Guide til tovholderne og deres AMUledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til tovholderne og deres AMUledere"

Transkript

1 Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012

2 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10

3 [Indholdsfortegnelse] [Formål med guiden]... 4 [Begrebsafklaringer]... 5 Innovation... 5 Innovationskompetence... 5 Læringsarenaer... 6 Didaktisk forståelse af innovationsbegrebet... 7 [Læring og implementering med effekt]... 8 High Impact Learning... 8 Impact map... 8 Effektplan... 9 ARGO Forandrer i praksis ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 3 af 10

4 [Formål med guiden] Denne guide er målrettet de lokale tovholdere, der lokalt skal fungere som innovationscoaches, og deres AMU-ledere i projektet Innovative læringsarenaer i AMU ILVEU. Formålet med guiden er at understøtte den lokale implementering af InnovationCUBE ved at formidle og klargøre projektets grundlæggende begreber og de værktøjer, AMU-lederne og de lokale innovationscoaches (tovholdere) kan bruge til at understøtte den lokale implementering. Som det fremgår, er værktøjerne baseret på Robert Brinkerhoffs begreb om High Impact Learning 1 for at understøtte den praksisnære træning og koblingen mellem udviklingsprojektet og de lokale udbyderes strategiske mål. Guiden kan med fordel læses sammen med projektets pædagogiske vejledning, der er målrettet AMU-underviserne mere bredt. Projektets oprindelige forandringsteori omfattede følgende output: Der udarbejdes en didaktisk forståelse af selve innovationsbegrebet i en AMU sammenhæng holdt op mod et kendt læringsbegreb. På baggrund af projektets indledende aktiviteter og kortlægning har der ikke været grundlag for at koble den didaktiske forståelse til et kendt læringsbegreb. For at understøtte resultatet i forandringsteorien om at Underviseren agerer som innovationscoach, er det kendte læringsbegreb i stedet koblet til de implementeringsredskaber, der skal understøtte de lokale tovholderes rolle som innovationscoaches både i dialog med deres AMU-ledere og i AMUundervisningen. Guiden er udarbejdet på foranledning af den daglige projektleder Ivar G. Frederiksen fra VEU-center Vestsjælland (Selandia Center for Erhvervsuddannelse) af konsulentfirmaet ARGO ved chefkonsulent Mette Vase. Projektets styregruppe November Fra bogen High Impact learning: strategies for leveraging business results from training. ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 4 af 10

5 [Begrebsafklaringer] Innovation Innovation er mere end blot at få en idé eller ville noget nyt. Innovation indeholder også et implementeringsaspekt og har fokus på nye tiltag, der er gennemført i praksis. Oprindeligt er innovation defineret af Joseph A. Schumpeter som en nyskabelse, der tilvejebringer økonomisk værdi 2. I forbindelse med det arbejdsmarked AMU kompetenceudvikler til kan værdi opfattes mere bredt end økonomisk 3. Innovation kan f.eks. have sigte mod nye produkter, nye processer (f.eks. arbejdsgange) eller nye markeder 4. Værdi kan derfor også være mere effektive arbejdsgange, en større kvalitet i den ydelse der leveres, bedre produkter osv. Men slutresultatet af innovation skal være, at det har bibragt merværdi. Innovation kan være mere eller mindre omfattende. Der kan være tale om en innovations proces, hvor der er fokus på at arbejde systematisk med at forbedre f.eks. et eksisterende produkt eller arbejdsgang. Det skaber små men værdifulde forandringer og kaldes inkrementel innovation. Radikal innovation er derimod en mere omfattende innovationsproces, hvor der f.eks. udvikles nye teknologier, værdier og koncepter 5 eller hele grundlaget for f.eks. en branche eller virksomhed på anden vis forandres. Der går en række faser eller elementer igen på tværs af de forskellige notater om og modeller for innovation. Innovation handler derfor groft skitseret om: 1) at definere et indsatsområde, 2) få nye ideer, 3) skabe koncepter (modeller eller teorier) for de nye tiltag og 4) implementere nye tiltag. I ILVEU-projektet tager udviklingsarbejdet afsæt i følgende fælles definition på innovation: Innovation skaber løsninger på ønsker, der endnu ikke er kendte, men bliver det. Innovationskompetence De fleste tekster om innovation har den pointe til fælles, at innovative kompetencer læres ved at undervise i innovation og ikke ved, at der undervises om innovation. 2 The Theory of Economic Development, Schumpeter AMU og innovation, Undervisningsministeriet AMU og innovation, Undervisningsministeriet Kreativitet og innovation, Nordisk Ministerråd 2011 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 5 af 10

6 Derfor skal det afklares, hvad udviklingen af innovative kompetencer skal sigte mod, og hvad at AMU-undervisningen skal kunne bidrage med: 1) At deltagerne udvikler et innovativt mindset 2) At deltagerne får relevant viden og færdigheder (redskaber) 3) At selve undervisningen er baseret på innovative metoder Punkt 1 og 3 går på tværs af brancher og innovationens genstandsfelt (produkt, proces eller marked). Punkt 2 derimod kan forudsætte forskelle eller nuancer, alt efter hvilke jobfunktioner og brancher, de enkelte AMU-deltager beskæftiger sig med. I ILVEU-projektet anvendes innovative metoder og redskaber i form af skemaer fra InnovationCUBE til at understøtte udviklingen af et innovativt mindset hos deltagerne. Samtidig er der potentielt mulighed for at reflektere over arbejdet med skemaerne, og på den måde understøtte deltagernes viden og færdigheder, såfremt målene for AMU-uddannelsen giver rammen til det. Læringsarenaer Læringsarenaer består af to dele. Dels den kontekst læringen finder sted i (f.eks. uddannelse eller arbejde) og dels læringsmiljøet, f.eks. i AMU-undervisningen. MODEL FOR DOBBELT BLIK PÅ LÆRINGSARENAER Læringsmiljø TRANSFER Uddannelse Arbejde Modellen viser, at der med begrebet læringsarenaer både kan fokusere på konteksten (cirklerne) og læringsmiljøet. Selve konteksten giver en række rammer, f.eks. mål for selve AMU-uddannelsen og lovgivning omkring AMU-programmet. Læringsmiljøet er det rum, den kultur og de relationer, der opstår blandt de mennesker, der f.eks. deltager i AMU-undervisningen. ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 6 af 10

7 Didaktisk forståelse af innovationsbegrebet Den didaktiske forståelse af innovationsbegrebet, skal bruges analytisk til at præcisere og udnytte underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. Definitionen af innovative læringsarenaer tilbyder to perspektiver, som kan medtænkes, når undervisningen skal tilrettelæggelse på en måde så innovative processer understøttes og ledes: Læringsmiljøet: Det kan både være, at der undervises med innovative metoder og det kan være det rum, den kultur eller de relationer som tilrettelæggelsen sigter mod. o F.eks. anvendelsen af procesreglerne CUBE-regler for at sikre et innovativt og inkluderende læringsmiljø Læringskonteksten: Det er både AMU-programmet som ramme og den måde undervisningsforløbet tilrettelægges, så det understøtter en kobling mellem uddannelse og arbejde. o F.eks. udvælgelsen af de rette værktøjer i form af skemaer, der matcher målene for AMU-uddannelsen og overvejelserne i forhold til, hvilke cases der skal anvendes, når der arbejdes eksemplarisk med skemaerne. ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 7 af 10

8 [Læring og implementering med effekt] ILVEU-projektet er baseret på, at en række lokale tovholdere fungerer som innovationscoaches ved at sikre den lokale forankring af innovative redskaber og tilgange fra InnovationCUBE i samarbejde med 3-4 undervisere lokalt. Kvalificeringsforløbet stiller er række ressourcer til rådighed i form af f.eks. seminartræning, oplæg på youtube og PDF-oplæg med diverse redskaber i form af skemaer, se High Impact Learning For at understøtte et effektfuldt kvalificeringsforløb og den afgørende lokale praksistræning, har rammen om forløbet taget afsæt i det kendte læringsbegreb High Impact Learning, der beskrives af Robert Brinkerhoff i bogen High Impact Learning (2001). Med begrebet sætter han fokus på, at effektfuld læring forudsætter, at målrettet praksistræning er en mere dominerende begivenhed ved kompetenceudvikling end selve undervisningen og at læring giver mere effekt i praksis, når deltagernes læreproces kobles til organisationens strategiske målsætninger. Impact map I ILVEU-projektet er der arbejdet med Impact map for at understøtte en effektfuld læring med målrettet praksistræning som den dominerende begivenhed ved kompetenceudvikling. Med inspiration fra Brinkerhoff har deltagerne i forbindelse med indbydelsen til kvalificeringsforløbet, og forud for modul 1, fået et elektronisk Impact map, som de har udfyldt forud for det første træningsseminar: Hver deltager i forløbet får 2 uger inden modul 1 et elektronisk Impact map til udfyldelse. Når deltagerne har gennemført vil de få lejlighed til at vurdere om målene i Impact Map er omsat til praksis. Inspiration Robert Brinkerhoff, professor ved West Michigan University, High Impact learning: strategies for leveraging business results from training. Impact map Hvad lærer jeg? Hvad er de vigtigste kompetencer, færdigheder, viden, Hvordan vil jeg bruge den nye læring i praksis i mit arbejde? Hvilke resultater opnår jeg (evt. gennem andre)? Hvilke resultater opnår Hvilke mål ift. AMU vil mine resultater understøtte? Hvilke overordnede mål holdninger, jeg skal opnå gennem min deltagelse i forløbet? Hvad skal jeg gøre anderledes i mit job efter at have gennemført forløbet? jeg ved at bruge den nye læring i praksis? Og hvordan kan man se, at resultaterne er indenfor AMU fremmer jeg ved at bruge den nye læring? Hvilke konkrete situationer vil blive anderledes? nået? ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 8 af 10

9 Effektplan For at understøtte den efterfølgende lokale implementering og skabe en kobling mellem deltagernes læreproces og den lokale organisationens strategiske målsætninger, kan de deltagende tovholdere og AMU-ledere tage afsæt i den effektplan, der er formidlet i projektets pædagogiske vejledning (se også nedenfor). Den er inspireret af Brinkerhoffs læringskontrakt og faciliterer forhandlingen og forventningsafstemningen mellem AMU-leder og tovholder. 1. Fastlægge udviklingsmål Formålet er både at sikre opbakning gennem fælles fodslag og at sikre fokus ved at koble udviklingen til skolens strategiske indsatsområder. Hvordan kan arbejdet med InnovationCUBE enten i AMU-uddannelserne eller til at forny undervisningen understøtte skolens strategiske indsatsområder? Hvad er målet med at arbejde med InnovationCUBE hvad er det der skal ændres i praksis og gøres anderledes bagefter? Beskriv konkrete situationer! Hvilke færdigheder, holdninger, viden eller kompetencer skal udvikles for at nå dertil? 2. Gennemføre udviklingsforsøg Formålet er at sikre gode rammer og ressourcer, planlægge udviklingen så den får bedst mulige betingelser og aftale evalueringskriterier. Hvilke aktiviteter skal der sættes i gang? Hvem involverer de, hvilken tid/rammer er til rådighed og hvordan informeres der om dem? Hvordan bidrager aktiviteterne til målet med udviklingsarbejdet? Hvilke mål er der for hhv. skolen, teamet/den enkelte underviser og AMU-deltageren? Hvordan kan man se at målene er opfyldt for hhv. skolen, teamet/den enkelte underviser og AMUdeltageren? 3. Vurdere effekt Formålet er at vurdere, hvordan resultaterne kan anvendes og vurdere, om nye tiltag skal sættes i gang. Er målene nået? Og hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke resultater kan bruges fremadrettet og hvordan? Er der nye tiltag, der skal sættes i gang for at forbedre, understøtte eller udbrede resultaterne? ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 9 af 10

10 ARGO Forandrer i praksis Vision ARGOs ambition er at være blandt de førende konsulentfirmaer, når det gælder unikke løsninger inden for kompetenceudvikling, videndeling og evaluering. Vi har som mål at arbejde helhedsorienteret inden for vores tre primære forretningsområder, hvor kompetenceudvikling, videndeling og evaluering forstås og håndteres i en samlet udviklingsproces. Værdier Vi har som mål at inddrage og omsætte den nyeste forskning om kompetenceudvikling, videndeling og evaluering i vores konsulentpraksis og derved indgå i et lærende samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Det er videre et mål for os at bidrage til en mærkbar og positiv forskel ved: at være fagligt kompetente på et højt niveau samt konkrete og forståelige i vores kommunikation at skabe resultater funderet på inddragende processer at udvise fornemmelse både for organisationens overordnede behov og for de små nuancer i samspillet med hver enkelt samarbejdspartner at agere ansvarligt og tillidsvækkende Navnet ARGO ARGO var skibet, som bar den græske sagnhelt Jason over Sortehavet for at hente Det Gyldne Skind og dermed bevise sit retmæssige krav på den kongetrone, som han var født til, men forvist fra. Missionen lykkedes. Ikke mindst på grund af skibet ARGO s evne til at manøvrere gennem de oprørte vande. Historien fascinerer os. Derfor har vi valgt navnet ARGO. Vi ønsker at være den støtte, som hjælper vore kunder med at nå ambitiøse mål. Vi ønsker at fremme dialogen og samarbejdet mellem kaptajn og besætning, når bølgerne går højt, og man må trække på hinandens styrker og potentialer for at nå sikkert i havn. Og kursen den sætter I! ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 10 af 10

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Udarbejdet af Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere