1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:"

Transkript

1 STRATEGI december 2013 I det følgende præsenteres strategi for Bikubenfonden Strategien er struktureret efter følgende overskrifter: 1. Indledning: Vedtægtsmæssig baggrund, mission, vision, tilgang og virkeområder 2. Formueforvaltning: Aktiver og outsourcing 3. Støtteformer og arbejdsmetoder: Fondens rolle og kriterier for støtte 4. Virkeområder og tværgående arbejdsområder 5. Opsamling 1. Indledning 1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål: at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværks-virksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder. at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte.

2 1. 2 Fondens mission At fremme de formål, der defineres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne på en samfundsmæssig god og nyttig måde i respekt for fondens idegrundlag. De formål, der tilgodeses er inden for: Kulturelle og Sociale formål Hertil kommer fondens eget naturprojekt Fondens vision At skabe varige forbedringer af værdier til gavn for det danske samfund ved aktivt at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige opgaver til gavn for almennyttige og velgørende formål. Visionen er formuleret med afsæt i fondens historiske rødder, dvs. i den etiske dimension, der stedse var en del af Sparekassen Bikubens virke Fondens tilgang til sit virke Bikubenfonden ønsker at gøre Danmark større ved at fremme indsigt og udsyn i samfundet. Fondens arbejde er præget af følgende tilgang til sit virke: Transparens: Bikubenfonden ønsker at være en gennemsigtig, åben og tilregnelig fond, der viser hvad den støtter, og hvad der kommer ud af projekterne. Det betyder også, at fonden vil dokumentere udbyttet via evaluering og effektvurdering. Politik: Bikubenfonden har en ikke-politisk tilgang til sit virke. Proaktiv: Bikubenfonden vil understøtte og skabe muligheder inden for støtteområderne og selv være med til at definere og være driver på projekter. Det gælder ikke bare fondens egne fyrtårne, men også øvrige projekter, hvor fonden ønsker et tættere samarbejde og parløb med relevante aktører. Hjælp til selvhjælp: Bikubenfonden støtter hovedsageligt med midler, men kan også give bistand til ekstern sparring og redskaber som supplement til rede penge. Dette for at sikre, at fondens midler skaber størst mulig værdi for både ansøgerne og fonden. Fokus: Bikubenfonden agerer som en fokuseret fond. Det betyder, at fonden holder sig inden for sine kerneområder og samarbejder med eksterne leverandører, hvor det er relevant. Side 2

3 Fondens etiske tilgang til sit virke såvel internt som eksternt kan udtrykkes i fem nøgleord: Engagement nytænkning respekt ansvarlighed åbenhed Fondens egen praktiske indsats skal være præget af kvalitet og intensitet. Fonden stiller til sine samarbejdspartnere og støttemodtagere generelt krav om faglig kvalitet, intensitet, fornyelse, forankring, synliggørelse (herunder formidling af resultater og effekter) og evaluering. Den specifikke dosering af kravene tilpasses de enkelte projekters natur Fondens virkeområder Det geografiske område er primært Danmark og i et vist omfang Grønland. Fonden er i sit valg bevidst om at påtage sig opgaver, der ikke finder deres naturlige løsning inden for det offentlige eller det markedsstyrede system, hvilket dog ikke er hindrende for at samarbejde med disse. Fonden virker primært inden for kultur- og socialområdet, samt indenfor naturen i form af fondens naturområde Svanninge Bjerge. 2. Fondens formueforvaltning Bestyrelsen fastlægger rammerne for fondens formueforvaltning. Bestyrelsen kan til enhver tid tage rammerne op til revision. Fondens investeringsaktiviteter finder sted inden for følgende fire hovedområder: Børsnoterede papirer: Investeringer i børsnoterede papirer udføres med udgangspunkt inden for den ramme, der vedtages af bestyrelsen. Investeringer i ikke noterede papirer finder kun sted efter konkret godkendelse i bestyrelsen. Private equity: Med investeringer i private equity sikres en spredning af investeringsaktiviteten, idet disse investeringer ikke har samme konjunkturelle forløb som investeringer i børsnoterede papirer. Det skal tilstræbes, at fonden opretholder en høj andel af investeringer i private equity, således at udbetalinger fra eksisterende fonde kan finansiere nye investeringer og samtidig give et væsentligt provenu til fondsformål. Side 3

4 Direkte investeringer: Fonden vil normalt ikke foretage yderligere direkte investeringer i virksomheder, som hoved- eller eneejer, udover den nuværende investering i Enkotec. Investering i samarbejde med øvrige investorer, hvor fonden ikke har majoritet, kan besluttes af bestyrelsen, hvis den finder dette attraktivt for fonden. Fast ejendom: Fonden kan efter bestyrelsens valg vælge at investere i fast ejendom, f.eks. domicil-ejendom Outsourcing Fonden outsourcer den væsentligste del af sine investeringsaktiviteter til eksterne kapitalforvaltere, og fonden overvåger konstant disse eksterne forvaltere, således at fondens investeringsrammer altid overholdes. Forvalterne vælges efter transparente udvælgelseskriterier Sammenhæng mellem indtjening og uddeling Det er Bikubenfondens målsætning at foretage uddelinger i et omfang, der svarer til det gennemsnitlige afkast af investeringer. Gerne med henblik på at have en konstant uddelingsfrekvens og med skyldig hensyntagen til udviklingen på investeringsmarkedet og kvaliteten i ansøgninger og projekter. 3. Fondens støtteformer og arbejdsmetoder Fonden kan give støtte til både korte tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, såvel projekter efter ansøgning som projekter skabt gennem fondens eget udviklingsarbejde, eller i samarbejde med andre. Fonden stræber efter stedse at have et begrænset antal fyrtårne inden for hvert indsatsområde. Disse skal være højtprofilerede, inspirerende og kommunikerbare projekter, der er til gavn for de mange. Fyrtårnene skal være med til både at kaste lys på fondens virkeområder og sætte fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for dansk kulturliv og socialt arbejde på hver deres vis. Fonden har i dag fem fyrtårne i form af: Årets Reumert anerkender det ypperste inden for dansk scenekunst Bikubenfondens Museumspriser sætter fokus på det betydelige, nyskabende og kvalitetsbetonede samt understøtter lokal forankring og engagement Kronprinsparrets Priser hædrer markante yngre kunstnere samt banebrydende sociale projekter Side 4

5 Jelling-projektet forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling. Svanninge Bjerge udvikling af naturområdet. Fonden vil næsten altid være afhængig af en eller anden form for samarbejde med andre for at nå de mål, fonden har. Disse samarbejdsrelationer kan antage forskellige former. Fonden arbejder dels som donor på basis af indkomne ansøgninger, dels som partner i samarbejdsrelationer med andre fonde/myndigheder/institutioner og foreninger/ngo ere og dels som driver i form af eget udviklingsarbejde. Illustration af de tre samarbejdsformer: Donor Partner Driver Fondens rolle Fonden Fonden indgår i et Fonden tager foretager en strategisk partnerskab selvstændigt initiativ til donation om udvikling af projekter et projekt og er den typisk efter styrende arbejdskraft ansøgning Samarbejdsrelation Fonden Fonden samarbejder Fonden sætter målene samarbejder reelt med for et bestemt område ved at lade modtagerorganisationen, og lægger den andre levere f. eks. ved at opstille overordnede strategi. ydelserne, fælles mål og løbende Den gennemfører selv men fonden diskutere, hvordan man sine projekter eller indgår i en bedst kan opnå disse samarbejder med dialog om mål. Fonden kan også modtagerorganisationer projekternes interessere sig for, eller det offentlige på mål, metoder hvordan der kan ske en måder, der kan være og forankring. kapacitetsopbygning af med til at nå disse mål Når fonden modtagerorganisationen bevilger en og kan i varierende grad mindre fokusere på kriterier for donation til et udvælgelsen af partnere formål, så går vi ud fra, at modtagerorganisationen ved at arbejde Side 5

6 for sine egne mål varetager fondens mål Kultureksempler Folketeateret Hippodromen, Det Kgl. Teater Sociale eksempler B1909 Natteravnene Team Succes Contact Pamiut Natureksempler Samarbejde med SDU omkring drift af forskningsstation i Svanninge Bjerge. Årets Reumert Museumspriserne Kronprinsparrets Priser Kronprinsparrets Priser Sociale aktiviteter i Svanninge Bjerge SFI rapport Formidlingsaktiviteter omkring Svanninge Bjerge Kriterier for vurdering af ansøgninger Ethvert projekt, som Bikubenfonden støtter eller er involveret i, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller flere af følgende kriterier: Være nytænkende og udviklende Engagere og involvere Transformere ved at sætte sig spor Være uddannende og dannende Have en plan for forankring og evt. kaskadering Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til: Almindelig drift Projekter, som er oplagte offentlige opgaver eller hvor forretningsmæssige og faglige interesseorganisationer eller virksomheder er involverede eller har direkte interesse i projektets fuldførelse Politiske organisationer og andre politiske formål Anlægsopgaver samt om- og tilbygningsprojekter Anskaffelser Professionelle idrætsudøvere Venneforeninger Privatøkonomi og private anskaffelser Legater til rejser Legater til enkeltpersoner Side 6

7 4. Virkeområder og tværgående arbejdsområder Fonden har fire virkeområder og tre tværgående arbejdsområder, som illustreret i figuren nedenfor. En samlet strategi skal sikre, at fondens medarbejdere har klare retningslinjer for det daglige arbejde med ansøgere og samarbejdspartnere. Dermed vil fondens strategi også være et redskab, der kan være med til at understøtte, at fondens bestyrelse bliver præsenteret for projekter og ansøgninger, som ligger inden for de prioriteringer, som bestyrelsen har fastlagt som fondens fokusområder. I det følgende præsenteres først de fire virkeområder: Kultur, det sociale, natur og kollegier efterfulgt af de tre tværgående arbejdsområder: Kommunikation, evaluering samt IT og administration. I afsnit 5 følger en opsummering. 4.1 Virkeområde: Kultur Fondens støtte til kulturområdet dækker overordnet støtte til det museale område og til scenekunsten. Fonden vil gerne understøtte kulturlivet i Danmark. Strategien bør fokusere på at støtte projekter, der er nytænkende og udviklende, som engagerer og involverer borgerne, og som har potentialet til at transformere den enkelte. Indsatsområder: Fyrtårne i form af priser: Fonden driver i dag tre priser som beskrevet ovenfor. Priserne er ressourcekrævende, men centrale for fonden, fordi de sætter fokus på fondens virkeområder og er med til at skabe synlighed og anerkendelse af dansk kultur. Fyrtårn i form af arkæologisk udgravning i Jelling: vigtigt kulturhistorisk forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling. Produktionsstøtte: Fonden giver produktionsstøtte til scenekunstprojekter, som sikrer at Danmark har et righoldigt udbud af teater af høj kvalitet. Side 7

8 Udvikling af scenekunstprojekter: Her kan fonden både give støtte til udvikling og produktionsstøtte. Internationalisering af dansk scenekunst: Det kan f.eks. være støtte til at invitere internationale instruktører til danske teatre eller andre projekter, der styrker internationalisering. Udstillingsstøtte: Støtte til konkrete udstillinger, der sikrer, at museernes tilbud af udstillinger både er varierede og af høj kvalitet. Udvikling af særområder Udvikling af det kulturelle vækstlag 4.2. Virkeområde: Det sociale Bikubenfonden har et særligt fokus på indsatser rettet mod socialt udsatte og sårbare børn, unge og deres familier. Bikubenfonden har en proaktiv strategi for uddelinger på det sociale område og en programorganiseret portefølje. Der iværksættes frem mod 2015 to fyrtårnsprojekter på det sociale område med fokus på hhv. kultur og fondens egne naturområder Svanninge Bjerge som drivere for social forandring. Bikubenfonden har en fleksibel uddelingspolitik på det sociale område, som giver plads til, at der med respekt for den programorganiserede portefølje og fyrtårnsprojekterne kan bevilges fondsmidler til sociale projekter uden for de fokusområder, som fonden har udpeget: Relevante projekter som imødekommer et relevante behov blandt sårbare børn og unge og som ikke har mulighed for at opnå støtte fra anden side. Fokusområder: Målgrupper: Sårbare børn, unge og familier. Fonden prioriterer projekter målrettet hjemløse unge, børn og unge anbragt uden for hjemmet, udsatte børn og unge i Grønland samt udsatte familier. Herunder hører f.eks. også børn som lever i fattigdom, børn der oplever vold eller misbrug af alkohol og rusmidler i hjemmet, og børn som har en forælder i fængsel. Indsatser: Projekter der styrker udsatte børn og unges mulighed for empowerment 1 og oplevelse af succes via alternative arenaer til det etablerede skole og uddannelsessystem. Det kan f.eks. være: Indsatser der anvender kunst og kultur til et socialt formål. 1 Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv, at styrke og mobilisere egne ressourcer samt at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Side 8

9 Projekter, der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at få fritidsoplevelser på lige fod med andre børn og unge. Indsatser der styrker socialt udsatte unges kompetencer i forhold til at søge og passe et fritidsjob. Projekter der styrker civilsamfundets (det frivillige sociale arbejdes) deltagelse i løsningen af sociale udfordringer. Herunder projekter der er organiseret som partnerskaber mellem virksomheder, frivillige foreninger og offentlige institutioner Virkeområde: Natur Svanninge Bjerge Bikubenfonden har med etableringen af Svanninge Bjerge lagt grunden til et enestående natur- og landskabshistorisk monument. Svanninge Bjerge rummer natur-, geologiske- og kulturhistoriske værdier med bred national betydning, der har et indhold, som, rigtigt plejet, udnyttet og udviklet, kan blive en international attraktion for forskere og andre på højt videnskabeligt plan. Samtidig rummer området også potentialet til at blive en attraktion for den danske befolkning og udfordringen ligger i på den ene side at formidle områdets kvaliteter til forskere på internationalt niveau og på den anden side at gøre det tilgængeligt for den brede befolkning uden samtidig at ødelægge stedets enestående kvaliteter.. Indsatsområder: I forbindelse med den fra begyndelsen af 2012 gennemførte reorganisering af Svanninge Bjerge og færdiggørelsen af det sidste større udviklingsprojekt (vådområdeprojektet) vil hovedelementerne i den nye strategi være: Udvikling af naturværdierne: Fortsat udvikling af vådområderne i Svanninge Bjerge. Aktiviteter for det almene publikum og kommercielle arrangementer: Svanninge Bjerge skal gøres kendt i den danske befolkning og stedets enestående kvaliteter skal udbredes. Satsning på aktiviteter for særlige grupper, herunder sociale: Der skal fortsat udvikles og gennemføres aktiviteter målrettet svage samfundsgrupper, som herigennem kan få naturoplevelser og en naturforståelse, de ellers ville være foruden. Oprettelse af en forsknings- og feltstation: Svanninge Bjerge skal blive mål for naturvidenskab og forskning på højt internationalt niveau, hvilket evt. kan udmøntes i samarbejde med Syddansk Universitet. Side 9

10 Erhvervelse, integration og udvikling af Høbbet: Der skal sikres sammenhæng i fondens naturarealer og sikring af naturmæssige kvaliteter. Effektivisering og udvikling af driften af området Virkeområde: Kollegier Kollegiefonden Bikuben og Bikuben Foundation New York Inc. er begge skabt på baggrund af midler fra Bikubenfonden. Disse driver henholdsvis tre kollegier i Danmark og et i New York. Bikubenfonden støtter op omkring disse tiltag. Indsatsområder: Optimering af driften af kollegierne Oprettelse af alumni association for studerende på Academic Guest House i New York 4.5 Tværgående arbejdsområde: Kommunikation Bikubenfonden arbejder strategisk med kommunikation for at synliggøre fondens arbejde. Hensigten er at øge kendskabet til fonden og oplevelsen af fonden som en væsentlig aktør i samfundet. Fondens kommunikation afspejler fondens historie og Sparekassen Bikubens virke. Nøgleordene i fondens kommunikation med omverdenen er åbenhed, imødekommenhed og transparens. Med transparens menes, at fonden stiller så mange oplysninger som muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil. Fonden kommunikerer åbent og imødekommende med henblik på at opnå et positivt samspil med sin omverden. Relevante beslutningstagere og opinionsdannere skal kunne danne sig et retvisende billede af værdien af fondens eksistens. Indsatsområder: Eksponering: Kommunikationsarbejdet skal fokusere særligt på eksponering af fondens væsentligste uddelinger og fyrtårnsprojekter. Herunder effekten af disse. Branding: Kommunikationen skal sikre, at fondens arbejde og navn er kendt for høj kvalitet, nytænkning, gennemslagskraft og samfundsnytte. Skabe synergi: Eksponering af særligt effektfulde projekter, som fonden støtter, sker med henblik på at inspirere andre til at skabe lignende projekter. Side 10

11 Udnyttelse af digitale medier: Fondens primære kommunikationsplatform er digitale medier, dvs. websites og sociale medier med henblik på transparens Tværgående arbejdsområde: Evalueringer Alle bevillingsmodtagere skal efter et projekts afslutning fremsende en skriftlig afrapportering samt regnskab til Bikubenfonden. Flerårige bevillinger skal udarbejde en afrapportering efter hvert projektår. Fonden fremsender et afrapporteringsskema til bevillingsmodtagerne sammen med bevillingsskrivelsen ved projektets start. Afrapporteringerne er til fondens interne brug. Udover afrapporteringer skal modtagere af større bevillinger udarbejde en mere omfattende evaluering af det gennemførte projekt. Evalueringerne skal anvendes til ekstern formidling og synliggørelse af projekternes resultater og effekter samt metoder og udfordringer. Evalueringerne kan udarbejdes af bevillingsmodtagerne selv, men i visse tilfælde stiller fonden krav om en ekstern evaluering. Fondens ønske med evalueringerne er, at den viden, der er genereret i de støttede projekter, i videst muligt omfang spredes og gøres tilgængelig for andre. Fonden bruger også afrapporteringer og evalueringer til at generere viden om nyttige fremtidige indsatsområder for fonden både på det kulturelle og det sociale område. Indsatsområder: Evalueringspraksis: Der skal fastlægges en fleksibel evalueringspraksis, så evalueringsomfang svarer til projektstørrelser. Herunder skal der udvikles faste evalueringstemplates, som sikrer smidig administration og mulighed for at generere data på tværs af projekter. Samarbejdspartnere: Bikubenfonden vil identificere de bedst kvalificerede samarbejdspartnere, som man kan bruge til de projekter, der kræver ekstern evaluering. Output fra disse samarbejdspartnere skal løbende evalueres Tværgående arbejdsområde: IT og administration På IT området arbejder Bikubenfonden med en række forskellige tiltag. Fælles for dem er, at de skal sikre at fonden hele tiden bruger IT til at understøtte arbejdet bedst muligt. Generelt skal strategien sikre at it-systemerne udvikles og tilpasses fondens behov løbende og endvidere skal strategien sikre at: Det strategiske samarbejde med andre fonde udvikles Det administrative arbejde med at håndtere og kvalificere ansøgninger lettes Der er et kontinuerligt fokus på sikkerhed og backup Side 11

12 Indsatsområder: Fonda og it-fællesskab: Bikubenfonden skal fortsat udvikle og forbedre det elektroniske ansøgnings- og sagsbehandlingssystem Fonda og bidrage til at skabe synergieffekt i kraft af it-fællesskab med andre fonde. Sikring mod tab af data i form af løbende backup Udvikling i form af integration til eksterne systemer Optimering af økonomisystem Fleksibel adgang og support til PC og basisprogrammer 5. Opsamling Nedenfor følger en kort opsamling på præsentationen af virkeområder og tværgående arbejdsområder. Kulturområdet Socialområdet Det gør fonden: Bikubenfonden medvirker til at udvikle og højne kvaliteten i dansk kulturliv med fokus på scenekunst og det museale. Det gør vi ved at understøtte og udvikle nytænkende og engagerende projekter af høj kvalitet i hele Danmark. Bikubenfonden forbedrer vilkårene for socialt udsatte og sårbare børn, unge og deres familier. Det gør vi ved at understøtte indsatser rettet mod social udsatte og sårbare Indsatsområder: Støtte til kulturelle vækstlag Scenekunst: Produktionsstøtte og især til mindre teatre Udviklingsstøtte til scenekunstprojekter Internationalisering Museumsområdet: Udstillingsstøtte til udvikling af udstillinger Udvikling af særområder inden for det museale Fonden prioriterer projekter: Målrettet hjemløse unge, børn og unge anbragt uden for hjemmet, udsatte børn og unge i Grønland samt socialt udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Der styrker udsatte børn og unges mulighed for Side 12

13 børn, unge og deres familier. empowerment og oplevelse af succes via alternative arenaer til det etablerede skole og uddannelsessystem. Det kan f.eks. være: Der anvender kunst og kultur til et socialt formål. Der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at få fritidsoplevelser på lige fod med andre børn og unge. Der styrker socialt udsatte unges kompetencer i forhold til at søge og passe et fritidsjob. Der styrker civilsamfundets (det frivillige sociale arbejdes) deltagelse i løsningen af sociale udfordringer. Herunder projekter der er organiseret som partnerskaber mellem virksomheder, frivillige foreninger og offentlige institutioner. Naturområdet Svanninge Bjerge Kommunikation Bikubenfonden sikrer naturarealet for fremtidig generationer, udvikler naturværdierne og udviser samfundsmæssige hensyn ved at giver adgang for offentligheden, herunder aktiviteter for særlige grupper og forskningsformål. Bikubenfonden kommunikerer for at Udvikling af naturværdierne Aktiviteter for det almene publikum og særlige grupper Oprettelse af en forsknings- og feltstation Erhvervelse, integration og udvikling af Høbbet Drift af området Eksponering: Side 13

14 Evaluering IT og administration skabe synlighed om sine aktiviteter med henblik på at øge kendskabet til fonden og oplevelsen af fonden som en væsentlig aktør i samfundet. Bikubenfonden ønsker at evaluere og vurdere effekten af de støttede projekter for at vise værdien af fondens arbejde. Bikubenfondens itsystemer skal udvikles og tilpasses fondens behov løbende og mulighederne for strategisk samarbejde med andre fonde udnyttes. Fondens væsentligste uddelinger og fyrtårnsprojekter. Branding: Høj kvalitet, nytænkning, gennemslagskraft og samfundsnytte. Udnyttelse af digitale medier: Websites og sociale medier. Skabe synergi: Inspiration til lignende projekter. Fastlægge en fleksibel evalueringspraksis der er nem at administrere og som skaber et kommunikerbart datamateriale. Identifikation af mulige samarbejdspartnere, som man kan bruge til de projekter, der kræver ekstern evaluering. Fonda og it-fællesskab med andre fonde Sikring mod tab af data i form af løbende backup Udvikling i form af integration til eksterne systemer Optimering af økonomisystem Fleksibel adgang og support til PC og basisprogrammer Side 14

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 1. Indledning... 2 1.1. Historik... 2 1.2. Strategiens vedtægtsmæssige baggrund... 3 1.3. Mission... 3 1.4. Vision... 4 1.5. Virkeområde... 4 1.6. Fondens værdier og

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

ÅRSRAPPORT SOciAle formål KunST & KulTuR SVAnninGe BJeRGe nøgletal

ÅRSRAPPORT SOciAle formål KunST & KulTuR SVAnninGe BJeRGe nøgletal ÅRSRAPPORT 2014 Sociale formål Kunst & kultur SVANNINGE BJERGE NØGLETAL 1 indholdsfortegnelse Ledelsesberetning side 3 Bikubenfondens almennyttige virke side 7 Programmer side 9 Sociale formål, programmer

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER

SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER ORGANISATIONS- DIAGRAM Direktion Finans og regnskab Kommunikation IT Social Kultur Kollegiefonden og Fondenes Hus Svanninge Bjerge DIREKTION Søren Kaare-Andersen er direktør

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER

SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER SAMMEN NYSKABER VI MULIGHEDER ORGANISATIONS- DIAGRAM Direktion Finans og regnskab Kommunikation IT Social Kultur Kollegiefonden og Fondenes Hus Svanninge Bjerge DIREKTION Søren Kaare-Andersen er direktør

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere