BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT"

Transkript

1 BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP TIL UDSATTE BEBOERE VIDEN OG VÆRKTØJER DER GØR EN BOLIGSOCIAL FORSKEL

2 BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT Ejendomskontorets tid og ressourcer Bedre systemer og logistik Bedre service Renere arbejdsmiljø Større arbejdsglæde Større produktivitet Udviklingsplan Det påvirker driften, når op til 80 % af beboerne har en indvandrerbaggrund. Hvad betyder fattigdom for driften af et boligområde? Hvorden skal arbejdet ledes og ressourcerne fordeles? Kan boligsociale udviklingsprojekter frigøre penge, tid og ressourcer til mere nyttige formål? Og vil det kunne skabe et bedre arbejdsmiljø? Spørgsmålet er, hvordan de ansatte kan blive bedre til at tackle udfordringer så som vedligeholdelse, rengøring, affald og beboerservice? På kurset vil deltagerne italesætte deres konkrete viden og erfaringer, og der vil blive sat fokus på at finde bedre løsninger til gensidig fordel for beboere og ansatte. Hvordan modtages nye beboere i administrationen og i boligområdet? Er beboermappen forståelig? Er den vedtagne husorden tilgængelig? Hvem trækker grænser og iværksætter konsekvenser, når beboere ikke lever op til reglerne? Hvordan skabes et større beboeransvar i forhold til husorden, rengøring, affald og vedligeholdelse? På kurset får dialogen frit løb og deltagerne får mulighed for at finde nye og mere bæredygtige løsninger. MODUL 1: HVORDAN LØSER VI OPGAVERNE Hvad er ejendomskontorets hovedopgaver? Bliver opgaverne løst på bedste mulige måde? Hvad bruger de ansatte flest timer på? Case: Oversigt: Sådan bruges arbejdstimerne MODUL 2: DE STØRSTE UDFORDRINGER Hvad fylder meget i de ansattes arbejde? Hvad bør ændres og evt. prioriteres væk? Hvordan kan arbejdet gøres smartere? Case: Ideer til ændringer og nye prioriteringer MODUL 3: BEDRE SYSTEMER OG LOGISTIK Hvad kan ændres på kort sigt? Hvad skal ændres på længere sigt? Hvad kan vi gøre anderledes i næste uge? Case: Skitse til en udviklingsplan MODUL 4: BOLIGSOCIAL SERVICE Kan beboerne i højere grad indgå i driften? Hvilke arbejdsområder kan overgå til beboerne? Kan der skabes et bedre informationssystem? Case: Færdiggørelse af udviklingsplanen

3 FRA SKRALD TIL RESSOURCE Ny affaldsstrategi Nye budskaber Beboerinddragelse Børn og unge Justering af affaldssystemet Nye info-materialer Affaldskampagne I mange boligområder bruger ejendomsfunktionærerne mere end halvdelen af deres tid på affald. Det koster ressourcer og mange penge. God affaldssortering handler om individuelle holdninger og værdier, brugervenlige affaldssystemer og god kommunikation. Regeringens nye affaldsstrategi har en hel ny og positiv tilgang til affaldssortering. Kombineres strategien med ejendomsfunktionærernes viden, er der et nyt potentiale til at udvikle en bæredygtig affaldsstrategi. På kurset vil deltagerne arbejde med en analyse af styrker og svagheder i den lokale affaldshåndtering. Deltagerne vil diskutere, hvordan man kan optimere affaldssystemet, øge beboerinddragelsen og ændre budskaber og kommunikation i relation til regeringens nye affaldskoncept, hvor affald betragtes som en ressource. Der vil med udgangspunkt i de lokale erfaringer være fokus på om kulturforskelle fører til en forskellig affaldskultur og på, hvordan det er muligt at påvirke beboernes affaldsvaner og rutiner. Deltagerne vil diskutere, hvordan der skabes en ny, lokal og bæredygtig affaldsstrategi. MODUL 1: DEN LOKALE AFFALDSHÅNDTERING Analyse af affaldssystemets styrker og svagheder Ejendomsfunktionærernes arbejde med affald? Områdets affaldskommunikation? Case: Affald og de tværkulturelle udfordringer? MODUL 2: EN NY AFFALDSSTRATEGI Nytter det - hvorfor skal vi sortere affald? Ny affaldsstrategi - fra skrald til ressource Nye måder at inddrage og kommunikere på? Case: Formulering af enkle affaldsregler MODUL 3: BEDRE AFFALDSSORTERING Justering af det tekniske affaldssystem Ændrede i arbejdsformer og ny affaldsservice? Sådan vil vi påvirke adfærd og holdninger? Case: Hvordan skabes bedre beboerinddragelse MODUL 4: BÆREDYGTIG AFFALDSSTRATEGI Fysiske og tekniske ændringer? Affaldskommunikation på flere sprog? Hvordan bruges de etniske beboernetværk? Case: Skitse til en lokal affaldskampagne

4 FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE Almen servicekultur Service kontra inddragelse Beboerne som medskabere Ny almen boligvision Rolleskift og deltagelse Kernedrift og frivilligt arbejde Overalt i samfundet er der igennem årtier skabt en servicekultur, hvor beboere mod at betale husleje serviceres af gårdmænd, varmemestre og af beboervalgte - uden at der stilles krav til beboerne om deltagelse. Derfor føler mange ikke noget ansvar for oprydning, deltagelse i arrangementer og i beboerdemokratiet. I fremtiden skal borgere og beboere spille en mere aktiv rolle i velfærdssamfundet og i deres boligområde. Beboerne skal inddrages mere i driften. Men hvordan? På kurset vil deltagerne ryste posen og gå ind i en dialog om, hvorvidt rollerne mellem beboere, beboergrupper, bestyrelser, børn og unge og ansatte kan ændres, så beboerne får et større ansvar for drift og vedligeholdelse. Kan de ansatte nøjes med at udføre kernedriften, mens beboere tage er sig af resten? Kan der etableres hønsehus, nyttehaver, bede med purløg og radiser og rosenbede, der passes af beboere? Kan beboere i nogle boligområde slå græsset? Deltagerne vil på kurset udvikle et eller flere forsøgsprojekter med øget beboerdeltagelse. Projekter, der skal gennemføres som samskabelsesprojekter. MODUL 1: DEN ALMENE SERVICEKULTUR Fra brugerdeltagelse til servicesamfund Dilemma imellem service og inddragelse? Kan øget inddragelse skabe en bedre boform? Case: Inddragelsens fordele og ulemper? MODUL 2: VISION OM STØRRE DELTAGELSE Kan samskabelse blive en ny almen boligvision? Kan man hæve kravene til samtlige beboere? Skal nogle beboergrupper friholdes? Case: Hvordan kan en ny boligvision se ud? MODUL 3: KERNEDRIFT OG INDDRAGELSE Hvad er ejendomskontorets kernedrift? Driftsopgaver beboerne selv kan løse? Serviceområder frivillige ikke kan overtage? Case: Ny fordeling af driftsopgaver MODUL 4: FORSØG MED ØGET DELTAGELSE Hvad kan ændres på kort sigt? Hvad kan ændres på længere sigt? Hvad kan vi gøre anderledes i næste uge? Case: Skitse til et eller flere forsøgsprojekter

5 BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION Beboerinformation Beboermappen Vedligeholdelse Piktogrammer Affaldsreglement Beboeropslag Nyt fra ejendomskontoret Husorden Nye indflyttere skal have den rigtige information, og de skal mødes med klare forventninger om at passe på deres bolig, sørge for vedligeholdelse og indordne sig under normer og den fælles husorden. Men information til beboere fra ejendomskontoret er ofte en rodebutik af mange forskellige ting, som det kan være svært at overskue for ejendomskontoret og for beboeren. Får ejendomskontoret styr på informationen, kan det spare afdelingen for tid, ressourcer og penge. På kurset vil deltagerne diskutere, hvordan man forbedrer og optimerer beboerkommunikationen, så beboerne bedre kan forstå regler, normer og informationer fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen. Deltagerne vil fokusere på styrker og svagheder i den eksisterende beboerkommunikation og vurdere, om den reelt kan nå ud til alle beboergrupper. Hvornår skal informationen formidles via personlig kontakt? Hvornår skal den oversættes? Hvornår er det godt at bruge piktogrammer og opslag? Deltagerne vil arbejde med nye løsninger og på at forbedre den lokale beboerkommunikation. MODUL 1: HVORDAN KOMMUNIKERER I Analyse af beboermappens styrker og svagheder Hvilken information får nye indflyttere? Hvordan håndteres flerkulturel kommunikation? Case: Hvad er de største udfordringer? MODUL 2: KONTORETS KOMMUNIKATION Hvad bruges der tid på i åbningstiderne? Skriftlig og mundtlig kommunikation? Hvad fungerer - hvad fungerer ikke? Case: Hvad skal der laves om på? MODUL 3: BESTYRELSENS KOMMUNIKATION Hvilken information er vigtig for beboerne? Afdelingsbestyrelsens informationsbehov? Hvordan bruges boligområdets medier? Case: Hvordan gør vi det bedre? MODUL 4: FÆLLES BEBOERKOMMUNIKATION Fornyelse af daglige kommunikationsrutiner? Flerkulturel beboerkommunikation - hvordan? Hvordan bruges ambassadører og netværk Case: Sådan vil vi ændre kommunikationen

6 HJÆLP TIL UDSATTE BEBOERE De udsatte grupper Servicering af udsatte Tid og ressourcer Faglig viden Sagsbehandlere og netværk Hjælp til lokale bosteder De udsatte boligområder har en stor andel af ældre, af fysisk og psykisk syge, af alkoholikere og bistandsklienter, hvoraf mange er ressourcesvage. Nogle taler og forstår dårligt dansk, andre er præget af krigstraumaer. Nogle har af naturlige årsager en kort lunte. Ejendomsfunktionærerne er tæt på de udsatte beboere, som de efter bedste evne giver hjælp og støtte. Men hvordan, hvornår og af hvem skal de udsatte grupper have hjælp? Kan der udvikles et netværk af omsorgspersoner?. På kurset vil deltagerne med udgangspunkt i deres viden og erfaringer gå i dialog om, hvornår og hvordan de udsatte grupper skal have hjælp og støtte, og hvem der skal give denne støtte. Hvad er ejendomskontorets opgave, og hvordan kan de beboervalgte og frivillige hjælpe med? Kan og skal der udvikles et samarbejde og være et kontaktnetværk imellem de professionelle kontaktpersoner og ejendomskontoret? Hvordan udvikles et lokalt netværk, så de udsatte beboere får den hjælp, de har brug for til gavn for dem selv og for deres naboer? Kurset kan give deltagerne mulighed for at udvikle lokale løsninger. MODUL 1: DE UDSATTES PROBLEMER Hvad består de udsattes problemer i? De ældre, de fysisk og psykisk handicappede? Alkoholikere og andre udsatte? Hvor er de vigtigste udfordringer? MODUL 2: NABOER TIL UDSATTE Hvordan påvirker de udsatte boligområdet? Eksempler på gener for naboerne? Hvordan hjælper beboerne og de udsatte? Hvordan kan gener for naboer minimeres? MODUL 3: FAGLIG OG FRIVILLIG HJÆLP Hvilke opgaver har kontaktpersonen? Hvornår er der behov for supplerende hjælp? Hvad kan de beboervalgte gøre i weekender? Hvor er snitfladerne for professionel/frivillig hjælp MODUL 4: STØTTE TIL LOKALE BOSTEDER Bofællesskaber for udsatte grupper? Beskyttede ældreboliger? Ungdomsboliger og ungestøtte? Case: Samarbejdsplan for støtte til udsatte

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere