Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet."

Transkript

1 DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Sagen drejer sig om, hvorvidt Aarhus Kommune har ret til regres for udbetalte sygedagpenge til A, der den 4. februar 2010 var udsat for en faldulykke. Sagens hovedproblem er, om et sådan krav er forældet. Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. Danske Forsikrings påstand er frifindelse. Sagen er anlagt den 25. juni Oplysningerne i sagen A kom den 4. februar 2010 til skade ved et fald på et isglat fortov. Ved faldet pådrog hun sig brud på venstre albue. Via retshjælpen i Aarhus blev ulykken den 28. september 2011 anmeldt over for ejeren af den ejendom ud for hvilken faldet var sket. Ejeren afviste i første omgang erstatningspligten, blandt andet på grund af forkerte oplysninger om, hvor faldet var sket. Ejeren af ejendommen, der har tegnet grundejerforsikring hos Danske Forsikring, anmeldte kravet over for forsikringsselskabet den 2. marts Efter korrespondance mellem forsikringsselskabet og As advokat om ansvarsgrundlaget anerkendte forsikringsselskabet ved brev af 20. september 2012 erstatningspligten og anmodede As advokat om en dokumenteret erstatningsopgørelse. As advokat anmodede den 5. oktober 2012 Aarhus Kommune om aktindsigt i den kommunale sag og bad om at få kopi af alle sygedagpengespecifikationer, idet A havde oplyst, at hun havde været på sygedagpenge siden umiddelbart efter ulykken den 4. februar Ved brev af 22. oktober 2012 opgjorde advokaten et foreløbigt erstatningskrav over for forsikringsselskabet. Det foreløbige krav omfattede svie og smerte for 4. februar 2010 til 2. marts 2011, opgjort til maksimumbeløbet på kr. og varigt mén. Som dokumentation vedlagde advokaten lægejournal fra 2 år før ulykken og akter fra et optræningsforløb på Ortopædisk Genoptræningscenter i Aarhus.

2 - 2 - Ved brev af 7. januar 2013 opgjorde advokaten over for forsikringsselskabet et krav på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. august 2010 til 1. december 2012, der var skønsmæssigt fastsat til kr. Heri var fradraget offentlige ydelser for 2010, 2011 og 2012 med i alt kr., således at der blev krævet kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Med brevet var vedlagt dokumentation for de offentlige ydelser, der var modtaget fra den 5. februar 2010 og foreløbig til den 21. oktober Med brev af 18. januar 2013 fremsendte advokaten kopi af en speciallægeerklæring til forsikringsselskabet. Danske Forsikring tilbød herefter den 4. marts 2013 at betale godtgørelse for varigt mén og svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til den 1. december Det fremgår af brevet, at erstatningen for tabt arbejdstortjeneste var en forligsmæssig løsning, fordi A havde været arbejdsløs på ulykkestidspunktet. Man tilbød at betale kr., idet man havde fratrukket 12 måneder i advokatens opgørelse. Det fremgår videre af brevet, at sagen havde været forelagt Danske Forsikrings lægekonsulent. As advokat meddelte den 19. marts 2013, at forsikringssel-skabets tilbud kunne accepteres. Danske Forsikring foretog herpå den 2. april 2013 udbetaling til A. Samme dag foretog man indberetning i henhold til sygedagpengeloven til Aarhus Kommune. Heri oplyste man, at der var udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra 4. februar 2011 til 1. december 2012 og svie og smerte fra uheldsdagen og frem til det maksimale beløb var nået. I indberetningen anførte forsikringsselskabet samtidig, at det var selskabets opfattelse, at et regreskrav var forældet, da der var tale om en privat skadevolder, hvorfor forældelse indtrådte 3 år efter skadetidspunktet. Det er fremlagt en oversigt, der viser antallet af opfølgningssamtaler, kommunen har haft med A i forbindelse med sygedagpengesagen. Lis Susanne Sloma, der er skadebehandler hos Danske Forsikring, har forklaret blandt andet, at hun er ansat i afdelingen for personskader og har været sagsbehandler på sagen. Man modtog en anmeldelse fra sin forsikringstager i marts 2012 omkring 2 år efter, at skaden skulle være sket. Der var tvivl om ansvarsgrundlaget, fordi skadelidte havde oplyst to forskellige gader som uheldssted. Det forhold, at skaden var anmeldt så sent, krævede også yderligere dokumentation, blandt fra DMI om vejrlig dengang. Ansvarsgrundlaget blev herefter anerkendt den 20. september Den første erstatningsopgørelse fra skadelidtes advokat var foreløbig og var ikke ledsaget af tilstrækkelig dokumentation til, at man kunne vurdere kravets berettigelse. Det samme gjorde sig gældende vedrørende kravet på tabt arbejdsfortjeneste, der også gav anledning til drøftelser, fordi skadelidte havde været arbejdsløs på skadetidspunktet. Det var først fra modtagelsen af speciallægeerklæringen den 21. januar 2013 og forelæggelsen af den for forsikringsselskabets lægekonsulent, at man havde det fornødne grundlag til at kunne tage stilling til kravet og fremsætte et tilbud om erstatning. Da det var accepteret, skete der udbetaling den 2. april Samlet set har der været tale om en temmelig hurtig sagsbehandling og udbetaling er sket så snart, som det var muligt. Fordi der skete udbetaling af svie og smerte, skete der samtidig indberetning til Aarhus Kommune. Forsikringsselskabets system er sat op sådan, at sagsbehandleren bliver påmindet

3 - 3 - om indberetningspligten efter sygedagpengeloven, når der sker udbetaling af svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste. Da hun kunne se, at kommunens regreskrav formentlig allerede var forældet, gjorde hun opmærksom herpå i brevet af 2. april 2013 til kommunen. Lis Susanne Sloma har tilføjet, at de første oplysninger om skadestuebehandling, m.v. ikke var tilstrækkelige til at vurdere, om betingelserne for udbetaling af svie og smerte med det beløb, der blev krævet, var opfyldt. Godtgørelse for svie og smerte forudsætter, at den skadelidte har været undergivet lægebehandling eller genoptræning i den periode, godtgørelsen kræves for. Forsikringsselskabet udbetaler ikke a contobeløb, med mindre der anmodes om det, og her var der fremsat et samlet krav for hele perioden. Parternes synspunkter Aarhus Kommune har gjort gældende, at forsikringsselskabet var bekendt med at skadelidte havde været sygemeldt, og at kommunen dermed havde et sygedagpengeregreskrav, da forsikringsselskabet anerkendte sin erstatningspligt den 20. september 2012 Kommunens krav ikke er forældet. Danske Forsikring har ikke foretaget rettidig underretning af kommunen. Det følger af erstatningsansvarslovens 3, at skadelidte skal godtgøres svie og smerte for hver dag skadelidte er syg. Skadelidte opfyldte allerede ved bruddet på albuen betingelserne efter erstatningsansvarslovens 3 for udbetaling af sygedagpenge. Forsikringsselskabet, der har anerkendt erstatningspligten, var senest 1 måned efter anerkendelsen pligtig til at udbetale for svie og smerte, jf.erstatningsansvarsloven 16 stk. 1, 2. pkt. Forsikringsselskabet har senest 4 uger efter at have været pligtig til at udbetale svie og smerte skulle indberette herom til kommunen efter sygedagpengelovens 78, stk. 2. Subsidiært påhvilede det forsikringsselskabet at udbetale 1 måned efter modtagelse af opgørelse af den 22. oktober Som følge af at Danske Forsikring ikke har overholdt bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 16, har selskabet oppebåret en uberettiget gevinst ved gennem retsstridig handling at forsinke udbetalingen til skadelidte, vel vidende, at kommunens regreskrav ville ophøre ved forældelse. Forsikringsselskabet bør ikke opnå en besparelse ved retsstridig handling. Forsikringsselskabet er professionel og handler indenfor sit hverv. Selskabets underretningspligt i sygedagpengelovens 78 stk. 2, skal regnes fra tidspunktet, hvor selskabet skulle have udbetalt godtgørelse for svie og smerte, og ikke fra hvornår man faktisk udbetalte. Aarhus Kommune har endvidere, udover det i påstandsdokumentet anførte, gjort gældende, at kommunen var uvidende om sit mulige regreskrav indtil modtagelsen af forsikringsselskabet indberetning af 2. april Kommunen har ingen mulighed for af egen drift at skaffe sig oplysningerne. På grund af kommunens ukendskab til sit krav må det følge af forældelseslovens 3, stk. 2, at forældelsesfristen i forhold til kommunen først begynder at løbe fra den 2. april Først da havde man de oplysninger, der skulle til for at identificere, hvem man kunne rette et regreskrav imod.

4 - 4 - Hvis kommunens krav betragtes som et på alle punkter afledt krav af skadelidtes krav, således at man ikke kan vinde bedre ret end skadelidte, er kravet heller ikke forældet, idet forsikringsselskabet i forhold til skadelidte havde meddelt suspension den 4. marts 2013 til den 1. juli 2013, og sagen er anlagt inden da. Danske Forsikring har gjort gældende, at Aarhus Kommunes ret til regres for udbetalte sygedagpenge er afledt af skadelidtes ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Forældelsesloven Forældelsesfristen regnes fra skadetidspunktet den 4. februar 2010, jf. forældelseslovens 2, stk. 4, på tilsvarende vis som skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det rejste krav er forældet, da der er forløbet mere end tre år fra skadens indtræden og indtil stævningen blev indgivet til retten ultimo juni Kommunen har ikke godtgjort, at det ikke var muligt inden forældelsesfristens udløb at anlægge sag. Skadelidte har i mere end tre år forud for retssagens anlæg været vidende eller burde være vidende om de forhold, hun mener, berettiger til godtgørelse og erstatning. Da kommunen har et afledt krav, kan kommunen ikke opnå en bedre retsstilling end skadelidte. Der har fra Danske Forsikrings side været tale om helt sædvanlig sagsbehandling af skadelidtes erstatningskrav. Forsikringsselskabet har ikke overfor kommunen har accepteret, at forældelsesfristen blev suspenderet. Aarhus Kommune bærer bevisbyrden for, at betingelserne for, at forældelsesfristen i henhold til forældelseslovens 3, stk. 2, regnes fra et senere tidspunkt, er opfyldt. Kommunen har ikke løftet denne bevisbyrde, og kommunen har ikke været i utilregnelig uvidenhed om sit krav. Kommunen har en handlepligt for at afbryde forældelse i en situation som den foreliggende, hvis forældelsesproblematikken skal undgås. Forsikringsselskabet har ikke en handlepligt til at afbryde forældelse af kommunens krav. Indberetning efter sygedagpengelovens 78, stk. 2: Indberetning i henhold til 78, stk. 2 skal ske, når der udbetales erstatning til skadelidte. Forsikringsselskabet har rettidigt iagttaget sin indberetningspligt i henhold til sygedagpengelovens 78, stk. 2, der alene regulerer spørgsmålet om manglende og forsinket indberetning. Sygedagpengelovens 78, stk. 2, regulerer ikke spørgsmål om forældelse. Manglende overholdelse af fristen for underretning medfører, at forældelsesfristen for regreskravet suspenderes i tidsrummet fra orienteringen af kommunen skulle være sket og frem til orientering rent faktisk sker. Da forsikringsselskabet har iagttaget sin indberetningspligt rettidigt, sker der ikke suspension af kommunens regreskrav. Forholdet til erstatningsansvarslovens 16, stk. 1: Der er ikke sammenhæng mellem sygedagpengelovens 78, stk. 2, og erstatningsansvarslovens 16, der alene vedrører forfaldstidspunkt for og forrentning af skadelidtes erstatningskrav efter erstatningsansvarsloven.

5 - 5 - Henset til den klare ordlyd af sygedagpengelovens 78, stk. 2 Når der udbetales erstatning bestrider forsikringsselskabet, at tidspunktet for indberetningspligtens indtræden er sammenfaldende med rentebestemmelsen i erstatningsansvarslovens 16, stk. 1. Lovgiver har på intet tidspunkt fastslået en sådan sammenhæng, som den af Aarhus Kommune anførte, mellem erstatningsansvarslovens 16 og sygedagpengelovens 78, stk. 2, ligesom lovgiver ikke har benyttet den samme ordlyd i sygedagpengeloven 78, stk. 2, som anvendt ved erstatningsansvarslovens 16, stk. 1. Under henvisning til Socialministeriets Information af 19. december 1997 om indberetningspligten, skal indberetning til kommunerne ske senest ved erstatningsopgørelsens afslutning. Ved præciseringen senest afviger cirkulæret fra forfaldstidspunktet i erstatningsansvarslovens 16, stk. 1, for derimod at være erstatningsopgørelsen afslutning. Erstatningsopgørelsen afslutning må forstås i overensstemmelse med lovteksten når der udbetales erstatning til den pågældende altså den aktive udbetalingshandling. Dansk Forsikring var ikke bekendt med, at kommunen havde et sygedagpengeregreskrav på tidspunktet for anerkendelsen af erstatningsansvaret den 20. september Selskabet er heller ikke enig i, at man senest 1 måned efter anerkendelsen var pligtig til at udbetale godtgørelse for svie og smerte. Forsikringsselskabet modtog først den 21. januar 2013 speciallægeerklæring af 21. november 2012 udarbejdet af overlæge Bo Munk. Danske Forsikring er heller ikke enig i, at man ikke har overholdt bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 16, men selv hvis det skulle være tilfældet, kan kommunen som regreskravstiller ikke støtte ret på erstatningsansvarslovens 16. Bestemmelsen regulerer ikke retsforholdet mellem kommune og forsikringsselskab i denne sammenhæng. Danske Forsikring havde ikke den 8. januar 2013 modtaget tilstrækkelige oplysninger til, at den tabte arbejdsfortjeneste kunne kræves betalt, jf. erstatningsansvarslovens 16, stk. 1. Danske Forsikring er heller ikke enig med Aarhus Kommune i, at det udgør en skærpende omstændigheder, at forsikringsselskabet fra skadelidtes advokat den 8. januar 2013 modtog dokumentation for de offentlige ydelser, skadelidte havde modtaget. Skulle retten finde, at 4-ugers fristen i sygedagpengelovens 78, stk. 2, begyndte ved forsikringsselskabets modtagelse af skadelidtes brev den 8. januar 2013, ville rettidig underretning af kommunen kunne ske til og med den 5. februar På det tidspunkt var kommunens krav forældet. Sygedagpengelovens 78, stk. 2, indeholder ikke hjemmel til at genoplive og suspendere krav, hvor forældelse er indtrådt. Danske Forsikring modtog først den lægelige dokumentation for kravet den 21. januar Hvis retten skulle finde, at 4 ugers-fristen i sygedagpengelovens 78, stk. 2, begyndte ikke ved modtagelsen af dokumentation den 21. januar 2013, ville rettidig underretning af kommunen kunne ske indtil den 18. februar På hvilket tidspunkt forældelse var indtrådt. På det tidspunkt, hvor suspension i henhold til kommunens betragtning kunne blive relevant, dvs. fra den 18. februar 2013, var kommunens regreskrav forældet, hvorfor suspensionsreglen ikke finder anvendelse.

6 - 6 - Aarhus Kommunes handlepligt Kommunerne har en handlepligt til at afbryde forældelse. Det i cirkulæret af 19. december 1997 anførte, hvorefter kommunerne behøver således ikke at tage kontakt til forsikringsselskaberne inden erstatningsopgørelsen forholder sig ikke til de forældelsesmæssige konsekvenser af, at kommunerne afventer forsikringsselskabernes indberetning i situationer, hvor erstatningsudbetalingen sker efter forældelsestidspunktet for kommunens regreskrav. Kommunen har holdt opfølgningssamtaler, telefoniske samtaler mv. med skadelidte i alt mere end 30 gange, og kommunen modtog anmodning om aktindsigt samt anmodning om kopi af samtlige sygedagpengespecifikationer fra skadelidtes advokat. Aarhus Kommune har således haft rig mulighed for at undersøge baggrunden for skaden og dermed sin regresadgang. Det har formodningen mod sig, at kommunen ikke ved opfølgningssamtalerne har drøftet skadebegivenheden med skadelidte. Kommunen bærer risikoen for forældelse i de situationer, hvor den skadelidte modtager første udbetaling af erstatning på et tidspunkt, hvor forældelse er indtrådt i henhold til forældelseslovens regler. Ved ikke selvstændigt at undersøge og forfølge sit regreskrav, har kommunen ikke imødekommet denne risiko. Aarhus Kommunes krav er således forældet. Forsikringsselskabet har bemærket, at Aarhus Kommune under hovedforhandlingen har fremsat nye anbringender, som retten ikke bør tage i betragtning. Rettens begrundelse og afgørelse En kommunes regreskrav for udbetalte sygedagpenge og andre offentlige ydelser er et afledet krav, der forældes på samme tidspunkt som skadelidtes krav mod skadevolder eller dennes forsikringsselskab. Udgangspunktet er, at erstatningskrav på personskade forældes efter 3 år, der regnes fra skadetidspunktet. At kommunens krav er et afledet krav, betyder også, at kommunens eventuelle regreskrav er afhængigt af, om skadelidte søger at gøre et eventuelle erstatningskrav gældende mod den mulige skadevolder og dennes eventuelle ansvarsforsikring. Forældelsesfristen for skadelidte As krav løber fra skadetidspunktet den 4. februar 2010, da hun fra dette tidspunkt måtte være klar over, at der var indtrådt skade, der kunne begrunde et erstatningskrav for personskade. Den omstændighed, at hun i første omgang oplyste et forkert uheldssted, skabte forvirring om erstatningspligten, men kan ikke medføre, at forældelsesfristen skal regnes fra et senere tidspunkt. Fristen for forældelse udløb således 3 år efter den 4. februar 2010, dvs. den 4. februar Der har ikke været aftalt suspension med kommunen. Den suspension af forældelsen, som Danske Forsikring meddelte i brev af 4. marts 2013 til skadelidtes advokat, skal ses i sammenhæng med, at der i brevet blev fremsat et forligsmæssigt tilbud på erstatning og at en eventuel erstatning for erhvervsevnetab endnu ikke var afklaret, samt at der på det tidspunkt allerede var gået mere end 3 år fra skadetidspunktet. Kommunen kan således ikke støtte nogen ret herpå.

7 - 7 - Efter lov om sygedagpenge 78, stk. 2, har forsikringsselskabet en pligt til at foretage indberetning til kommunen senest 4 uger efter, at der er sket udbetaling af godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Efter lovens ordlyd og forarbejder regnes fristen fra det tidspunkt, hvor er der sket udbetaling. Danske Forsikring foretog indberetning til Aarhus Kommune den 2. april 2013 samtidig med, at man udbetalte erstatning til skadelidte. Der er ikke noget grundlag i sagens oplysninger for, at udbetaling kunne eller burde være sket tidligere, og at indberetningen dermed også burde være foretaget tidligere. Skadelidte har ikke fremsat krav over for forsikringsselskabet om at få udbetalt à conto godtgørelse for svie og smerte, og der består ikke nogen selvstændig pligt for forsikringsselskabet til at udstykke kravet. I øvrigt havde forsikringsselskabet først ved modtagelsen af speciallægeerklæringen, der blev fremsendt den 18. januar 2013, tilstrækkelige oplysninger og den nødvendige dokumentation til, at man kunne vurdere kravets størrelse. Danske Forsikring fremsatte herpå et erstatningstilbud den 7. marts 2013, der blev accepteret af skadelidte den 19. marts 2013, hvorpå der skete udbetaling den 2. april Da Danske Forsikring således har overholdt fristen for indberetning efter sygedagpengelovens 78, stk. 2, har forældelsen af kommunens regreskrav ikke været suspenderet. Regreskravet har dermed været forældet, da sagen blev anlagt den 25. juni Som følge heraf frifindes Danske Forsikring A/S. Aarhus Kommune skal betale kr. i sagsomkostninger til Danske Forsikring A/S. Beløber dækker udgiften inkl. moms til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens værdi, der ved sagsanlæg er oplyst at være kr., og resultat. Retten har ikke ved omkostningsfastsættelse taget hensyn til, at begge parter har udveklset et usædvanligt stort antal processkrifter, da det hermed forbundne arbejde ikke har stået i rimeligt forhold til sagens relativt enkle problemstilling. Thi kendes for ret: Danske Forsikring A/S frifindes. Aarhus Kommune betaler inden 14 dage kr. i sagsomkostninger til Danske Forsikring A/S. Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet.

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2015 i sag nr. BS 10F-1528/2014: Aalborg Kommune J.F. Kennedys Plads 1B, 5.sal 9000 Aalborg (advok Janne Juul Wandahl) mod Danske Forsikring

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

B100900F - VGB UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr.

Læs mere

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20.

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER 6. DECEMBER 2010 DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER I en ny dom har retten i Svendborg vurderet, at skadelidtes forudbestående lidelse i form af knogleskørhed indebar, at kun halvdelen

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen).

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-368-15: Topdanmark Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven

Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven af MARTIN LAURSEN Det vigtigste regelsæt vedrørende forældelse er den såkaldte 1908-lov, der i denne studenterafhandling analyseres med fokus på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere