Processen for ansøgning af varemærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processen for ansøgning af varemærker"

Transkript

1 Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkereformen november 2017 /MFR Sags. nr: 16/00643 Processen for ansøgning af varemærker Søgningsrapporter og indsigelser Patent- og Varemærkestyrelsen valgte i 1999 at harmonisere sin praksis om håndteringen af relative hindringer med den praksis, som EUIPO anvender. I forbindelse med implementeringen af direktivet, skal der tages stilling til, hvilken praksis styrelsen skal have fremadrettet. Helt konkret skal der tages en principiel beslutning om, hvorvidt styrelsen skal fortsætte med at lave søgningsrapporter som en del af behandlingen af varemærkeansøgninger og i givet fald hvilket indhold de skal have, samt hvilke valgmuligheder ansøgere i den forbindelse skal have. Endvidere peger varemærkedirektivet i retning af, at medlemsstaterne bør placere indsigelsesperioden før varemærkets registrering, uden der dog stilles et absolut krav herom. Imidlertid indeholder direktivet visse begrænsninger i forhold til de påstande, der skal kunne fremsættes i en indsigelsessag, ligesom det er blevet obligatorisk for alle medlemsstater at indføre en procedure for behandling af bemærkninger fra tredjemand vedrørende absolutte hindringer. Det er i lyset heraf, at det endvidere skal besluttes, om indsigelsesperioden bør flyttes, således at indsigelser efter en ny lov skal fremsættes inden mærkets registrering. I den forbindelse kan det endvidere overvejes, om der kan ske lovgivningsmæssige tiltag, der kan medvirke til at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af indsigelser i styrelsen. I de følgende afsnit behandles de to emner mere detaljeret.

2 2 1. Styrelsens søgningsrapporter Baggrund for søgningsrapporterne I 1999 ændrede PVS sin praksis for, hvordan kolliderende, ældre rettigheder skulle håndteres i sagsbehandlingen 1. Kort sagt gik ældre rettigheder fra at være absolutte registreringshindringer til at være relative registreringshindringer. Praksisændringen, der i daglig tale omtales som Alicante-modellen, blev bl.a. indført for at undgå for store forskelle mellem sagsbehandlingsprocedurerne for danske varemærkeansøgninger og EUvaremærkeansøgninger. Alicante-modellen indebærer, at PVS, i forhold til nationale varemærkeansøgninger, udarbejder en søgningsrapport over kolliderende 2, ældre rettigheder, som sendes til ansøgeren med en frist til at udtale sig. Samtidig gøres ansøgeren opmærksom på, at de fremfundne ældre rettigheder ikke kan medføre, at styrelsen afslår ansøgningen ex officio, men at de fremfundne rettigheder kan danne basis for indsigelser fra indehavere af de ældre rettigheder. Til de ældre rettigheder henregnes, jf. ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsens 9, stk. 1, følgende: Varemærker Selskabsnavne (registreringspligtige) Virksomhedsnavne (ikke-registreringspligtige) Personnavne Ejendomsnavne Portrætter Afbildninger af fast ejendom Særegne titler på ophavsretligt beskyttede værker Design Ophavsretligt beskyttede værker Ret til fotografisk billede Skorstensmærker og kontorflag Halvledertopografi (Chips) Indholdet og omfanget af søgningsrapporterne er fastlagt under hensyn til de ønsker, der blev fremført af styrelsens brugere forud for ordningens tilblivelse. Således var der et udtalt ønske om, at kvaliteten og omfanget af søgningsrapporterne skulle svare til kvaliteten og omfanget af de søgninger, som styrelsen foretog forud for overgangen til Alicante-modellen. 1 Disse ældre varemærker blev indtil 1999 anset for at udgøre en absolut registreringshindring og ansøgningen ville blive afvist fra registrering, med mindre ansøger enten begrænsede sin varefortegnelse, således at der ikke var sammenfald af varer og tjenesteydelser eller indhentede en samtykkeerklæring fra den eller de ældre rettighedshavere. 2 Søgningsrapporten indeholder alene henvisninger til rettigheder, som sagsbehandleren skønner rent faktisk kolliderer med ansøgningen, dvs. ældre rettigheder, der med succes ville kunne påberåbes i en indsigelse.

3 3 Under hensyn til dette ønske, og da varemærkelovens 14 og 15 henviser til de ovenfor oplistede rettighedstyper, indgår samtlige disse som grundlaget for styrelsens søgningsrapporter i dag. Effektive søgninger? For flere af de ovenfor nævnte rettigheder gælder det, at det er ganske vanskeligt at foretage søgninger i dag. Eksempelvis findes der ikke et register over beskyttede ejendomsnavne eller afbildninger af fast ejendom, ligesom rettigheder i form af ophavsrettigheder, ret til fotografisk billede eller særegne titler på værker heller ikke er umiddelbart konstaterbare. Også søgninger efter rettigheder, der allerede indgår i et register, kan være vanskelige at foretage. Eksempelvis er CVR-registrets søgefunktioner, indhold og førelse ikke indrettet på søgninger med netop det formål at fremfinde ældre navnerettigheder, hvilket vanskeliggør effektive og grundige søgninger. Hertil kommer, at det alene er registreringspligtige selskaber, der anses for at stifte en vis form for navnerettighed ved registrering hos Erhvervsstyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsens søgninger i CVR er således i dag begrænset til alene at omfatte disse selskaber. På tilsvarende vis giver søgninger efter designs også væsentlige udfordringer. Designs kan være relevante at søge efter, ikke alene når et varemærke indeholder eller består af en gengivelse af en vare eller emballage, men også når mærket blot er et logo. Dette skyldes, at det er blevet mere udbredt særligt ved EUIPO at et figurmærke ikke alene registreres som et varemærke, men også registreres som et design. Som eksempler herpå kan henvises til de nedenfor viste registrerede EU-designs:

4 4 Locarno-systemet til klassificering af designs giver i klasse 32 mulighed for at klassificere designs som graphic symbols and logos, surface patterns, ornamentation 3, ligesom eksempelvis klasse 5 omfatter clothing labels 4 og klasse 19 labels 5 til andre formål. De nævnte klasser indeholder ikke yderligere specifikationer af de pågældende logoers figurlige indhold, hvorfor der kan være tale om logoer af enhver art. Dette indebærer, at skal et figurmærke undersøges ift. designs, er samtlige designs, der er registreret i klasse 5, 19 eller 32 som labels, logoer eller lignende, relevante for søgningen, når søgningen er baseret på Locarno-klassificeringen. Dog skal bemærkes, at EUIPO til forskel fra andre varemærkemyndigheder tillige klassificerer designs efter Vienna-klassifikationen, dette også selvom EUIPO ikke er forpligtet hertil. Denne praksis indebærer således, at det pt. er muligt at foretage søgninger efter designs, der består af eller indeholder figurmærker/logoer, på samme måde som der kan foretages søgninger efter figurvaremærker. Om denne mulighed vil bestå er imidlertid usikkert, da EUIPO hverken efter designforordningen eller implementeringsforordningen er forpligtet til at klassificere designs efter Vienna-klassifikationen. En stillingtagen til om og i givet fald hvordan der i fremtiden skal søges efter ældre designrettigheder i forbindelse med varemærkeansøgningers behandling i styrelsen, bør således ikke være influeret af, at det for tiden er muligt at supplere de Locarno-baserede søgninger efter EU-designs med en søgning på basis af Viennaklassifikationen. I forhold til skorstensmærker og kontorflag samt halvledertopografi er styrelsen registreringsmyndighed, hvorfor styrelsen har direkte adgang til at søge efter sådanne rettigheder. Imidlertid har disse rettighedstyper en så diminutiv karakter, at det kan påstås, at de ikke har nogen reel praktisk relevans i forhold til søgningsrapporterne. Således er der indenfor de seneste ca. 30 år alene ansøgt om skorstensmærker og kontorflag 5 gange, og der er alene ca. 100 skorstensmærker og kontorflag i styrelsens register 6. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til halvledertopografi (chips), hvortil yderligere kan bemærkes, at disse har et særdeles snævert beskyttelsesområde, idet de alene beskyttes mod eftergørelse, og det derfor er ganske usandsynligt, at søgninger efter disse rettigheder i forbindelse med behandlingen af varemærkeansøgninger producerer et hit. For så vidt angår varemærker, har styrelsen direkte adgang til alle relevante data for varemærker, der er registreret med gyldighed for Danmark. Dette muliggør, at styrelsen på baggrund af disse data kan foretage automatiserede søgninger, der udvælger en rå- 3 EUIPO s register indeholdt den 27. oktober 2017 oplysninger om designs, der er klassificeret i klasse 32. Heraf har status Registered and fully published. Til sammenligning er der alene 2 gyldige registreringer i det danske designregister, og der ses ikke at være nogen Internationale Registreringer med gyldighed for Danmark i denne klasse. 4 EUIPO s register indeholdt den 27. oktober 2017 oplysninger om 437 designs, der er klassificeret i klasse Heraf har 278 status Registered and fully published. Der er ingen danske designregistreringer med Locarno-klasse 05.04, og der ses heller ikke at være nogen Internationale Registreringer med gyldighed for Danmark i denne klasse. 5 EUIPO s register indeholdt den 27. oktober oplysninger om 9713 designs, der er klassificeret i klasse Heraf har 5907 status Registered and fully published. Til sammenligning er der 7 gyldige danske designregistreringer med Locarno-klasse 19.08, og der ses at være 2 Internationale Registreringer med gyldighed for Danmark i denne klasse. 6 Hvorvidt de alle faktisk er gyldige er endvidere uklart, da registreringernes opretholdelse er betinget af, at der består en skibsregistrering. Styrelsens register har i den forbindelse ikke været ajourført med skibsregisteret, siden styrelsen overtog administrationen af registreringen af skorstensmærker og kontorflag.

5 5 liste af rettigheder ud fra bl.a. kriterier om synsmæssig og lydlig lighed mellem mærker og sammenfald eller lighed mellem Nice-klasser. Denne form for automatiserede søgninger gør det muligt for styrelsens sagsbehandlere at få et forholdsvis overskueligt overblik over de ældre ansøgte eller registrerede rettigheder, som et ansøgt varemærke kan være i konflikt med, og på denne baggrund udvælge de varemærker, der bør henvises til i en søgningsrapport. Styrelsen søger i den forbindelse ikke efter ældre rettigheder, der måtte være stiftet alene ved brug, ligesom der i den ovenfor omtalte vurdering heller ikke kan foretages undersøgelser af, om et ældre registreret varemærke måtte være indarbejdet eller velkendt, eller hvis det er underlagt brugspligten om der er gjort reel brug af varemærket. Styrelsens søgning efter ældre varemærkerettigheder giver således ikke et fuldstændigt billede af den reelle situation på markedet, men vedrører alene de rettigheder, der er ansøgt eller registreret som danske varemærker, EU-varemærker eller Internationale Registreringer med gyldighed for Danmark, og hvis beskyttelsesomfang vurderes alene ud fra de oplysninger, der fremgår af det pågældende register. Endelig skal personnavne nævnes. I styrelsens praksis anses sjældne personnavne, dvs. efternavne der har færre end 30 navnebærere her i landet, for at være beskyttet mod, at tredjemand uden adkomst hertil registrerer personnavnet som varemærke. En adkomst til registrering kan opnås, når én bærer af navnet giver sit samtykke til registrering af varemærket 7. Styrelsens undersøgelse af efternavne foretages på Danmarks Statistiks navnedatabase, hvilket er et redskab, der alene tillader søgning efter identiske navne. Det kan i den forbindelse bemærkes, at sammenlignes varemærkelovens 14, nr. 4 og den praksis, der har udviklet sig i forhold til denne bestemmelse, med bestemmelserne i navneloven, er det tydeligt, at der er en vis diskrepans. Først og fremmest er det i navnelovens 2 slået fast, at et efternavn beskyttes, når der er færre end 2000 navnebærere her i landet 8, hvorfor grænsen er sat væsentligt højere end de 30 navnebærere, der er fastlagt i styrelsens praksis efter varemærkelovens 14, nr. 4. Dernæst fremgår det af navnelovens 27, at en navnebærer ikke alene kan forbyde en andens uberettigede brug af navnet, men også af navne, der har en sådan lighed med det beskyttede efternavn, at forveksling let kan ske. Til forskel herfra kan registreringen af et varemærke alene forhindres efter varemærkelovens 14, nr. 4, når varemærket kan opfattes som efternavnet. Bringes beskyttelsen af efternavne i forhold til varemærker på linje med navneloven i en ny varemærkelov, vil adgangen til en effektiv søgning efter disse således kunne udgøre en vis udfordring, da det tilgængelige søgeværktøj ikke gør det muligt at søge ved hjælp af søgeoperatorer 9. 7 Denne praksis er ikke udledt af navnelovens 27, men bygger på en fortolkning af varemærkelovens 14, nr. 4, der ikke blev ændret i forbindelse med revisionen af navneloven i Det er endvidere forudsat, at der ikke tidligere har været mere end 2000 navnebærere, jf. navnelovens 2, stk.1, 2. pkt. 9 Dvs. tegn som *,? eller andre operatorer til erstatning for bogstaver i navnet.

6 6 Behovet for søgningsrapporter Det er styrelsens erfaring herunder i forbindelse med den interviewrunde styrelsen har foretaget i forbindelse med nærværende revision af varemærkeloven at danske SMV er først og fremmest har et udtalt behov for, at søgningsrapporterne henviser til eventuelle ældre varemærker, som et ansøgt varemærke måtte være i konflikt med. Dernæst er der et vist ønske om, at virksomheds- og selskabsnavne også er omfattet af styrelsens søgninger, i det omfang sådanne kan udgøre en hindring mod varemærket. Øvrige rettighedstyper syntes at være af mindre relevans. Det er derfor klart, at styrelsens søgningsrapporter først og fremmest skal omfatte de ældre varemærkeregistreringer, som et ansøgt varemærke kan være i konflikt med. Med hensyn til virksomheds- og selskabsnavne skal det først og fremmest bemærkes, at det syntes uhensigtsmæssigt, at de søgninger, der foretages i dag, alene omfatter navne på registreringspligtige selskaber, da øvrige virksomhedsnavne på tilsvarende vis udgør en potentiel hindring mod varemærket, og ansøgere af denne grund kan finde værdi i at modtage oplysninger om sådanne virksomheders eksistens. I den forbindelse bør det om styrelsens søgningsrapport bemærkes, at disse alene har et informativt formål, idet styrelsens fremdragelse af ældre rettigheder ikke i dag kan føre til afslag på ansøgningens registrering. Formålet med styrelsens søgningsrapporter er således at sætte ansøgeren i stand til at vurdere, om forholdet til ældre rettigheder i søgningsrapporten skal afklares, eksempelvis ved opnåelse af samtykke eller indgivelse af ophævelsesbegæring, eller om ansøgningen skal begrænses eller helt opgives. Som nævnt ovenfor kan styrelsen i søgningen efter ældre rettigheder ikke tage hensyn til forhold som, at en ældre rettighed er indarbejdet eller velkendt, eller om en ældre registreret rettighed faktisk anvendes, ligesom rettigheder, der alene er stiftet ved brug ikke er omfattet af søgningen. Søgningsrapporterne giver således heller ikke et sikkert svar på, om eventuelt fremfundne ældre rettigheder faktisk udgør en hindring mod det ansøgte varemærke, herunder om brugspligten er opfyldt, ligesom søgningsrapporten heller ikke vil afsløre, at der eksempelvis eksisterer et velkendt varemærke, der selvom det ikke kan forveksles med det ansøgte varemærke faktisk vil blive krænket, hvis det ansøgte varemærke anvendes. Det kan på baggrund af ovenstående overvejes, om der i loven eller bekendtgørelsen skal fastsættes hjemmel til, at styrelsen, af hensyn til den informationsgivende rolle søgningsrapporterne har, skal foretage søgning efter alle registrerede virksomheds- og selskabsnavne. En sådan hjemmel bør dog klart angive, hvordan og hvornår styrelsen skal fremdrage et virksomheds- eller selskabsnavn, herunder i forhold til: Om navnene skal fremdrages alene under hensyn til forvekslelighedsprincippet, og Hvordan beskyttelsesomfanget, dvs. de varer eller tjenesteydelser navnet skal anses for at relatere sig til, skal fastlægges.

7 7 Kriterierne for fremdragelse af virksomheds- og selskabsnavne Betingelserne for at fremdrage et virksomheds- eller selskabsnavn er i dag beskrevet i varemærkelovens 14, nr. 4. Således fremgår det af bestemmelsen, at der skal bestå en eneret til navnet, som en anden end varemærkeansøgeren har adkomsten til, og at det ansøgte varemærke skal kunne opfattes som det pågældende navn. Som anført ovenfor, er det alene registreringspligtige selskaber, der anses for at stifte rettigheder til navnet ved dets registrering, hvorfor andre virksomhedstyper ikke indgår i styrelsens søgninger. I styrelsens praksis vedrørende vurderingen af, hvornår et varemærke kan opfattes som et selskabsnavn, lægges der vægt på, at varemærket skal være identisk eller qasiidentisk med dominanten, dvs. den særprægede del i navnet, ligesom der skal være sammenfald mellem de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører og det brancheområde selskabet er registreret for. Denne særlige afgrænsning af beskyttelsen fremgår alene af varemærkelovens 14, nr. 4, og kan ikke genfindes hverken i markedsføringsloven eller selskabsloven, hvor beskyttelsen af forretningskendetegn primært er båret af forvekslelighedsprincippet. Således vil en konflikt mellem forretningskendetegn, der involverer et virksomhedsnavn overfor et varemærke efter markedsføringslovens 22 (tidligere 18), typisk blive afgjort med afsæt i netop forvekslelighedsprincippet. I den forbindelse vil afgrænsningen af den beskyttelse, som et virksomheds- eller selskabsnavn tildeles, også typisk blive fastlagt i overensstemmelse med den brug, der er gjort af navnet. Styrelsen kan ikke og har selvsagt ikke vurderet om, og i givet fald i hvilket omfang, selskabsnavnet (herunder binavne) er taget i brug, og styrelsen tager følgelig udgangspunkt i de oplysninger om selskabets brancheområde, der findes i CVR, når navnets beskyttelsesomfang skal fastlægges. Det er derfor spørgsmålet, om de søgninger, styrelsen foretager i denne henseende, i højere grad bør afspejle realiteterne ved domstolene. Således omfatter beskyttelsen efter markedsføringsloven såvel virksomheds- som selskabsnavne, og domstolenes vurdering af, om der foreligger en konflikt, tager typisk afsæt i forvekslelighedsprincippet. Vælges en sådan tilgang, er det ydermere spørgsmålet, hvordan styrelsen skal foretage en rettighedsafgrænsning for virksomheds- og selskabsnavne. De oplysninger, der fremgår af CVR, er alene de oplysninger, som virksomheden har valgt at indberette ved registreringen. I den forbindelse indgår det næppe i virksomhedernes overvejelser, at valg af branchekoder kunne have en sammenhæng med beskyttelsesomfanget for navnet, idet branchekoderne ikke er tiltænkt at have den funktion. Hertil kommer, at mange af branchekoderne er meget overordnet formuleret, og således angiver brancher eller varegrupper, der ikke ville blive anset for tilstrækkeligt klare og præcise, hvis disse anvendes i varefortegnelsen i en varemærkeansøgning. At anvende branchekoderne til at afgrænse rettighederne, når styrelsen foretager søgninger til brug for søgningsrapporterne, vil således kunne resultere i, at virksomheds- og selskabsnavne fremdrages, selvom navnet ikke er taget i brug som forretningskendetegn, ligesom det må forventes, at navnene vurderes at have et langt bredere beskyttel-

8 8 sesomfang end hvad der reelt måtte være tilfældet, hvis navnet faktisk har været anvendt. Skal styrelsen således foretage søgninger efter virksomheds- og selskabsnavne, og styrelsen i den forbindelse dels skal fremdrage navne på basis af forvekslelighedsprincipperne, samt i den forbindelse lægge oplysningerne om brancher i CVR til grund for en sådan vurdering, må det forventes, at styrelsen vil fremdrage langt flere virksomheds- og selskabsnavne i fremtiden, end dette er tilfældet i dag. Endvidere vil en sådan søgning forudsætte, at styrelsen kan importere data om virksomheds- og selskabsnavne og anvende disse i styrelsens eget søgeværktøj, idet søgemulighederne i CVR er yderst begrænsede, og således ikke giver mulighed for søgninger ved brug af eksempelvis operatorer. 2. Indsigelsesproceduren Varemærkedirektivets artikel 43, stk. 1, fastlår følgende: Artikel 43 Indsigelsesprocedure 1. Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til en effektiv og hurtig administrativ procedure ved deres kontorer for at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke af de grunde, der er fastsat i artikel 5. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at artikel 5 i direktivet alene vedrører de relative hindringer, hvorfor direktivet i udgangspunktet lægger op til, at indsigelsesperioden placeres før registrering. Af artikel 16, stk. 2, fremgår dog, at dette udgangspunkt kan fraviges af den enkelte medlemsstat, idet det her er angivet, at femårsperioden i relation til kravet om reel brug i tilfælde, hvor en medlemsstat giver mulighed for indsigelse efter registrering, skal regnes fra indsigelsesperiodens udløb, eller hvis indsigelse er fremsat, fra tidspunktet hvor indsigelsen er endelig afgjort eller afsluttet. Dette forhold ændrer dog ikke på, at det i direktivets ordlyd er lagt til grund, at indsigelse alene kan fremsættes med henvisning til ældre rettigheder, og at påstande om varemærkets ugyldighed pga. af absolutte hindringer, eksempelvis dets manglende særpræg, alene kan fremsættes i en sag om administrativ ophævelse. I dag følger det af varemærkeloven, at et varemærke skal være registreret, og registreringen skal være offentliggjort, førend tredjemand kan gøre indsigelse mod registreringen. Det følger i den forbindelse af henvisningen i varemærkelovens 23 til bestemmelsen i varemærkelovens 20, at en indsigelse i princippet indebærer, at en indsigelse ikke alene kan vedrøre ældre rettigheder, men tillige kan vedrøre alle de forhold, der også kunne være fremdraget af styrelsen under ansøgningens behandling, dvs. også de absolutte hindringer. Med den nu skete begrænsning i indsigelsesgrundlaget, jf. henvisningen til artikel 5 i artikel 43, stk. 1, vil placeringen af indsigelsesperioden efter registrering indebære, at tredjemand i perioden fra et mærkes registrering til indsigelsesperiodens udløb eller, hvis der

9 9 fremsættes indsigelse, til der foreligger endelige afgørelser i eventuelle indsigelser, ikke vil kunne anfægte mærkets gyldighed på baggrund af absolutte hindringer 10. Flyttes indsigelsesperioden til før registrering vil der fortsat gælde den samme restriktion i indsigelsesgrundlaget, dvs. at en indsigelse også i dette tilfælde alene kan fremsættes under henvisning til ældre rettigheder. Imidlertid indeholder direktivets artikel 40 også mulighed for, at medlemsstaternes lovgivning kan give tredjemand adgang til at fremsætte bemærkninger til ansøgninger, dvs. at tredjemand gives mulighed for at fremsætte begrundede bemærkninger om, hvorfor et varemærke skal afslås under hensyn til de absolutte grunde. Ved at have indsigelsesperioden før registrering kombineret med en mulighed for tredjemand til at fremsætte bemærkninger mod mærkets registrering, sikres det, at der ikke indføres en periode, hvor tredjemand er frataget muligheden for at reagere på mærket på baggrund af de absolutte hindringer. Den nugældende situation, og situationerne i de ovenfor beskrevne to situationer, kan skitseres som følger: Nugældende procedure Procedure efter nyt direktiv med indsigelsesperiode før registrering Procedure efter nyt direktiv med indsigelsesperiode efter registrering 10 Der bliver indgivet mellem 100 og 150 indsigelser om året til styrelsen. Den samlede sagsbehandlingstid for de enkelte indsigelser kan variere fra få måneder til flere år, afhængig af sagens kompleksitet og om styrelsens afgørelse ankes.

10 10 Det skal i den forbindelse bemærkes, at den ovenfor skitserede procedure, hvor indsigelsesperioden er placeret før registrering, svarer til den procedure, der gælder for EUvaremærkerne. Mulighed for henlæggelse af ansøgninger ved indsigelse Såfremt indsigelsesperioden placeres før registrering, kan det endvidere overvejes at indføre mulighed for, at styrelsen henlægger en ansøgning, hvis ansøgeren ikke svarer på indsigelsen. Styrelsen oplever forholdsvis ofte, at en indehaver af en registrering ikke svarer på en fremsat indsigelse. I sådanne situationer er der endvidere ofte tale om, at det er forholdsvis åbenlyst, at indsigelsen vil blive taget helt eller delvist til følge. På denne baggrund har det således formodningen for sig, at indehaveren i en stor del af de nævnte sager, ikke svarer på indsigelsen, fordi indehaveren har mistet interessen for mærket. Uanset om indehaveren svarer på indsigelsen eller ej, er styrelsen i dag forpligtet til at træffe afgørelse i sagen, herunder sikre, at eventuelle påstande, der er fremsat af indsigeren om stiftelse af rettigheder ved brug, indarbejdelse eller velkendthed, er tilstrækkeligt dokumenteret. Særligt når indsigelsen er baseret på, at det yngre varemærke krænker et ældre, velkendt varemærke, påhviler der indsigeren en forpligtelse til ikke alene at dokumentere, at det ældre varemærke er velkendt, men også at de øvrige kriterier for beskyttelsen af velkendte varemærker er opfyldt. For at imødegå spild af ressourcer og tid for både indsigere og styrelsen kan det derfor overvejes at indføre en regel om, at en ansøgning henlægges, såfremt ansøgeren ikke svarer på en fremsat indsigelse. For at undgå, at ansøgninger henlægges alene som følge af, at indehaveren ikke får svaret på indsigelsen i tide, kan det endelig overvejes, om der i tilknytning hertil skal etableres en mulighed for genoptagelse af ansøgninger/indsigelser, når ansøgningen er blevet henlagt. Det bemærkes i den forbindelse, at henlæggelse af ansøgninger på baggrund af manglende svar fra en ansøger allerede kendes fra bl.a. patentlovens 15, stk. 2. Ovennævnte mulighed for henlæggelse i forhold til varemærker vedrører dog alene den situation, hvor en ansøger ikke svarer på en indsigelse i modsætning til den mere generelle regel om henlæggelse i bl.a. patentlovens 15, stk. 2.

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION Det bærende hensyn bag det gældende førstebruger-princip er, at det strider mod god skik at bemægtige sig en andens brugte mærke ved at komme denne i forkøbet

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 SAGSBEHANDLING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver?

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver? Fælles meddelelse om den fælles praksis for omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort og hvid 15. april 2014 14 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne i Den Europæiske Union er i henhold til deres tilsagn

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 12. oktober 2017 Aarhus Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker og design Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker Et KENDETEGN der kan ADSKILLE en producents varer eller tjenesteydelser fra en andens og som kan gengives GRAFISK F.EKS. Ordet PEPSI eller

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 10. oktober 2017 København Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret

Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret Dispositionerne er udarbejdet som et generelt udgangspunkt for opgaveløsning, og skal ikke tages for mere end dette. Dispositionerne kan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

Skorstensmærker og kontorflag

Skorstensmærker og kontorflag REDERI- BRANCHENS KENDETEGN Beskyt dine værdier Mange danske rederier har gennem årene registreret deres skorstensmærke og kontorflag i det gamle danske register over skorstensmærker og kontorflag. Men

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE V.12 (23.03.2016) VADEMECUM Indledning Del A - EU-varemærkeansøgninger Del B Del C Del D Del E Del F Del M - EU-varemærkeregistreringer - Indførelser ieu-varemærkeregisteret

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. april 2015 20. april 2015. Nr. 483. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave):

Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave): Varemærkeloven Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave): Varemærkeloven Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192

Læs mere

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1 Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen 2013-2014 OPGAVE 1 Overordnet set handler opgaven både om varemærkeret og patentret. Patentret: For så vidt angår patentretten bør den

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling Forretningskendetegn Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Forretningskendetegnets funktion Hvad er et forretningskendetegn?

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 11. juni 2010. Nr. 655. Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række love om ændring af varemærkeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. marts Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) 1. marts Nr. 192.

Lovtidende A Udgivet den 4. marts Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) 1. marts Nr. 192. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. marts 2016 1. marts 2016. Nr. 192. Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) Herved bekendtgøres varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012, med de ændringer,

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere