Social- og sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet

2 Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af diabetes 7 Pleje og behandling af diabetikere 8 Pleje og behandling af kræftpatienter 9 Sorg- og krisearb. i omsorgs- og det pædagogiske område 10 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL 11 Medvirken til pleje af borger med KOL Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 14 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 15 Forebyggelse af vold og konfliktintervention 16 Arbejde med døende og afdøde patienter 17 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 18 Forebyggelse og sundhedsfremme 19 Introduktionskursus for vikarer indenfor sosu området 20 Hygiejne 21 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 21 Håndhygiejne 22 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. 23 Medicinkurser 24 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - pædagoger 24 Medicinadministration 25 Kvalitet i medicinhåndtering 26 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Sosuhj. 27 Overbygningskursus i medicinadministration 28 Faglig fordybelse 29 Faglig fordybelse i primær sektoren 29 Faglig fordybelse i det medicinske hovedområde 30 Faglig fordybelse i det kirurgiske hovedområde 31

3 Demens 32 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 32 Omsorg for personer med demens 33 Demens 2 Sygdomskendskab, aktiviteter og livskvalitet 34 Demens 3 Faglig fordybelse i demens. 35 Rehabilitering 36 Rehabilitering som arbejdsform 36 Medvirken til rehabilitering 37 Selvstændigt arbejde med rehabilitering 38 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 39 Arbejde med ældre i eget hjem 40 Hospicemetoder i praksis 41 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 42 Genoptræning i fysioterapeutisk regi 43 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser 44 Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd 44 Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier 45 Udviklingshæmmede 46 Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede 46 Pæd. arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 47 Vejledning 48 Praktikvejledning af PGU- og sosu elever 48 SOSU C 49 Din professionelle uddannelsespartner 49 Eksempler på øvrige kurser 50 Praktiske oplysninger om AMU m.m. 51

4 Velkommen til kursusåret 2008 Social- og sundhedssektoren har stor politisk bevågenhed. Personalet er kommet i fokus, herved får rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale øget opmærksomhed. Som led i arbejdet med Kvalitetsreformen er der derfor afsat midler til efteruddannelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Kompetenceudvikling, bl.a. gennem efteruddannelse, bidrager positivt til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. SOSU C har en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb i 2008, der kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for såvel nye som erfarne medarbejdere. Når borgerne skal have kvalificeret pleje, omsorg og aktivering, er engagerede og kompetente medarbejdere en afgørende faktor. Langt størsteparten af vores uddannelses- og kursustilbud er gratis for deltageren og arbejdsgiveren. Samtidig får den enkelte arbejdsplads et betydeligt løntilskud. At planlægge og gennemføre kompetenceudvikling, og dermed forøge servicen til borgerne, er således meget favorabelt. har stor erfaring med. Vi har veluddannede uddannelseskonsulenter, der kan bidrage til analyse og udvikling af sådanne forløb, herunder Individuel Kompetence Vurdering (IKV). For at kunne imødekomme et bredt uddannelsesbehov, der udover social- og sundhedsområdet kunne være uddannelse inden for bl.a. alment dannende fag, it og ledelse, samarbejder vi med andre uddannelsescentre og uddannelsesinstitutioner. Ud over vores mange kendte kursustilbud, har vi også nye: Faglig fordybelse i det kirurgiske hovedområde (er netop startet i efteråret 2007), Rehabilitering af borgeren i primær sektor, Kollegial supervision på sosu-området, Faglig fordybelse i demens, etc. Desuden forventer vi i efteråret 2008 at tilbyde endnu et modulopbygget uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter: Faglig fordybelse i primær sektor. Vi glæder os til samarbejdet i 2008 For at matche arbejdspladsernes behov for kompetenceudvikling af medarbejdere, er udvikling og tilrettelæggelse af særlige forløb i samarbejde med arbejdspladserne højt prioriteret i SOSU C, Herlev, et område, vi Kursusk atalog 2008

5 Sundheds og sygepleje Sårbehandling, medvirken ved sårpleje Formået med kurset er, at deltagerne med udgangspunkt i erfaringer fra pleje og omsorgsarbejdet med mennesker, der bor i eget hjem, kan medvirke ved aktuel sårpleje og sårbehandling. gruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper, omsorgsmedhjælper, personlig hjælper eller personer med lignende jobfunktioner. kan arbejde med aktuel sårpleje og sårbehandling kan samarbejde om varetagelse af grundlæggende sygepleje hos mennesker med almindeligt og hyppigt forekommende sår har viden om forebyggelse af sår, faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer kan medvirke ved kvalificeret sårpleje og sårbehandling 3 dage Kursuskatalog 2008

6 Sårbehandling, behandlingskrævende sår Formålet med kurset er, at give deltagerne viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår. gruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår, der bor i eget hjem eller er indlagt på sygehus 3 dage Kursusk atalog 2008

7 Opsporing og forebyggelse af diabetes Formålet med kurset er, at deltagerne ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling kan indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes. gruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner, som har eller søger beskæftigelse indenfor det sociale eller omsorgsmæssige område. ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinier om diabetesbehandling kan indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes kan medvirke i forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhængen mellem kost, motion, medicin og levevis kan indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer i samarbejde med hjemmesygeplejen kan anvende sine observationer om en uopdaget diabetes til at vejlede borgeren om at søge læge kan vejlede borgeren og dennes pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforening selvstændigt kan varetage grundlæggende helhedsorienteret sygepleje og omsorg hos mennesker med forskellige og almindeligt forekommende akutte sår og kroniske sår kan arbejde med at forebygge sår og arbejde med faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer kan medvirke ved og selvstændigt yde kvalificeret sårpleje og sårbehandling 5 dage Kursuskatalog 2008

8 Pleje og behandling af diabetikere Formålet med kurset er, at deltagerne, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper og diabetikeren kan yde relevant pleje, omsorg og støtte. gruppe Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere m.fl., der arbejder eller ønsker at arbejde med grundlæggende pleje og omsorgsopgaver for diabetikere. Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, for at have grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. bliver i stand til selvstændigt og i et samarbejde, at vejlede diabetikere i ordineret diabeteskost og medicin, samt motion, blodsukker og urinmålinger får forståelse for egen rolle og kan handle i forbindelse med opsporing og forebyggelse af sygdommen i plejen kan støtte diabetikeren i mestring af sin sygdom i hverdagen udfra en forståelse for, hvilken betydning det fysisk, psykisk og socialt kan have for diabetikeren at leve med sin sygdom har kendskab til de øvrige faggrupper, der indgår i behandling og pleje af diabetikeren, for at kunne samarbejde med disse kan medvirke til, at diabetikeren kan mestre sin sygdom i hverdagen og derved bevare sin livskvalitet og forebygge senkomplikationer 5 dage Kursusk atalog 2008

9 Pleje og behandling af kræftpatienter Formålet med kurset er, at deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer. gruppe Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primærkommunerne. Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse for at have en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. får kendskab til de nyeste pleje og behandlingsformer såvel radikale som palliative af kræftramte, således at de bliver i stand til at medvirke ved planlægning og udførsel af et individuelt plejeforløb, og derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte kan genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes pårørende med respekt for det enkelte menneske, kan give en individuel tilpasset støtte, vejledning og omsorg får kendskab til og i et vist omfang kan anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet med den kræftramte og dennes pårørende får kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så de kan henvise til og vejlede i brug af disse bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og kollegaer og dermed kan forebygge psykiske arbejdsskader 10 dage Kursuskatalog 2008

10 Sorg- og krisearb. i omsorgs- og det pædagogiske område Formål med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorgog kriseramte, døende og deres pårørende. gruppen er hjemmehjælpere, socialog sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område. kan samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet kan genkende reaktioner på det normale sorg eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger 5 dage Kursusk atalog 2008

11 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL Formålet med kurset er, deltagerne kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen, og selvstændigt kan udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet, og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb. gruppe Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. endvidere selvstændigt kan udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb. Ved forværring af sygdommen kan deltageren vidererapportere til det tværfaglige team og derved forebygge forværring af sygdommen og indlæggelse. kan vejlede i forebyggelse af KOL og kan følge op på forebyggelsen ved at inddrage tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere samt netværket. kan igangsætte en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. i samarbejdet med borgeren kan reflektere over betydningen af egen kommunikation. fagligt kan dokumentere og begrunde sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering. 5 dage Kursuskatalog

12 Medvirken til pleje af borger med KOL Formålet med kurset er, at deltagerne ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan observere sygdommen i daglige arbejde, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. gruppe Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) i det daglige arbejde kan deltagerne observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. i samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation. desuden fagligt kan dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering. 5 dage Kursusk atalog 2008

13 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Formålet med kurset er, at sætte deltageren i stand til at vurdere, observere og udføre sufficient forebyggende tandpleje hos borgeren. gruppe Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. i forbindelse med den daglige pleje og omsorg kan vurdere behovet for hjælp til daglig tandpleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes funktionsniveau. endvidere kan udføre den daglige tandpleje ud fra kendskab til etiske dilemmaer, herunder risiko for omsorgssvigt. desuden kan genkende de mest almindelige tandproblemer og tandsygdomme og kan vurdere, om der er behov for inddragelse af den almindelige voksentandpleje, omsorgstandplejen eller specialtandplejen. 2 dage Kursuskatalog

14 Samarbejde med ældre om sunde kostvaner Formålet med kurset er, at deltagerne får redskaber til at indgå i et samarbejde med den ældre vedrørende sunde kostvaner for at forebygge fejl- og underernæring. gruppen er social- og sundhedshjælpere eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer, som beskæftiger sig med ældre i eget hjem. kan arbejde forebyggende i samarbejde med den ældre borger for at undgå fejl og underernæring kan observere og beskrive den ældre borgers kost og drikkevaner og give eventuelle forslag til kostændringer i forhold til den ældre borgers sundhed kan støtte og motivere den ældre i at vedligeholde eller omlægge kost og drikkevaner kan henvise den ældre borger til forskellige tilbud og institutioner for at vedligeholde eller ændre den ældre borgers kostvaner 3 dage Kursusk atalog 2008

15 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med kurset er, at det personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden, således at udviklingsperspektivet i behandlingen af klienten fastholdes. gruppe Deltagerne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedhjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, social og sundhedshjælpere eller beskæftigelsesvejledere. ud fra gældende regler og lovgivning, kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social og sundhedsfaglige område kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen 5 dage Kursuskatalog

16 Forebyggelse af vold og konfliktintervention Formålet med kurset er, at deltagerne kan forebygge, håndtere og bearbejde konflikter og voldsepisoder i den professionelle hjælperrelation. gruppe Uddannelsen henvender sig til sygehjælpere med den overenskomstaftalte efteruddannelse, plejere, plejehjemsassistenter, socialog sundhedsassistenter, værkstedsassistenter m.fl., som har beskæftigelse inden for det psykiatriske arbejdsområde. For at deltagerne på uddannelsen har ensartede forudsætninger, rekrutteres deltagerne fra samme funktionsområde. Eksempelvis fra skærmede enheder, fra primær sundhedstjeneste eller fra psykiatriske institutioner. Såfremt deltagerne ikke har ajourført kendskab til de psykiatriske sygdomme, kan det anbefales at deltage i Socialpsykiatri 2 forud for deltagelse på dette kursus. kan iværksætte en indsats, som kan støtte/udvikle patientens/klientens egen konflikthåndteringsevne kan forebygge, håndtere og bearbejde konflikter og voldsepisoder i den professionelle relation, med udgangspunkt i erfaringer fra pleje og omsorgsarbejdet inden for det psykiatriske arbejdsområde kan mestre frigørelses- og fastholdelsesgreb med kendskab til nødværgebegrebet i straffeloven kan arbejde med metoder til fortsat kvalificering af egen personlig og faglig indsats for at forebygge og bearbejde konflikter og voldssituationer i det daglige arbejde og har udviklet metoder, som kan støtte og udvikle den enkelte deltagers konflikthåndteringsevne kan analysere og intervenere i voldsituationer med opmærksomhed på de hyppigste årsager til udvikling af konflikt og voldssituationer 10 dage Kursusk atalog 2008

17 Arbejde med døende og afdøde patienter Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at varetage opgaver såvel praktiske som psykologiske i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende. gruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. i forbindelse med lejring og forflytning af døende patienter kan tage højde for de særligt belastende symptomer, der knytter sig til terminalstadiet under hensyntagen til såvel etiske og rituelle såvel som nedskrevne forholdsregler kan deltage aktivt i forbindelse med istandgørelse af det afdøde menneske samt yde bistand ved senere soignering af afdøde kan genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og bruge disse observationer i kontakten med dennes pårørende kan reflektere over egne reaktioners betydning for samarbejdet med den døende patient og dennes pårørende 5 dage Kursuskatalog

18 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Formålet med kurset er, at give medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker en mere systematiseret udvikling i den evigt fremadskridende forandringsproces, en række værktøjer og metoder. gruppe gruppen er alle ansatte indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Det kan anbefales, at flere fra samme arbejdsplads deltager, idet målene således vil være lettere at anvende i den dagligdag, der følger. kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte jobs kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevante for deltagerens jobfunktion Deltagerbetaling 300 kr. 2 dage Kursusk atalog 2008

19 Forebyggelse og sundhedsfremme Formålet med kurset er, at deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til professionelt at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende ud fra de overordnede mål i regeringens sundhedsprogram. gruppe Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner indenfor det social- og sundhedsmæssige område eller det pædagogiske område og har kundskaber svarende til områdernes grunduddannelser. kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til sig selv og borgerne vejlede og rådgive i forhold til forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger arbejde ud fra konkrete målsætninger, der er fastlagt i de enkelte regioner og kommuner om forebyggelse og sundhedsfremme og kan dokumentere indsatsen deltage i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet via sundhedsfremmende indsatser på egen arbejdsplads 5 dage Kursuskatalog

20 Introduktionskursus for vikarer indenfor sosu området Formålet med kurset er, at give kommende og nuværende ufaglærte vikarer, der skal arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem, som handicaphjælper eller i hjemmeservice branchen, en kort indføring i arbejdsområdet. Kurset er sammensat af 2 forskellige AMU kurser: Personlig hjælper og ledsager Praktisk hjælp til ældre gruppe Ufaglærte der har eller søger beskæftigelse indenfor social og sundhedsområdet. kan yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt kan yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier og prioriteringer og behov for særlig støtte har kendskab til relevante offentlige og private tilbud og gældende regler for støtte og hjælpemidler, der kan medvirke til at vedligeholde og udvikle borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse med kontakt til og samtale med borgere kender reglerne for tavshedspligt og i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet, kan varetage praktiske, behovsbestemte opgaver som lettere rengøring samt finde fejl og rette på diverse hjælpemidler hos ældre kan medvirke ved praktiske førstehjælpshandlinger, tilpasset de særlige risikoområder, der gælder for ældre borgere kender de almindelige tegn ved aldringsprocessen og forstår betydningen af og oplever motivation for at tilegne sig øget viden om social og sundhedsområdets belastninger 20 dage Kursusk atalog 2008

21 Hygiejne Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Formålet med kurset er, at deltageren med baggrund i viden om de hygiejniske principper og mulige smitteveje kan medvirke til at mindske smittespredning på institutionerne og i den enkelte borgers eget hjem. gruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. kan medvirke til at mindske smittespredning på institutionerne og i den enkelte borgers eget hjem, med baggrund i viden om de hygiejniske principper, der skal bruges i arbejdet kan arbejde med de mest kendte desinfektionsmidler, med viden om omgangen med disse og kender til forholdet mellem antibiotika og resistente bakterier kan indgå i arbejdet med at mindske risikoen for uhensigtsmæssig anvendelse af antibiotika. kan videregive nyt personale og praktikanter viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen samt, at god hygiejne er en naturlig del af arbejdet 2 dage Kursuskatalog

22 Håndhygiejne Formålet med kurset er, at deltageren forstår betydningen af og kan foretage en korrekt håndhygiejne. gruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område. kan iagttage en korrekt håndhygiejne, herunder brug af handsker, og kender smitterisikoen ved brug af smykker samt betydningen af korrekt rengøring af håndvaske. kan vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper og iagttage foranstaltninger, der skåner hænderne. forstår betydningen af den korrekt udførte håndhygiejne som vigtig faktor til at mindske smittespredning, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem. kan tage ansvar for, at håndhygiejne bliver en naturlig del af arbejdsdagen. kan videregive viden om håndhygiejniske principper til nyt personale og praktikanter. 1 dage Kursusk atalog 2008

23 Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Formålet med kurset er, at deltagerne efter uddannelsen kan gennemføre den obligatoriske certifikatuddannelse i Almen fødevarehygiejne. I forlængelse af uddannelsen kan deltagerne aflægge certifikatprøven efter retningslinjerne herfor. Efter gennemført certifikatprøve kan deltageren få udstedt certifikatbevis. gruppe Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af levnedsmidler/ fødevarer til salg. kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater. Deltagerbetaling 320 kr. 3 dage Kursuskatalog

24 Medicinkurser Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet pædagoger Formålet er, at deltageren bliver i stand til, efter uddelegering, at medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med det tidligere Københavns Amt, men følger målene for AMU kurset medvirken ved lægemiddelbrug. gruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, personer med pædagogisk grunduddannelse, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere kender de almindelig forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger 3 dage Kursusk atalog 2008

25 Medicinadministration Formålet med kurset er, at deltageren selvstændigt kan administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. gruppe Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst et ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. får øget egen handlekompetence gennem tilegnet viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger tilegnet sig viden så de kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande øget handlekompetence i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet viden om inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning 5 dage Kursuskatalog

26 Kvalitet i medicinhåndtering Formålet med kurset er, at deltageren får mulighed for at fordybe sig i medicinhåndtering samt arbejde med sine kompetencer vedrørende medicinadministration. Ud over faglig fordybelse i lægemidler, arbejdes der med individuel uddannelsesplan samt analyse af egen daglig praksis i forbindelse med medicinhåndtering. Dette kursusforløb er sammensat af tre AMU kurser: Individuel kompetencevurdering i AMU Medicinadministration Dokumentation og evaluering af pæd./sosu.arbejde Deltagere der allerede har været på kursus i medicinadministration, bedes oplyse om dette ved tilmeldingen. gruppe Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst et ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. skal kvalificeres i sin praksis med medicinhåndtering bidrage til større sikkerhed i opgaveløsning i omgangen med lægemidler samt bidrage til at reducere utilsigtede hændelser iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis i relation til medicinhåndtering samt får øget handlekompentence dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejde blive bevidst om egne kompetencer i relation til medicinadministration 13 dage Kursusk atalog 2008

27 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Sosuhj. Formålet er, at deltageren bliver i stand til, efter uddelegering, at medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. gruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, personer med pædagogisk grunduddannelse, personlige hjælpere eller personer med lignende jobfunktioner efter endt uddannelse kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. har kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. 3 dage Kursuskatalog

28 Overbygningskursus i medicinadministration Kurset er udviklet i samarbejde med det tidligere Københavns Amt, det er ikke et AMU kursus, men derimod et arbejdsgiverbetalt kursus. gruppe Dette kursus henvender sig specielt til pædagogisk personale ansat ved botilbud og institutioner for fysisk/psykisk handicappede. Det forventes, at deltagerne har gennemgået grundkursus i medicinadministration., efter endt uddannelse har kendskab til en kvalitetsmodel kan arbejde med standarder og vejledninger i praksis har kendskab til beboernes retsstilling i forhold til medicinadministration kan arbejde med lægemiddelhåndtering i praksis, herunder sikkerhedsforanstaltninger, principper for dokumentation, bortskaffelse af medicin, utilsigtede hændelser og fejlmedicinering har forståelse for eget ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndtering har kendskab til virkning og bivirkning af den hyppigst anvendte medicin indenfor forskellige hovedgrupper har afklaret problemstillinger i forbindelse med medicinadministration i praksis Deltagerbetaling kr. 4 dage K Kursusk atalog 2008

29 Faglig fordybelse Faglig fordybelse i primær sektoren På baggrund af vores succes med faglig fordybelse i henholdsvis det kirurgiske og medicinske hovedområde, udbyder vi nu Faglig fordybelse i primær sektor, et 1-årigt udviklingsforløb for social- og sundhedsassistenter ansat i primærsektoren. Formål med udviklingsforløbet er, at understøtte social- og sundhedsassistenternes kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/ supervision. Kurset er sammensat af 6 forskellige AMU kurser: Individuel kompetencevurdering (5 dage) Pædagogiske metoder i ældreplejen (5 dage) IT-omsorgssystemer i hjemmeplejen (5 dage) Forebyggelse og sundhedsfremme (5 dage) Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom (10 dage) Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) gruppe Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære sundhedssektor. Deltagerne skal have minimum 1 års ansættelse i primær sektor som social- og sundhedsassistent indenfor de sidste 3 år og have gennemført lægemiddelkursus á minimum 5 dages varighed inden kursusopstart. For nærmere information og speciel kursuspjece henvises til vores hjemmeside Klik ind under kursusafdelingen, find faglige fordybelseskurser dage fordelt på 4 moduler over 1 år Der starter nye hold 2 gange årligt i august og september Kursuskatalog

30 Faglig fordybelse i det medicinske hovedområde 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden. Formål med udviklingsforløbet er at understøtte social- og sundhedsassistenternes kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/ supervision. Udviklingsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem SOSU C, hospitalerne og Erhvervsog arbejdsmarkeds afdelingen i Region Hovedstaden. Kurset er sammensat af 2 forskellige AMU kurser: Pleje af patient med akut medicinsk sygdom (20 dage) Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom (10 dage) Indhold i udviklingsforløbet Det 1-årige udviklingsforløb indeholder: 4 teori moduler, Fordybelsesopgaver i egen praksis mellem hvert modul Løbende supervision og faglig vejledning, Udviklingsforløbet afsluttes med et praksisrelateret projekt. gruppe Social og sundhedsassistenten med minimum 1 ½ års erfaring fra en medicinsk afdeling. Det anbefales at deltageren har gennemført farmakologi kursus. For nærmere information og speciel kursuspjece henvises til vores hjemmeside Klik ind under kursusafdelingen, find faglige fordybelseskurser dage fordelt over et år. Der starter nye hold 2 gange årligt i januar og september 30 Kursusk atalog 2008

31 Faglig fordybelse i det kirurgiske hovedområde 1-årigt udviklingsforløb for social- og sundhedsassistenter ansat på kirurgiske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden. Formål med udviklingsforløbet er at understøtte social- og sundhedsassistenternes kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/ supervision. Udviklingsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem SOSU C, hospitalerne og Erhvervsog arbejdsmarkeds afdelingen i Region Hovedstaden. Kurset er sammensat af 4 forskellige AMU kurser: Kirurgisk fordybelsesmodul Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd Arbejdsmiljø i SOSU Individuel kompetencevurdering Indhold i udviklingsforløbet Det 1-årige udviklingsforløb indeholder 4 teori moduler Fordybelsesopgaver i egen praksis mellem hvert modul Løbende supervision og faglig vejledning Udviklingsforløbet afsluttes med et praksisrelateret projekt gruppe Social- og sundhedsassistenter ansat i den sekundære sundhedssektor. Deltageren skal have minimum 1 års praktisk erfaring inden for det somatiske område, og ved optagelsen på uddannelsen være ansat på en kirurgisk afdeling. Det anbefales at deltageren har gennemført farmakologi kursus. For nærmere information og speciel kursuspjece henvises til vores hjemmeside Klik ind under kursusafdelingen, find faglige fordybelseskurser dage Kursuskatalog

32 Demens Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Formålet med kurset er, at give deltagerne et grundlæggende kendskab til og viden om demenssygdomme. gruppe Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, portører m.fl. Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social og sundhedsområdet. kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet 3 dage Kursusk atalog 2008

33 Omsorg for personer med demens Formålet med kurset er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens, og bliver i stand til at varetage de individuelle behov som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende på en professionel og respektfuld måde. gruppe Social- og sundhedshjælpere, portører og serviceassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer. kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende og yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af de kommunale målsætninger har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens og etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger 5 dage Kursuskatalog

34 Demens 2 Sygdomskendskab, aktiviteter og livskvalitet Formålet med kurset er, at deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Samt kan reagere overfor de behov og ønsker, som personer med demens udtrykker og er i stand til at skabe vilkår for udvikling af nye livsaktiviteter og sociale relationer for personer med demens. Kurset er sammensat af 2 AMU kurser: Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet gruppe Medarbejdere der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens. kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har kan reagere hensigtsmæssigt overfor de behov og ønsker, som personerne udtrykker kan genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønstre kan indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens kan udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet kan tage selvstændigt initiativ med henblik på at skabe vilkår for nye aktiviteter og sociale relationer for personer med demens i forbindelse med individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter, tager afsæt i brugerens livshistorie og personlighed kan anvende forskellige kommunikationsformer i såvel samvær som samarbejde med personer med demens og deres pårørende 10 dage Kursusk atalog 2008

35 Demens 3 Faglig fordybelse i demens Uddannelsesforløbet sigter mod at uddanne plejepersonale i primær sektor til at kunne varetage arbejdsopgaver svarende til niveau 3 i kommunernes model over Kompetenceudvikling på demensområdet gruppe Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det forudsættes at deltagerne tidligere har gennemført AMU kurset nr : Omsorg for personer med demens. Samt kendskab til Samarbejdsmodellen, og erfaring fra arbejde med borgere med demens i primær sektor. Selve uddannelsesforløbet Uddannelsesforløbets indhold forhandles i øjeblikket med kommunerne, Men vil komme til at bestå af en række AMU kurser og afholdes over en periode på ca. 4 måneder og kurset er modulopbygget med i alt 20 undervisningsdage. Mellem modulerne arbejdes der med et arbejdsrelateret projekt, hvor den enkelte kommune stiller en kvalificeret fagperson til rådighed til faglig sparring. kan: Rådgive og vejlede borgere med demens Rådgive og vejlede pårørende til demente Deltage i pårørendegrupper/pårørendemøder i kommunen Indgå i demensteam omkring borgere med demens Medvirke ved undervisning af personale/ pårørende om demens Være ressourceperson/nøgleperson i forhold til arbejdsstedets ansatte Indgå i kommunens demensnetværk Sikre erfaringsudvikling til og fra egen personalegruppe, demensteam og kommunens demensnetværk. Udarbejde socialpædagogiske handleplaner for borgere med demens Søge om og indberette til socialforvaltningen om magtanvendelse Holde sig ajour med den faglige udvikling på demensområdet 20 dage For nærmere information og speciel kursuspjece henvises til vores hjemmeside Klik ind under kursusafdelingen, find faglige fordybelses kurser. K80000 Kursuskatalog

36 Rehabilitering Rehabilitering som arbejdsform Formålet med kurset er, at deltageren kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats og dermed medvirke til forebyggelse af begrænsninger i borgerens liv. gruppe Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstår individuelle rehabiliteringsplaner, kender lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering som arbejdsform kan medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv. 2 dage Kursusk atalog 2008

37 Medvirken til rehabilitering Formålet med kurset er, at deltageren ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren gruppe Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. endvidere kan handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. 3 dage Kursuskatalog

38 Selvstændigt arbejde med rehabilitering Formålet med kurset er, at deltageren i et tværfagligt samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt kan arbejde med borgerens rehabiliteringsproces. gruppe Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering. på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren kan medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats. i træningsindsatsen aktivt kan medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer. i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes. 3 dage Kursusk atalog 2008

39 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Formålet med kurset er, at deltageren kan indgå i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og koordinere et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum. gruppe Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov har særligt fokus på overgange i rehabiliteringsforløbet og kan med udgangspunkt i rehabiliteringsplanen koordinere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med borgeren i centrum og samarbejde tværsektorielt samt dokumentere indsatsen, videndele og informationssøge. kan anvende rehabiliteringsplanen som styringsredskab i indsatsen samt i rehabiliteringsprocessen benytte problemløsende strategier og pædagogiske metoder, som kan medvirke til at styrke den enkelte borgers ressourcer og selvopfattelse. 4 dage Kursuskatalog

40 Arbejde med ældre i eget hjem Formålet med kurset er, at deltagerne med vægt på den forebyggende indsats kan varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere. gruppe Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse. kan genkende aldringens normale forløb fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer og derved medvirke til at bevare den ældres funktionsniveau længst muligt. kan observere og viderebringe ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred, til relevante samarbejdspartnere. kan aktivere den ældre borger fysisk, psykisk og socialt med henblik på at forebygge sygdomme, svækkelse og isolation. kan arbejde udfra en ældrepædagogisk synsvinkel, hvor borgerens medindflydelse og aktive medvirken er størst mulig. i de daglige arbejdsopgaver tager udgangspunkt i den ældre borgers kulturelle baggrund. genkende og reagere hensigtsmæssigt i mødet med den ældre borger i den sorg og krise som er afledt af aldringen. 5 dage Kursusk atalog 2008

41 Hospicemetoder i praksis Formålet med kurset er, at deltagerne kan anvende hospicemetoder i praktisk arbejde. gruppe personer, der har erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter. erhverver sig viden og redskaber, så de kan arbejde med døende og deres pårørende inden for rammen af de metoder, der har udviklet sig vedrørende hospicearbejdet. 5 dage Kursuskatalog

42 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Formålet med kurset er, at deltagerne erhverver sig færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. gruppe Social- og sundhedshjælpere med flere. kan medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. har kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge, og kan medvirke i behandlingen. kender de etiske dimensioner i omsorgsarbejdet og sin egen rolle i det tværfaglige samspil. kan medvirke til vejledning om offentlige og private tilbud til alvorligt syge og deres pårørende. kan forebygge psykisk betingede arbejdsskader, bl.a. gennem samtaler med kolleger. 5 dage Kursusk atalog 2008

43 Genoptræning i fysioterapeutisk regi Formålet med kurset er, at deltageren kan indgå aktivt i samarbejde med en fysioterapeut omkring genoptræning af patienter og borgere med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. gruppe Personale med ønske om eller funktion i fysioterapeutisk regi. i samarbejde med en fysioterapeut kan motivere patienten og gøre brug af dennes ressourcer stimulere patientens bevægemønstre under hensyntagen til dennes lidelse og symptomer analysere egen rolle i samarbejdet og indgå i en konstruktiv dialog 5 dage Kursuskatalog

44 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Formålet med kurset er, at deltagerne kan indgå aktivt i samarbejde om genoptræning af patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. gruppe gruppen for uddannelsen er personale, der er beskæftiget med eller som ønsker at arbejde med genoptræning under vejledning af fysioterapeuter og ergoterapeuter kan samarbejde om den fysiske genoptræning af indlagte patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. kan handle empatisk og reagere hensigtsmæssigt på patientens sorg- og krisereaktioner i forbindelse med tab af funktionsevne og varig sygdom. kan stimulere patientens naturlige bevægemønster under hensyntagen til patientens lidelse og symptomer. i samarbejde med det tværfaglige team kan motivere patienten til at bruge egne fysiske ressourcer i genoptræningen 5 dage Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet etik og adfærd Deltagerne videreudvikler, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden om arbejdsmiljø, forflytning og lejring, de professionelle faglige færdigheder, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet. Desuden udvikles evnen til, i et etisk perspektiv, at arbejde kreativt og refleksivt i forhold til personflytninger. gruppe Der forudsættes at deltagerne har eller ønsker at få beskæftigelse inden for socialog sundhedsområdet. Deltagerne udvikler de professionelle faglige færdigheder, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet. 3 dage Kursusk atalog 2008

45 Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier Formålet med kurset er, at personalet får kendskab til mestringsstrategier i forbindelse med selvmordstruede ældre. Uddannelsen skal ses i sammenhæng med uddannelsen Forebyggelse af selvmord blandt ældre. gruppe Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, pædagogmedhjælpere eller andre, der arbejder med ældre, som er selvmordstruede. kan arbejde med mestringsstrategier og kan øge den selvmordstruede ældres mestringsevne og livsmod. kan arbejde inden for rammen af en lokalt udarbejdet beredskabsplan for forebyggelse af selvmord blandt ældre. kan rådgive og vejlede pårørende om relevante offentlige og private tilbud. kan drage omsorg for sig selv og kollegaer og dermed forebygge psykiske arbejdsskader. 3 dage Kursuskatalog

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursuskatalog 2009 Social- og sundhedsområdet Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2009! Social- og sundhedssektoren har gennem 2008 været genstand for stor politisk og befolkningsmæssig bevågenhed,

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere