Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den 22. november 2010 holdt 71-tilsynet et møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalge/socialforvaltning om kommunens tilsyn med private og kommunale opholdssteder/botilbud og plejefamilier på børne- og ungeområdet. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet har noteret sig, at kommunen påpeger, at kommunerne ikke er gode til at informere hinanden vedr. såkaldte nomadefamilier så længe deres sager er i udredningsfasen, hvor der ikke endnu er en egentlig aktiv sag. Evt. bede socialministeren kommentere dette og spørge til et centralt tiltag for at sikre bedre information på tværs af kommunerne i disse sager? Tilsynet har noteret sig, at kommunen vurderer, at Barnets Reform fsva. kontinuitet i anbringelsen har medført længere genbehandlingsfrister i forbindelse med tvangsanbringelser, som kan have den konsekvens, at kommunen vil være tilbageholdende i forhold til at indstille til tvangsadoption. Evt. bede socialministeren om at kommentere dette? 3. Mødet mellem 71-tilsynet og Københavns Kommune Tvangsanbringelser Børn- og ungeudvalget behandler årligt sager om anbringelse uden samtykke, heraf er sager nyanbringelser, resten er genbehandling. Det blev oplyst, at antallet af anbringelse er rimelig konstant dog pt. svagt faldende. Kommunen forklarer selv dette med, at der har været stor fokus på det forebyggende arbejde. Blandt andet blev nævnt et 3-årigt projekt Familien i centrum, hvor man forsøgte med forskellige forebyggende tiltag at forhindre en egentlig tvangsanbringelse. Dette var nu videreført med 8 familiehuse i kommunen og mere familiebehandling. Anbragte børn og unge efter afgørelsestype Med samtykke Uden samtykke Ungdomssanktion Varetægtssurrogat Uoplyst I alt Anbragte børn og unge uden samtykke Aldersgruppe I alt

2 Fordeling på anbringelsessteder - uden samtykke, 2009 Netværksplejefamilie 2 Slægtsanbringelse 0 Plejefamilie i øvrigt 61 Eget værelse 2 Kommunale døgntilbud 34 Akutinstitution 12 Døgninstitution, sikret 3 Døgninstitution, anden afdeling 30 Kost- og/eller efterskole 1 Socialpædagogisk opholdssted 19 Skibsprojekt 2 Uoplyst 1 I alt 167 Der er dog tale om et stigende antal anbringelse uden samtykke og flest blandt de helt små 0-3 år, som er et resultat af en strategi om at gribe tidligt ind. En stigning ses imidlertid også hos de unge årige, som ofte har været kendt i systemet, men uden at det har været nok til en egentlig anbringelse tidligere. Kommunen oplyste, at den får ca underretninger årligt, og at tvangsanbringelser udgør ca pct. af de samlede anbringelser, da man altid har det mål at samarbejde med familien så vidt muligt. Tilsynet spurgte til, om kommunen bruger tvangsadoptioner, som en mulighed. Kommunen svarede, at der kun havde været få, og at det ikke er et område, der har været særlig meget fokus på endnu. Kommunen oplyste i øvrigt, at de har oprettet Center for Familiepleje for at søge at matche børn og plejefamilier bedre og dermed undgå for mange skift. Nomadefamilier Tilsynet spurgte til procedurer i forbindelse med de såkaldte nomadefamilier, som flytter mellem kommunerne for at undgå f.eks. tvangsanbringelser m.v. Kommunen fortalte, at man internt i kommunen havde samlet myndighedsarbejdet i ét center, for at undgå at flytning mellem bydelene kunne forsinke en social sag. Desuden var der i udvalget mulighed for en hurtig indgriben ved en formandsbeslutning, hvis man havde mistanke om, at en familie planlagde at flytte ud af kommunen inden en afgørelse i en konkret sag. Med hensyn til tilflyttere/fraflyttere så rekvirere kommunen som udgangspunkt aktive sager fra andre kommuner. Problemet er primært i udredningsfasen, hvor der ikke endnu er en egentlig aktiv sag, så er kommunerne ikke så gode til at informere hinanden. Børnesamtaler Kommunen oplyste, at forvaltningen som udgangspunkt tilbyder børn en samtale inden en indstilling går til Børn- og ungeudvalget, men at der kan være begrundelser for ikke at gøre det f.eks. alder og udviklingsniveau. Børnene kan også komme ind til møde i Børn- og ungeudvalget, inden udvalget træffer afgørelse, hvis de ønsker det. Nogle af de unge benytter sig af denne mulighed. 2

3 Klager Klagesager indbringes for Ankestyrelsen i lidt over halvdelen af de trufne afgørelser. Omgørelsesprocenten er dog meget lav - under 5 pct. - i forhold til Børn- og ungeudvalgets afgørelse. Ofte handler omgørelsen om at fastsætte en længere frist eller en kortere genbehandlingsfrist. Den sikrede institution Sønderbro Københavns Kommune råder over en sikret institution, Sønderbro med i alt 16 sikrede pladser fordelt på 3 afdelinger, som kan anvendes af alle landets kommuner. I 2010 har 82 drenge og 8 piger været indskrevet, heraf 1 under 15 år. Den gennemsnitlige opholdstid har været på ca. 66. dage. Antal indskrevne år 2010 (opgjort indtil 1/ ) Varetægtsfængslede 87 Ungdomssanktionsdømte 2 Pædagogisk observation 1 I alt 90 Kommunen fortalte, at det er en god institution trods mange udfordringer. Magtanvendelsen er lav og personalet er veluddannet, dygtigt og har mange års erfaring. Der er i øvrigt også stor tilfredshed fra brugerne. Sønderbro er altid fuldt belagt og med overvægt af drenge. Drenge og piger er blandet på alle afdelingerne ligesom de forskellige aldersgrupper er det. En af de store udfordringer på Sønderbro er problemer med stoffer. Desuden har Ombudsmanden for nylig været på besøg og peget på en problemstilling omkring undervisningen. Som opfølgning på dette er der nu planer om at starte en rigtig skole på Sønderbro. Kommunen tilkendegav, at 71-tilsynet var velkommen til at aflægge et besøg på institutionen. Tilsyn Københavns Kommune har 3 typer af tilsyn: personrettet tilsyn med barnet, det stedlige tilsyn med døgninstitutioner/ opholdssteder og det stedlige tilsyn med plejefamilier. Københavns Kommune har udliciteret deres generelle socialfaglige tilsyn med døgninstitutioner og opholdssteder til REVAS ApS for så vidt angår de 4 driftsområdet: Handicap, psykiatri, børn- og ungeområdet og udsatteområdet. Beslutningen om udlicitering har baggrund i nogle konkrete sager om kommunens tilsyn. Kommunen har valgt, at der som hovedregel skal gennemføres et årligt tilsyn, yderligere tilsyn kan komme på tale ved anmærkninger ved tilsynet. Sidste år har der været tale om anmeldte tilsyn, men fremadrettet er der tale om uanmeldte tilsyn som udgangspunkt. REVAS ApS har gennemført tilsyn på 37 tilbud på børne- og ungeområdet i REVAS generelle indtryk, jf. tilsynsrapport 2009, er, at de gældende regler og rammer for kommunen efterleves på de pågældende døgninstitutioner og private opholdssteder. Der er en nærmere beskrevet procedure for, hvordan REVAS forelægger tilsynsrapporter for udvalg og forvaltning. Ca. 20 pct. giver anledning til en opfølgende handlingsplan, hvor der så følges op efter ½ år. Ved 3

4 akutte problemstillinger skal der ske en direkte henvendelse fra REVAS til borgmesteren, så der kan reageres hurtigt. Socialudvalget drøfter årligt temaer, som tilsynet skal have særlig fokus på - f.eks. har kost været et fokusområde. Kommunen oplyste, at de stort set er selvforsynende dvs. langt overvejende bruger egne døgninstitutioner og opholdssteder. Socialforvaltningen foretager selv det personrettede tilsyn med det enkelte barn ved besøg på anbringelsesstedet. Tilsyn med plejefamilier varetages af Center for Familiepleje og udgør på børneområdet ca. 300 tilsyn årligt. Magtanvendelse Der er indberettet i alt 802 magtanvendelser på børne- og ungeområdet i 2009, hvilket viser en faldende tendens i forhold til 2007 og Der er foretaget magtanvendelser på i alt 207 forskellige børn og unge i alderen 3-18 år. Antal magtanvendelser Magtanvendelserne fordeler sig på følgende typer, jf. magtbekendtgørelsen: 636 fastholdelse 134 nødværge/nødret 12 er af kommunen vurderet ikke-tilladt. Magtanvendelse på sikrede afdelinger (Sønderbro) er opgjort til 98 i 2009, heraf 9 fastholdelse, 3 nødværge, 3 overførelse, 1 undersøgelse af barnet/den unge og 2 undersøgelser af opholdsrum. Ingen magtanvendelser er vurderet ikke-tilladt. Socialforvaltningen har i 2009 haft fokus på magtanvendelsesområdet og har haft stor opmærksomhed på magtanvendelsesadministrationen på dagbehandlings- og døgninstitutionerne for børn og unge. Det har blandt andet udmøntet sig i undervisning/dialog med ledelse og personale på tilbudene, pædagogiske og sociale handleplaner, ved socialfagligt tilsyn og ved større offentlig opmærksomhed. Forvaltningen vurderer, at der har været en god dialog med tilbudene om reglerne for magtanvendelse især registrerings- og indberetningspraksis. 4. Opfølgning efter mødet Efterfølgende har 71-tilsynet stillet en række opfølgende spørgsmål til kommunen om følgende: - typer af anbringelsessager - søskendekontakt mellem tvangsanbragte børn - ventetider på PPR-undersøgelser - antal tvangsadoptioner - samarbejdet med sygehussektoren 4

5 5. Københavns Kommunes svar Typer af anbringelsessager 71-tilsynet har bedt kommunen oplyse, hvilke typer af anbringelsessager, som er de mest almindelige. Hertil har kommunen svaret: Københavns Kommune kan oplyse, at vi ikke systematisk registrerer hvilke årsager, der ligger til grund for en anbringelse, og at vi således ikke er i besiddelse af statistiske oplysninger herom. Vi har dog indtryk af, at det i størstedelen af anbringelsessagerne er alvorlige problemer hos forældrene som f.eks. misbrug eller psykiske problemer, der er årsag til, at barnet eller den unge bliver anbragt uden for hjemmet enten med eller uden samtykke. I forhold til tvangsanbringelser er det vores opfattelse, at de hyppigste årsager til anbringelsen er omsorgssvigt eller barnet eller den unges behandlingsbehov. Misbrugsproblemer, kriminalitet eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge forekommer typisk som anbringelsesårsag blandt unge fra 12 år. Vi kan supplerende oplyse, at der aktuelt (pr. 4. januar 2011) er børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet af Københavns Kommune, se tabel 1 nedenfor. 38 % af disse børn og unge findes i aldersgruppen år. Tabel 1 viser ingen entydige tendenser i retning af, at køn spiller en rolle i forhold til barnets alder ved anbringelsen, se tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Anbragtes alder og køn* Drenge Antal % Piger Antal % Total Antal % 0-2 år år år år år år Total *Uden andelen af handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tabel 2 nedenfor viser, at der aktuelt er anbragt ca. lige mange drenge (47,8 %) og piger (52,2 %) uden for hjemmet. Tabel 2 Køn* Antal % Drenge ,8 Piger ,2 Total *Uden andelen af handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. 5

6 Tabel 3 nedenfor viser, at den hyppigst anvendte anbringelsestyper er netværks- eller familiepleje (42,5 %), mens den anden mest anvendte anbringelsestype er døgninstitution (27,6 %). Københavns Kommune forventer, at der fremadrettet blandt andet som følge af Barnets Reform (servicelovens 68 b, stk. 2) vil ske en forskydning i anbringelsesmønstret således, at flere børn vil blive anbragt i netværks- og familiepleje frem for på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Tabel 3 Foranstaltning* Antal % Døgninstitution ,6 Netværks-/familiepleje ,5 Socialpædagogisk opholdssted ,2 Anden anbringelse** ,6 Total *Uden andelen af handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. **Indeholder anbringelse på kost-/efterskole, værelse og i skibsprojekt Vi er endvidere ikke i besiddelse af statistiske oplysninger om fordelingen af de anbragte børn og unges etnicitet, da kommune ikke må registrere dette systematisk, medmindre der foreligger et samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) til en sådan registrering. Dette følger af persondatalovens 7. Søskendekontakt 71-tilsynet har spurgt, hvad kommunen gør for at sikre kontakten mellem søskende, som er anbragt uden for hjemmet. Kommunen har svaret følgende: Københavns Kommune kan oplyse, at der aktuelt er 134 familier, hvoraf to eller flere af familiens børn er anbragt uden for hjemmet af Københavns Kommune 1. I disse 134 familier er der i alt 308 børn og unge, som aktuelt er anbragt uden for hjemmet samtidig med, at en eller flere af deres søskende også er anbragt uden for hjemmet. Københavns Kommune har ikke umiddelbart mulighed for at trække statistiske data vedrørende antallet af søskende, der er anbragt på samme anbringelsessted. Det er dog vores opfattelse, at det tilstræbes at anbringe søskende på samme anbringelsessted i det omfang, at børnenes unikke behov eller andre væsentlige forhold ikke taler imod dette. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor barnet har et støttebehov, der er meget forskelligt fra sine søskendes behov, og at den indsats, der er behov for, derfor ikke kan tilbydes på det samme anbringelsessted. Det forekommer også, at der er vanskeligt at finde en plejefamilie, der kan rumme søskende. PPR-undersøgelser Tilsynet har spurgt til den gennemsnitlige ventetid for PPR-undersøgelse. Hertil har kommunen fremført: Københavns Kommune kan oplyse, at der ikke findes statistiske oplysninger om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i forbindelse med PPR-undersøgelse. 1 Anbringelsen kan være startet på forskellige tidspunkter, og analysen tager ikke højde for, om søskende er anbragt på samme eller forskellige anbringelsessteder. 6

7 Bilag 1 beskriver Pædagogiske Psykologisk Rådgivnings arbejdsgange og tidsfrister i forbindelse med en PPR-undersøgelse, hvoraf det fremgår, at sagsbehandlingen for hele forløbet maksimalt må vare 4 måneder. Københavns Kommune kan dog oplyse, at alle folkeskoler i København pr. 1. marts 2011 har tværsmøder minimum én gang om måneden, hvor skoleledelse, skolesocialrådgiver, skolens PPR-psykolog, vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Adfærd Kontakt og Trivsels-lærer mv. mødes for at drøfte elever, som der er bekymring om. Formålet er at få en tværfaglig drøftelse af de vanskeligheder, der opleves, herunder hvorvidt der er tale om sociale eller psykologiske vanskeligheder. Tværsmøderne er således med til at koordinere den tværfaglige indsats for elever, der har behov for en særlig støtte. Hvis en elev er indstillet til en pædagogisk psykologisk vurdering, vil der i tiden op til og under udarbejdelsen af denne blive iværksat en indsats i skoleregi for at støtte op om eleven og dennes forældre. Det kan f.eks. være, at skolesocialrådgiveren afholder netværksmøder med forældrene, klasselæreren og PPRpsykologen med det formål at give dem redskaber til at skabe et fælles sprog og fælles handlemønstre fra de voksnes side, således, at eleven bliver understøttet på bedst mulig vis i skoleregi, mens undersøgelsen pågår. Tvangsadoption Tilsynet har spurgt til antallet af tvangsadoptioner, hvortil kommunen har svaret: Københavns Kommune kan oplyse, at Børn og unge-udvalget i København har fået forelagt en enkelt indstilling vedrørende tvangsadoption siden Børn og unge-udvalget traf i den forbindelse afgørelse om anbefaling til Ankestyrelsen af adoption uden samtykke. Det er vores vurdering, at fokus i Barnets Reform 2 på kontinuitet i anbringelsen har medført en tendens til, at der bliver fastsat længere genbehandlingsfrister i forbindelse med tvangsanbringelser, og at dette kan have betydning for kommunens tilbageholdenhed i forhold til at indstille til tvangsadoption. Samarbejde med sygehussektoren Tilsynet har bedt kommunen redegøre for sit samarbejde med sygehussektoren. Kommunen har svaret følgende: Københavns Kommune kan oplyse, at der på det børne- og ungdomspsykiatriske område primært samarbejdes med sygehussektoren via Samordningsudvalget i Region Hovedstaden Psykiatri, hvor Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bornholms Kommune er repræsenteret. Der er desuden indgået en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, hvori samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og Københavns Kommune er beskrevet og reguleret. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg således, at børn og unge i målgruppen samt deres pårørende oplever sammenhæng, kontinuitet og medinddragelse i en helhedsorienteret indsats. Hovedprincippet i samarbejdet er, at den instans, som har kontakten med barnets/den unges og familien, er forpligtet til at samarbejde med, orientere og inddrage de øvrige relevante samarbejdspartnere med henblik 2 Barnets Reform del I (kontinuitet i anbringelsen m.v.) trådte i kraft 1. juli

8 på at sikre, at barnets/den unges behov tilgodeses, og at ventetiden på relevante foranstaltninger bliver minimeret. Det er vores opfattelse, at samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fungerer på bedste vis. 8

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2008 Servicelovens regler om børn og unge 10. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2008 10. udgave, 1. oplag, 2007 Frydenlund og

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 113 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010 1. Indledning Den

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 15. august 2016 Sagsnr. 2016-0226514 Dokumentnr. 2016-0226514-25 Socialforvaltningens screening af sager om samvær

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere