTEC A/S, hvoraf Bikubenfonden har en ejerandel på 100 pct. Porteføljeafkastene er opgjort efter international gældende standard (GIPS). Lidt under en fjerdedel af indtjeningen stammer fra Private Equity. Det skal bemærkes, at der i de to store Private Equity Fonde i størstedelen af året ikke har været exits. Opgørelsen er sket til det, der går under betegnelsen Fair Market Value ud fra en meget konservativ betragtning. De sande værdier kommer først frem ved exits. Det viser fondens eget erfaringsgrundlag gennem ni år meget tydeligt. Pr var der 950 mio. kr. til investeringsmæssig disposition. før. Af resultatet blev der uddelt 66,1 mio. kr. til fondsformål. Uddelingsniveauet var i 2014 stort set det samme som året før, og fonden vil også fremover uddele midler i denne størrelsesorden. Omkostningerne i moderfonden androg 10,1 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. året før. Der var gennemsnitligt 18 fuldtidsansatte personer i fonden. I forbindelse med en række uddelinger arbejder fondens egne medarbejdere aktivt med at udvikle og drive projekterne, hvorfor omkostningerne hertil er indeholdt i de pågældende projektbevillinger. Denne medarbejderinvolvering gør sig især gældende i fondens egne store projekter på det sociale og kulturelle område samt i naturprojektet Svanninge Bjerge. Indtægterne, der er beskrevet ovenfor, stammer fra investeringsafkast og overskud af egentlig virksomhed, industrivirksomheden ENKOTEC A/S. Fondens økonomi I 2014 opnåede fonden et resultat på koncernniveau på 81,2 mio. kr. mod 62,2 mio. kr. året Fonden har en balance på koncernniveau på 1.166,9 mio. kr. Egenkapitalen er på 985,2 mio. kr. 24

25 Af moderfondens aktiver er 979,9 mio. kr. finansielle anlægsaktiver og 135,7 mio. kr. er materielle anlægsaktiver. Det er de finansielle anlægsaktiver, der er grundlaget for fondens fremtidige indtjeningskraft. Datterselskaber og erhvervelse af ejendom Bikubenfonden ejer 100 pct. af industrivirksomheden ENKOTEC A/S. Virksomheden har en balance på 77,5 mio. kr. og en egenkapital på 44,3 mio. kr. Overskuddet i 2014 var på 25,7 mio. kr. ENKOTEC A/S, der er beliggende i Skanderborg, udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. Fonden erhvervede i foråret 2013 landbruget Høbbet, der er beliggende i tilknytning til Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge. Denne ejendom, tillige med en eksisterende mindre landejendom, indgår i landbrugsaktieselskabet Høbbet A/S. Dette selskab har en balance på 30,4 mio. kr. og en egenkapital på 12,6 mio. kr. I december 2013 indgik Høbbet A/S en aftale med Syddansk Universitet om at opføre en Forsknings- og Feltstation. Denne skal på kommercielle vilkår udlejes til Syddansk Universitet på en langtidskontrakt. Byggeriet forventes tilendebragt ultimo Fonden erhvervede per 1. januar 2013 ejen dommen Otto Mønsteds Gade 3-5, København V. Ejendommen blev i 2013 renoveret for 11,6 mio. kr., hvorefter syv fonde flyttede ind i ejendommen. Der er nu ti fonde, der har domicil i ejendommen. I slutningen af 2014 indgik Bikubenfonden en aftale med Core IV og V om at investere 75 mio. kr. i boligejendomme med god beliggenhed og stort udviklingspotentiale som følge af den igangværende urbanisering og det lave renteniveaus gunstige indflydelse på ejen domsmarkedet. Billedkunstner Malene Landgren har udsmykket Fondenes Hus. Fotograf: Anders Sune Berg 25

26 Ledelsesberetning Økonomiske nøgletal, mio. kr. Økonomiske nøgletal, mio. kr Fondens hoved- og nøgletal Finansielle poster 91,3 74,4 136,4-94,7 195,3 128,8 Generelle omkostninger 10,1 12,3 12,5 14,1 11,9 12,0 Egenkapital 985,2 914,9 914,7 856, ,1 889,6 Balancesum 1.128, , ,3 997, , ,6 Omkostninger i % af egenkapital 1,0% 1,3% 1,4% 1,6% 1,2% 1,3% Omkostninger i % af bevillinger, total 6,3% 19,7% 19,1% 23,3% 22,7% 11,5% Antal medarbejdere heraf vedrørende projekter og andre fonde Koncernens hovedtal Årets resultat 81,2 62,2 123,9-108,8 183,4 116,7 Årets driftsresultat 9,5 8,2 0,5-6,7-1,9-20,1 Årets resultat af finansielle poster 71,6 60,3 128,3-99,5 188,7 134,2 Balancesum 1.166, , , , , ,2 Heraf aktivposter disponeret til fondsformål 71,0 71,0 79,5 83,8 94,5 114,7 Koncernens nøgletal Egenkapitalens forrentning 8,5% 6,8% 14,0% -11,6% 19,2% 13,1% Egenkapitalens forrentning 9,2% 7,4% 15,4% -12,7% 21,3% 15,4% excl. aktiver disponeret til fondsformål Soliditetsgrad 84,4% 79,6% 79,2% 81,3% 82,6% 78,1% Bevillinger i % af egenkapitalen 16,4% 6,8% 7,2% 7,1% 5,1% 11,7% Bevillinger i % af egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål 17,7% 7,4% 7,8% 7,8% 5,7% 13,5% Bevillinger i % af årets resultat 198,8% 100,1% 52,9% -55,6% 28,6% 63,7% Antal medarbejdere Fondsformål Bevillinger til sociale formål, mio. kr. 31,8 26,1 13,4 26,8 23,2 27,6 Bevillinger til kulturelle formål, mio. kr. 28,0 33,2 47,2 25,7 14,5 44,0 Bevillinger til andre formål, mio. kr. 6,3 6,0 7,0 8,5 2,9 3,6 Tilbageførte bevillinger, mio. kr. -4,7-3,1-2,2-0,5-8,2-0,8 Hensættelse til senere uddeling, mio. kr. 100,0 0,0 0,0 0,0 20,0 30,0 161,4 62,2 65,5 60,5 52,4 104,4 Bevillinger til sociale formål, antal Bevillinger til kulturelle formål, antal Bevillinger til andre formål, antal Bikubenfonden har i 2014 modtaget 999 ansøgninger, hvoraf der er givet afslag til de

27 Nøgletal Nøgletal Nøgletallene er defineret og beregnet således: Nøgletallene er defineret og beregnet således: Nøgletal: Beregningsformel: Nøgletallet udtrykker: Omkostninger i % af egenkapital = Fondens generelle omkostninger x 100 Fondens omkostninger i % Fondens egenkapital af egenkapitalen Omkostninger i % af bevillinger, total = Fondens generelle omkostninger x 100 Fondens omkostniner i % Bevillinger, total af de totale bevillinger Egenkapitalens forrentning, koncern (%) = Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital Koncernens forrentning af egenkapitalen Egenkapitalens forrentning, koncern, excl. aktiver disponeret til fondsformål (%) = Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål Koncernens forrentning af den kapital, som den har til rådighed til investeringsformål Soliditetsgrad (%) = Koncernens egenkapital ultimo x 100 Koncernens finansielle Koncernens samlede styrke aktiver Bevillinger i % af koncernens egenkapital = Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo Hvor stor en del af koncernens egenkapital, der bevilges i året Bevillinger i % af koncernens egenkapital = excl. aktiver disponeret til fondsformål Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo excl. aktiver disponeret til fondsformål Hvor stor en del af koncernens egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål, der bevilges i året Bevillinger i % af årets resultat = Bevillinger x 100 Årets resultat Hvor stor en del af årets resultat, der bevilges i året 27

28 BIKUBENFONDENS BEVILLINGER 2014 KUNST & KULTUR 28

29 BIKUBENFONDENS BEVILLINGER 2014 SOCIALE FORMÅL 29

30 BIKUBENFONDENS BEVILLINGER 2014 SOCIALE FORMÅL 30

31 BAGGRUND Historisk baggrund Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben. Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet i Bikuben var den første sparekasse, der både drev pengeinstitut og forsørgel seskasse. Den blev stiftet på et socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i Køben havn. Bikubenfonden uddeler i dag midler fra fondens afkast og formue primært til kultur og sociale formål ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp. I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989 med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden. Fondens midler stammer fra Sparekassen Bikuben Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgen de BG Bank. I dag har Bikubenfonden ikke væsentlige større enkeltbeholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige formål. Der investeres således både i aktier og kreditobligationer, med skyldig hensyntagen til fondens risikoprofil. Den aktive investeringsvirksomhed i børsnoterede værdipapirer er pt. outsourcet til to eksterne porteføljeforvaltere, nemlig Danske Capital og BankInvest i to enslydende mandater, således at Bikubenfonden kan måle afkastet fra de to parter op mod hinanden. Bikubenfonden investerer desuden direkte i virksomheder via Private Equity investeringer. Sidst men ikke mindst ejer fonden ENKOTEC A/S. Virksomheden, der er beliggende i Skander borg, udvikler og producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til bygge industrien på globalt plan. Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter og aktiviteter i ENKOTEC A/S samt Høbbet A/S. Formål Fonden har følgende formål: at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervs drivende virksomheder af enhver art, 31

32 at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder, at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben ifølge sparekassens historie og egenart at støtte. Hovedaktivitet Bikubenfonden udvikler og støtter projekter i hele Danmark og til dels Grønland, hoved sagelig kulturprojekter og projekter inden for det sociale område. På det sociale uddelings område har fonden fokus på socialt udsatte børn og unge og deres familier. Inden for kunst og kultur tilgodeses primært scenekunst, billedkunst og kulturhistorie. Via prisuddelingerne Årets Reumert, Udstillings prisen Vision og Kronprinsparrets Priser hædrer Bikubenfonden den ekstraordinære indsats inden for de fokusområder, som fonden arbejder med i sit daglige almennyttige virke. Som et led i visionen om at være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur ejer og driver fonden naturområdet Svanninge Bjerge på Fyn. Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York, Inc. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København, samt Academic Guest House i New York. BIKUBeNfONDeN AKTIVeR TIl INVeSTeRINGSfORMål enkotec Høbbet A/S fast ejendom Værdipapirer AKTIVeR TIl fondsformål Tre kollegier i DK (Kollegiefonden Bikuben) Academic Guest House, New york (Bikuben Foundation, New York Inc.) Svanninge Bjerge UDDelINGeR TIl AlMeNNyTTIGe formål Kunst og kultur Sociale formål ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION 32

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 1. Indledning... 2 1.1. Historik... 2 1.2. Strategiens vedtægtsmæssige baggrund... 3 1.3. Mission... 3 1.4. Vision... 4 1.5. Virkeområde... 4 1.6. Fondens værdier og

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:

1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål: STRATEGI 2012-2015 4. december 2013 I det følgende præsenteres strategi for Bikubenfonden 2012 2015. Strategien er struktureret efter følgende overskrifter: 1. Indledning: Vedtægtsmæssig baggrund, mission,

Læs mere

Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark

Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark Med en investering på 7 mio. kr. vil Bikubenfonden tilbyde unikke naturoplevelser og ny viden om naturens indvirkning

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang Af Iben Haugaard, Public Relations, Bikubenfonden Hvordan kan naturen bruges i arbejdet med socialt udsatte grupper, og hvilken effekt har det? Det

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Det Obelske Familiefond: Millioner med mening Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Sune Gylling Æbelø Kommunikationschef Det Obelske Familiefond Disposition: 1. C.W. Obel highlights 2. Fondene

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere