3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg"

Transkript

1 Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for Valg af formand: Bent Tersbøl er på valg modtager genvalg 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg 6. Valg af revisor: Morten Erri er på valg modtager genvalg 7. Valg af 2 suppleanter bestyrelsen foreslår Jutta Hørlyck, Bodil Aagaard modtager genvalg 8. Orientering om de nye muligheder i vores hjemmeside v. Schoutgårdens Webmaster Bjarne Erbs 9. Indkomne forslag - der er er ikke indkommet forslag 10. Eventuelt Formanden bød de fremmødte beboere velkommen til generalforsamling nr. 35 og udtrykte glæde over fremmødet. Herefter gik man over til dagsordenens punkter. Formanden oplyste at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke kunne være til stede. Kasserer Lone Carstensen på grund af sygdom og bestyrelsesmedlem Claus Hvidman grundet ferie. Regnskabet bliver gennemgået af vores revisor Morten Erri. Punkt nr. 8 udgår fordi Webmaster Bjarne Erbs uheldigvis har fået lavet en dobbeltbookning. Formanden vil i stedet fortælle om nye muligheder på hjemmesiden under beretningen. Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mette Groth-Andersen til dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. Til stede var repræsentanter for 20 huse. Herudover var 1 hus repræsenteret ved fuldmagt. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde beretning for året De enkelte punkter er sammenfattet i 4 delafsnit. Formanden anmodede om, at eventuelle bemærkninger og spørgsmål blev fremsat efter hvert punkt. Beboernes bemærkninger og spørgsmål er i referatet anført i kursivskrift. 1

2 Allerførst oplyste formanden om en god nyhed: Lækagen i vores centralvarmesystem er fundet og er afhjulpet. Også i dette tilfælde var utætheden i et af vores huse. Der er forsvundet ca. 13 m 3 vand fra anlægget. Og en lille praktisk ting som I alle har bemærket: Vi har skiftet bank til Sydbank. Det viste sig, at Bank Nordik s systemer ikke kunne håndtere de månedlige opkrævninger af kontingent til foreningen, som hidtil er blevet kørt i Amagerbankens regi. 1) Schoutgårdens fællesarealer. De grønne arealer De store platantræer ved parkeringspladserne er blevet beskåret, så der kan komme lys og luft ind i haverne. De gamle fyrretræer mellem Hartkornsvej og stien bag husene nummer 1 til 6 er blevet fældet af samme årsag hér efter anmodning fra én af beboerne. Alle rødtjørn-træerne foran husene nummer 1 6 er blevet ramt af en virus og er gået ud. Erstatning af træerne koster ca ,- kr. Vores økonomi gav os ikke mulighed for at gennemføre udskiftning i 2011, men vi forestiller os at gøre det i Claus Bertelsen, hus nummer 1 udtalte, at der stadig er liv i nogle af rødtjørn-træerne og foreslog, at vi ser tiden lidt an, til de er sprunget ud. Hvis de er gået ud skal de fjernes. Claus opfordrede endvidere de berørte beboere til at tage en dialog om emnet. Vedligeholdelse af vore grønne arealer er helt klart den største enkeltpost på vores budget små 3.000,- pr hus - og beløbet er vokset over årene. Vi samarbejder i den forbindelse med vores gartner for at se, om vi kan reducere arbejdet, eksempelvis ved at fjerne bevoksning, som kræver uforholdsmæssig meget vedligeholdelse. Formanden anmodede om, at generalforsamlingen efter dette punkt ville tilkendegive deres mening om, hvorvidt vi skal beholde bevoksningen, som den er og så koster det altså nogle penge - eller vi skal forsøge at bort-rationalisere de mest arbejdskrævende beplantninger. Der kom ikke nogen klar tilkendegivelse af dette spørgsmål,hvilket bestyrelsen tolker som tilfredshed med den eksisterende ordning. Men Pia Lindinger nr. 13 udtalte, at det vil være en rigtig god ide, hvis nogle beboere ønsker at gå ind i det grønne arbejde og bl.a. komme med ideer til beplantning samt, hvordan omkostningerne evt.kan reduceres. En beboer med grønne fingre Aase Jensen fra nr. 61 vil gerne indgå i et grønt udvalg. Til et forslag fra Jutta Hørlyck fra hus nr. 7 om nogle fælles arbejdsdage til vedligeholdelse af de grønne områder svarede formanden, at et lignende forslag blev kraftigt afvist for nogle år siden, men at beboernes indstilling hertil selvfølgelig kan have ændret sig. I fortsættelse heraf udtalte Tina Lund-Larsen no.49, at der så var fare for, at bebyggelsen ville miste det attraktive udseende, fordi tingene blev for forskelligartede. Skellet til Lodsgården. Som det blev nævnt ved sidste generalforsamling, var der opstået tvivl om, hvor skellet er mellem Lodsgårdens og Schoutgårdens matrikler. Vi har i den anledning fået et autoriseret landmålerfirma til at foretage en ny opmåling, og der er herefter nedrammet nye skelpæle. Lidt overraskende går skellet ca. 3 meter inde på Lodsgårdens side af den eksisterende hæk. Det betyder, at Schoutgårdens beboere reelt ikke har nogen form for nytte af de 3 meter græsplæne. Bestyrelsen har haft en rigtig fornuftig dialog med Lodsgårdens bestyrelse om sagen. Ved et fællesmøde den 1. november 2011, blev de 2 bestyrelser enige om at: Lodsgårdens bestyrelse er indforstået med landmålerens placering af skellet 2

3 For at Schoutgårdens beboere skal få nytte af arealet må eksisterende hæk og træer fjernes, og området efterfølgende tilsåes med græs. Beplantningen er udelukkende på Schoutgårdens areal. Rydning koster i størrelsesordenen ,- uden hæk/hegn. Et nyt hegn finansieres med 50/50 % til hver af grundejerforeningerne. Etablering aftales, når det bliver aktuelt, og græsset er vokset til. Lodsgårdens bestyrelse har givet tilsagen om, at bortkørsel af træer og buske kan ske via Lodsgårdens areal. Mht. tidsplanen: Iværksættelse af et dyrt saneringsprojekt kræver dels, at vi har penge til projektet, dels generalforsamlingens godkendelse. Så der er ikke aftalt nogen startdato. I lighed med erstatning af de udgåede rødtjørne forestiller vi os at tage fat på opgaven, når vi har opsparet flere penge på vores formue. Til et forslag fra Jutta Hørlyck om, at man kunne sælge det pågældende areal til Lodsgården blev svaret, at man ikke har gjort sig den overvejelse. Men Per Skipper nr. 41 gjorde opmærksom på, at et frasalg ville fratage os muligheden for evt. at opføre et fælleshus for vores bebyggelse. Aase Jensen fra hus nr. 61 gjorde opmærksom på, at Hedeselskabet giver tilskud til etablering af hegn og foreslog, at vi sender Hedeselskabet en ansøgning. Bestyrelsen tog dette ad notam 2) Kedelcentralen m.m. Vores kedelcentral har kørt rigtig fornuftigt. Vi er færdige med at betale på leasingaftalen september Efter denne dato bortfalder vores månedlige bidrag til HNG. Til gengæld skal vi selv til at betale for service på kedlerne. Et par småproblemer har vi haft i løbet af året: En planlagt udsyring af kedlerne tog længere tid end forventet, og håndværkeren forlod arbejdet med kun 3 kedler i drift. Da det var koldt kunne de 3 kedler ikke holde temperaturen oppe på de normale 60 grader. Efter en kraftig påtale blev arbejdet afsluttet, og vi fik normal temperatur igen. Den lækage i centralvarmesystemet, som jeg nævnte indledningsvis var særlig voldsom i weekenden 3. december liter vand pr. døgn. Manglende vand i anlægget bevirkede, at kedlernes beskyttelses-automatik slukkede kedlerne. Men varmen kom igen, så snart der blev fyldt vand på anlægget. Defekte stophaner til brugsvand. Ved gavlen ved hver husblok er der nu monteret en stophane til brugsvand. Den lukkes hvis et af husene skal have skiftet hovedhanen i bryggerset. 10 af stophanerne kunne - som nævnt ved forrige generalforsamling - ikke lukkes. Alle de defekte stophaner for enden af hver blok er nu udskiftet. 3 af hanerne er skiftet i De resterende 7 stophaner i Men det har været dyrt ialt , - som er taget fra vores formue. På forespørgsel, om lækagerne i vores bebyggelse er tilfældige, blev svaret, at der ikke er noget mønster i skaderne, bortset fra at samme hus ofte rammes af flere lækager med kort tid i mellem. Theis Jørgensen oplyste, at han har lavet noget research på et system med flowmålere, der indikerer lækager. Flowmåleren kan installeres i hvert enkelt hus. En flowmåler kan installeres på både det varme vand og brugsvandet, men også på en af delene alene. En fuld pakke vil koste ca ,-kr. + installering ialt ca ,-kr. pr. hus. Claus, hus nr. 1, synes at, installering af en flowdifferensmåler er en rigtig god ide og gjorde opmærksom på, at en lækage jo kan gå ud over nabohuset. Theis vil undersøge, om der gives en mængderabat på flowmålere, hvis de skal installeres i alle 66 huse. 3

4 På forespørgsel fratina Lund-Larsen om, hvorfor Almindelig Brand havde opsagt sin ordning med beboere i Schoutgården blev svaret, at der var for få beboere, der havde deres forsikring hos Almindelig Brand, samt at der var for store udgifter på vandskader. På forespørgsel fra Bjørn Groth-Andersen om muligheden- og evt. prisen- for at få foretaget en inspektion af rørledninger i hvert enkelt hus blev svaret, at bestyrelsen ikke kender til teknologi der kan afsløre fejl i de tynde rør bortset fra at bryde gulvet op. Bestyrelsen vil arbejde videre med Theis s forslag samt undersøge muligheden for, at forsikringsselskaberne vil give rabat ved installering af flowdifferens målere. 3) Øvrigt Sommerfest Der blev afholdt en yderst vellykket kombination af Schoutmarked og Gårdfest d. 18. juni. Den næste kombinerede fest bliver afholdt samme sted lørdag d. 16. Juni Ved den lejlighed vil vi fejre grundejerforeningens 35 års fødselsdag. Der kommer meddelelse ud i maj måned, men noter venligst datoen. Pia modtager meget gerne ideer og forslag til aktiviteter ved sommerfesten. Fastelavnsfest Den 19. februar blev der afholdt tøndeslagning med 45 deltagere i alle aldre og udklædninger. I kan se en række billeder fra tøndeslagningen på vores hjemmeside. Tak til Claus, Johnny, Theis og andre flinke hjælpere for jeres indsats ved sammenkomsterne I er rigtig flinke til at stille op. Hjemmeside Takket være en entusiastisk beboer - Bjarne Erbs i no. 26 har Schoutgården nu også fået en hjemmeside. Alle boligforeninger med respekt for sig selv har sin egen hjemmeside. I dag er en hjemmeside bebyggelsens ansigt ud mod omverdenen, så ejendomsmæglere, advokater og eventuelle nye købere kan finde os og komme i kontakt med os samt finde de dokumenter, der evt. er behov for. Den del af hjemmesiden er afsluttet. Bjarne har også skabt en sektion i hjemmesiden, som kun vi som beboere i Schoutgården kan få adgang til. Det betyder rent praktisk, at hvert hus bliver udstyret med eget brugernavn og password. Her tænker vi os at lægge de meddelelser, som kun vedrører Schoutgården lækage på vores varmesystem behøver jo ikke at slåes op på Kirkedøren Den nye sektion indeholder også mulighed for, at I som beboere kan skrive kommentarer, f.eks hvis I har ting, som I vil sælge, bytte eller forære væk. Endvidere vil der blive lagt oplysning ind om, hvorfor vi flager. Vi vil etablere et melde-system til Webmaster. Hvis I lægger jeres mail-addresse ind i forbindelse med, at I opdaterer jeres bruger/password, findes der også mulighed for at sende mail til alle, der ønsker det. Eksempelvis hvis vi får en ny utæthed i varmesystemet. I kan finde hjemmesiden på Bjarne har lavet en brugsanvisning til den nye sektion. Den vil vi lægge i jeres postkasse sammen med bruger- og password. 4

5 4) Afsluttende bemærkninger Centralvarmeanlægget i vore huse Desværre er centralvarmerørene i vores huse af en meget skrøbelig type. I flere tilfælde er det set, at det samme hus rammes af 2 eller 3 lækager lige efter hinanden. Formandens anbefaling er at få forsikringsselskabet til at skifte alle de rør, der har ligget i vand, så de vandskaderamte beboere ikke skal igennem reparations-roderiet flere gange lige efter hinanden. Og lige en slutbemærkning: Bestyrelsen, vores gartner og varmemestre arbejder for, at vores bebyggelse skal være attaktiv at bo i, og sådan skulle det gerne fortsætte. Bestyrelsen vil opfordre beboerne til at støtte op om denne indsats. Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012 Det reviderede regnskab for 2011 På grund af sygemelding fra kasserer Lone Carstensen fremlagde revisor Morten Erri regnskab og budget. Morten gennemgik regnskabet og oplyste bl.a., at udgifterne til snedrydning har været mindre end budgetteret. Gartnerbudgettet er overskredet på grund af, at der ud over det budgetterede - er fældet fyrretræer ud mod Hartkornsvej. Der er et overskud på ,00 kr. mod budgetteret 8.200,00. Iøvrigt henvises til det udsendte regnskab med noter. Bemærkninger/spørgsmål På forespørgsel om, hvorfor Grundejerforeningen har en bankboks blev oplyst, at de originale dokumenter samt en protokol vedr. Grundejerforeningen ligger i bankboksen. Men boksen vil nu blive lukket, da bestyrelsen finder, der ikke længere er brug for den. Der blev stillet spørgsmål til vandafledningsafgiften. Bestyrelsen kunne oplyse at den ene side af husene ledes til faskine, medens den anden side ledes til offentlig kloak. Principielt betales vandafledning som en del af prisen på brugsvand. Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som herefter var taget til efterretning. Budget for 2012 Morten oplyste, at varmebidraget pr. 1. maj stiger med 50,00 kr. til 1.000,00 kr. pr. måned og fællesbidraget med 25,00 kr. til 1.125,00 kr. pr. måned på grund af stigende energipriser. Endvidere udtalte Morten, at han oplever, at Schoutgården fremstår pænere end mange andre bebyggelser i Dragør. Morten synes, at det kan vi alle glæde os over når vi kommer hjem til vores hus. Budgettet blev taget til efterretning. Ad 4 Valg af formand Bent Tersbøl blev enstemmigt genvalgt. Bent takkede for valget og gav udtryk for, at han er meget glad for sin bestyrelse, og at bestyrelsen har et virkeligt godt samarbejde. Ad 5 Valg af et bestyrelsesmedlem 5

6 Pia Lindinger blev enstemmigt genvalgt. Ad 6 Valg af revisor Morten Erri blev enstemmigt genvalgt. Ad 7 Valg af 2 suppleanter Jutta Hørlyck blev enstemmigt valgt Bodil Aagaard blev enstemmigt genvalgt. Grundejerforeningens bestyrelse ser herefter således ud: Formand Bent Tersbøl Kasserer Lone Carstensen Bestyrelsesmedlem Claus Hvidman Bestyrelsesmedlem Pia Lindinger Bestyrelsesmedlem Per Skipper Suppleant Jutta Hørlyck Suppleant Bodil Aagaard Revisor Morten Erri Revisor Per Fuglsang Ad 8 Orientering om de nye muligheder i vores hjemmeside v. Schoutgårdens Webmaster, Bjarne Erbs Punktet er udgået. Ad 9 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag Ad 10 Eventuelt Elektriske solceller på vores huse Elektriske solceller fungerer som et lille elektricitetsværk, når solen ellers skinner. Og når den gør det, får solcellerne el-måleren til at løbe baglæns og dermed modregne den el, vi har forbrugt i løbet af natten. Dette vil give en besparelse, der vil betyde, at vi kan reducere det månedlige kontingent til driften. Solceller er efterhånden blevet så effektive og billige, at det kan betale sig at investere i et anlæg. Vi forestiller os at solcellerne installeres på de 11 sydvendte tagflader og forbindes til el-nettet via varmekælderen. Så vidt formanden har fået oplyst, kan anlæg finansieres ved et kreditforeningslån, så Grundejerforeningen ikke skal have penge op af lommen. Bestyrelsen vil gerne have beboernes indstilling til, om vi skal bruge kræfter på at undersøge muligheder og konsekvenser med henblik på at vise et skitseprojekt ved næste generalforsamling. Nogle beboere synes det er en god ide at installere solceller også til varmtvandsforsyningen. Formanden oplyste, at det vil være svært at bruge solvarme til centralvarme systemet. Den høje temperatur på anlægget gør, at varmetabet er for stort. En enkelt beboer gjorde opmærksom på, at man i givet fald vil blive frataget sin mulighed for selv at etablere solvarme til opvarmning af brugsvand. 6

7 Per Skipper gjorde opmærksom på, at man skal undersøge hos Dragør Kommune, om der overhovedet må monteres solceller på taget. Claus Bertelsen gjorde opmærksom på sine dårlige erfaringer i forbindelse med renovering af Schoutgårdens tage. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. Hjertestarter På forespørgel fra Børge Jensen om anskaffelse af en hjertestarter i Schoutgården svarede Pia, at hun har talt med Dragør Hjertestarterforening. I givet fald skal en hjertestarter anbringes i/ved varmekælderen. I fortsættelse heraf oplyste Jutta Hørlyck, at beredskabsfunktionen i Dragør Kommune har inddraget akut førstehjælp i sin funktion, d.v.s. at en brandmand møder op, når akut førstehjælp herunder hjertestarterhjælp - er nødvendig. Tina Lund-Larsen fremførte, at vandet jævnligt stiger meget højt i toiletterne. Tina blev opfordret til at tage kontakt til vore varmemestre om problemet. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.. Formanden tog afslutningvis ordet og takkede dirigenten for veludført hverv. Herefter gjorde formanden opmærksom på, at Grundejerforening vil markere sit 35 års jubilæum med en lille erkendtlighed til de frivillge hjælpere og overrakte en flaske vin til flagmestrene Keld og Thorkild samt Søs, som reparerer flag og vimpel, når det er nødvendigt. Endvidere blev der overrakt en flaske vin til hver af revisorerne, Morten Erri og Per Fuglsang. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere