1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:"

Transkript

1 STRATEGI december 2013 I det følgende præsenteres strategi for Bikubenfonden Strategien er struktureret efter følgende overskrifter: 1. Indledning: Vedtægtsmæssig baggrund, mission, vision, tilgang og virkeområder 2. Formueforvaltning: Aktiver og outsourcing 3. Støtteformer og arbejdsmetoder: Fondens rolle og kriterier for støtte 4. Virkeområder og tværgående arbejdsområder 5. Opsamling 1. Indledning 1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål: at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværks-virksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder. at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte.

2 1. 2 Fondens mission At fremme de formål, der defineres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne på en samfundsmæssig god og nyttig måde i respekt for fondens idegrundlag. De formål, der tilgodeses er inden for: Kulturelle og Sociale formål Hertil kommer fondens eget naturprojekt Fondens vision At skabe varige forbedringer af værdier til gavn for det danske samfund ved aktivt at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige opgaver til gavn for almennyttige og velgørende formål. Visionen er formuleret med afsæt i fondens historiske rødder, dvs. i den etiske dimension, der stedse var en del af Sparekassen Bikubens virke Fondens tilgang til sit virke Bikubenfonden ønsker at gøre Danmark større ved at fremme indsigt og udsyn i samfundet. Fondens arbejde er præget af følgende tilgang til sit virke: Transparens: Bikubenfonden ønsker at være en gennemsigtig, åben og tilregnelig fond, der viser hvad den støtter, og hvad der kommer ud af projekterne. Det betyder også, at fonden vil dokumentere udbyttet via evaluering og effektvurdering. Politik: Bikubenfonden har en ikke-politisk tilgang til sit virke. Proaktiv: Bikubenfonden vil understøtte og skabe muligheder inden for støtteområderne og selv være med til at definere og være driver på projekter. Det gælder ikke bare fondens egne fyrtårne, men også øvrige projekter, hvor fonden ønsker et tættere samarbejde og parløb med relevante aktører. Hjælp til selvhjælp: Bikubenfonden støtter hovedsageligt med midler, men kan også give bistand til ekstern sparring og redskaber som supplement til rede penge. Dette for at sikre, at fondens midler skaber størst mulig værdi for både ansøgerne og fonden. Fokus: Bikubenfonden agerer som en fokuseret fond. Det betyder, at fonden holder sig inden for sine kerneområder og samarbejder med eksterne leverandører, hvor det er relevant. Side 2

3 Fondens etiske tilgang til sit virke såvel internt som eksternt kan udtrykkes i fem nøgleord: Engagement nytænkning respekt ansvarlighed åbenhed Fondens egen praktiske indsats skal være præget af kvalitet og intensitet. Fonden stiller til sine samarbejdspartnere og støttemodtagere generelt krav om faglig kvalitet, intensitet, fornyelse, forankring, synliggørelse (herunder formidling af resultater og effekter) og evaluering. Den specifikke dosering af kravene tilpasses de enkelte projekters natur Fondens virkeområder Det geografiske område er primært Danmark og i et vist omfang Grønland. Fonden er i sit valg bevidst om at påtage sig opgaver, der ikke finder deres naturlige løsning inden for det offentlige eller det markedsstyrede system, hvilket dog ikke er hindrende for at samarbejde med disse. Fonden virker primært inden for kultur- og socialområdet, samt indenfor naturen i form af fondens naturområde Svanninge Bjerge. 2. Fondens formueforvaltning Bestyrelsen fastlægger rammerne for fondens formueforvaltning. Bestyrelsen kan til enhver tid tage rammerne op til revision. Fondens investeringsaktiviteter finder sted inden for følgende fire hovedområder: Børsnoterede papirer: Investeringer i børsnoterede papirer udføres med udgangspunkt inden for den ramme, der vedtages af bestyrelsen. Investeringer i ikke noterede papirer finder kun sted efter konkret godkendelse i bestyrelsen. Private equity: Med investeringer i private equity sikres en spredning af investeringsaktiviteten, idet disse investeringer ikke har samme konjunkturelle forløb som investeringer i børsnoterede papirer. Det skal tilstræbes, at fonden opretholder en høj andel af investeringer i private equity, således at udbetalinger fra eksisterende fonde kan finansiere nye investeringer og samtidig give et væsentligt provenu til fondsformål. Side 3

4 Direkte investeringer: Fonden vil normalt ikke foretage yderligere direkte investeringer i virksomheder, som hoved- eller eneejer, udover den nuværende investering i Enkotec. Investering i samarbejde med øvrige investorer, hvor fonden ikke har majoritet, kan besluttes af bestyrelsen, hvis den finder dette attraktivt for fonden. Fast ejendom: Fonden kan efter bestyrelsens valg vælge at investere i fast ejendom, f.eks. domicil-ejendom Outsourcing Fonden outsourcer den væsentligste del af sine investeringsaktiviteter til eksterne kapitalforvaltere, og fonden overvåger konstant disse eksterne forvaltere, således at fondens investeringsrammer altid overholdes. Forvalterne vælges efter transparente udvælgelseskriterier Sammenhæng mellem indtjening og uddeling Det er Bikubenfondens målsætning at foretage uddelinger i et omfang, der svarer til det gennemsnitlige afkast af investeringer. Gerne med henblik på at have en konstant uddelingsfrekvens og med skyldig hensyntagen til udviklingen på investeringsmarkedet og kvaliteten i ansøgninger og projekter. 3. Fondens støtteformer og arbejdsmetoder Fonden kan give støtte til både korte tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, såvel projekter efter ansøgning som projekter skabt gennem fondens eget udviklingsarbejde, eller i samarbejde med andre. Fonden stræber efter stedse at have et begrænset antal fyrtårne inden for hvert indsatsområde. Disse skal være højtprofilerede, inspirerende og kommunikerbare projekter, der er til gavn for de mange. Fyrtårnene skal være med til både at kaste lys på fondens virkeområder og sætte fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for dansk kulturliv og socialt arbejde på hver deres vis. Fonden har i dag fem fyrtårne i form af: Årets Reumert anerkender det ypperste inden for dansk scenekunst Bikubenfondens Museumspriser sætter fokus på det betydelige, nyskabende og kvalitetsbetonede samt understøtter lokal forankring og engagement Kronprinsparrets Priser hædrer markante yngre kunstnere samt banebrydende sociale projekter Side 4

5 Jelling-projektet forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling. Svanninge Bjerge udvikling af naturområdet. Fonden vil næsten altid være afhængig af en eller anden form for samarbejde med andre for at nå de mål, fonden har. Disse samarbejdsrelationer kan antage forskellige former. Fonden arbejder dels som donor på basis af indkomne ansøgninger, dels som partner i samarbejdsrelationer med andre fonde/myndigheder/institutioner og foreninger/ngo ere og dels som driver i form af eget udviklingsarbejde. Illustration af de tre samarbejdsformer: Donor Partner Driver Fondens rolle Fonden Fonden indgår i et Fonden tager foretager en strategisk partnerskab selvstændigt initiativ til donation om udvikling af projekter et projekt og er den typisk efter styrende arbejdskraft ansøgning Samarbejdsrelation Fonden Fonden samarbejder Fonden sætter målene samarbejder reelt med for et bestemt område ved at lade modtagerorganisationen, og lægger den andre levere f. eks. ved at opstille overordnede strategi. ydelserne, fælles mål og løbende Den gennemfører selv men fonden diskutere, hvordan man sine projekter eller indgår i en bedst kan opnå disse samarbejder med dialog om mål. Fonden kan også modtagerorganisationer projekternes interessere sig for, eller det offentlige på mål, metoder hvordan der kan ske en måder, der kan være og forankring. kapacitetsopbygning af med til at nå disse mål Når fonden modtagerorganisationen bevilger en og kan i varierende grad mindre fokusere på kriterier for donation til et udvælgelsen af partnere formål, så går vi ud fra, at modtagerorganisationen ved at arbejde Side 5

6 for sine egne mål varetager fondens mål Kultureksempler Folketeateret Hippodromen, Det Kgl. Teater Sociale eksempler B1909 Natteravnene Team Succes Contact Pamiut Natureksempler Samarbejde med SDU omkring drift af forskningsstation i Svanninge Bjerge. Årets Reumert Museumspriserne Kronprinsparrets Priser Kronprinsparrets Priser Sociale aktiviteter i Svanninge Bjerge SFI rapport Formidlingsaktiviteter omkring Svanninge Bjerge Kriterier for vurdering af ansøgninger Ethvert projekt, som Bikubenfonden støtter eller er involveret i, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller flere af følgende kriterier: Være nytænkende og udviklende Engagere og involvere Transformere ved at sætte sig spor Være uddannende og dannende Have en plan for forankring og evt. kaskadering Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til: Almindelig drift Projekter, som er oplagte offentlige opgaver eller hvor forretningsmæssige og faglige interesseorganisationer eller virksomheder er involverede eller har direkte interesse i projektets fuldførelse Politiske organisationer og andre politiske formål Anlægsopgaver samt om- og tilbygningsprojekter Anskaffelser Professionelle idrætsudøvere Venneforeninger Privatøkonomi og private anskaffelser Legater til rejser Legater til enkeltpersoner Side 6

7 4. Virkeområder og tværgående arbejdsområder Fonden har fire virkeområder og tre tværgående arbejdsområder, som illustreret i figuren nedenfor. En samlet strategi skal sikre, at fondens medarbejdere har klare retningslinjer for det daglige arbejde med ansøgere og samarbejdspartnere. Dermed vil fondens strategi også være et redskab, der kan være med til at understøtte, at fondens bestyrelse bliver præsenteret for projekter og ansøgninger, som ligger inden for de prioriteringer, som bestyrelsen har fastlagt som fondens fokusområder. I det følgende præsenteres først de fire virkeområder: Kultur, det sociale, natur og kollegier efterfulgt af de tre tværgående arbejdsområder: Kommunikation, evaluering samt IT og administration. I afsnit 5 følger en opsummering. 4.1 Virkeområde: Kultur Fondens støtte til kulturområdet dækker overordnet støtte til det museale område og til scenekunsten. Fonden vil gerne understøtte kulturlivet i Danmark. Strategien bør fokusere på at støtte projekter, der er nytænkende og udviklende, som engagerer og involverer borgerne, og som har potentialet til at transformere den enkelte. Indsatsområder: Fyrtårne i form af priser: Fonden driver i dag tre priser som beskrevet ovenfor. Priserne er ressourcekrævende, men centrale for fonden, fordi de sætter fokus på fondens virkeområder og er med til at skabe synlighed og anerkendelse af dansk kultur. Fyrtårn i form af arkæologisk udgravning i Jelling: vigtigt kulturhistorisk forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling. Produktionsstøtte: Fonden giver produktionsstøtte til scenekunstprojekter, som sikrer at Danmark har et righoldigt udbud af teater af høj kvalitet. Side 7

8 Udvikling af scenekunstprojekter: Her kan fonden både give støtte til udvikling og produktionsstøtte. Internationalisering af dansk scenekunst: Det kan f.eks. være støtte til at invitere internationale instruktører til danske teatre eller andre projekter, der styrker internationalisering. Udstillingsstøtte: Støtte til konkrete udstillinger, der sikrer, at museernes tilbud af udstillinger både er varierede og af høj kvalitet. Udvikling af særområder Udvikling af det kulturelle vækstlag 4.2. Virkeområde: Det sociale Bikubenfonden har et særligt fokus på indsatser rettet mod socialt udsatte og sårbare børn, unge og deres familier. Bikubenfonden har en proaktiv strategi for uddelinger på det sociale område og en programorganiseret portefølje. Der iværksættes frem mod 2015 to fyrtårnsprojekter på det sociale område med fokus på hhv. kultur og fondens egne naturområder Svanninge Bjerge som drivere for social forandring. Bikubenfonden har en fleksibel uddelingspolitik på det sociale område, som giver plads til, at der med respekt for den programorganiserede portefølje og fyrtårnsprojekterne kan bevilges fondsmidler til sociale projekter uden for de fokusområder, som fonden har udpeget: Relevante projekter som imødekommer et relevante behov blandt sårbare børn og unge og som ikke har mulighed for at opnå støtte fra anden side. Fokusområder: Målgrupper: Sårbare børn, unge og familier. Fonden prioriterer projekter målrettet hjemløse unge, børn og unge anbragt uden for hjemmet, udsatte børn og unge i Grønland samt udsatte familier. Herunder hører f.eks. også børn som lever i fattigdom, børn der oplever vold eller misbrug af alkohol og rusmidler i hjemmet, og børn som har en forælder i fængsel. Indsatser: Projekter der styrker udsatte børn og unges mulighed for empowerment 1 og oplevelse af succes via alternative arenaer til det etablerede skole og uddannelsessystem. Det kan f.eks. være: Indsatser der anvender kunst og kultur til et socialt formål. 1 Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv, at styrke og mobilisere egne ressourcer samt at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Side 8

9 Projekter, der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at få fritidsoplevelser på lige fod med andre børn og unge. Indsatser der styrker socialt udsatte unges kompetencer i forhold til at søge og passe et fritidsjob. Projekter der styrker civilsamfundets (det frivillige sociale arbejdes) deltagelse i løsningen af sociale udfordringer. Herunder projekter der er organiseret som partnerskaber mellem virksomheder, frivillige foreninger og offentlige institutioner Virkeområde: Natur Svanninge Bjerge Bikubenfonden har med etableringen af Svanninge Bjerge lagt grunden til et enestående natur- og landskabshistorisk monument. Svanninge Bjerge rummer natur-, geologiske- og kulturhistoriske værdier med bred national betydning, der har et indhold, som, rigtigt plejet, udnyttet og udviklet, kan blive en international attraktion for forskere og andre på højt videnskabeligt plan. Samtidig rummer området også potentialet til at blive en attraktion for den danske befolkning og udfordringen ligger i på den ene side at formidle områdets kvaliteter til forskere på internationalt niveau og på den anden side at gøre det tilgængeligt for den brede befolkning uden samtidig at ødelægge stedets enestående kvaliteter.. Indsatsområder: I forbindelse med den fra begyndelsen af 2012 gennemførte reorganisering af Svanninge Bjerge og færdiggørelsen af det sidste større udviklingsprojekt (vådområdeprojektet) vil hovedelementerne i den nye strategi være: Udvikling af naturværdierne: Fortsat udvikling af vådområderne i Svanninge Bjerge. Aktiviteter for det almene publikum og kommercielle arrangementer: Svanninge Bjerge skal gøres kendt i den danske befolkning og stedets enestående kvaliteter skal udbredes. Satsning på aktiviteter for særlige grupper, herunder sociale: Der skal fortsat udvikles og gennemføres aktiviteter målrettet svage samfundsgrupper, som herigennem kan få naturoplevelser og en naturforståelse, de ellers ville være foruden. Oprettelse af en forsknings- og feltstation: Svanninge Bjerge skal blive mål for naturvidenskab og forskning på højt internationalt niveau, hvilket evt. kan udmøntes i samarbejde med Syddansk Universitet. Side 9

10 Erhvervelse, integration og udvikling af Høbbet: Der skal sikres sammenhæng i fondens naturarealer og sikring af naturmæssige kvaliteter. Effektivisering og udvikling af driften af området Virkeområde: Kollegier Kollegiefonden Bikuben og Bikuben Foundation New York Inc. er begge skabt på baggrund af midler fra Bikubenfonden. Disse driver henholdsvis tre kollegier i Danmark og et i New York. Bikubenfonden støtter op omkring disse tiltag. Indsatsområder: Optimering af driften af kollegierne Oprettelse af alumni association for studerende på Academic Guest House i New York 4.5 Tværgående arbejdsområde: Kommunikation Bikubenfonden arbejder strategisk med kommunikation for at synliggøre fondens arbejde. Hensigten er at øge kendskabet til fonden og oplevelsen af fonden som en væsentlig aktør i samfundet. Fondens kommunikation afspejler fondens historie og Sparekassen Bikubens virke. Nøgleordene i fondens kommunikation med omverdenen er åbenhed, imødekommenhed og transparens. Med transparens menes, at fonden stiller så mange oplysninger som muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil. Fonden kommunikerer åbent og imødekommende med henblik på at opnå et positivt samspil med sin omverden. Relevante beslutningstagere og opinionsdannere skal kunne danne sig et retvisende billede af værdien af fondens eksistens. Indsatsområder: Eksponering: Kommunikationsarbejdet skal fokusere særligt på eksponering af fondens væsentligste uddelinger og fyrtårnsprojekter. Herunder effekten af disse. Branding: Kommunikationen skal sikre, at fondens arbejde og navn er kendt for høj kvalitet, nytænkning, gennemslagskraft og samfundsnytte. Skabe synergi: Eksponering af særligt effektfulde projekter, som fonden støtter, sker med henblik på at inspirere andre til at skabe lignende projekter. Side 10

11 Udnyttelse af digitale medier: Fondens primære kommunikationsplatform er digitale medier, dvs. websites og sociale medier med henblik på transparens Tværgående arbejdsområde: Evalueringer Alle bevillingsmodtagere skal efter et projekts afslutning fremsende en skriftlig afrapportering samt regnskab til Bikubenfonden. Flerårige bevillinger skal udarbejde en afrapportering efter hvert projektår. Fonden fremsender et afrapporteringsskema til bevillingsmodtagerne sammen med bevillingsskrivelsen ved projektets start. Afrapporteringerne er til fondens interne brug. Udover afrapporteringer skal modtagere af større bevillinger udarbejde en mere omfattende evaluering af det gennemførte projekt. Evalueringerne skal anvendes til ekstern formidling og synliggørelse af projekternes resultater og effekter samt metoder og udfordringer. Evalueringerne kan udarbejdes af bevillingsmodtagerne selv, men i visse tilfælde stiller fonden krav om en ekstern evaluering. Fondens ønske med evalueringerne er, at den viden, der er genereret i de støttede projekter, i videst muligt omfang spredes og gøres tilgængelig for andre. Fonden bruger også afrapporteringer og evalueringer til at generere viden om nyttige fremtidige indsatsområder for fonden både på det kulturelle og det sociale område. Indsatsområder: Evalueringspraksis: Der skal fastlægges en fleksibel evalueringspraksis, så evalueringsomfang svarer til projektstørrelser. Herunder skal der udvikles faste evalueringstemplates, som sikrer smidig administration og mulighed for at generere data på tværs af projekter. Samarbejdspartnere: Bikubenfonden vil identificere de bedst kvalificerede samarbejdspartnere, som man kan bruge til de projekter, der kræver ekstern evaluering. Output fra disse samarbejdspartnere skal løbende evalueres Tværgående arbejdsområde: IT og administration På IT området arbejder Bikubenfonden med en række forskellige tiltag. Fælles for dem er, at de skal sikre at fonden hele tiden bruger IT til at understøtte arbejdet bedst muligt. Generelt skal strategien sikre at it-systemerne udvikles og tilpasses fondens behov løbende og endvidere skal strategien sikre at: Det strategiske samarbejde med andre fonde udvikles Det administrative arbejde med at håndtere og kvalificere ansøgninger lettes Der er et kontinuerligt fokus på sikkerhed og backup Side 11

12 Indsatsområder: Fonda og it-fællesskab: Bikubenfonden skal fortsat udvikle og forbedre det elektroniske ansøgnings- og sagsbehandlingssystem Fonda og bidrage til at skabe synergieffekt i kraft af it-fællesskab med andre fonde. Sikring mod tab af data i form af løbende backup Udvikling i form af integration til eksterne systemer Optimering af økonomisystem Fleksibel adgang og support til PC og basisprogrammer 5. Opsamling Nedenfor følger en kort opsamling på præsentationen af virkeområder og tværgående arbejdsområder. Kulturområdet Socialområdet Det gør fonden: Bikubenfonden medvirker til at udvikle og højne kvaliteten i dansk kulturliv med fokus på scenekunst og det museale. Det gør vi ved at understøtte og udvikle nytænkende og engagerende projekter af høj kvalitet i hele Danmark. Bikubenfonden forbedrer vilkårene for socialt udsatte og sårbare børn, unge og deres familier. Det gør vi ved at understøtte indsatser rettet mod social udsatte og sårbare Indsatsområder: Støtte til kulturelle vækstlag Scenekunst: Produktionsstøtte og især til mindre teatre Udviklingsstøtte til scenekunstprojekter Internationalisering Museumsområdet: Udstillingsstøtte til udvikling af udstillinger Udvikling af særområder inden for det museale Fonden prioriterer projekter: Målrettet hjemløse unge, børn og unge anbragt uden for hjemmet, udsatte børn og unge i Grønland samt socialt udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Der styrker udsatte børn og unges mulighed for Side 12

13 børn, unge og deres familier. empowerment og oplevelse af succes via alternative arenaer til det etablerede skole og uddannelsessystem. Det kan f.eks. være: Der anvender kunst og kultur til et socialt formål. Der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at få fritidsoplevelser på lige fod med andre børn og unge. Der styrker socialt udsatte unges kompetencer i forhold til at søge og passe et fritidsjob. Der styrker civilsamfundets (det frivillige sociale arbejdes) deltagelse i løsningen af sociale udfordringer. Herunder projekter der er organiseret som partnerskaber mellem virksomheder, frivillige foreninger og offentlige institutioner. Naturområdet Svanninge Bjerge Kommunikation Bikubenfonden sikrer naturarealet for fremtidig generationer, udvikler naturværdierne og udviser samfundsmæssige hensyn ved at giver adgang for offentligheden, herunder aktiviteter for særlige grupper og forskningsformål. Bikubenfonden kommunikerer for at Udvikling af naturværdierne Aktiviteter for det almene publikum og særlige grupper Oprettelse af en forsknings- og feltstation Erhvervelse, integration og udvikling af Høbbet Drift af området Eksponering: Side 13

14 Evaluering IT og administration skabe synlighed om sine aktiviteter med henblik på at øge kendskabet til fonden og oplevelsen af fonden som en væsentlig aktør i samfundet. Bikubenfonden ønsker at evaluere og vurdere effekten af de støttede projekter for at vise værdien af fondens arbejde. Bikubenfondens itsystemer skal udvikles og tilpasses fondens behov løbende og mulighederne for strategisk samarbejde med andre fonde udnyttes. Fondens væsentligste uddelinger og fyrtårnsprojekter. Branding: Høj kvalitet, nytænkning, gennemslagskraft og samfundsnytte. Udnyttelse af digitale medier: Websites og sociale medier. Skabe synergi: Inspiration til lignende projekter. Fastlægge en fleksibel evalueringspraksis der er nem at administrere og som skaber et kommunikerbart datamateriale. Identifikation af mulige samarbejdspartnere, som man kan bruge til de projekter, der kræver ekstern evaluering. Fonda og it-fællesskab med andre fonde Sikring mod tab af data i form af løbende backup Udvikling i form af integration til eksterne systemer Optimering af økonomisystem Fleksibel adgang og support til PC og basisprogrammer Side 14

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017

Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 Strategi for Bikubenfonden 2014-2017 1. Indledning... 2 1.1. Historik... 2 1.2. Strategiens vedtægtsmæssige baggrund... 3 1.3. Mission... 3 1.4. Vision... 4 1.5. Virkeområde... 4 1.6. Fondens værdier og

Læs mere

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 ÅRSRAPPORT 2012 1 indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 Resultatopgørelse for året 2012 25 Balance pr. 31. december

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1 Indhold KAPITEL

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere