MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?"

Transkript

1 MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder. Dermed får du også på et tidligt tidspunkt mulighed for at gøre noget for beskytte dine aktiver. Hvordan er søgeresultatet bygget op? Du vil modtage en månedlig rapport med søgeresultatet, som, indeholder oplysninger om, hvilke varemærker, der er fundet ved den løbende overvågning af dit varemærke. For hvert enkelt varemærke er oplyst: den tekst, der indgår i varemærket mærker, der udelukkende består af ord har tilføjelsen <w> ved mærker, der indeholder eller består af et logo, er betegnelsen <fig> anvendt de klasser, som varemærket er søgt registreret for varemærkets ansøgnings- eller registreringsnummer MarkWatch.indd 1/10 Aug 2016 I søgeresultatet kan du møde fire typer mærker med forskellige typer ansøgnings- eller registreringsnumre. Disse er angivet med forskellige

2 forbogstaver og forskelligt nummerformat. De fire typer er: Nationale danske varemærker: (VR=registrering, VA=ansøgning) Internationale varemærker, der dækker Danmark: (MP) EU varemærker: (EU) Internationale varemærker der dækker EU: (IR) Alle disse mærker har virkning i Danmark. De nationale danske varemærker (VA, VR) og de internationale varemærker (MP) kan du slå op i vores database PVS-online - dkpto.dk/pvsonline. Når du på PVSonline søger på varemærker, skal du ikke indtaste forbogstaverne (VR, VA, MP) eller evt. mellemrum i nummeret. Mærker med forbogstaverne EU, IR kan du slå op i databasen esearch plus For varemærker i esearch, skal du ikke bruge forbogstaverne (EU, IR), ligesom du heller ikke skal indtaste eventuelle foranstillede nuller. I databaserne vil du kunne se mange detaljerede oplysninger om mærket. Du vil bl.a. kunne se selve mærket, hvem der ejer mærket, ansøgningens eller registreringens status og de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket. Hvornår skal du reagere imod et nyt varemærke? Det er vigtigt, at du selv tager stilling til, om et nyt varemærke ligger for tæt på dit. Selvfølgelig skal du også vurdere, om mærket juridisk set krænker dit. Men der er ingen grund til at foretage denne juridiske vurdering, før du har gjort op med dig selv, om du synes, det nye mærke er et problem i forhold til din forretning. Din personlige opfattelse af lighederne mellem mærkerne, og din vurdering af om det nye mærke vil genere dig på markedet, når det bliver markedsført overfor dine kundegrupper, er derfor det vigtigste i vurderingen af, om du skal reagere imod et nyt varemærke. MarkWatch.indd 2/10 Aug 2016 Hvis du mener, at et nyt varemærke ligger for tæt på dit mærke, skal du overveje: hvordan du vil gribe ind, hvilket resultat du ønsker at opnå med din indgriben, og i hvilket omfang, der er en sandsynlighed for at opnå dette resultat.

3 Hvordan og hvornår kan du gribe ind? Typisk vil der være tre forskellige måder at gribe ind overfor nye varemærker: Du kan henvende dig direkte til ejeren af det nye varemærke. Du kan indlede en retssag og forsøge at stoppe både registreringen og brugen af det nye varemærke. Du kan gøre indsigelse mod registreringen af mærket. Direkte henvendelse til ejeren af det nye mærke Du har altid mulighed for at henvende dig til ejeren af det nye varemærke. Du kan anmode om, at han holder op med at bruge mærket og trækker ansøgningen om registrering af mærket tilbage. Du kan også vælge at lave en aftale med ham, så I kan finde en fælles løsning, der betyder, at I bliver enige om betingelserne for brugen af både dit og hans varemærke. En sådan aftale kan ofte være til gavn for begge virksomheder. Hvis du vælger at henvende dig direkte til ejeren af et nyt varemærke, er det en god ide at være opmærksom på, at ejeren af det nye varemærke muligvis slet ikke ved, at dit varemærke eksisterer ejeren med stor sandsynlighed ikke med vilje har lagt sig for tæt på dit varemærke ejeren muligvis ikke synes, at hans varemærke ligner dit du kan blive mødt med krav om at bevise, at dit registrerede mærke bliver brugt på markedet du på forhånd har gjort dig klart, hvordan du vil følge op på henvendelsen. Hvis du ikke følger op på sagen, kan det nemlig betyde, at du afskærer dig selv fra at gribe ind senere Retssag Du har mulighed for at gå til domstolene for at få afgjort din sag. Du kan eventuelt få nedlagt et fogedforbud, som kan stoppe de handlinger, der krænker dit varemærke. Hvis en konkurrent bruger et varemærke, der efter fogedrettens vurdering ligger for tæt på dit, kan fogedretten på basis af din varemærkeregistrering nedlægge forbud mod, at din konkurrent producerer, sælger, importerer eller udbyder en vare til salg, under det navn, der krænker dit varemærke. Fogedforbuddet skal følges op med en egentlig retssag ved de almindelige domstole. MarkWatch.indd 3/10 Aug 2016 I den egentlige retssag vil dommeren skulle foretage en vurdering af, om brugen eller registreringen af et nyt varemærke er i strid med de rettigheder, som du har. I den forbindelse vil begge parter i sagen kunne fremkomme med oplysninger, vidneudsagn og andre beviser, der kan hjælpe med

4 at belyse spørgsmålet om, hvorvidt de to varemærker rent juridisk kan forveksles. Ved en retssag kan krænkeren af dit varemærke dømmes til at betale erstatning. Ved særlig grov krænkelse kan der idømmes bøde. Hvis du vælger at gå rettens vej, er det en god ide at være opmærksom på, at du har mulighed for i dine påstande, at inddrage anden lovgivning end varemærkeloven, fx markedsføringsloven du kan få domstolen til at tage stilling til både brugen af og registreringen af det nye varemærke dommerne er bundet af de påstande, der fremsættes af parterne, og de tager derfor kun stilling til disse påstande. Derfor skal du huske at have alle påstande med fra starten du kan blive mødt med krav om at bevise, at dit registerede mærke bliver brugt på markedet der er en del formaliteter, der skal overholdes i en retssag, så derfor vil det ofte være nødvendigt, at du bekoster en advokat på sagen Gøre indsigelse mod en registrering Du har mulighed for at gøre indsigelse mod registrering af det nye mærke overfor den myndighed, der behandler ansøgningen om registrering. Indsigelsen kan først fremsættes, når mærket er blevet offentliggjort. Indsigelse mod nationale danske varemærker (VA og VR) og mod internationale (MP) varemærker, der dækker Danmark skal fremsættes overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Indsigelser mod EU-varemærker (EU) og mod internationale (IR) varemærker, der dækker EU, skal fremsættes overfor den europæiske varemærkemyndighed EUIPO. MarkWatch.indd 4/10 Aug 2016 Indsigelse mod danske nationale varemærker og mod internationale varemærker, der dækker Danmark Indsigelsen skal fremsættes overfor Patent- og Varemærkestyrelsen senest 2 måneder efter registreringens offentliggørelse i Dansk Varemærketidende. Der er direkte og gratis adgang til Dansk Varemærketidende på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Fristen på 2 måneder er fast, og der kan ikke dispenseres fra den. En indsigelse, der er fremsat for sent, vil derfor blive afvist. Der er dog i et sådant tilfælde mulighed for at indgive en begæring om administrativ ophævelse af mærket i stedet for.

5 Når der fremsættes indsigelse, er der visse minimumskrav, der skal være opfyldt: Det skal være oplyst, hvem der fremsætter indsigelsen, det vil sige dit navn eller firmanavn Der skal være en begrundelse for indsigelsen. Det vil være tilstrækkeligt fx at henvise til, at du har en ret til et bestemt ældre mærke, samtidig med at du oplyser mærkets registreringsnummer. Der skal betales et gebyr for behandlingen af indsigelsen. Gebyrets størrelse fremgår af prislisten som du kan finde på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside dkpto.dk/information/selvbetjening/priser-og-gebyrer/ En indsigelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i sagen, fx hvis parterne finder en mindelig løsning undervejs i sagsforløbet. Når der er fremsat indsigelse, bliver ejeren af det nye mærke orienteret om indsigelsen og får adgang til at udtale sig om den. Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget mærkeindehaverens udtalelse, vurderer styrelsen, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse i sagen. Når en sag er tilstrækkeligt oplyst, træffer styrelsen afgørelse i sagen. En afgørelse kan gå ud på, at det nye mærke gøres helt eller delvist ugyldigt, eller at det nye mærke fortsat skal bestå ved siden af det ældre mærke. Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker af den eller de parter, der ikke har fået fuldstændigt medhold. Hvis du vælger at fremsætte indsigelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god ide at være opmærksom på, at du opfylder de få formelle minimumskrav, der gælder, når du fremsætter indsigelsen tidsfristen, begrundelsen og indsigelsesgebyret du ved at begrunde din indsigelse grundigt fra starten, selv kan bidrage til, at sagen kan afgøres langt hurtigere du undervejs i sagsforløbet stadig kan vælge at indgå en aftale med din modpart - Patent- og Varemærkestyrelsen vil gerne stille en sag i bero, hvis der foregår forhandlinger mellem parterne ejeren af det nye varemærke har mulighed for at fremføre modpåstande under indsigelsessagen, herunder at du skal bevise at dit mærke blive brugt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan pålægge ejeren af det nye mærke, at ophøre med brugen af mærket normalt vil ejeren af det nye varemærke dog ophøre med brugen, hvis han har tabt en indsigelsessag MarkWatch.indd 5/10 Aug 2016

6 Indsigelse mod EU varemærker eller mod internationale varemærker, der dækker EU En indsigelse mod et EU-varemærke skal fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter publiceringen af EU-ansøgningen i EF-varemærketidende. Der er direkte og gratis adgang til EF-varemærketidende på EUIPOs hjemmeside, En indsigelse mod et internationalt varemærke, der dækker EU skal fremsættes skriftligt inden for en frist på tre måneder, som begynder at løbe seks måneder efter bekendtgørelsesdatoen. Indsigelsen, der skal være begrundet, kan indleveres på ethvert af arbejdssprogene, engelsk, tysk, fransk, italiensk eller spansk. Dog skal indsigelsen senest 1 måned efter indleveringen foreligge på det arbejdssprog, som ansøgeren oprindeligt har valgt. Blanket til fremsættelse af indsigelse mod et EU-varemærke kan downloades fra EUIPOs hjemmeside, ligesom der også findes en digital formular til fremsættelse af indsigelse. Til fremsættelse af indsigelse er der knyttet et indsigelsesgebyr, der skal betales af indsiger til EUIPO. EUIPOs indsigelsesafdeling træffer afgørelse i alle indsigelsessager vedrørende bekendtgjorte EU-varemærker. EUIPOs afgørelse i indsigelsessagen kan ankes til appelkamrene i EUIPO. Hvis du vælger at fremsætte indsigelse hos EUIPO, er det en god idé at være opmærksom på, at MarkWatch.indd 6/10 Aug 2016 der er en del formaliteter, der skal overholdes i forbindelse med fremsættelse af indsigelsen og i sagsforløbet, så derfor vil det være en god idé, at du inddrager en advokat eller en privat varemærkerådgiver i sagen ejeren af det nye varemærke har mulighed for at fremføre modpåstande under indsigelsessagen, herunder at du skal bevise, at dit mærke bliver brugt EUIPO ikke kan pålægge ejeren af det nye mærke, at ophøre med brugen af mærket normalt vil ejeren af det nye varemærke dog ophøre med brugen, hvis han har tabt en indsigelsessag EUIPO er bundet af de påstande, der fremsættes af parterne og tager derfor kun stilling til disse påstande du kan blive pålagt at skulle betale modpartens udgifter til indsigelsessagen, hvis du taber sagen. Hvordan er dine chancer for at vinde? Hvis du overvejer at fremsætte indsigelse eller indlede en retssag, bør du overveje dine chancer for at vinde sagen.

7 Den myndighed eller domstol, der skal træffe afgørelse i sagen, tager ved bedømmelsen af sagen først og fremmest udgangspunkt i de specifikke oplysninger i den aktuelle sag, men samtidig er der også visse overordnede principper, der gælder for alle sager vedrørende forveksling mellem to varemærker. Myndigheden eller domstolen lægger således vægt på en række faktorer ved sammenligningen af to varemærker. To varemærker kan som hovedregel kun forveksles, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt: Mærkerne skal i sig selv ligne hinanden Mærkerne skal dække varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. Mærkerne skal i sig selv ligne hinanden Du skal først og fremmest overveje, om dit mærke ved en umiddelbar betragtning ligner det nye varemærke. Ved sammenligningen af to mærker, skal du se på mærkernes udseende, udtale og betydning. Hvor mange ord eller bogstaver består mærkerne af det har betydning for sammenligningen af mærkernes udseende Indeholder mærkerne hver især fx logoer eller andre figurdele, som det andet mærke ikke indeholder - det har også betydning for sammenligningen af mærkernes udseende Kan mærkerne deles op i flere naturlige dele eller stavelser det har betydning for sammenligningen af mærkernes udtale, da det påvirker mærkernes rytme Hvilke elementer i mærkerne kan, der opnås eneret til. De elementer, der kan opnås eneret til, er dem, der lægges mest vægt på, når mærkerne sammenlignes. De elementer, der er rent beskrivende, indgår kun i sammenligningen med meget lille vægt. Visse beskrivende ord kan den enkelte erhvervsdrivende ikke opnå eneret til. Det gælder bl.a. ord, som beskriver varens eller tjenesteydelsens art, geografiske oprindelse eller en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen Bliver dele af mærkerne ofte anvendt i varemærker inden for den aktuelle branche det er mærkernes såkaldte svage elementer. Disse elementer har betydning for, hvor tæt mærker kan ligge på hinanden. Hvis det er de svage elementer, der ligner hinanden, skal mærkerne i deres helhed ligge tættere på hinanden, før de juridisk set kan forveksles Er nogle dele af mærkerne en forvanskning eller en forkortelse af brancheudtryk - det er ligeledes svage elementer i mærkerne og har betydning for, hvor tæt mærker kan ligge på hinanden MarkWatch.indd 7/10 Aug 2016

8 Betyder mærkerne noget, på dansk eller på et andet sprog dette kan have indflydelse på sammenligningen af mærkernes betydning. Jo længere væk fra hinanden betydningen ligger desto større lighed i udseende og udtale kræves, for at mærkerne kan forveksles Ved en sammenligning af to mærker, der begge kun består af figurlige elementer, skal du være opmærksom på, at der gennem et varemærke ikke opnås en eneret til motivet i mærket, men kun til den særlige udformning af motivet. For eksempel kan to boghandlere altså begge bruge et mærke, der viser en ugle, så længe udformningen af uglerne i de to mærker ikke ligner hinanden. Mærkerne skal dække varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art Du skal også vurdere, om dit varemærke og det nye varemærke dækker de samme varer eller tjenesteydelser. To varemærker kan nemlig som udgangspunkt kun forveksles, hvis de er registreret eller bliver brugt for de samme varer eller tjenesteydelser. Varemærker kan også forveksles, hvis der er tale om varer og tjenesteydelser af lignende art, det vil sige varer, der kan erstatte eller supplere hinanden, varer, der typisk sælges sammen, eller varer, der kan supplere eller erstatte en tjenesteydelse eller omvendt. Særligt om kendte mærker Hovedreglen, om at mærkerne skal ligne hinanden og vedrøre varer af samme eller lignende art, gælder ved sammenligningen af de fleste mærker. MarkWatch.indd 8/10 Aug 2016 Der gælder dog særlige regler, hvis dit varemærke er et særligt kendt mærke i din branche eller generelt, fx mærket SAND, som er kendt indenfor beklædningsområdet eller mærket Rolls Royce som er kendt generelt. Sådanne mærker har en udvidet beskyttelse. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning vedrørende retningslinjerne for kendte mærker. Den samlede bedømmelse Til sidst foretager myndigheden eller domstolen en samlet bedømmelse ud fra alle de relevante faktorer og træffer dernæst afgørelse om, hvorvidt det nye mærke juridisk set kan forveksles med dit varemærke. Leveringen af MarkWatch Søgningen MarkWatch foretages løbende, og du modtager en rapport én gang om måneden, hvor du får besked om resultatet af forrige måneds søgning.

9 Du kan enten modtage rapporten i papirform eller elektronisk via . Du får lettere adgang til sådanne detaljerede oplysninger om de fundne mærker, når du får rapporten leveret som . Så vil resultatlisten nemlig også indeholde et link for hvert af de fundne varemærker. Ved at klikke på linket, kommer du direkte ind i den relevante database, hvor du kan se flere oplysninger om de varemærker, vi har fundet. Du skal huske at give os besked, hvis din adresse ændres. Det kan du også gøre ved at skrive til eller ringe til vores kundecenter på telefon Særlige oplysninger til dig, som modtager søgningen markwatch Hvis du ønsker at overvåge andre af dine mærker, skal du huske at oplyse, at du allerede i forvejen er kunde på vores produkt MarkWatch. Du kan nemlig få rabat, hvis du bruger MarkWatch på flere mærker. Hvis du ikke vil bruge tiden på selv at holde øje med, hvornår andre nye mærker bliver offentliggjort, kan du vælge at bestille en overvågning af det nye varemærke. Så vil vi give dig direkte besked, når mærket bliver offentliggjort, og det dermed er muligt at fremsætte indsigelse. Hvis du også er interesseret i at holde øje med, om der er nye lignende varemærker i andre lande end Danmark, kan vi - som supplement til MarkWatch - tilbyde en løbende overvågning af dit varemærke i internationale databaser. Om MarkWatch specifikation af søgningen Søgningen MarkWatch foretages i et automatisk søgeprogram på grundlag af programmets definitioner af visuelle og fonetiske søgekriterier. Der søges i varemærker i Patent- og Varemærkestyrelsens database. Databasen indeholder varemærker og varemærkeansøgninger, der har gyldighed i Danmark, det vil sige nationale varemærker, EU-varemærker og internationale varemærker med virkning i Danmark og i EU. Søgningen er automatisk. Det betyder, at resultatet - de mærker, der søges frem - efterfølgende skal vurderes konkret. Du skal vurdere om de reelt udgør et problem eller ej. Det kan ikke undgås, at søgeresultatet også indeholder en vis del støj i form af mærker, der kan synes helt irrelevante for dig. Søgningen fremfinder nye indleverede varemærkeansøgninger, og du får derfor mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage stilling til, om du vil reagere imod et nyt varemærke. MarkWatch.indd 9/10 Aug 2016 Vi gør opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen først får oplysninger om EU-varemærkeansøgninger og internationale varemærker et stykke tid efter, at de er indleveret til EU-varemærkekontoret i Alicante (EUIPO) og hos det Internationale Bureau i Geneve (WIPO).

10 Søgningen MarkWatch omfatter indleverede varemærkeansøgninger, men der kan findes varemærker på markedet, som ikke er søgt registreret og derfor ikke indgår i søgningen, men som kan være relevante. Vi fremsøger og sorterer informationen om de nye varemærker. Vi kan dog ikke foretage vurderinger og anbefalinger i forbindelse med din beslutning om, hvorvidt du vil fremsætte indsigelse eller i øvrigt gribe ind overfor det nye varemærke. Du skal selv holde øje med, hvornår du kan fremsætte indsigelse, men du kan naturligvis allerede fra starten henvende dig direkte til ejeren af det nye varemærke. I øvrigt gælder Patent- og Varemærkestyrelsens generelle forretningsbetingelser i erhvervsservice. Du kan se disse betingelser på dkpto.dk/information/kontakt/forretningsbetingelser/forretningsbetingelser/ MarkWatch.indd 10/10 Aug 2016 Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf : DK Taastrup Fax :

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer:

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Bevis for registrering

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference:

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Afgørelse i indsigelse

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference:

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Indsigelse mod varemærket

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Processen for ansøgning af varemærker

Processen for ansøgning af varemærker Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkereformen 2016-2019 17. november 2017 /MFR Sags. nr: 16/00643 Processen for ansøgning af varemærker Søgningsrapporter og indsigelser Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 12. oktober 2017 Aarhus Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Afgørelse

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 SAGSBEHANDLING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret,

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

Modtagelsesbevis 21 januar 2013

Modtagelsesbevis 21 januar 2013 Retten i Hjørring Hjørring Kommune Nørregade 2 Civilretten Byretservice Set Knuds Park 8 Åbent 8 30-15 00 Tlf nr 99 68 56 10 Fax nr 99 68 56 01 cvr nr 21 65 95 09 EAN nr 5798 000 162051 hjornng@domstol

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 10. oktober 2017 København Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere