HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. september 2010 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 9. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Jon Stokholm, Hanne Schmidt, Oliver Talevski og Kurt Rasmussen. Påstande mv. Appellanten, A, har gentaget sin påstand for landsretten. Indstævnte, Topdanmark Forsikring A/S, har gentaget sine påstande for landsretten. As påstand er opgjort således: Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste I alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,01 kr ,01 kr. Anbringender A har gentaget sine anbringender.

2 - 2 - Topdanmark har gentaget sine anbringender og supplerende anført, at der ikke er etableret et særligt retsgrundlag efter 1, stk. 2, i forældelsesloven af Supplerende sagsfremstilling I brevet af 16. august 1999 fra Københavns Statsamt til advokat Bjarke Madsen hedder det bl.a.: Statsamtet kan ikke imødekomme ansøgningen på nuværende tidspunkt. Begrundelsen for afgørelsen er, at sagen ikke er færdigforhandlet med modparten, hvilket efter statsamtets opfattelse bør ske, forinden der kan tages stilling til fri proces til en evt. retssag. De kan evt. senere søge fri proces på ny. Ved brev af 24. august 2000 anmodede Topdanmark Arbejdsskadestyrelsen om en vejledende udtalelse om méngrad, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt. Kopi af brevet blev ved brev af samme dato sendt til advokat Bjarke Madsen til orientering. I brevet til advokat Bjarke Madsen meddelte Topdanmark: Vi vender tilbage til sagen, når vi har hørt fra Arbejdsskadestyrelsen. I brev af 6. december 2000 fra Topdanmark til advokat Bjarke Madsen hedder det bl.a.: Vi har modtaget Deres skrivelse af 28. november d.å., og kan oplyse, at vi endnu ikke har hørt fra Arbejdsskadestyrelsen. De hører fra os, når der foreligger nyt. I stævningen, der er modtaget i byretten den 11. februar 2004, blev der nedlagt påstand om betaling af kr. Under afsnittet Sagsfremstilling og anbringender hedder det bl.a.: Ved et trafikuheld den 14. juni 1998 forvoldte en forsikringstager hos sagsøgte en omfattende personskade på sagsøgeren. Sagsøgte har ved skrivelse af 5. juli 1998 anerkendt sin erstatningspligt overfor sagsøgeren.

3 - 3 - Da sagsøgte således ikke har villet anerkende sin erstatningspligt for så vidt angår tabt arbejdsfortjeneste er nærværende sagsanlæg nødvendiggjort. Sagsøgeren gør dog endvidere gældende, at dennes krav på svie- og smertegodtgørelse, méngodtgørelse samt erhvervsevnetab og helbredelsesudgifter samt advokatsalær er betydeligt højere end anerkendt i sagsøgtes skrivelse af 29. september Da sagsøgte ydermere på nuværende tidspunkt har gjort gældende som noget ganske nyt, at sagsøgerens krav måtte være forældet er nærværende sagsanlæg tillige nødvendiggjort. Det forbeholdes at forhøje påstanden, når der foreligger en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, samt når der eventuelt foreligger svar på stillede spørgsmål til Retslægerådet. Yderligere anbringender og bevisligheder forbeholdes. Ved processkrift af 20. maj 2004 blev påstanden forhøjet til ,01 kr., og efterfølgende blev påstanden yderligere forhøjet. Retslægerådet har den 3. maj 2005 besvaret følgende spørgsmål således: Spørgsmål 1: Retslægerådet bedes oplyse, hvilke skader sagsøger efter rådets opfattelse pådrog sig ved færdselsuheldet den 14. juni Rådet bedes i tilknytning til dette spørgsmål oplyse om sagsøger efter rådets opfattelse på skadetidspunktet led af nogle forudbestående gener/sygdomme. I bekræftende fald bedes rådet angive hvilke gener sygdomme der var tale om samt hvorledes disse gav sig udtryk med hensyn til symptomer. Sagen drejer sig om en nu 34-årig mand. A var fører af personbil, der blev påkørt bagfra af anden personbil med høj hastighed. Ved sammenstødet blev As egen bil totalskadet. Efterfølgende blev han indlagt på ortopædkirurgisk afdeling via skadestuen, KAS Glostrup. A pådrog sig ved ulykken fraktur af venstre nøgleben, venstre skamben og torntappen på IV. lumbalhvirvel. Der blev ikke ved indlæggelsen eller senere konstateret tegn på læderede nerver udgående fra rygmarven. A var på skadestidspunktet rask. Spørgsmål 2: Retslægerådet bedes oplyse, om nogle af de skader sagsøger pådrog sig ved færdselsuheldet den 14. juni 1998 har påført sagsøger varige gener. Retslægerådet bedes begrunde sig svar.

4 - 4 - Som følge af ulykken den pådrog A sig varige gener i form af lænderyggener og ændret humør med tristhed. Spørgsmål 3: Retslægerådet bedes oplyse, om de i sagen beskrevne gener er forårsaget helt eller delvist af det i sagen beskrevne traume, færdselsuheldet den 14. juni 1998, eller andre forhold. Retslægerådet bedes i tilknytning hertil oplyse, om andre forhold påvirker sagsøgers helbredsmæssige forhold som disse seneste er beskrevet i sagen. Retslægerådet bedes begrunde sit svar samt om muligt at angivne graden af sandsynlighed. Det skønnes sandsynligt, at lænderygsmerterne skyldes færdselsuheldet den Humørændringen skønnes indirekte at være forårsaget af ulykkestilfældet med deraf følgende forringede erhvervsmuligheder. Spørgsmål 4: Retslægerådet bedes oplyse, om sagsøgers tilstand, som denne senest er beskrevet i det lægelige materiale i sagen, er forårsaget helt eller delvist af færdselsuheldet den 14. juni 1998 og/eller andre forhold. Retslægerådet bedes begrunde sig svar samt om muligt at angive graden af sandsynlighed for, at den senest i sagen beskrevne helbredstilstand kan henføres til færdselsuheldet eller andre forhold. Sagsøgers kroniske lænderygsmerter kan med stor sandsynlighed tilskrives skade på rygsøjlen forårsaget ved trafikuheldet den De i bilag 32 beskrevne psykiatriske problemer kan næppe henføres til ulykkestilfældet. Spørgsmål 6: Retslægerådet bedes oplyse, om der er objektive holdepunkter for de af sagsøger beskrevne subjektive klager fra nakke/ryg. Retslægerådet bedes således om muligt beskrive de objektive fund, der kan begrunde de af sagsøger angivne subjektive klager. Der er flere gange i de lægelige akter konstateret nedsat bevægelighed i lænderyggen samt udtalt fokal ømhed omkring brudstedet i 4. lændehvirvel. I speciallægeerklæringerne fra år 2000 er nakkesmerter ikke beskrevet. Senere optrædende nakkesmerter kan næppe tilskrives færdselsuheldet. Retslægerådet har den 6. oktober 2005, den 1. juni 2007 og den 4. marts 2008 besvaret yderligere spørgsmål. I besvarelsen af 6. oktober 2005 hedder det bl.a.:

5 - 5 - Spørgsmål 8: Hvilke af de varige gener sagsøger lider i dag er er begrænsende for sagsøgers funktionsniveau herunder hans arbejdsevne. Retslægerådet bedes begrunde sit svar. As lænderygsmerter, der er belastningsrelaterede. Dette fremgår ved flere på hinanden følgende, grundige undersøgelser ved speciallæge. Spørgsmål 9: Kan det efter Retslægerådets opfattelse antages, at sagsøger som følge af de varig gener der kan henføres til færdselsuheldet er uegnet til stærkt rygbelastende arbejde, jf. bilag 29. Retslægerådet bedes begrunde sit svar. Retslægerådet kan kun udtale sig om forholdene i år På det tidspunkt var han ikke skikket til varetagelse af rygbelastende arbejdsopgaver. Arbejdsskadestyrelsen afgav den 16. juli 2008 en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabet. Af udtalelsen fremgår, at méngraden blev vurderet til 15 % og erhvervsevnetabet til 60 %. Arbejdsskadestyrelsen afgav den 13. marts 2013 en ny udtalelse vedrørende méngrad og erhvervsevnetab. Méngraden blev vurderet til 15 % og erhvervsevnetabet til 50 %. Det fremgår af udtalelsen, at Arbejdsskadestyrelsen var blevet anmodet om at vurdere sagen ud fra den forudsætning, at aktuelle ulykke har medført varige gener i form af lænderygsgener, der forværres ved belastning samt tristhed, jævnfør Retslægerådets erklæringer af 3. maj 2005, 6. oktober 2005, 1. juni 2007 og 4. marts Det hedder herefter i udtalelsen bl.a.: Sagsfremstilling Det fremgår af sagens akter, at A den 14. juni 1998 var involveret i et trafikuheld, hvor han i bil blev påkørt bagfra. Han pådrog sig herved et brud på venstre kraveben, et venstresidigt bækkenbrud, hjernerystelse samt et led brud svarende til 4. lændehvirvel. Vedrørende As forhold forud for aktuelle ulykke: Det fremgår af sagens akter, at A er født og opvokset i Irak, hvor han gennemførte gymnasiet og påbegyndte uddannelsen til revisor. Han måtte flygte før han kunne færdiggøre sin uddannelse. Han kom til Danmark i 1991 og var de efterfølgende tre år på sprogskole for at lære dansk.

6 - 6 - I 1995 blev han medejer af et fragtfirma. Han var beskæftiget med at distribuere varer og aviser. I 1997 frem til januar 1998 arbejdede han som selvstændig murer for B og C. Fra januar indtil aktuelle ulykke modtog han dagpenge, da det var svært at finde arbejde som murer i denne periode. Cirka en måned før aktuelle ulykke ophørte han med sin selvstændige virksomhed. A var således arbejdssøgende ved tilskadekomsten. Det fremgår af oplysninger fra Skat, at han i årene op til skaden havde følgende indkomst: År Overskud af virksomhed Andet A har oplyst, at han i året 1997 holdt ferie i halvdelen af året. Begrundelse for méngrad Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger, herunder især: Vi er i brev af 25. oktober 2012 blevet bedt om at vurdere det varige mén ud fra den forudsætning, at skaden har medført lænderygsgener, der forværres ved belastning samt tristhed. Vi der desuden blevet bedt om at vurdere ménet ud fra den méntabel der var gældende på ulykkestidspunktet. Méntabellen, der var gældende på ulykkestidspunktet, er tabellen fra Vedrørende lænderygsgener A har følger efter brud på en torntap i form af smerter, der forværres ved belastning. Der er således tale om et let brud i lænden med gener. Ifølge tabellens side 14 svarer dette til et varigt mén på 10 procent. Brud på tværtap eller torntap forværres ikke over tid. Vi har på grundlag heraf vurderet det varige mén i lænden som følge af aktuelle ulykke til 10 procent. Vedrørende psykiske gener

7 - 7 - A har følger efter aktuelle ulykke i form af ændret humør med tristhed. Der var tale om en ulykke af en voldsomhed, der medførte flere brud. Vi har vurderet, at ulykkens voldsomhed og medfølgende alvorlig legemlig skade var egnet til at medføre et psykisk mén. Da der er tale om tristhed, men ikke en depression har vi skønsmæssigt vurderet at aktuelle ulykke har medført et varigt psykisk mén svarende til 5 procent. Vedrørende samlet varigt mén Vi har på baggrund af ovennævnte og i samråd med vores lægekonsulenter vurderet den samlede méngrad til 15 procent. Begrundelse for erhvervsevnetab Vi har ved vurderingen af erhvervsevnetabet lagt vægt på, at A på ulykkestidspunktet var arbejdssøgende. Han havde forud herfor i perioden fra 1995 til omkring en måned før ulykken ernæret sig som selvstændig med arbejde i form af forskelligt ufaglært arbejde. Han havde i perioden fra haft et overskud i sin selvstændige virksomhed på mellem cirka og kroner. Vi har på grundlag heraf vurderet, at A forud for aktuelle ulykke havde en fuld erhvervsevne inden for murerfaget. Vi finder det endvidere sandsynligt, at han efter en ledighedsperiode ville havde fået ansættelse inden for murerfaget, såfremt ulykken ikke var indtruffet. A blev fundet berettiget til fleksjob den 11. juli Den seneste arbejdsprøvning forud herfor foregik for X- Cykler. Han kunne arbejde tre timer om dagen med gener i form af smerter i ryg og ben. Han kunne hverken sidde eller stå i lang tid af gangen. Han led jævnligt af hovedpine, koncentrationsbesvær og irritabilitet. Han formåede således at arbejde 15 timer om ugen med ufaglært skånsomt arbejde. Vi har på grundlag heraf vurderet, at As erhvervsevne ved overgangen til fleksjob var nedsat med cirka 2/3, i det erhvervsevnen dels var påvirket af behov for nedsat tid og dels var påvirket af at han ikke kunne udnytte sine fysiske ressourcer i samme omfang som forud for aktuelle ulykke og herved skaffe sig en højere timeløn inden for det ufaglærte arbejdsområde. Vi har bemærket, at han i praktikken i bagerforretningen i en periode kunne arbejde mere end 15 timer per uge. Det fremgår af opfølgningen fra kommunen, at han i denne praktik primært var generet af ryggener. I praktikken for X-cykler var han i større omfang genereret af også hovedpine, koncentrationsbesvær og irritabilitet. Vi har valgt at tage udgangspunkt i arbejdsprøvningen for X- cykler. Vi kunne også have taget udgangspunkt i arbejdsprøvningen for bagerforretningen. Vi har vurderet at det endelige resultat i så fald ville blive enslydende, idet vi har vurderet, at forskellen i den

8 - 8 - tidsmæssige præstation kan forklares ved at der i praktikken ved X-Cykler også er beskrevet andre gener uden relation til aktuelle ulykke. Ved vores vurdering skal vi lægge til grund, at skadens følger alene består i lænderygsgener, som vi har vurderet til et mén svarende til 10 procent, og tristhed, som vi har vurderet til et mén svarende til 5 procent. As erhvervshindrende forhold bestod på tidspunktet til overgangen til fleksjob også i andre forhold end skadens følger, idet der tillige var tale om jævnlig hovedpine, koncentrationsbesvær og irritabilitet. Vi har vurderet, at lænderyggenerne var de primære erhvervshindrende gener. Vi har herved lagt vægt på, at lænderygsgener optræder ofte og konsekvent igennem forløbet i årene fra skaden og op til tilkendelsen af fleksjob med velbeskrevede skånehensyn til følge. Ryggenerne var et problem for A i forhold til revalideringen til multimediedesigner, da han havde smerter og ikke kunne sidde i længere tid. Generne fra ryggen er særligt velbeskrevet i oplysninger, der ligger tidsmæssigt tæt på revalideringen. Lænderygsgener var et problem for ham i praktikken i bagerforretningen da de medførte behov for pauser og kortere arbejdstid. I ressourceprofilen fra 2005 bliver det oplyst, at lænderygsgener var det største problem for A. Vi har imidlertid også vurderet at generne fra nakken, hovedpine og koncentrationsbesvær har haft en erhvervshindrende betydning. Vi har lagt vægt på, at disse gener har været tiltagende igennem årene op til fleksjobstilkendelsen og på at han jævnligt havde disse gener i arbejdsprøvningen for X-Cykler. Det er usikkert, hvad der ligger i begrebet "jævnligt". Vi har dog vurderet, at generne i form af nakkesmerter, hovedpine og koncentrationsbesvær har været erhvervshindrende. Det er desuden usikkert, hvordan det varige mén på 5 procent for tristhed har påvirket As præstation, herunder hvordan tristheden har påvirket hans oplevelse af de øvrige gener, samt hvordan ménet i form af tristhed set i en erhvervsmæssig sammenhæng skal vurderes løsrevet fra sygdommen depression, som også var en del af begrundelsen for tilkendelsen af fleksjob. Med disse usikkerheder in mente har vi skønsmæssigt vurderet, at generne som følge af aktuelle ulykke i form af lænderygsgener og tristhed udgør den væsentligste årsag til den samlede nedsættelse af erhvervsevnen på omkring 2/3 der var til stede forud for fleksjobtilkendelsen. Vi finder dog også at de øvrige konkurrerende gener anført i fleksjobstilkendelsen udgør en mindre, men ikke ubetydelig, del af den nedsatte erhvervsevne forud for fleksjobstilkendelsen. A er nu tilkendt førtidspension med revision efter to år.

9 - 9 - Vi har vurderet, at den yderligere nedsættelse af erhvervsevne, der har ført til overgangen til førtidspension, ikke er en følge af aktuelle ulykke. Vi har herved lagt vægt på, at A har arbejdet i over to år i sit fleksjob 15 timer om ugen, og at han var udsat for yderligere belastninger af psykisk art i tiden op til tilkendelsen af førtidspension. Vi har således skønsmæssigt vurderet tabet af erhvervsevne som følge af aktuelle ulykke til 50 procent ud fra de forudsætninger, der er beskrevet i anmodningen om vurdering af skadens følger og som er beskrevet i starten af denne udtalelse. I forlængelse af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 13. marts 2013 anmodede Topdanmark Arbejdsskadestyrelsen om besvarelse af nogle spørgsmål. I Arbejdsskadestyrelsens besvarelse af 6. maj 2013 hedder det bl.a.: Spørgsmål 1: Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at fremsende den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen nu har vurderet méngraden på baggrund af (den dagældende) og i den forbindelse oplyse, efter hvilket punkt i méntabellen det varige mén på 5%, svarende til et varigt psykisk mén, er fastsat?. Svar: Kopi af de relevante punkter fra den dagældende méntabel er vedlagt. På tidspunktet for ulykken var det tabellen fra 1996, som var gældende. Méngraden er fastsat efter afsnittet m lænderyg på side 14. Stringent er der tale om et let brud i lænden med gener. Brud på tværtap eller torntap forværres ikke over tid og blev ofte sammenlignet med traumatisk lumbago, der findes i afsnittet på side 15 om "Andre lænderygskader som følge af indirekte eller direkte lænderygtraume uden brud eller prolaps" Hertil kommer de udtalte smerter. Med hensyn til det psykiske mén, som er givet for "kronisk lettere forstemning" har denne diagnose/ gener aldrig indgået i mentabellen, og ménet er derfor fastsat skønsmæssigt. Spørgsmål 4: Der henvises til skadelidte, As tilkendelse af fleksjob, herunder ressourceprofil at 9. juli 2007, hvoraf følgende fremgår: "A har som følge af en alvorlig bilulykke for 8 dr siden pådraget sig varige fysiske mén. A er dagligt påvirket i form af ømhed og smerter fra særlig lænd, ryg og nakke samt et piskesmæld, der medfører tendens til hovedpine og koncentrationsbesvær. Han udtrættes desuden let. Udover de fysiske barrierer har han som følge 4 belastningen udviklet en depression. Han er forsøgt revalideret, men har ikke kunnet fuldføre uddannelse som følge af de helbredsmæssige begrænsninger, særligt problemer med koncen-trationsbesvær og hovedpine i forbindelse med læsning af teoretisk stof." Arbejdsskadestyrelsen har tidligere på baggrund af tilkendelsen at fleksjob fastsat erhvervsevnetabet til 60%.

10 Der henvises videre til skadelidte, As tilkendelse af førtidspension den 1. juni Videre henvises til skadelidte, As, senest udfyldte skema at 28, november 2012 til Arbejdsskadestyrelsen, jf. punkt 1, hvor skadelidte A anførte følgende: "Ja, rygsmerter, nakken, venstre ben. Tristhed, flere gange angstanfald..." Endelig henvises til Retslægerådets erklæringer i sagen. På denne baggrund anmodes Arbejdsskadestyrelsen om at uddybe sin begrundelse for, at erhvervsevnetabet er fastsat til 50 %, herunder at Arbejdsskadestyrelsen alene foretager et fradrag på 15 % (det samlede erhvervsevnetab er fastsat til 2/3-dele svarende til 65%), når henses til, at tilkendelsen af fleksjob og førtidspension i ganske væsentlig grad er begrundet med helbredsmæssige gener, der ikke er forårsaget af færdselsuheldet den 14. juni Svar: Følgende fremgår vedrørende ryggenernes indvirkning på funktionsniveauet: Det fremgår af sagen, at A blev raskmeldt den 10. maj Han forsøgte at arbejde som murerarbejdsmand for C med skånehensyn, men kunne ikke arbejde optimalt uden at få smerter. Han kunne ikke tåle tunge løft, at sidde på knæ eller at sidde i længere tid. Han havde i perioden flere henvendelser til egen læge som følge af gener fra lænden. Han blev herefter bevilget vognmandskort, men kunne ikke klare at køre taxi i længere tid af gangen på grund af gener fra ryg og hofte. Han blev atter sygemeldt den 10. april Ved efterfølgende forsøg på revalidering som multimediedesigner er det oplyst, at han havde besvær med at sidde i længere tid ad gangen. Det fremgår af Retslægerådets udtalelse af 15. april 2003, at han efter ulykken i stigende grad følte sig generet af smerter, let trætbarhed og nedsat koncentrationsevne og hukommelse. I perioden fra 19. januar 2004 til 18. juli 2004 var han i praktik i sin kærestes bagerforretning. Han overvejede at overtage forretningen. Det fremgår af oplysninger fra kommunen i oplysningsark af 11. maj 2004, at han skulle kunne tage pauser ved behov på grund af sine ryggener. Fra marts 2006 var A tilknyttet Projekt S. Som en del af projektet var han fra 15. maj 2006 og tre måneder frem i arbejdsprøvning for X-Cykler. Han var plaget af smerter i ryg og ben. Han kunne ikke stå eller sidde i lang tid af gangen. Det er korrekt, at der med tiden tilkommer generelt øgede smerter og nakkesmerter med hovedpine og koncentrationsbesvær, men under forløbet hos såvel X-Cykler som i bagerforretningen er det ryggenerne, der er beskrevet som primært funktionshindrende, og vi vurderer derfor, at det timeantal og det funktionsniveau, som var muligt i disse forløb overvejende er udtryk for, hvad A kan med skadens følger jf. svaret på spørgsmål 2. Dette indbefatter den psykiske påvirkning der følger af rygsmerterne.

11 Vi finder fortsat, at de gener, som jf. spørgsmål 2 skal regnes som skaderelaterede har nedsat As erhvervsevne med skønsmæssigt 50 procent. Det er korrekt, at hovedpine og den kognitive påvirkning, som ikke jf. Retslægerådet er skaderelateret på denne måde "kun" bærer en mindre del af det samlede erhvervsevnetab. Vi finder, at dette understøttes af de beskrevne rygbegrænsninger ovenfor. Det samlede erhvervsevnetab var efter vores opfattelse omkring 2/3 på det tidspunkt, hvor A var i fleksjob. Efterfølgende er han tilkendt førtidspension, og tilstanden synes at være progredieret således at det aktuelle samlede erhvervsevnetab er mindst 2/3 og sandsynligvis mere. Højesterets begrundelse og resultat Sagens problemstilling A var den 14. juni 1998 involveret i en trafikulykke, hvor han pådrog sig en personskade. Topdanmark Forsikring A/S, der var motoransvarsforsikringsselskab, anerkendte erstatningspligten. Sagens hovedspørgsmål er, om det krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne og om godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, som A har rejst over for Topdanmark, er forældet. Er der ikke indtrådt forældelse, er spørgsmålet, i hvilket omfang kravet om erstatning og godtgørelse kan tages til følge. Forældelsesspørgsmålet As krav om erstatning og godtgørelse i anledning af trafikulykken er omfattet af den 5-årige forældelsesfrist i forældelsesloven af 1908, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 5. A har bl.a. anført, at der ved Topdanmarks brev af 29. september 2003 er tilvejebragt et særligt retsgrundlag for dele af kravet, jf. lovens 1, stk. 2, således at kravet delvist er omfattet af en 20-årig forældelse, eller at Topdanmark i hvert fald ved brevet af 29. september 2003 delvis har erkendt gælden, jf. lovens 2, hvilket bevirker, at der for dele af kravet fra den 29. september 2003 løber en 5-årig forældelsesfrist. Han har desuden anført, at Topdanmark ved brevet af 29. september 2003 delvis har frafaldet at gøre forældelse gældende. Topdanmark har bestridt dette. Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at der ikke ved Topdanmarks anerkendelse af erstatningspligten ved brev af 15. juli 1998 sammenholdt med forsikringsselskabets breve af 2. juli 2003 og 29. september 2003 til advokat Bjarke Madsen er tilvejebragt et særligt retsgrundlag som anført i 1, stk. 2, i forældelsesloven af Højesteret finder

12 endvidere, at A ikke ved den nævnte korrespondance eller bevisførelsen i øvrigt har fået Topdanmarks erkendelse af gælden som nævnt i 2 i forældelsesloven af Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at Topdanmark ved brevet af 29. september 2003 har frafaldet at gøre den indsigelse om allerede indtrådt forældelse gældende, som forsikringsselskabet tog forbehold om i sit brev af 2. juli A har endvidere anført, at forældelsesfristen var suspenderet på grund af forhandlinger mellem parterne, og at der derfor ikke var indtrådt forældelse for nogen del af kravet ved sagens anlæg den 11. februar Topdanmark har bestridt dette. Topdanmark anerkendte i juli 1998 erstatningspligten og skrev den 28. maj 1999 til statsamtet i anledning af advokat Bjarke Madsens ansøgning om fri proces til sagsanlæg mod Topdanmark, at en stævning på nuværende tidspunkt ikke var nødvendig, idet forligsmulighederne efter Topdanmarks opfattelse ikke var udtømt. Statsamtet meddelte den 16. august 1999 afslag på ansøgningen om fri proces med den begrundelse, at sagen ikke er færdigforhandlet med modparten, hvilket efter statsamtets opfattelse bør ske, forinden der kan tages stilling til fri proces til en evt. retssag. Efter at have indhentet to speciallægeerklæringer om As helbredstilstand mv. anmodede Topdanmark den 24. august 2000 Arbejdsskadestyrelsen om en vejledende udtalelse om méngrad, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt og meddelte samtidig advokat Bjarke Madsen, at Topdanmark ville vende tilbage til sagen, når man havde hørt fra Arbejdsskadestyrelsen. Topdanmark skrev den 6. december 2000 til advokat Bjarke Madsen, at man fortsat ikke havde hørt fra Arbejdsskadestyrelsen, og at man ville vende tilbage, når der forelå nyt. Ved brev af 2. juli 2003 vendte Topdanmark i overensstemmelse med, hvad forsikringsselskabet tidligere havde meddelt, tilbage til sagen og tilbød en forligsmæssig løsning. Forhandlingerne blev afsluttet uden en forligsmæssig løsning ved Topdanmarks brev af 24. november Højesteret finder under disse omstændigheder, at Topdanmark må anses stiltiende at have accepteret en udskydelse foreløbig afbrydelse af forældelsen, således at der, hvis en forligsmæssig løsning ikke kunne opnås, skulle indrømmes A en rimelig frist til sagsanlæg. Efter Højesterets opfattelse afbrød A forældelsen rettidigt i forhold til den endelige påstand om betaling af ,01 kr., idet han anlagde sag den 11. februar 2004, dvs. mindre end

13 tre måneder efter, at forhandlingerne mellem parterne var afsluttet. Dette gælder, selv om den oprindelige påstand alene lød på betaling af kr., idet det fremgår af stævningen, hvilken fordring sagen angår. As krav på godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne er herefter ikke forældet. Godtgørelse for svie og smerte Opgørelsen af kravet om godtgørelse for svie og smerte er ikke bestridt af Topdanmark. Herefter skal Topdanmark til A betale kr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste A var arbejdsløs på ulykkestidspunktet. Spørgsmålet, om han har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, beror herefter på, om det kan lægges til grund, at han ville have fået et arbejde i perioden indtil stationærtidspunktet den 31. december 1998, såfremt han ikke var kommet til skade ved trafikulykken. På ulykkestidspunktet havde A været arbejdsløs siden begyndelsen af Han har forklaret, at han i april 1998 fik et tilbud om ansættelse som murerarbejdsmand hos C A/S, men at han ikke begyndte at arbejde dér af en grund, han ikke husker. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder Højesteret, at A ikke har godtgjort, at han ville have fået et arbejde i perioden indtil stationærtidspunktet, såfremt han ikke var kommet til skade. Han har derfor ikke krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Godtgørelse for varigt mén Højesteret lægger efter Retslægerådets besvarelser til grund, at A som følge af trafikulykken den 14. juni 1998 pådrog sig varige lidelser i form af lænderyggener og ændret humør med tristhed. Højesteret finder i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 13. marts 2013 og supplerende udtalelse af 6. maj 2013, at det varige mén kan fastsættes til 15 %.

14 Topdanmark skal herefter til A betale kr. i godtgørelse for varigt mén. Erstatning for tab af erhvervsevne Højesteret finder i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 13. marts 2013 og supplerende udtalelse af 6. maj 2013, at A som følge af trafikulykken har pådraget sig et erhvervsevnetab på 50 %. Årslønnen må fastsættes skønsmæssigt i henhold til dagældende erstatningsansvarslovs 7, stk. 2, idet As samlede erhvervsindtægt i det år, som gik forud for datoen for skadens indtræden, ikke kan anses at give et dækkende billede af hans arbejdskraft på skadestidspunktet. Han havde da været arbejdsløs i nogle måneder, og i de tre seneste år inden skadestidspunktet havde han drevet selvstændig erhvervsvirksomhed med svingende indtjening. Virksomhedens overskud udgjorde således kr. i 1995, kr. i 1996 og kr. i Efter et samlet skøn fastsætter Højesteret årslønnen til kr. Topdanmark skal herefter til A betale kr. i erstatning for tab af erhvervsevne. Konklusion Topdanmark skal til A i alt betale kr. med procesrente fra den 14. juni Sagsomkostninger A har haft fri proces for alle tre instanser, og der har ikke været retshjælpsdækning. Topdanmark skal i sagsomkostninger for alle tre instanser betale i alt kr. til statskassen til dækning af retsafgift for alle tre instanser med kr., jf. retsplejelovens 332, stk. 1, og af udgift til advokatbistand for alle tre instanser med kr. Thi kendes for ret: Topdanmark Forsikring A/S skal til A betale kr. med procesrente fra den 14. juni 1998.

15 I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Topdanmark Forsikring A/S betale kr. til statskassen. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER 6. DECEMBER 2010 DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER I en ny dom har retten i Svendborg vurderet, at skadelidtes forudbestående lidelse i form af knogleskørhed indebar, at kun halvdelen

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 316/2009 (1. afdeling) Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

Påstanden vedrører godtgørelse for varigt mén samt erhvervsevnetabserstatning.

Påstanden vedrører godtgørelse for varigt mén samt erhvervsevnetabserstatning. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. marts 2016 i sag nr. BS 28B-2873/2013: mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME

NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME 2. FEBRUAR 2016 NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME Bilist, der blev påkørt bagfra med meget lav hastighed, mente, at en efterfølgende kronisk smertetilstand i skulder og overarm m.v.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012.

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012. DOM Afsagt den 10. oktober 2012 i sag nr. BS 10B-3980/2010: A mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 24. september 2010,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. februar 2015 Sag 177/2013 (2. afdeling) Damgaard Marine ved Herluf Damgaard Madsen (advokat Jørgen Merrild Bie) mod NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 Sag 231/2015 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere