3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg"

Transkript

1 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for Valg af formand: Bent Tersbøl er på valg modtager genvalg 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg 6. Valg af revisor: Morten Erri er på valg modtager genvalg 7. Valg af 2 suppleanter bestyrelsen foreslår Jutta Hørlyck, Bodil Aagaard modtager genvalg 8. Orientering om de nye muligheder i vores hjemmeside v. Schoutgårdens Webmaster Bjarne Erbs 9. Indkomne forslag - der er er ikke indkommet forslag 10. Eventuelt Formanden bød de fremmødte beboere velkommen til generalforsamling nr. 35 og udtrykte glæde over fremmødet. Herefter gik man over til dagsordenens punkter. Formanden oplyste at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke kunne være til stede. Kasserer Lone Carstensen på grund af sygdom og bestyrelsesmedlem Claus Hvidman grundet ferie. Regnskabet bliver gennemgået af vores revisor Morten Erri. Punkt nr. 8 udgår fordi Webmaster Bjarne Erbs uheldigvis har fået lavet en dobbeltbookning. Formanden vil i stedet fortælle om nye muligheder på hjemmesiden under beretningen. Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mette Groth-Andersen til dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. Til stede var repræsentanter for 20 huse. Herudover var 1 hus repræsenteret ved fuldmagt. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde beretning for året De enkelte punkter er sammenfattet i 4 delafsnit. Formanden anmodede om, at eventuelle bemærkninger og spørgsmål blev fremsat efter hvert punkt. Beboernes bemærkninger og spørgsmål er i referatet anført i kursivskrift. 1

2 Allerførst oplyste formanden om en god nyhed: Lækagen i vores centralvarmesystem er fundet og er afhjulpet. Også i dette tilfælde var utætheden i et af vores huse. Der er forsvundet ca. 13 m 3 vand fra anlægget. Og en lille praktisk ting som I alle har bemærket: Vi har skiftet bank til Sydbank. Det viste sig, at Bank Nordik s systemer ikke kunne håndtere de månedlige opkrævninger af kontingent til foreningen, som hidtil er blevet kørt i Amagerbankens regi. 1) Schoutgårdens fællesarealer. De grønne arealer De store platantræer ved parkeringspladserne er blevet beskåret, så der kan komme lys og luft ind i haverne. De gamle fyrretræer mellem Hartkornsvej og stien bag husene nummer 1 til 6 er blevet fældet af samme årsag hér efter anmodning fra én af beboerne. Alle rødtjørn-træerne foran husene nummer 1 6 er blevet ramt af en virus og er gået ud. Erstatning af træerne koster ca ,- kr. Vores økonomi gav os ikke mulighed for at gennemføre udskiftning i 2011, men vi forestiller os at gøre det i Claus Bertelsen, hus nummer 1 udtalte, at der stadig er liv i nogle af rødtjørn-træerne og foreslog, at vi ser tiden lidt an, til de er sprunget ud. Hvis de er gået ud skal de fjernes. Claus opfordrede endvidere de berørte beboere til at tage en dialog om emnet. Vedligeholdelse af vore grønne arealer er helt klart den største enkeltpost på vores budget små 3.000,- pr hus - og beløbet er vokset over årene. Vi samarbejder i den forbindelse med vores gartner for at se, om vi kan reducere arbejdet, eksempelvis ved at fjerne bevoksning, som kræver uforholdsmæssig meget vedligeholdelse. Formanden anmodede om, at generalforsamlingen efter dette punkt ville tilkendegive deres mening om, hvorvidt vi skal beholde bevoksningen, som den er og så koster det altså nogle penge - eller vi skal forsøge at bort-rationalisere de mest arbejdskrævende beplantninger. Der kom ikke nogen klar tilkendegivelse af dette spørgsmål,hvilket bestyrelsen tolker som tilfredshed med den eksisterende ordning. Men Pia Lindinger nr. 13 udtalte, at det vil være en rigtig god ide, hvis nogle beboere ønsker at gå ind i det grønne arbejde og bl.a. komme med ideer til beplantning samt, hvordan omkostningerne evt.kan reduceres. En beboer med grønne fingre Aase Jensen fra nr. 61 vil gerne indgå i et grønt udvalg. Til et forslag fra Jutta Hørlyck fra hus nr. 7 om nogle fælles arbejdsdage til vedligeholdelse af de grønne områder svarede formanden, at et lignende forslag blev kraftigt afvist for nogle år siden, men at beboernes indstilling hertil selvfølgelig kan have ændret sig. I fortsættelse heraf udtalte Tina Lund-Larsen no.49, at der så var fare for, at bebyggelsen ville miste det attraktive udseende, fordi tingene blev for forskelligartede. Skellet til Lodsgården. Som det blev nævnt ved sidste generalforsamling, var der opstået tvivl om, hvor skellet er mellem Lodsgårdens og Schoutgårdens matrikler. Vi har i den anledning fået et autoriseret landmålerfirma til at foretage en ny opmåling, og der er herefter nedrammet nye skelpæle. Lidt overraskende går skellet ca. 3 meter inde på Lodsgårdens side af den eksisterende hæk. Det betyder, at Schoutgårdens beboere reelt ikke har nogen form for nytte af de 3 meter græsplæne. Bestyrelsen har haft en rigtig fornuftig dialog med Lodsgårdens bestyrelse om sagen. Ved et fællesmøde den 1. november 2011, blev de 2 bestyrelser enige om at: Lodsgårdens bestyrelse er indforstået med landmålerens placering af skellet 2

3 For at Schoutgårdens beboere skal få nytte af arealet må eksisterende hæk og træer fjernes, og området efterfølgende tilsåes med græs. Beplantningen er udelukkende på Schoutgårdens areal. Rydning koster i størrelsesordenen ,- uden hæk/hegn. Et nyt hegn finansieres med 50/50 % til hver af grundejerforeningerne. Etablering aftales, når det bliver aktuelt, og græsset er vokset til. Lodsgårdens bestyrelse har givet tilsagen om, at bortkørsel af træer og buske kan ske via Lodsgårdens areal. Mht. tidsplanen: Iværksættelse af et dyrt saneringsprojekt kræver dels, at vi har penge til projektet, dels generalforsamlingens godkendelse. Så der er ikke aftalt nogen startdato. I lighed med erstatning af de udgåede rødtjørne forestiller vi os at tage fat på opgaven, når vi har opsparet flere penge på vores formue. Til et forslag fra Jutta Hørlyck om, at man kunne sælge det pågældende areal til Lodsgården blev svaret, at man ikke har gjort sig den overvejelse. Men Per Skipper nr. 41 gjorde opmærksom på, at et frasalg ville fratage os muligheden for evt. at opføre et fælleshus for vores bebyggelse. Aase Jensen fra hus nr. 61 gjorde opmærksom på, at Hedeselskabet giver tilskud til etablering af hegn og foreslog, at vi sender Hedeselskabet en ansøgning. Bestyrelsen tog dette ad notam 2) Kedelcentralen m.m. Vores kedelcentral har kørt rigtig fornuftigt. Vi er færdige med at betale på leasingaftalen september Efter denne dato bortfalder vores månedlige bidrag til HNG. Til gengæld skal vi selv til at betale for service på kedlerne. Et par småproblemer har vi haft i løbet af året: En planlagt udsyring af kedlerne tog længere tid end forventet, og håndværkeren forlod arbejdet med kun 3 kedler i drift. Da det var koldt kunne de 3 kedler ikke holde temperaturen oppe på de normale 60 grader. Efter en kraftig påtale blev arbejdet afsluttet, og vi fik normal temperatur igen. Den lækage i centralvarmesystemet, som jeg nævnte indledningsvis var særlig voldsom i weekenden 3. december liter vand pr. døgn. Manglende vand i anlægget bevirkede, at kedlernes beskyttelses-automatik slukkede kedlerne. Men varmen kom igen, så snart der blev fyldt vand på anlægget. Defekte stophaner til brugsvand. Ved gavlen ved hver husblok er der nu monteret en stophane til brugsvand. Den lukkes hvis et af husene skal have skiftet hovedhanen i bryggerset. 10 af stophanerne kunne - som nævnt ved forrige generalforsamling - ikke lukkes. Alle de defekte stophaner for enden af hver blok er nu udskiftet. 3 af hanerne er skiftet i De resterende 7 stophaner i Men det har været dyrt ialt , - som er taget fra vores formue. På forespørgsel, om lækagerne i vores bebyggelse er tilfældige, blev svaret, at der ikke er noget mønster i skaderne, bortset fra at samme hus ofte rammes af flere lækager med kort tid i mellem. Theis Jørgensen oplyste, at han har lavet noget research på et system med flowmålere, der indikerer lækager. Flowmåleren kan installeres i hvert enkelt hus. En flowmåler kan installeres på både det varme vand og brugsvandet, men også på en af delene alene. En fuld pakke vil koste ca ,-kr. + installering ialt ca ,-kr. pr. hus. Claus, hus nr. 1, synes at, installering af en flowdifferensmåler er en rigtig god ide og gjorde opmærksom på, at en lækage jo kan gå ud over nabohuset. Theis vil undersøge, om der gives en mængderabat på flowmålere, hvis de skal installeres i alle 66 huse. 3

4 På forespørgsel fratina Lund-Larsen om, hvorfor Almindelig Brand havde opsagt sin ordning med beboere i Schoutgården blev svaret, at der var for få beboere, der havde deres forsikring hos Almindelig Brand, samt at der var for store udgifter på vandskader. På forespørgsel fra Bjørn Groth-Andersen om muligheden- og evt. prisen- for at få foretaget en inspektion af rørledninger i hvert enkelt hus blev svaret, at bestyrelsen ikke kender til teknologi der kan afsløre fejl i de tynde rør bortset fra at bryde gulvet op. Bestyrelsen vil arbejde videre med Theis s forslag samt undersøge muligheden for, at forsikringsselskaberne vil give rabat ved installering af flowdifferens målere. 3) Øvrigt Sommerfest Der blev afholdt en yderst vellykket kombination af Schoutmarked og Gårdfest d. 18. juni. Den næste kombinerede fest bliver afholdt samme sted lørdag d. 16. Juni Ved den lejlighed vil vi fejre grundejerforeningens 35 års fødselsdag. Der kommer meddelelse ud i maj måned, men noter venligst datoen. Pia modtager meget gerne ideer og forslag til aktiviteter ved sommerfesten. Fastelavnsfest Den 19. februar blev der afholdt tøndeslagning med 45 deltagere i alle aldre og udklædninger. I kan se en række billeder fra tøndeslagningen på vores hjemmeside. Tak til Claus, Johnny, Theis og andre flinke hjælpere for jeres indsats ved sammenkomsterne I er rigtig flinke til at stille op. Hjemmeside Takket være en entusiastisk beboer - Bjarne Erbs i no. 26 har Schoutgården nu også fået en hjemmeside. Alle boligforeninger med respekt for sig selv har sin egen hjemmeside. I dag er en hjemmeside bebyggelsens ansigt ud mod omverdenen, så ejendomsmæglere, advokater og eventuelle nye købere kan finde os og komme i kontakt med os samt finde de dokumenter, der evt. er behov for. Den del af hjemmesiden er afsluttet. Bjarne har også skabt en sektion i hjemmesiden, som kun vi som beboere i Schoutgården kan få adgang til. Det betyder rent praktisk, at hvert hus bliver udstyret med eget brugernavn og password. Her tænker vi os at lægge de meddelelser, som kun vedrører Schoutgården lækage på vores varmesystem behøver jo ikke at slåes op på Kirkedøren Den nye sektion indeholder også mulighed for, at I som beboere kan skrive kommentarer, f.eks hvis I har ting, som I vil sælge, bytte eller forære væk. Endvidere vil der blive lagt oplysning ind om, hvorfor vi flager. Vi vil etablere et melde-system til Webmaster. Hvis I lægger jeres mail-addresse ind i forbindelse med, at I opdaterer jeres bruger/password, findes der også mulighed for at sende mail til alle, der ønsker det. Eksempelvis hvis vi får en ny utæthed i varmesystemet. I kan finde hjemmesiden på Bjarne har lavet en brugsanvisning til den nye sektion. Den vil vi lægge i jeres postkasse sammen med bruger- og password. 4

5 4) Afsluttende bemærkninger Centralvarmeanlægget i vore huse Desværre er centralvarmerørene i vores huse af en meget skrøbelig type. I flere tilfælde er det set, at det samme hus rammes af 2 eller 3 lækager lige efter hinanden. Formandens anbefaling er at få forsikringsselskabet til at skifte alle de rør, der har ligget i vand, så de vandskaderamte beboere ikke skal igennem reparations-roderiet flere gange lige efter hinanden. Og lige en slutbemærkning: Bestyrelsen, vores gartner og varmemestre arbejder for, at vores bebyggelse skal være attaktiv at bo i, og sådan skulle det gerne fortsætte. Bestyrelsen vil opfordre beboerne til at støtte op om denne indsats. Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012 Det reviderede regnskab for 2011 På grund af sygemelding fra kasserer Lone Carstensen fremlagde revisor Morten Erri regnskab og budget. Morten gennemgik regnskabet og oplyste bl.a., at udgifterne til snedrydning har været mindre end budgetteret. Gartnerbudgettet er overskredet på grund af, at der ud over det budgetterede - er fældet fyrretræer ud mod Hartkornsvej. Der er et overskud på ,00 kr. mod budgetteret 8.200,00. Iøvrigt henvises til det udsendte regnskab med noter. Bemærkninger/spørgsmål På forespørgsel om, hvorfor Grundejerforeningen har en bankboks blev oplyst, at de originale dokumenter samt en protokol vedr. Grundejerforeningen ligger i bankboksen. Men boksen vil nu blive lukket, da bestyrelsen finder, der ikke længere er brug for den. Der blev stillet spørgsmål til vandafledningsafgiften. Bestyrelsen kunne oplyse at den ene side af husene ledes til faskine, medens den anden side ledes til offentlig kloak. Principielt betales vandafledning som en del af prisen på brugsvand. Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som herefter var taget til efterretning. Budget for 2012 Morten oplyste, at varmebidraget pr. 1. maj stiger med 50,00 kr. til 1.000,00 kr. pr. måned og fællesbidraget med 25,00 kr. til 1.125,00 kr. pr. måned på grund af stigende energipriser. Endvidere udtalte Morten, at han oplever, at Schoutgården fremstår pænere end mange andre bebyggelser i Dragør. Morten synes, at det kan vi alle glæde os over når vi kommer hjem til vores hus. Budgettet blev taget til efterretning. Ad 4 Valg af formand Bent Tersbøl blev enstemmigt genvalgt. Bent takkede for valget og gav udtryk for, at han er meget glad for sin bestyrelse, og at bestyrelsen har et virkeligt godt samarbejde. Ad 5 Valg af et bestyrelsesmedlem 5

6 Pia Lindinger blev enstemmigt genvalgt. Ad 6 Valg af revisor Morten Erri blev enstemmigt genvalgt. Ad 7 Valg af 2 suppleanter Jutta Hørlyck blev enstemmigt valgt Bodil Aagaard blev enstemmigt genvalgt. Grundejerforeningens bestyrelse ser herefter således ud: Formand Bent Tersbøl Kasserer Lone Carstensen Bestyrelsesmedlem Claus Hvidman Bestyrelsesmedlem Pia Lindinger Bestyrelsesmedlem Per Skipper Suppleant Jutta Hørlyck Suppleant Bodil Aagaard Revisor Morten Erri Revisor Per Fuglsang Ad 8 Orientering om de nye muligheder i vores hjemmeside v. Schoutgårdens Webmaster, Bjarne Erbs Punktet er udgået. Ad 9 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag Ad 10 Eventuelt Elektriske solceller på vores huse Elektriske solceller fungerer som et lille elektricitetsværk, når solen ellers skinner. Og når den gør det, får solcellerne el-måleren til at løbe baglæns og dermed modregne den el, vi har forbrugt i løbet af natten. Dette vil give en besparelse, der vil betyde, at vi kan reducere det månedlige kontingent til driften. Solceller er efterhånden blevet så effektive og billige, at det kan betale sig at investere i et anlæg. Vi forestiller os at solcellerne installeres på de 11 sydvendte tagflader og forbindes til el-nettet via varmekælderen. Så vidt formanden har fået oplyst, kan anlæg finansieres ved et kreditforeningslån, så Grundejerforeningen ikke skal have penge op af lommen. Bestyrelsen vil gerne have beboernes indstilling til, om vi skal bruge kræfter på at undersøge muligheder og konsekvenser med henblik på at vise et skitseprojekt ved næste generalforsamling. Nogle beboere synes det er en god ide at installere solceller også til varmtvandsforsyningen. Formanden oplyste, at det vil være svært at bruge solvarme til centralvarme systemet. Den høje temperatur på anlægget gør, at varmetabet er for stort. En enkelt beboer gjorde opmærksom på, at man i givet fald vil blive frataget sin mulighed for selv at etablere solvarme til opvarmning af brugsvand. 6

7 Per Skipper gjorde opmærksom på, at man skal undersøge hos Dragør Kommune, om der overhovedet må monteres solceller på taget. Claus Bertelsen gjorde opmærksom på sine dårlige erfaringer i forbindelse med renovering af Schoutgårdens tage. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. Hjertestarter På forespørgel fra Børge Jensen om anskaffelse af en hjertestarter i Schoutgården svarede Pia, at hun har talt med Dragør Hjertestarterforening. I givet fald skal en hjertestarter anbringes i/ved varmekælderen. I fortsættelse heraf oplyste Jutta Hørlyck, at beredskabsfunktionen i Dragør Kommune har inddraget akut førstehjælp i sin funktion, d.v.s. at en brandmand møder op, når akut førstehjælp herunder hjertestarterhjælp - er nødvendig. Tina Lund-Larsen fremførte, at vandet jævnligt stiger meget højt i toiletterne. Tina blev opfordret til at tage kontakt til vore varmemestre om problemet. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.. Formanden tog afslutningvis ordet og takkede dirigenten for veludført hverv. Herefter gjorde formanden opmærksom på, at Grundejerforening vil markere sit 35 års jubilæum med en lille erkendtlighed til de frivillge hjælpere og overrakte en flaske vin til flagmestrene Keld og Thorkild samt Søs, som reparerer flag og vimpel, når det er nødvendigt. Endvidere blev der overrakt en flaske vin til hver af revisorerne, Morten Erri og Per Fuglsang. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er på valg - modtager genvalg

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er på valg - modtager genvalg Page 1 of 7 7. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2012 4. Schoutgårdens fællesarealer fremlæggelse af Det Grønne

Læs mere

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen

7. Valg af et bestyrelsesmedlem: Claus Hvidman er fraflyttet Schoutgården. Bestyrelsen foreslår, at Jutta Hørlyck indtræder i bestyrelsen Side 1 af 7 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 26. marts 2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallen mødelokaler Referent Bodil Tersbøl 04. april 2014 Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Tirsdag, 19 April 2011 16:42 Skrevet af Bent Tersbøl Grundejerforeningen SCHOUTGÅRDEN Referat af ordinær generalforsamling den 31. marts 2011 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Tirsdag, 19 April 2011 16:40 Skrevet af Bent Tersbøl Grundejerforeningen SCHOUTGÅRDEN Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2010 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere